Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 104. став 2. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 39/09, 88/10, 99/11 – др. закон и 93/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о највишем и најнижем износу боравишне таксе

"Службени гласник РС", бр. 44 од 21. маја 2013, 132 од 9. децембра 2014.

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се највиши и најнижи износ боравишне таксе за сваку категорију туристичког места.

Члан 2.

За категорију I туристичког места утврђује се највиши износ од 160 динара и најнижи износ од 100 динара*.

 

*Службени гласник РС, број 132/2014

 

Члан 3.

За категорију II туристичког места утврђује се највиши износ од 140 динара и најнижи износ од 80 динара*.

 

*Службени гласник РС, број 132/2014

 

Члан 4.

За категорију III туристичког места утврђује се највиши износ од 120 динара и најнижи износ од 70 динара*.

 

*Службени гласник РС, број 132/2014

 

Члан 5.

За категорију IV туристичког места утврђује се највиши износ од 110 динара и најнижи износ од 60 динара*.

 

*Службени гласник РС, број 132/2014

 

Члан 6.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Службени гласник РС”, број 51/10).

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-3919/2013

У Београду, 20. маја 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.