Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На oснoву чланa 22. став 2. Закона о рoбним резервaмa („Службeни глaсник РС”, број 104/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте

"Службени гласник РС", бр. 108 од 10. октобра 2014, 53 од 19. јуна 2015, 95 од 8. децембра 2018 - др. закон

I. УВОДНE ОДРЕДБE

Чл. 1. и 2.

Престали су да важе (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

Члан 3.

Обвезницима плаћања накнаде министарство надлежно за послове енергетике (у даљем тексту: Министарство) додељује одговарајући евиденциони број и води евиденцију обвезника обрачуна и плаћања накнаде у електронској форми.

Пријава за евиденцију обвезника обрачуна и плаћања накнаде подноси се на обрасцу Н-1 – Пријава за евиденцију обвезника плаћања накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

По извршеној евиденцији Министарство издаје енергетском субјекту доказ о извршеној евиденцији и додељеном евиденционом броју.

Ако обвезник плаћања накнаде не поднесе пријаву за регистрацију, Министарство по службеној дужности додељује евиденциони број, на основу расположивих података, односно фактичких околности.

Чл. 4-10.

Престали су да важе (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

Члан 11.

Oбвезник плаћања накнаде дужан је израдити месечни и годишњи обрачун количина деривата нафте који чине основицу за обрачун накнаде, као и месечни и годишњи обрачун износа обавезе плаћања накнаде.

Месечни обрачун количина деривата нафте доставља се Министарству на обрасцу Н-2 – Извештај о утврђивању количине деривата нафте за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте за период од _____ до ____, а месечни обрачун износа обавезе плаћања Накнаде на обрасцу Н-3 – Извештај о обрачунатој накнади за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте за период од _____ до ____, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део, најкасније до 20. у месецу за претходни месец у писаној и електронској форми на е-mail адресу објављеној на web страници Министарства.

Годишњи обрачун количина деривата нафте и годишњи обрачун износа обавезе плаћања накнаде достављају се на обрасцима из става 2. овог члана најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину.

Годишњи обрачуни из става 3. овог члана који се разликују од суме месечних обрачуна, могу садржати исправке и допуне, а обвезник плаћања накнаде је дужан да достави образложење за одступање годишњих обрачуна у односу на суму месечних обрачуна.

Обрасци из става 2. овог члана састављају се на основу одговарајућих књиговодствених и других евиденција.

Члан 12.

Обвезник плаћања накнаде дужан је обавестити Министарство о обављеној уплати.

Обавештење о уплати садржи податке о датумима уплате, уплаћеним износима и банкама преко којих су извршена плаћања.

Обавештење о уплати доставља се на обрасцу Н-4 – Извештај о уплатама накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте за период од _____ до ____, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Обавештење о уплати доставља се најкасније до 20. у месецу за претходни месец у писаној и електронској форми на е-mail адресу објављеној на web страници Министарства.

Чл. 13-16.

Престали су да важе (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

 

05 број 110-12144/2014

У Београду, 9. октобра 2014. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.

 

Прилози

 

Образац Н-1 - Пријава за евиденцију обвезника плаћања накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте

Образац Н-2 - Извештај о утврђивању количине деривата нафте за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте за период од __________ до __________

Образац Н-3 - Извештај о обрачунатој накнади за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте за период од __________ до __________

Образац Н-4 - Извештај о уплатама накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте за период од __________ до __________