Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 123. Устава Републике Србије, а у вези са Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС”, број 6/16) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

 

УРЕДБУ

о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија

"Службени гласник РС, број 61 од 7. јула 2016.

 

Предмет Уредбе

Члан 1.

Овом уредбом уређују се превентивне мере за безбедност и заштиту деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија, односно на интернету и поступање у случају нарушавања или угрожавања безбедности деце на интернету.

Циљ Уредбе

Члан 2.

Циљ Уредбе је да се:

1) подигне ниво свести и знања о предностима и ризицима коришћења интернета и начинима безбедног коришћења интернета;

2) унапреди дигитална писменост деце, односно ученика, родитеља, односно старатеља и наставника (у даљем тексту: деце, родитеља и наставника);

3) унапреди међуресорна сарадња у домену безбедности и заштите деце на интернету.

Превентивне мере за безбедност и заштиту деце на интернету

Члан 3.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство) предузима превентивне мере за безбедност и заштиту деце на интернету, као активности од јавног интереса, путем:

1) информисања и едукације деце, родитеља и наставника;

2) успостављања јединственог места за пружање савета и пријем пријава у вези безбедности деце на интернету.

Информисање и едукација деце, родитеља и наставника

Члан 4.

Предмет информисања и едукације деце, родитеља и наставника су:

1) предности коришћења интернета;

2) ризици коришћења интернета;

3) начини безбедног коришћења интернета.

Активности из става 1. овог члана спроводе се организовањем семинара, радионица, презентација и информисањем путем штампаних, електронских и других медија у сарадњи са надлежним организацијама и представницима организација цивилног друштва.

Јавни медијски сервис, у складу са законом и другим прописима, промовише заштиту деце, односно производи и емитује програме у јавном интересу који се односе на безбедност и заштиту деце на интернету, у сарадњи са Министарством.

Јединствено место за пружање савета и пријем пријава у вези безбедности деце на интернету

Члан 5.

С циљем подизања нивоа свести и знања о безбедности деце на интернету, Министарство предузима активности које се односе на саветовање деце, родитеља и наставника, телефонским путем, о предностима и ризицима коришћења интернета и безбедним начинима коришћења интернета, укључујући и ризик стварања зависности од коришћења видео игара и интернета.

Министарство омогућава пријем пријава штетног, непримереног и нелегалног садржаја и понашања на интернету, односно пријављивање угрожености права и интереса деце, телефонским путем и путем електронског обрасца на веб сајту.

Поступање Министарства по пријему пријаве

Члан 6.

На основу пријаве из члана 5. став 2. ове уредбе, Министарство предузима следеће активности:

1) доставља обавештење о поднетој пријави администратору интернет сајта у случају да наводи из пријаве упућују на непримерен или штетан садржај;

2) прослеђује пријаву, уколико наводи из пријаве упућују на постојање кривичног дела, надлежном јавном тужилаштву, а информацију о поднетој пријави министарству надлежном за унутрашње послове (Служби за високотехнолошки криминал), с циљем информисања и у сврху борбе против високотехнолошког криминала;

3) прослеђује пријаву надлежном центру за социјални рад у случају да наводи из пријаве упућују на повреду права, здравственог статуса, добробити и/или општег интегритета детета, као и обавештење надлежном дому здравља о поднетој пријави у случају да наводи из пријаве упућују на ризик стварања зависности од коришћења интернета;

4) прослеђује пријаву инспекцији за информациону безбедност у случају да наводи из пријаве упућују на нарушавање безбедности или неодговарајуће поступање оператора ИКТ система од посебног значаја.

Министарство обавештава подносиоца пријаве о предузетим активностима из става 1. овог члана.

Поступање центара за социјални рад и домова здравља у случају угрожености права и интереса детета и зависности од коришћења интернета

Члан 7.

Након достављања пријаве, центри за социјални рад у оквиру своје надлежности врше процену ставова лица која се старају о детету (родитељи, хранитељи), утврђују степен утицаја нелегалних садржаја информационо-комуникационих технологија на дете, и пружају помоћ у складу са законом и својим овлашћењима.

Након достављања пријаве, надлежни дом здравља који може да пружи стручну помоћ утврђује, уколико постоји претходна сагласност пацијента, односно његовог законског заступника или старатеља, да ли постоји ризик стварања зависности или је створена зависност од коришћења интернета и пружа помоћ у складу са законом.

Запослени у центрима за социјални рад и домовима здравља упознају се са ризицима и штетним последицама који могу да настану за децу употребом ИКТ и обучавају се о начинима пружања помоћи деци у случају настанка штетних последица.

Достављање статистичких података

Члан 8.

Министарство надлежно за унутрашње послове, центри за социјални рад и домови здравља, достављају Министарству податке о поступању по прослеђеним пријавама, а које се односе на безбедност деце на интернету.

Завршна одредба

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 110-5962/2016-2

У Београду, 30. јуна 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.