Zakon

 

Ha основу члана 14. став 4. Закона о тајности података („Службени гласник PC”, број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО” и „ИНТЕРНО” у Безбедносно-информативној агенцији

"Службени гласник РС", број 70 од 7. августа 2013.

 

Члан 1.

Овом уредбом прописују се ближи критеријуми за одређивање тајних података степена тајности „ПОВЕРЉИВО” и „ИНТЕРНО” у Безбедносно-информативној агенцији (у даљем тексту: Агенција).

Члан 2.

Тајни податак из члана 1. ове уредбе одређује се и означава степеном тајности „ПОВЕРЉИВО” или степеном тајности „ИНТЕРНО” у зависности од процене настанка могуће штете по интересе Републике Србије, односно настанка могуће штете по рад и обављање послова и задатака из законом прописане надлежности Агенције у случају његовог откривања неовлашћеном лицу, његове злоупотребе или уништавања.

Члан 3.

Тајни податак из члана 1. ове уредбе може се одредити и означити степеном тајности „ПОВЕРЉИВО” ако би његовим откривањем неовлашћеном лицу, његовом злоупотребом или уништавањем настала штета по интересе Републике Србије, која за последицу може имати:

1) угрожавање територијалног интегритета и суверености Републике Србије;

2) угрожавање уставног поретка и демократских принципа Републике Србије;

3) губитак људских живота или претњу по живот или здравље људи или имовину;

4) штету по економске интересе Републике Србије;

5) угрожавање националне и јавне безбедности, одбране или активности безбедносних и обавештајних служби;

6) угрожавање интереса кривичног гоњења, сузбијања кривичних дела и функционисања правосуђа;

7) угрожавање оперативних и функционалних способности Војске Србије и других снага одбране Републике Србије;

8) угрожавање међународног положаја Републике Србије и сарадње с другим државама, међународним организацијама и другим међународним субјектима.

Члан 4.

Тајни податак из члана 1. ове уредбе може се одредити и означити степеном тајности „ИНТЕРНО” ако би његовим откривањем неовлашћеном лицу, његовом злоупотребом или уништавањем настала штета по рад, односно обављање задатака и послова Агенције, која за последицу може имати:

1) смањење оперативних и функционалних способности Агенције;

2) угрожавање сарадње Агенције са безбедносним и обавештајним службама других држава, међународних организација и другим међународним субјектима;

3) нарушавање поверења грађана у законитост и стручност рада Агенције.

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. септембра 2013. године.

 

05 број 110-5890/2013-001

У Београду, 31. јула 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.