Zakon

На основу члана 100. став 8. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о служби у активној резерви у специјализованим јединицама цивилне заштите

"Службени гласник РС", број 46 од 24. маја 2013.

 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови и начин ангажовања за службу у активној резерви у специјализованим јединицама цивилне заштите (у даљем тексту: активна резерва у цивилној заштити).

Члан 2.

Специјализоване јединице цивилне заштите, које морају одржавати сталну спремност и које су намењене за обављање високостручних задатака цивилне заштите на територији Републике Србије и пружање помоћи другим државама и број лица која се могу ангажовати за службу у активној резерви у цивилној заштити, утврђују се Планом попуне за активну резерву у цивилној заштити (у даљем тексту: План попуне).

Број лица који се може ангажовати у специјализованим јединицама цивилне заштите које морају одржавати сталну спремност и које су намењене за обављање високостручних задатака цивилне заштите на територији Републике Србије и пружање помоћи другим државама не може бити већи од 25% од укупног броја лица у специјализованим јединицама цивилне заштите.

Предлог плана попуне израђује организациона јединица Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) – надлежна за ванредне ситуације (у даљем тексту: надлежна служба).

План попуне доноси министар надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: министар).

Члан 3.

Попуна специјализованих јединица цивилне заштите, које морају одржавати сталну спремност и које су намењене за обављање високостручних задатака цивилне заштите на територији Републике Србије и пружање помоћи другим државама врши се на основу расписаног јавног огласа и закљученог уговора са лицима изабраним на том јавном огласу.

Попуна специјализованих јединица цивилне заштите које су намењене за обављање високостручних задатака цивилне заштите на подручју управног округа, односно јединице локалне самоуправе врши се у складу са одредбама закона којим се уређује војна, радна и материјална обавеза – на основу захтева надлежне службе.

Члан 4.

Припадник активне резерве у цивилној заштити може се ангажовати у току календарске године и то:

1) до 30 дана, ради обучавања;

2) до 90 дана, ради одржавања оперативне и функционалне способности и за спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији Републике Србије;

3) до 90 дана, ради извршења припрема за међународне мисије изван територије Републике Србије;

4) до 180 дана, у међународним мисијама ван територије Републике Србије.

Члан 5.

За припадника активне резерве у цивилној заштити могу се пријавити и бити изабрана, односно ангажована лица:

1) којима је, из разлога који не утичу на њихово даље ангажовање у цивилној заштити, престала служба у надлежној служби;

2) која имају статус војних обвезника – а којима је претходно престала служба у својству професионалног војног лица, која су преведена у резервни састав, којима није истекла војна обавеза и која су одлуком надлежног територијалног органа Министарства одбране распоређени у цивилну заштиту;

3) која имају статус војних обвезника, а која су претходно одслужила војни рок или цивилну службу или су на други начин оспособљена за службу у активној резерви (школовањем у Војној академији и школама и курсевима Министарства унутрашњих послова, добровољним служењем војног рока и др.);

4) која су стручне квалификације за обављање појединих задатака заштите и спасавања стекла редовним и ванредним школовањем, бављењем одређеним врстама спорта, завршеним обукама и курсевима или на неки други начин;

5) која су, пре избора и закључивања уговора, оспособљена за службу у цивилној заштити по наставним плановима и програмима за обучавање припадника цивилне заштите;

6) здравствено способна за службу у јединицама цивилне заштите;

7) која приликом првог ангажовања нису старија од 50 година (за старешинске дужности), односно 40 година (за остале дужности);

8) која нису осуђена на казну затвора у трајању дужем од шест месеци.

Члан 6.

Са војним обвезницима који имају ратни распоред у Војсци Србије, Министарство може закључити уговор о активној резерви у цивилној заштити, након прибављене сагласности министарства надлежног за послове одбране.

Лица са којима се закључи уговор о активној резерви у цивилној заштити, не могу, за време његове примене, бити распоређена на друге дужности у систему одбране и безбедности.

Члан 7.

Оспособљавање заинтересованих лица за пријем у активну резерву у цивилној заштити обавља се у Националном и регионалним тренинг центрима, а по потреби и у другим организационим јединицама Министарства или у организацијама и установама – у складу са планом и програмом из члана 5. тачка 5) ове уредбе.

Лице које буде оспособљено добија сертификат о оспособљености за службу у активној резерви у цивилној заштити.

Сертификат доказује испуњеност услова док је у примени наставни план и програм у складу са којим је и извршено оспособљавање.

Члан 8.

Пријем лица на службу у активну резерву у цивилној заштити врши се на основу претходно расписаног јавног огласа.

Јавни оглас расписује се у складу са Планом попуне и то за попуну свих потребних места у активној резерви у року од 30 дана од дана његовог доношења.

Изузетно од рока утврђеног у ставу 2. овог члана, у складу са ванредним потребама обезбеђења спровођења мера и задатака цивилне заштите (нпр. у случају да се не попуне сва оглашена места, у случају када се непланирано знатније смањи број лица у активној резерви у цивилној заштити, ако је потребно заменити претходно ангажовано лице, ангажовати ново лице са посебним знањима и способностима или у случају ангажовања у међународним мисијама), јавни оглас расписује се у року од 15 дана од дана утврђене ванредне потребе.

Јавни оглас садржи податке: о потребном броју лица у активној резерви, задацима и пословима за које се ангажује, седишту специјализоване јединице у којој се врши ангажовање, висини накнаде и примања за време ангажовања и податке о начинима на које се заинтересована лица могу упознати са ближим условима.

Члан 9.

Јавни оглас расписује и поступак по јавном огласу спроводи комисија коју образује руководилац надлежне службе.

Комисија из става 1. овог члана утврђује листу лица која испуњавају прописане услове, а редослед на листи одређује се на основу утврђеног нивоа оспособљености.

Избор међу лицима која испуњавају прописане услове за службу у активној резерви у цивилној заштити врши руководилац надлежне службе.

Избор међу пријављеним лицима врши се полазећи од нивоа оспособљености за службу у активној резерви у цивилној заштити, а предност имају лица са утврђеним вишим нивоом оспособљености.

Решење руководиоца надлежне службе из става 3. овог члана коначно је и против њега се може покренути управни спор.

Члан 10.

У активну резерву у цивилној заштити изабрано лице ступа даном закључења уговора.

Уговором о активној резерви у цивилној заштити утврђују се, нарочито, услови, време, начин и послови за које се лице ангажује, као и права и обавезе за време вршења службе у активној резерви.

Члан 11.

Надлежна служба дужна је да, по потписивању уговора о активној резерви у цивилној заштити, а пре првог ангажовања, а такође и о престанку уговорног односа, о томе обавести надлежни територијални орган министарства надлежног за послове одбране и послодавца код кога је лице у радном односу.

О планираном ангажовању лица у активној резерви у цивилној заштити за активности на територији Републике Србије надлежна служба дужна је да послодавцу достави одговарајуће обавештење – најкасније 15 дана пре тог ангажовања, а за спровођење мера и задатака цивилне заштите у међународним мисијама и за друге активности ван територије Републике Србије – најкасније три месеца пре тог ангажовања.

О непланираном ангажовању лица у активној резерви у цивилној заштити надлежна служба дужна је да послодавцу достави одговарајуће обавештење – најкасније наредног дана од дана ангажовања.

Члан 12.

Са лицима у активној резерви у цивилној заштити изводе се тренинзи и обуке, што укључује: редовно годишње обучавање, кондицирање и практични део обуке за извршавање конкретних дужности за које је закључен уговор, као и наменско оспособљавање за извршавање задатака у међународним мисијама.

Обучавање и тренинзи, односно ангажовање лица у активној резерви у цивилној заштити, врше се у складу са годишњим плановима обучавања и ангажовања резервног састава, који се доноси за сваку календарску годину и доставља на одобрење најкасније до краја октобра текуће године за наредну годину.

Планове обучавања, односно ангажовања израђује надлежна служба, а реализују се у организационим јединицама надлежне службе, регионалном и Националном тренинг центру.

Лицу у активној резерви у цивилној заштити одлаже се обавеза учешћа у планском годишњем обучавању, односно ангажовању у случају: болести, рођења детета, смрти члана уже породице и заштите и помоћи ужој породици у случају елементарне непогоде.

Чланом уже породице, у смислу ове уредбе, сматрају се:

1) супружник;

2) деца брачна, ванбрачна, усвојена или пасторчад, ако нису старија од 18 година, односно 26 година ако се налазе на школовању, осим деце која су у радном односу, а без обзира на године живота ако су трајно и потпуно неспособна за рад;

3) родитељ, усвојитељ и његов супружник;

4) очух и маћеха;

5) браћа и сестре под условом из тачке 2) овог става;

6) баба и деда.

Члан 13.

Лица у активној резерви у цивилној заштити могу бити у стању резерве или у стању службе.

Под службом се подразумева учешће у акцијама заштите и спасавања, радно ангажовање у надлежној служби, учешће на обукама и проверама оспособљености.

Позивање лица у службу у активној резерви у цивилној заштити врши се:

1) у складу са плановима обучавања, односно ангажовања – најкасније 45 дана пре планиране активности, односно задатка;

2) у случају претње или настанка опасности и других ванредних и непланираних потреба за ангажовањем због елементарних непогода и других несрећа – одмах по настанку потребе за ангажовањем.

Члан 14.

Лица у активној резерви у цивилној заштити за време обучавања, оспособљавања и извршавања мисија и задатака у цивилној заштити, имају право на здравствено, пензијско и инвалидско осигурање – на терет средстава којима располаже Министарство.

Лица у активној резерви у цивилној заштити имају право на здравствену заштиту на терет средстава којима располаже Министарство за повреде или обољења која су добили за време службе у активној резерви, ако то право не остварују по другом основу.

Лица из става 2. овог члана, код којих се појави обољење по престанку службе у активној резерви у цивилној заштити имају право на здравствену заштиту ако у року од два месеца од дана престанка службе у активној резерви у цивилној заштити пријаве то обољење надлежној служби и ако надлежна лекарска комисија утврди да је односно обољење настало за време службе у активној резерви у цивилној заштити или као последица вршења службе у активној резерви у цивилној заштити.

Члан 15.

Лицу у активној резерви у цивилној заштити које је позвано ради ангажовања на извршавању задатака цивилне заштите мирује радни однос за време извршавања задатака, а дужно је да се врати на посао одмах по престанку ангажовања на задацима цивилне заштите.

Члан 16.

Лицу у активној резерви у цивилној заштити за време службе у активној резерви у цивилној заштити припада накнада за ангажовање, која не може бити мања од плате предвиђене за активне припаднике надлежне службе, ангажоване на истим или сличним пословима и задацима.

Изузетно, накнада за ангажовање лицима у активној резерви у цивилној заштити која су у радном односу код других послодаваца припада у висини просечне зараде, односно плате коју су остварили код послодавца код кога су у радном односу – ако је остварена просечна зарада, односно плата већа од накнаде из става 1. овог члана.

Члан 17.

Лицима у активној резерви у цивилној заштити која се ангажују за задатке заштите и спасавања који се извршавају на територији Републике Србије, за време док се налазе у стању резерве, припада месечна надокнада у висини од две дневнице државних службеника за службено путовање у земљи.

Члан 18.

За време ангажовања лицу у активној резерви у цивилној заштити припада и накнада трошкова према посебном пропису чијом применом накнаде трошкова остварују запослени у радном односу у надлежној служби, ако овом уредбом није друкчије уређено.

Лица у активној резерви у цивилној заштити, за време службе чије трајање је дуже од осам часова дневно и која се обавља изван места њиховог боравка, имају право на бесплатну исхрану и смештај.

Члан 19.

Лице у активној резерви у цивилној заштити има право да од надлежне службе добије уверење о чињеницама у вези са ангажовањем у активној резерви.

Члан 20.

Лице у активној резерви у цивилној заштити дужно је да организациону јединицу надлежне службе у којој је ангажовано обавести:

1) о сваком одсуству из места пребивалишта, односно боравка, као и о времену трајања одсуства и месту и начину на који се са њим може ступити у контакт за време одсуства;

2) о промени послодавца – најкасније у року од пет дана од дана настале промене.

Члан 21.

О припадницима активне резерве цивилне заштите води се прописана евиденција.

Евиденцију води Надлежна служба.

Упутство о садржају и начину вођења евиденције о припадницима активне резерве у цивилној заштити прописује министар.

Члан 22.

Припаднику активне резерве у цивилној заштити служба у активној резерви у цивилној заштити престаје:

1) престанком испуњавања прописаних услова;

2) истеком уговореног рока;

3) ако се утврди да је приликом пријема у службу дао неистините податке који су од значаја за пријем;

4) неизвршавањем преузетих уговорних обавеза;

5) лишавањем слободе које траје дуже од 30 дана или упућивањем на издржавање казне затвора;

6) ако се коначном оценом надлежне лекарске комисије утврди да је изгубио здравствену способност за обављање уговорене дужности;

7) у случају организационих промена или укидања јединице у којој је на служби у активној резерви цивилне заштите;

8) смрћу;

9) у другим случајевима утврђеним уговором о активној резерви.

Служба у активној резерви престаје раскидом уговора, у складу са одредбама закона који уређује облигационе односе.

Члан 23.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2014. године.

 

05 број 110-3995/2013

У Београду, 20. маја 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.