Zakon

На основу члана 14. став 3. Закона о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 68/12 – УС и 72/12), уз претходно прибављено мишљење Савета за националну безбедност,

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА” и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО”

"Службени гласник РС", број 46 од 24. маја 2013.

 

Члан 1.

Овом уредбом прописују се ближи критеријуми за одређивање тајних података степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА” и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО”.

Члан 2.

Тајни податак из члана 1. ове уредбе одређује се и означава степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА” или степеном тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВО” у зависности од процене озбиљности настанка могуће штете по интересе Републике Србије у случају његовог откривања неовлашћеном лицу, његове злоупотребе или уништавања.

За потребе одређивања тајних података степена тајности из става 1. овог члана, процена озбиљности настанка могуће штете по интересе Републике Србије креће се у распону од неотклоњиве тешке штете до тешке штете за територијални интегритет и сувереност Републике Србије, заштиту уставног поретка, људских и мањинских права и слобода, националну и јавну безбедност, одбрану, унутрашње и спољне послове.

Члан 3.

Тајни податак из члана 1. ове уредбе може се одредити и означити степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА” ако би његовим откривањем неовлашћеном лицу, његовом злоупотребом или уништавањем настала неотклоњива тешка штета по интересе Републике Србије, која за последицу може имати:

1) непосредно и изузетно озбиљно угрожавање територијалног интегритета и суверености Републике Србије;

2) непосредно и изузетно озбиљно угрожавање уставног поретка и демократских принципа Републике Србије;

3) масован губитак људских живота или изузетно озбиљну претњу по живот или здравље људи или имовину великог обима;

4) изузетно озбиљну и дугорочну штету по економске интересе Републике Србије;

5) изузетно озбиљно угрожавање националне и јавне безбедности, одбране или активности безбедносних и обавештајних служби;

6) изузетно озбиљно угрожавање интереса кривичног гоњења, сузбијања кривичних дела и функционисања правосуђа;

7) изузетно озбиљно угрожавање оперативних и функционалних способности Војске Србије и других снага одбране Републике Србије;

8) изузетно озбиљно угрожавање међународног положаја Републике Србије и сарадње са другим државама, међународним организацијама и другим међународним субјектима.

Члан 4.

Тајни податак из члана 1. ове уредбе може се одредити и означити степеном тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВО” ако би његовим откривањем неовлашћеном лицу, његовом злоупотребом или уништавањем настала тешка штета по интересе Републике Србије, која за последицу може имати:

1) изузетно озбиљно угрожавање територијалног интегритета и суверености Републике Србије;

2) изузетно озбиљно угрожавање уставног поретка и демократских принципа Републике Србије;

3) губитак људских живота у већем броју или претњу по живот или здравље људи или неко друго важно добро већег броја лица;

4) тешку штету по средњорочне економске интересе Републике Србије;

5) озбиљно угрожавање активности безбедносних и обавештајних служби;

6) озбиљно угрожавање интереса кривичног гоњења, сузбијања кривичних дела и функционисања правосуђа;

7) озбиљно угрожавање оперативних и функционалних способности Војске Србије и других снага одбране Републике Србије;

8) озбиљно угрожавање међународног положаја Републике Србије и сарадње са другим државама, међународним организацијама и другим међународним субјектима;

9) озбиљно погоршање ситуације које изазива међународне тензије.

Члан 5.

Овлашћено лице органа јавне власти, у складу са законом који уређује тајност података, а на основу критеријума из чл. 3. и 4. ове уредбе, доноси одлуку o одређивању степена тајности податка у органу јавне власти, уз претходне процене могуће штете по интерес Републике Србије.

Одлука из става 1. овог члана се преиспитује у складу са периодичном проценом тајности.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку три месеца од дана ступања на снагу.

 

05 број 110-4119/2013

У Београду, 20. маја 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.