Zakon

 

На основу члана 207. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, брoj 24/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС и 44/14),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о наменским трансферима у социјалној заштити

"Службени гласник РС", број 18 од 1. марта 2016.

 

Предмет Уредбе

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се висина наменског трансфера за финансирање услуга социјалне заштите, критеријуми за његову расподелу по појединим јединицама локалне самоуправе, критеријуми за учешће локалне самоуправе и динамика преноса средстава, као и услуге социјалне заштите од посебног значаја за Републику Србију.

Наменски трансфери

Члан 2.

У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за наменске трансфере, којима се у складу са Законом о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон) и у складу са прописима о финансирању локалне самоуправе, финансирају:

1) услуге социјалне заштите које по Закону финансирају јединице локалне самоуправе и то у јединицама локалне самоуправе чији је степен развијености испод републичког просека;

2) услуге социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе на чијој територији имају седиште установе за домски смештај у трансформацији (у даљем тексту: установе у трансформацији), укључујући и трошкове трансформације тих установа;

3) иновативне услуге и услуге социјалне заштите од посебног значаја за Републику Србију.

Степен развијености јединица локалне самоуправе одређује се према јединственој листи развијености јединица локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређује регионални развој, утврђеној за годину која претходи години у којој се врши обрачун трансфера односно према последњим познатим подацима.

Услуге социјалне заштите од посебног значаја за Републику Србију су услуге којима се врши подршка и допринос очувању природне породице и останку деце у породицама, као и подршка старијим лицима од 65 година у руралним срединама и слабо насељеним местима.

Висина наменског трансфера

Члан 3.

Укупан годишњи износ наменског трансфера за финансирање услуга из члана 2. ове уредбе, за наредну буџетску годину, утврђује се у односу на закон о буџету Републике Србије за текућу буџетску годину у оквиру раздела министарства надлежног за послове социјалне заштите и износи 1,5% од износа средстава предвиђених у оквиру одговарајућег програма који се односи на социјалну заштиту.

Укупан годишњи износ наменског трансфера утврђен у ставу 1. овог члана обрачунски се умањује највише до 20% за потребе расподеле наменских трансфера из члана 4. ове уредбе и тако умањен износ представља обрачунску категорију за утврђивање основице за расподелу средстава по јединицима локалне самоуправе по основу неразвијености.

Министарство надлежно за социјалну заштиту врши утврђивање основице и расподелу наменских трансфера по појединим јединицама локалне самоуправе из става 2. овог члана на основу критеријума и корективних коефицијената из ове уредбе и у роковима предвиђеним законом којим се уређује буџетски систем, као и висину средстава из става 2. овог члана по основу наменских трансфера из члана 4. ове уредбе.

Утврђивање износа наменских трансфера по основу трансформације установа, иновативних и услуга од посебног значаја за Републику Србију

Члан 4.

Од укупног годишњег износа наменских трансфера из члана 3. став 1. ове уредбе утврђује се неопходан износ средстава за расподелу наменског трансфера по јединицама локалне самоуправе из члана 2. став 1. тач. 2) и 3).

Висина износа средстава из става 1. овог члана расподељује се по јединицама локалне самоуправе по основу измештања лица из установа у трансформацији из члана 2. став 1. тачка 2) и по основу одобрених пројеката и програма који се односе на иновативне и услуге социјалне заштите од посебног значаја за Републику Србију из члана 2. став 1. тачка 3) ове уредбе.

Податке из става 2. овог члана о броју измештених лица и лица која ће, на основу плана измештања у текућој години, бити измештена из установа у трансформацији и коришћењу услуга које обезбеђују јединице локалне самоуправе достављају установе у трансформацији, односно јединице локалне самоуправе, у складу са ставом 2. овог члана.

Износ наменских трансфера из члана 2. став 1. тачка 2) ове уредбе утврђује се на нивоу просечног износа укупних годишњих трошкова по једном смештеном лицу из свих установа у трансформацији за број измештених лица и лица која ће, на основу плана измештања у текућој години, бити измештена из установа у трансформацији према подацима министарства надлежног за социјалну заштиту.

Износ наменских трансфера из члана 2. став 1. тачка 3) ове уредбе утврђује се у односу на укупно одобрене пројекте и програме из става 2. овог члана.

Критеријуми за расподелу наменских трансфера по појединим јединицама локалне самоуправе

Члан 5.

Наменски трансфер јединици локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе може се доделити ако јединица локалне самоуправе има обезбеђено учешће у финансирању услуга социјалне заштите из своје надлежности утврђено у одлуци о буџету за текућу буџетску годину и то:

– за јединице локалне самоуправе из II групе развијености у висини од најмање 30% средстава у односу на утврђену основицу за обрачун наменског трансфера по појединим јединицама локалне самоуправе из члана 6. ове уредбе;

– за јединице локалне самоуправе из III групе развијености у висини од најмање 10% средстава у односу на утврђену основицу за обрачун наменског трансфера по појединим јединицама локалне самоуправе из члана 6. ове уредбе.

Јединицама локалне самоуправе из IV групе развијености наменски трансфер се додељује без обзира на обезбеђено учешће у финансирању услуга социјалне заштите из своје надлежности.

Јединица локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 3) којој се одобри наменски трансфер за иновативну или услугу социјалне заштите од посебног значаја за Републику Србију дужна је да ове услуге интегрише у одлуку о услугама из своје надлежности до краја буџетске године за коју је одобрен наменски трансфер.

Наменски трансфер додељује се за покриће расхода услуга које задовољавају минималне стандарде прописане правилником којим се уређују минимални стандарди услуга социјалне заштите.

Критеријуми за расподелу наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе по основу неразвијености

Члан 6.

Утврђивање основице за обрачун висине наменског трансфера, по појединим јединицама локалне самоуправе, из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе врши се следећи начин:

– 15% од обрачунски умањеног износа средстава из члана 3. став 2. ове уредбе дели се према броју становника јединица локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе, при чему се висина трансфера по једном становнику израчунава тако што се износ наменског трансфера намењен за расподелу према броју становника, подели са укупним бројем становника свих јединица локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе и тако добијени износ помножи са бројем становника сваке појединачне локалне самоуправе, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике из последњег пописа становништва;

– 25% од обрачунски умањеног износа средстава из члана 3. став 2. ове уредбе дели се према броју деце и младих до 19 година и старијих од 65 година у јединицама локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе, при чему се висина трансфера по једном лицу израчунава тако што се износ наменског трансфера намењен за расподелу према броју деце и младих до 19 година и старијих од 65 година, подели са укупном бројем тих лица из свих јединица локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе и тако добијени износ помножи са бројем ових лица сваке појединачне локалне самоуправе, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике;

– 25% од обрачунски умањеног износа средстава из члана 3. став 2. ове уредбе дели се према броју корисника права и услуга из надлежности Републике Србије из јединица локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе, при чему се висина трансфера по једном кориснику израчунава тако што се износ наменског трансфера намењен за расподелу према броју корисника права и услуга, подели са укупном бројем тих корисника из свих јединица локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе и тако добијени износ помножи са бројем корисника права и услуга из надлежности Републике Србије из сваке појединачне локалне самоуправе, према последњим подацима министарства надлежног за послове социјалне заштите;

– 15% од обрачунски умањеног износа средстава из члана 3. став 2. ове уредбе дели се према броју корисника права и услуга из надлежности јединице локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе, при чему се висина трансфера по једном кориснику израчунава тако што се износ наменског трансфера намењен за расподелу према броју корисника права и услуга, подели са укупном бројем тих корисника из свих јединица локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе и тако добијени износ помножи са бројем корисника права и услуга из надлежности сваке појединачне локалне самоуправе, према последњим подацима министарства надлежног за послове социјалне заштите;

– 10% од обрачунски умањеног износа средстава из члана 3. став 2. ове уредбе дели се према броју лица на смештају у установама из јединица локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе, при чему се висина трансфера по једном смештеном лицу израчунава тако што се износ наменског трансфера намењен за расподелу према броју лица на смештају, подели са укупним бројем лица на смештају из свих јединица локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе и тако добијени износ помножи са бројем лица на смештају у установама из сваке појединачне локалне самоуправе, према последњим подацима министарства надлежног за послове социјалне заштите;

– 10% од обрачунски умањеног износа средстава из члана 3. став 2. дели се према површини територије јединица локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе, при чему се висина трансфера по једном квадратном километру површине израчунава тако што се износ наменског трансфера намењен за расподелу према површини територије, подели са укупном површином свих јединица локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе, и тако добијени износ помножи са површином сваке појединачне локалне самоуправе, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Корективни елементи критеријума за расподелу наменских трансфера

Члан 7.

Наменски трансфери по јединицама локалне самоуправе из члана 2. став 1. тачка 1) утврђени у складу са чланом 6. ове уредбе коригују се у односу на фискални капацитет јединице локалне самоуправе, изражен кроз висину уступљених прихода по становнику у последњој години за коју министарство надлежно за послове финансија располаже подацима и то на следећи начин:

– за јединице локалне самоуправе чији је фискални капацитет до 50% просечног прихода по становнику од уступљених прихода у свим општинама у Републици Србији наменски трансфер се множи са коефицијентом 1,2;

– за јединице локалне самоуправе чији је фискални капацитет између 50–80% просечног прихода по становнику од уступљених прихода у свим општинама у Републици Србији наменски трансфер се множи са коефицијентом 1,1;

– за јединице локалне самоуправе чији је фискални капацитет између 80–100% просечног прихода по становнику од уступљених прихода у свим општинама у Републици Србији наменски трансфер се множи са коефицијентом 1,0;

– за јединице локалне самоуправе чији је фискални капацитет преко 100% просечног прихода по становнику од уступљених прихода у свим општинама у Републици Србији наменски трансфер множи се са коефицијентом 0,8.

Уколико се корекцијом из става 1. овог члана обрачунски утврди већи односно мањи износ од укупних средстава за утврђивање основице из члана 3. став 2. ове уредбе расподела средстава по јединицима локалне самоуправе сразмерно се коригује тако да укупан износ основице за расподелу по основу неразвијености буде на нивоу средстава обезбеђених за ове намене.

Обрачун и расподела наменских трансфера

Члан 8.

Министарство надлежно за социјалну заштиту обавештава јединице локалне самоуправе о услугама које се финансирају путем наменских трансфера, установама у трансформацији, иновативним и услугама социјалне заштите од посебног значаја за Републику Србију и основицама по јединицима локалне самоуправе, односно износима наменског трансфера из члана 3. ове уредбе.

Јединице локалне самоуправе, за потребе обрачуна и расподеле наменских трансфера, достављају министарству надлежном за социјалну заштиту доказе о испуњавању критеријума из члана 5. ове уредбе.

Јединице локалне самоуправе које не доставе доказе о испуњавању критеријума из члана 5. ове уредбе неће бити обухваћене коначном расподелом наменских средстава, а обрачунска средства из члана 3. став 3. опредељена овим јединицама локалне самоуправе могу бити расподељена јединицама локалне самоуправе које испуњавају предвиђене критеријуме у складу са овом уредбом.

Коначне износе за расподелу средстава за наменске трансфере по јединицама локалне самоуправе и податке на основу којих је извршена расподела министарство надлежно за послове социјалне заштите доставља министарству надлежном за послове финансија.

Међусобни односи између министарства надлежног за социјалну заштиту и јединица локалне самоуправе из члана 2. ове уредбе ближе се уређују уговором после доношења закона о буџету Републике Србије за наредну буџетску годину. Уговором се утврђују врсте услуга коју се финансирају наменским трансферима, начин извештавања јединица локалне самоуправе о утрошку средстава, као и друге обавезе и друга питања од значаја за реализацију наменских трансфера.

Обавештавање јединица локалне самоуправе из става 1. овог члана и достављање доказа и податка из става 2. овог члана врши се у складу са роковима из буџетског календара утврђеног законом којим се уређује буџетски систем.

Динамика преноса средстава

Члан 9.

Средства за наменске трансфере преносе се јединицама локалне самоуправе до 25. у месецу за текући месец у висини једне дванаестине годишњег утврђеног износа наменског трансфера за расподелу.

Јединице локалне самоуправе дужне су да наменски троше средства од одобрених наменских трансфера.

По завршетку буџетске године јединице локалне самоуправе достављају министарству надлежном за послове социјалне заштите извештаје о утрошку наменских трансфера најдаље до 20. јануара текуће године.

Контролу наменског коришћења средстава за наменске трансфере врши буџетска инспекција, у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

Примена Уредбе

Члан 10.

Укупан годишњи износ средстава за наменске трансфере утврђен у члану 5. став 1. ове уредбе у висини од 1,5% у односу на одговарајући програм који се односи на социјалну заштиту у оквиру раздела министарства надлежног за социјалну заштиту примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

Изузетно у 2016. години укупан годишњи износ средстава за наменске трансфере утврђен је Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину у висини 0,86% од износа одговарајућег програма који се односи на социјалну заштиту у оквиру раздела министарства надлежног за социјалну заштиту и трансферисаће се, по јединицама локалне самоуправе, на месечном нивоу сразмерно броју преосталих месеци у буџетској 2016. години после ступања на снагу ове уредбе.

Завршна одредба

Члан 11.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2209/2016

У Београду, 27. фебруара 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.