Редакцијски пречишћен текст

 

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 115. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, број 72/09),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина

"Службени гласник РС", бр. 95 од 17. децембра 2010, 33 од 10. априла 2013.

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се поступак расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина који су уписани у регистар националних савета националних мањина.

 

Члан 2.

Средства из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина (у даљем тексту: средства) распоређују се тако да се 30% средстава распоређује у једнаким износима свим регистрованим националним саветима националних мањина у Републици Србији (у даљем тексту: национални савети), а остатак средстава (70%) сразмерно:

1) броју припадника одређене националне мањине коју национални савет представља;

2) укупном броју установа националне мањине у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма и обиму активности тих установа, у складу са системом бодовања утврђеним овом уредбом.

 

Члан 3.

Остатак средстава (70%) из члана 2. ове уредбе распоређује се на следећи начин:

1) половина остатка средстава (35%) распоређује се националним саветима сразмерно процентуалноj заступљености припадника националне мањине коју национални савет представља у односу на укупан број припадника националних мањина које имају регистрован национални савет. Број припадника националне мањине утврђује се према резултатима последњег пописа становништва;

2) друга половина остатка средстава (35%) распоређује се на четири једнака дела, за сваку од четири области из члана 2. тачка 2) ове уредбе, у складу са системом бодовања.

 

Члан 4.

Системом бодовања утврђују се критеријуми у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма и одређују мерила за сваки од критеријума.

Систем бодовања одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

 

Члан 5.

Укупан број бодова према критеријумима и мерилима по областима из члана 2. тачка 2) ове уредбе, као основ за расподелу средстава за наредну буџетску годину, утврђује министарство надлежно за послове људских и мањинских права имајући у виду предлоге које национални савети достављају до 1. октобра текуће године.

На основу укупног броја бодова из става 1. овог члана, израчунава се проценат учешћа националних савета у расподели средстава из члана 3. тачка 2) ове уредбе.

 

Члан 6.

Решење о висини средстава додељених за сваки регистровани национални савет доноси министар надлежан за људска и мањинска права, у складу са законом.

 

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-9226/2010-1

У Београду, 9. децембра 2010. године

Влада

Потпредседник,

Божидар Ђелић, с.р.

 

 

Прилог

 

Систем бодовања

 

Критеријуми

Мерила

Култура

Завод за културу

50 бодова

Културни центар са јасним националним карактером

15 бодова

Установа за очување националног идентитета

15 бодова

Професионално позориште

50 бодова

Професионална позоришна сцена на језику националне мањине

25 бодова

Издавачка кућа на језику националне мањине

50 бодова

Издавање часописа за културу

25 бодова

Вишејезични часопис

5 бодова

Образовање

Предшколско образовање (број одељења)

- на језику националне мањине

20 бодова

- двојезично образовање

10 бодова

Основно образовање (број одељења)

- на језику националне мањине

20 бодова

- изучавање језика са елементима националне културе

10 бодова

Средње образовање (број одељења)

- на језику националне мањине

20 бодова

- изучавање језика са елементима националне културе

10 бодова

Обавештавање

Штампани медији (број гласила)

На језику националне мањине

- дневни лист

70 бодова

- недељни лист

50 бодова

- двонедељни или месечни лист

25 бодова

- тромесечни лист

15 бодова

- вишемесечни или годишњи лист

5 бодова

Двојезични/вишејезични листови

- недељни лист

10 бодова

- двонедељни или месечни лист

5 бодова

- тромесечни лист

3 бода

- вишемесечни или годишњи лист

2 бода

Електронски медији (дужина програма на месечном нивоу)

- радио програм за сваки час емитовања програма

1 бод

- ТВ програм за сваки час емитовања програма

1 бод

Службена употреба језика и писма националне мањине*

Установе у јединици локалне самоуправе у којој је језик и писмо националне мањине у службеној употреби*

50 бодова по јединици локалне самоуправе*

 

*Службени гласник РС, број 33/2013