Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 37. став 1. тач. 1) и 2) Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о врстама производа који утичу на потрошњу енергије за које је неопходно означавање потрошње енергије и других ресурса

"Службени гласник РС", бр. 92 од 22. октобра 2013, 80 од 30. септембра 2016.

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом прописује се:

1) за које је врсте производа који директно или индиректно утичу на потрошњу енергије неопходно, да се пре стављања на тржиште изврши означавање потрошње енергије и других битних ресурса током њихове употребе, односно означавање енергетске ефикасности, и

2) динамика обавезног увођења ознака енергетске ефикасности за различите врсте производа.

Члан 2.

Производи који се означавају су:

1) расхладни уређаји за домаћинство (електрични фрижидери, замрзивачи и њихове комбинације);

2) телевизори;

3) машине за прање судова;

4) машине за прање веша;

5) пећнице и напе за домаћинствo;

6) уређаји за климатизацију;

7) електричне сијалице и светиљке;

8) машине за сушење веша са бубњем за домаћинствo;

9) грејачи воде, резервоари топле воде и комплети грејача воде и соларног уређаја;

10) грејачи простора, комбиновани грејачи, комплети грејача простора, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја, комплети комбинованог грејача, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја и

11) усисивачи.

У складу са чланом 1. ове уредбе, допуном уредбе може се изменити односно проширити списак производа који су обухваћени одговарајућим актом Европске комисије.

Ова уредба не примењује се:

1) на производе из члана 1. ове уредбе који се на тржишту продају као половна роба (second hand), производе и средства транспорта људи и робе, као и

2) на ознаке које су постављене на производ у складу са другим техничким прописима који се односе на безбедност.

*Службени гласник РС, број 80/2016

 

Члан 3.

Министарство надлежно за послове енергетике (у даљем тексту: Министарство) за начин означавања, садржину и изглед ознаке енергетске ефикасности, за сваки тип производа из члана 2. став 1. ове уредбе, прописује:

1) обавезну техничку документацију, довољну да би се омогућила оцена тачности информација садржаних на ознаци енергетске ефикасности и листи са подацима о производу;

2) методологију одређивања класе енергетске ефикасности производа који утичу на потрошњу енергије и

3) рокове у којима испоручилац мора да испуни прописане захтеве.

II. ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

Члан 4.

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) „производ који утиче на потрошњу енергије” (у даљем тексту: производ) јесте сваки производ који током коришћења утиче на потрошњу енергије, а који се у Републици Србији ставља на тржиште и/или пушта у рад, укључујући делове намењене за уградњу у производе који, се за потребе потрошача стављају на тржиште и/или пуштају у рад као самостални делови, чија се еколошка својства могу независно оценити;

2) „листа са подацима” јесте типска табела са информацијама о производу;

3) „остали битни ресурси” су вода, хемикалије или друге супстанце које производ троши приликом уобичајеног коришћења;

4) „допунске информације” су остале информације о карактеристикама производа, које се односе на енергију или друге битне ресурсе које он користи, или помажу да се то оцени, а засноване су на мерљивим подацима;

5) „директан утицај” јесте утицај производа који користе енергију током употребе;

6) „индиректан утицај” јесте утицај производа који не користе енергију, али доприносе очувању енергије током своје употребе;

7) „испоручилац” јесте произвођач, заступник или увозник. У њиховом одсуству, испоручиоцем ће се сматрати свако физичко или правно лице које ставља на тржиште или у употребу производе које обухвата ова уредба;

8) „стављање на тржиште” јесте прва испорука производа на тржиште Републике Србије;

9) „произвођач” јесте правно лице, предузетник или физичко лице које израђује производ или лице које се представља као произвођач стављањем на производ свог пословног имена, имена или назива, жига, неке друге препознатљиве ознаке или на други начин;

10) „заступник” јесте правно лице или предузетник регистрован у Републици Србији, односно физичко лице са пребивалиштем у Републици Србији, које је произвођач овластио да за његов рачун предузима радње из овлашћења, а у вези са стављањем производа на тржиште Републике Србије;

11) „увозник” јесте правно лице или предузетник регистрован у Републици Србији, односно физичко лице са пребивалиштем у Републици Србији које ставља на тржиште производ из других земаља;

12) „продавац” јесте правно лице или предузетник регистрован у Републици Србији, односно физичко лице са пребивалиштем у Републици Србији, који потрошачима продају, изнајмљују, продају кроз закуп или приказују производе;

13) „стављање у употребу” јесте прво коришћење неког производа у Републици Србији у складу са његовом наменом;

14) „потрошач” јесте правно лице, предузетник или физичко лице које купује или се очекује да купи производ који утиче на потрошњу енергије.

III. ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИЛАЦА И ПРОДАВАЦА ПРОИЗВОДА

Члан 5.

Испоручиоци производа обавезни су да пре стављањa на тржиште производа обезбеде да производи:

1) испуњавају захтеве прописане законом и овом уредбом;

2) који се испоручују буду означени одговарајућим ознакама енергетске ефикасности које описују класу њихове енергетске ефикасности и са листом са подацима о производу;

3) имају листу са подацима доступну у брошури или другом штампаном материјалу који прати производ;

4) имају техничку документацију, као и да технички приручници произвођача и промотивни материјали о производима, приказани у било ком облику (штампани и слично) купцима пруже потребне информације о потрошњи енергије и класи енергетске ефикасности, на српском језику.

Члан 6.

Техничка документација из члана 5. тачка 4) нарочито обухвата:

1) општи опис производа;

2) где то одговара, резултате изведених пројектних прорачуна;

3) извештаје о испитивању, тамо где су примењива, и/или друге јавне исправе о усаглашености издате у складу са одговарајућим техничким прописима;

4) тамо где се користе вредности за сличне моделе, упућивање на такве моделе.

Испоручиоци могу за израду техничке документације да користе документацију која је већ урађена у складу са захтевима утврђеним у важећим прописима Републике Србије.

Члан 7.

Ознака енергетске ефикасности производа мора да садржи све податке прописане законом и овом уредбом, и то:

1) податке о количини енергије коју производи користе при прописаним условима рада;

2) визуелно указује на класу њихове енергетске ефикасности и то од најнижих до највиших вредности енергетске ефикасности за дати тип производа;

3) остале податке који потрошачу приказују битна својства производа као и потрошњу битних ресурса неопходних за рад производа.

Испоручиоци производа из члана 5. ове уредбе су дужни да за сваки производ појединачно, при његовој испоруци, без накнаде, обезбеде продавцу ознаку енергетске ефикасности и листу са подацима.

Испоручиоци односно продавци су дужни да ознаку енергетске ефикасности производа поставе на уочљиво место на производу, и то без коришћења етикета, симбола и описа који могу да изазову заблуду код потрошача.

Члан 8.

Формат и садржина ознаке су једнообразни за групе производа и омогућавају да информације садржане у ознаци буду видљиве и читљиве.

За ознаку класе енергетске ефикасности примењују се словне ознаке латиничног писма од А до G које одговарају специфичним потрошњама енергије и трошкова енергије из перспективе купца.

Укупан број класа по правилу је ограничен на седам, при чему словна ознака А одговара најефикаснијој класи.

Ако то захтева технолошки напредак у оквиру класе А могу се користити три допунске класе и то А+, А++ и А+++.

Скала боја се састоји од највише седам различитих боја, од тамнозелене до црвене. Само за највишу класу ознака у боји је увек тамно зелена. Ако постоји више од седам класа, за најнижу прекобројну класу може се користити само црвена боја.

Члан 9.

У случају продаје, изнајмљивања или куповине на рате производа из члана 2. став 1. ове уредбе преко интернета, каталога или на други сличан начин продаје на даљину, продавац је дужан да купцу, пре куповине производа, пружи податке о ознаци енергетске ефикасности производа и листу са подацима о производу.

При оглашавању производа из става 1. овог члана продавац, односно испоручилац је дужан да прикаже податке и да информације из члана 7. став 1. ове уредбе.

IV. ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Члан 10.

Права на коришћење ознаке испоручиоци остварују на основу ове уредбе и обезбеђују о свом трошку израду ознаке, листе са подацима и техничке документације.

Министарство надлежно за послове трговине, преко инспекцијских органа врши контролу:

1) да ли производи из члана 2. став 1. ове уредбе који су стављени на тржиште испуњавају захтеве прописане законом, овом уредбом и другим прописом;

2) да ли су производи из члана 2. став 1. ове уредбе који су стављени на тржиште означени у складу и на начин прописан овом уредбом и прописом из члана 3. ове уредбе;

3) да ли производи из члана 2. став 1. ове уредбе који су стављени на тржиште поседују техничку документацију из члана 6. став 1. ове уредбе.

Техничку документацију из члана 6. став 1. ове уредбе испоручилац је дужан да достави инспекцијском органу на његов захтев и у року који он одреди.

Испоручилац је дужан да, ради остваривања инспекцијског надзора, техничку документацију из члана 6. став 1. ове уредбе има на располагању у периоду од најмање 10 година после датума производње последњег производа на који се та документација односи.

Члан 11.

Тржишна инспекција је овлашћена да захтева и проверу података у ознаци и листи са подацима било ког појединачног производа који је стављен на тржиште.

Проверу из става 1. овог члана, на захтев тржишне инспекције, врше тела за оцењивање усаглашености, акредитована у складу са законом.

Трошкови провере из става 1. овог члана подмирују се из буџета Републике Србије, уколико се покаже да су подаци на ознаци енергетске ефикасности исправни.

Тржишни инспектор има овлашћење да предузме све мере у складу са законом којим се уређује област трговине и законом којим се уређује област тржишног надзора.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

У складу са чланом 3. ове уредбе, министар ће, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, донети одговарајуће акте којима се прописују обавезна техничка документација, довољна да би се омогућила оцена тачности информација садржаних на етикети са ознаком енергетске ефикасности и листе са подацима о производу, методологија одређивања класе њихове енергетске ефикасности и рокови у којима домаћи произвођачи морају да испуне прописане минималне захтеве енергетске ефикасности производа које производе.

У складу са ставом 1. овог члана, донеће се прописи о енергетском означавању:

1) машина за прање судова у домаћинству;

2) расхладних уређаја за домаћинство (електрични фрижидери, замрзивачи и њихове комбинације);

3) машина за прање веша у домаћинству;

4) телевизора;

5) уређајa за климатизацију;

6) електричних сијалица и светиљки и

7) електричних пећница.

Прописи из става 2. овог члана, без обзира на датум доношења, односно ступања на снагу, примењују се од 1. марта 2014. године.

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-8811/2013

У Београду, 21. октобра 2013. године

Влада

Председник,

Ивица Дачић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

 

Уредба o изменaма и допунама Уредбе о врстама производа који утичу на потрошњу енергије за које је неопходно означавање потрошње енергије и других ресурса: "Службени гласник РС", број 80/2016-11

 

Члан 2.

Министар надлежан за послове енергетике ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, донети подзаконска акта којима ће се за производе из члана 1. ове уредбе прописати обавезна техничка документација, довољна да би се омогућила оцена тачности информација садржаних на етикети са ознаком енергетске ефикасности и у листи са подацима о производу, методологија одређивања класе енергетске ефикасности и рокови у којима домаћи произвођачи морају да испуне прописане минималне захтеве енергетске ефикасности производа које производе.

У складу са ставом 1. овог члана, донеће се прописи о енергетском означавању:

1) пећница и напа за домаћинство;

2) машина за сушење веша са бубњем за домаћинство;

3) грејача воде, резервоара топле воде и комплета грејача воде и соларног уређаја;

4) грејача простора, комбинованих грејача, комплета грејача простора, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја и комплета комбинованог грејача, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја и

5) усисивача.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије