Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 124. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16),

Влада доноси

УРЕДБУ

о националним спортским признањима и новчаним наградама

"Службени гласник РС", бр. 22 од 4. марта 2016, 83 од 15. септембра 2017, 65 од 13. септембра 2019, 74 од 23. јула 2021, 10 од 9. фебруара 2024.

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се ближи услови, начин исплате и висина националних спортских признања и новчаних награда за посебан допринос развоју и афирмацији спорта.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) спортиста јесте држављанин Републике Србије који је као члан сениорске прве А селекције националне спортске репрезентације Републике Србије наступао најмање једанпут на утакмицама, односно појединачним такмичењима одржаним у оквиру међународног спортског такмичења на којем је остварен релевантан спортски резултат у смислу ове уредбе;

2) главни тренер екипе јесте тренер сениорске прве А селекције националне спортске репрезентације Републике Србије у одређеном колективном спорту, који у својству главног тренера националне спортске репрезентације припрема екипу за међународно спортско такмичење, води екипу, пријављен је за такмичење по спортским правилима међународног спортског савеза у чијој надлежности се одржава релевантно спортско такмичење и физички присуствује утакмицама, односно мечевима на том релевантном спортском такмичењу;

3) тренер спортисте јесте тренер сениорске прве А селекције националне спортске репрезентације Републике Србије у одређеном индивидуалном спорту, који у својству индивидуалног тренера одређеног спортисте у репрезентацији, припрема спортисту за међународно спортско такмичење, издаје спортисти упутства за наступ на том такмичењу, пријављен је за такмичење по правилнику међународног спортског савеза у чијој надлежности се одржава релевантно спортско такмичење и физички присуствује мечевима који се одржавају на том такмичењу;

4) релевантан спортски резултат представља златна, сребрна или бронзана медаља освојена на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади, светским и европским првенствима у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама и светски рекорд у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама, као и учешће у финалу ДЕЈВИС купа или ФЕД купа Међународне тениске федерације;

5) екипу чине чланови националне спортске репрезентације Републике Србије (спортисти пријављени за такмичење по спортским правилима надлежног међународног спортског савеза у чијој надлежности је одржано такмичење и главни тренер екипе);

6) спортска организација јесте спортско удружење или спортско привредно друштво са седиштем на територији Републике Србије која у оквиру европског клупског првенства највишег нивоа према критеријумима надлежног међународног спортског савеза, у спортовима прве категорији према Националној категоризацији спортова, оствари релевантан спортски резултат;

7) олимпијским, односно параолимпијским спортским дисциплинама сматрају се спортске дисциплине из олимпијских, односно параолимпијских спортских грана које су на програму летњих и зимских олимпијских, односно параолимпијских игара, које утврђује Међународни олимпијски комитет, односно Међународни параолимпијски комитет за сваки четворогодишњи олимпијски, односно параолимпијски циклус.

Термини којима се у овој уредби означавају лица (спортисти и тренери) у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе.

Члан 3.

Национално спортско признање додељује се спортистима, држављанима Републике Србије, који као чланови националне спортске репрезентације Републике Србије освоје медаљу на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади, светским и европским првенствима у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама, или су били, односно буду носиоци светског рекорда у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама, или постану финалисти ДЕЈВИС купа или ФЕД купа Међународне тениске федерације.

Члан 4.

Национално спортско признање додељује се у виду дипломе и доживотног месечног новчаног примања у висини:

1) три просечне нето зараде у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике – за златну медаљу на Олимпијским играма, Параолимпијским играма или Шаховској олимпијади;

2) две и по просечне нето зараде у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике – за сребрну медаљу на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади или за златну медаљу на светском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини, или за освојени ДЕЈВИС куп или ФЕД куп Међународне тениске федерације;

3) две просечне нето зараде у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике – за бронзану медаљу на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади или за сребрну медаљу на светском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини или за златну медаљу на европском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини или за светски рекорд у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини;

4) једну и по просечну нето зараду у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике – за бронзану медаљу на светском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини или за сребрну медаљу на европском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини;

5) једну просечну нето зараду у Републици Србији за месец децембар претходне године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике – за бронзану медаљу на европском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини.

У случају да спортиста који је стекао право на национално спортско признање, а након постизања релевантног спортског резултата у смислу ове уредбе, наступи на спортском такмичењу за репрезентацију стране државе, односно страног националног спортског савеза или као индивидуални представник стране државе, односно страног националног спортског савеза висина националног спортског признања трајно се умањује за 25% у односу на износ из става 1. тач. 1)–5) овог члана.

У случају да спортиста током спортске каријере оствари више спортских резултата који представљају основ за доделу националног спортског признања, као основ за доделу тог признања узеће се у обзир најбољи (највреднији) спортски резултат.

Члан 5.

Новчана награда за постигнуте спортске резултате у олимпијским и параолимпијским спортским гранама додељује се спортистима и тренерима држављанима Републике Србије, који као чланови националне спортске репрезентације Републике Србије на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади и светским и европским првенствима у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини освоје једну од медаља или постану финалисти ДЕЈВИС купа или ФЕД купа Међународне тениске федерације.

У случају да спортиста и његов тренер, на истом такмичењу, остваре више спортских резултата који представљају основ за доделу новчане награде из става 1. овог члана, доделиће им се једна новчана награда за најбољи (највреднији) спортски резултат остварен на том такмичењу.

У случају да на истом такмичењу у индивидуалном спорту више спортиста, који имају истог тренера из члана 2. став 1. тачка 3) ове уредбе, остваре спортске резултате који представљају основ за доделу новчане награде из става 1. овог члана, тренеру спортиста ће се за сваког спортисту доделити по једна новчана награда за најбољи (највреднији) спортски резултат сваког индивидуално одређеног спортисте остварен на том такмичењу.

*Службени гласник РС, број 83/2017

Члан 6.

За освојену медаљу у екипним или појединачним спортовима на Олимпијским играма, Параолимпијским играма и на Шаховској олимпијади додељује се новчана награда за сваког освајача медаље и главног тренера екипе, тј. тренера спортисте у износу од:

1) 200.000 евра у динарској противвредности, за златну медаљу;

2) 80.000 евра у динарској противвредности, за сребрну медаљу;

3) 60.000 евра у динарској противвредности, за бронзану медаљу.

Новчане награде из става 1. тач. 1)–3) овог члана исплаћују се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећим на дан исплате.

*Службени гласник РС, број 10/2024

Члан 7.

За освојену медаљу на светском првенству у екипним или појединачним спортовима у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини, или за учешће у финалу ДЕЈВИС купа или ФЕД купа Међународне тениске федерације, додељује се новчана награда за сваког освајача медаље и главног тренера екипе, тј. тренера спортисте у износу од:

1) 30.000 евра у динарској противвредности, за златну медаљу;

2) 25.000 евра у динарској противвредности, за сребрну медаљу;

3) 20.000 евра у динарској противвредности, за бронзану медаљу.

Новчане награде из става 1. тач. 1)–3) овог члана исплаћују се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећим на дан исплате.

Члан 8.

За освојену медаљу на европском првенству у екипним или појединачним спортовима у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини, додељује се новчана награда за сваког освајача медаље и главног тренера екипе, тј. тренера спортисте у износу од:

1) 20.000 евра у динарској противвредности, за златну медаљу;

2) 15.000 евра у динарској противвредности, за сребрну медаљу;

3) 10.000 евра у динарској противвредности, за бронзану медаљу.

Новчане награде из става 1. тач. 1)–3) овог члана исплаћују се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећим на дан исплате.

Члан 9.

За освојено европско клупско првенство највишег нивоа према критеријумима надлежног међународног спортског савеза, у спортовима прве категорији према Националној категоризацији спортова, додељује се спортској организацији новчана награда у износу који одреди Влада посебном одлуком.

Члан 10.

Национално спортско признање и новчана награда за освојену медаљу на светском или европском првенству у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини додељују се само за резултате остварене у првој А националној сениорској спортској репрезентацији Републике Србије.

Члан 11.

Влада, на предлог министарства надлежног за спорт (у даљем тексту: Министарство), доноси решење о додели националног спортског признања, односно новчане награде.

Право на национално спортско признање спортиста остварује од дана доношења решења о додели тог признања, с тим да се доживотно месечно новчано примање из члана 4. став 1. ове уредбе исплаћује спортисти након навршених 40 година живота спортисте.

Национално спортско признање може се истом спортисти доделити само једном.

Против решења Владе из става 1. овог члана може се водити управни спор.

Члан 12.

На основу решења Владе о додели националног спортског признања, односно новчане награде из члана 11. став 1. ове уредбе Министарство закључује са спортистом, тренером, односно спортском организацијом која је постигла релевантни спортски резултат уговор о исплати доживотног месечног новчаног примања, односно новчане награде.

Доживотно месечно новчано примање из члана 4. ове уредбе исплаћује се из средстава буџета Републике Србије опредељених на разделу Министарства.

Новчана награда из чл. 6, 7. и 8. ове уредбе исплаћује се из средстава буџета Републике Србије опредељених на разделу Министарства.

Члан 13.

Захтев за доделу националног спортског признања, односно новчане награде подноси се Министарству у писаној форми у року од 30 дана од дана завршетка међународног спортског такмичења на коме је постигнут релевантан спортски резултат, односно у року од 30 дана од дана службеног признавања постигнутог светског рекорда од стране надлежног међународног спортског савеза.

Захтев из става 1. овог члана обавезно садржи податке о:

1) имену и презимену и јединственом матичном броју спортисте, односно тренера који подноси захтев;

2) називу и седишту спортске организације која подноси захтев и имену и презимену и јединственом матичном броју заступника спортске организације;

3) надлежном националном спортском савезу у чијој националној спортској репрезентацији је спортиста, односно тренер постигао релевантни спортски резултат, односно у који је спортска организација учлањена;

4) називу, времену и месту одржавања спортског такмичења на коме је постигнут релевантни спортски резултат;

5) учесталости одржавања спортског такмичења (сваке године, сваке друге године, сваке четврте године);

6) називу надлежног међународног спортског савеза или друге организације надлежне за одржавање спортског такмичења на коме је постигнут релевантни спортски резултат;

7) броју и врсти освојених медаља;

8) називу банке и броју текућег рачуна на који треба извршити исплату националног спортског признања, односно новчане награде.

Уз захтев из става 1. овог члана подносе се следећи докази:

1) документа којима се од стране надлежног националног спортског савеза или надлежног међународног спортског савеза потврђује да је спортиста или тренер, односно спортска организација учествовао на одговарајућем међународном спортском такмичењу у складу са спортским правилима надлежног националног и међународног спортског савеза и да је на њему остварио релевантан спортски резултат;

2) уверење о држављанству Републике Србије спортисте, односно тренера у тренутку подношења захтева;

3) овлашћење спортисте, односно тренера да надлежни национални спортски савез може у његово име и за његов рачун поднети захтев за доделу националног спортског признања, односно новчане награде.

Изузетно, у случају када, у складу са актом којим се уређују спортске гране и области спорта и спортске дисциплине у оквиру спортских грана и области спорта у Републици Србији, олимпијска спортска дисциплина обухвата све такмичарске категорије, уз захтев из става 1. овог члана поред доказа из става 3. овог члана подноси се и документ којим се од стране надлежног међународног спортског савеза потврђује да је светско, односно европско првенство на коме је спортиста, односно тренер постигао релевантан спортски резултат одржано у олимпијској дисциплини као део квалификационог олимпијског циклуса за учешће на Олимпијским, односно Параолимпијским играма.

Захтев из става 1. овог члана подноси спортиста, тренер, односно заступник спортске организације који је остварио релевантан спортски резултат или по овлашћењу спортисте, односно тренера надлежни национални спортски савез чији је спортиста, односно тренер члан.

Министарство у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева из става 1. овог члана доставља Влади предлог за доделу националног спортског признања, односно новчане награде.

*Службени гласник РС, број 83/2017

Члан 14.

Уколико носилац националног спортског признања својим понашањем или учешћем у активностима које нису у складу са законом, спортским правилима или другим општим актима организација у области спорта штети угледу спорта, и на тај начин, угледу Републике Србије, Влада може, на предлог Министарства, решењем одлучити да не додели, односно укине национално спортско признање.

Против решења Владе из става 1. овог члана може се водити управни спор.

Члан 15.

Спортисти и тренери који су стекли право на национално спортско признање по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу ове уредбе, настављају да остварују то право у складу са прописом по коме су га и стекли.

Спортисти који су постигли релевантни спортски резултат након ступања на снагу Урeдбe o нaциoнaлним признaњимa и нaгрaдaмa зa пoсeбaн дoпринoс рaзвojу и aфирмaциjи спoртa („Службeни глaсник РС”, бр. 24/09 и 88/09) и Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама („Службени гласник РС”, бр. 8/13 и 7/15) право на национално признање остварују у износу и под условима утврђеним тим уредбама и доживотно месечно новчано примање исплаћује се спортисти након навршених 40 година живота спортисте и у износу утврђеном уредбом која је била на снази у тренутку постизања релевантног спортског резултата.

Спортисти и тренери кojи су постигли рeлeвaнтaн спoртски рeзултaт дo дaнa ступaњa нa снaгу Урeдбe o нaциoнaлним признaњимa и нaгрaдaмa зa пoсeбaн дoпринoс рaзвojу и aфирмaциjи спoртa („Службeни глaсник РС”, бр. 24/09 и 88/09) и кojи су тaj рeзултaт приjaвили Mинистaрству до рока прописаног том урeдбoм, право на национално признање остварују у износу и под условима утврђеним прописом који је био на снази до ступања на снагу те уредбе и доживотно месечно новчано примање исплаћује се спортисти, односно тренеру након навршених 35 година живота спортисте односно тренера и у износу утврђеном уредбом која је била на снази у тренутку постизања релевантног спортског резултата.

Спортисти који, по ступању на снагу ове уредбе, остваре вреднији резултат у односу на резултат по основу којег су стекли право на национално спортско признање, могу поднети захтев за усклађивање тог права.

Изузетно, спортисти односно тренери из става 3. овог члана, који су остварили или остваре вреднији резултат у односу на резултат по основу којег су стекли право на национално спортско признање, усклађивање тог права вршиће се пошто наврше 40 година живота, у складу са овом уредбом.

*Службени гласник РС, број 83/2017

Члан 16.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама („Службени гласник РС”, бр. 8/13 и 7/15).

Члан 17.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2281/2016

У Београду, 3. марта 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.