Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 24. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 51/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

о правилима за доделу државне помоћи

"Службени гласник РС", бр. 13 од 12. марта 2010, 100 од 29. децембра 2011, 91 од 21. септембра 2012, 37 од 24. априла 2013, 97 од 6. новембра 2013, 119 од 31. октобра 2014, 23 од 16. марта 2021 - др. уредбе, 62 од 17. јуна 2021 - др. уредбе, 99 од 22. октобра 2021 - др. уредбе

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.*

   Овом уредбом ближе се уређују правила за доделу државне помоћи, односно за оцену дозвољености пријављене, односно додељене државне помоћи, и правни поредак Републике Србије усклађује са садржином инструмената тумачења које су у вези са државном помоћи усвојиле институције Европске заједнице.*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Члан 1а*

Давалац државне помоћи дужан је да се при додели државне помоћи унапред одређеном кориснику придржава ове уредбе, као и правила о државној помоћи садржаних у потврђеним међународним уговорима, која нису обухваћена овом уредбом.*

Акт који је основ за доделу државне помоћи корисницима који нису унапред одређени мора, у погледу услова за доделу државне помоћи, бити у складу са овом уредбом.*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) привредни субјекат (корисник државне помоћи) је свако правно и физичко лице које, независно од правног облика и начина финансирања, у обављању делатности производње или промета робе или пружања услуга на тржишту користи државну помоћ у било ком облику, изузев привредног субјекта у поступку приватизације;*

2) брисана је  (види члан 3. Уредбе - 100/2011-53)

3) брисана је  (види члан 3. Уредбе - 100/2011-53)

4) брисана је  (види члан 3. Уредбе - 100/2011-53)

5) престала је да важи (види члан 29. Уредбе - 62/2021-28)

Привредни субјект је у тешкоћама:*

(1) ако је одговорност за његове дугове ограничена а изгубио је више од половине основног капитала, од чега је у последњих 12 месеци изгубио више од четвртине основног капитала;*

(2) ако најмање једно лице неограничено одговара за његове дугове, а у финансијским извештајима приказано је да је његов капитал смањен за више од половине, од чега је у последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине капитала;*

(3) ако испуњава услове за отварање стечајног поступка.*

Привредни субјект је у тешкоћама и ако није испуњен ниједан услов из става 1. ове тачке, ако постоје очигледни показатељи који указују на то да је у тешкоћама, као што су раст губитака, смањење укупног прихода, раст залиха, вишак капацитета, смањење новчаних токова, раст дуга, пораст трошкова камата и пад или нулта нето вредност имовине. У највећим тешкоћама је привредни субјект који је неспособан за плаћање (инсолвентан) или над којим је отворен стечајни поступак.*

Привредном субјекту у тешкоћама, у сваком случају, државна помоћ може да се додели само ако докаже да не може да се опорави сопственим средствима, средствима својих власника/акционара, поверилаца или средствима из других извора на тржишту.*

Привредни субјект који је основан пре мање од три године не сматра се привредним субјектом у тешкоћама, изузев ако је реч о малом или средњем привредном субјекту који испуњава услове за отварање стечајног поступка;*

6) велики пројекат улагања је улагање у основна средства са оправданим трошковима већим од 50 милиона евра;

7) брисана је (види члан 1. Уредбе - 119/2014-28)

8) оправдани трошкови су трошкови за које је дозвољено доделити државну помоћ;

9) висина државне помоћи (интензитет) је износ државне помоћи изражен као проценат оправданих трошкова; 

10) почетно улагање је улагање у материјалну и нематеријалну имовину, и то у случају:

(1) започињање обављања нове пословне делатности,

(2) проширења постојеће делатности,

(3) диверсификација постојећег производног програма у нове, додатне производе,

(4) битне промене у целокупном производном процесу постојеће делатности,

(5) стицања средстава која су у непосредној вези са привредним субјектом под условом да је тај привредни субјекат затворен или би био затворен да није купљен од стране независног инвеститора по тржишним условима;

11) материјална имовина је имовина која се односи на: земљиште, зграде, грађевине, постројења, машине и опрему;

12) нематеријална имовина је имовина која настаје преносом технологије, стицањем патентних права, лиценци, знања и искустава (know-how) или непатентираног техничког знања;

13) трошкови зарада су укупан износ који корисник државне помоћи стварно плаћа за рад запосленог и обухватају бруто зараду, тј. зараду која садржи порез и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају из зарадe, као и доприносе који се плаћају на зараду;*

14) оперативна државна помоћ је помоћ намењена покривању дела текућих расхода привредног субјекта (трошкова зарада, транспортних трошкова, трошкова закупа и др);

15) лице које се теже запошљава је оно које:

1) није било у редовном радном односу у протеклих шест месеци, или

2) није стекло средње образовање или стручне квалификације, или

3) старије је од 50 година, или

4) живи као одрасли самац са једном или више издржаваних особа, или

5) ради у сектору или у струци у Републици Србији у којој је неравнотежа између полова бар 25% већа од просечне неравнотеже између полова у свим економским (привредним) секторима, а припада том премало заступљеном полу; или припада етничкој мањини у Републици Србији којој је потребан развој њеног лингвистичког профила, стручног усавршавања или радног искуства како би побољшала изгледе за стално запослење;

16) лице са инвалидитетом је лице коме је признат инвалидитет у складу са прописима Републике Србије;*

16а) заштићено запошљавање у привредном субјекту је ако најмање 50% запослених чине лица са инвалидитетом;*

17) ризични капитал је финансирање у облику власничког капитала или у облику сличном власничком капиталу у раним фазама настанка и раног развоја привредног субјекта (фаза започињања, оснивања и развоја);*

18) услуге од општег економског интереса су делатности, односно послови којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација, као и остваривање других законом утврђених интереса у одређеним областима.*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Мали, средњи и велики привредни субјекти (број запослених и финансијске границе као мерила за одређивање врсте привредног субјекта)*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Члан 2а*

Мали привредни субјект је привредни субјект за који се на основу чл. 2б–2г ове уредбе утврди да има мање од 50 запослених и ако је његов годишњи промет и/или укупан годишњи биланс мањи од 10 милиона евра у динарској противвредности.*

Средњи привредни субјект је привредни субјект за који се на основу чл. 2б–2г ове уредбе утврди да има између 50 и 250 запослених и ако је његов годишњи промет мањи од 50 милиона евра и/или укупан годишњи биланс мањи од 43 милиона евра у динарској противвредности.*

Велики привредни субјект је привредни субјект који није средњи или мали привредни субјект.*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Независни, партнерски и повезани привредни субјекти, као мерила која се узимају у обзир при рачунању броја запослених и финансијских граница*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Члан 2б*

Независни привредни субјект је привредни субјект који није партнерски привредни субјект, нити повезани привредни субјект.*

Партнерски привредни субјекти су привредни субјекти који нису повезани привредни субјекти и између којих постоји следећи однос: један привредни субјект (привредни субјект који је виши у власничком низу), сам или заједно с једним или више повезаних привредних субјеката, има 25% или више капитала или гласачких права у другом привредном субјекту (привредни субјект који је нижи у власничком низу).*

Привредни субјект, ипак, сматра се независним и стога без привредног субјекта партнера, ако 25% капитала или гласачких права у њему достигну или престигну улагачи, који појединачно или заједно нису повезани са привредним субјектом, а то су:*

1) јавна инвестициона друштва, друштва с ризичним капиталом, појединци или групе појединаца чија је редовна делатност улагање ризичног капитала и који улажу власнички капитал у послове који се не котирају на берзи (тзв. пословни анђели), ако су њихова заједничка улагања у исти привредни субјект мања од 1.250.000 евра у динарској противвредности;*

2) универзитети или непрофитни истраживачки центри;*

3) институционални улагачи, укључујући регионалне развојне фондове;*

4) самостални орган локалне самоуправе која има у годишњем буџету мање од 10 милиона евра у динарској противвредности и мање од 5.000 становника.*

Повезани привредни субјекти су привредни субјекти између којих постоји неки од следећих односа:*

1) један привредни субјект има већину гласачких права акционара или чланова у другом привредном субјекту;*

2) један привредни субјект има право да именује или разреши већину чланова управе или надзорног одбора у другом привредном субјекту;*

3) један привредни субјекат има доминантан утицај у другом привредном субјекту на основу уговора закљученог с тим другим привредним субјектом или одредбе у статуту тог другoг привредног субјекта;*

4) један привредни субјект, који је акционар или члан у другом привредном субјекту, самостално контролише, на основу договора са осталим акционарима или члановима у том другом привредном субјекту, већину гласачких права акционара или чланова у том другом привредном субјекту.*

Доминантан утицај у другом привредном субјекту не постоји ако улагачи из става 3. овог члана нису непосредно или посредно укључени у управљање тим другим привредним субјектом, без обзира на њихова права која имају као власници капитала.*

Повезани привредни субјекти су и они привредни субјекти између којих постоји, преко једног или више привредних субјеката, неки од односа описаних у ставу 4. овог члана као и привредни субјекти који имају једног или више улагача из става 3. овог члана.*

Повезани привредни субјекти су и они привредни субјекти између којих постоји, преко једног физичког лица или групе физичких лица која послују заједно, неки од односа описаних у ставу 4. овог члана, ако привредни субјекти своју делатност или део своје делатности обављају на истом релевантном тржишту или на суседним тржиштима.*

„Суседно тржиште” је тржите производа или услуга које се на вертикалном нивоу налази директно изнад или испод релевантног тржишта.*

Привредни субјект није мали или средњи привредни субјект ни ако јавни орган сам или више њих заједнички, непосредно или посредно, контролишу 25% или више капитала или гласачких права у привредном субјекту.*

Привредни субјект може дати изјаву о свом статусу независног привредног субјекта, партнерског привредног субјекта или повезаног привредног субјекта, као и изјаву о подацима из члана 2а ове уредбе. Ту изјаву привредни субјект може дати и кад је капитал тако распоређен да не може тачно да се одреди у чијој је својини, с тим што привредни субјект може онда у доброј вери изјавити да се основано може претпоставити да један или више међусобно повезаних привредних субјеката нема у својини 25% или више капитала. Давање оваквих изјава не утиче на могућност проверавања и испитивања њихове тачности.*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Подаци који служе за одређивање броја запослених и финансијских граница и референтно раздобље*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Члан 2в*

Подаци о броју запослених и финансијским границама су подаци који се односе на последње одобрено рачуноводствено раздобље и израчунавају се на годишњој основи. Подаци се узимају у обзир почев од дана закључивања пословних књига. Висина промета израчунава се без пореза на додату вредност (ПДВ) и осталих посредних пореза.*

Ако привредни субјект на дан закључивања пословних књига утврди да је на годишњој основи премашио број запослених или финансијске границе из члана 2а ове уредбе или да је пао испод тог броја, односно границе, он стиче или губи положај малог или средњег привредног субјекта само ако се то понови у току два узастопна рачуноводствена раздобља.*

Код новооснованих привредних субјеката чији редовни годишњи финансијски извештаји нису још одобрени, подаци се изводе путем процене у доброј вери, током пословне године.*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Број запослених*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Члан 2г*

Број запослених одговара броју годишњих радних јединица (у даљем тексту: ГРЈ), тј. броју запослених с пуним радним временом који су радили у привредном субјекту или у његово име током целе референтне године. Рад лица која нису радила целу референтну годину, лица која су радила непуно радно време, без обзира на то колико је трајало то радно време, и рад сезонских радника (на основу уговора о раду или уговора о обављању привремених и повремених послова) узима се као део ГРЈ.*

Особље привредног субјекта чине:*

1) запослени;*

2) лица која раде за подређени привредни субјект ако се сматрају запосленим;*

3) власници – менаџери;*

4) партнери који су редовно укључени у делатност привредног субјекта и који имају користи од финансијских предности привредног субјекта.*

Приправници или студенти који су на стручној обуци и који имају уговор о раду у својству приправника или уговор о стручном оспособљавању и усавршавању, не сматрају се особљем.*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Одређивање података о привредном субјекту*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Члан 2д*

Подаци о независном привредном субјекту, укључујући и број запослених, одређују се искључиво на основу његових редовних годишњих финансијских извештаја.*

Подаци о привредном субјекту који има партнерске привредне субјекте или повезане привредне субјекте, укључујући и број запослених, одређују се на основу редовних годишњих финансијских извештаја и осталих података привредног субјекта или на основу консолидованих финансијских извештаја привредног субјекта или консолидованих финансијских извештаја у којима је привредни субјект укључен путем консолидације.*

Подацима из става 2. овог члана додају се подаци о сваком партнерском привредном субјекту предметног привредног субјекта, који се налази на непосредно вишем или нижем нивоу у власничком низу од предметног привредног субјекта. Додавање је сразмерно проценту удела у капиталу или гласачким правима, шта је веће. Код друштава са узајамним уделима важи већи проценат.*

Подацима из ст. 2. и 3. овог члана додаје се 100% података о сваком привредном субјекту који је непосредно или посредно повезан са предметним привредним субјектом, изузев ако ови подаци нису већ укључени у консолидовани финансијски извештај.*

Ради примене ст. 2, 3. и 4. овог члана, подаци о партнерским привредним субјектима предметног привредног субјекта, изводе се из њихових редовних годишњих финансијских извештаја или из других података у консолидованом облику и њима се додаје 100% података о свим привредним субјектима који су с њима повезани, изузев ако ти подаци нису већ укључени у консолидовани финансијски извештај.*

Ради примене ст. 2, 3. и 4. овог члана, подаци о привредном субјекту који је повезан са предметним привредним субјектом, изводе се из његових редовних годишњих финансијских извештаја или из других података у консолидованом облику и њима се сразмерно додају подаци о сваком могућем привредном субјекту који је партнер овог повезаног привредног субјекта, и који се налази на непосредно вишем или непосредно нижем нивоу власничког низа од предметног привредног субјекта, изузев ако они нису укључени у консолидовани финансијски извештај у проценту који је најмање сразмеран проценту утврђеном на основу става 3. члана овог члана.*

Ако у консолидованим финансијским извештајима нема податка о запосленима у привредном субјекту, број запослених израчунава се сразмерним додавањем података од његових партнерских привредних субјеката и додавањем података од привредних субјеката с којим је повезан.*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Члан 3.

Категорије државне помоћи, која може да се додели у складу са овом уредбом, су:

1. Престала је да важи (види члан 22. Уредбе - 23/2021-9)

2. Престала је да важи (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

3. Секторска државна помоћ;

4. Престала је да важи (види члан 22. Уредбе - 23/2021-12)

4а Престала је да важи (види члан 19. Уредбе - 99/2021-11)

1.1. Престала је да важи (види члан 22. Уредбе - 23/2021-9)

2.1. Хоризонтална државна помоћ утврђује се према примарним циљевима доделе, и то:

1) Престала је да важи (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

2) Престала је да важи (види члан 29. Уредбе - 62/2021-28)

3) Престала је да важи (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

4) Престала је да важи (види члан 33. Уредбе - 99/2021-4)

5) Престала је да важи (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

6) Престала је да важи (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

7) Престала је да важи (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

8) Престала је да важи (види члан 21. Уредбе - 62/2021-33)

3.1. Специфичне врсте секторске државне помоћи, за које се овом уредбом прописују посебна правила за доделу, су:

1) у сектору производње* челика,

2) у сектору вађења* угља,

3) у сектору саобраћаја.

За доделу државне помоћи у свим осталим секторима, односно делатностима, разврстаним у складу са законом који уређује класификација делатности примењују се иста правила која су овом уредбом утврђена за доделу регионалне и хоризонталне државне помоћи, осим ако овом уредбом није другачије прописано.

4.1. Престала је да важи (види члан 22. Уредбе - 23/2021-12)

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

 

Члан 4.

Државна помоћ намењена извозу је забрањена. Забрана доделе државне помоћи примењује се на обим извоза, управљање и руковођење дистрибутивном мрежом роба и текуће трошкове привредног субјекта директно повезане са извозним активностима.

 

Правило кумулације државне помоћи

 

Члан 5.

За исте оправдане трошкове, примењује се најповољнија висина државне помоћи утврђена овом уредбом, која представља горњу границу до које је дозвољено доделити укупан износ државне помоћи, без обзира:

1) да ли се државна помоћ додељује по основу једне или у комбинацији више шема и/или индивидуалних државних помоћи, и

2) да ли државну помоћ додељује Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Давалац државне помоћи је дужан да, пре доделе државне помоћи од корисника прибави писану изјаву да ли му је и по ком основу из става 1. тач. 1) и 2) овог члана већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове.

 

Конверзија

 

Члан 6.

Износ државне помоћи изражен у еврима у овој уредби конвертоваће се у динаре по званичном средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.

Државна помоћ сматра се додељеном даном стављања на располагање кориснику државне помоћи.*

 

*Службени гласник РС, број 91/2012

 

Референтна и дисконтна каматна стопа*

 

*Службени гласник РС, број 119/2014

Члан 6а

Престао је да важи (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

II. РЕГИОНАЛНА ДРЖАВНА ПОМОЋ

 

Чл. 7-14.

Престали су да важе (види члан 22. Уредбе - 23/2021-9)

 

2. Регионална државна помоћ новооснованим малим привредним субјектима

 

Чл. 15-16.

Престали су да важе (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

3. Регионална државна помоћ за оперативно пословање

 

Члан 17.

Регионална државна помоћ може да се додели и за покривање оперативних трошкова пословања, и то само уколико су кумулативно испуњени следећи услови:

1) да државна помоћ * доприноси равномерном* регионалном развоју,

2) да је државна помоћ пропорционална тешкоћама које треба да се отклоне,

3) да је државна помоћ временски ограничена и да се поступно смањује*.

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

III. ХОРИЗОНТАЛНА ДРЖАВНА ПОМОЋ

 

1. Државна помоћ за мале и средње привредне субјекте

 

Чл. 18-20.

Престали су да важе (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

2. Државна помоћ за санацију и за реструктурисање привредног субјекта у тешкоћама

 

Чл. 21-24а

Престали су да важе (види члан 29. Уредбе - 62/2021-28)

 

3. Државна помоћ за запошљавање

 

 Чл. 25-28а

Престали су да важе (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

4. Државна помоћ за заштиту животне средине

 

Чл. 29-61.

Престали су да важе (види члан 33. Уредбе - 99/2021-4)

 

5. Државна помоћ за истраживање, развој и иновације

 

Члан 62.

 Престао је да важи (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

5.1. Државна помоћ за истраживање и развој

 

Чл. 63-65.

Престали су да важе (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

5.2. Државна помоћ за израду студија о техничкој изводљивости

 

Члан 66.

 Престао је да важи (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

5.3. Државна помоћ малим и средњим привредним субјектима за стицање права индустријске својине

 

Члан 67.

 Престао је да важи (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

5.4. Државна помоћ за новоосноване иновативне привредне субјекте*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

Члан 68.

Престао је да важи (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

5.5. Државна помоћ за иновације процеса и организације пословања

 

Чл. 69-70.

Престали су да важе (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

5.6. Државна помоћ малим и средњим привредним субјектима за услуге саветовања и подстицања иновација

 

Чл. 71-72.

Престали су да важе (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

5.7. Државна помоћ за унајмљивање висококвалификованог особља

 

Чл. 73-74.

 Престали су да важе (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

5.8. Државна помоћ за иновативне кластере

 

Чл. 75-80.

Престали су да важе (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

6. Државна помоћ за усавршавање

 

Чл. 81-83.

Престали су да важе (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5) 

 

7. Државна помоћ у облику ризичног капитала

 

Чл. 84-85.

Престали су да важе (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5)

 

8. Државна помоћ у области културе

 

Чл. 86-87.

Престали су да важе (види члан 21. Уредбе - 62/2021-33)

 

IV. СЕКТОРСКА ДРЖАВНА ПОМОЋ

 

1. Државна помоћ у сектору производње челика

 

Члан 88.

Државна помоћ привредном субјекту који обавља производњу челика може да се додели за следеће примарне циљеве утврђене овом уредбом:

1) за заштиту животне средине у смислу чл. од 29. до 61. ове уредбе,

2) за мале и средње привредне субјекте у смислу  чл. од 18. до 20. ове уредбе,

3) за истраживање, развој и иновације у смислу  чл. од 62. до 80. ове уредбе,

4) за ризични капитал у смислу  чл. 84. и 85. ове уредбе,

5) за запошљавање  у смислу  чл. од 25. до 28. ове уредбе,

6) за усавршавање у смислу  чл. од 81. до 83. ове уредбе.

Државна помоћ може да се додели и за реструктурисање привредног субјекта који обавља производњу челика који  је у тешкоћама, под условом да:

1) државна помоћ, под нормалним тржишним условима, води дугорочној одрживости тог привредног субјекта на крају периода реструктурисања,

2) су износ и интензитет државне помоћи строго ограничени на оно што је неопходно за обнављање одрживости, а да се помоћ, ако је могуће, прогресивно смањује,

3) је привредни субјекат, пре него што му је државна помоћ додељена, донео програм реструктурисања са рационализацијом и који обухвата затварање неефикасних  капацитета.

 

2. Државна помоћ у сектору вађења угља

 

Члан 89.

Државна помоћ привредном субјекту који обавља вађење угља може да се додели за следеће примарне циљеве утврђене овом уредбом:

1) за заштиту животне средине у смислу чл. од 29. до 61. ове уредбе,

2) за истраживање, развој и иновације у смислу  чл. од 62. до 80. ове уредбе,

3) за усавршавање у смислу  чл. од 81. до 83. ове уредбе.

Државна помоћ може да се додели и за рационално коришћење резерви угља и за посебне  трошкове настале рационализацијом или реструктурисањем у сектору угља.

 

3. Државна помоћ у сектору саобраћаја

 

Члан 90.

Државна помоћ  привредном субјекту који обавља делатност саобраћаја може да се додели за све примарне циљеве регионалне и хоризонталне државне помоћи утврђене овом уредбом.

Државна помоћ може да се додели и за комбиновани транспорт терета, саобраћај у унутрашњој пловидби и ваздушни саобраћај.

 

3.1. Државна помоћ за комбиновани транспорт терета

 

Члан 91.

Државна помоћ у саобраћају може да се додели у циљу замене друмског транспорта терета железничким транспортом, као и у циљу унапређења овог комбинованог транспорта и додељује се искључиво као инвестициона државна помоћ.

Оправдани трошкови за доделу државне помоћи за комбиновани транспорт терета су укупни инвестициони трошкови:

1) изградње и прилагођавања терминала комбинованог транспорта укључујући и опрему за шпедицију,

2) процењених већих трошкова опреме за комбиновани транспорт која се односи на: контејнере за друмски транспорт, посебна возила и контејнере за комбиновани транспорт, примену полу-носача за олакшавање утовара, примену почетне и касније друмске транспортне опреме и примену опреме за копнену навигацију,

3) иновативни трошкови шпедиције и логистичких система, посебно интермодалних информација и комуникационих система за побољшање понуде комбинованог транспорта,

4) куповина брзих локомотива ради пружања нових, квалитетнијих услуга у комбинованом транспорту, преусмеравајући транспорт терета са друмског на железнички.

 

Члан 92.

Висина државне помоћи утврђује се, и то:

1) до 50% оправданих трошкова из члана 91. став 2. тачка 1) ове уредбе,

2) до 100% оправданих трошкова из члана 91. став 2. тачка 2) ове уредбе,

3) до 30% оправданих трошкова из члана 91. став 2. тачка 3) ове уредбе,

4) до 30% оправданих трошкова из члана 91. став 2. тачка 4) ове уредбе у току једногодишњег пилот пројекта.

 

3.2. Државна помоћ за саобраћај у унутрашњој пловидби

 

Члан 93.

Државна помоћ може да се додели за саобраћај у унутрашњој пловидби, и то за:

1) улагања у инфраструктуру терминала у лукама и пристаништима,

2) улагања у стационарну и преносиву опрему, потребну за утовар и истовар у лукама и пристаништима.

Оправдани трошкови за доделу државне помоћи за  саобраћај у унутрашњој пловидби су трошкови развоја нових или додатних транспортних капацитета у унутрашњој пловидби.

Висина државне помоћи из става 1. овог члана  утврђује се до 50% оправданих трошкова.

 

3.3. Државна помоћ за ваздушни саобраћај

 

Члан 94.

Државна помоћ може да се додели авио превозницима за отварање нових линија између регионалног и националног аеродрома или регионалног и аеродрома у другим земљама, уколико су испуњени следећи услови:

1) да авио превозник поседује важеће уверење о оспособљености за обављање јавног авио-транспорта,

2) да нова линија или нови ред летења буде одржив дугорочно, а државна помоћ мора бити дегресивна и временски ограничена,

3) да успостављању нове линије претходи израда пословног плана који ће потврдити целисходност линије и после престанка доделе државне помоћи,

 4) да се државна помоћ додељује  најдуже пет година, а висина државне помоћи у било којој години не може бити већа од 50% оправданих трошкова у тој години, нити већа од 40% укупних оправданих трошкова у целом периоду,

5) да оправдани трошкови обухватају укупне трошкове отварања нове линије који се односе на почетне комерцијалне и трошкове маркетинга, као и трошкове смештаја летачког особља у оквиру аеродрома,

6) да се додела државне помоћи обустави када се достигну циљеви у смислу броја путника или рентабилности нове линије, а ако се то оствари пре истека предвиђеног рока,

7) да је додела државне помоћи повезана са нето повећањем броја превезених путника,

8) да поступак доделе државне помоћи за отварање нових ваздушних линија буде јаван и да омогући свим заинтересованим авиопревозницима да, под једнаким условима, понуде своје услуге,

9) да је давалац државне помоћи дужан да објави годишњу листу линија за које је додељена државна помоћ за сваки аеродром, наводећи изворе државне помоћи, корисника, и број путника.

 

V. ДРЖАВНА ПОМОЋ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (DE MINIMIS ДРЖАВНА ПОМОЋ)

 

Члан 95-97.

Престали су да важе (види члан 12. Уредбе - 23/2021-12)

 

Vа УСЛУГЕ ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА*

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

Чл. 97а-97г

Престали су да важе (види члан 19. Уредбе - 99/2021-11)

 

VI. СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ДОДЕЛЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

 

1. Краткорочно осигурање извозних кредита

 

Члан 98.

Државне гаранције за краткорочно осигурање извозних  кредита од тржишних ризика су забрањене, а дозвољене су само за осигурање извозних  кредита од нетржишних ризика.

 

2. Гаранције

 

Члан 99.

 Појединачна државна гаранција не представља инструмент доделе државне помоћи уколико кумулативно испуњава  следеће услове:

а) да привредни субјекат није у тешкоћама,

б) да је гаранција повезана са посебном финансијском трансакцијом, на фиксни износ и  фиксни период времена,

в) да гаранција не покрива више од 80% неизмиреног зајма или друге финансијске обавезе корисника. Ово ограничење се не односи на гаранције које покривају дужничке обвезнице,

г) да се премија за гаранцију обрачунава  применом комерцијалних принципа.

Шема државне гаранције не представља инструмент доделе државне помоћи уколико кумулативно испуњава следеће услове:

а) да не представља подршку привредним субјектима који су у тешкоћама,

б) да је гаранција везана за посебну финансијску трансакцију, фиксни износ, фиксни временски период, и не покрива више од 80% неизмиреног зајма или друге финансијске обавезе корисника. Ово ограничење се не односи на државне гаранције које покривају дужничке обвезнице,

в) да су услови шеме државне гаранције засновани на реалној процени ризика и да премије које плаћа корисник реализује из сопствених извора,

г) да премије покривају нормалне ризике покривене додељеном гаранцијом и административне трошкове шеме, укључујући годишње приходе на тај капитал, обезбеђен од стране државе,

д) да се премије преиспитују најмање једном годишње,

ђ) да шема државне помоћи предвиђа услове под којима ће се будуће гаранције додељивати (прихватљив привредни субјекат, сектор, величина, максимални износ и трајање гаранције).

 

3. Продаја непокретне имовине у јавној својини

 

Члан 100.

Продаја непокретне имовине у јавној својини не представља државну помоћ уколико је поступак продаје одређен у складу са једном од следећих метода:

1) објављеном, отвореном и неусловљеном лицитацијом, прихватајући најбољу или једину понуду, обезбеђујући испуњење следећих услова:

(а) да је понуда више пута (узастопно) оглашавана у временском периоду од  најмање два месеца у националној и локалној штампи,

(б) да сваки потенцијални купац може да купи земљиште и зграде и да их користи за своје личне потребе,

(в) да услов из подтачке (б) ове тачке не утиче на ограничење заштите животне средине,  заштиту  јавних интереса и изузимање сумњивих лицитација и понуда,

2) на основу процене независног стручњака, који поседује одговарајући документ којим је овлашћен за процену стварне имовине или има одговарајуће искуство.

Уколико се непокретна имовина у јавној својини не може продати по цени одређеној од стране независног стручњака, цена се снижава за највише 5%*.

Уколико је, након одређеног времена, очигледно да имовина из става 3. овог члана не може да се прода ни по сниженој цени,  извршиће се нова процена заснована на стеченом искуству.

 

*Службени гласник РС, број 100/2011

 

 

 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 

Члан 101.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

         05. број 110-1570/2010

         У Београду, 1. марта 2010. године

         Влада/

Председник,

         др Мирко Цветковић, с.р.

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о правилима за доделу државне помоћи: "Службени гласник РС", број 100/2011-53

 

Члан 33.

Ова уредба ступа на снагу 1. јануара 2012. године.

 

ПРИЛОЗИ

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Службени гласник РС", број 119/2014) додати су Прилог I - Табела додељене de minimis државне помоћи са начином за њено попуњавање и Прилог II - Табела укупно додељене de minimis државне помоћи са начином за њено попуњавање (види члан 3. Уредбе - 119/2014-28).

Уредбом о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи („Службени гласник РС”, број 62/2021) престао је да важи Прилог II - Табела укупно додељене de minimis државне помоћи са начином за њено попуњавање (види члан 62. Уредбе - 62/2021-5).

 

Прилог I  - Табела додељене de minimis државне помоћи са начином за њено попуњавање