Zakon

Редкцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 40. став 3. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10 и 121/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама

"Службени гласник РС", бр. 96 од 8. септембра 2014, 111 од 28. августа 2020.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом прописују се услови за пловидбу и правила пловидбе на унутрашњим водама, обавезе учесника у пловидби, обележавање бродова и пловних путева, као и начин употребе звучних сигнала, навигационе и комуникационе опреме на броду.

Члан 2.

Одредбе ове уредбе примењују се на пловидбу свих пловила на међународним, међудржавним и државним водним путевима Републике Србије, као и на другим унутрашњим водама.

Значење појмовa

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) ADN је Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN) („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 13/10);

2) безбедна брзина пловила је брзина при којој пловило или састав може безбедно да плови, маневрише и да се заустави на удаљености коју захтевају локалне прилике и услови на пловном путу;

3) боје светала су: „бело светло”, „црвено светло”, „зелено светло”, „жуто светло” и „плаво светло” у складу са правилником којим се уређују техничка правила за бродове унутрашње пловидбе;

4) бочна светла су јасно зелено светло на десном боку и јасно црвено светло на левом боку пловила, при чему свако од тих светала исијава непрекидну светлост у читавом луку хоризонта од 112º 30’ и која су постављена тако да се њихова светлост види из смера прамца, по оси пловила, до угла од 22º 30’ по попречној равни бока пловила ка крми;

5) бочни састав је састав пловила која су чврсто повезана бок уз бок, осим чамаца, од којих ниједно није постављено испред пловила које покреће састав;

6) брод са сопственим погоном је брод који има сопствени машински уређај за погон;

7) брод велике брзине је брод са сопственим погоном који може да постигне брзину преко 40 km/h у односу на воду;

8) висина је висина изнад ознака равни највећег газа или за пловила која немају ознаку највећег газа – изнад равни ознаке газа, који одговара максималном газу;

9) водни пут је део унутрашњих вода на коме се обавља пловидба, категорисан и отворен за пловидбу;

10) дан је временски период између изласка и заласка сунца;

11) десна и лева обала су десна и лева обала реке гледајући од извора према ушћу;

12) Inland ECDIS је електронски приказ пловидбених карата и информациони систем за унутрашњу пловидбу који приказује одобрене информације из Система електронских пловидбених карата за унутрашњу пловидбу (Inland SENC), и по избору информације прикупљене другим пловидбеним сензорима;

13) јарболно светло је снажно бело светло, које непрекидно исијава светлост по читавом луку хоризонта од 225º и које је постављено тако да буде видљиво из смера прамца до 22º 30’ по попречној равни, на оба бока пловила ка крми;

14) јачине светала су: снажно светло, јасно светло и обично светло чије су јачине у складу са правилником којим се уређују техничка правила за бродове унутрашње пловидбе;

15) једрилица је пловило које плови искључиво уз помоћ једара. Пловило које плови уз помоћ једара и истовремено користи сопствени машински уређај за погон сматра се пловилом са сопственим погоном;

16) кратак звук је звук са дужином трајања од око једне секунде;

17) дуги звук је звук са дужином трајања од око четири секунде, с тим што размак између два узастопна звука износи око једне секунде;

18) крмено светло је јасно или обично бело светло, које исијава непрекидну светлост у читавом луку хоризонта од 135º и које је постављено тако да се његова светлост види из смера крме по оси пловила, до угла од 67º 30’ на оба бока пловила;

19) ноћ је временски период између заласка и изласка сунца;

20) низ врло кратких звукова је низ од најмање шест звукова чије појединачно трајање износи око 1/4 секунде, а размак између два узастопна звука износи око 1/4 секунде;

21) низ удараца је двоструки ударац у звоно;

22) ограничена видљивост су услови у којима је видљивост ограничена због утицаја магле, вејавице, пљуска или из других разлога;

23) пловило је брод, технички пловни објект, јахта, чамац, пловеће тело, плутајући објекат, пловило које обавља риболов и други објекaт који је оспособљен за пловидбу и који учествује у пловидби;

24) пловеће тело је сплав или друга конструкција, објекат или спојена структура способна за пловидбу, која није брод, технички пловни објект, чамац или плутајући објекат;

25) пловидба помоћу радара је пловидба у условима ограничене видљивости уз помоћ радара;

26) пловило стоји значи да је пловило посредно или непосредно усидрено или везано за обалу;

27) пловило се креће значи да пловило није посредно или непосредно усидрено или везано за обалу, односно насукано. За пловило које се креће израз „зауставити се” значи стати у односу на обалу;

28) пловило које обавља риболов је пловило које је намењено за риболов уз помоћ мреже, узица, рибарске коче или других риболовних справа које ограничавају способност маневрисања, осим пловила које је намењено за риболов вучењем удице или другим риболовним справама које не ограничавају способност маневрисања;

29) пловни пут је део водног пута прописане дубине, ширине и других техничких карактеристика, који је уређен, обележен и безбедан за пловидбу;

30) плутајући објекат је пловило без сопственог погона које по правилу није предвиђено за премештање нити за обављање посебних радова на унутрашњим водама (купатило, хангар, воденица, рибарска тиквара, кућа за одмор, понтон, понтонски мост, стамбена лађа, угоститељски објекат, сплав кућица, плутајућа радионица и слично);

31) путнички брод је брод регистрован за превоз за више од 12 путника;

32) потискивани састав је чврсто повезани састав пловила, осим чамаца, од којих је најмање један постављен испред потискивача;

33) потисница је теретни брод без сопственог погона и без сопственог кормиларског уређаја;

34) потисница поморског брода је потисница конструисана да се носи на поморским бродовима и да плови на водним путевима;

35) премор је стање члана посаде настало као резултат недостатка одмора или болести и огледа се у одступању од нормалног понашања и брзине реаговања;

36) претицање је када пловило (пловило које врши претицање) прилази другом пловилу (пловило које је претицано) из правца који се налази иза крме претицаног пловила и под углом већим од 22,5º иза попречне осе и престигне га;

37) пресецање праваца кретања значи да два пловила иду правцима који се пресецају тако да може доћи до судара;

38) састав је тегљени, потискивани или бочни састав;

39) скела је пловило намењено за превоз лица, робе и животиња са једне на другу обалу унутрашњих вода;

40) скутер је врста чамца који користи сопствени погонски уређај, који се користи за скијање на води или извођење фигура (водени скутер, џет бицикл, џет ски и слично);

41) светло видљиво са свих страна је светло које исијава непрекидно светлост по целом луку хоризонта од 360º;

42) стање опијености је стање члана посаде код којег је лекарским прегледом и другим методама и апаратима, анализом крви и/или урина утврђено присуство алкохола у организму мерењем количине алкохола у литру издахнутог ваздуха, као и код којег је лекарским прегледом, употребом одговарајућих средстава или уређаја, или анализом крви и/или урина утврђено присуство у организму опојних дрога или других материја које мењају стање свести;

43) сусретање значи да два пловила плове у правцима који су директно или готово директно супротни;

44) тегљени састав је састав од једног или више пловила, осим чамаца, које тегли један или више тегљача;

45) тегљеница је теретни брод без сопственог погона који има сопствени кормиларски уређај;

46) технички пловни објекат је објекат опремљен механичким уређајем за обављање техничких радова на унутрашњим водама са сопственим погонским машинским уређајем или без њега (пловећа направа, багер, механички побијач пилона, елеватор, дизалица, пловећа косачица, платформа и слично);

47) трепћуће светло и брзо трепћуће светло је уједначено ритмичко светло са 40–60 бљесака у минути и 100–120 бљесака у минути;

48) тритонски звучни сигнал је три пута поновљени сигнал, састављен од три звука различитих висина без размака, чије трајање износи око две секунде. Фрекфенција послатих звукова креће се између 165 и 297 Hz и мора постојати размак од барем две целе ноте од највишег до најнижег звука. Сваки низ од три звука треба да започне најнижом, а да се заврши највишом нотом;

49) узводно је правац према извору реке, који на каналима одређује надлежна лучка капетанија;

50) чамац је пловило, осим тегљача и потискивача, без обзира на његову дужину и запремину, регистровано за пловидбу на унутрашњим водама, чија дужина трупа износи мање од 20 m и чији је производ дужине, ширине и максималног газа мањи од запремине од 100 m³, а које превози највише 12 лица.

II. УСЛОВИ ЗА ПЛОВИДБУ И ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА
У ПЛОВИДБИ

Основне обавезе заповедника и других чланова посаде

Члан 4.

Заповедник и други чланови посаде морају да врше послове на броду у складу са правилима пловидбе која су прописана овом уредбом, на начин којим се обезбеђује безбедност пловидбе, не оштећује брод или терет на њему и не угрожава безбедност путника на броду или осталих чланова посаде и животна средина загађивањем штетним предметима или материјама са брода.

Заповедник брода, односно састава

Члан 5.

Брод, изузев брода у потискиваном саставу осим потискивача, мора да има заповедника који има одговарајуће овлашћење о оспособљености (у даљем тексту: заповедник).

Заповедник који има одговарајуће овлашћење о оспособљености управља сваким саставом, и то:

1) када се у саставу налази само један брод са сопственим погоном, заповедник састава је заповедник брода са сопственим погоном;

2) када се на челу тегљеног састава налазе два или више бродова са сопственим погоном у линији бразде, тада је заповедник првог брода заповедник састава, осим у случају када се први брод привремено придодаје ради испомоћи када је заповедник другог брода заповедник састава;

3) када се на челу тегљеног састава налазе два или више бродова са сопственим погоном који не плове у линији бразде, а од којих један брод осигурава главну вучу, заповедник састава је заповедник оног брода који осигурава главну вучу;

4) када се у потискиваном саставу налазе два потискивача која покрећу састав, а везани су боком уз бок, заповедник састава је заповедник потискивача који обезбеђује главни потисак;

5) у свим осталим случајевима, заповедник на време мора да буде одређен.

За време пловидбе заповедник домаћег и страног брода мора да се налази на броду, док заповедник техничког пловног објекта увек мора да буде на пловилу док технички пловни објекат обавља радове.

Заповедник је на свом броду, односно саставу одговоран за примену одредаба ове уредбе.

У тегљеном саставу заповедници тегљених бродова морају да извршавају наредбе заповедника састава, као и да предузимају све мере које захтевају околности у циљу безбедног управљања бродовима.

Одредбе овог члана односе се и на заповеднике бродова у бочном саставу који нису заповедници састава.

Сваки плутајући објекат који се користи за привредне сврхе мора да буде под надзором једног овлашћеног лица које је заједно са власником или бродаром одговорно за примену одредаба ове уредбе.

У случају привезаних или усидрених пловила или пловила која немају заповедника, бродар или власник пловила, као и лице задужено за стражу и надзор, одговорни су за примену одредаба ове уредбе.

Обавезе посаде и других лица која се налазе на броду

Члан 6.

Чланови посаде при извршавању својих дужности на броду морају да извршавају наређења која им издаје заповедник.

Сва друга лица која се налазе на броду морају да извршавају наређења која им издаје заповедник у циљу безбедности пловидбе и одржавања реда на броду.

Поред лица из ст. 1. и 2. овог члана, чланови посаде који самостално у смени управљају бродом (одређују правац и брзину брода и друге послове) морају да поступају у складу са одредбама ове уредбе.

Стања премора или опијености

Члан 7.

Способност заповедника, као и других чланова посаде за време пловидбе не може да буде умањена као резултат стања премора или опијености.

Заповедник и други чланови посаде морају да се подвргну испитивању помоћу одговарајућих средстава и апарата (алкометар и слично) ради провере да ли се налазе у стању опијености или прегледу ради провере постојања стања премора на захтев надлежног органа.

Општа обавеза опрезности

Члан 8.

Током пловидбе пловило мора све време да плови безбедном брзином, а заповедник је дужан да предузме све мере опреза које захтева општа обавеза примене дужне пажње и добра пловидбена пракса у складу са законом којим се уређује пловидба на унутрашњим водама.

Одредбе става 1. овог члана односе се и на лица под чијим се надзором налазе плутајући објекти.

Предузимање мера ради избегавања непосредне опасности

Члан 9.

Ради избегавања непосредне опасности, заповедници пловила и заповедници састава морају да предузму све мере које налажу конкретне околности, чак и када би због тога морало да се одступи од примене одредаба ове уредбе.

Прилагођавање димензија пловила карактеристикама
пловног пута

Члан 10.

Заповедници бродова и састава дужни су да прилагоде дужину, ширину, висину, газ и брзину бродова и састава и пловећих тела према карактеристикама (габаритима) пловног пута и грађевинама које се налазе на пловном путу.

Дозвољени газ, укрцавање терета и стабилитет брода

Члан 11.

Укрцавање брода је дозвољено само до ознаке највећег дозвољеног газа.

Терет или нагиб не може да ограничава директан поглед на удаљености већој од 350 m испред брода или састава у пловидби.

Ако је директна видљивост по крми или бочна видљивост ограничена током пловидбе тај недостатак видљивости може да буде отклоњен употребом радара.

Терет мора да буде укрцан, сложен, распоређен и обезбеђен тако да не доведе у опасност стабилитет или чврстоћу трупа брода.

Стабилитет брода за превоз контејнера мора да се провери пре испловљавања, а брод мора да има књигу стабилитета у следећим случајевима:

1) за брод чија је ширина мања од 9,5 m, када су контејнери укрцани у више од једног реда у висину;

2) за брод ширине од 9,5 m али мање од 11 m, када су контејнери укрцани у више од два реда у висину;

3) за брод ширине 11 m и више, када су контејнери укрцани у више од три реда у висину или ширину;

4) за брод ширине 15 m и више, када су контејнери укрцани у више од три реда у висину.

На путнички брод може да се укрца број путника који је назначен у сведочанству о способности брода за пловидбу.

На брод велике брзине који превози путнике може да се укрца број путника колико има расположивих седишта на броду.

Конструкција, опремање и посада бродова

Члан 12.

Брод мора да буде конструисан и опремљен у складу са одредбама ове уредбе, правилника којим се уређују техничка правила за пловила унутрашње пловидбе и других прописа којим се уређује унутрашња пловидба.

Брод, изузев пловила потискиваног састава осим потискивача, мора да има најмањи број чланова посаде у складу са прописом којим се уређује најмањи број чланова посаде бродова, којим се гарантује безбедност лица и терета на броду, као и безбедност пловидбе.

Изузетно од одредбe става 2. овог члана, бродови у бочним саставима без сопственог погона и тегљени бродови у чврсто повезаном саставу не морају да имају посаду ако је посада брода који покреће бочни састав или чврсто повезани тегљени састав или може да их одржава заустављене на безбедан начин, довољно бројна и квалификована да гарантује безбедност укрцаних лица и терета, као и безбедност пловидбе.

Брод испуњава захтеве из става 1. овог члана ако има сведочанство о способности брода за пловидбу које је издато у складу са одредбама закона којим се уређује пловидба на унутрашњим водама, као и када конструкција и опрема брода одговара подацима из тог сведочанства.

Опрема за спасавање путника наведена у сведочанству о способности брода за пловидбу мора да буде доступна на броду. Опрема мора да буде расположива за расподелу путницима и њен број мора да одговара броју укрцаних одраслих лица и деце.

Крмарење

Члан 13.

За време пловидбе, бродом мора да крмари најмање једно лице старије од 16 година са одговарајућим овлашћењем о оспособљености.

Да би се обезбедила правилна контрола брода, крмар мора да буде у могућности да прима и даје све информације и наредбе из кормиларнице, као и да буде у стању да чује звучне сигнале и да има јасан преглед у свим правцима.

Када посебне околности то захтевају, на броду мора да се постави осматрачница или пункт за ослушкивање ради извештавања заповедника и крмара.

Осим брода велике брзине, бродом мора да крмари једно лице које има најмање 21 годину, које има одговарајуће овлашћење о оспособљености заповедника из члана 5. став 1. ове уредбе и овлашћење о посебној оспособљености за управљање пловилом уз помоћ радара.

У кормиларници, осим за време маневра привезивања и одвезивања, као и у преводницама и у њиховим претпристаништима, мора да се налази још једно лице са истим овлашћењем.

Бродске исправе и остала документа

Члан 14.

На броду морају да се налазе следеће исправе и књиге:

1) сведочанство о способности брода за пловидбу;

2) сведочанство о баждарењу, aко је примењиво;

3) попис посаде;

4) бродски дневник;

5) овлашћење о оспособљености за заповедника, као и овлашћења других чланове посаде и бродарске књижице;

6) остале бродске исправе и књиге у складу са прописима којима се уређује унутрашња пловидба и међународним споразумима.

Сведочанство о баждарењу и сведочанство о способности брода за пловидбу не морају да се налазе на потисницама на којима се налази метална плоча која садржи:

1) јединствени европски идентификациони број (ENI број);

2) број сведочанства о способности брода за пловидбу;

3) назив органа који је издао сведочанство;

4) датум истека сведочанства.

Подаци из става 2. овог члана морају да буду угравирани или утиснути видљивим знаковима високим најмање 6 mm. Метална плоча мора да буде најмање 60 mm висока и 120 mm дугачка, и мора да буде учвршћена на видљивом месту на десној страни према крми брода.

Истоветност података са плоче из става 2. овог члана са подацима из сведочанства о способности брода за пловидбу оверава орган надлежан за утврђивање способности брода за пловидбу државе чију државну припадност има тај брод, чији печат мора да буде утиснут на плочи.

Исправе из става 2. овог члана чува власник брода или бродар.

Обавеза да се на броду налази примерак уредбе

Члан 15.

На свим пловилима државне припадности Републике Србије, изузев пловила потискиваног састава осим потискивача, чамца без кабине и пловећег тела, мора да се налази један примерак ове уредбе са накнадним изменама и допунама.

Изузетно од става 1. овог члана, на свим пловилима државне припадности Републике Србије, изузев пловила потискиваног састава осим потискивача, чамца без кабине и пловећег тела, може да буде омогућен приступ електронском издању ове уредбе под условом да се тај приступ може остварити у разумном року.

Опасни предмети на пловилу, губитак предмета, препреке

Члан 16.

Предмети који се налазе на пловилу не могу да буду тако постављени да излазе изван габарита пловила тако да угрожавају безбедност брода, плутајућих објеката, пловећих тела или инсталација на водном путу или у његовој близини.

Сидра морају да буду потпуно у подигнутом положају када нису у употреби.

Бацање предмета и испуштања материја у водни пут

Члан 17.

Са пловила не могу да се избацују, изливају или испуштају у водни пут било какви предмети или материје које могу да проузрокују сметње или опасност за пловидбу или за друге кориснике водног пута.

У водни пут не може да се избацује, излива или испушта било који облик нафтног отпада или смесе таквог отпада са водом.

У случају ненамерног испуштања материја из ст. 1. и 2. овог члана или било какве опасности од таквог испуштања, заповедник мора одмах о томе да обавести најближу лучку капетанију и да јој достави тачан опис врсте и места испуштања.

Спасавање и пружање помоћи

Члан 18.

У случају пловидбене незгоде која угрожава лица која се налазе на пловилу, заповедник мора да предузме све мере које му стоје на располагању у циљу спасавања.

Заповедник на пловилу које се нађе у близини пловила које је претрпело пловидбену незгоду која угрожава људске животе или када постоји опасност од запречавања пловног пута, дужан је да им пружи непосредну помоћ, ако тиме не доводи у опасност своје пловило.

Насукана или потопљена пловила

Члан 19.

Заповедник насуканог, потопљеног или неисправног пловила мора о томе да обавести најближу лучку капетанију што је пре могуће. Заповедник или члан посаде насуканог, потопљеног и неисправног пловила мора да остане на пловилу или у близини места пловидбене незгоде док му надлежна лучка капетанија не допусти одлазак.

Ако се на пловном путу или у његовој близини насуче или потопи неко пловило, заповедник тог пловила дужан је да, осим кад је то очигледно непотребно, у најкраћем року придржавајући се обавезе истицања знакова из члана 51. ове уредбе, о том догађају обавести пловила која се приближавају и то на погодном месту и на довољној удаљености од места пловидбене незгоде, како би долазећа пловила могла благовремено да предузму све потребне мере.

Ако се пловидбена незгода догоди приликом проласка пловила кроз преводницу, заповедник мора одмах о томе да обавести орган надлежан за управљање преводницом у којој се пловидбена незгода догодила.

Обавеза ослобађања пловног пута

Члан 20.

Ако насукано или потопљено пловило или неки објекат изгубљен са пловила затвара или прети потпуним или делимичним затварањем пловног пута, заповедник пловила или пловећег тела, дужан је да предузме све могуће мере и радње да се пловни пут ослободи у најкраћем року.

Обавезу из става 1. овог члана има и заповедник пловила којем прети опасност од потапања или са којим није могуће маневрисати.

Ако је пловило из ст. 1. и 2. овог члана укључено у тегљени, потискивани или бочни састав, онда се одредбе овог члана односе и на заповедника састава.

Наредбе лучких капетанија

Члан 21.

Заповедници и лица под чијим се надзором налазе плутајући објекти, дужни су да се придржавају наредби које им дају лучке капетаније у циљу омогућавања безбедне пловидбе, у складу са одредбама закона којим се уређује пловидба на унутрашњим водама.

Омогућавање приступа пловилу надлежним органима

Члан 22.

Заповедници и лица под чијим се надзором налазе плутајући објекти, дужни су да омогуће без одлагања приступ на пловило надлежним органима у циљу вршења надзора над спровођењем одредаба ове уредбе и других прописа којима се уређује унутрашња пловидба.

Заповедници и лица под чијим надзором се налазе плутајући објекти дужни су да поред правила пловидбе прописаних овом уредбом поштују и локална правила пловидбе одређена од стране надлежне лучке капетаније за одређене секторе водног пута, као и наредбе објављене путем саопштења бродарству.

Посебни превози

Члан 23.

Посебним превозом на унутрашњим водним путевима сматра се премештање пловила, и то:

1) кретање пловила или састава, осим пловила или састава из чл. 10. и 12. ове уредбе;

2) премештање плутајућих објеката или пловећих тела, осим ако је очигледно да њихово кретање не представља никакву сметњу или опасност за пловидбу, нити да могу да проузрокују било какво оштећење на сталним грађевинама.

Превози из става 1. овог члана дозвољени су само уз посебно одобрење надлежне лучке капетаније за сектор или секторе којима се намерава пловити.

Приликом превоза из става 1. овог члана лице које обавља посебан превоз мора да се придржава услова које одреди надлежна лучка капетанија за сваки појединачни случај.

За посебан превоз из става 1. овог члана мора да се одреди заповедник, у складу са чланом 5. ове уредбе.

Пре издавања одобрења за посебан превоз Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу извршиће преглед и проверу способности за премештање пловила.

III. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ БРОДОВА

Ознаке за идентификацију бродова

Члан 24.

Брод мора на трупу или на трајно причвршћеним таблама или плочама да има следеће ознаке за идентификацију:

1) име или ознаку, при чему се име брода са сопственим погоном исписује са обе стране прамца, крми, као и на надграђу брода, док ознака брода без сопственог погона (потиснице или тегљенице) и техничког пловног објекта мора да буде истакнута на видљивом месту на спољашњем делу ових пловила. Ако су у бочном или потискиваном саставу један или неколико натписа са именом брода који покреће састав заклоњени, име тог брода треба да се понови на таблама постављеним тако да буду јасно видљиве из праваца из којих су ови натписи заклоњени. Ако брод нема име или ознаку, на њему се исписује назив (или скраћени назив) власника брода и, када је то одговарајуће, број или регистарска ознака брода и слово или слова која означавају луку уписа или припадности брода која су предвиђена за ту земљу која су дата у Прилогу 1 – Карактеристична слова или групе слова државе луке уписа или припадности бродова, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део;

2) луку уписа или припадности, при чему се име луке уписа или припадности исписује на оба бока брода или на његовој крми, а иза њих следи слово или слова предвиђена за државу у којој се налази лука уписа или припадности;

3) европски идентификациони број брода (ENI број);

4) брод за превоз робе мора да има и ознаку носивости у тонама исписану на обе стране брода, на трупу или на трајно причвршћеним таблама;

5) путнички брод мора да има ознаку највећег дозвољеног броја путника истакнуту на добро видљивом месту на броду.

Ознаке за идентификацију из става 1. овог члана морају да буду лако читљиве и написане неизбрисивим латиничним словима. Натписи уљаном бојом сматрају се неизбрисивим. Висина знакова мора да буде најмање 20 cm за име, а за друге ознаке најмање 15 cm. Ширина знакова и дебљина линија морају да буду у складу са висином. Знакови морају да буду светле боје на тамној подлози или тамне боје на светлој подлози.

За време пловидбе током дана брод мора на крми да вије заставу своје државне припадности. Брод велике брзине може уместо заставе државне припадности да постави таблу која одговара застави у погледу облика и боја.

Одредбе овог члана не примењују се на поморске бродове и чамце.

Ознаке за идентификацију чамаца

Члан 25.

Чамац мора да има регистарски број за идентификацију.

Регистарски број за идентификацију из става 1. овог члана мора да буде истакнут на обе стране прамца чамца лако читљивим и неизбрисивим латиничним словима, чија је висина најмање 10 cm, при чему се неизбрисивим сматра натпис направљен уљаном бојом.

Име и пребивалиште власника чамца исписују се на видљивом месту са унутрашње или спољне стране чамца.

Бродски чамац мора да има са унутрашње или спољне стране име брода коме припада и било који други податак потребан да се идентификује власник.

Ознаке газа и лествице газа

Члан 26.

Брод, осим чамца, мора да има ознаке које показују ниво највећег дозвољеног газа. За бродове унутрашње пловидбе, начин, односно поступак утврђивања нивоа највећег дозвољеног газа, као и услови који морају да буду испуњени приликом постављања ознака газа морају да буду у складу са одредбама правилника којим се уређују техничка правила за бродове унутрашње пловидбе, као и Директиве 2006/87/EЗ Европског парламента и Савета од 12. децембра 2006. године о техничким правилима за пловила унутрашње пловидбе, којом се замењује Директива Савета 82/714/ЕЕЗ, са накнадним изменама и допунама.

Брод, осим чамца, чији газ може дa достигне један метар мора на трупу да има означене лествице газа.

Услови за постављање лествице газа на бродовима унутрашње пловидбе дати су у Прилогу 2 – Лествице газа на бродовима унутрашње пловидбе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Ознаке за обележавање сидра

Члан 27.

Сидра на броду морају да имају неизбрисиве ознаке за идентификацију.

Ако се неко сидро употребљава на неком другом броду истог власника, првобитне ознаке за идентификацију се не мењају.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењују се на чамце и поморске бродове.

Светла

Члан 28.

Ако услови видљивости захтевају оптички знаци који су овом уредбом прописани за ноћ морају да се показују и током дана.

Светла на пловилима прописана овом уредбом морају да дају непрекидну и равномерну светлост, ако није другачије прописано овом уредбом.

Цртежи знакова за обележавање бродова који су прописани овом уредбом дати су у Прилогу 3 – Обележавање пловила, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Табле, заставе и пламенци

Члан 29.

Заставе и табле морају да буду правоугаоног облика, ако одредбама ове уредбе није другачије прописано.

Боје застава, табли и пламенаца не могу да буду избледеле и прљаве.

Димензије застава и табли морају да буду довољно велике да се добро виде што ће се сматрати испуњеним:

1) за заставе и табле ако дужина и ширина табли и застава износи најмање 1 m или 0,6 m код чамаца;

2) за пламенце ако дужина износи најмање 1 m, а ширина код јарбола најмање 0,5 m.

Одредбе става 3. тачка 1) овог члана не примењује се на табле из чл. 57. и 58. ове уредбе.

Цилиндри, балони, конуси и двоструки конуси

Члан 30.

Цилиндри, балони, конуси и двоструки конуси прописани овом уредбом могу да се замене телима која на удаљености имају исти изглед.

Боје цилиндара, балона, конуса и двоструких конуса, као и тела која их замењују не могу да буду избледеле и прљаве.

Димензије цилиндара, балона, конуса и двоструких конуса морају да буду довољно велике да омогуће добру видљивост, и то се сматра да је испуњено:

1) за цилиндре ако висина износи најмање 0,80 m, а пречник најмање 0,50 m;

2) за балоне ако пречник износи најмање 0,60 m;

3) за конусе ако висина износи најмање 0,60 m, а пречник базе најмање 0,60 m;

4) за двоструке конусе ако висина износи најмање 0,80 m, а пречник базе најмање 0,50 m.

Изузетно од одредбе става 3. овог члана, чамцима је дозвољена употреба сигналних тела мањих димензија, ако су та тела довољно велика да буду лако видљива.

Забрањена светла и знаци

Члан 31.

Светла и знакови не могу да се користе на начин који није у складу са одредбама ове уредбе.

За међусобно споразумевање бродова или између бродова и обале дозвољено је коришћење других светала и знакова, под условом да се не прихватају као светла или знаци прописани овом уредбом.

Светла у случају нужде

Члан 32.

Када светла која су прописана овом уредбом престану да функционишу, морају без одлагања да се замене резервним светлима. У том случају, када је прописано да светло мора да буде снажно, резервно светло може да буде јасно, а када је прописано да светло мора да буде јасно, резервно светло може да буде обично.

Светла прописане јачине морају да се оспособе у најкраћем могућем року.

Забрана коришћења светиљки, рефлектора, табли, застава

Члан 33.

Светиљке, рефлектори, табле, заставе или други предмети не могу да се користе ако би њихова употреба могла да буде погрешно прихваћена као светла или знакови који су прописани овом уредбом, као и ако смањују видљивост или отежавају препознавање светала и знакова прописаних овом уредбом.

Светиљке и рефлектори не могу да се користе ако би њихова употреба могла да проузрокује заслепљивање и тиме опасност или сметње за пловидбу или за саобраћај на обали.

Обележавање за време пловидбе појединачних бродова
са сопственим погоном

Члан 34.

Брод са сопственим погоном за време пловидбе током ноћи мора да има:

1) јарболно светло, постављено на прамчаном делу у уздужној оси брода, на висини од најмање 5 m, а за брод који је краћи од 40 m висина може да буде смањена до 4 m;

2) бочна светла, постављена на истој висини и у истој вертикалној равни у односу на уздужну осу брода, најмање 1 m ниже од јарболног светла и најмање 1 m иза њега на спољној страни најширег дела брода. Бочна светла морају да буду заклоњена са унутрашње стране брода тако да зелено светло не може да се види са левог бока, а црвено светло са десног бока;

3) крмено светло постављено на задњем делу брода.

Поред светала из става 1. овог члана, брод са сопственим погоном може да има још једно јарболно светло постављено на крменом делу брода, по његовој уздужној оси, најмање 3 m изнад предњег јарболног светла, тако да хоризонтално растојање између ових светала буде најмање три пута веће од њихове вертикалне удаљености.

Брод са сопственим погоном чија је дужина већа од 110 m мора да има светло из става 2. овог члана.

Брод са сопственим погоном који привремено плови иза брода са сопственим погоном који је на испомоћи, мора да задржи светла из ст. 1. и 2. овог члана.

Поред ознака прописаних овом уредбом, брод велике брзине за време пловидбе мора да има дању и ноћу два јака жута брзо трепћућа светла која морају да буду постављена једно изнад другог на удаљености од око 1 m, на одговарајућем месту и довољно високо да буду видљива са свих страна.

Приликом проласка испод отвора непокретног моста, затвореног покретног моста или бране, односно за време проласка кроз бродске преводнице, брод може да има јарболна светла из ст. 1. и 2. овог члана, постављена на мањој висини, тако да такав пролаз може да се обави без сметњи.

Одредбе овог члана не примењују се на чамце и скеле.

Обележавање тегљених састава за време пловидбе

Члан 35.

Брод са сопственим погоном који се налази на челу тегљеног састава и брод са сопственим погоном који се налази на испомоћи који плови испред другог брода са сопственим погоном, потискиваног или бочног састава, за време пловидбе током ноћи мора да има:

1) два јарболна светла постављена једно изнад другога на размаку од око 1 m, на прамчаном делу по уздужној оси брода, при чему горње светло мора да буде постављено на висини од најмање 5 m, а доње светло, ако је то могуће, најмање 1 m више од бочних светала;

2) бочна светла из члана 34. став 1. тачка 2) ове уредбе;

3) жуто крмено светло, уместо белог, постављено по уздужној оси брода и на довољној висини да се добро виде са тегљеног састава који иде иза брода или брода са сопственим погоном, потискиваног састава или бочног састава испред којег иде брод на испомоћи.

Брод из става 1. овог члана за време пловидбе током дана мора да има жути цилиндар са две линије црне и беле боје са горње и доње стране, тако да се беле линије налазе на крајевима цилиндара. Цилиндар мора да буде постављен вертикално на прамчаном делу брода, на довољној висини да може да се види са свих страна.

Ако се на челу тегљеног састава налази више бродова са сопственим погоном, или ако се испред брода са сопственим погоном, потискиваног састава или бочног састава налази више повезаних или неповезаних бродова са сопственим погоном као испомоћ, који плове бок уз бок, сваки од тих бродова мора да има:

1) за време пловидбе током ноћи, на прамчаном делу и по уздужној оси брода, уместо два јарболна светла из става 1. тачка 1) овог члана, три јарболна светла постављена једно изнад другог на растојању од око 1 m, при чему горње и доње светло мора да будe постављено на висину од 5 m;

2) за време пловидбе током дана цилиндар из става 2. овог члана.

Ако се брод, плутајући објекат или технички пловни објект премешта са више бродова са сопственим погоном, одредбе става 3. овог члана примењују се на сваки брод са сопственим погоном.

Бродови у тегљеном саставу који су тегљени од стране бродова из ст. 1. и 3. овог члана, морају да имају:

1) за време пловидбе током ноћи, јасно бело светло видљиво са свих страна и постављено на висину од најмање 5 m;

2) за време пловидбе током дана, жути балон постављен на таквом месту и на таквој висини да буде видљив са свих страна.

Изузетно од одредаба става 5. тач. 1) и 2) овог члана, ако је брод у тегљеном саставу дужи од 110 m, тај брод мора да има два таква светла, једно на предњем и једно на задњем делу, а ако се део тегљеног састава састоји од реда бродова у коме су бок уз бок чврсто повезана више од два брода, само два спољна брода морају да имају таква светла или балон.

Ознаке на свим тегљеним бродовима у саставу морају да буду, колико је то могуће, на истој висини изнад површине воде.

Брод или бродови који се налазе на крају тегљеног састава, морају ноћу да имају крмено светло из члана 34. став 1. тачка 3) ове уредбе, а у случају да се у задњем реду састава налази три или више бродова везаних бок уз бок, само два спољна брода морају да имају ово светло.

Приликом проласка испод отвора непокретног моста, затвореног покретног моста или бране, односно за време проласка кроз бродске преводнице, бродови могу да имају светла из става 1. тачка 1), као и ст. 3, 5. и 6. овог члана, постављена на мањој висини како би пролазак могао да се изврши без сметњи.

Поморски бродови који плове унутрашњим водним путевима непосредно после пловидбе морем или ради упловљења у морске воде морају за време пловидбе током ноћи уместо белог светла да имају светло из члана 34. став 1. тачка 1) ове уредбе, док за време пловидбе током дана морају да имају жути балон.

Одредбе овог члана не примењују се на чамце који само вуку друге чамце, као ни на вучене чамце.

Обележавање потискиваних састава за време пловидбе

Члан 36.

Потискивани састави морају за време пловидбе током ноћи да буду обележени следећим светлима:

1) јарболним светлима, и то:

(1) са три јарболна светла на прамцу брода који се налази на челу састава или на броду који се налази на челу састава на његовој уздужној оси. Ова светла постављају се у облику једнакостраничног троугла са хоризонталном основом у равни вертикалној на уздужну осу састава. Горње светло мора да буде постављено на висини од најмање 5 m, а два доња светла на растојању од 1,25 m једно од другога и 1,10 m испод горњег светла,

(2) једним јарболним светлом на прамцу сваког брода чија се пуна ширина види са предње стране састава. Ово светло мора, ако је то могуће, да буде постављено око 3 m испод горњег јарболног светла из става 1. тачка 1) подтачка (1) овог члана;

2) бочним светлима из члана 34. став 1. тачка 2) ове уредбе, која морају да буду постављена на најширем делу састава, што ближе потискивачу, највише 1 m удаљена од бокова састава и на висину од најмање 2 m;

3) крменим светлима, и то:

(1) са три крмена светла из члана 34. став 1. тачка 3) ове уредбе, постављена у линији вертикалној на уздужну осу потискивача, удаљена око 1,25 m једно од другог и довољно високо да не буду заклоњена другим бродом из састава,

(2) једним крменим светлом на сваком броду чија се пуна ширина види са крмене стране састава. Изузетно, када су више од два брода, осим потискивача, видљива са крмене стране, ово светло морају да имају само два спољна брода у саставу.

Јарболи који носе јарболна светла из става 1. тачка 1) овог члана, морају да буду постављени у уздужној оси брода на којем се налазе.

Одредбе става 1. овог члана примењују се и на потискиване саставе пред којима се налази један или више бродова са сопственим погоном који служе као испомоћ, али у том случају светла из става 1. тачка 3) подтачка (1) овог члана морају да буду жута уместо бела.

Када се дању испред потискиваног састава налази један или више бродова са сопственим погоном који служе као испомоћ, потискивач мора да има жути балон из члана 35. ст. 5. и 6. ове уредбе.

Приликом проласка испод отвора непокретног моста, затвореног покретног моста или бране, односно за време проласка кроз бродске преводнице, јарболна светла из става 1. тачка 1) овог члана могу да буду постављена на мању висину, како би се пролаз извршио без сметњи.

Код потискиваних састава са два потискивача везана бок уз бок, током пловидбе ноћу потискивач који обезбеђује главни потисак мора да има светла из става 1. тачка 3) подтачка (1) овог члана, док други потискивач мора да има крмено светло из става 1. тачка 3) подтачка (2) овог члана.

У смислу одредаба чл. 28–64. ове уредбе, потискивани састави чије највеће димензије не прелазе 110 m дужине и 12 m ширине сматрају се појединачним бродовима са сопственим погоном.

Обележавање бочних састава за време пловидбе

Члан 37.

Бочни састави морају за време пловидбе током ноћи да имају:

1) јарболно светло из члана 34. став 1. тачка 1) ове уредбе, на сваком броду. Међутим, сваки брод без сопственог погона може уместо јарболног светла да има бело светло из члана 35. ст. 5. и 6. ове уредбе, видљиво са свих страна и на погодном положају али не на висини већој од јарболног светла на броду или бродовима са сопственим погоном;

2) бочна светла из члана 34. став 1. тачка 2) ове уредбе, која морају да буду постављена на спољну страну састава, по могућности на исту висину и најмање 1 m ниже од најнижег јарболног светла;

3) крмено светло из члана 34. став 1. тачка 3) ове уредбе на сваком броду.

Одредбе става 1. овог члана примењују се и на бочне саставе испред којих се налази један или више бродова са сопственим погоном који служе као испомоћ.

Када се дању испред бочног састава налази један или више бродова са сопственим погоном који служе као испомоћ, сваки брод у саставу мора да има жути балон из члана 35. ст. 5. и 6. ове уредбе.

Приликом проласка бочног састава испод отвора непокретног моста, затвореног покретног моста или бране, односно за време проласка кроз бродске преводнице, јарболна светла из става 1. тачка 1) овог члана могу да буду постављена на мањој висини, како би се пролаз извршио без сметњи.

Одредбе овог члана не примењују се на чамце који превлаче уз бок само друге чамце и на чамце који се премештају на тај начин.

Обележавање једрилица за време пловидбе

Члан 38.

Једрилица мора за време пловидбе током ноћи да има следећа светла:

1) бочна светла из члана 34. став 1. тачка 2) ове уредбе, која могу да буду обична уместо јасних;

2) крмено светло из члана 34. став 1. тачка 3) ове уредбе.

Осим светала из става 1. овог члана, једрилица може за време пловидбе током ноћи да има два обична или јасна светла једно изнад другог и видљива са свих страна, при чему је горње светло црвене боје, а доње зелене боје, постављено на погодно место на врх или на горњи део јарбола, на растојању од најмање 1 m једно од другога.

Пловило које плови помоћу једара, а истовремено користи и сопствени погон, мора дању да има црни конус окренут врхом према доле, постављен на највишу тачку и на место где може најлакше да се уочи.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењују се на чамце, а одредбе става 2. овог члана не примењују се на пловила из члана 61. ове уредбе.

Обележавање чамаца за време пловидбе

Члан 39.

Чамац са сопственим погоном који плови самостално мора за време пловидбе током ноћи да има светла, и то:

1) јарболно светло постављено у уздужној оси чамца најмање 1 m изнад бочних светала, с тим што ово светло не мора да буде снажно већ је довољно да буде јасно;

2) бочна светла, која могу да буду обична уместо јасна и морају да се поставе:

(1) на начин из члана 34. став 1. тачка 2) ове уредбе или

(2) једно поред другог или у исту светиљку по уздужној оси чамца, на прамац или близу њега;

3) крмено светло из члана 34. став 1. тачка 3) ове уредбе. Наведено светло не мора да се постави, али тада јарболно светло наведено у ставу 1. тачка 1) овог члана, мора да се замени јасним белим светлом видљивим са свих страна.

Чамац са сопственим погоном који ноћу плови самостално и чија дужина не прелази 7 m, може уместо светала из става 1. овог члана да има само једно обично бело светло на погодном месту и на висини на којој је видљиво са свих страна.

Када чамац тегли или превлачи бок уз бок други чамац, ноћу мора да има светла из става 1. овог члана.

Тегљени чамци или чамци које се превлаче бок уз бок морају ноћу да имају обично бело светло, видљиво са свих страна.

Одредба става 4. овог члана не примењује се на бродске чамце.

Једрилица која се креће помоћу једара за време пловидбе током ноћи мора да има:

1) бочна светла и крмено светло, при чему бочна светла морају да буду постављена једно поред другога или у исту светиљку по уздужној оси пловила на прамцу или близу прамца, а крмено светло постављено на задњем делу пловила. Ова светла могу да буду и обична светла; или

2) бочна светла и једно крмено светло обједињена у истој светиљци постављеној на одговарајуће место на врху или на горњем делу јарбола. Наведена светла могу да буду и обична светла; или

3) код једрилица краћих од 7 m, обично бело светло видљиво са свих страна, при чему приликом приближавања других пловила ова пловила морају да покажу још једно допунско обично бело светло.

Чамци који се крећу самостално без сопственог погона и без једара морају да показују ноћу обично бело светло видљиво са свих страна. Бродски чамци показују то светло само приликом приближавања других пловила.

Приликом проласка чамца испод отвора непокретног моста, затвореног покретног моста или бране, односно за време проласка кроз бродске преводнице, јарболна светла из овог члана могу да буду постављена на мању висину, како би се пролаз обавио без сметњи.

Допунско обележавање бродова који обављају одређене
транспортне радње које укључују рад са опасним материјама

Члан 40.

Брод који обавља транспортне радње које укључују рад са запаљивим материјама које су прописане у ADN-у, поред других ознака које су прописане овом уредбом, мора да има следеће ознаке прописане пододељком 7.1.5.0 или 7.2.5.0 ADN-a, и то:

1) ноћу – плаво светло;

2) дању – плави конус окренут врхом према доле, као што је прописано у ADN-у, глава 3.2, табела А, колона (12) или табела Ц, колона (19). Ознаке морају да буду постављене на погодно место и довољно високо да се виде са свих страна. Плави конус може да буде замењен са једним плавим конусом на прамцу и једним плавим конусом на крми који је постављен на висину од најмање 3 m.

Брод који обавља транспортне радње које укључују рад са материјама које представљају опасност по здравље које су прописане у ADN-у, поред других ознака које су прописане овом уредбом, мора да има следеће ознаке прописане пододељком 7.1.5.0 или 7.2.5.0 ADN-a, и то:

1) ноћу – два плава светла;

2) дању – два плава конуса окренута врховима према доле, као што је прописано у ADN-у, глава 3.2, табела А, колона (12) или табела Ц, колона (19). Ознаке морају да буду постављене на погодно место, око 1 m једна изнад друге и довољно високо да се виде са свих страна. Два плава конуса могу да буду замењена са два плава конуса на прамцу и два плава конуса на крми који су постављени на висину од најмање 3 m.

Брод који обавља транспортне радње које укључују рад са експлозивним материјама које су прописане у ADN-у, поред других ознака које су прописане овом уредбом мора да има следеће ознаке прописане пододељком 7.1.5.0 или 7.2.5.0 ADN-a, и то:

1) ноћу – три плава светла;

2) дању – три плава конуса окренута врховима према доле, као што је прописано у ADN-у, глава 3.2, табела А, колона (12). Ознаке морају да буду постављене на погодно место, око 1 m једна изнад друге и довољно високо да се виде са свих страна.

Када се у потискиваном или бочном саставу налази један или више бродова из ст. 1, 2. или 3. овог члана, брод који покреће потискивани или бочни састав мора да има ознаке прописане у ст. 1, 2. или 3. овог члана.

Потискивани састави из става 4. овог члана које покрећу два потискивача везана бок уз бок, морају да имају ознаке прописане у ст. 1, 2. или 3. овог члана на потискивачу који се налази на десној страни састава.

Брод, потискивани или бочни састав који истовремено врше превоз више врста опасних материја наведених у ст. 1, 2. и 3. овог члана, морају да носе ознаке у складу са врстом опасне материје коју превозе и која захтева обележавање са највећим бројем плавих светала.

Брод који није дужан да истакне ознаке из ст. 1, 2. или 3. овог члана, али коме је издато сведочанство у складу са одељком 8.1.8 ADN-а или привремено сведочанство у складу са одељком 8.1.9 ADN-а, а које је у складу са одредбама о безбедности за бродове из става 1. овог члана, може приликом приближавања преводници да истакне ознаке из става 1. овог члана када жели да прође кроз преводницу са бродом који је дужан да истакне ознаке из става 1. овог члана.

Јачина плавих светала из овог члана мора да буде најмање једнака јачини обичног плавог светла.

Обележавање пловила на којима је дозвољен превоз више
од 12 путника и чија максимална дужина трупа износи
мање од 20 m

Члан 41.

Путничко пловило чија је дужина трупа мања од 20 m, мора за време пловидбе током дана да има жути двоструки конус постављен на одговарајућем месту и на таквој висини да се види са свих страна.

Обележавање скела за време пловидбе

Члан 42.

Скела која не плови самостално мора за време пловидбе током ноћи да има:

1) јасно бело светло видљиво са свих страна, постављено на висини од најмање 5 m при чему та висина може да буде мања ако скела није дужа од 20 m;

2) јасно зелено светло видљиво са свих страна, постављено на око 1 m изнад светла из става 1. тачка 1) овог члана.

Скела из става 1. овог члана мора за време пловидбе током дана да има зелени балон на висини не мањој од 5 m.

Чеони чамац или пловак скеле са уздужним ужетом мора ноћу да има јасно бело светло видљиво са свих страна постављено на висину од најмање 3 m изнад површине воде.

Скела која плови самостално мора за време пловидбе током ноћи да има:

1) јасно бело светло видљиво са свих страна из става 1. тачка 1) овог члана;

2) јасно зелено светло видљиво са свих страна из става 1. тачка 2) овог члана;

3) бочна светла и крмено светло из члана 34. став 1. тач. 2) и 3) ове уредбе.

Скела из става 4. овог члана мора за време пловидбе током дана да има зелени балон из става 2. овог члана.

Допунско обележавање пловила која имају првенство пролаза

Члан 43.

Пловило коме је надлежна лучка капетанија одобрила право првенства пролаза на местима где је прописан редослед пролаза, поред других ознака које су прописане овом уредбом, мора за време пловидбе током дана да има црвени пламенац истакнут на прамцу и довољно високо да буде јасно видљив.

Допунско обележавање пловила које је неспособно
за маневрисање

Члан 44.

Брод који је неспособан за маневрисање мора у случају потребе, поред светала прописаних одредбама ове уредбе, да показује за време пловидбе током ноћи црвено светло којим се маше или два црвена светла постављена на око 1 m једно изнад другог, на погодном месту и довољно високо тако да су видљива са свих страна, при чему код чамаца црвено светло може да се замени белим.

Брод из става 1. овог члана мора да показује за време пловидбе током дана црвену заставу којом се маше или два црна балона постављена на око 1 m један изнад другог, на погодном месту и на таквој висини да буду видљиви са свих страна.

У случају потребе пловило које је неспособно за пловидбу, поред захтева из ст. 1. и 2. овог члана, мора да даје и прописане звучне сигнале.

Обележавање пловећих тела и плутајућих објеката
за време пловидбе

Члан 45.

Поред услова из одобрења за посебан превоз из члана 23. ове уредбе, пловећа тела и плутајући објекти морају за време пловидбе током ноћи да имају довољан број јасних белих светала, видљивих са свих страна, ради означавања својих контура.

Обележавање бродова за време стајања

Члан 46.

Брод за време стајања мора да има:

1) ноћу – једно обично бело светло видљиво са свих страна, постављено на висини од најмање 3 m. Ово светло може да се замени са једним обичним белим светлом на прамцу и истим таквим светлом на крми, која су постављена на истој висини и на страни пловила према пловном путу и која су видљива са свих страна;

2) дању – црни балон на погодном месту на прамчаном делу брода довољно високо да се види са свих страна. Овај балон мора да има само брод који стоји одвојено од обале и који нема директан или индиректан приступ обали.

Састави који стоје одвојено од обале, и то без директног или индиректног приступа обали, морају да имају:

1) ноћу – на сваком броду у саставу обично бело светло видљиво са свих страна, постављено на погодном месту и на висини од најмање 4 m. Укупан број светала која означавају бродове у саставу, не узимајући у обзир брод које покреће састав, не треба да буде већи од четири под условом да су контуре јасно означене;

2) дању – црни балон на чеоном броду састава или на крајњем спољном броду на челу састава и на потискивачу ако је то прописано.

Чамац, осим бродског чамца, уместо светала из ст. 1. и 2. овог члана мора да има ноћу обично бело светло на неком погодном месту и на таквој висини да буде видљиво са свих страна.

Обележавање у складу са одредбама овог члана није обавезно када пловило стоји:

1) на водном путу где је пловидба привремено онемогућена или забрањена;

2) дуж обале и довољно је осветљено са обале;

3) ван пловног пута у очигледно безбедном положају.

Допунско обележавање за време стајања бродова
који обављају одређене транспортне радње које укључују
рад са опасним материјама

Члан 47.

Брод који обавља одређене транспортне радње које укључују рад са опасним материјама мора за време стајања да буде обележен у складу са одредбама члана 40. ове уредбе.

Обележавање скела за време стајања на понтону

Члан 48.

Скела која не плови самостално, за време стајања на понтону за пристајање скеле мора ноћу да има светла из члана 42. став 1. ове уредбе.

Чеони чамац или пловак скеле са уздужним ужетом мора ноћу да има светла из члана 42. став 3. ове уредбе.

Скела која плови самостално, за време стајања на понтону за пристајање скеле мора да има светла из члана 42. став 1. ове уредбе.

За време стајања које је кратко, скела може да задржи светла из члана 34. став 1. тач. 2) и 3) ове уредбе.

Када скела престане са радом мора да угаси зелено светло из члана 42. став 4. тачка 2) ове уредбе.

Обележавање пловећих тела и плутајућих објеката
за време стајања

Члан 49.

Поред услова из одобрења за посебан превоз из члана 23. ове уредбе, пловећа тела и плутајући објекти морају за време пловидбе током ноћи да имају довољан број обичних белих светала видљивих са свих страна, ради означавања својих контура, на страни која је окренута пловном путу.

У односу на пловила из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе члана 46. став 4. ове уредбе.

Обележавање мрежа или рибарских мотки на пловилу
за време стајања

Члан 50.

Пловило које обавља риболов мора да обележи мреже или рибарске мотке постављене на пловном путу или у његовој непосредној близини:

1) ноћу – обичним белим светлима, видљивим са свих страна и у броју који је довољан да се означи њихов положај;

2) дању – жутим пловцима или жутим заставицама у броју који је довољан да се означи њихов положај.

Обележавање техничких пловила у раду као и насуканих
или потопљених пловила

Члан 51.

Технички пловни објект који обавља радове, као и брод који врши радове или радње сондирања или мерења, за време стајања, морају да имају:

1) на страни или странама са које је пловни пут слободан:

(1) ноћу – два обична зелена светла или два јасна зелена светла постављена на око 1 m једно изнад другога,

(2) дању – два зелена двострука конуса постављена око један метар један изнад другога;

2) на страни на којој пловни пут није слободан:

(1) ноћу – обично црвено светло или једно јасно црвено светло постављено на исту висину као више светло од два зелена светла из тачке 1) подтачка (1) овог става и исте јачине као та зелена светла,

(2) дању црвени балон, постављен на истој висини као највиши двоструки конус из тачке 1) подтачка (2) овог става.

Ако је пловила из става 1. овог члана потребно заштитити од таласа, она морају да имају:

1) на страни или странама где је пловни пут слободан:

(1) ноћу – обично црвено светло и обично бело светло или јасно црвено светло и јасно бело светло, постављена на око 1 m једно изнад другог тако да је црвено светло више,

(2) дању – заставу чија је горња половина црвена, а доња половина бела или две заставе једна изнад друге од којих је горња црвена, а доња бела;

2) на страни на којој пловни пут није слободан:

(1) ноћу – црвено светло постављено на исту висину као црвено светло из става 2. тачка 1) подтачка (1) овог става и исте јачине као то светло,

(2) дању – црвену заставу постављену на исту висину као црвено-бела застава или црвена застава која се поставља на другу страну пловила.

Дневно обележавање из става 1. тачка 1) подтачка (2) и тачка 2) подтачка (2) овог члана може да се замени следећим знацима:

1) на страни или странама на којима је пловни пут слободан – таблом Е.1 „дозвољен пролаз” која је дата у Прилогу 5 – Знакови за регулисање пловидбе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део (у даљем тексту: Прилог 5);

2) на страни на којој пловни пут није слободан – таблом А.1 „забрана проласка” из Прилога 5 ове уредбе, постављеној на исту висину као и табла из тачке 1) овог става.

Светла и ознаке из ст. 1. и 2. овог члана морају да буду постављена довољно високо да буду видљиве са свих страна. Заставе могу да буду замењене плочама истих боја.

Насукана или потопљена пловила морају да имају ознаке из става 2. овог члана. Ако позиција неког потопљеног пловила не дозвољава обележавање на пловилу, наведене ознаке морају да се поставе на чамцима, бовама или да се истакну на неки други одговарајући начин.

Надлежна лучка капетанија не мора да захтева истицање светала из ст. 1. и 3. овог члана.

Обележавање сидара која могу да представљају опасност
за пловидбу

Члан 52.

У случајевима из чл. 46. и 49. ове уредбе, када су сидра брода оборена на начин да сидра, њихова ужад или ланци могу да представљају опасност за пловидбу, светло за стајање које је најближе тим сидрима треба да буде замењено са два обична бела светла видљива са свих страна и постављена на 1 m једно изнад другог.

Пловила морају да обележе свако појединачно сидро које може да представља опасност за пловидбу, и то:

1) ноћу – пловком са радар рефлектором на коме се налази обично бело светло видљиво са свих страна;

2) дању – жутим пловком са радар рефлектором.

Када ужад или сидрени ланци техничког пловног објекта могу да представљају опасност за пловидбу, она морају да буду обележена, и то:

1) ноћу – пловком са радар рефлектором на коме се налази обично бело светло видљиво са свих страна;

2) дању – жутим пловком са радарским рефлектором.

Допунско обележавање инспекцијских, ватрогасних
и спасилачких пловила

Члан 53.

Поред ознака прописаних овом уредбом, пловила инспекције безбедности пловидбе морају да истакну на обе стране трупа на предњем делу знак распознавања – бели ромб оивичен плавом линијом, као и:

1) дању – заставу државне припадности и бели пламенац са знаком распознавања у средини;

2) дању и ноћу – плаво ротационо светло.

Ватрогасна и спасилачка пловила када се налазе у пловидби ради пружања помоћи могу да показују плаво светло из става 1. овог члана.

Допунско обележавање пловила која обављају радове
на водном путу за време пловидбе

Члан 54.

Поред ознака прописаних овом уредбом, пловила која за време пловидбе обављају радове, сондирање или мерење на водном путу, морају да показују ноћу и дању јасно или обично жуто трепћуће светло видљиво са свих страна.

Обележавање из става 1. овог члана могу да користе само пловила која су добила писмену сагласност надлежне лучке капетаније.

Допунско обележавање ради заштите од таласа

Члан 55.

Поред ознака прописаних одредбама чл. 28–64. ове уредбе, пловила, осим пловила из члана 51. ове уредбе, која је потребно заштитити од таласа насталих проласком других пловила, морају да имају:

1) ноћу – обично црвено и обично бело светло, или јасно црвено или јасно бело светло, постављено на око 1 m једно изнад другога на начин да је црвено светло горње, и на такво место да су јасно видљива и да се не могу заменити са другим светлима;

2) дању – заставу чија је горња половина црвена, а доња бела, постављену на погодном месту и на такву висину да се види са свих страна. Ова застава може бити замењена са две заставе постављене једна изнад друге, с тим да се црвена застава налази горе, а бела доле. Ове заставе могу да се замене таблама исте боје.

Ознаке из става 1. овог члана могу да истичу само:

1) пловила која су знатно оштећена или која су ангажована у радњама спасавања, као и пловила која су неспособна за маневрисање;

2) пловила која имају писмену сагласност надлежне лучке капетаније.

Сигнали опасности

Члан 56.

Када пловило које се налази у опасности тражи помоћ, то ће показивати на следећи начин:

1) заставом или другим одговарајућим предметом којим се кружно маше;

2) светлом којим се кружно маше;

3) заставом изнад или испод које се налази балон или нечим слично балону;

4) ракетом или сличним средствима која у кратким интервалима избацују црвене звездице;

5) светлосним сигналом који се састоји од знакова „ ... - - - ... (SОS)” Морзеове азбуке;

6) ватром која може да буде произведена изгарањем катрана, уља и другог;

7) ракетама за осветљавање, ручним или са падобраном, које производе црвено светло;

8) лаганим махањем раширених руку одозго на доле.

Знаци из става 1. овог члана замењују или допуњују звучне сигнале из члана 65. ове уредбе.

Обележавање забране приступа на пловило

Члан 57.

Када је неовлашћеним лицима забрањен приступ на пловило, ова забрана мора да се обележи белом округлом таблом пречника око 60 cm, оивиченом црвеном бојом са црвеном дијагоналном линијом и сликом пешака црне боје.

Табла мора да буде постављена на палуби или на приступном мосту за улазак на пловило.

Табла мора да буде осветљена тако да се добро види и ноћу.

Обележавање забране пушења или коришћења незаштићеног светла или пламена

Члан 58.

Ако је забрањено пушење и коришћење незаштићеног светла или пламена на пловилу, ова забрана мора да се обележи белом округлом таблом пречника око 60 cm, оивиченом црвеном бојом са црвеном дијагоналном линијом и сликом цигарете из које се диже дим.

Табла мора да буде постављена на палуби или на приступном мосту за улазак на пловило.

Табла мора да буде осветљена тако да се добро види и ноћу.

Обележавање забране стајања поред брода

Члан 59.

Ако стајање поред неког пловила на малом растојању није дозвољено, такво пловило мора по уздужној оси на палуби да има квадратну таблу са троуглом на доњем делу. Обе стране ове табле морају да буду беле боје, оивичене црвеном бојом са црвеном дијагоналном линијом од горње леве до доње десне стране и црним словом „P” у средини. Обе стране троугла морају да буду беле, са црним бројем у средини који означава растојање метрима на коме је забрањено стајање.

Табле из става 1. овог члана ноћу морају да буду осветљене тако да се могу јасно видети са обе стране пловила.

Одредбе овог члана се не односи на бродове, потискиване и бочне саставе из члана 47. ове уредбе.

Допунско обележавање пловила чија је способност
маневра ограничена

Члан 60.

Пловила чија је способност да ослободе пут другим пловилима у складу са одредбама ове уредбе ограничена за време обављања радова или подводних активности, као нпр. багеровања, постављања каблова или бова и чији положај може да отежава пловидбу, поред осталих ознака прописаних овом уредбом, морају да имају:

1) ноћу – три јасна или обична светла, горње и доње светло црвено, а средње бело, постављена једно изнад другог на удаљености од најмање 1 m, на висину на којој се виде са свих страна;

2) дању – два црна балона и један црни двоструки конус, постављени један изнад другога тако да се двоструки конус налази у средини, на најмањој удаљености од 1 m један од другога и на висини на којој су видљиви са свих страна.

Када радови које обављају пловила из става 1. овог члана проузрокују запречавање пловног пута, поред ознака из става 1. овог члана, пловила морају да имају:

1) ноћу – два јасна или обична црвена светла, видљива са свих страна, постављена на страну или на стране где је пловни пут запречен, једно изнад другога на удаљености од најмање 1 m, и два јасна или обична зелена светла, видљива са свих страна, постављена на страну или стране где је пролаз слободан, једно изнад другога на удаљености од најмање 1 m;

2) дању – два црна балона постављена на страну или на стране где је пловни пут запречен, један изнад другога на удаљености од најмање 1 m и два црна двострука конуса, постављена на страну или на стране где је пловни пут слободан један изнад другога на удаљености од најмање 1 m.

Светла, балони и двоструки конуси из става 2. овог члана, морају да буду постављени на удаљености од најмање 2 m од ознака из става 1. овог члана и ни у ком случају изнад нижег светла или нижег балона наведених у ставу 1. овог члана.

Одредбе овог члана не примењују се на технички пловни објект који ради за време стајања.

Допунско обележавање пловила која обављају риболов

Члан 61.

Пловило које повлачи мрежу или другу рибарску опрему кроз воду (коче) мора, поред осталих ознака прописаних овом уредбом, да има:

1) ноћу – два јасна или обична светла, постављена једно изнад другога на растојању од најмање 1 m, с тим да је горње светло зелено, а доње бело и на висину на којој су видљива са свих страна, и испред јарболног светла из члана 34. став 1. тачка 1) ове уредбе. Горње светло постављено ниже од јарболног светла и доње светло изнад бочних светала из члана 34. став 1. тачка 2) ове уредбе, и то на удаљености од најмање две вертикалне удаљености из овог става. Пловила краћа од 50 m не морају да имају јарболно светло из члана 34. став 1. тачка 1) ове уредбе;

2) дању – два црна конуса постављена један изнад другога с врховима окренутима један према другоме, и на висину на којој су видљиви са свих страна.

Пловило које обавља риболов, осим пловила из става 1. овог члана, мора да има ознаке из става 1. овог члана, осим јарболног светла из члана 34. став 1. тачка 1) ове уредбе, и ноћу уместо зеленог светла јасно или обично црвено светло видљиво са свих страна.

Поред ознака из става 1. овог члана, ако је рибарска опрема разапета по водоравној дужини већој од 150 m од пловила, тада у правцу рибарске опреме пловило мора да има:

1) ноћу – јасно или обично бело светло, постављено на водоравној удаљености од најмање 2 m и највише 6 m од два црвена светла и белог светла прописаних у овом члану, а постављена на висину не вишу од наведеног белог светла, нити нижу од светала из члана 34. став 1. тачка 2) ове уредбе;

2) дању – црни конус окренут врхом према горе.

Допунско обележавање пловила која се користе приликом роњења

Члан 62.

Поред ознака прописаних овом уредбом, пловило које се употребљава приликом роњења мора да има верну репродукцију заставе „А” из Међународног сигналног кодекса на висини од најмање 1 m, постављену тако да се види са свих страна, и ноћу и дању.

Пловило које се употребљава приликом роњења може уместо ознака из става 1. овог члана да има ознаке из члана 60. став 1. ове уредбе.

Допунско обележавање пловила која обављају деминирање

Члан 63.

Поред ознака прописаних овом уредбом, пловило које обавља радове чишћења мина мора да има:

1) ноћу – три јасна или обична зелена светла, видљива са свих страна, распоређена у облику троугла са хоризонталном основом у равни вертикалној на уздужну осу пловила, као и горње светло на врху или у близини врха предњег јарбола и остала светла, на сваком крају крста предњег јарбола;

2) дању – три црна балона постављена као светла из тачке 1) овог члана.

Допунско обележавање пловила која обављају пилотажу

Члан 64.

Поред ознака прописаних овом уредбом, пловило које пружа услуге пилотаже мора уместо јарболних светала из члана 34. став 1. тачка 1) ове уредбе, да има два јасна или обична светла постављена једно изнад другога, видљива са свих страна, горње светло бело, а доње црвено, смештена на врху или близу врха јарбола.

IV. НАЧИН УПОТРЕБЕ ЗВУЧНИХ СИГНАЛА, НАВИГАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ

Члан 65.

Звучни сигнали прописани овом уредбом, осим ударца звоном, морају се давати:

1) на бродовима са сопственим погоном, осим чамаца са сопственим погоном без радарске опреме, помоћу звучних уређаја који се механички активирају и који су постављени довољно високо да се звук може слободно ширити према прамцу, а по могућности и према крми брода. Звучни сигнални уређаји морају да одговарају захтевима који су дати у Делу I Прилога 4 – Звучни сигнали, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део (у даљем тексту: Прилог 4);

2) на бродовима без сопственог погона и на чамцима са сопственим погоном који немају уређај за давање звучних сигнала, помоћу трубе или рога, при чему ти звучни сигнали треба да су у складу са одредбама из Дела I Прилога 4 ове уредбе.

Звучни сигнали које дају бродови са сопственим погоном морају истовремено бити пропраћени светлосним сигналима, који морају бити жути, јасни и видљиви са свих страна. Ова одредба се не односи на чамце, нити на сигнал из члана 110. став 4. тачка 1) ове уредбе, који се емитује уређајима са пловила која плове низводно помоћу радара, нити на звукове који се дају помоћу звона.

Када бродови плове у саставу, звучне сигнале даје само брод на коме се налази заповедник састава.

Звук звона треба да траје око четири секунде, а може да се замени серијом звукова удараца метала о метал истог трајања звука.

Коришћење звучних сигнала

Члан 66.

Чамци који плове самостално, или који тегле, или бочно превлаче само чамце могу, када је потребно, давати опште звучне сигнале из Дела III-А Прилога 4 ове уредбе.

У складу са одредбама ове уредбе, сваки брод, осим чамаца из става 1. овог члана, мора, када је потребно, давати звучне сигнале из Дела III-А Прилога 4 ове уредбе.

Забрањени звучни сигнали

Члан 67.

Не могу се давати звучни сигнали који нису прописани овом уредбом, као и користити звучни сигнали у другим условима од прописаних овом уредбом.

За споразумевање између пловила или између пловила и обале, могуће је коришћење других звучних сигнала, под условом да се исти не могу прихватити као сигнали прописани овом уредбом.

Сигнали у случају опасности

Члан 68.

Када пловило које се налази у опасности тражи помоћ, може давати сигнале понављањем удараца звоном или понављањем дугог звука.

Сигнали из става 1. овог члана могу да се замене или да служе као допуна визуелним знацима из члана 56. ове уредбе.

Радиотелефонија

Члан 69.

Радиотелефонски уређај који се налази на пловилу мора да буде у складу са одредбама „Регионалног споразума који се односи на радиотелефонску службу на унутрашњим водним путевима – RAINWAT”.

Бродови са сопственим погоном, осим чамаца, скела и техничких пловних објеката, могу да плове само ако су опремљени са два исправна радиотелефонска уређаја. За време пловидбе, радиотелефонски уређаји за канале „брод-брод” и „наутичке информације” морају да буду непрестано у стању приправности за предају и пријем. Канал „наутичке информације” може само краткотрајно да се напусти ради предаје или пријема на другим каналима.

Скеле и технички пловни објекти са сопственим погоном могу да плове и изводе радове само уколико су опремљени са исправним радиотелефонским уређајем. За време пловидбе и током извођења радова, радиотелефонски уређај за канал „брод-брод” мора да буде стално у стању приправности за предају и пријем. Наведени канал може само краткотрајно да се напусти ради предаје или пријема на другим каналима.

Пловило опремљено радиотелефонским уређајем мора да се јавља на каналу додељеном за комуникацију „брод-брод” пре уласка у непрегледна подручја, уске пловне путеве или отворе мостова као и подручја одређена од надлежне лучке капетаније.

Знак B.11 из Прилога 5 ове уредбе означава да лучка капетанија захтева коришћење радиотелефонске комуникације.

Радар

Члан 70.

Пловило може да користи радарску или Inland ECDIS опрему која може да буде употребљена за добијање слике која се преклапа преко радарске слике (навигациони режим рада) само ако:

1) је опремљено са радарском и, ако је то примењиво, Inland ECDIS опремом која је прилагођена потребама унутрашње пловидбе, као и показивачем отклона. Опрема мора да буде у одговарајућем радном стању и да има уверење о одобрењу типа за коришћење у унутрашњој пловидби у складу са одредбама закона којим се уређује пловидба на унутрашњим водама, као и Директиве 2006/87/EЗ Европског парламента и Савета од 12. децембра 2006. године о техничким правилима за пловила унутрашње пловидбе којом се ставља ван снаге Директива Савета 82/714/EЕЗ, са накнадним изменама и допунама. Скеле без сопственог погона не морају да буду опремљене показивачем отклона;

2) се на пловилу налази члан посаде који поседује овлашћење о посебној оспособљености за управљање пловилом уз помоћ радара. Изузетно од одредаба члана 13. став 2. ове уредбе, радар може да се употребљава за потребе обуке ноћу и дању при доброј видљивости и без укрцаног члана посаде који поседује овлашћење о посебној оспособљености за управљање пловилом уз помоћ радара;

3) је опремљено уређајем за емитовање тритонског звучног сигнала, уз изузетак чамаца и скела.

Чамац мора да буде опремљен са исправним радиотелефонским уређајем за комуникацију „брод-брод”.

У случају састава, одредбе става 1. овог члана примењују се на брод на коме се налази заповедник састава.

Брод велике брзине мора да користи радар током пловидбе.

Опрема за Аутоматски идентификациони систем (AIS)
за унутрашњу пловидбу

Члан 71.

Брод, осим поморског брода, мора да користи Аутоматски идентификациони систем (у даљем тексту: AIS) употребом AIS уређаја за унутрашњу пловидбу који испуњава захтеве прописане правилником којим се уређују Речни информациони сервиси (RIS).

Чамац који користи AIS за унутрашњу пловидбу мора да буде опремљен са исправним радиотелефонским уређајем за комуникацију на каналу „брод-брод”.

Пловило је овлашћено да користи AIS само ако параметри који су унети у AIS уређај све време одговарају стварним параметрима пловила.

V. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЛОВНОГ ПУТА

Знакови

Члан 72.

Регулисање пловидбе на пловном путу врши се помоћу знакова забране, обавеза, ограничења, препорука и обавештења, као и помоћних знакова који се постављају на унутрашњим водним путевима који су дати у Прилогу 5 ове уредбе.

Поред захтева прописаних овом уредбом, другим прописима којима се уређује пловидба на унутрашњим водама, као и посебним упутствима из члана 21. ове уредбе, заповедник пловила мора да поштује препоруке и обавештења које добија преко знакова из става 1. овог члана, који су постављени на водном путу или на обалама.

Обележавање пловног пута

Члан 73.

Знаци за обележавање који се могу постављати ради лакше пловидбе дати су у Прилогу 6 – Обележавање пловних путева, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део (у даљем тексту: Прилог 6).

Члан 74.

Ако знакови и ознаке недостају, заповедник пловила мора да предузме све мере предострожности захтеване општом обавезом опрезности у складу са чланом 9. ове уредбе.

VI. ПРАВИЛА ПЛОВИДБЕ

Брод велике брзине

Члан 75.

Брод велике брзине мора да остави свим другим пловилима довољно простора да задрже свој правац кретања и довољно простора да могу да маневришу.

Брод велике брзине не може да захтева да им друга пловила уступе пут.

Чамци

Члан 76.

Када је одредбама овe главе прописано да се поједине одредбе ове уредбе не примењују на чамац када је исти у односу са другим пловилима, сматра се да је обавеза чамца да другим пловилима, укључујући и бродове велике брзине, остави довољно простора да задрже свој правац кретања и довољно простора да могу да маневришу.

Чамац не може да захтева да му друга пловила уступе пловни пут.

Чамац не може да глисира на делу водног пута који је обележен знаком А.18 Прилога 5 ове уредбе.

Сусретање, пресецање праваца кретања и претицање

Члан 77.

Сусретање и претицање дозвољено је само ако је ширина пловног пута таква да омогућава истовремено пролазак бродова или састава, који при томе морају да воде рачуна о посебним правилима пловидбе и кретању других бродова.

У саставима, визуелне сигнале који су прописани у чл. 43, 79. и 80. ове уредбе мора да даје само брод на коме се налази заповедник састава. Ако је челни брод тегљач који служи као привремена испомоћ, визуелне сигнале прописане чл. 43, 79. и 80. ове уредбе мора да показује и тај брод.

У случају сусретања или претицања бродова који се крећу у правцима који искључују сваку опасност судара, бродови не могу да мењају свој правац на начин који би могао да изазове опасност од судара.

Заповедник који уочи опасност од судара мора да даје низове врло кратких звукова.

Пресецање праваца кретања

Члан 78.

Када два пловила плове правцима који се пресецају тако да постоји опасност од судара, тада пловило које види друго пловило преко десног бока мора да му уступи пут и, ако околности то дозвољавају, избегне пресецање његовог пута испред њега. Међутим, пловило које се креће десном страном пловног пута мора да задржи свој правац.

Одредба става 1. овог члана не примењује се на чамце у односу према другим пловилима, као ни на случајеве прописане одредбама чл. 88, 89. и 91. ове уредбе.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, у случају чамаца различитих категорија, када се правци кретања два чамца пресецају на такав начин да постоји опасност од судара, тада чамац са сопственим погоном мора да ослободи пут свим другим чамцима, а чамац који нема мотор и који не плови помоћу једара мора да ослободи пут чамцима који плове помоћу једара. Чамци који плове десном страном пловног пута морају да задрже свој правац.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, када у случају пловила на једра два пловила плове правцима који се пресецају на такав начин да постоји опасност од судара, једно од та два пловила мора да ослободи пут другом пловилу тако да:

1) када пловила једре добијајући ветар са различитих страна, тада пловило које једри добијајући ветар са леве стране мора да ослободи пут другом пловилу;

2) када два пловила добијају ветар са истих страна, оно које се налази у приветрини, мора да ослободи пут пловилу које плови у заветрини;

3) када пловило које добија ветар са леве стране види друго пловило у приветрини и не може са сигурношћу да одреди да ли то друго пловило добија ветар са леве или са десне стране, прво пловило мора да ослободи пут другом пловилу.

Пловило које плови десном страном пловног пута, мора да задржи правац кретања.

Одредбе ст. 4. и 5. овог члана не примењују се на чамце у односу на друга пловила.

Сусретање – основна правила

Члан 79.

Ако приликом сусретања два пловила постоји могућност судара, свако пловило мора да скрене на своју десну страну тако да се мимоиђу левим боком. Ово правило се не примењује на чамце у односу на друга пловила.

Приликом сусретања, пловило које плови узводно мора, водећи рачуна о локалним околностима и кретању других пловила, да ослободи пут пловилима која плове низводно.

Пловило које плови узводно и оставља на својој левој страни место за пролаз пловилима која плове низводно, не даје никакав сигнал.

Пловило које плови узводно и оставља на својој десној страни место за пролаз пловилима која плове низводно, мора благовремено са десне стране да покаже:

1) дању:

(1) снажно бело трепћуће светло или да машу светлоплавом заставом или таблом или

(2) светлоплаву таблу заједно са јасним трепћућим белим светлом,

2) ноћу – јасно бело трепћуће светло са којим истовремено могу да показују светлоплаву таблу.

Сигнали и знаци из става 4. овог члана морају јасно да се виде из правца прамца и крме и морају да се показују док се сусретање на заврши. Забрањено је да се ови сигнали и знаци показују и после завршеног сусретања, осим ако пловило жели да покаже да хоће да настави са пропуштањем пловила која плове низводно са његове десне стране. Светлоплава табла мора да има белу ивицу ширине најмање 5 cm, а кућиште трепћућег светла мора да буде тамне боје.

Ако постоји опасност да пловило које плови низводно није схватило намеру пловила које плови узводно, пловило које плови узводно дужно је да даје следеће знаке:

1) један кратак звук – ако мимоилажење треба да се изврши са њихове леве стране;

2) два кратка звука – ако мимоилажење треба да се изврши са њихове десне стране.

Пловила која плове низводно морају да следе правац који им означе пловила која плове узводно у складу са одредбама ст. 1–6. овог члана. Пловила која плове низводно морају да понављају визуелне сигнале из става 4. овог члана и звучне сигнале из става 5. овог члана које су им упутила пловила која плове узводно.

Одредбе ст. 1–6. овог члана не примењују се на чамце у односу према другим пловилима, као и на чамце који се сусрећу са другим чамцима.

Ако приликом сусретања два чамца постоји могућност судара, сваки од чамаца мора да скрене на своју десну страну, тако да се мимоиђу левим боком.

Одступање од основних правила у случају сусретања

Члан 80.

Изузетно од одредаба члана 79. ове уредбе, ако су сигурна да њихов захтев може да се испуни на безбедан начин, пловила могу да траже да се мимоиђу десним боком.

Изузетно од одредаба члана 79. ове уредбе, одређени бродови могу да траже од пловила која плове узводно да промене свој правац који су им ослободила та пловила у складу са чланом 79. ове уредбе, ако им тај правац не одговара, и то:

1) путнички брод који плови на редовним линијама и чији највећи одобрени број путника није мањи од броја путника које може да превози у складу са сведочанством о способности брода за пловидбу, када пловећи низводно жели да стане на пристан који се налази на страни пута на којој се налази пловило које плови узводно;

2) тегљени састави који плове низводно и који желе да се задрже у близини одређене обале ради окрета за узводно.

Одредбе става 2. овог члана примењују се само под условом да се без опасности могу остварити захтеви ових бродова.

У случајевима из става 2. овог члана, пловила која плове низводно морају благовремено да дају следеће сигнале:

1) ако желе да прођу са леве стране – један кратак звук;

2) ако желе да прођу са десне стране – два кратка звука и уз то оптичке сигнале из члана 79. став 4. ове уредбе.

У случајевима из става 2. овог члана, пловило која плови узводно мора да прихвати захтев пловила које плови низводно и то да потврди на следећи начин:

1) ако мимоилажење треба да се изврши са леве стране, мора дати један кратак звук и да прекине давање оптичких сигнала из члана 79. став 4. ове уредбе;

2) ако мимоилажење треба да се изврши са десне стране, мора дати два кратка звука и оптичке сигнале из члана 79. став 4. ове уредбе.

Ако постоји опасност да пловило које плови узводно није разумело намере пловила које плови низводно, пловило које плови низводно мора да понавља звучне сигнале из става 4. овог члана.

Ако пловило које плови узводно утврди да није погодан пут који је захтевало пловило које плови низводно и да због тога постоји опасност од судара, пловило које плови узводно мора да даје низ врло кратких звукова. Заповедници пловила морају да предузму све мере да би се избегла опасност од судара.

Одредбе ст. 1–6. овог члана не примењују се на чамце у односу према другим пловилима, нити у случају када чамци сусрећу друге чамце.

Сусретање бродова велике брзине

Члан 81.

Одредбе чл. 79. и 80. ове уредбе не примењују се у случају сусретања између бродова велике брзине међусобно и између бродова велике брзине са било којим другим пловилом.

Бродови велике брзине морају да се о свом међусобном сусретању договоре путем радиотелефонског уређаја.

Сусретање пловила у уским пролазима

Члан 82.

Да би се избегла могућност сусретања пловила на секторима или местима на којима пловни пут нема довољну ширину за мимоилажење (уски пролаз), примењују се следећа правила:

1) сва пловила морају да прођу кроз уске пролазе у најкраћем могућем року;

2) ако је видокруг ограничен, пловило мора пре него што уђе у уски пролаз да даје један дуги звук, а по потреби, нарочито када је уски пролаз дуг, мора да понавља тај сигнал док плови кроз уски пролаз;

3) ако пловило или састав који плови узводно утврди да пловило или састав који плови низводно управо улази у уски пролаз, дужно је да се заустави испред уског пролаза и чека док пловило или састав који плови низводно не прође кроз уски пролаз;

4) ако је пловило или састав који плове узводно већ ушао у уски пролаз, пловило или састави који плове низводно морају, по могућности, да се зауставе на узводној страни уског пролаза и чекају док пловило или састав који плове узводно не прођу кроз уски пролаз.

Ако је сусретање у уском пролазу неизбежно, пловила морају да предузму све могуће мере да се мимоилажење изврши на месту и под условима који представљају најмању могућу опасност по безбедност пловидбе.

Означавање забране сусретања знаковима за обележавање водног пута

Члан 83.

Приликом приближавања секторима водног пута који су обележени знаком забране А.4 или А.4.1 из Прилога 5 ове уредбе, пловила или састави који плове узводно морају да се зауставе ако се појаве пловила или састави који плове низводно и сачекају док пловила или састави који плове низводно не прођу тај сектор.

Ако ради избегавања сусретања на појединим секторима надлежна лучка капетанија одреди наизменични једносмерни редослед проласка, тада се:

1) забрана проласка обележава општим знаком забране А.1 из Прилога 5 ове уредбе;

2) одобрење проласка обележава општим знаком одобрења Е.1 из Прилога 5 ове уредбе.

У зависности од локалних околности, пре давања знака забране проласка може да се даје знак обавезе В.8 из Прилога 5. ове уредбе као предсигнал.

Претицање

Члан 84.

Претицање је дозвољено само ако се пловило које врши претицање уверило да овај маневар може да се изврши без опасности по безбедност пловидбе.

Сустигнуто пловило мора да олакша претицање колико је то потребно и могуће.

Пловило из става 2. овог члана мора да смањи своју брзину, ако је то потребно, да би се претицање извршило без опасности и довољно брзо да се не би ометало кретање других пловила.

Одредбе овог члана не примењују се ако чамац престиже пловило друге категорије.

Члан 85.

Пловило које врши претицање мора да обилази сустигнуто пловило са леве стране. Пловило које врши претицање може да изврши претицање и са десне стране сустигнутог пловила ако је могуће да се то обави без опасности од судара. Када претицање може да се изврши, а да при томе сустигнуто пловило не мора да мења правац нити брзину, пловило које врши претицање не даје никакве звучне сигнале.

Када претицање не може да се изврши без мењања правца сустигнутог пловила, или ако постоји сумња да сустигнуто пловило није приметило намеру претицања пловила које га сустиже, пловило које врши претицање мора да даје следеће звучне сигнале:

1) два дуга звука пропраћена са два кратка звука – ако намерава да изврши претицање са леве стране сустигнутог пловила;

2) два дуга звука пропраћена једним кратким звуком – ако намерава да изврши претицање са десне стране сустигнутог пловила.

Ако може да прихвати захтев пловила које га сустиже, сустигнуто пловило мора да остави довољно места на траженој страни, уклањајући се, по потреби на супротну страну и мора да даје следеће звучне сигнале:

1) један кратак звук – ако ће се претицање извршити са његове леве стране;

2) два кратка звука – ако ће се претицање извршити са његове десне стране.

Када претицање није могуће на страни коју је тражило пловило које врши претицање, него је могуће на супротној страни, сустигнуто пловило мора да даје следеће звучне сигнале:

1) један кратки звук – ако се претицање може извршити са његове леве стране;

2) два кратка звука – ако се претицање може извршити са његове десне стране.

Ако намерава да претекне сустигнуто пловило под условима из става 4. овог члана, брод који врши претицање мора дати два кратка звука у случају из става 4. тачка 1) овог члана, или један кратак звук у случају из става 4. тачка 2) овог члана, а сустигнуто пловило у том случају мора да остави довољно места на страни на којој треба да се изврши претицање склањајући се ако је потребно, на супротну страну.

Ако претицање пловила није могуће да се изврши без опасности од судара, сустигнуто пловило мора дати пет кратких звукова.

Код претицања једрилице од стране друге једрилице, једрилица која врши претицање по правилу претиче сустигнуту једрилицу на страни приветрине. Ова одредба се не односи на мале једрилице када их претичу друге једрилице.

Ако једрилица претиче друго пловило, сустигнуто пловило мора да олакша претицање са оне стране са које једрилица добија ветар. Ова одредба се не односи на мале једрилице које претичу друга пловила.

Одредбе ст. 2–6. овог члана не односе се на чамце у односу на пловила других категорија, нити у случају када један чамац претиче други чамац.

Означавање забране претицања знаковима за обележавање водног пута

Члан 86.

Претицање није дозвољено:

1) по правилу, на секторима обележеним знаком А.2 из Прилога 5 ове уредбе;

2) између састава у секторима обележеним знаком А.3 из Прилога 5 ове уредбе. Ова забрана се не примењује ако је један од састава потискивани састав чије највеће димензије нису веће од 110 m х 12 m.

Пловидба на секторима на којима је прописан правац
пловидбе

Члан 87.

На секторима на којима је прописан правац кретања пловила, тај правац кретања је обележен знацима обавезе В.1, В.2, В.3 или В.4. из Прилога 5 ове уредбе. Крај сектора може да се обележи знаком обавештења Е.11 из Прилога 5 ове уредбе.

На обележеном сектору из става 1. овог члана пловилу које плови узводно није дозвољено да омета кретање низводних пловила, а приликом приближавања знаку обавезе В.4 из Прилога 5 ове уредбе мора, по потреби, да смањи брзину или да се заустави, да би омогућио пловилима која плове низводно да изврше свој маневар.

Окретање

Члан 88.

Пловило може да изврши окретање само када је претходно утврдило да кретање других пловила допушта да се овај маневар изврши без опасности и да друга пловила неће бити принуђена да нагло промене правац или брзину кретања.

Ако намеравани маневар присиљава друга пловила да промене правац или брзину, пловило које намерава да се окрене мора пре окретања благовремено да најави свој маневар дајући следеће звучне сигнале:

1) један дуги звук пропраћен са једним кратким звуком – ако намерава да се окрене на своју десну страну (преко десног бока);

2) један дуги звук пропраћен са два кратка звука – ако намерава да се окрене на своју леву страну (преко левог бока).

Остала пловила морају да промене брзину и правац кретања да би се окретање извршило без опасности, ако је то потребно и могуће. Пловило које намерава да се окрене из низводног у узводни правац мора да се припреми да тај маневар може да се изврши благовремено.

Одредбе ст. 1–3. овог члана не примењују се на чамце у односу према другим пловилима. Код окретања чамаца у односу на друге чамце примењују се само одредбе ст. 1–3. овог члана.

Било какво окретање на секторима обележеним знаком забране А.8 из Прилога 5 ове уредбе није дозвољено. Ако на водном путу постоји сектор који је обележен знаком обавештења Е.8 из Прилога 5 ове уредбе, заповедник пловила ће окретање извршити на том сектору, под условом да се придржава одредаба овог члана.

Поступак приликом испловљавања

Члан 89.

Изузимајући скеле, одредбе члана 88. ове уредбе односе се и на пловило које напушта сидриште или вез без окретања, али се у том случају звучни сигнали из члана 88. став 2. ове уредбе, замењују следећим сигналима:

1) један кратак звук, ако скреће десно;

2) два кратка звука, ако скреће лево.

Забрана уласка у простор између пловила у тегљеном саставу

Члан 90.

У просторе између пловила тегљеног састава не може да се улази.

Луке и притоке – упловљење/испловљење са пресецањем
водног пута

Члан 91.

Пловило може да уђе или изађе из луке, или споредног водног пута, или уђе на водни пут, или га пресече, тек када је сигурно да то може да уради безбедно и без присиљавања других пловила да нагло мењају свој правац или брзину кретања. Ако пловило које плови низводно мора да се окрене узводно да би ушао у луку или у споредни водни пут, у том случају мора да уступи предност свим узводним пловилима која такође хоће да уђу у ту луку или тај споредни водни пут. Споредни водни путеви могу да буду обележени знаковима Е.9. или Е.10 из Прилога 5 ове уредбе.

Пловило, осим скела, које извршава неки од маневара из става 1. овог члана, ако такав маневар може или мора да доведе до промене правца кретања или брзине других пловила, мора благовремено да најави такав маневар дајући следеће сигнале:

1) три дуга звука пропраћена са једним кратким звуком, ако због упловљавања или испловљавања намерава да скрене десно;

2) три дуга звука пропраћена са два кратка звука, ако због упловљавања или испловљавања намерава да скрене лево;

3) три дуга звука, ако после испловљавања намерава да пресече водни пут, а пре завршетка пресецања водног пута, по потреби мора да даје један дуги звук праћен једним кратким звуком ако хоће да скрене десно, или један дуги звук праћен са два кратка звука ако хоће да скрене лево.

Остала пловила морају, ако је то потребно, да промене свој правац и брзину кретања. Ова одредба се примењује и када се знак В.10 из Прилога 5 ове уредбе налази на главном водном путу поред излаза из луке или споредног водног пута.

Када је пред излазом из луке или споредног водног пута постављен знак В.9а или В.9b из Прилога 5 ове уредбе, тада је пловилу које излази из луке или споредног водног пута забрањено да уђе у главни водни пут или да га пресече ако би такав маневар присилио пловила на главном водном путу да промене свој правац или брзину кретања.

Пловило не може да уђе у луку или у споредни водни пут ако је на главном водном путу постављен знак А.1 заједно са допунским знаком из Прилога 5 део II, тачка 2. ове уредбе. Пловило не може да изађе из луке или споредног водног пута ако је код излаза постављен знак А.1 заједно са допунским знаком из Прилога 5 део II, тачка 2. ове уредбе.

Ако је знак Е.1 заједно са допунским знаком из Прилога 5 део II, тачка 2. ове уредбе постављен на главни водни пут, пловило може да уђе у луку или у споредни водни пут чак и у случајевима када овај маневар може да присили пловила која плове по главном водном путу да промене свој правац или брзину. Пловило може да изађе из луке или споредног водног пута, чак и у случајевима када овај маневар може да присили пловила која плове по главном водном путу да промене свој правац или брзину ако је знак Е.1 заједно са допунским знаком из Прилога 5 део II, тачка 2. ове уредбе постављен у близини излаза у ком случај се знак В.10 из Прилога 5 ове уредбе поставља на главном водном путу.

Одредбе ст. 1–3. овог члана не примењују се на чамце у односу према другим пловилима, као ни одредбе из става 4. овог члана на пловила која нису чамци у односу према чамцима. Одредбе става 2. овог члана не примењују се на чамце у односу једних према другима.

Упоредна пловидба и забрана прилаза пловилима

Члан 92.

Упоредна пловидба је дозвољена aкo пловни пут има довољну ширину и aкo се при том не праве сметње или опасности за безбедну пловидбу.

Пловидба на растојању мањем од 50 m од неког пловила, бочног састава или потискиваног састава, који имају ознаке из члана 40. ст. 2. и 3. ове уредбе, није дозвољена осим у току мимоилажења или претицања.

У складу са одредбама члана 22. ове уредбе пловилима je забрањено кретање поред пловила за време њихове пловидбе, привезивање за њих или кретање у њиховој бразди без одобрења њиховог заповедника.

Скијаши на води и лица која се баве спортовима на води, која при томе не користе пловило, морају да се држе на довољној удаљености од пловила за време њихове пловидбе, као и од техничког пловног објекта док обавља радове.

Забрана вучења сидара, ужади или ланаца

Члан 93.

Није дозвољено вучење сидара, ужади и ланаца.

Одредба става 1. овог члана не односи се на мала помeрања на местима за стајање, као и на маневре.

Одредба става 1. овог члана односи се на маневре и мала померања на секторима који су у складу са одредбама члана 118. став 1. тачка 2) ове уредбе обележени знаком забране А.6 из Прилога 5 ове уредбе.

Одредба става 1. овог члана не примењује се на секторима који су у складу са одредбом члана 118. став 2. ове уредбе обележени знаком обавештења Е.6 из Прилога 5 ове уредбе.

Пловидба помоћу водене струје

Члан 94.

Пловидба помоћу водене струје не може да се обавља без одобрења надлежне лучке капетаније.

Пловило које се креће низводно помоћу водене струје прамцем окренутим узводно, чији је погонски уређај укључен за кретање према напред, сматра се пловилом које плови узводно, a не пловилом које се креће помоћу водене струје.

Заштита од таласа

Члан 95.

Пловило мора да прилагоди брзину кретања тако да избегне стварање таласа или превелико повлачењe воде које би могло да проузрокује оштећења на пловилима која стоје или се крећу, као и оштећења на грађевинама.

Пловило мора да благовремено смањи брзину, али она не сме бити мања од брзине која је потребна за безбедно управљање у следећим случајевима:

1) пре уласка у луку;

2) у близини пловила која су привезана за обалу или уз понтон, односно пристан или на којима се обављају радње укрцавања или искрцавања;

3) у близини пловила која стоје на уобичајеним местима за стајање;

4) у близини скела које не плове слободно;

5) на секторима водног пута који су обележени (сектори могу да буду обележени знаком А.9 из Прилога 5 ове уредбе).

У складу са одредбама члана 8. ове уредбе, пловило није дужно да се придржава обавезе из стaва 2. тач. 2) и 3) овог члана, у односу на чамце.

Приликом проласка поред пловила која су обележена у складу са одредбама члана 51. став 2. тачка 1) ове уредбе или члана 55. став 1. ове уредбе, друга пловила морају да смање своју брзину кретања на начин из ст. 1. и 2. овог члана и морају да се што више удаље од пловила поред којих пролазе.

Састави

Члан 96.

Брод са сопственим погоном који покреће састав мора да располаже довољном снагом да обезбеди добре маневарске способности састава.

Потискивач потискиваног састава мора да буде способан да благовремено, без вршења окретања, заустави састав и да истовремено задржи пуну контролу над саставом.

Осим у случају спасавања или пружања помоћи пловилу у невољи, брод са сопственим погоном не може да обавља тегљење, потискивање или покретање бочног састава, осим ако то није изричито наведено у његовом сведочанству о способности брода за пловидбу.

Брод са сопственим погоном који потискује, тегли или уз бок превлачи друга пловила не може да напусти ова пловила за време маневра везивања или сидрења пре него што она ослободе пловни пут и док се заповедник састава не увери да су пловила у сигурном положају.

Потиснице поморских бродова могу да се ставе у први ред потискиваног састава, aкo први ред састава има сидра и ако се њихова сидра налазе на челу састава.

Путнички бродови са укрцаним путницима не могу да плове у бочним саставима.

Изузетно од става 6. овог члана, путнички бродови могу да плове у бочном саставу једино у случајевима опасности.

Премештање потисница ван потискиваног састава

Члан 97.

Ван потискиваног састава, потиснице се могу померати искључиво:

1) привезане бок уз бок са бродом са сопственим погоном;

2) на кратким удаљеностима када се потискивани састав формира или расформира;

3) привезане бок уз бок са бродом које има кормиларски уређај и укрцану одговарајућу посаду.

Прекид пловидбе

Члан 98.

Ако је постављен општи знак забране А.1 из Прилога 5 ове уредбе да је пловидба забрањена, пловила морају да се зауставе испред тог знака.

Пловидба поред техничких пловних објекта у раду, насуканих или потопљених пловила и пловила чија је способност
маневрисања ограничена

Члан 99.

Забрањен је пролазак близу пловила из члана 51. ове уредбе са стране са које су она обележена црвеним светлом или светлима из члана 51. став 1. тачка 2) и члана 51. став 2. тачка 2. ове уредбе, или таблом са знаком А.1 из Прилога 5 ове уредбе или црвеним балоном или црвеном заставом из члана 51. став 1. тачка 2) и члана 47. став 2. тачка 2) ове уредбе, или поред пловила из члана 60. ове уредбе са стране са које су она обележена са два црвена светла или две црне кугле из члана 60. став 2. тачка 1) ове уредбе.

Правила која се примењују на скеле

Члан 100.

Скела може да пресеца водни пут само ако се уверила да кретање других пловила то омогућава без опасности и да друга пловила неће бити принуђена да нагло мењају свој правац или брзину кретања.

Поред других захтева прописаних овом уредбом, скела која не плови слободно мора да се придржава следећих правила:

1) ако није у саобраћају, мора да стоји на месту које је одређено од стране надлежне лучке капетаније. Ако јој није одређено место за стајање, скела мора да се постави тако да пловни пут остане слободан;

2) када користи ваздушно уже за пловидбу, најнижа тачка ужета мора да се налази на висини изнад прописаног габарита слободног профила пловног пута изнад високог пловног водостаја. Када користи уже за прелаз преко пловног пута, уже мора одмах након пристајања да се ослободи и положи на дно корита пловног пута. Када уздужно уже скеле може да запречи пловни пут, скела може да стоји на страни пловног пута која је супротна од стране на којој је уже учвршћено за обалу онолико времена колико је потребно за њен искрцај и укрцај. Током наведених поступака пловила која се приближавају могу да захтевају ослобађање пловног пута тако да се на време огласе једним дугим звуком;

3) скела не може да се задржи у пловном путу дуже него што то захтева потреба превожења.

Скела која не плови слободно и која користи уже за прелаз преко пловног пута не може се употребљавати на међународним и међудржавним водним путевима.

*Службени гласник РС, број 111/2020

Пролаз испод мостова и кроз бране – опште одредбе

Члан 101.

У отворима моста или бране примењује се одредба члана 82. ове уредбе, осим ако пловни пут нема довољну ширину за истовремени пролазак.

Када је дозвољен пролаз кроз отвор моста или бране и када се на отвору налази знак А.10 из Прилога 5 ове уредбе, пловидба је забрањена ван простора обележеног са две табле од којих се тај знак састоји, а ако се на отвору налази знак D.2 из Прилога 5 ове уредбе пловилима се препоручује да се крећу у простору обележеном са две табле или са два светла од којих се састоји тај знак.

Пролаз испод сталних мостова

Члан 102.

Ако су отвори сталних мостова обележени са једним или више црвених светала или црвено-бело-црвеним таблама (знак А.1. из Прилога 5 ове уредбе), тада је пролаз кроз те отворе забрањен.

Ако су отвори сталних мостова обележени знаком D.1.а) из Прилога 5 ове уредбе или знаком D.1.b) из Прилога 5 ове уредбе, ти знаци, постављени изнад отвора, значе препоруку да се користе првенствено ти отвори моста.

Ако је отвор обележен знаком D.1.а) из Прилога 5 ове уредбе, отвор је слободан за пловидбу у оба смера.

Ако је отвор сталног моста обележен знаком D.1.b) из Прилога 5. ове уредбе, отвор је забрањен за пловидбу из другог смера, а тада је отвор моста на другој страни обележен знаком забране А.1 из Прилога 5 ове уредбе.

Ако су неки отвори сталних мостова обележени знацима из ст. 2, 3. и 4. овог члана, пловила могу да користе необележене отворе мостова само на сопствени ризик.

Пролаз кроз покретне мостове

Члан 103.

Приликом приближавања и проласка кроз покретне мостове, заповедник мора да се придржава наређења које му даје орган који управља мостом ради безбедности и несметаног одвијања пловидбе или ради убрзања проласка пловила.

Заповедник пловила дужан је да благовремено помоћу једног дугог звука и путем радиотелефонског уређаја најави органу који управља мостом намеру пловидбе кроз отвор моста.

Приликом приближавања покретном мосту пловило мора да успори кретање, а када пловило не може или нема намеру да прођу кроз мост, и када су на обали постављене табле В.5 из Прилога 5. ове уредбе, пловило мора да се заустави испред тих табли.

Приликом приближавања покретном мосту забрањено је претицање, осим ако орган који управља мостом не да посебно упутство.

Пролазак кроз покретне мостове може бити регулисан следећим сигналима:

1) једним или више црвених светала, што значи забрана проласка;

2) једним црвеним и једним зеленим светлом постављеним на истој висини или једним црвеним светлом постављеним изнад зеленог светла, што значи да је пролазак још забрањен, али да је мост у фази отварања, и да пловила треба да се припреме за пролазак;

3) једним или више зелених светала, што значи да је пролазак дозвољен;

4) два црвена светла постављена једно изнад другога, што значи да је отварање моста обустављено;

5) једним жутим светлом постављеним на мосту заједно са обележавањем из тач. 1) и 4) овог става, што значи да је пролазак забрањен осим за пловила мање висине и да је пловидба дозвољена у оба смера;

6) помоћу два жута светла постављена на мост заједно са обележавањем из тач. 1) и 4) овог става, што значи да је пролазак забрањен осим за пловила мање висине и пловидба је забрањена из другог смера.

Црвена светла из става 5. овог члана могу да буду замењена црвено-бело-црвеним таблама (знак А.1 из Прилога 5 ове уредбе), зелена светла са зелено-бело-зеленим таблама (знак Е.1 из Прилога 5. ове уредбе) и жута светла-жутим таблама (знак D.1 из Прилога 5. ове уредбе).

Орган који управља мостом мора на мосту или у близини моста да има радиотелефонски уређај из члана 69. ове уредбе, који мора бити укључен све време док се кроз мост обавља пловидба.

Пролазак кроз бране

Члан 104.

Обележавање забране проласка кроз отвор бране врши се једним или са више црвених светала или црвено-бело-црвеним таблама (знак А.1 из Прилога 5 ове уредбе).

Пролазак кроз отвор бране дозвољен је ако је отвор бране обележен на левој и десној страни знаком Е.1 из Прилога 5 ове уредбе.

Пролазак кроз преводнице

Члан 105.

Приликом приближавања предпристаништима преводница, пловило мора да смањи брзину, а када пловило не може или нема намеру да одмах уђу у преводницу, мора да се заустави испред табли В.5 из Прилога 5 ове уредбе, ако су исте постављене на обали.

У бродским преводницама и у предпристаништима преводница, на пловилу које је опремљено VHF радиотелефонским уређајем који омогућава комуникацију на мрежи наутичких информација, VHF радиотелефонски уређај мора да буде укључен на каналу који је одређен за дату преводницу.

Пролазак кроз преводнице обавља се према редоследу доласка у предпристаништа преводница. Чамци не могу да захтевају посебно превођење и смеју да уђу у коморе преводнице тек после одобрења органа који управља преводницом. Такође, ако се чамци преводе заједно са бродовима, чамци смеју да уђу у коморе преводнице тек после бродова.

Забрањено је претицање у преводници, на прилазима преводници и у предпристаништу.

Сидра морају да буду потпуно подигнута у преводници, као и у случају чекања у предпристаништима, када се сидра не користе.

Приликом уласка у преводницу, пловило мора да смањи брзину да би се избегао судар са вратима или заштитним одбојницима или другим пловилима.

У преводници пловило мора да се придржава следећих правила:

1) ако су на зидовима коморе означене граничне линије, пловило мора да се постави између тих линија;

2) за време пуњења и пражњења коморе и до тренутка добијања дозволе за излазак, пловило мора да буде везано за зид коморе, а маневар ужадима мора да се одвија на начин којим се искључује могућност удара пловила о зид или врата коморе, или заштитне одбојнике или друга пловила;

3) обавезна је употреба одбојника који морају да буду непотопиви ако нису причвршћени на боковима пловила;

4) пловилу је забрањено да избацује воду или да омогући да се вода излива на земљиште око преводнице или по другим пловилима, као и прљање зидова преводнице;

5) од тренутка везивања до тренутка добијања дозволе за излазак из коморе пловилу је забрањено коришћење погонских уређаја осим у случајевима када је то неопходно ради безбедности превођења;

6) чамац мора да се држи на безбедном растојању од осталих пловила.

У преводници и предпристаништу преводнице пловило мора да држи минимално бочно растојање од 10 m у односу на пловила или саставе који су означени једним плавим светлом или једним плавим конусом из члана 40. став 1. ове уредбе.

Одредба става 8. овог члана не примењује се на пловило и саставе који су обележени на исти начин, као и на пловило из члана 40. став 7. ове уредбе.

Пловило или састави који су обележени ознакама из члана 40. ст. 2. или 3. ове уредбе, преводе се одвојено.

Пловило или састави који су обележени ознакама из члана 40. став 1. ове уредбе, не могу да се преводе заједно са путничким бродовима.

Приликом приласка предпристаништу преводнице, као и уласка и изласка из преводнице, брод велике брзине мора да се креће брзином која ће спречити било каква оштећења на преводници, другим пловилима и која неће представљати опасност за лица на пловилима.

У преводници и предпристаништу преводнице заповедник пловила мора да се придржава наређења које добија од стране органа који управља преводницом ради безбедности и несметаног одвијања пловидбе или убрзања проласка кроз преводницу и њеног потпуног искоришћења.

Упловљење и испловљење из преводнице

Члан 106.

Упловљавање у преводницу регулише се дању и ноћу оптичким сигналима постављеним на једној или обе стране преводнице.

Сигнали из става 1. овог члана имају следеће значење:

1) два црвена светла постављена једно изнад другога – забрањено упловљење, преводница не ради;

2) једно црвено светло или два црвена светла постављена једно поред другога – забрањено упловљење, преводница је затворена;

3) гашење једног од два црвена светла из тачке 2. овог става, или једно црвено светло и једно зелено светло постављена једно поред другог, или једно црвено светло постављено изнад зеленог светла значе забрањено упловљење, преводница се припрема за отварање;

4) једно зелено или два зелена светла постављена једно поред другог – дозвољено упловљење.

Испловљење из преводнице регулисано је дању и ноћу са једним или два црвена светла која значе забрањено испловљавање, односно са једним или два зелена светла која значе дозвољено испловљавање.

Једно или два црвена светла из ст. 1. и 2. овог члана могу да се замене таблом са знаком А.1 из Прилога 5 ове уредбе. Једно или два зелена светла из ст. 1. и 2. овог члана могу да се замене таблом са знаком Е.1 из Прилога 5 ове уредбе.

Када нема ни светла нити знакова, забрањено је упловљање у преводницу и испловљавање из ње, без посебног упутства органа који управља преводницом.

Редослед проласка кроз преводнице

Члан 107.

Изузетно од одредбе члана 106. став 4. ове уредбе, право првенства проласка кроз преводницу имају:

1) пловила инспекције безбедности пловидбе, ватрогасних, полицијских или царинских служби, који се крећу ради хитних потреба службе;

2) пловила којима је надлежна лучка капетанија одобрила то право и која имају црвени пламенац из члана 43. ове уредбе.

Ако пловила из става 1. овог члана прилазе предпристаништу преводнице или се вежу у њему, друга пловила су дужна да им олакшају пролазак, ако за то постоји могућност.

Општа правила пловидбе при смањеној видљивости
и употреба радара

Члан 108.

При смањеној видљивости пловило мора да плови помоћу радара.

Пловило које плови у условима смањене видљивости мора да плови безбедном брзином у складу са условима смањене видљивости, присуством и кретањем других пловила и локалним условима.

Пловило из става 2. овог члана мора да користи радиотелефонски уређај за давање неопходних информација које се односе на безбедност пловидбе другим пловилима.

Чамци који плове у условима ограничене видљивости морају да користе канал „брод-брод” или канал одређен од стране лучке капетаније.

Приликом заустављања због смањене видљивости, пловило мора у највећој могућој мери да ослободи пловни пут.

Пловила која настављају пловидбу морају код сусретања да се држе своје десне стране тако да се мимоилажење изврши левом страном.

Одредбе члана 79. ст. 4, 5. и 6. и члана 80. ове уредбе не примењују се током пловидбе у условима смањене видљивости.

Мимоилажење десно-десно може да буде одобрено од стране надлежне лучке капетаније када пловидбени услови на одређеном сектору то допуштају.

Тегљени састав мора да се заустави на најближем повољном месту, ако је прекинута визуелна веза између тегљених пловила и тегљача. Пловидба помоћу радара је забрањена за тегљене саставе који плове низводно, осим за време док не стигну до најближег повољног места за заустављање.

На тегљене саставе из става 9. овог члана примењују се одредбе члана 111. ове уредбе.

Звучни сигнали за време стајања

Члан 109.

У условима смањене видљивости, пловило које стоји на пловном путу или у близини пловног пута, односно ван лука или места одређеног за стајање, мора да има радиотелефонски уређај укључен на каналу „брод-брод” и мора од момента када чује знак из члана 110. став 5. или члана 111. став 1. тачка 2) ове уредбе и за све време док чује тај знак са пловила које се приближава, да преко радиотелефонског уређаја наведе своју позицију и да даје следеће сигнале:

1) један ударац звона – ако се налази на левој страни пловног пута (гледајући низводно);

2) два ударца звона – ако се налази на десној страни пловног пута (гледајући низводно);

3) три ударца звона – ако се налази у неодређеном положају.

Ови сигнали морају да се понављају у интервалима не дужим од једног минута.

Код потискиваних састава, одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењује се само на потискивач, код бочних састава примењују се само на једно пловило у саставу, а код тегљених састава на тегљач и на последње пловило у саставу.

Одредбе овог члана примењују се и на насукана пловила или која су близу пловног пута и која могу да представљају опасност за друга пловила.

Пловидба помоћу радара

Члан 110.

Када пловило плови помоћу радара, у кормиларници стално мора да буду два лица, и то једно лице које поседује овлашћење за управљање том врстом пловила на унутрашњем водном путу на којем се налази и овлашћење о посебној оспособљености за управљање пловилом уз помоћ радара и друго лице које је упознато са таквим начином пловидбе. Ако је кормиларница конструисана и опремљена за пловидбу помоћу радара од стране само једног лица, сматраће се одговарајућим ако у случају потребе друго лице може одмах да се позове да дође у кормиларницу.

Пловило које плови узводно, када на радарском екрану примети пловила која се приближавају или када се приближава сектору где могу да се налазе пловила која још нису видљива на екрану, мора путем радиотелефонског уређаја да саопшти пловилима која се приближавају своју врсту, име, правац и позицију и усагласи поступак мимоилажења са тим пловилима.

Пловило које плови низводно, када на радарском екрану примети пловило чија позиција или кретање може да проузрокује опасност и које још није успоставило контакт путем радиотелефонског уређаја, мора путем радиотелефонског уређаја да скрене пажњу наведеном пловилу на опасну ситуацију и усагласи поступак мимоилажења.

Када није могуће да се успостави радиотелефонска веза са пловилима која се приближавају, пловило мора да:

1) да тритонски сигнал и понавља га онолико често колико је то потребно;

2) смањи брзину и ако је то потребно стане.

Одредба става 4. тачка 1) овог члана не примењује се на чамце.

Пловило које плови узводно чим чује сигнал из става 4. овог члана или примети на екрану пловила чија позиција или кретање могу да проузрокују опасност или када се приближава сектору на коме би се могли налазити пловила која се још не виде на радарском екрану мора да:

1) да један дуги звук и понавља га онолико често колико је то потребно;

2) смањи брзину и ако је то потребно да стане.

Пловило које плови помоћу радара и прими позив путем радиотелефонског уређаја, мора да одговори истим путем и назначи своју врсту, име, правац и позицију. Оно је дужно да усагласи поступак мимоилажења са пловилима која се приближавају. Чамац мора само да назначи страну на којој даје пролаз.

У односу на саставе, одредбе ст. 1–7. овог члана примењују се само на пловило на којем се налази заповедник састава.

Одредбе које се примењују на пловила која плове
без употребе радара

Члан 111.

При ограниченој видљивости, пловило и састави који плове без употребе радара, морају одмах да доплове до најближег сигурног веза или сидришта. За време пловидбе до тог места, примењују се следећа правила:

1) колико је то могуће, треба да плове на страни пловног пута на којој се одвија пловидба;

2) пловило које плови самостално и пловило на којем се налази заповедник састава дужно је да даје један дуги звук и тај сигнал треба да понавља у интервалима не дужим од једне минуте. Та пловила морају да имају стражу на прамцу, а у саставу стража мора да се налази само на пловилу у првом реду. Стража мора да се налази на удаљености на којој види или чује заповедника састава или да буде у телефонској вези са њим;

3) када пловило прими позив путем радиотелефонског уређаја од другог пловила, дужно је да на тај позив одговори наводећи којој врсти пловила припада, име, правац и позицију, као и да назначи да плови без употребе радара и да се налази на пута ка месту за стајање. Пловило мора да договори поступак мимоилажења са тим пловилом;

4) када пловило чује звучни сигнал са другог пловила са којим није било у могућности да успостави контакт путем радиотелефонског уређаја, мора да:

(1) ако се налази у близини обале, остане уз ту обалу и ако је то потребно стане док пловило не прође,

(2) ако није у близини обале, а посебно ако прелази од једне обале према другој, ослободи пловни пут што више и што је брже могуће.

Скела која плови без употребе радара, уместо сигнала из става 1. овог члана, мора да даје као сигнал за маглу – један дуги звук пропраћен са четири кратка звука и ове сигнале мора да понавља у интервалима који нису дужи од једне минуте.

Посебна првенства пролаза

Члан 112.

Приликом сусретања или пресецања праваца пловидбе са пловилом које је обележено у складу са одредбама чл. 60. или 61. ове уредбе, друга пловила морају том пловилу да ослободе пут.

Када пловило чија је способност да ослободи пут другим пловилима ограничена за време обављања радова сусретне или пресеца правац пловидбе пловилу које повлачи мреже или другу рибарску опрему, пловило које повлачи мреже или другу рибарску опрему мора да ослободи пут пловилу које изводи радове.

Најмање растојање пловидбе осталих пловила која плове иза пловила које је обележено у складу са одредбом чланом 63. ове уредбе, је 1000 m.

Скијање на води и сличне активности

Члан 113.

Скијање и друге активности на води дозвољене су само дању при доброј видљивости.

Надлежна лучка капетанија одређују секторе на којима су ове активности дозвољене или забрањене.

Уз заповедника пловила које вуче скијаша, мора да се налази у пратњи и лице одговорно за вучу и надзор скијаша на води које мора да има најмање 18 година.

Пловило које вуче скијаша, као и скијаш на води морају да држе довољну удаљеност у односу на сва друга пловила и у односу на обалу и купаче, осим када се плови на местима која су резервисана искључиво за скијање на води.

Канап за вучу не сме да се вуче за пловилом ако се за исто не држи скијаш.

Поступање пловила за риболов и поступање према пловилима за риболов

Члан 114.

Излов рибе рибарским мрежама није дозвољен помоћу неколико пловила која иду једно поред другог.

Постављање опреме за рибарење није дозвољено на пловном путу или на местима одређеним за стајање бродова.

Осталим пловилима је забрањен пролаз на малој удаљености иза пловила које обавља риболов и које је обележено у складу са чланом 61. ове уредбе.

Роњење на водном путу

Члан 115.

Није дозвољено роњење на местима која могу да ометају пловидбу без одобрења надлежне лучке капетаније, а посебно:

1) на правцу пловидбе пловила које је обележено ознакама из члана 42. ове уредбе;

2) на улазу у склоништа и у склоништима;

3) на местима за стајање или у њиховој близини;

4) у подручјима одређеним за скијање на води или сличне активности;

5) на пловном путу;

6) у лукама.

Остала пловила морају да држе довољну удаљеност од пловила која показују ознаке из члана 62. ове уредбе.

Општа правила стајања

Члан 116.

У складу са одредбама ове уредбе, пловило мора да изабере место за стајање што ближе обали колико му то допушта газ пловила и локалне околности, тако да не омета пловидбу.

Поред посебних услова које одређују надлежне лучке капетаније, плутајући објект мора да буде постављен тако да пловни пут остане слободан за пловидбу.

За време стајања, пловило мора да буде усидрено или везано тако да не може да промени позицију, узимајући у обзир ветар, промену водостаја, повлачење воде и таласе, без стварања сметњи и опасности за друга пловила.

Стајање

Члан 117.

Пловило не може да стоји:

1) на секторима водног пута где је стајање по правилу забрањено;

2) на секторима одређеним од стране надлежних лучких капетанија;

3) на деловима који су обележени знаком А.5 из Прилога 5 ове уредбе, забрана се односи на страну водног пута на којој је постављен знак;

4) испод мостова и електричних каблова високог напона;

5) на уским пролазима из члана 82. ове уредбе и на њиховим прилазима, као и на секторима који би услед стајања пловила постали уски пролази, као и на прилазима тим секторима;

6) на улазима и излазима из споредних водних путева и лука;

7) на правцу пловидбе скела;

8) на правцима које користе пловила за долазак или одлазак са понтона, односно пристана;

9) на местима за окретање која су обележена знаком Е.8 из Прилога 5 ове уредбе;

10) поред бока пловила која носе знак из члана 59. ове уредбе на удаљености у метрима која је наведена у белом троуглу тог знака;

11) на воденим површинама која су обележена знаком А.5.1 из Прилога 5 ове уредбе чија је ширина, почев од знака, наведена на том знаку у метрима;

12) у предпристаништима преводница, осим ако је то дозвољено од стране органа који управља преводницом.

На секторима на којима је стајање забрањено у складу са одредбама става 1. тач. 1)–4) овог члана, пловило може да стоји само на местима за стајање која су означена знацима Е.5. до Е.7. из Прилога 5 ове уредбе и под условима из чл. 118–120. ове уредбе.

Стајање на сидру

Члан 118.

Пловило не може да стоји усидрено на:

1) секторима водног пута на којима је сидрење по правилу забрањено;

2) секторима означеним знаком А.6. из Прилога 5 ове уредбе, и забрана се односи само на онај део водног пута на коме се налази тај знак.

На секторима на којима сидрење није дозвољено у складу са одредбама става 1. тачка 1) овог члана, пловило може да стоји усидрено само на секторима означеним знаком Е.6. из Прилога 5 ове уредбе и само на оној страни водног пута на којој се налази тај знак.

Везивање

Члан 119.

Пловило не може да се везује за обалу:

1) на секторима водног пута где је везивање по правилу забрањено;

2) на секторима означеним знаком А.7. из Прилога 5 ове уредбе, с тим што се забрана односи на ону страну водног пута на којој је тај знак постављен.

На секторима на којима је везивање за обалу забрањено у складу са одредбама става 1. тачка 1) овог члана, пловило може да се везује за обалу само на деоницама означеним знаком Е.7. из Прилога 5 ове уредбе и само на оној страни водног пута где је знак постављен.

Забрањено је да се за везивање или повлачење користе стабла дрвећа, ограде, стубови, одбојници, гранично камење, степенице, мердевине, држачи и друго.

Места за стајање

Члан 120.

На местима за стајање која су обележена знаком Е.5. из Прилога 5 ове уредбе, пловило може да стоји само на оној страни водног пута на којој је постављен тај знак.

На местима за стајање која су обележена знаком Е.5.1. из Прилога 5 ове уредбе, пловило може да стоји само на деловима водене површине чија је ширина, мерена од знака, наведена на том знаку у метрима.

На местима за стајање која су обележена знаком Е.5.2. из Прилога 5 ове уредбе, пловило може да стоји само на деловима водене површине утврђене између два растојања наведена на том знаку у метрима. Та растојања се рачунају од знака.

На местима за стајање која су обележена знаком Е.5.3. из Прилога 5 ове уредбе, број пловила која стоје једно поред другог, на оној страни водног пута на којој се налази тај знак, не сме да буде већи од броја који је римским бројевима наведен на знаку.

Ако није другачије одређено наредбом надлежне лучке капетаније, на местима за стајање пловила морају да стоје једно уз друго, почев од обале, на оној страни водног пута на којој је знак постављен, не улазећи крајњим спољним пловилом у пловни пут.

Дозвола за стајање за одређене категорије пловила

Члан 121.

На местима за стајање која су обележена једним од знакова Е.5.4. до Е.5.15. из Прилога 5 ове уредбе, стајање је дозвољено само за пловило оне категорије на коју се односи важење знака и само на оној страни водног пута на којој је знак постављен.

Стајање у случајевима обављања транспортних радњи
које укључују рад са опасним материјама

Члан 122.

Минимално растојање између два пловила, потискиваних или бочних састава, када стоје на местима за стајање, мора да буде:

1) 10 m – ако је једно од њих обележено у складу са одредбом члана 40. став 1. ове уредбе;

2) 50 m – ако је једно од њих обележено у складу са одредбом члана 40. став 2. ове уредбе;

3) 100 m – ако је једно од њих обележено у складу са одредбом члана 40. став 3. ове уредбе.

Ако два пловила, потискивани или бочни састави носе једно или више светала или конуса, тада највећи број светала или конуса одређује растојање које мора да буде између њих.

Обавеза из става 1. тачка 1) овог члана не примењује се на:

1) пловила, потискиване или бочне саставе који су обележени у складу са одредбом става 1. тачка 1) овог члана;

2) пловила која нису обележена у складу са одредбом става 1. тачка 1) овог члана, али имају издато одобрење у складу са ставом 8.1.8. ADN-а и у складу са безбедносним захтевима који се примењују на пловила из члана 40. став 1. ове уредбе.

Надлежне лучке капетаније могу у посебним случајевима да одреде места за стајање која одступају од одредби става 1. овог члана.

Стража и надзор

Члан 123.

Танкер који стоји, као и пловило које стоји на пловном путу а које обавља превоз опасних материја, мора да има сталну стражу.

Стража мора непрекидно да се налази на пловилу које стоји и које мора да буде обележено у складу са одредбом члана 40. ове уредбе, или је превозило материје из члана 40. ст. 1, 2. и 3. ове уредбе, а није дегазирано.

Одредба става 2. овог члана неће се примењивати на пловила која су усидрена унутар лучког базена, ако је то одобрено од стране надлежне лучке капетаније.

Стража мора непрекидно да се налази на путничким бродовима.

Остала пловила која стоје морају да буду под надзором чланова посаде који су оспособљени да брзо предузму потребне мере које захтевају локалне прилике и када је то одређено од стране надлежне лучке капетаније.

Када пловило нема заповедника, за успостављање страже или надзора одговоран је бродар, а у случајевима када бродара није могуће идентификовати – власник брода.

Превоз опасних материја – Знак „Не прилази”

Члан 124.

У случају пловидбене незгоде која може да проузрокује цурење опасних материја које се превозе, знак „Не прилази” мора да буде истакнут на пловилу које мора да буде обележено у складу са чланом 40. ст. 1, 2. и 3. ове уредбе, ако посада не може да спречи насталу опасност по људски живот или пловидбу.

Одредба става 1. овог члана се не односи на потиснице и остале бродове без сопственог погона, при чему ако су исти део састава знак „Не прилази” мора да буде истакнут на пловилу на којем се налази заповедник састава.

Знак „Не прилази” састоји се од звучног сигнала и светлосног сигнала. Звучни сигнал се састоји од једног кратког и једног дугог звука који се непрекидно понављају најмање 15 минута узастопно.

Светлосни сигнал из члана 65. став 2. ове уредбе, мора да се даје упоредо са звучним сигналом.

Након активирања, знак „Не прилази” мора да се аутоматски емитује. Контролни уређај мора да се постави тако да није могуће случајно активирање знака.

Пловило које опази знак „Не прилази” мора да предузме све расположиве мере да спречи опасност која му прети, а посебно:

1) ако се креће према опасном подручју, да се држи што је могуће даље од тог подручја и по потреби да изврши окретање;

2) ако је прошло опасно подручје, да настави пловидбу највећом могућом брзином.

Посада на пловилу из става 6. овог члана мора без одлагања да спроведе следеће мере:

1) затвори све прозоре и отворе са спољашње стране;

2) угаси сва незаштићена светла;

3) престане да пуши;

4) заустави све машине које нису неопходне;

5) избегава стварање варница.

Одредбе става 7. овог члана примењују се на пловила која стоје у близини опасног подручја. Након што примете знак „Не прилази”, посада ће по потреби напустити ова пловила.

Приликом извршавања радњи из ст. 6–8. овог члана, мора да се узме у обзир смер кретања струје и ветра.

Пловила морају да предузму радње из ст. 6–9. овог члана и ако се знак „Не прилази” емитује са обале.

Заповедници који примају сигнал „Не прилази” морају да предузму све потребне радње како би о томе, без одлагања, обавестили најближу лучку капетанију.

Пријављивање пловила пре уласка на одређена подручја

Члан 125.

Пре уласка на подручја појединих сектора, VTS центра и преводница који су одређени од стране надлежних органа и евентуално обележени знаком В.11 из Прилога 5. ове уредбе, заповедници следећих пловила су дужни да најаве своје присуство на прописаном радио каналу:

1) бродова и састава који превозе опасне материје у складу са АDN;

2) бродова који превозе више од 20 контејнера;

3) путничких бродова осим излетничких путничких бродова;

4) поморских бродови;

5) бродова који обављају посебне превозе из члана 23. ове уредбе;

6) осталих пловила и састава за које то одреде надлежна лучка капетанија, односно орган који управља преводницом.

Приликом најављивања заповедници из става 1. овог члана морају да дају податке о:

1) врсти пловила;

2) имену пловила;

3) позицији и смеру пловидбе;

4) ENI броју за брод унутрашње пловидбе, а за поморске бродове IМО број;

5) максималној носивости пловила;

6) дужини и ширини пловила;

7) врсти, дужини и ширини састава;

8) газу (само по захтеву);

9) релацији путовања;

10) луци укрцавања;

11) луци искрцавања;

12) врсти и количини терета (за опасне материје у складу са одредбама тач. 5.4.1.1.1 а), b), c), d) и f) и 5.4.1.2.1 а) Прилога уз АDN за превоз у расутом стању или паковањима или у складу са одредбама тач. 5.4.1.1.2 а), b), c), d), и e) Прилога уз АDN за превоз у танкерима);

13) сигнализацији потребној за превоз опасних материја;

14) броју лица на пловилу;

15) броју контејнера на броду.

Подаци из става 2. овог члана, осим из тач. 3) и 8), могу да се пријаве надлежној лучкој капетанији посредством других средстава или лица писмено, телефоном или електронским путем. Заповедник мора да најави улазак и излазак брода, односно састава из сектора на којем се захтева најава.

Када је пловидба прекинута више од два сата у сектору на којем се захтева најава, заповедник је дужан да пријави почетак и завршетак прекида.

Када дође до измена у подацима из става 2. овог члана за време пловидбе кроз сектор на којем се захтева најава, заповедник мора одмах да обавести надлежну лучку капетанију.

У случају пловидбене незгоде, лучка капетанија може да учини доступним податке из става 2. овог члана органу надлежном за трагање и спасавање.

VII. НАДЗОР

Члан 126.

Надзор над спровођењем ове уредбе врши министарство надлежно за послове саобраћаја.

Инспекцијски надзор над спровођењем ове уредбе врше инспектори безбедности пловидбе у складу са законом којим се уређује унутрашња пловидба.

Прекршајни налог, у смислу члана 128. ст. 1. и 2. и члана 134. ове уредбе, издаје инспектор безбедности пловидбе, под условима, на начин и у поступку прописаним законом којим се уређују прекршаји.

VIII. ПРЕКРШАЈИ

Члан 127.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице ако:

1) брод, изузев брода у потискиваном саставу осим потискивача, нема заповедника који има одговарајуће овлашћење о оспособљености (члан 5. став 1);

2) нема надзор над плутајућим објектима који се користе у привредне сврхе (члан 5. став 7);

3) врши посебан превоз без одобрења надлежне лучке капетаније и не одреди заповедника (члан 23. ст. 2. и 4).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара.

Члан 128.

Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице ако:

1) на трупу или трајно причвршћеним таблама или плочама нема ознаке за идентификацију (члан 24. ст. 1. и 2);

2) није истакнут регистарски број за идентификацију чамца на прописани начин (члан 25.);

3) сидра на броду немају ознаке за идентификацију (члан 27.);

4) заставе, табле и пламенци немају прописани облик, димензије и ако су избледеле и прљаве (члан 29.);

5) су боје цилиндара, балона, конуса и двоструких конуса избледеле и прљаве и ако немају прописане димензије (члан 30. ст. 2. и 3);

6) не замене светла која престану да функционишу (члан 32.);

7) брод са сопственим погоном за време пловидбе није обележен на прописани начин (члан 34.);

8) брод са сопственим погоном који се налази на челу тегљеног састава и брод са сопственим погоном који се налази на испомоћи није обележен на прописан начин (члан 35.);

9) потискивани састав за време пловидбе није обележен прописаним светлима (члан 36.);

10) бочни састав за време пловидбе није обележен на прописан начин (члан 37.);

11) брод који обавља транспортне радње које укључују рад са запаљивим материјама није обележен прописаним ознакама (члан 40.);

12) скела која плови самостално и скела која не плови самостално није обележена на прописан начин (чл. 42. и 48.);

13) брод за време стајања није обележен на прописани начин (члан 46.);

14) технички пловни објекат који обавља радове на води и брод који за време стајања који врши радове, није обележен на прописан начин (чл. 51. и 54.);

15) пловила која је потребно заштитити од таласа нису обележена на прописани начин (члан 55.);

16) пловила нису допунски обележена на прописани начин (чл. 60, 61, 62, 63. и 64.);

17) радиотелефонски уређаји на пловилу нису у складу са одредбама Регионалног споразума који се односи на радиотелефонску службу на унутрашњим водним путевима – RAINWAT (члан 69.).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу новчаном казном од 10.000 динара.

Члан 129.

Новчаном казном од 30.000 динара до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице – заповедник страног брода, односно пловила или лице које га замењује ако:

1) се за време пловидбе заповедник не налази на броду (члан 5. став 3);

2) се не подвргне испитивању, односно стручном прегледу (члан 7. став 3).

Члан 130.

Новчаном казном од 20.000 динара до 100.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице – заповедник брода или лице које га замењује ако:

1) се за време пловидбе не налази на броду, односно техничком пловном објекту за време обављања радова (члан 5. став 3);

2) укрцани терет, односно ако нагиб и видљивост брода утичу на безбедност пловидбе (члан 11. ст. 1–4);

3) на путнички брод укрца већи број путника од оног који је назначен у сведочанству о способности брода за пловидбу (члан 11. став 6);

4) на брод велике брзине укрца већи број путника од путника колико има расположивих седишта на броду (члан 11. став 7);

5) нема укрцан најмањи број чланова посаде (члан 12. став 2);

6) опрема за спасавање путника на броду назначена у сведочанству о способности брода за пловидбу није доступна на броду (члан 12. став 5);

7) дозволи да за време пловидбе крмари лице које нема одговарајуће овлашћење о оспособљености и посебној оспособљености (члан 13.);

8) не остане на пловилу или у близини места пловидбене незгоде док му надлежна лучка капетаније не допусти одлазак (члан 19. став 1);

9) се не придржава услова које одреди лучка капетанија (члан 23. став 3).

Члан 131.

Новчаном казном од 20.000 динара до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице – заповедник брода, односно заповедник страног брода или лица која их замењују ако:

1) током пловидбе не плови безбедном брзином, и не предузме све мере опреза које захтева општа обавеза примене дужне пажње и добра пловидбена пракса (члан 8. став 1);

2) не прилагоде дужину, ширину, висину, газ, брзину бродова и састава према карактеристикама (габаритима) пловног пута и грађевинама (члан 10.);

3) у случају ненамерног испуштања предмета и материја о томе одмах не обавести најближу лучку капетанију и не достави податке о тачном опису врсти и месту испуштања (члан 17. став 3);

4) о догађају, односно пловидбеној незгоди не обавести пловила која се приближавају и то на погодном месту и на довољној удаљености од места пловидбене незгоде (члан 19. ст. 2. и 3);

5) се не придржава наредби које дају лучке капетаније (члан 21);

6) инспекторима безбедности пловидбе министарства надлежног за послове саобраћаја не омогуће без одлагања приступ на пловило у циљу вршења надзора над спровођењем одредаба ове уредбе и других прописа којима се уређује унутрашња пловидба (члан 22. став 1);

7) поред правила пловидбе прописаних овом уредбом не поштују и локална правила пловидбе одређена од стране надлежне лучке капетаније за одређене секторе водног пута, као и наредбе објављене путем саопштења бродарству (члан 22. став 2);

8) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила која се односе на сусретање (чл. 77, 79, 80, 82. и 83.);

9) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила пловидбе која се односе на пресецање правца кретања (члан 78.);

10) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила која се односе на претицање (чл. 77, 84. и 85.);

11) врши претицање супротно одредби члана 86. ове уредбе;

12) поступа супротно одредби члана 87. ове уредбе;

13) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила пловидбе која се односе на окретање (члан 88.);

14) бродом улази у простор између пловила тегљених састава (члан 90.);

15) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила пловидбе која се односе на улазак или излазак из луке и притоке (члан 91.);

16) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила пловидбе која се односе на упоредну пловидбу и забрану прилаза пловилу (члан 92.);

17) поступа супротно одредби члана 93. ове уредбе;

18) плови помоћу водене струје без одобрења надлежне лучке капетаније (члан 94);

19) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила пловидбе која се односе на заштиту од таласа (члан 95.);

20) се не зауставе испред знака забране (члан 98.);

21) поступа супротно одредби члана 99. ове уредбе;

22) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила пловидбе која се односе на скеле (члан 100.);

23) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила пловидбе која се односе на пролаз испод мостова и кроз бране (чл. 101, 102, 103. и 104.);

24) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила пловидбе која се односе на пролазак кроз преводницу (члан 105, члан 106. став 5. и члан 107.);

25) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила пловидбе која се односе на правила пловидбе при смањеној видљивости и пловидбу уз помоћ радара (чл. 108–111.);

26) пловило стоји на местима на којима је забрањено стајање (чл. 117, 118. и 120.);

27) везује пловило на местима на којима је забрањено везивање (члан 119.);

28) минимално растојање између два пловила, потискиваних или бочних састава није у складу са прописаним растојањем (члан 122. став 1);

29) танкер или брод које стоји на пловном путу, а који обављају превоз опасних материја и путничко пловило немају сталну стражу (члан 123.);

30) у случају пловидбене незгоде која може да проузрокује цурење опасних материја које се превозе није истакнут знак (члан 124.);

31) нису најавили своје присуство на прописаном радио каналу (члан 125.).

Члан 132.

Новчаном казном од 10.000 динара до 100.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице – члан посаде брода и другог пловила ако:

1) при извршавању својих дужности на броду не извршавају наређења која издаје заповедник (члан 6. став 1);

2) не поступају у складу са одредбама ове уредбе (члан 6. став 3);

3) током надзора не плутајућем објекту не предузме све мере опреза које захтева општа обавеза примене дужне пажње и добра пловидбена пракса (члан 8. став 2);

4) не остане на пловилу или у близини места пловидбене незгоде док му надлежна лучка капетанија не допусти одлазак (члан 19. став 1);

5) се не придржавају наредаба које им дају лучке капетаније (члан 21.);

6) инспекторима безбедности пловидбе министарства надлежног за послове саобраћаја не омогуће без одлагања приступ на пловило у циљу вршења надзора над спровођењем одредаба ове уредбе и других прописа којима се уређује унутрашња пловидба (члан 22. став 1);

7) поред правила пловидбе прописаних овом уредбом не поштују и локална правила пловидбе одређена од стране надлежне лучке капетаније за одређене секторе водног пута, као и наредбе објављене путем саопштења бродарству (члан 22. став 2);

8) у случају пловидбене незгоде која може да проузрокује цурење опасних материја које се превозе нису спроведене прописане мере (члан 124. став 7).

Члан 133.

Новчаном казном 10.000 до 80.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

1) не извршава наређења која издаје заповедник у циљу безбедности пловидбе и одржавања реда на броду (члан 6. став 2);

2) глисира у зони у којој није дозвољено глисирање (члан 76. став 3);

3) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила која се односе на скијање (члан 113.);

4) се приликом пловидбе не придржава прописаних правила која се односе на поступање пловила за риболов (члан 114.);

5) рони на местима која ометају пловидбу без одобрења надлежне лучке капетаније (члан 115.).

Члан 134.

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се одговорно лице – заповедник пловила, односно физичко лице ако:

1) се на пловилима државне припадности Републике Србије, не налази један примерак ове уредбе са накнадним изменама и допунама (члан 15.);

2) не користе светла и знакове на прописан начин (члан 31.);

3) не користе светиљке, рефлекторе, табле, заставе на прописани начин (члан 33.);

4) једрилица за време пловидбе нема прописана светла (члан 39.);

5) чамац са сопственим погоном који самостално плови нема прописана светла (члан 39. ст. 1, 3. и 4);

6) једрилица која се креће помоћу једра нема прописана светла (члан 39. став 6.);

7) путничко пловило чија дужина трупа мања од 20 m за време пловидбе нема постављен жути двоструки конус (члан 41.);

8) брод који је неспособан за маневрисање у случају потребе не показује прописана светла (члан 44.);

9) пловећа тела и плутајући објекти током ноћи нису обележени са довољним бројем обичних белих светала (члан 49.);

10) пловило које обавља риболов није обележило мреже и рибарске мотке (члан 50.);

11) пловило не обележи појединачно сидро, ужад или сидрени ланац који могу да представљају опасност за пловидбу на прописан начин (члан 52.);

12) забрана приступа неовлашћених лица на пловило и забрана пушења и коришћења незаштићеног светла или пламена није обележена на прописан начин (чл. 57. и 58.);

13) је забрањено стајање поред неког пловила, а такво пловило није обележено на прописан начин (члан 59.);

14) даје звучне сигнале који нису прописани уредбом (члан 67.);

15) не користи Аутоматски идентификациони систем – AIS (члан 71.).

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 135.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Правилник о пловидби на унутрашњим пловним путевима („Службени лист СФРЈ”, број 79/91).

Члан 136.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-9670/2014

У Београду, 30. августа 2014. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.

 

ПРИЛОЗИ

 

uredba-plovidba-col_Page_01.tiff

uredba-plovidba-col_Page_02.tiff

uredba-plovidba-col_Page_03.tiff

uredba-plovidba-col_Page_04.tiff

uredba-plovidba-col_Page_05.tiff

uredba-plovidba-col_Page_06.tiff

uredba-plovidba-col_Page_07.tiff

uredba-plovidba-col_Page_08.tiff

uredba-plovidba-col_Page_09.tiff

uredba-plovidba-col_Page_10.tiff

uredba-plovidba-col_Page_11.tiff

uredba-plovidba-col_Page_12.tiff

uredba-plovidba-col_Page_13.tiff

uredba-plovidba-col_Page_14.tiff

uredba-plovidba-col_Page_15.tiff

uredba-plovidba-col_Page_16.tiff

uredba-plovidba-col_Page_17.tiff

uredba-plovidba-col_Page_18.tiff

uredba-plovidba-col_Page_19.tiff

uredba-plovidba-col_Page_20.tiff

uredba-plovidba-col_Page_21.tiff

uredba-plovidba-col_Page_22.tiff

uredba-plovidba-col_Page_23.tiff

uredba-plovidba-col_Page_24.tiff

uredba-plovidba-col_Page_25.tiff

uredba-plovidba-col_Page_26.tiff

uredba-plovidba-col_Page_27.tiff

uredba-plovidba-col_Page_28.tiff

uredba-plovidba-col_Page_29.tiff

uredba-plovidba-col_Page_30.tiff

uredba-plovidba-col_Page_31.tiff

uredba-plovidba-col_Page_32.tiff

uredba-plovidba-col_Page_33.tiff

uredba-plovidba-col_Page_34.tiff

uredba-plovidba-col_Page_35.tiff

uredba-plovidba-col_Page_36.tiff

uredba-plovidba-col_Page_37.tiff

uredba-plovidba-col_Page_38.tiff

uredba-plovidba-col_Page_39.tiff

uredba-plovidba-col_Page_40.tiff

uredba-plovidba-col_Page_41.tiff

uredba-plovidba-col_Page_42.tiff

uredba-plovidba-col_Page_43.tiff

uredba-plovidba-col_Page_44.tiff

uredba-plovidba-col_Page_45.tiff

uredba-plovidba-col_Page_46.tiff

uredba-plovidba-col_Page_47.tiff

uredba-plovidba-col_Page_48.tiff

uredba-plovidba-col_Page_49.tiff

uredba-plovidba-col_Page_50.tiff

uredba-plovidba-col_Page_51.tiff

uredba-plovidba-col_Page_52.tiff

uredba-plovidba-col_Page_53.tiff

uredba-plovidba-col_Page_54.tiff

uredba-plovidba-col_Page_55.tiff

uredba-plovidba-col_Page_56.tiff

uredba-plovidba-col_Page_57.tiff

uredba-plovidba-col_Page_58.tiff

uredba-plovidba-col_Page_59.tiff

uredba-plovidba-col_Page_60.tiff

uredba-plovidba-col_Page_61.tiff

uredba-plovidba-col_Page_62.tiff

uredba-plovidba-col_Page_63.tiff

uredba-plovidba-col_Page_64.tiff

uredba-plovidba-col_Page_65.tiff

uredba-plovidba-col_Page_66.tiff

uredba-plovidba-col_Page_67.tiff

.