Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 4а став 3. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон и 92/11),

Влада доноси

УРЕДБУ

о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама

"Службени гласник РС", бр. 100 од 29. децембра 2011, 63 од 29. јуна 2012, 101 од 23. октобра 2012, 46 од 24. маја 2013, 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 21 од 19. марта 2018, 10 од 15. фебруара 2019, 13 од 14. фебруара 2020.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престаје да се примењује на запослене у јавним службама даном почетка примене Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, број 113/2017), односно 1. јануара 2025. године (види чл. 161. и 163. Закона – 113/2017-276 и члан 3. Закона - 123/2021-1).

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се корективни коефицијент, највише процентуално увећање основне плате, критеријуми и мерила за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начин обрачуна плате запослених у здравственим установама чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: плата).

Значење израза употребљених у овој уредби

Члан 2.

Изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) Изабрани лекар је доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште медицине, односно специјалиста медицине рада; доктор медицине специјалиста педијатрије; доктор медицине специјалиста гинекологије и доктор стоматологије или доктор стоматологије специјалиста дечје и превентивне стоматологије, а изузетно и доктор медицине друге специјалности под условима прописаним законом којим се уређује здравствена заштита;

2) Област рада изабраног лекара је област здравствене заштите у којој лекар обавља послове изабраног лекара и то у области опште медицине, педијатрије, гинекологије и дечје и превентивне стоматологије;

3) Регистрација је број опредељених осигураних лица појединачног изабраног лекара на основу потписаних изјава о избору изабраног лекара коригован на основу корективних фактора у складу са овом уредбом, на последњи дан посматраног периода;

4) Корективни старосни фактор за регистрацију је прерачуната вредност која служи за кориговање, односно умањење или увећање регистрације код изабраних лекара у области опште медицине, педијатрије, гинекологије и дечје и превентивне стоматологије, у зависности од ангажовања изабраног лекара по просечном осигураном лицу из одређене старосне групе осигураних лица (у даљем тексту: корективни фактор за регистрацију);

5) Кориговани број осигураних лица добија се тако што се број осигураних лица који су дали изјаву о избору појединачног изабраног лекара, у свакој од старосних група, помножи одговарајућим старосним фактором;

6) Корективни фактор за густину насељености за регистрацију је прорачуната вредност која служи за кориговање, односно увећање регистрације код изабраних лекара у области опште медицине у зависности од густине насељености општине у којој се дом здравља налази;

7) Ефикасност је број посета осигураних лица у посматраном периоду за сваког појединачног изабраног лекара;

8) Корективни фактор за ефикасност, за удаљене амбуланте, за све области рада представља збир два корективна фактора (К1 – за степен развијености јединице локалне самоуправе на којој се налази дом здравља и К2 – за густину насељености јединице локалне самоуправе на којој се налази дом здравља) и односи се само на амбуланте и здравствене станице удаљене више од 15 километара од седишта дома здравља;

8а) Корективни фактор за ефикасност за дијагнозе примењује се на све области рада изабраних лекара и служи за додатно вредновање приликом којих осигурано лице има одређене дијагнозе;

9) Посматрани период је временски период из кога се узимају, односно упоређују подаци који служе као критеријуми у складу са овом уредбом о изјавама осигураних лица, пруженим услугама, издатим лековима на терет обавезног осигурања, које објављује Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) у складу са овом уредбом;

10) квалитет представља ниво испуњења сета показатеља квалитета за сваког појединачног изабраног лекара у посматраном периоду. У оквиру квалитета прати се проценат пацијената који припадају одређеним старосним групама здравих особа којима су пружене превентивне услуге (укључујући и скрининг), као и проценат хроничних пацијената којима су пружене куративне услуге;

10а) дијагностичко-терапијске процедуре (у даљем тексту: ДТП) представљају услуге које се пружају у свим областима рада изабраних лекара. Критеријум ДТП представља број услуга у посматраном периоду за сваког појединачног изабраног лекара;

11) Мерило је оцена којом се вреднују појединачни критеријуми прописани овом уредбом, у опсегу од 0 до 10, зависно од остварених резултата, с тим да оцена 5 одговара оној вредности која је једнака просеку за сваки од појединачних критеријума;

12) Укупна оцена је збир свих оцена по појединачним критеријумима у складу са овом уредбом, сразмерно њиховом учешћу у укупној оцени, на основу које се одређује сразмерни део плате по основу радног учинка;

13) Лекар почетник је лекар који почиње да ради као изабрани лекар у одређеној области рада.

Прилог који је одштампан уз Уредбу о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама („Службени гласник РС”, брoj 10/19) замењују се Прилогом који је одштампан уз ову уредбу и који чини њен саставни део.

*Службени гласник РС, број 10/2019

**Службени гласник РС, број 13/2020

II. УТВРЂИВАЊЕ ПЛАТА

Елементи за утврђивање плата

Члан 3.

Плата се утврђује на основу основице за обрачун плате, коефицијента, дела плате по основу радног учинка, додатка на плату, обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са законом.

Основица за обрачун плате, коефицијент, деo плате по основу радног учинка, додатак на плату, обавезe које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са законом, утврђене су прописима којима се уређују плате у јавним службама, односно коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, као и овом уредбом.

Основна плата

Члан 4.

Основна плата одређује се множењем коефицијента, основице за обрачун плате и корективног коефицијента.

Корективни коефицијент из става 1. овог члана износи 0,9612.

Основицу за обрачун додатка на плату чини основна плата увећана за радни учинак, у складу са законом којим се уређују плате у јавним службама.

Брисан је ранији став 4. (види члан 1. Уредбе - 46/2013-8)

*Службени гласник РС, број 46/2013

Део плате по основу радног учинка

Члан 5.

Део плате по основу радног учинка одређује се процентуалним увећањем основне плате, сразмерно укупној оцени.

Процентуално увећање основне плате износи највише 8,08%.

*Службени гласник РС, број 46/2013

Члан 5а

Брисан је (види члан 2. Уредбе - 10/2019-64)

III. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА ДЕО ПЛАТЕ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПО ОСНОВУ РАДНОГ УЧИНКА ЗА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

Критеријуми

Члан 6.

Критеријуми за део плате који се остварује по основу радног учинка из члана 5. ове уредбе, за здравствене раднике који на примарном нивоу здравствене заштите обављају послове изабраног лекара јесу:

1) регистрација – што чини 30% укупне оцене за изабране лекаре из области опште медицине, педијатрије и гинекологије и 20% укупне оцене за изабране лекаре из области дечје и превентивне стоматологије;

2) ефикасности – што чини 15% укупне оцене за изабране лекаре из области опште медицине, педијатрије и гинекологије и 20% укупне оцене за изабране лекаре из области дечје и превентивне стоматологије;

3) дијагностичко-терапијске процедуре (ДТП) – што чини 5% укупне оцене за изабране лекаре из области опште медицине, 10% укупне оцене за изабране лекаре из области педијатрије и изабране лекаре из области дечје и превентивне стоматологије и 15% укупне оцене за изабране лекаре из области гинекологије;

4) квалитет здравствене заштите – што чини: „50% укупне оцене за изабране лекаре из области опште медицине и дечје и превентивне стоматологије, 45% укупне оцене за изабране лекаре из области педијатрије и 40% укупне оцене за изабране лекаре из области гинекологије.

*Службени гласник РС, број 10/2019

**Службени гласник РС, број 13/2020

Брисан је назив изнад члана 7. (види члан 4. Уредбе - 10/2019-64)

Члан 7.

Брисан је (види члан 4. Уредбе - 10/2019-64)

Мерила

Члан 8.

Регистрација, ефикасност и квалитет оцењују се у односу на просечну вредност у Републици Србији у одговарајућој области рада.

ДТП оцењује се у односу на аритметичку средину вредности која се добије утврђивањем просечне вредности у Републици Србији у одговарајућој области рада и утврђивањем просечне вредности за појединачну здравствену установу у одговарајућој области рада.

Оцене за критеријум регистрација, ефикасност и ДТП одређују се на кварталном нивоу, док се оцена за критеријум квалитет одређује на годишњем нивоу на дан 31. децембар и примењује се за обрачун укупне капитационе оцене за четири квартала наредне године.

*Службени гласник РС, број 10/2019

**Службени гласник РС, број 13/2020

Оцена за регистрацију

Члан 9.

Изабрани лекар за постигнут резултат мањи од половине просечне вредности за регистрацију добија оцену 0 за регистрацију.

Изабрани лекар за постигнут резултат једнак 1,5 просечној вредности за регистрацију и већи добија оцену 10 за регистрацију.

Изабрани лекар за постигнут резултат између 0,5 и 1,5 просечне вредности за регистрацију добија оцену која расте од 0 до 10 сразмерно постигнутом резултату.

Оцена за квалитет

*Службени гласник РС, број 10/2019

Члан 10.

Изабрани лекар за остварени резултат мањи од четвртине просечне вредности за квалитет добија оцену 0.

Изабрани лекар за остварен резултат 1,75 просечне вредности за квалитет и већи добија оцену 10.

Изабрани лекар за остварен резултат између 0,25 и 1,75 просечне вредности за квалитет добија оцену која линеарно расте од 0 до 10 сразмерно оствареном резултату.

*Службени гласник РС, број 10/2019

Оцена за ДТП

*Службени гласник РС, број 10/2019

Члан 11.

Изабрани лекар за остварени резултат мањи од половине просечне вредности за ДТП добија оцену 0.

Изабрани лекар за остварени резултат 1,5 просечне вредности за ДТП и већи добија оцену 10.

Изабрани лекар за остварен резултат између 0,5 и 1,5 просечне вредности за ДТП добија оцену која линеарно расте од 0 до 10 сразмерно оствареном резултату.

*Службени гласник РС, број 10/2019

Оцена за ефикасност

Члан 12.

Изабрани лекар за остварен резултат мањи од половине просечне вредности за ефикасност добија оцену нула.

Изабрани лекар за остварен резултат између 0,5 и 1,5 просечне вредности за ефикасност добија оцену која линеарно расте од 0 до 10 у сразмерно оствареном резултату.

Изабрани лекар за остварен резултат између 1,5 и 2 просечне вредности за ефикасност добија оцену 10.

Изабрани лекар за остварен резултат између 2 и 3 просечне вредности за ефикасност добија оцену која линеарно опада од 10 до 0 сразмерно оствареном резултату.

Изабрани лекар за остварене резултате веће од 3 просечне вредности за ефикасност добија оцену 0.

Ограничења

Члан 13.

Ако запослени у здравственој установи обавља послове изабраног лекара у одређеној области рада, у радном времену које је краће од пуног радног времена, односно од радног времена које се сматра пуним радним временом, односно непуним радним временом, у складу са законом, део плате по основу радног учинка обрачунава се у складу са овом уредбом, према сразмерном делу плате запосленог према времену проведеном у обављању послова изабраног лекара.

Изабрани лекар чије су оцене на основу сваког критеријума 0, има коначну оцену 0.

*Службени гласник РС, број 10/2019

Изузеци

Члан 14.

Изузетно од члана 6. ове уредбе, лекару на специјализацији, лекару у кућној нези, лекару специјалисти одговарајуће гране медицине, односно стоматологије, а који не обављају послове изабраног лекара, лекару повратнику са одсуства дужег од шест месеци, лекару почетнику, лекару приправнику, лекару који је засновао радни однос на новом радном месту, лекару у хитној помоћи, лекару радно ангажованом у здравственој установи у Аутономној покрајини Косово и Метохија, лекару радно ангажованом у Заводу за здравствену заштиту студената Београд, Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад и Заводу за здравствену заштиту студената Ниш, проценат увећања основне плате по основу радног учинка обрачунава се у висини коју представља увећана основна плата за остварени резултат рада лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом уредбом.

Лекару на специјализацији проценат увећања основне плате на основу радног учинка обрачунава се у складу са ставом 1. овог члана и исплаћује се за време трајања специјализације лекара.

Лекару повратнику са одсуства дужег од шест месеци, лекару почетнику, лекару који је засновао радни однос у другој здравственој установи, проценат увећања основне плате обрачунат у складу са ставом 1. овог члана исплаћује се у периоду од годину дана од дана повратка лекара са одсуства, односно од дана када је почео да ради, односно када је засновао радни однос у другој здравственој установи или при промени области рада у истој здравственој установи.

Лекару који део радног времена ради на пословима хитне помоћи, односно кућног лечења, проценат увећања основне плате по основу радног учинка на тим пословима обрачунава се и исплаћује процентуално времену проведеном на пословима хитне помоћи, односно кућног лечења, у складу са ставом 1. ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 10/2019

**Службени гласник РС, број 13/2020

Укупна оцена

Члан 15.

Укупна оцена је збир оцена по критеријумима из чл. 6–14. ове уредбе, сразмерно њиховом учешћу у укупној оцени, с тим што се маса средстава усклађује са износом средстава која су уговорена са Републичким фондом, у складу са финансијским планом здравствене установе.

IV. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА ДЕО ПЛАТЕ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПО ОСНОВУ РАДНОГ УЧИНКА ЗА ТИМ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА, ОДНОСНО ЗА ДРУГЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ

Здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите у којима послове обављају изабрани лекари

Члан 16.

За медицинску сестру – техничара која је у тиму са изабраним лекаром, проценат увећања основне плате по основу радног учинка обрачунава се у истом проценту као и за изабраног лекара.

За период у коме је изабрани лекар одсутан због привремене спречености за рад, за медицинску сестру-техничара који је у тиму са тим лекаром, за тај период се проценат увећања основне плате по основу радног учинка обрачунава се у висини коју представља увећана основна плата за остварени резултат рада лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом уредбом.

За друге запослене у здравственој установи која обавља делатност на примарном нивоу здравствене заштите у којој послове обављају изабрани лекари, део плате по основу радног учинка обрачунава се у висини која представља увећана основна плата за остварени резултат рада лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом уредбом.

За друге запослене у здравственој установи, са подручја Аутономне покрајине Косово и Метохија, која обавља здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите, као и за друге запослене у Заводу за здравствену заштиту студената Београд, Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад и Заводу за здравствену заштиту студената Ниш, увећање основне плате по основу радног учинка обрачунава се у висини коју представља увећана основна плата за остварени резултат рада лекара за који се добија оцена 5, у складу са овом уредбом.

*Службени гласник РС, број 46/2013

**Службени гласник РС, број 10/2019

***Службени гласник РС, број 13/2020

Здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите у којима се не обављају послови изабраног лекара

Члан 17.

Део плате по основу радног учинка за запослене у здравственим установама који обављају здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите и у којима послове не обавља изабрани лекар, обрачунава се на основу обима извршеног рада запосленог, односно тима запослених који учествују у обављању одређених послова, односно по организационој јединици или делу здравствене установе, односно здравствене установе у целини, као и квалитета обављеног рада, у складу са утврђеним стандардима.

Ако је планирани обим рада који утврђује послодавац извршен, односно ако је квалитет рада у складу са стандардима струке, као и са стандардима за обављање здравствене делатности, оцена запосленог не може бити мања од 5.

Здравствене установе на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Члан 18.

Део плате по основу радног учинка за запослене у установи која обавља делатност на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, обрачунава се на основу обима извршеног рада запосленог, односно тима запослених који учествују у обављању одређених послова, односно по организационој јединици или делу здравствене установе, односно здравствене установе у целини, као и квалитета обављеног рада, у складу са утврђеним стандардима.

Ако је планирани обим рада који утврђује послодавац извршен, односно ако је квалитет рада у складу са стандардима струке, као и са стандардима за обављање здравствене делатности, оцена запосленог не може бити мања од 5.

Обрачун радног учинка за директора здравствене установе

Члан 18а

Део плате по основу радног учинка за запослене у установама која обављају делатност на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и које су укључене у пилот фазу реформе плаћања болничког лечења на основу дијагностички сродних група, у складу са Законом о здравственом осигурању и Споразумом о зајму (Други пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, обрачунава се на нивоу здравствене установе у целини.

Учинак из става 1. овог члана на нивоу здравствене установе у целини утврђује се применом система дијагностички сродних група на здравствене услуге пружене у стационару и дневној болници на основу анализе њихове фактурисане вредности и одговарајућег ценовника Републичког фонда за здравствено осигурање, на тромесечном нивоу.

Установа из става 1. овог члана која оствари учинак изнад планираног остварује право на накнаду за учинак за одговарајуће тромесечје и то:

а) 0,05% од финансијских средстава исказаних у уговору са Републичким фондом за здравствено осигурање за 2018. годину за учинак до 10% изнад планираног;

б) 0,10% од финансијских средстава исказаних у уговору са Републичким фондом за здравствено осигурање за 2018. годину за учинак до 15% изнад планираног;

в) 0,15% од финансијских средстава исказаних у уговору са Републичким фондом за здравствено осигурање за 2018. годину за учинак до 20% изнад планираног;

г) 0,20% од финансијских средстава исказаних у уговору са Републичким фондом за здравствено осигурање за 2018. годину за учинак до 25% изнад планираног;

д) 0,25% од финансијских средстава исказаних у уговору са Републичким фондом за здравствено осигурање за 2018. годину за учинак изнад 25% од планираног.

Маса средстава коју оствари установа из става 1. овог члана, на основу учинка изнад планираног, у складу са ставом 3. овог члана, расподељује се свим запосленима у тој установи сразмерно њиховом укупном коефицијенту за обрачун плате.

*Службени гласник РС, број 21/2018

Члан 18б

Део плате по основу радног учинка за запослене у установи која обавља делатност на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите чије плате се обезбеђују из средстава организације обавезног здравственог осигурања, а која део накнаде за услуге остварује на основу учинка по дијагностички сродним групама и показатељима квалитета, обрачунава се на нивоу здравствене установе у целини.

Ако здравствена установа из става 1. овог члана оствари учинак по дијагностички сродним групама и показатељима квалитета у износу већем од номиналног износа варијабилног дела накнаде, утврђеног у складу са општим актом Републичког фонда којим се уређује уговарање здравствене заштите, средства изнад тог износа могу се користити за увећање плата запослених које се обезбеђују из средстава организације обавезног здравственог осигурањa.

Средства из става 2. овог члана могу се расподелити сразмерно учешћу коефицијента запосленог у укупном збиру коефицијената запослених чије плате се обезбеђују из средстава организације обавезног здравственог осигурања.

*Службени гласник РС, број 10/2019

Члан 19.

Директору здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите где се обављају послови изабраног лекара, проценат увећања основне плате по основу радног учинка обрачунава се у висини која представља средњу оцену изабраних лекара здравствене установе, у складу са овом уредбом.

Директору здравствене установе који одређени проценат радног времена ради као изабрани лекар део плате по основу радног учинка обрачунава се у складу са овом уредбом, сразмерно времену проведеном у обављању послова изабраног лекара.

*Службени гласник РС, број 101/2012

**Службени гласник РС, број 13/2020

V. ИЗВОР ПОДАТАКА ЗА ОБРАЧУН ДЕЛА ПЛАТЕ ПО ОСНОВУ РАДНОГ УЧИНКА

Члан 20.

Извор података за обрачун дела плате по основу радног учинка у складу са овом уредбом су подаци којима располаже здравствена установа, електронска фактура за пружене здравствене услуге, као и подаци из информационог система Републичког фонда.

Републички фонд на званичном сајту објављује податке који се односе на критеријуме за део плате који се остварује по основу радног учинка за изабраног лекара у здравственим установама примарног нивоа здравствене заштите, као и податке који се односе на учинак здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, у складу са овом уредбом, као и друге податке који се обрађују и објављују на основу електронских фактура за пружене здравствене услуге.

На званичном сајту Републичког фонда извори података за обрачун плате у складу са ставом 2. овог члана, објављују се квартално, а најкасније у року од 60 дана од истека претходног квартала.

За обрачун дела плате на основу радног учинка здравствена установа користи последње објављене податке на званичном сајту Републичког фонда.

Здравствене установе и Републички фонд дужни су да усклађују изворе података за обрачун дела плате по основу радног учинка у складу са овом уредбом, с тим да се у случају неусклађености извора података за обрачун плате примењују подаци здравствене установе све до момента усклађивања података.

Извор података за део плате по основу радног учинка које Републички фонд не објављује на званичном сајту, су подаци здравствене установе, односно подаци из акта који доноси здравствена установа у складу са чл. 17. и 18. ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 10/2019

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји

Члан 21.

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај здравствена установа ако обрачуна плату супротно одредбама чл. 3–19. ове уредбе.

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај Републички фонд ако на званичном сајту не објави изворе података за обрачун и исплату плате у складу са овом уредбом (члан 20. ст. 2. и 3).

За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се и одговорно лице у здравственој установи, односно Републичком фонду, новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара.

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 22.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се на обрачун и исплату плата почев од 1. октобра 2012. године.

*Службени гласник РС, број 63/2012

05 број 110-10032/2011

У Београду, 29. децембра 2011. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама: "Службени гласник РС", број 101/2012-8

Члан 9.

У року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове уредбе, за запослене у здравственим установама из чл. 17. и 18. Уредбе, део плате по основу радног учинка обрачунава се као да је запослени остварио оцену 5 по основу обима и квалитета обављеног рада.

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се на обрачун и исплату плате почев од плате која се обрачунава за месец октобар 2012. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама: "Службени гласник РС", број 46/2013-8

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од обрачуна и исплате плата за мај 2013. године.

Уредба о допуни Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама: "Службени гласник РС", број 21/2018-10

Члан 2.

Одредбе члана 18а примењују се за обрачун и исплату плате запослених закључно са обрачуном за исплату плате за децембар 2018. године.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.”

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама: "Службени гласник РС", број 10/2019-64

Члан 14.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се на обрачун и исплату плата за јул 2019. године, осим члана 12. ове уредбе који се примењује на обрачун и исплату плата за јун 2019. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама: "Службени гласник РС", број 13/2020-34

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за јул 2020. године.

 

 

Прилог

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама ("Службени гласник РС", број 10/2019) Корективни фактори (Прилог) замењени су новим прилогом (види члан 1. Уредбе - 13/2020-34).

КОРЕКТИВНИ ФАКТОРИ

КОРЕКТИВНИ СТАРОСНИ ФАКТОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА ОБЛАСТ РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ И ПЕДИЈАТРИЈИ

Група

Године (од)

Године (до)

Корективни фактор

1

<1

3.0

2

≥1

<7

2.2

3

≥7

<19

1.2

4

≥19

<35

1.0

5

≥35

<50

1.4

6

≥50

<65

1.8

7

≥65

<75

2.2

8

≥75

3.0

КОРЕКТИВНИ СТАРОСНИ ФАКТОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА ОБЛАСТ РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ГИНЕКОЛОГИЈИ

Група

Године (од)

Године (до)

Корективни фактор

1

≥15

<19

1.5

2

≥19

<24

1.0

3

≥24

<65

1.3

4

≥65

1.0

КОРЕКТИВНИ СТАРОСНИ ФАКТОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА ОБЛАСТ РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ДЕЧЈОЈ И ПРЕВЕНТИВНОЈ СТОМАТОЛОГИЈИ

Група

Године (од)

Године (до)

Корективни фактор

1

0

<4

1.2

2

≥4

<7

1.6

3

≥7

<11

1.4

4

≥11

<16

1.2

5

≥16

1.0

КОРЕКТИВНИ ФАКТОР ЗА ГУСТИНУ НАСЕЉЕНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ЗА ОБЛАСТ РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА У ОПШТОЈ МЕДИЦИНИ

Група

У општинама са густином насељености

Кадровски норматив

(правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе)

Корективни

фактор

1

до 25 становника на квадратни километар

1200

1.33

2

од 26 до 40 становника на квадратни километар

1400

1.14

3

преко 40 становника на квадратни километар

1600

1.00

КОРЕКТИВНИ ФАКТОР ЗА ЕФИКАСНОСТ ЗА УДАЉЕНЕ АМБУЛАНТЕ ЗА СВЕ ОБЛАСТИ РАДА

Група

Степен развијености јединице локалне самоуправе

Корективни фактор 1

Корективни фактор 2

Укупни

корективни фактор

1

изнад републичког просека

1,05

јединица локалне самоуправе испод просека густине насељености од просека рс (90 становника по km²) се на свака два индексна поена мање од просека додаје 1% увећања коефицијента

к1 + к2

2

од 80% до 100% републичког просека

1,10

3

од 60% до 80% републичког просека

1,15

4

испод 60% републичког просека

1,20

5

испод 50% републичког просека

1,25

КОРЕКТИВНИ ФАКТОРИ ЗА ДИЈАГНОЗЕ ЗА СВЕ ОБЛАСТИ РАДА

а) прва група дијагноза – на посету се примењује корективни фактор, који износи 1.5, уколико осигураник има 1 дијагнозу са листе:

– с00 – с97 малигне неоплазме

– g00 – g99 болести нервног система

– f00 – f99 душевни поремећаји и поремећаји понашања

– н54 слепило и ослабљен вид

– q00 – q99 урођене малформације, деформације и хромозомске ненормалности

– v01 – x59 несреће

– s00 – t98 повреде, тровања и остале последице спољашњих узрока

– z55 – z65 лица са потенцијалном опасношћу по здравље због социо-економских психо-социолошких околности

б) друга група дијагноза – на посету се примењује корективни фактор, који износи 1.5, уколико осигураник има 3 и више дијагноза са листе:

– е00 – е07 поремећаји штитне жлезде

– е10 – е14 дијабетес

– e15 – е16 други поремећаји регулације глукозе и унутрашње секреције панкреаса

– е20 – е35 поремећаји других ендокриних жлезди

– e40 – e46 малнутриција

– e65 – е68 гојазност и друге хипералиментације

– e70 – е90 метаболички поремећаји

– i00 – i99 болести система крвотока

– ј40 – ј47 хроничне болести доњег респираторног система

– м00 – м94 болести мишићно-коштаног система и везивног ткива

– n00 – n08 гломерулонефритиси

– n10 – n16 тубуло-интерстицијалне болести бубрега

– n17 – n19 бубрежна инсуфицијенција

в) уколико пацијент има 2 и више дијагноза из прве групе или комбинацију 1 или више дијагноза из прве групе са 3 и више дијагноза из друге групе, на посету се додељује