Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 19. став 3. Закона о рoбним резервaмa („Службeни глaсник РС”, бр. 104/13 и 145/14 – др. закон) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о плану и критеријумима набавки за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте

"Службени гласник РС", бр. 50 од 3. јуна 2016, 48 од 13. маја 2021.

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређује план и критеријуми набавки у циљу формирања обавезних резерви нафте и деривата нафте (у даљем тексту: обавезне резерве).

Члан 2.

План набавки за формирање обавезних резерви доноси Управа за резерве енергената (у даљем тексту: Управа) након усвајања годишњег програма и финансијског плана, а на основу средстава обезбеђених законом којим се уређује годишњи буџет Републике Србије на разделу министарства надлежног за послове енергетике.

На основу плана набавки, Управа и Републичка дирекција за робне резерве могу заједнички спроводити поступке набавки у циљу формирања обавезних резерви.

Члан 3.

Планом набавки утврђују се све набавке у циљу формирања обавезних резeрви, у складу са законом којим се уређују јавне набавке, а нарочито:

1) набавка обавезних резерви;

2) набавка обавезних резерви за потребе обнављања обавезних резерви;

3) набавка уговора о правима на опцијску куповину обавезних резерви;

4) набавка уговора који се односе на друге финансијске инструменте;

5) услуга ускладиштења обавезних резерви у складиштима која нису у јавној својини;

6) контрола квалитета и квантитета обавезних резерви у поступку набавке и отпуштања обавезних резерви, као и у периоду ускладиштења обавезних резерви;

7) набавка услуге осигурања у поступку формирања и одржавања обавезних резерви;

8) набавка услуге пројектног планирања, техничке контроле, надзора и изградње складишта за складиштење обавезних резерви;

9) услуга транспорта;

10) набавка рачунарске опреме и софтвера;

11) набавка консултантских услуга.

Члан 4.

Деривати нафте за формирање обавезних резерви, због обавезе њиховог обнављања, морају бити највиших стандарда квалитета, сагласно пропису којим се уређују технички и други захтеви за течна горива нафтног порекла.

Гасна уља и моторни бензини набављају се у одговарајућем сезонском квалитету.

Сирова нафта се набавља у квалитету подобном за транспорт нафтоводом кроз Републику Србију и чији параметри квалитета задовољавају параметре квалитета утврђене Правилима рада транспортног система за транспорт нафте нафтоводом („Службени гласник РС”, број 44/10).

Испорука обавезних резерви врши се на паритетима: место испоруке DAT (Delivered at Terminal), DAP (Delivered at Place) или DDP (Delivered Duty Paid), према Incoterms 2010.

*Службени гласник РС, број 48/2021

Члан 4а

Обавезне резерве се обнављају заменом, продајом и набавком. 

*Службени гласник РС, број 48/2021

Члан 5.

Цене по којој могу да се набављају деривати нафте из члана 4. став 1. ове уредбе мора да буде формирана на основу недељног просека средње котације цена референтних деривата објављених на „Platts” на паритету CIF Genoa/Lavera, које важе у недељи која претходи датуму испоруке, коригована за непроменљиву разлику из понуда.

Референтни деривати нафте из става 1. овог члана су за:

1) моторне бензине – „Premium UNL 10 ppm”;

2) дизел горива – „10 ppm ULSD”;

3) млазна горива – „ЈЕТ”;

4) лож уље – „1 PCT”.

Цена по којој може да се набавља сирова нафта из члана 4. став 3. ове уредбе мора да буде формирана на основу недељног просека средње котацијe ценa сирове нафте типа URAL (RCMB) или BRENT, објављене на „Platts”, који важи у недељи која претходи датуму испоруке, коригована за непроменљиву разлику из понуде.

Члан 6.

За набавку добара из члана 4. ове уредбе наручилац може захтевати банкарску гаранцију за озбиљност понуде и гаранцију за добро извршење посла.

За набавку добара, може се предвидети авансно плаћање, при чему је наручилац дужан да захтева банкарску гаранцију за повраћај аванса, без обзира на проценат или износ аванса.

Наручилац ће прихватити банкарску гаранцију првокласне банке у тренутку издавања гаранције.

Члан 7.

Набавка радова или добара потребних за изградњу или набавку складишних капацитета мора да буде усаглашена са техничким стандардима и принципима „најбоље праксе”.

Набавка радова из става 1. овог члана може се уговарати и у складу са законом којим се уређују јавно-приватно партнерство или путем пројектног финансирања.

За набавку из става 1. овог члана, може се предвидети авансно плаћање, при чему је наручилац дужан да захтева банкарску гаранцију за повраћај аванса, без обзира на проценат или износ аванса.

Наручилац ће прихватити банкарску гаранцију првокласне банке у тренутку издавања гаранције.

Члан 8.

Набавка услуге ускладиштења подразумева услугу: чувања добара, услугу контроле квалитета и квантитета приликом пријема добара и услугу контроле квалитета и квантитета у складу са уговором.

Набавка услуге ускладиштења из става 1. овог члана уговара се у складу са законом којим се уређује енергетика и плановима формирања и одржавања обавезних резерви и може се уговарати најдуже на период од три године, уз могућност продужења уговора.

Обавезне резерве се чувају на локацијама на којима постоји могућност прихвата/отпреме робе различитим транспортним средствима и које су усклађене са принципима заштите животне средине.

Укупна минимална запремина свих појединачних резервоара на једној локацији складишта, за уговарање услуга складиштења нафте и деривата нафте који се чувају у обавезним резервама је 5000 m³.

Појединачни резервоари из става 4. овог члана су минималне запремине 1000 m³.

Члан 9.

Набавка услуге контроле квалитета и/или квантитета ускладиштених добара подразумева: контролу квалитета на свака три месеца и приликом испоруке, а контроле квантитета једном месечно, или у складу са уговором.

Члан 10.

Набавка услуге осигурања подразумева осигурање добара од следећих ризика:

1) основни ризици: пожар и удар грома, експлозија (осим нуклеарне експлозије), олуја, град, удар сопственог моторног возила и сопствене покретне радне машине у осигурани грађевински објекат, пад ваздушне летилице, манифестиције и демонстрације;

2) допунски ризици: земљотрес, клизање и одроњавање и лекажа (исцурење течности).

Члан 11.

Даном ступања на снагу овe уредбе престаје да важи Уредба о плану и критеријумима набавки за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте („Службени гласник РС”, број 50/15).

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-5218/2016

У Београду, 3. јуна 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.