Zakon

 

На основу члана 88. став 3. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 5/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о заштити од неексплодираних убојних средстава

"Службени гласник РС", број 70 од 7. августа 2013.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом уређују се послови заштите од неексплодираних убојних средстава (у даљем тексту: НУС), односно послови у вези са извиђањем, обележавањем, проналажењем, ископавањем, обезбеђењем, идентификацијом, уклањањем, транспортом, привременим складиштењем и уништавањем НУС.

Ова уредба се примењује и на послове хуманитарног разминирања.

Ова уредба не односи се на рад припадника Министарства одбране и Војске Србије, кад послове у вези са НУС обављају применом посебних прописа, односно кад послове обављају у војним објектима или просторима које користе Министарство одбране и Војске Србије.

Члан 2.

Изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) сумњива површина – јесу копнени или водени простори (на површини или испод површине копна, односно воде) за које постоји сумња да су загађени НУС;

2) сумњива локација – јесте објекат, односно место на копну или води (на површини или испод површине копна, односно воде) где се налази или се потенцијално налази једно или више НУС;

3) загађеност – означава постојање НУС на одређеној површини или локацији;

4) очишћена површина – јесте простор који више није загађен, односно простор са кога су до одређене дубине уклоњена НУС према пројекту;

5) очишћена локација – јесте локација која више није загађена, односно објекат или место са кога су до одређене дубине уклоњена НУС према пројекту;

6) редукција сумњиве површине – јесте сужавање, односно смањивање сумњиве површине на део за који још увек постоји сумња да је загађен НУС;

7) сигурна површина – јесте површина за коју се поуздано зна да није загађена НУС или део сумњиве површине за коју се путем редукције утврди да није загађена;

8) радилиште – јесте површина или локација на којој се обављају послови заштите од НУС и чије су границе одређене пројектом;

9) шеф радилишта – јесте лице које руководи свим пословима заштите од НУС на радилишту;

10) увођење у посао – јесте поступак који спроводи надлежна служба или Центар за разминирање, а којим овлашћено правно лице преузима радилиште утврђено у пројектном задатку и пројекту извођења радова;

11) идентификација – означава препознавање НУС (врста, модел, калибар и сл.);

12) процена стања – јесте поступак након идентификације НУС, којим се, визуелно и уз употребу одговарајућих уређаја процењује у каквом је стању НУС, од чега зависи даљи поступак са њим;

13) неутрализација – јесте поступак којим се, применом одговарајућих метода и поступака, НУС чини безбеднијим за транспорт или складиштење;

14) тим за НУС – јесте специјализована јединица за обављање послова заштите од НУС;

15) националне стандардне оперативне процедуре (у даљем тексту: НСОП) – јесу прописане процедуре за обављање послова заштите од НУС, које су у складу са међународним стандардима за обављање тих послова;

16) стандардне оперативне процедуре (у даљем тексту: СОП) – јесу процедуре правних лица која обављају послове заштите од НУС, којима је утврђен начин обављања тих послова;

17) овлашћено правно лице – јесте правно лице из земље и иностранства, које је добило овлашћење од надлежне службе за обављање послова заштите од НУС, а које те послове обавља у складу са законом, овом уредбом и другим прописима или на основу међународног уговора;

18) инвеститор послова заштите од НУС – јесте држава, државни орган, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, привредно друштво, агенција, организација чији оснивач је држава или невладине организације, други облик организовања и друго правно и физичко лице из земље и иностранства, који обезбеди средства да се ти послови обаве;

19) надлежна служба – јесте организациона јединица Министарства унутрашњих послова, надлежна за ванредне ситуације.

II. ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД НУС

1. Извиђање

Члан 3.

Извиђање је посао који подразумева преглед сумњиве површине или сумњиве локације и који обухвата опште извиђање, техничко извиђање, реизвиђање, пиротехнички преглед и пиротехнички надзор.

Општим извиђањем се прикупљају и обрађују подаци о загађености НУС и утврђују основне техничке карактеристике површине или локације (границе сумњиве површине, координате локације, врста НУС, намена земљишта, утицај на околину и др.).

Техничким извиђањем додатно се прикупљају информације, стручно техничким методама, на сумњивој површини или локацији и спроводи се у случају када су прикупљени подаци општим извиђањем недовољни да би се сумњива површина прогласила загађеном, односно безбедном.

Реизвиђањем, се проверава да ли је дошло до промене стања, односно тачности података од претходног општег извиђања или реизвиђања.

Реизвиђање се врши по потреби, а обавезно по сазнању да је дошло до битних промена стања на сумњивој површини или локацији.

Ако се реизвиђањем утврди да на одређеном делу сумњиве површине нема показатеља о присуству НУС, врши се њена редукција.

Пиротехничким прегледом се на површини, локацији или објекту по којима се дејствовало или се сумња да је дејствовано убојним средствима, а која је предвиђена за нову изградњу, односно санацију или рушење, проверава могућност постојања НУС и одређује њихова позиција.

Пиротехничким надзором се на сумњивој површини или локацији, визуелно и уређајима за детекцију НУС, врши праћење радова на ископу земље и уклањању објеката.

Када се обављањем послова пиротехничког прегледа и пиротехничког надзора утврди постојање НУС израђује се пројекат уклањања и уништавања НУС.

Члан 4.

Послове извиђања врши надлежна служба, Центар за разминирање или овлашћено правно лице.

Послови техничког извиђања и реизвиђања утврђују се пројектом којим се одређује величина површине на којој се изводе послови извиђања, границе те површине, намена и основне карактеристике земљишта, начин и метод извођења послова, као и остали елементи који су битни за његово извођење.

Пројекте за техничко извиђање и реизвиђање израђује надлежна служба.

Центар за разминирање израђује пројекте за послове техничког извиђања и реизвиђања и на исте прибавља сагласност надлежне службе.

Извођачки план за обављање послова техничког извиђања и реизвиђања је скуп међусобно усклађених докумената којима се, на основу пројекта, даје техничко решење за обављање послова извиђања.

Извођачки план техничког извиђања и реизвиђања, као и његове измене када дође до измене и допуне пројекта, израђује надлежна служба за своје активности или овлашћено правно лице које изводи послове извиђања уз прибављену сагласност од носиоца израде пројекта.

Уклањање и уништавање НУС у току општег извиђања, реизвиђања и пиротехничког прегледа није дозвољено, осим у случају непосредне угрожености безбедности грађана или лица која врше послове извиђања, када се, без померања, уклањају и уништавају само појединачна НУС.

Члан 5.

Након извршеног извиђања сачињава се извештај о извиђању који се доставља носиоцу израде пројекта, надлежној служби и јединици локалне самоуправе на чијој територији је извиђање извршено.

На основу извештаја надлежна служба врши унос или брисање података о сумњивој површини или сумњивој локацији у базу података о НУС.

2. Обележавање

Члан 6.

Обележавање сумњивих и загађених површина и локација, односно откривених НУС је посао којим се обезбеђује јасно и недвосмислено упозорење лицима о опасности приступа сумњивој површини или сумњивој локацији, и спроводи се:

1) постављањем знакова опасности од НУС;

2) постављањем ограда које физички одвајају сумњиву површину или сумњиву локацију од сигурне површине;

3) уклањањем, премештањем или поновним постављањем знакова опасности од НУС и ограда (поновно обележавање – које се врши након утврђене потребе или одмах по настанку промене стања);

4) контролом постављених знакова опасности од НУС и ограда.

Обележавање сумњивих и загађених површина и локација, површина на којима је утврђена присутност НУС и очишћених површина, врши надлежна служба, Центар за разминирање или овлашћено правно лице.

Након обележавања сачињава се извештај о обележавању.

3. Проналажење и ископавање

Члан 7.

Послови проналажења односно чишћења обухватају претраживање сумњиве и загађене површине или локације, лоцирање НУС и њихово уклањање до одређене дубине, у зависности од врсте НУС и намене земљишта.

Послови ископавања обезбеђују приступ до НУС (авио-бомби, ракетних и других пројектила велике масе) на већим дубинама.

Послове проналажења и ископавања врши надлежна служба или овлашћено правно лице.

Члан 8.

За послове проналажења и ископавања НУС на сумњивој површини или локацији израђује се пројекат, којим се одређују величина површине на којој се изводе послови проналажења и ископавања (у даљем тексту: радилиште), границе те површине, намена и основне карактеристике земљишта, дубина претраживања, начин и метод извођења послова, као и остали елементи који су битни за њихово извођење.

Пројекат се израђује на основу прикупљених података током извиђања.

Пројекат се мења када се дође до нових сазнања и чињеница о површини, локацији или објекту који представљају његов предмет.

Пројекат за проналажење и ископавање израђује надлежна служба.

За послове које организује Центар за разминирање израђује сопствени пројекат и на исти прибавља сагласност надлежне службе.

Пројекат се не израђује за случајно откривена НУС.

Члан 9.

Извођачки план је скуп међусобно усклађених нацрта и докумената којима се, на основу пројекта, даје техничко решење за обављање послова проналажења и ископавања, као и остали елементи који су битни за извођење ових послова.

Извођачки план мења се када дође до измене и допуне пројекта, ангажовања додатних или замене постојећих људских и материјалних капацитета или промене методе обављања послова проналажења и ископавања.

Извођачки план, као и његове измене израђује надлежна служба за своје активности или овлашћено правно лице које изводи послове проналажења и ископавања уз прибављену сагласност од носиоца израде пројекта.

За послове проналажења и ископавања, који се изводе у заштићеном подручју проглашеном по основу прописа о заштити природе, потребно је прибавити акт о условима заштите природе.

Члан 10.

Носилац израде пројекта уводи у посао овлашћено правно лице – извођача радова пре отпочињања послова проналажења и ископавања, уз обавезно присуство шефа радилишта.

Увођење у посао врши се на основу захтева овлашћеног правног лица – извођача радова, који се подноси носиоцу израде пројекта најмање десет дана пре дана увођења.

Центар за разминирање је обавезан да о увођењу извођача радова у посао обавести надлежну службу најмање пет дана пре планираног увођења у посао.

4. Транспорт

Члан 11.

Ако се уништавање НУС врши на привременим, повременим или сталним местима за уништавање, од места проналаска до места уништавања врши се транспорт НУС.

Могу да се транспортују само она НУС чије померање и транспорт, на основу процене одговорног лица – вође тима за НУС, не представљају опасност по људе, материјална добра и животну средину.

Транспорт НУС до места уништавања може да врши надлежна служба или овлашћено правно лице.

Члан 12.

Транспорт НУС спроводи се на основу прописа о транспорту опасног терета, уз предузимање свих потребних мера безбедности и непрекидно физичко обезбеђење – пратњу транспорта, противпожарно и здравствено обезбеђење.

НУС која немају упаљач и експлозивно пуњење транспортују се без физичког, саобраћајног, противпожарног и здравственог обезбеђења.

5. Привремено складиштење

Члан 13.

Привремено складиштење је посао чувања НУС која немају упаљач или експлозивно пуњење или су неутрализована.

Место складиштења се на одговарајући начин обезбеђује све док се не створе услови да се НУС, кроз уништавање, делаборацију (растављање НУС), дробљење, топљење, спаљивање или други сличан поступак доведе у стање потпуне безопасности.

Надлежна служба привремено складиштење НУС врши у објектима који испуњавају услове за складиштење минскоексплозивних средстава.

Члан 14.

Складиштење НУС чије померање не представља опасност по људе, материјална добра и животну средину може да врши овлашћено правно лице – извођач радова, на привременом месту за складиштење НУС, у оквиру радилишта.

Време складиштења на пословима проналажења и ископавања не сме бити дуже од времена извођења тих послова.

Сва привремено ускладиштена НУС морају се уништити пре завршне контроле и предаје очишћене површине.

Члан 15.

Услови које мора да испуни објекат за складиштење НУС или привремено место за складиштење НУС на радилишту, прописују се у НСОП.

6. Уништавање

Члан 16.

Уништавање НУС је посао којим се, у зависности од врсте НУС, процене стања и степена опасности, применом одговарајућег технолошког поступка, односно методе (детонација, сагоревање, уклањање експлозива или други видови уништавања), НУС доводе у стање трајне и потпуне безопасности и нешкодљивости за људе, материјална добра и животну средину.

Уништавање се, у зависности од процене стања и степена опасности, врши на месту проналаска НУС (без померања), у непосредној близини места проналаска, на привременим, повременим или сталним местима за уништавање или у одговарајућим постројењима.

Послове уништавања НУС могу да изводе надлежна служба или овлашћено правно лице.

Члан 17.

Уништавање НУС пронађених у току обављања послова проналажења и ископавања врши се на основу плана уништавања НУС.

Када план уништавања НУС израђује овлашћено правно лице, оно прибавља сагласност надлежне службе пре почетка уништавања.

Након уништавања НУС, израђује се записник о уништавању и доставља носиоцу израде пројекта и надлежној служби.

7. Уклањање и уништавање случајно откривених НУС

Члан 18.

По пријему обавештења о откривеном НУС – које доставе грађани, државни органи, привредна друштва и друга правна лица, надлежна служба утврђује степене приоритета и опасности и упућује тим за НУС, ради предузимања мера и поступака у погледу његовог хитног уклањања, односно уништавања.

НУС може да се уништи, неутрализује, транспортује или привремено ускладишти.

Члан 19.

Након извршене идентификације и процене стања, вођа тима за НУС одлучује о начину уклањања, односно уништавања НУС.

Неутрализација се врши на месту проналаска НУС, при чему се упаљачи након одвајања од тела НУС уништавају на лицу места, а тело НУС транспортује до места уништавања или места складиштења.

Када НУС нема упаљач или експлозивно пуњење, уништава се или транспортује и складишти.

За уништавање случајно откривених НУС не израђује се план уништавања.

8. Мере сигурности у току вршења послова заштите од НУС

Члан 20.

Послови заштите од НУС обављају се уз предузимање свих потребних мера физичког, здравственог и противпожарног обезбеђења, у складу са НСОП и на основу СОП.

Територијално надлежна полицијска управа врши обележавање локације случајно откривених НУС и организује физичко обезбеђење места проналаска и места уништавања, као и саобраћајно обезбеђење транспорта НУС.

Обележавање и обезбеђење радилишта, као и обележавање и обезбеђење пронађених НУС на радилишту врши овлашћено правно лице – извођач радова.

Физичко, здравствено и противпожарно обезбеђење уништавања НУС на месту проналаска или привременом месту уништавања у оквиру радилишта, врши овлашћено правно лице – извођач радова.

Надлежна служба послове заштите од НУС врши у сарадњи са територијално надлежном полицијском управом, домовима здравља и органима локалне самоуправе.

НСОП прописују услове и критеријуме у погледу опреме, средстава, кадрова, организације и методе извођења радова за обављање послова заштите од НУС.

Овлашћено правно лице израђује СОП за одговарајућу врсту НУС и врсту послова заштите од НУС које обавља.

Министар, на предлог надлежне службе, прописује НСОП.

Члан 21.

Надлежна служба у поступку вршења надзора утврђује да ли се послови заштите од НУС обављају у складу са СОП и извођачким планом и посебно остварује увид у примену мера сигурности.

Увид у примену мера сигурности у вези са вршењем послова заштите од НУС надлежна служба врши сагласно годишњем и месечним плановима рада, с тим што примену мера сигурности у вези са вршењем послова обележавања и контролом постављених знакова опасности од НУС и ограда надзире најмање једанпут годишње, а примену мера у вези са вршењем послова проналажења и ископавања надзире за сваки пројекат заштите од НУС.

Увид у примену мера сигурности у вези са вршењем послова заштите од НУС врши и Центар за разминирање – за пројекте чији је носилац израде.

Надлежна служба обавештава Центар за разминирање о вршењу надзора на пројектима заштите од НУС чији је носилац израде Центар за разминирање.

Ако у току вршења инспекцијског надзора надлежна служба уочи постојање недостатака који се односе на примену СОП, извођачког плана и потребних мера сигурности, наложиће извођачу радова да привремено обустави радове, односно вршење конкретног посла заштите од НУС – до отклањања утврђених недостатака.

9. Уверење о очишћености

Члан 22.

По завршетку радова, односно обављеним пословима заштите од НУС на одређеном простору или локацији носилац израде пројекта врши завршну контролу квалитета изведених радова.

Ако се завршном контролом утврди да су послови заштите од НУС изведени у складу са пројектом и извођачким планом, извођач радова предаје површину или локацију носиоцу израде пројекта.

Извођач радова и носилац израде пројекта, приликом предаје очишћене површине или локације, састављају записник о предаји, на основу кога носилац израде пројекта издаје уверење о очишћености површине, односно локације (у даљем тексту: уверење), које се доставља инвеститору, крајњем кориснику површине или локације, јединици локалне самоуправе и др.

Ако је носилац израде пројекта Центар за разминирање, један примерак уверења доставља и надлежној служби.

Након завршетка послова заштите од НУС, овлашћено правно лице доставља завршни извештај носиоцу израде пројекта о извршеним радовима.

10. Оспособљеност за извршавање послова заштите од НУС

Члан 23.

Правно лице за потребе добијања овлашћења, за обављање одређених послова заштите од НУС, подноси надлежној служби захтев и доставља следећа документа:

1) регистрацију правног лица код надлежног органа у земљи или у иностранству или међународни уговор;

2) доказ о могућности планирања и управљања пројектима и активностима заштите од НУС са квалификацијама и практичним искуством одговорног лица и других запослених;

3) референце правног лица;

4) преглед имајуће опреме;

5) стандардне оперативне процедуре које ће спроводити правно лице;

6) изјаву о политици безбедности;

7) изјаву о обезбеђењу квалитета;

8) изјаву о осигурању запослених;

9) изјаву о осигурању трећих лица за штете причињене током обављања послова заштите од НУС.

Надлежна служба, пре издавања овлашћења правном лицу за обављање послова заштите од НУС, прибавља став и мишљење Центра за разминирање.

Члан 24.

Послове општег извиђања и обележавања могу да врше лица која имају најмање почетни ниво оспособљености – уз стални надзор лица које има напредни или високи ниво оспособљености.

Послове техничког извиђања, реизвиђања, пиротехничког прегледа, пиротехничког надзора, проналажења и ископавања, као и уклањање и уништавање, случајно откривених, појединачних НУС пронађених у току вршења послова извиђања, могу да врше лица која имају најмање основни ниво оспособљености – уз стални надзор лица које има напредни или високи ниво оспособљености.

Послове контроле квалитета врше лица која су оспособљена за контролу квалитета.

Послове уништавања већих количина НУС врше лица која имају основни или напредни ниво оспособљености – уз стални надзор лица које има високи ниво оспособљености.

Послове заштите од НУС изводе и лица која доставе јавну исправу о оспособљености за обављање послова, за коју надлежни орган утврди да је стечена по плану и програму који је усклађен са планом и програмом који је утврдио министар.

Министар утврђује план и програм обуке за послове заштите од НУС.

11. Документација и евидентирање

Члан 25.

За послове заштите од НУС израђују се следећа документа:

1) пројекат;

2) извођачки план;

3) стандардне оперативне процедуре;

4) друга документа потребна за квалитетно и потпуно извођење радова.

Документацију (пројекат, извођачки план, завршни извештај и др.) о очишћености површине, односно локације чува надлежна служба, односно Центар за разминирање, трајно.

Надлежна служба прикупља и води евиденцију податка о НУС, а нарочито:

1) о сумњивим површинама и локацијама;

2) о обављеном обележавању сумњивих површина и сумњивих локација;

3) о очишћеним површинама и локацијама;

4) о уклоњеним и уништеним НУС;

5) о жртвама НУС;

6) о издатим уверењима о очишћености;

7) о издатим овлашћењима правним лицима за обављање послова заштите НУС;

8) о издатим уверењима о оспособљености кадрова за уклањање НУС;

9) о издатим одобрењима за рад лицима која су обуку завршила у иностранству.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 26.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” а одредбе члана 4. став 4, члана 8. став 5. и члана 23. ове уредбе почињу да се примењују од 1. јануара 2014. године.

 

05 број 110-6584/2013

У Београду, 31. јула 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.