Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 11. став 4. Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС”, број 6/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја

"Службени гласник РС", број 94 од 24. новембра 2016.

   

Предмет Уредбе

Члан 1.

Овом уредбом уређује се поступак достављања података о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја (у даљем тексту: ИКТ системи од посебног значаја) који могу да имају значајан утицај на нарушавање информационе безбедности, листа, врсте и значај инцидената и поступак обавештавања о инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја који могу да имају значајан утицај на нарушавање информационе безбедности.

Листа и значај инцидената

Члан 2.

Оператор ИКТ система од посебног значаја дужан је да пријави следеће инциденте:

1) инциденти који доводе до прекида континуитета вршења послова и пружања услуга, односно знатних тешкоћа у вршењу послова и пружању услуга;

2) инциденти који утичу на велики број корисника услуга;

3) инциденти који доводе до прекида континуитета, односно тешкоћа у вршењу послова и пружања услуга, који утичу на обављање послова и вршење услуга других оператора ИКТ система од посебног значаја или утичу на јавну безбедност;

4) инциденти који доводе до прекида континуитета, односно тешкоће у вршењу послова и пружању услуга и имају утицај на већи део територије Републике Србије;

5) инциденти који доводе до неовлашћеног приступа заштићеним подацима чије откривање може угрозити права и интересе оних на које се подаци односе.

Оператор ИКТ система од посебног значаја дужан је да пријави и инциденте који су довели до значајног повећања ризика од наступања последица из става 1. овог члана.

Врсте инцидената

Члан 3.

Приликом пријаве инцидента оператор ИКТ система од посебног значаја одређује врсту инцидента, која може бити:

1) проваљивање у ИКТ систем – напад на рачунарску мрежу и серверску инфраструктуру у оквиру кога је, кршењем мера заштите, остварен приступ који омогућава неовлашћен утицај на рад ИКТ система;

2) отицање података – доступност заштићених података ван круга лица овлашћених за приступ подацима;

3) неовлашћена измена података;

4) губитак података;

5) прекид у функционисању система или дела система;

6) ограничавање доступности услуге (енгл. denial of service attack);

7) инсталирање злонамерног софтвера у оквиру ИКТ система;

8) неовлашћено прикупљање података путем неовлашћеног надзора над комуникацијом или социјалним инжењерингом;

9) непрестани напад на одређене ресурсе;

10) злоупотреба овлашћења приступа ресурсима ИКТ система;

11) остали инциденти.

Поједини инцидент може бити разврстан у више врста инцидената из става 1. овог члана.

Поступак обавештавања

Члан 4.

Оператор ИКТ система од посебног значаја обавештење о инциденту доставља министарству надлежном за информациону безбедност (у даљем тексту: Надлежни орган), Народној банци Србије односно регулаторном телу за електронске комуникације писаним путем без одлагања, најкасније наредног радног дана од дана сазнања о настанку инцидента, а оператори ИКТ система за рад са тајним подацима поступају у складу са прописима којима се уређује област заштите тајних података.

Обавештење о инциденту мора да садржи врсту и опис инцидента, време и трајање инцидента, последице које је инцидент изазвао, предузете активности ради ублажавања последица инцидента и, по потреби, друге релевантне информације.

У случају хитности информација о инциденту се додатно пријављује телефонским путем, путем електронске поште или на други одговарајући начин.

Надлежни орган, Народна банка Србије и регулаторно тело за електронске комуникације могу ближе уредити поступак обавештавања о инцидентима, у складу са овом уредбом.

Завршна одредба

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-9476/2016-1

У Београду, 17. новембра 2016. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.