Zakon

 

 

Неважећи акт

 

 

На основу члана 6. став 2. Закона о информационој безбeдности („Службени гласник РС”, број 6/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја

"Службени гласник РС", број 94 од 24. новембра 2016.

   

Предмет Уредбе

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Листа послова и делатности у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи (у даљем тексту: ИКТ системи) од посебног значаја.

Листа послова и делатности

Члан 2.

Листа послова и делатности из члана 1. ове уредбе је:

1) у области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, у смислу закона којим се уређује енергетика:

(1) производња електричне енергије;

(2) снабдевање електричном енергијом, укључујући снабдевање на велико;

(3) пренос и управљање преносним системом електричне енергије;

(4) дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом електричне енергије;

(5) управљање организованим тржиштем електричне енергије;

2) у области производње и прераде угља, у смислу закона којим се уређује рударство:

(1) експлоатација угља;

3) истраживање, производња, прерада, транспорт и дистрибуција нафте и природног и течног гаса, као и промет нафте и нафтних деривата, у смислу закона којим се уређује енергетика:

(1) производња природног гаса;

(2) снабдевање природним гасом;

(3) јавно снабдевање природним гасом;

(4) транспорт природног гаса и управљање транспортним системом за природни гас;

(5) дистрибуција природног гаса и управљање дистрибутивним системом природног гаса;

(6) складиштење и управљање складиштем природног гаса;

(7) енергетске делатности: производња деривата нафте; транспорт нафте нафтоводима; транспорт деривата нафте продуктоводима; транспорт нафте и дериват нафте другим облицима транспорта; трговина нафтом и дериватима нафте;

(8) експлоатација нафте и природног гаса, у смислу закона којим се уређује рударство;

4) у области железничког, поштанског и ваздушног саобраћаја:

(1) управљање јавном железничком инфраструктуром, у смислу закона којим се уређује железница;

(2) јавни превоз у железничком саобраћају, у смислу закона којим се уређује железница;

(3) поштанске услуге које обавља јавни поштански оператор, у смислу закона којим се уређује поштански саобраћај;

(4) аеродромске услуге, у смислу закона о ваздушном саобраћају;

(5) контрола летења, у смислу закона о ваздушном саобраћају;

(6) јавни авио-превоз, у смислу закона о ваздушном саобраћају;

5) у области електронских комуникација:

(1) делатност електронских комуникација, у смислу закона којим се уређују електронске комуникације;

6) у области издавања службеног гласила Републике Србије:

(1) издавање Службеног гласника у смислу закона којим се уређује објављивање закона и других прописа и аката;

7) у области управљања нуклеарним објектима:

(1) управљање нуклеарним објектима у складу са законом којим се уређује заштита од јонизујућег зрачења и нуклеарна сигурност;

8) у области коришћењa, управљања, заштите и унапређивања добара од општег интереса (воде, путеви, минералне сировине, шуме, пловне реке, језера, обале, бање, дивљач, заштићена подручја):

(1) управљање водама као и водним објектима и водним земљиштем у јавној својини, у смислу закона којим се уређују воде;

(2) управљање јавним путем, у смислу закона којим се уређују јавни путеви;

(3) експлоатација минералних сировина, у смислу закона којим се уређује рударство;

(4) газдовање шумама у државној својини, у смислу закона којим се уређују шуме;

(5) техничко одржавање међународних, међудржавних и државних водних путева, у смислу закона којим се уређује пловидба и луке на унутрашњим водама;

(6) управљање националним парковима, у смислу закона којим се уређују национални паркови;

(7) делатност коришћења, управљања, заштите и унапређивања популације дивљачи и њихових станишта, у смислу закона којим се уређује дивљач и ловство;

(8) управљање лукама и пристаништима и лучка делатност у смислу закона којим се уређује пловидба и луке на унутрашњим водама.

9) у области производње, промета и превоза наоружања и војне опреме, у смислу закона којим се уређује производња, промет и превоз наоружања и војне опреме:

(1) производња наоружања и војне опреме;

(2) промет наоружања и војне опреме;

(3) превоз наоружања и војне опреме;

10) у области управљања отпадом, у смислу закона којим се уређује управљање отпадом:

(1) управљање отпадом;

11) у области комуналних делатности, у смислу закона о комуналним делатностима:

(1) комуналне делатности;

12) у области послова финансијских институција:

(1) послови финансијских институција, у смислу закона којим се уређује Народна банка, над којима надзор, односно контролу, у складу са законом, врши Народна банка;

(2) послови управљања, односно обављања делатности у вези са функционисањем регулисаног тржишта, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала;

13) у области здравствене заштите, у смислу закона којим се уређује здравствена заштита:

(1) здравствену делатност коју обављају здравствене установе и друга правна лица која обављају здравствену делатност;

14) у области услуга информационог друштва намењених другим пружаоцима услуга информационог друштва у циљу омогућавања пружања њихових услуга:

(1) услуге размене интернет саобраћаја (енгл. „internet exchange point”);

(2) управљање регистром националног интернет домена.

Завршна одредба

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-9473/2016-1

У Београду, 17. новембра 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.