Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре

"Службени гласник РС", бр. 102 до 15. новембра 2017, 55 од 2. августа 2019, 62 од 30. августа 2019.

Члан 1.

Утврђује се Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре (у даљем тексту: Просторни план), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Просторним планом утврђују се основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене инфраструктурног коридора на деловима територије општина Мерошина, Прокупље и Куршумлија.

Члан 3.

Просторни план се састоји из текстуалног делa и графичких приказа.

Текстуални део Просторног плана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Графички прикази (рефералне карте): Реферална карта број 1 – „Посебна намена простора”, Реферална карта број 2 – „Инфраструктурни системи и заштита животне средине, природних и културних добара” и Реферална карта број 3 – „Постојећи и планирани садржаји ауто-пута са спровођењем Просторног плана”, израђене су у размери 1:50000. Тематске карте број 1 – „Детаљна регулација са елементима спровођења” (листови 1-19) израђене су у размери 1:2500. Тематске карте број 2 – „Карактеристични профили ауто-пута” (листови 1-3), израђене су у размери 1:200, а Тематска карта број 2 – „Карактеристични профили ауто-пута” (лист 4) израђена је у размери 1:100.

Графичке приказе из става 3. овог члана, израђене у осам примерака, својим потписом оверава овлашћено лице органа надлежног за послове просторног планирања.

*Службени гласник РС, број 55/2019

Члан 4.

Уређење, грађење, коришћење и заштита подручја посебне намене спроводиће се сагласно решењима из Просторног плана.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанистички планови и урбанистичко технички документи, ускладиће се са одредбама ове уредбе на начин утврђен Просторним планом.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанистички планови и урбанистичко технички документи, донети до дана ступања на снагу ове уредбе, примењују се у деловима који нису у супротности са овом уредбом.

Члан 5.

Графички прикази из члана 3. став 3. ове уредбе, чувају се трајно у Влади (један комплет), Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (два комплета), општини Мерошина (један комплет), општини Прокупље (један комплет), општини Куршумлија (један комплет) и Јавном предузећу „Путеви Србије” Београд (два комплета).

Члан 6.

Аналитичко-документациона основа планског документа израђује се у два примерка и трајно се чува у министарству надлежном за послове просторног планирања.

Члан 7.

Просторни план је доступан заинтересованим лицима, у електронском облику, преко Централног регистра планских докумената, који води орган надлежан за послове државног премера и катастра.

Члан 8.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније („Службени гласник РС”, бр. 77/02 и 127/14), у делу који се односи на површине планиране за реконструкцију постојеће петље „Мерошина” на коридору ауто-пута Е-75.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Радан планине („Службени гласник РС”, број 110/14), у делу који се односи на планирање коридора ауто-пута Е-80.

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-9850/2017-1

У Београду, 12. октобра 2017. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОСТОРНИ ПЛАН

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е-80, ДЕОНИЦА НИШ–МЕРДАРЕ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре (у даљем тексту: Просторни план), урађен је према Одлуци о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре („Службени гласник РС”, број 7/16). Садржај и основна решења Просторног плана усклађени су са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), Закона о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10, у даљем тексту: Закон о ППРС) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 64/15), као и са другим прописима.

Упоредо са израдом Просторног плана урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину према Одлуци о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре, на животну средину („Службени гласник РС”, број 108/15).

Средства за израду Просторног плана обезбедило је ЈП „Путеви Србије”. Носилац израде Просторног плана је министарство надлежно за послове просторног планирања, у складу са чланом 47. став 1. Закона о планирању и изградњи.

Стручни обрађивачи Просторног плана су Институт за архитектуру и урбанизам Србије, ЈП Завод за урбанизам Ниш и Институт за путеве а.д. Београд.

Просторни план је урађен у складу са Генералним пројектом и Претходном студијом оправданости за изградњу ауто-пута Е-80 (SEETO рута 7), деоница Ниш–Мердаре. Просторни план је рађен упоредо са израдом елемената Идејног пројекта ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре. Просторни план садржи текстуални и графички део. Текстуални део Просторног плана садржи: полазне основе; принципе, циљеве и концепцију изградње система; планска решења; правила уређења и правила грађења; имплементацију. Графички део Просторног плана садржи: Рефералну карту број 1 – „Посебна намена простора”, Рефералну карту број 2 – „Инфраструктурни системи и заштита животне средине, природних и културних добара”, Рефералну карту број 3 – „Планирани садржаји ауто-пута са спровођењем Просторног плана”, Тематску карту број 1 – „Детаљна регулација са елементима спровођења” (листови 1–10) и Тематску карту број 2 – „Карактеристични профили аутопута” (листови 1–3). Аналитичко-документациона основа Просторног плана садржи: изводе из Просторног плана Републике Србије и других релевантних развојних докумената; програм опремања и уређења коридора ауто-пута; анализе и дијагнозе стања; прогнозе; планске исказе као и образложења планских решења; податке, услове и друга документа из процедуре припремања, са одговарајућим графичким приказима, као и другу документацију на којој је заснован Просторни план.

Стручну контролу Нацрта Просторног плана у складу са чланом 49. став 1. Закона о планирању и изградњи обавила је Комисија за стручну контролу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Комисија), 23. јануара 2017. године, која је сачинила Извештај о обављеној стручној контроли Просторног плана број 350-01-01461/2015-11 од 31. јануара 2017. године.

Нацрт Просторног плана је био изложен на јавни увид у јединицама локалне самоуправе Мерошина, Прокупље и Куршумлија од 1. марта 2017. до 30. марта 2017. године. Јавна презентација Нацрта Просторног плана одржана је 10. марта 2017. године у Прокупљу. Јавна седница Комисије одржана је 10. априла 2017. године у Прокупљу. Комисија је сачинила Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину број 350-01-01461/2015-11 од 28. априла 2017. године.

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Граница Просторног плана одређена је на основу коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре, у ширини од 700 m (по 350 m од осе коридора ауто-пута), који обухвата појас ауто-пута, заштитни појас и појас контролисане изградње, у укупној дужини од 76.333 km.

Просторним планом обухваћени су постојећи и планирани коридори других магистралних инфраструктурних система са трасом и заштитним појасима (непосредним и ширим) који су у обухвату планског подручја.

Табела 1. Обухват подручја Просторног плана

Јединица локалне самоуправе (ЈЛС)

Површина обухваћеног дела територије ЈЛС, km²

%

Дужина деоница планираног ауто-пута на територији ЈЛС, km

Општина Мерошина

11,15

5,2

15,75

Град Прокупље

14,63

28,39

23,14

Општина Куршумлија

25,75

49,97

37,44

Укупно

51,53

100,00

76,33

Граница Просторног плана налази се на деловима територија општина Мерошина и Куршумлија и града Прокупља, и то у следећим катастарским општинама:

– на територији општине Мерошина – катастарске општине (9): Мерошина, Лепаја, Југ Богдановац, Градиште, Брест, Баличевац, Балајнац, Арбанасце и Александрово;

– на територији града Прокупља – катастарске општине (23): Вича, Прокупље – град, Прокупље, Прекадин, Поточић, Појате, Плочник, Нова Божурна, Мала Плана, Конџељ, Губетин, Гојиновац, Доња Топоница, Доња Стражава, Доња Коњуша, Бресничић, Бела Вода, Баце, Ћуковац, Ђуровац, Туларе, Дреновац и Ново Село;

– на територији општине Куршумлија – катастарске општине (20): Рударе, Равни Шорт, Љуша, Пепељевац, Мердаре, Мала Косаница, Куршумлија, Купиново, Крчмаре, Кастрат, Грабовница, Доње Точане, Дегрмен, Дешишка, Барлово, Висока, Мачковац, Богујевац, Рача и Ново Село.

Граница подручја Просторног плана дефинисана је карактеристичним тачкама, координатама1 (редни број тачке, Х координата, Y координата од 1 до 490), у делу који прати осу коридора планираног ауто-пута, а приказана је графички (рефералне карте, тематска карта и Табела 1.).

Граница Просторног плана полази из тачке 1. x-7530557, y-4785149 која се налази на спољној граници општине Куршумлија и града Прокупља у КО Баце и наставља у правцу истока према тачки 2. 7530722, 4785237; 3. 7531149, 4785495; 4. 7531450, 4785892; 5. 7531733, 4786304; 6. 7532078, 4786664; 7. 7532495, 4786940; 8. 7532934, 4787178; 9. 7533374, 4787416; 10. 7533814, 4787653; 11. 7534254, 4787891; 12. 7534694, 4788129; 13. 7535134, 4788367; 14. 7535582, 4788588; 15. 7535872, 4788692; 16. 7535792, 4788762; 17. 7535723, 4788887; 18. 7535936, 4788860; 19. 7535950, 4788846; 20. 7535995, 4788840; 21. 7536156, 4788826; 22. 7536655, 4788824; 23. 7537155, 4788820; 24. 7537655, 4788806; 26. 7538653, 4788754; 27. 7539128, 4788602; 28. 7539564, 4788358; 29. 7540053, 4788300; 30. 7540547, 4788377; 31. 7540773, 4788394; 32. 7540752, 4788345; 33. 7540734, 4788330; 34. 7540711, 4788223; 35. 7540777, 4788212; 36. 7541036, 4788172; 37. 7541266, 4788129; 38. 7541754, 4788021; 39. 7542245, 4787927; 40. 7542744, 4787898; 41. 7543239, 4787845; 42. 7543737, 4787796; 43. 7544235, 4787767; 44. 7544548, 4787713; 45. 7544703, 4787744; 46. 7544910, 4787631; 47. 7545106, 4787588; 48. 7545239, 4787538; 49. 7545265, 4787510; 50. 7545661, 4787484; 51. 7545692, 4787613; 52. 7545807, 4787676; 53. 7546002, 4787640; 54. 7546008, 4787602; 55. 7546171, 4787722; 56. 7546062, 4787784; 57. 7545977, 4787857; 58. 7545927, 4787842; 59. 7546333, 4788048; 60. 7546718, 4788355; 61. 7546977, 4788783; 62. 7547234, 4789212; 63. 7547504, 4789632; 64. 7547881, 4789957; 65. 7548349, 4790123; 66. 7548848, 4790122; 67. 7549342, 4790180; 68. 7549836, 4790250; 69. 7550306, 4790095; 70. 7550777, 4789977; 71. 7551174, 4790270; 72. 7551529, 4790622; 73. 7551884, 4790974; 74. 7552239, 4791326; 75. 7552594, 4791678; 76. 7552949, 4792030; 77. 7553304, 4792382; 78. 7553668, 4792725; 79. 7554072, 4793019; 80. 7554522, 4793235; 81. 7555003, 4793367; 82. 7555501, 4793411; 83. 7556001, 4793400; 84. 7556500, 4793398; 85. 7556987, 4793502; 86. 7557421, 4793747; 87. 7557790, 4794084; 88. 7558177, 4794400; 89. 7558627, 4794615; 90. 7559117, 4794709; 91. 7559616, 4794715; 92. 7560116, 4794713; 93. 7560616, 4794701; 94. 7561112, 4794637; 95. 7561594, 4794508; 96. 7562057, 4794319; 97. 7562510, 4794108; 98. 7562964, 4793898; 99. 7563417, 4793687; 100. 7563870, 4793476; 101. 7564344, 4793321; 102. 7564841, 4793329; 103. 7565322, 4793464; 104. 7565353, 4793473; 105. 7565335, 4793567; 106. 7565401, 4793594; од ове тачке мења правац ка југу 107. 7565532, 4793655; 108. 7565631, 4793539; 109. 7565683, 4793402; 110. 7565738, 4793262; 111. 7565753, 4793063; 112. 7565769, 4792829; све до тачке 113. 7565811, 4792693; када наставља у правцу запада, 114. 7565704, 4792634; 115. 7565623, 4792602. Од тачке 116. 7565543, 4792797 наставља у истом правцу ка западу 117. 7565350, 4792742; 118. 7564865, 4792624; 119. 7564366, 4792613; 120. 7563878, 4792716; 121. 7563419, 4792914; 122. 7562966, 4793125; 123. 7562512, 4793336; 124. 7562059, 4793547; 125. 7561605, 4793756; 126. 7561131, 4793915; 127. 7560639, 4793998; 128. 7560139, 4794013; 129. 7559639, 4794015; 130. 7559139, 4794008; 131. 7558662, 4793873; 132. 7558266, 4793571; 133. 7557898, 4793232;

134. 7557481, 4792957; 135. 7557016, 4792777; 136. 7556523, 4792698; 137. 7556023, 4792698; 138. 7555524, 4792711; 139. 7555028, 4792657; 140. 7554558, 4792488; 141. 7554144, 4792211; 142. 7553780, 4791868; 143. 7553425, 4791516; 144. 7553070, 4791164; 145. 7552715, 4790812; 146. 7552360, 4790460; 147. 7552005, 4790108; 148. 7551650, 4789756; 149. 7551368, 4789501; 150. 7551352, 4789541; 151. 7551204, 4789457; 152. 7551144, 4789506; 153. 7551135, 4789641; 154. 7551001, 4789549; 155. 7550666, 4789486; 156. 7550800, 4789405; 157. 7550959, 4789164; 158. 7550778, 4789090; 159. 7550452, 4789302; 160. 7550318, 4789561; 161. 7549838, 4789787; 162. 7549672, 4789749; 163. 7549621, 4789766; 164. 7549608, 4789743; 165. 7549453, 4789619; 166. 7549363, 4789657; 167. 7549390, 4789594; 168. 7549249, 4789498; 169. 7549125, 4789592; 170. 7549064, 4789675; 171. 7549045, 4789643; 172. 7548819, 4789639; 173. 7548383, 4789622; 174. 7548086, 4789495; 175. 7548047, 4789560; 176. 7547991, 4789519; 177. 7548039, 4789463; 178. 7547897, 4789364; 179. 7547811, 4789218; 180. 7547926, 4789160; 181. 7547802, 4788964; 182. 7547609, 4789008; 183. 7547567, 4788925; 184. 7547624, 4788855; 185. 7547725, 4788820; 186. 7547746, 4788705; 187. 7547665, 4788569; 188. 7547537, 4788490; 189. 7547266, 4788432; 190. 7547147, 4788238; 191. 7547124, 4788159; 192. 7547206, 4788050; 193. 7547146, 4787977; 194. 7546941, 4787896; 195. 7546826, 4787801; 196. 7546745, 4787758; 197. 7546754, 4787743; 198. 7546669, 4787695; 199. 7546636, 4787718; 200. 7546577, 4787622; 201. 7546420, 4787548; 202. 7546288, 4787479; 203. 7546214, 4787477; 203а. 7546207, 4787474; 203б. 7546309, 4787441; 203в. 7546294, 4787372; 203г. 7546161, 4787403; 204. 7546071, 4787379; 205. 7546048, 4787256; 206. 7545915, 4787071; 207. 7545608, 4787010; 208. 7545188, 4787029; 209. 7544923, 4787051; 209а. 7544849, 4787103; 209б. 7544793, 4787040; 209в. 7544666, 4786956; 209г. 7544638, 4787009; 209д. 7544750, 4787072; 209ђ. 7544805, 4787134; 210. 7544767, 4787161; 211. 7544235, 4787271; 212. 7543739, 4787330; 213. 7543241, 4787372; 214. 7542743, 4787414; 215. 7542245, 4787461; 216. 7541752, 4787546; 217. 7541265, 4787660; 218. 7540768, 4787693; 219. 7540273, 4787626; 220. 7539775, 4787593; 221. 7539292, 4787713; 222. 7538855, 4787955; 223. 7538376, 4788082; 224. 7537876, 4788099; 225. 7537376, 4788114; 226. 7536876, 4788127; 227. 7536378, 4788097; 228. 7535898, 4787961; 229. 7535449, 4787741; 230. 7535009, 4787504; 231. 7534569, 4787266; 232. 7534129, 4787028; 233. 7533689, 4786790; 234. 7533250, 4786553; 235. 7532810, 4786314; 236. 7532409, 4786019; 237. 7532109, 4785620; 238. 7531829, 4785206; 239. 7531471, 4784859; све до тачке 240. 7531252, 4784727 где напушта град Прокупље и улази у општину Куршумлија. Од 241. 7530516, 4784328; наставља у правцу запада 242. 7530413, 4784232; 243. 7530349, 4784120; 244. 7530319, 4783995; 245. 7530323, 4783884; 246. 7530457, 4783427; 247. 7530510, 4783062; 248. 7530514, 4782450; 249. 7530469, 4782155; 250. 7530362, 4781883; 251. 7530200, 4781640; 252. 7530040, 4781479; 253. 7529575, 4781108; 254. 7529464, 4780981; 255. 7529362, 4780811; 256. 7529301, 4780653; 257. 7529267, 4780487; 258. 7529264, 4779932; 259. 7529236, 4779693; 260. 7529150, 4779425; 261. 7529017, 4779190; 262. 7528489, 4778513; 263. 7528295, 4778334; 264. 7528078, 4778183; 265. 7527876, 4778080; 266. 7527661, 4778002; 267. 7526602, 4777747; 268. 7526309, 4777652; 269. 7525936, 4777460; 270. 7525635, 4777231; 271. 7525377, 4776954; 272. 7525169, 4776638; 273. 7524520, 4775139; 274. 7524490, 4775024; 275. 7524481, 4774892; 276. 7524500, 4774761; 277. 7524544, 4774636; 278. 7524629, 4774503; 279. 7524877, 4774242; 280. 7525002, 4774078; 281. 7525122, 4773864; 282. 7525196, 4773667; 283. 7525247, 4773440; 284. 7525352, 4772659; 285. 7525565, 4771807; 286. 7525586, 4771526; 287. 7525564, 4771281; 288. 7525481, 4770975; 289. 7525295, 4770558; 290. 7525281, 4770428; 291. 7525299, 4770317; 292. 7525344, 4770214; 293. 7525413, 4770125; 294. 7525717, 4769892; 295. 7525872, 4769739; 296. 7525978, 4769618; 297. 7526178, 4769419; 298. 7526270, 4769307; 299. 7526280, 4769208; 300. 7526360, 4769176; 301. 7526386, 4769145; 302. 7526370, 4769079; 303. 7526354, 4769084; 304. 7526278, 4769075; 305. 7526274, 4768878; 306. 7526323, 4768612; 307. 7526532, 4768017; 308. 7526600, 4767701; 309. 7526607, 4767421; 310. 7526565, 4767144; 311. 7526504, 4766947; 312. 7526333, 4766536; 313. 7526290, 4766363; 314. 7526285, 4766184; 315. 7526336, 4765773; 316. 7526314, 4765505; 317. 7526235, 4765258; 318. 7526014, 4764838; 319. 7525954, 4764582; 320. 7525958, 4764371; 321. 7526065, 4763878; 322. 7526097, 4763589; 323. 7526121, 4762245; 324. 7526090, 4761915; 325. 7525984, 4761580; 326. 7525807, 4761276; 327. 7525623, 4761067; 328. 7525113, 4760608; 329. 7524970, 4760402; 330. 7524907, 4760233; 331. 7524643, 4759201; 332. 7524550, 4758930; 333. 7524444, 4758703; 334. 7524338, 4758523; 335. 7523964, 4758031; 336. 7523858, 4757856; 337. 7523775, 4757621; 338. 7523686, 4757141; 339. 7523637, 4756956; 340. 7523540, 4756728; 341. 7523410, 4756518; 342. 7523249, 4756330; 343. 7523060, 4756169; 344. 7522849, 4756039; 345. 7522621, 4755943; 346. 7522275, 4755870; 347. 7521279, 4755828; 348. 7521165, 4755798; 349. 7521116, 4755741; 350. 7521101, 4755667; 351. 7521188, 4755292; 352. 7521203, 4755054; 353. 7521178, 4754862; 354. 7521125, 4754706; 355. 7521016, 4754553; 356. 7520860, 4754446; 357. 7520705, 4754403; од тачке 358. 7520475, 4754403; прати границу КО Мердаре до тачке 359. 7520304, 4755108; 360. 7520504, 4755102; 361. 7520492, 4755210; 362. 7520414, 4755521; 363. 7520401, 4755707; 364. 7520441, 4755934; 365. 7520540, 4756141; 366. 7520636, 4756261; 367. 7520730, 4756347; 368. 7520837, 4756417; 369. 7520977, 4756479; 370. 7521214, 4756525; 371. 7522148, 4756563; 372. 7522312, 4756584; 373. 7522439, 4756621; 374. 7522582, 4756691; 375. 7522711, 4756785; 376. 7522821, 4756899; 377. 7522909, 4757032; 378. 7522973, 4757178; 379. 7523100, 4757810; 380. 7523218, 4758139; 381. 7523374, 4758410; 382. 7523757, 4758915; 383. 7523906, 4759205; 384. 7523985, 4759446; 385. 7524242, 4760451; 386. 7524349, 4760725; 387. 7524457, 4760906; 388. 7524588, 4761070; 389. 7525126, 4761560; 390. 7525237, 4761681; 391. 7525344, 4761862; 392. 7525410, 4762090; 393. 7525421, 4762283; 394. 7525397, 4763575; 395. 7525371, 4763785; 396. 7525265, 4764270; 397. 7525255, 4764630; 398. 7525287, 4764844; 399. 7525347, 4765052; 400. 7525428, 4765240; 401. 7525592, 4765535; 402. 7525628, 4765640; 403. 7525635, 4765772; 404. 7525584, 4766198; 405. 7525599, 4766473; 406. 7525663, 4766741; 407. 7525880, 4767291; 408. 7525907, 4767448; 409. 7525903, 4767634; 410. 7525856, 4767834; 411. 7525429, 4769153; 412. 7525295, 4769331; 413. 7524985, 4769568; 414. 7524832, 4769726; 415. 7524703, 4769928; 416. 7524618, 4770152; 417. 7524582, 4770388; 418. 7524595, 4770627; 419. 7524657, 4770855; 420. 7524854, 4771306; 421. 7524884, 4771485; 422. 7524878, 4771667; 423. 7524661, 4772548; 424. 7524554, 4773338; 425. 7524511, 4773510; 426. 7524393, 4773728; 427. 7524119, 4774023; 428. 7524008, 4774167; 429. 7523898, 4774366; 430. 7523832, 4774550; 431. 7523792, 4774741; 432. 7523781, 4774935; 433. 7523798, 4775130; 434. 7523848, 4775338; 435. 7524404, 4776658; 436. 7524548, 4776961; 437. 7524812, 4777368; 438. 7525139, 4777726; 439. 7525324, 4777883; 440. 7525561, 4778052; 441. 7525771, 4778174; 442. 7526035, 4778296; 443. 7526406, 4778419; 444. 7527441, 4778667; 445. 7527698, 4778772; 446. 7527722, 4778788; 447. 7527679, 4778825; 448. 7527618, 4778835; 449. 7527253, 4778833; 450. 7527202, 4778846; 451. 7527160, 4778870; 452. 7527122, 4778843; 453. 7527072, 4778872; 454. 7527098, 4778935; 455. 7527055, 4778974; 456. 7527066, 4778995; 457. 7527124, 4778972; 458. 7527133, 4778993; 459. 7527275, 4779042; 460. 7527302, 4778994; 461. 7527229, 4778954; 462. 7527236, 4778909; 463. 7527623, 4778914; 464. 7527672, 4778922; 465. 7527751, 4778916; 466. 7527786, 4778901; 467. 7527832, 4778861; 468. 7527988, 4779002; 469. 7528450, 4779600; 470. 7528526, 4779749; 471. 7528560, 4779895; 472. 7528559, 4780407; 473. 7528585, 4780663; 474. 7528638, 4780878; 475. 7528733, 4781119; 476. 7528884, 4781373; 477. 7529049, 4781572; 478. 7529662, 4782088; 479. 7529749, 4782220; 480. 7529796, 4782348; 481. 7529816, 4782520; 482. 7529806, 4783088; 483. 7529770, 4783287; 484. 7529646, 4783699; 485. 7529618, 4783906; 486. 7529628, 4784116; 487. 7529687, 4784350; 488. 7529810, 4784592; 489. 7529986, 4784798; 490. 7530176, 4784942 до тачке 1. 7530557, 4785149.

Слика 1. Положај планираног коридора ауто-пута

 

–––––––––––––––

1 Координате су приказане у Гаус-Кригеровој пројекцији (x, y).*

*Службени гласник РС, број 55/2019

1.2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године

Законом о ППРС утврђене су дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Републике Србије у циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на њеној територији.

У Просторном плану Републике Србије утврђена је концепција развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре заснована на синтези раније започетих пројеката и студија који представљају стечену обавезу. Основна концепција развоја путног саобраћаја Републику Србију дефинише као велики саобраћајни и транспортни центар, а унутар тога неколико већих урбаних центара као носиоце примарних функција. Према тој концепцији токови људи, добара и капитала ићи ће ка великим центрима, где се Београд појављује као европски МЕГА центар, а Ниш као центар међународног значаја (2020. године).

Стратешки приоритет јесте изградња државног пута I реда (ауто-пута Е-80), део руте 7 (SEETO), деоница Ниш–Прокупље. У периоду после 2014. године, а у правцу остваривања циљева просторног развоја Републике Србије, планска решења у области путног саобраћаја су активности на деоницама државног пута I реда (ауто-пут) рута 7 (SEETO) Прокупље–Куршумлија–Приштина (Е-80, М-25) – Призрен–Врбница (граница са Републиком Албанијом) (Е-851), као и изградња обилазнице око Прокупља.

Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа („Службени гласник РС”, број 1/13)

Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа обухвата 7.717 km². Подручје овог просторног плана налази се у целости у обухвату Регионалног просторног плана.

Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа (у даљем тексту: РПП за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа), донет је за временски период до 2020. године. Планско подручје ће се развијати у оквиру и ван функционалног урбаног подручја Ниша, са положајем на коридору интензивног развоја дуж постојећег државног пута и планираног ауто-пута, којим се остварује веза са АП Косово и Метохија. Највећи потенцијал развоја саобраћаја представља перспектива интермодалног конципирања инфраструктурних система на бази друмског, железничког и ваздушног транспорта. Погранични положај, повезивање са земљама Европске уније и Коридором X, представљају потенцијале интензивног развоја функција транзитног саобраћаја. Подручје Просторног плана има добар саобраћајно-географски положај на укрштају два мултимодална инфраструктурна коридора, Коридора X (ауто-пут Е-75, Београд – Ниш – граница Републике Македоније) и Коридора Xc (ауто-пут Е-80) чија је изградња започета, преко кога се остварује добра повезаност са мрежом европских путева. План развоја путне инфраструктуре претпоставља подизање квантитета и квалитета путне мреже, применом планских решења за повећање саобраћајне доступности и подизање квалитета саобраћаја на државним путевима I реда. Са аспекта овог просторног плана значајна је планска одредница о изради планске и пројектне документације за део ауто-пута Е-80 – државног пута I реда број 25 (Ниш–Прокупље–Куршумлија) чиме се у ширем појасу пута I реда број 25, резервише потенцијални коридор за изградњу деонице ауто-пута Ниш–Прокупље у дужини од око 23 km.

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македонијe („Службени гласник РС”, бр. 77/02 и 127/14)

Уредбом о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније, утврђена су планска решења и пропозиције за: 1) магистрални инфраструктурни коридор са постојећим и планираним магистралним инфраструктурним системима и њиховим заштитним појасевима – ауто-пут Е-75, пруга за велике брзине, гасовод и оптички кабл са водотоком Јужне Мораве, са пратећим објектима и садржајима; 2) пратећи алтернативни путни правац (без наплате путарине) ауто-пута Е-75; 3) зону утицаја коридора која обухвата простор и зоне ширине од 1 до 5 km, од крајњег магистралног инфраструктурног система, који је у функционалној вези са коридором од Ниша (Трупале) до границе са Републиком Македонијом.

У оквиру основне мреже европских (Е) путева, у овом просторном плану предвиђено је да ће планирани магистрални путни правци омогућити повезивање ауто-пута Е-75 преко правца Ниш–Приштина–Пећ–Чакор (граница Црне Горе) са АП Косовом и Метохијом и Црном Гором. У склопу те планске концепције петља „Прокупље” (km 821+500) представља функционалну везу ауто-пута Е-75 са подручјем општине и регионалним центром Прокупље и магистралним правцем према подручју АП Косова и Метохије и макрорегионалном центру Приштина, преко постојећег државног пута IБ реда број 35, односно планираног ауто-пута на правцу Ниш–Приштина.

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Радан планине („Службени гласник РС”, број 110/14)

Уредбом о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Радан планине утврђен је плански основ за заштиту, коришћење и уређење предложеног за заштиту подручја природног добра Радан планине, непокретног културног добра од изузетног значаја „Царичин град” и других културних добара, акумулације и изворишта воде „Брестовац”, туристичког простора Радан планине, као и за одржив развој обухваћених локалних заједница (делова територије јединица локалне самоуправе Бојника, Куршумлије, Лебана, Медвеђе и Прокупља). У делу о туризму препознати су туристички потенцијали села Висока, Рударе и Дешишка који су у непосредној близини државног пута IБ реда број 35, тј. у обухвату овог просторног плана.

Општи циљ развоја саобраћаја утврђен у овом просторном плану је обезбеђење услова за изградњу, реконструкцију, опремање и функционисање државних и општинских путева којима ће се обезбедити повезивање општина Јабланичког и Топличког управног округа. Постојећа путна мрежа преклапа се са обухватом овог просторног плана на деоници државног пута IБ реда број 35 Куршумлија–Мердаре на дужини од око 10 km. Постојећа железничка мрежа преклапа се са обухватом овог просторног плана на деоници једноколосечне неелектрифициране железничке пруге бр. 71 (Ниш)–Дољевац–Кастрат–Косово поље на дужини од око 10 km.

Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године („Службени гласник РС”, број 4/08)

Предметни путни правац Ниш–Мердаре, припада рути 7 по класификацији SEETO Lezhe (Албанија) – Приштина – Дољевац и представља део европског пута Е-80, према класификацији датој у „Европском споразуму о главним међународним саобраћајним артеријама”. Међу главним друмским транспортним осама, предметни правац је дефинисан као веза Коридора X са АП Косово и Метохија (Ниш – Прокупље – Куршумлија – АП Косово и Метохија).

У оквиру путне мреже Републике Србије овај путни правац у постојећем стању категорисан је као државни пут IБ реда број 35 Ниш–Прокупље–Мерошина–Куршумлија–Подујево–Приштина. У обухвату овог просторног плана је и државни пут IIА реда број 216 Прокупље–Житорађа–Дољевац, којим се остварује веза са државним путем А1 (ауто-пут Е-75).

У Стратегији развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног саобраћаја у Републици Србији од 2008. до 2015. године био је дефинисан концепт развоја мреже јавних путева који је узимао у обзир:

1. привредни и демографски развој Републике Србије и специјалне циљеве;

2. тренд побољшања политичких односа у Европи и формирање интегрисане Трансевропске мреже путева и основне мреже;

3. побољшање ефикасности друмског транспорта и надградњу постојеће мреже између земаља западне, централне, источне и јужне Европе, блиског и средњег Истока;

4. политички и географски положај Републике Србије у односу на окружење и Европску унију (у даљем тексту: ЕУ) и обавезе које произлазе из укључења Републике Србије у међународни систем тј. у Трансевропску мрежу путева;

5. везе са републикама бивше СФРЈ које се заједнички планирају преко SEETO и финансирају уз помоћ предприступних фондова ЕУ.

Овом стратегијом било је опредељено да у контексту одређивања приоритета за унапређење постојећих и изградњу нових јавних путева треба систематично користити савремене рационалне приступе за подизање капацитета наведених путева, имајући у виду расположива средства, потребе и мрежу у целини, што је подразумевало могућност етапне градње.

2. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА

2.1. ПРИНЦИПИ ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА

Израда Просторног плана и концепција изградње и развоја ауто-пута Е-80 и магистралних инфраструктурних система у коридору базирана је на следећим основним принципима одрживог развоја, и то:

– принцип одрживог развоја инфраструктуре чијом применом се подстиче равномеран просторни развој, кроз стварање услова за повезивање неразвијених и изолованих подручја са већим насељима и омогућавање њиховог приступа магистралним инфраструктурним системима. У циљу постизања уравнотеженог просторног развоја подразумева побољшање веза између малих градова и руралних области са транс-европским мрежама и саобраћајним центрима, као и активности на повећању регионалне доступности кроз остваривање недостајућих унутаррегионалних веза. Принцип подразумева и спровођење активности изградње телекомуникационих мрежа и елиминисања физичких и других ограничења, са циљем да се свим насељима обезбеди подједнак приступ информацијама;

– принцип смањивања штетног утицаја на животну средину који подразумева сагледавање квалитета животне средине и дефинисање планских решења којима се она штити од негативних утицаја. При томе је потребно базирати концепт заштите на превенцији и заштити од негативних утицаја који могу настати изградњом ауто-пута и одвијањем саобраћаја, као и функционисањем других магистралних инфраструктурних система у коридору. Примена принципа мора предупредити или ублажити различите врсте штетних утицаја по животну средину, првенствено у погледу заштите од буке, заштите и смањивања емисије штетних гасова и спречавања и смањивања могућих штетних утицаја на животну средину приликом акцидената у коридору.

Поред тога, концепција решења система ауто-пута и других магистралних инфраструктурних система дефинисана је уз поштовање следећих посебних принципа изградње, и то:

– афирмација и доследна подршка политици полицентризма и децентрализације, уз истовремену функционално-развојну интеграцију јединица локалне самоуправе у непосредном окружењу коридора;

– интеррегионално и трансдржавно функционално повезивање регионалних и локалних јединица;

– унапређење саобраћајне доступности као доминантан фактор искоришћења територијалних потенцијала и уравнотеженог развоја;

– јачање конкурентности, што подразумева јачање и функционално профилисање слабо развијених подручја;

– активна имплементација политике учешће јавности у поступку израде и доношења Просторног плана, а нарочито у погледу утицаја на избор појединих планских решења, као и већа транспарентност код одлучивања;

– супсидијарност која представља могућност решавања одређеног проблема на више нивоа одлучивања, односно на оном нивоу одлучивања који ће обезбедити највећу ефикасност;

– стриктно поштовање заштите јавног интереса, јавних добара и јавног простора;

– развој јавно-приватног партнерства, посебно у погледу изградње и коришћења пратећих садржаја за потребе корисника пута на коридору;

– сагледавање економске исплативости кроз израду претходне студије оправданости;

– обезбеђење безбедности свих корисника ауто-пута, којом се са високим степеном поузданости гарантује сигурност учесника у саобраћају и материјалних добара од евентуалних хаварија;

– прилагођавање европским стандардима при пројектовању и извођењу путева и опреме пута, увођење нових технологија у управљању саобраћајем, формирање квалитетних база података и др.

2.2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ

Општи циљ израде Просторног плана јесте дефинисање планског основа и обезбеђење просторних услова за изградњу, опремање и функционисање ауто-пута Е-80 (деоница Ниш–Мердаре), као и за развој и функционисање других магистралних инфраструктурних система у коридору.

Општи циљеви дугорочног развоја, коришћења и уређења простора на подручју Просторног плана одређени су стратешким опредељењима Закона о ППРС и у ширем просторном контексту односе се на:

– развој путног саобраћаја и путне инфраструктуре као приоритета економског и социјалног развоја. Посебан значај и републички приоритет јесте изградња тзв. „попречног правца” ауто-пута Е-80 (државни пут Ia реда) Ниш–Прокупље–Куршумлија –Приштина–Призрен–Врбница (граница са Републиком Албанијом), која директно доприноси реализацији стратешких циљева, и то: 1) реализација пројеката који стимулишу улогу Коридора X, ауто-пута Е-75 и 2) реализација пројеката ради повезивања региона унутар Републике Србије и Републике Србије са окружењем;

– развој и унапређење других магистралних инфраструктурних система у коридору;

– развој насеља и јединица локалне самоуправе које се непосредно везују за коридор, и то у првом реду њиховa саобраћајнa и привреднa интеграцијa са укупним простором Републике Србије. Привредни развој и интеграција и других делова региона Јужне и Источне Србије који нису у непосредном окружењу инфраструктурног коридора, у првом реду делови Нишавског и Топличког управног округа, у сливу Топлице. На подручју Просторног плана налазе се привредни и урбани центри Мерошина, Прокупље и Куршумлија, а у непосредном функционалном окружењу су Ниш, Приштина и други центри. Уз друге мере и програме, њихово саобраћајно интегрисање у простор Републике Србије сматра се једним од главних предуслова бржег привредног и социјалног развоја. Изградња, опремање и уређење коридора индиректно ће допринети јачању саобраћајних, привредних и других функција Београда, Новог Сада, Ниша и Приштине и већег броја осталих градова и општина.

Посебни оперативни циљеви израде Просторног плана јесу:

– утврђивање планских решења којима се резервише простор за инфраструктурни коридор ауто-пута Е-80 (деоница Ниш–Мердаре), утврђује посебан режим заштите коридора и контактних подручја, обезбеђују услови за очување и унапређење квалитета саобраћајне повезаности и доступности насеља, привредних и туристичких комплекса у ширем заштитном појасу ауто-пута и његовом непосредном и регионалном окружењу;

– дефинисање односа са осталим наменама и инфраструктурним системима у ширем заштитном појасу и окружењу ауто-пута, ради боље интеграције и веће улоге ауто-пута и утицаја на привредни и социјални развој окружења;

– утврђивање трасе ауто-пута и саобраћајних веза са мрежом државних и општинских путева у окружењу коридора опредељивањем оптималних локација денивелисаних петљи и денивелисаних укрштања;

– утврђивање алтернативне саобраћајнице ауто-пута, без наплате путарине;

– утврђивање локација функционалних пратећих садржаја ауто-пута – базе за одржавање и наплата путарине;

– утврђивање локација пратећих садржаја за потребе корисника пута – паркиралишта, одморишта и услужних центара;

– усклађивање положаја ауто-пута и осталих постојећих и планираних инфраструктурних система у коридору (железничке пруге, водопривреде, енергетске и електронске инфраструктуре) и њихових заштитних појасева;

– смањење негативних утицаја ауто-пута на животну средину у ширем заштитном појасу;

– обезбеђење заштите од буке на деловима коридора који пролазе поред насеља;

– очување и унапређење природних, културних и других вредности у коридору;

– пејзажно уређење трасе и објеката ауто-пута, очување карактера предела у коридору и на подручју Просторног плана;

– очување и заштита локалних изворишта водоснабдевања и квалитета воде у водотоцима у коридору и његовом окружењу;

– омогућавање остварења одрживог развоја пољопривредне производње у непосредном окружењу коридора и максимално очување постојећег квалитета пољопривредног земљишта;

– усаглашавање и решавање потенцијалних конфликата везаних за пролазак коридора кроз шуме и шумско земљиште;

– развој туризма прилагођеног потребама туристичких тржишта и локалног становништва, али и захтевима које транзит на коридору поставља у погледу удобности и безбедности путовања.

Основни задаци у изради Просторног плана су:

– резервисање простора за објекте ауто-пута и утврђивање услова и мера за заштиту и рационално коришћење простора у његовом ширем заштитном појасу и непосредном окружењу;

– ублажавање развојних, физичких (просторних) и еколошких конфликата између ауто-пута (коридора), осталих инфраструктурних система и непосредног окружења;

– обезбеђење услова за квалитетно саобраћајно повезивање насеља, постојећих и планираних привредних комплекса и зона са ауто-путем и за развој других саобраћајних праваца који омогућавају повећање квалитета доступности и повезаности насеља и активности у његовом ширем заштитном појасу, непосредном и регионалном окружењу;

– утврђивање смерница и основа за измену и допуну важећих и израду нових планских документа на планском подручју, као и израду техничке документације;

– регулациона разрада планских решења и утврђивање смерница Просторног плана за директно спровођење, на основу којих се могу издати локацијски услови, за делове коридора ауто-пута у обухвату Просторног плана за које није предвиђена израда урбанистичког плана. Ови елементи за директно спровођење су неопходни за дефинисање просторне, технолошке или функционалне везе коридора ауто-пута са непосредним окружењем, као и положај и правила уређења, грађења и коришћења објеката и површина у коридору. У ове објекте спадају: деонице и објекти ауто-пута, функционални пратећи садржаји ауто-пута и пратећи садржаји за потребе корисника ауто-пута за које је урађена пројектно-техничка документација на нивоу идејног решења.

2.3. КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА СИСТЕМА АУТО-ПУТА

Европски пут Е-80 (SEETO рута 7) има саобраћајну функцију I реда која подразумева међусобно повезивање државних (макрорегионалних) саобраћајних тежишта, односно прекогранично повезивање центара сличног значаја. Предметна деоница ауто-пута Е-80 Ниш–Мердаре припада наведеном међународном путном правцу, чија је функција даљинско повезивање већих саобраћајних чворишта.

Анализа развијености постојеће путне мреже показала је да је густина мреже државних путева I и II реда у региону близу просека у Републици Србији, док је густина локалне путне мреже испод просека (Саобраћајна студија Генералног пројекта ауто-пута Е-80, SEETO рута 7), што указује да је на предметном простору угрожена функција опслуживања постојеће путне мреже. Стога је неопходно посебну пажњу обратити на то да будући пут највишег функционалног ранга не угрози могућност развоја локалне путне мреже, нарочито у зонама насеља.

Коридор ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре, почиње од петље „Мерошина” (km 821+500) на ауто-путу Е-75 (Коридор X) јужно од Ниша, док се завршава у зони административног прелаза Мердаре.

За коридор ауто-пута Е-80 резервише се простор укупне дужине од око 77 km. Ширина експлоатационог појаса (путног земљишта) са једне стране ауто-пута, пре свега услед сложене конфигурације терена, креће се од 35 m до 70 m од осовине ауто-пута. Укупна ширина коридора ауто-пута (појас ауто-пута, заштитни појас, појас контролисане изградње) износи 700 m.

Брисан је ранији став 5. (види члан 2. Уредбе - 55/2019-12)

Коридор аута-пута се до Прокупља пружа по равничарском и благо брдовитом терену, уз пројектовану брзину од 130 km/h. У зони Прокупља коридор заобилази насеље са северне стране, где улази у изразито брдовити терен, са пројектованом брзином од 100 km/h. После Прокупља коридор улази у равничарски предео, прати долину реке Топлице и пружа се највећим делом паралелно са железничком пругом, уз пројектовану брзину од 130 km/h. Од насеља Куршумлија коридор улази у брдовит до планински део, прати долину река Косаница и Мала Косаница, све до превоја Мердаре, са пројектованом брзином од 100 km/h.

На коридору ауто-пута планирана је изградња седам петљи, у циљу повезивања ауто-пута са околним насељима и путном мрежом нижег ранга. Уз коридор ауто-пута обезбеђено је функционисање и алтернативног путног правца, којим се омогућава обављање саобраћаја ван система наплате путарине.

У односу према насељима, предметна деоницa ауто-пута највећим делом налази се ван подручја насеља. Једним својим делом, коридор се налази у зони насеља Прокупље и Куршумлија. Доминантна функција на подручју насеља јесте вођење транзитних токова и повезивање раскрсница и путне мреже насеља са планираним петљама на ауто-путу. Начин повезивања насеља са ауто-путем мора бити усклађен са функционалним рангом приступног пута, са једне стране и потребама развоја насеља, са друге стране.

Ауто-пут Е-80 Ниш–Мердаре планира се и пројектује као државни пут који је намењен искључиво за саобраћај моторних возила, са физички раздвојеним коловозима по смеровима, денивелисаним раскрсницама, потпуном контролом приступа, који има најмање две саобраћајне траке и једну зауставну траку за сваки смер и као такав обележен је прописаним саобраћајним знаком.

2.4. РАЗВОЈ ОСТАЛИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА У КОРИДОРУ АУТО-ПУТА

2.4.1. Остала путна инфраструктура

Концепција развоја путне инфраструктуре на планском подручју подразумева рехабилитацију, реконструкцију и појачано одржавање државних путева I и II реда, општинских путева и улица.

У обухвату Просторног плана, важећом планском документацијом, планирана је рехабилитација и реконструкција државних путева: IА реда А1 Ниш–Врање; IБ реда број 35 Ниш–Мерошина–Прокупље–Куршумлија–Подујево; IБ реда број 38 Блаце–Белољин; IIA реда број 212 Брзеће–Блажево–Мерћез–Куршумлија; IIA реда број 216 Вукања–Прокупље–Житорађа; IIA реда број 228 Рударе–Пролом–Гајтан; IIБ реда број 415 Крушевац–Јастребац–Поточић–Прокупље; IIБ реда број 417 Мерошина–Облачина – веза са државним путем 216.

Поред наведених путева, планира се изградња обилазница око Мерошине и Прокупља, у циљу растерећења саобраћаја на градским саобраћајницама, измештања транзитних токова из насеља и повећања безбедност саобраћаја.

2.4.2. Остала саобраћајна инфраструктура

Према стратешком опредељењу Закона о ППРС адекватним мерама и у разумном временском периоду постићи ће се такав ниво стања инфраструктуре, која ће, уз модернизацију возних средстава, омогућити да се побољша квалитет и брзина железничког саобраћаја како би остварио значајну улогу у развоју одрживе мобилности. На основу планова развоја железничке мреже Европе, Међународне железничке уније (УИЦ), ратификованих међународних споразума (АГЦ, АГТЦ, СЕЕЦП и др.) и потреба развоја железничког саобраћаја планиран је развој магистралне пруге за велике брзине у коридору X, и то: Суботица – Нови Сад – Београд – Ниш (правац Е-85 и Е-70), Ниш – Димитровград – граница Републике Бугарске (правац Е-70); Ниш – Прешево – граница Републике Македоније (правац Е-85). Регионалне пруге повезују регионе са магистралном железничком мрежом и имају велики значај у интеграцији железнице у регионални развој земље. У коридору ауто-пута Е-80 такву улогу има регионална једноколосечна железничка пруга број 18. (Ниш) – Дољевац – Кастрат – Косово Поље, са прикључним пругама бр. 19. Куршумлија–Кастрат и број 20. (Барлово)–Распутница 1 – Куршумлија, која подручје Просторног плана и његово регионално окружење повезује са магистралном пругом Ниш – Прешево – граница Републике Македоније. Ова пруга се у Прокупљу укључује у коридор ауто-пута. Планира се ревитализација и модернизација (електрификација, савремена СС, ТК и друга опрема) регионалне једноколосечне пруге број 18. у постојећем коридору пруге, са минимумом неопходног заузимања новог земљишта. У обухвату Просторног плана задржавају се постојећа службена места на регионалној прузи:

− станице и распутнице – Прокупље (km 22+326), Белољин (km 37+800), Распутница 1 (km 53+400), Куршумлија (km 55+900), Распутница Кастрат (km 54+600/2+300) и Косаничка Рача (km 69+900);

− стајалишта – Горња Драгања, Топличка Мала Плана, Бресничићи, Топлица Милан, Плочник, Барлово, Новоселске Ливаде, Пепељевац, Висока, Љуша, Рударе, Дешишка, Косаница, Косанчић Иван, Босиљевац и Мердаре.

Ревитализација и модернизација регионалне пруге биће утврђена кроз израду одговарајуће техничке и планске документације.

На подручју Просторног плана није планиран развој регионалних аеродрома. Корисници ваздушног саобраћаја са подручја Просторног плана и из његовог регионалног окружења упућени су на аеродром „Константин Велики” у Нишу. Аеродром се налази у близини коридора ауто-пута Е-80, на 12 km од петље „Мерошина – исток”. Планирано је да се аеродром развија за међународни саобраћај и за ваздушни карго саобраћај. Уредбом о утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 104/16), предвиђена је до 2020. године рехабилитација полетно слетне стазе са доградњом рулнице и проширењем платформе, реконструкција и доградња постојеће терминалне зграде, уградња прилазних светала, набавка и уградња навигационог система за прецизни инструментални прилаз (ILS CAT I).

У близини коридора ауто-пута Е-80 налази се коридор источноевропске бициклистичке трансверзале број 11, с оријентационим правцем пружања паралелно коридору Х. Са европским бициклистичким коридорима повезиваће се националне бициклистичке руте. Према Закону о ППРС и пројекту Цикло-туристичке мреже Србије (2014) западноморавска национална рута број 8 пружаће се кратком деоницом од Ниша до Баличевца поред коридора ауто-пута Е-80.

2.4.3. Остали инфраструктурни системи

2.4.3.1. Водопривредни системи

Према Закону о ППРС и Уредби о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије („Службени гласник РС”, број 11/02), подручје Просторног плана је у обухвату Доње – јужноморавског регионалног система за снабдевање водом насеља Топличког подсистема са планираном акумулацијом „Селова” као извориштем за снабдевање водом насеља у општинама Прокупље, Блаце, Куршумлија, Житорађа, Мерошина и Дољевац и део потреба града Ниша. Према Регионалном просторном плану за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа планирани магистрални цевовод од акумулацијe „Селова” до Ниша налази се ван обухвата подручја Просторног плана. На подручју Просторног плана простираће се планирани краци магистралног цевовода за Куршумлију, Прокупље, Дољевац, Мерошину и Ниш.

Овим просторним планом резервише сe простор за планиране краке магистралног цевовода. Планирани магистрални цевовод (са крацима) утврдиће се ближе одговарајућим урбанистичким планом, на основу техничке документације на нивоу студије оправданости.

Развој мреже локалних водовода, канализационих система и постројења за пречишћавање отпадних вода утврђује се просторним плановима за јединице локалне самоуправе чији су делови територије обухваћени овим просторним планом.

Подручје Просторног плана у обухвату је и Јужномoравског система речног система за уређење, коришћење и заштиту вода. Уредбом о утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године за заштићено подручје „Куршумлија–Прокупље–Житорађа–Дољевац: Топлица” предвиђена је до 2020. године изградња система за заштиту од поплава на реци Топлици и притоци Косаници у угроженим деловима насеља Куршумлија и Прокупље на подручју овог Просторног плана. Највеће плавне зоне кроз које пролази коридор ауто-пута Е-80 простиру се на потесу Вича–Ћуковац (општина Прокупље) и Доње Точане – Крчмаре (општина Куршумлија), тако да са аспекта изградње и експлоатације ауто-пута приоритет имају радови на његовој заштити од поплава.

На подручју Просторног плана реализовани су следећи радови од значаја за заштиту коридора ауто-пута Е-80 од поплава:

– река Топлица – изведена је регулација корита реке Топлице у урбаном центру Прокупље (минор корито и обострани насипи) у дужини од 1.100 m и пољска регулација изван Прокупља до железничког моста – до места Драгања;

– Стражевачка река – у урбаном центру Прокупље делимично је регулисана. Стражевачка река регулисана је каскадно, у дужини од 500 m, узводно од моста на магистралном путу Ниш–Прокупље.

Неопходно је реализовати радове на заштити коридора ауто-пута Е-80 од поплава на нерегулисаним водотоцима, у првом реду на сектору реке Топлице од места Драгања до ушћа реке Косанице у Кастрату код Куршумлије и тока Косанице у општини Куршумлија. Неопходно је предвидети заштиту од поплава и на бујичним притокама реке Топлице (Југбогдановачка река, Малопланска река, Бресничка река, Конџељска река, Јошаничка река, Драгушка река, Бацка река, Туларска река и др.).

Антиерозионе мере за заштиту од вода утврђују се просторним плановима за јединице локалне самоуправе чији су делови територије обухваћени овим просторним планом.

2.4.3.2. Енергетски системи

2.4.3.2.1. Електроенергетска мрежа и објекти

Развој електроенергетске мреже на подручју Просторног плана и његовог регионалног окружења засниваће се на:

1) постојећим далеководима и објектима, по напонским нивоима

− ДВ 400 kV – далеководу број 407 ТС „Косово Б” – ТС „Ниш 2”;

− ДВ 100 kV и ТС 110/35 kV – ДВ број 156 ТС „Ниш 1” – ТС „Прокупље”, ДВ број 1185 ТС „Куршумлија” – ТС „Прокупље”, ДВ број 1222 ТС „Александровац” – ТС „Куршумлија” и ТС 110/35 kV „Куршумлијa”;

− ДВ 35 kV и ТС 35/10 kV – ДВ ТС „Техногас” – ТС „Мерошина”, ДВ ТС „Мерошина” – ТС „Прокупље 1”, ДВ ТС „Прокупље 1” – ТС „Прокупље”, ДВ ТС „Прокупље 1” – ТС „Јастребац”, ДВ ТС „Прокупље” – ТС „Белољин”, ДВ ТС „Белољин” – ТС „Куршумлија 2”, ДВ ТС „ Куршумлија 2” – ТС „Шик–Копаоник”, ДВ ТС „Куршумлија 2” – ТС „Рача”, ТС 35/10 kV „Мерошина”, ТС 35/10 kV „Белољин”, ТС 35/10 kV „ Куршумлија 2” и ТС 35/10 kV „ Рача”;

2) планираним далеководима и објектима напона 110 kV2

− реконструкцији постојећих у двоструки далековод по постојећој траси далековода бр. 154/1 и 154/2 на правцу ТС „Ниш 2” – ТС „Ниш 8” – ТС „Ниш 1”;

− изградњи новог далековода број 156 ТС „Ниш 2” – ТС „Прокупље”;

− изградњи новог далековода ТС „Прокупље” – ТС „Дољевац”.

Овим просторним планом резервише се простор за планиране коридоре далековода 110 kV, који се ближе утврђују посебним просторним планом подручја посебне намене.

Поред постојеће високонапонске мреже и преносних и дистрибутивних електроенергетских објеката у обухвату Просторног плана налазе се и дистрибутивне трафостанице 10/0,4 kV и нисконапонска мрежа чији ће будући развој зависити од услова власника предметних инсталација и техничке документације којом ће се разрађивати техничка решења. Развој мреже далековода и објеката нижег напонског нивоа утврђује се просторним плановима за јединице локалне самоуправе чији су делови територије обухваћени овим просторним планом.

У функцији трасе и објеката, функционалних и пратећих садржаја ауто-пута развијаће се неопходни нисконапонски електроенергетски водови и трафостанице на основу техничке документације за ауто-пут на нивоу студије оправданости са идејним пројектом и пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење.

–––––––––––––––

2 Према условима ЈП „Електромрежа Србије” Београд (Број 0-1-2-133/1 од 4. маја 2016. године) и РПП за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа.

2.4.3.2.2. Гасоводна мрежа и објекти

Законом о ППРС и Уредбом о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа за период од 2015. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 89/15), предвиђен је наставак реализације магистралног гасовода јужно од Ниша МГ-11 Ниш–Лесковац–Врање са правцем паралелног пружања дуж коридора Х. На територији општине Дољевац планиран је главни разделни чвор „Орљане” од кога ће одвојити крак МГ-11 на правцу Ниш–Куршумлија–Приштина. Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. годинe са пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС”, број 101/15), утврђено је да тај магистрални гасовод представља секцију Ниш (Дољевац) – Приштина транспортног гасовода гасне интерконекције Србија – Црна Гора (укључујући АП Косово и Метохија). Секција транспортног гасовода Ниш (Дољевац) – Приштина пружаће се преко територија општина Дољевац и Житорађа ван подручја Просторног плана. На подручју Просторног плана пружа се од границе катастарских општина Ново Село и Појате до границе између катастарске општине Мердаре и АП Косова и Метохије. Поред транспортног гасовода, планирана су разводни гасоводи за Мерошину и Блаце. Према РПП за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа, на транспортном и разводним гасоводима планирани су следећи гасоводни објекти:

(а) главни разделни чворови (ГРЧ) – ГРЧ „Орљане” у Дољевцу, ГРЧ „Житорађа” и ГРЧ „Прокупље” ван подручја Просторног плана и ГРЧ „Блаце” на подручју Просторног плана;

(б) главне мерно-регулационе станице (ГМРС) – ГМРС „Дољевац”, ГМРС „Житорађа” и ГМРС „Прокупље” ван подручја Просторног плана и ГМРС „Мерошина” и ГМРС „Куршумлија” на подручју Просторног плана.

Реализација планираног транспортног и разводних гасовода омогућиће изградњу дистрибутивних гасовода до потрошача гаса на подручју Просторног плана и његовом окружењу у општинама: Дољевац, Житорађа, Мерошина, Прокупље, Блаце и Куршумлија.

Уредбом о утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године предвиђена је реализација транспортног гасовода Дољевац–Подујево до 2021. године и гасификација општина Прокупље, Блаце и Куршумлија у периоду 2018–2025. године.

Техничке карактеристике свих планираних гасовода су следеће:

− од челичних цеви,

− максималног радног притиска (МОР) 55 bar,

− пречника 150 < DN ≤ 500 mm.

Овим просторним планом резервише се простор за планиране коридоре транспортног и разводних гасовода. Планирани транспортни и разводни гасоводи биће ближе утврђени посебним просторним планом подручја посебне намене.

Развој дистрибутивне гасоводне мреже утврдиће се одговарајућим урбанистичким планом.

2.4.3.2.3. Електронска инфраструктура

Законом о ППРС планирана је изградња оптичких каблова на свим магистралним правцима на територији Републике Србије, како би се извршила замена превазиђеног технолошког система аналогних веза, новим и јефтинијим дигиталним технологијама, које обезбеђују, поред развоја ТК капацитета терминалног домаћег и транзитног међународног саобраћаја и развој широкопојасне дигиталне мреже интегрисаних телекомуникационих услуга.

Основни потенцијал развоја телекомуникација на подручју Просторног плана и његовог регионалног окружења јесте изграђена мрежа магистралних праваца оптичких каблова Београд – Ниш – граница Републике Македоније и Ниш – Прокупље – Куршумлија – административни прелаз Мердаре – Приштина. У коридору магистралног оптичког кабла Ниш – Приштина на деоници од Прокупља до Белољина налази се и деоница магистралног оптичког кабла Прокупље – Крушевац.

Мрежа фиксних телекомуникација састоји се од објеката комутација, транспортне и приступних мрежа и добро је развијена. Подручје Просторног плана обухваћено је са две мрежне групе фиксне телефоније – МГ „Ниш” (са позивним бројем 018) са чворном централом „Мерошина” и МГ „Прокупље” (са позивним бројем 027) са главном централом „Прокупље” ван подручја Просторног плана и чворном централом „Куршумлија” на подручју Просторног плана. Мрежа фиксних телекомуникација повезана је са магистралним оптичким каблом Ниш–Прокупље–Куршумлија–Мердаре.

Подручје Просторног плана покривено је сигналима три оператора мобилне телефоније: „Телеком Србија” а.д. (у даљем тексту: МТС), Теленор д.о.о. (у даљем тексту: Теленор) и „VIP Mobile” (у даљем тексту: ВИП). На подручју Просторног плана МТС има у раду 12 базних станица и шест у плану, Теленор осам у раду и четири у плану, а ВИП 16 активних и десет у плану.

На подручју Просторног плана и његовог непосредног окружења налазе се постојеће, планиране и потенцијалне нове локације базних станица (МТС – постојећих 12 и планираних шест, Теленор – постојећих осам и планиране четири, ВИП – постојећих 16 и планираних десет) и РР коридора оператера мобилне телефоније. Коначне локације за нове базне станице утврдиће се одговарајућим урбанистичким планом.

Електронски комуникациони системи омогућавају успешну реализацију даљинског надзора и управљања ауто-путева, односно изградњу система свеобухватног обавештавања учесника у саобраћају у циљу повећања безбедности саобраћаја. У функцији ауто-пута развијаће се оптичка комуникациона мрежа којом се обезбеђују услови за проток информација, података, говора, видео и управљачких сигнала повезивањем путних телекомуникационих концентрација (саобраћајних ормана, метео-станица, петљи и др.). Реализација ове мреже превиђена је применом оптичког кабла са следећим техничким карактеристикама:

− тип оптичког кабла TOSM03 (8 x 6) x II x 0,4 x 3,5 CMAN G652D;

− полaже се у две заштитне цеви ПВЦ/ПЕХД пречника 110 mm;

− дуж оптичког кабла постављају се телекомуникациона окна – на размаку до 2 km дуж оптичког кабла, за сваки функционални и пратећи садржај ауто-пута, и на крајевима заштитних цеви са обе стране ауто-пута у његовој непосредној зони заштите.

Услед етапности изградње ауто-пута, ова мрежа неће бити у функцији до изградње комплетне саобраћајнице. Фазно положене деонице оптичког кабла требало би конзервирати до повезивања са свим осталим деоницама тог кабла, тј. до изградње комплетног ауто-пута.

Поред оптичких, предвиђени су и бакарни каблови разних типова и капацитета за локално повезивање елемената у пољу (сензора, сонди, контролера, VMS-ова, SOS „slejv” телефона и др.), са путним телекомуникационим концентрацијама.

2.5. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ КОРИДОРА АУТО-ПУТА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ

Према Закону о ППРС приступачност територије Републике Србије и њених регионалних целина представља један од кључних критеријума за мерење успешности просторног развоја и један је од најважнијих индикатора за одређивање просторних аспеката саобраћајних система. Добра приступачност саобраћајној инфраструктури подразумева координирани развој саобраћајних система и предуслов је побољшања услова за равномеран економски и социјални развој, остваривање уравнотеженог регионалног развоја и полицентричног система урбаних центара. Повећање приступачности треба да прати умрежавање функционалних урбаних подручја. Токови људи, добара и капитала кретаће се ка великим центрима и њиховим функционалним подручјима, међу којима је процењено да ће Београд да се развија у европски МЕГА 3 центар, Ниш и Приштина као центри међународног значаја, Прокупље као регионални центар, а Мерошина, Житорађа, Дољевац, Куршумлија и Блаце у мање урбане центре (2020. године). Функционално урбано подручје Ниша обухвата територије града Прокупља и општина Мерошина, Дољевац и Житорађа. Мањи урбани центар са општином Куршумлија сагледава се као подручје које се развија између функционалних подручја Ниша и Приштине.

У Закону о ППРС идентификоване су развојне осовине формиране дуж постојећих и планираних саобраћајних коридора, међу којима развојна осовина II ранга на правцу постојећег и планираног државног пута Ниш–Приштина–Призрен. Овом развојном осовином обухваћени су урбани центри Прокупље, Мерошина и Куршумлија, а гравитира јој и урбани центар Блаце. На развој урбаних центара Мерошина, Житорађа и Прокупље значајан утицај има развојна осовина I ранга дуж коридора Х.

Реализацијом планираног ауто-пута Е-80 од Ниша до Приштине оствариће се виши квалитет саобраћајне повезаности два урбана центра међународног значаја – Ниша и Приштине и виши квалитет приступачности њихових функционалних подручја. Тиме ће се допринети бољој повезаности ове развојне осовине са развојном осовином I ранга дуж коридора Х и другим развојним осовинама II ранга. Подстаћи ће јачање просторно-функционалних веза свих урбаних центара на подручју Просторног плана и у обухваћеним областима са београдско-новосадском агломерацијом на северу, са Лесковцем, Врањем, Призреном и Урошевцем на југу и са Пиротом на југоистоку, као и јачање трансграничних веза са Скопљем, Солуном, Тираном и Софијом.

Виши квалитет саобраћајне повезаности и приступачности урбаних центара и њихових функционалних подручја омогућиће интензивнији привредни и интеррегионални развој у правцу веће интегрисаности области у оквиру Јужне и Источне Србије и овог региона са укупним простором Републике Србије и међународним окружењем.

Подједнаког значаја је очекивани допринос ауто-пута развоју и интеграцији туристичке понуде у склопу туристичког кластера средишња и западна Србија и кластера Југоисточна Србија. То ће се остварити интензивним развојем туринг туристичког правца од Ниша до Приштине, који спаја – раздваја два кластера и његовим ефикаснијим интегрисањем са туринг правцима ка међународним и националним градским туристичким центрима – Београду, Врању и Скопљу, Пироту и Софији, Призрену (са примарном туристичком дестинацијом Шар-планином) и Тирани. У ширем окружењу, ауто-пут ће допринети вишем квалитету доступности и конкурентности примарне туристичке дестинације Копаоник (преко Блаца и Бруса, ДП IБ 38 и ДП IIA 208 и 211, преко Куршумлије и Блажева, ДП IIA 213, 212 и 211) и њене повезаности са аеродромима међународног значаја „Константин Велики” у Нишу и „Адем Јашари” у Приштини. На подручју Просторног плана и његовог непосредног окружења допринеће развоју и конкурентности туристичког простора регионалног значаја – Топличког туристичког рејона утврђеног РПП за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа. Топличким туристичким рејоном обухваћене су бање националног значаја – Пролом, Луковска и Куршумлијска, заштићена подручја природних вредности Радан планина и Ђавоља варош, бројна непокретна културна добра, градски туристички центри Прокупље и Куршумлија, планина Јастребац, акумулација Селова, Крсташко и Облачинско језеро и др. туристички ресурси.

За постизање очекиваних позитивних ефеката утицаја ауто-пута на регионални, привредни и социјални развој и интегрисаност простора неопходно је побољшати квалитет капиларне путне мреже (остали државни путеви и општински путеви) и остварити планирано повезивање те мреже са ауто-путем Е-80.

3. ПЛАНСКА РЕШЕЊА

3.1 ПОЛОЖАЈ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е-80 И ПЛАН РАЗМЕШТАЈА ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА

3.1.1. Положај коридора ауто-пута

Коридор планираног ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре, подељен је на два сектора са укупно осам деоница, и то: први сектор од петље „Мерошина” (km 0+000) на ауто-путу Е-75 до насељеног места (профила) Плочник (km 39+419) са пет деоница; и други сектор од Плочника (km 39+419) до административног прелаза Мердаре (km 76+333) са три деонице. Због конфигурације терена на свакој од деоница је планиран већи број различитих објеката ауто-пута (укупно 125), као што су мостови, тунели, надвожњаци, подвожњаци и пропусти (Табела 2: Објекти ауто-пута по деоницама).

Деоница 1 (km 0+000 – km 5+500), дужине од 5,5 km – почиње на постојећој петљи „Мерошина” на коридору ауто-пута Е-75 и завршава се после планиране петље „Мерошина – исток”. У постојећем стању петља „Мерошина” је облика „труба”, при чему се техничком документацијом предвиђа нова диспозиција у облик „троугао”. Траса планираног ауто-пута Е-80 у свом наставку положена је по постојећем државном путу Iб реда број 35, на начин да се постојећи пут, уз потребно проширење, користи као десна трака планираног ауто-пута, док се лева трака гради као нова. Коридор ауто-пута се пружа по равничарском и благо брдовитом терену, уз пројектовану брзину од 130 km/h. На овој деоници ауто-пута планирана је петља „Мерошина – исток” (km 5+215). Техничком документацијом је предвиђено да буде облика „труба”, са наплатом путарине.

Деоница 2 (km 5+500 – km 14+284), дужине 8,8 km – почиње после петље „Мерошина – исток” и завршава се пре планиране петље „Прокупље – исток”. У овој деоници траса ауто-пута пружа се по благо брдовитом терену, све до урбаног подручја Прокупља, уз пројектовану брзину од 130 km/h. Коридор планираног ауто-пута напушта трасу постојећег државног пута Iб реда број 35 и простире се паралелно са њим са северне стране на удаљености између 250 m и 1.600 m. Ауто-пут својом трасом пресеца локалну путну мрежу, и то: пут Мерошина–Рожина, пут Мерошина–Баличевац и пут Југ Богдановац – Арбанасце.

Деоница 3 (km 14+284 – km 27+096), дужине 12,8 km – представља најдужу деоницу, пролази кроз грађевинско подручје Прокупља и карактеришу је веома сложени просторни услови. Деоница тангира урбано ткиво Прокупља са северне стране и поклапа се са коридором планиране обилазнице око Прокупља. Због конфигурације терена пројектована је за брзину од 100 km/h. На овој деоници је планирано више мостовских конструкција и тунела. По изласку из тунела у северозападном делу Прокупља, коридор се враћа у долину реке Топлице. Деоница обухвата планиране петље „Прокупље – исток” (km 17+000) и „Прокупље – запад” (km 23+815).

Деоница 4 (km 27+096 – km 32+650), дужине 5,6 km – почиње у долини реке Топлице по изласку коридора ауто-пута из грађевинског подручја Прокупља и пружа се паралелно са државним путем Iб реда број 35 и железничком пругом (са северне стране) и реком Топлицом (са јужне стране). Пролази кроз заравњен терен долине Топлице, уз пројектовану брзину од 130 km/h. Завршава се непосредно после планиране петље „Белољин” (km 38+950).

Деоница 5 (km 32+650 – km 39+419), дужине 6,8 km – почиње после планиране петље „Белољин” и завршава се на профилу Плочник. Пружа се у заравњеном терену долине Топлице, где коридор прелази преко реке на њену десну страну, уз пројектовану брзину од 130 km/h.

Деоница 6 (km 39+419 – km 47+050), дужине 7,6 km – почиње од профила Плочник и завршава се после петље „Куршумлија”. Коридор се пружа у заравњеном и благо брдовитом терену, уз пројектовану брзину од 100 km/h. Деоница обухвата планирано одмориште „Куршумлија” (km 44+700) и петљу „Куршумлија” (km 46+667).

Деоница 7 (km 47+050 – km 59+800), дужине 12,8 km – почиње после петље „Куршумлија” и завршава се после петље „Рударе”. У овој деоници коридор прелази на леву страну реке Топлице, улази у брдовит до планински део и прати долину река Косаница и Мала Косаница, са пројектованом брзином од 100 km/h. Због сложене конфигурације терена на овој деоници коридор ауто-пута се раздваја од коридора железничке пруге. Ова деоница обухвата петљу „Рударе” (km 59+281) и базу за одржавање пута „Рударе” која се налази после петље „Рударе” на постојећем државном путу Iб реда број 35.

Деоница 8 (km 59+800 – km 76+333), дужине 16,5 km – почиње после петље „Рударе” и завршава се на административном прелазу „Мердаре”. Коридор се пружа кроз брдско-планински предео са пројектованом брзином од 100 km/h. Деоница обухвата главно чеоно наплатно место „Мердаре”, после кога се наставља коридор у дужини од 2,3 km до административног прелаза „Мердаре”. На том делу деонице налази се планирана петља „Мердаре” (km 75+121), после које се налази одмориште „Мердаре” и TIR база на постојећем државном путу Iб реда број 35.

Табела 2. Објекти ауто-пута на деоницама

Редни број

Објекат

Стационажа (km)

Напомена

Сектор 1, деонице 1-5

1.

Мост

0+210

Л=10m

2.

Подвожњак

1+071

Плочаст пропуст Л=5m

3.

Пропуст

1+478

Плочаст пропуст

4.

Надвожњак

1+714

Л=84m

5.

Подвожњак

2+540

Плочаст пропуст Л=5m

6.

Мост

2+988

Л=25m

7.

Мост

3+514

Л=25m

8.

Пропуст

5+191

Пропуст Ø1000

9.

Мост

5+825

Л=210m

10.

Надвожњак

7+570

11.

Мост

8+098

Л=70m

12.

Мост

8+515

Л=70m

13.

Тунел

9+680

Тунел 1 Л=220m

14.

Надвожњак

10+020

15.

Надвожњак

10+564

16.

Тунел

11+738

Тунел 2 Л=225m

17.

Надвожњак

12+153

-

18.

Надвожњак

12+475

-

19.

Mост

12+850

-

20.

Mост

13+732

-

21.

Мост

13+980

Л=600m

22.

Тунел Божурани

15+608

Л=620m

23.

Мост

16+423

Л=10m

24.

Надвожњак

17+184

Л=84m

25.

Мост

17+810

Л=140m

26.

Mост

18+051

Л=35m

27.

Мост

18+415

Л=325m

28.

Надвожњак

18+985

Л=35m

29.

Мост

19+207

Л=140m

30.

Тунел 4

19+642

Л=265m

31.

Mост

19+882

Л=35m

32.

Надвожњак

20+155

Л=90m

33.

Тунел Рачунково брдо

20+837

Л=1175m

34.

Мост

21+550

Л=175m

35.

Мост

21+921

Л=250m

36.

Тунел 6

22+230

Л=220m

37.

Мост

22+907

Л=1030m

38.

Mост

25+400

Л=8m

39.

Мост

26+500

Л=34m

40.

Мост

28+631

Л=10m

41.

Мост

29+800

Л=8m

42.

Мост

30+110

Л=8m

43.

Мост

31+793

Л=12m

44.

Мост

33+116

Л=112m

45.

Мост

33+622

Л=8m

46.

Мост

34+928

Л=34m

47.

Мост

35+157

Л=34m

48.

Мост

36+573

Л=35m

49.

Мост

37+535

Л=12m

50.

Moст

37+970

Л=35m

51.

Moст

38+277

Л=12m

52.

Moст

38+550

Л=175 m

Сектор 2, деонице 6-8

53.

Тунел 1

41+225

Л=200m

54.

Вијадукт

41+750

Л=735m

55.

Тунел 2

42+475

Л=295m

56.

Мост

42+700

Л=50m

57.

Тунел 3

42+875

Л=255m

58.

Вијадукт

43+180

Л=245m

59.

Мост

43+800

Л=450m

60.

Мост

44+350

Л=35m

61.

Мост

45+040

Л=50m

62.

Вијадукт

45+520

Л=735m

63.

Подвожњак

46+675

Л=15m

64.

Вијадукт

47+600

Л=245m

65.

Мост

47+930

Л=125m

66.

Тунел 4

48+225

Л=395m

67.

Вијадукт

48+590

Л=280m

68.

Мост

48+855

Л=175m

69.

Тунел 5

50+350

Л=2020m

70.

Вијадукт

51+880

Л=750m

71.

Тунел 6

52+750

Л=445m

72.

Тунел 7

53+100

Л=285m

73.

Вијадукт (само лево)

53+410

Л=280m

74.

Тунел 8

53+850

Л=540m

75.

Вијадукт

54+375

Л=525m

76.

Тунел Н1 (само десно)

54+850

Л=100m

77.

Вијадукт

55+300

Л=910m

78.

Тунел 9

56+200

Л=820m

79.

Мост

56+680

Л=65m

80.

Тунел 10

56+925

Л=340m

81.

Вијадукт

57+360

Л=455m

82.

Тунел 11

58+050

Л=670m

83.

Мост (само лево)

58+395

Л=65m

84.

Тунел 12

58+570

Л=35m

85.

Мост

58+730

Л=245m

86.

Мост

59+300

Л=490m

87.

Тунел 13

60+000

Л=400m

88.

Мост

60+315

Л=75m

89.

Тунел 14

60+600

Л=440m

90.

Мост

60+880

Л=50m

91.

Вијадукт

61+250

Л=315m

92.

Мост

61+595

Л=105m

93.

Тунел 15

61+775

Л=240m

94.

Тунел Н2

62+020

Л=75m

95.

Вијадукт

62+400

Л=420m

96.

Тунел 16

62+800

Л=335m

97.

Тунел 17

63+200

Л=280m

98.

Вијадукт

63+480

Л=210m

99.

Тунел 18

63+950

Л=695m

100.

Вијадукт

64+970

Л=1060m

101.

Тунел 19

65+800

Л=520m

102.

Мост

66+165

Л=140m

103.

Тунел Н3 (само десно)

66+380

Л=175m

104.

Тунел 20

66+700

Л=240m

105.

Мост

66+870

Л=12m

106.

Тунел 21

67+150

Л=495m

107.

Мост

67+490

Л=70m

108.

Тунел 22

67+700

Л=320m

109.

Мост

68+110

Л=150m

110.

Тунел 23

68+750

Л=1115m

111.

Мост

69+420

Л=140m

112.

Тунел 24

69+800

Л=385m

113.

Мост

70+060

Л=70m

114.

Тунел 25

70+400

Л=600m

115.

Вијадукт

71+000

Л=525m

116.

Тунел Н4

71+350

Л=175m

117.

Мост

71+520

Л=90m

118.

Тунел 26

72+250

Л=1390m

119.

Мост

73+040

Л=35m

120.

Мост

73+170

Л=50m

121.

Тунел 27

73+450

Л=155m

122.

Мост

73+650

Л=100m

123.

Вијадукт

74+160

Л=90m

124.

Мост

74+670

Л=175m

125.

Вијадукт

75+120

Л=80m

*Службени гласник РС, број 55/2019

3.1.2. Размештај пратећих садржаја у коридору ауто-пута

Пратећи садржаји ауто-пута деле се на:

1) функционалне садржаје путног саобраћаја за одржавање, управљање и обезбеђење бржег, сигурнијег, удобнијег и поузданијег транспорта робе и људи на ауто-путу: а) базе за одржавање пута, б) објекте контроле и управљања и в) објекте наплате путарине;

2) пратеће садржаје – за потребе корисника у саобраћају: a) паркиралишта и б) услужни центри (станице за снабдевање погонским горивом (у даљем тексту: бензинске станице), мотели, ресторани, ТИР центри и др.).

Утврђују се следећи основни критеријуми за размештај пратећих садржаја у коридору ауто-пута Е-80:

1) размештај пратећих садржаја обезбедиће функционално задовољавање;

(а) основних захтева безбедности саобраћаја – неповољним се сматрају све локације пратећих садржаја на самој петљи и у њеној непосредној близини, улазним и излазним крацима петље; обезбеђење везе са ауто-путем се врши посебним улазним и излазним саобраћајним тракама према критеријумима који се примењују за петље;

(б) конфора корисника ауто-пута и конфора корисника пратећег садржаја – локација пратећег садржаја не сме да представља место „насилног” успорења на ауто-путу;

(в) основних захтева у погледу садашњих и будућих потреба и могућност фазне реализације пратећих садржаја у зависности од пораста саобраћаја и неопходних реконструкција.

2) безбедност саобраћаја може се обезбедити формирањем паралелних сервисних саобраћајница са једном уливном и једном изливном траком за више пратећих садржаја;

3) поштовање оптималних функционалних растојања између пратећих садржаја;

4) равномерно распоређивање пратећих садржаја на целој деоници ауто-пута, ради обезбеђења равномерније расподеле директних и индиректних користи за локалну заједницу, могућности запошљавања, прихода локалних заједница од пореза на профит објеката и др.;

5) на једној локацији може бити по правилу једна доминантна функција пратећег садржаја ауто-пута са појединим допунским, компатибилним садржајима са више корисника, са једном улазном саобраћајницом са ауто-пута и једном излазном саобраћајницом на ауто-пут;

6) одступање од критеријума под тач. 2) и 3) овог става и гушћи распоред пратећих садржаја на коридору могућ је код урбаних центара (Прокупље и Куршумлија) и на прилазу путном административном прелазу Мердаре, због веће фреквенције улазног и излазног саобраћаја на ауто путу;

7) рангирање деоница према вероватноћи коришћења пратећих садржаја у коридору ауто-пута на основу просечног годишњег дневног саобраћаја и својства утицајног подручја посматране деонице ауто-пута (ранг укрштања, годишњи обим и неравномерност улазно-излазног саобраћаја);

8) стационажа одређеног садржаја представљају стационажу на средини дужине у односу на излив и улив са ауто-пута. У односу на смер раста стационаже одређене су позиције пратећих садржаја десно/лево.

У изградњи пратећих садржаја у коридору ауто-пута препоручује се поштовање принципа: био-климатске архитектуре и еколошких критеријума са малим степеном утицаја на средину; коришћења обновљивих извора енергије и напредних техника градње које користе сунце за грејање и ветар за климатизацију, као и локалне грађевинске материјале; уклапања у пејзаж и др.

*Службени гласник РС, број 55/2019

3.1.2.1. Функционални садржаји

1) Базе за одржавање пута

Базе за одржавање пута имају основну улогу сервисирања свих потребних радова зимског и летњег одржавања пута, а комплементарни су им и објекти у функцији информатике (телефонске везе, регулисање и контрола саобраћаја и сл.).

Утврђују се следећи посебни критеријуми за избор локација база за одржавање пута:

(1) близина насеља, могућност опремања комуналном инфраструктуром, еколошка погодност;

(2) функционално растојање од 40 до 60 km. У циљу обезбеђивања нормалног функционисања ауто-пута у року од два сата у току зимског периода, деоница не сме да буде дужа од 40 до 60 km, под претпоставком да је брзина уклањања снега 20–30 km/h и да је база оптималне величине. Нормативима редовног одржавања путева, према којима је прегледе пута обавезно вршити три пута на дан, дужина деонице је такође ограничена до 50 km;

(3) могућност манипулисања возила (петље, наплата путарине);

(4) површина од 2 до 3 ha.

У коридору ауто-пута Е-80, предвиђене су две базе за одржавање пута, и то:

(1) „Прокупље запад” – у саставу Петље „Прокупље – запад”, на стационажи km 23+500. Садржи и центар за контролу и управљање. Припадајућа деоница за одржавање ауто-пута ове базе је од петље „Мерошина” до петље „Белољин”;

(2) „Рударе” – у саставу петље „Рударе”, на стационажи km 59+281, на локацији после петље и бочног наплатног места на постојећем државном путу Iб реда број 35. Припадајућа деоница за одржавање ауто-пута ове базе је од петље „Белољин” до административног прелаза „Мердаре”.

У циљу обезбеђивања сталне проходности и безбедности пута, базе за одржавање имају следеће основне функције:

– редовно одржавање коловоза и њему припадајућих површина (укључујући мање поправке коловоза) и објеката, као и одржавање саобраћајне сигнализације и путне опреме;

– зимско одржавање, које пре свега представља чишћење снега и посипање соли, како би се тиме обезбедила проходност пута;

– свакодневне редовне прегледе коловоза и објеката;

– интервенције у ванредним околностима, као што су „шпиц” у саобраћају и саобраћајне несреће;

– вођење и надзор над саобраћајем.

Поред наведених радова, база за одржавање предвиђене су да изводе и остале радове на одржавању, који се не односе директно на одржавање и надзор над путевима, као што су комплетно одржавање возила и опреме.

2) Објекти и службе контроле и управљања

Објекти и службе контроле и управљања саобраћајем, који имају основну намену надгледавања одвијања саобраћаја, полицијске контроле (станице), информационог центра и пружања помоћи (пункта), уобичајено се лоцирају код база за одржавање пута у зависности од њиховог ранга.

Локације објеката контроле и управљања могу се, у складу са програмом развоја ЈП „Путеви Србије”, одредити и у оквиру осталих функционалних садржаја (по потреби и паркиралишта) у коридору ауто-пута.

За потребе контроле и управљања тунелским деловима деоница ауто-пута утврђује се осам центара за управљање:

– Центар за управљање „Божурна” – Погон на km 15+275 десно (у правцу раста стационаже) и Погон са центром за управљање на km 15+950 лево;

– Центар за управљање „Рачково брдо – Погон са центром за управљање на km 20+200 десно и Погон на km 21+450 лево;

– Центар за управљање „Марина кула” на km 49+300;

– Центар за управљање „Штација 1” на km 58+825;

– Центар за управљање „Велико брдо” на km 58+340;

– Центар за управљање „Мијачићи” на km 64+265;

– Центар за управљање „Мала Косаница” на km 68+195;

– Центар за управљање „Мердаре” на km 73+010.

3) Објекти наплате путарине

За обезбеђење затвореног система наплате путарине предвиђенa су два чеона наплатна места (у даљем тексту: ЧНМ) на ауто-путу Е-80, (уз напомену да се систем наплате путарине односно статус ЧНМ може кориговати у складу са политиком управљача ауто-пута ЈП „Путеви Србије”):

(1) ЧНМ „Мерошина” на стационажи km 2+125, између петље „Мерошина” на коридору ауто-пута Е-75 (km 0+000) и планиране петље „Мерошина – исток” на стационажи km 5+215;

(2) ЧНМ „Мердаре” на стационажи km 73+850, пре петље и административног прелаза „Мердаре”;

(3) као и бочне уливно-изливне наплатне станице (БНС).

*Службени гласник РС, број 55/2019

3.1.2.2. Пратећи садржаји за кориснике ауто-пута

1) Паркиралишта

Паркиралишта са паркинзима површине 1,5–5 ha имају основну функцију обезбеђења сигурног и конфорног путовања, у првом реду одмора и допунску функцију промоције туризма у окружењу.

Утврђују се следећи посебни критеријуми за избор локација паркиралишта са паркинзима:

(1) технички захтеви саобраћаја (у подножју, на средини или врху путног успона и сл); посебан простор за паркиралиште за аутомобиле, теретна возила и аутобусе;

(2) функционално растојање од 10 до 20 km – обострано и наизменично размештање паркиралишта за краће заустављање возила и задржавање путника са потребним конфором за краће задржавање и предах (од 15 до 30 минута);

(3) пожељна је близина већих или мањих насеља, видиковца, воденог огледала и сл. (природни амбијент), као и опремљеност или погодност локације за опремање комуналном инфраструктуром (за воду за пиће и санитарни чвор) и телефонским везама за пружање помоћи возачима.

У коридору ауто-пута Е-80 могуће је формирати паркиралишта у појасу ауто-пута, као фазу у реализацији планираних локација одморишта и услужних центара или као посебне локације на растојању не мањем од 4 km од локације одморишта и услужног центра.

2) Одморишта и услужни центри

Одморишта

Одморишта подразумевају дуже задржавање корисника пута (30–90 мин.) и имају раздвојене површине за паркирање путничких возила, аутобуса, теретних возила и ако постоји потреба туристичких возила. Она садрже све програме паркиралишта, као и додатно јавни телефон, осветљење, ресторане, продавнице и др. На одморишту могу бити и бензинске станице и ауто сервиси за мање услуге и поправке. Слободне површине су предвиђене за одмор и краћу рекреацију корисника пута. У складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11), дефинишу се два типа одморишта, и то О1 и О2.

У коридору ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре, предвиђено је пет одморишта, и то:

(1) одмориште „Мерошина” (тип О2), обострано, на стационажи km 3+250, површине 3,49 ha (десно) и 3,49 ha (лево), са бензинском станицом типа II;

(2) одморишта „Југ Богдановац” (тип О1), обострано, на стационажи km 13+050, површине 3,27 ha (десно) и 3,35 ha (лево), са бензинском станицом типа I;

(3) oдмориште „Белољин” (тип О1), обострано, на стационажи km 37+800, површине 3,99 ha (десно) и 4,38 ha (лево), са бензинском станицом типа I;

(4) одмориште „Куршумлија” (тип О2), обострано, на стационажи km 44+700, површине 2,9 ha (десно) и 2,89 ha (лево), са бензинском станицом типа II;

(5) одмориште „Мердаре” (тип О2), једнострано (лево), на стационажи km 75+121, на постојећем државном путу Iб реда број 35, површине 7,6 ha (укључујући и TIR базу и приступну саобраћајницу), са бензинском станицом типа II.

Услужни центри

Услужни центри су целовити мултифункционални пратећи садржаји који првенствено служе за дуже задржавање корисника пута. Они се, поред претходно наведених елемената, опремају мотелима, кампинг простором за рекреативна возила, бензинским станицама, сервисима, радионицама и др. Они су мали и специфично урбанизовани комплекси потпуно комунално опремљени. Интерне саобраћајнице и површине за паркирање развијају се по врстама возила (путнички аутомобили, теретна возила, аутобуси), као и по сврси задржавања (нпр. издвојено паркиралиште за мотел). Услужни центри имају велики број запослених и локалне кориснике из ширег подручја пута.

Приступ услужним центрима се обезбеђује директно са пута за кориснике пута, док се за локалне кориснике и запослене обезбеђује са локалне путне мреже, без спајања саобраћаја. Паркинг се формира на посебним површинама ослоњеним само на локалну путну мрежу и пешачко кретање до и од услужног центра.

Услужни центри првенствено служе за потребе корисника пута, због чега су потребе осталих корисника прихватљиве само у оној мери у којој не угрожавају неопходан квалитет услуге и ниво сигурности за кориснике ауто-пута.

У коридору ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре, предвиђен је један услужни центар „Прокупље”, обостранo, на стационажи km 28+150, површине 5,34 ha (десно) и 5,16 ha (лево), са мотелом типа II и бензинском станицом типа II.

Посебни садржаји – бензинске станице и мотели

Бензинске станице на ауто-путу обавезни су пратећи садржаји у коридору ауто- пута и представљају пунктове мање и средње величине, претежно са специјализованим саобраћајним садржајима за снабдевање погонским горивом, прибором и резервним деловима, за пружање услуга оправке возила, прања возила и друго, уз одговарајуће задовољавање потреба (предах, узимање хране, куповина и сл.) у току краћег и средњег задржавања путника, са могућношћу дужег задржавања у случају озбиљније оправке возила и пешачке везе бензинске станице са другим смештајним садржајима. Бензинске станице могу бити самостални објекти или у склопу мотела.

Утврђују се следећи посебни критеријуми за избор локација бензинских станица:

(1) функционално растојање од 20 до 30 km – обострано и наизменично размештање самосталних бензинских станица типа I (бензинско – путничка станица) и типа II (бензинско – сервисна станица, пододељак 4.3.). Уколико због проласка кроз урбане центре и прилаза путним прелазима није могуће испоштовати то правило, дозволиће се одступање у функционалном растојању и смицању;

(2) бензинске станице у саставу мотела мањег су капацитета и имају основну намену услуге гостију мотела;

(3) пожељно је обезбеђење обостраног приступа (са ауто-пута и са државног пута или јавног општинског пута), где је то могуће;

(4) површина од 1,5 до 3 ha.

У коридору ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре, предвиђено је шест бензинских станица, и то:

(1) бензинска станица „Мерошина” типа II, обострано, на стационажи km 3+250, у саставу одморишта „Мерошина”;

(2) бензинска станица „Југ Богдановац” типа I, обострано, на стационажи km 13+050, у саставу одморишта „Југ Богдановац”;

(3) бензинска станица „Прокупље” типа II, обострано, на стационажи 28+150, у саставу услужног центра „Прокупље”;

(4) бензинска станица „Белољин” типа I, обострано, на стационажи km 37+800, у саставу одморишта „Белољин”;

(5) бензинска станица „Куршумлија” типа II, обострано, на стационажи km 44+700, у саставу одморишта „Куршумлија”;

(6) бензинска станица „Мердаре” типа II, једнострано (лево), на стационажи km 75+121, на постојећем државном путу Iб реда број 35, у саставу одморишта „Мердаре”.

Мотели у коридору ауто-пута представљаће пунктове са најбогатијим садржајима, за најдуже задржавање путника ради потреба саобраћаја, одмора, рекреације и туризма (који подразумева најмање једно ноћење).

Утврђују се следећи посебни критеријуми за избор локација мотела:

(1) функционално растојање од 30 до 60 km (тип I), односно 80–160 km (тип II). Уколико због проласка кроз урбане центре и прилаза путним прелазима није могуће испоштовати то правило, дозволиће се одступање у смицању;

(2) мотели могу бити организовани као тип I (стандардни мотел) и тип II (мотел у туристичко-рекреативном комплексу, пододељак 4.3.). У зависности од погодности локације, мотели ће се градити са обе стране ауто-пута, ради рационализације пословања и коришћења изграђених капацитета, са међусобном пешачком и колско-службеном везом. Могуће је и премостити ауто-пут објектом који у свом склопу има услужне садржаје мотела;

(3) локације су условљене положајем, природним и створеним вредностима подручја, близином насеља, могућношћу повезивања са државним путевима и јавним општинским путевима, односно уз највећа саобраћајна чворишта, посебно према најзначајнијим туристичким дестинацијама;

(4) површина тип I оквирно од 0,8 ha до 2 ha и тип II од 2 ha, па навише с тим да, ако је у његовом склопу и бензинска станица, површине се сабирају (за потребе формирања услужног центра површина може бити и мања од збира, али не мање од 4 ha).

У коридору ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре, предвиђен је један мотел типа II, обостранo, на стационажи km 28+150, у саставу услужног центра „Прокупље”.

3) ТИР центри

ТИР центри („International Road Transports”) у коридору ауто-пута представљају пунктове првенствено за тешка транспортна возила са основним и специјализованим садржајима: за сервисирање, снабдевање погонским горивом, прибором и резервним деловима, прање возила и др; уз одговарајуће задовољавање осталих потреба (предах, хигијена, узимање хране, куповина и сл); паркингом за минимум 50 теретних возила и више путничких возила и аутобуса, са потребним пролазним тракама; зеленим разделним острвом, улазним и излазним коловозним тракама. Посебни критеријуми за избор локација ТИР центара су: функционално растојање од око 200 km; на прилазу већим саобраћајним чвориштима; могућност инфраструктурног опремања; површина од 3 ha до 5 ha.

У коридору ауто-пута Е-80 планирана је изградња једног ТIR центра „Мердаре”, једнострано (лево), на стационажи km 75+121, на постојећем државном путу Iб реда број 35, на локацији код одморишта „Мердаре”.

*Службени гласник РС, број 55/2019

3.2. ПЛАН ВЕЗА АУТО-ПУТА СА ОКРУЖЕЊЕМ

Везе ауто-пута Е-80 с окружењем оствариваће се путем петљи, а остале путне мреже преко денивелисаних укрштања, применом следећих критеријума:

1) обезбеђење веза с ауто-путем на местима укрштања с државним путевима I реда и саобраћајно најфреквентнијим државним путевима II реда или јавним општинским путевима, уз коришћење алтернативних путних праваца;

2) обезбеђење везе са ауто-путем ка градским и општинским центрима у окружењу коридора, по могућности на месту постојећих укрштања са правцима главних градских – насељских саобраћајница;

3) обезбеђење везе са ауто-путем за поједина подручја (планирана за развој туризма од међународног и националног значаја) и значајне просторно-развојне структуре (индустрија, робно-транспортни центри и др.).

*Службени гласник РС, број 55/2019

3.2.1. Петље

Овим просторним планом утврђен је положај осам петљи (једна постојећа и седам планираних), и то:

(1) постојећа петља „Мерошина” (km 0+000) на ауто-путу Е-75 – која представља почетак ауто-пута Е-80, деонице Ниш–Мердаре, са постојећом функцијом повезивања ауто-пута Е-75 са државним путем IБ реда број 35, односно планираном функцијом повезивања са ауто-путем Е-80;

(2) петља „Мерошина – исток” (km 5+215) – у функцији везе ауто-пута са државним путем IБ реда број 35, Мерошином и даље са државним путем IIБ реда број 417;

(3) петља „Прокупље – исток” (km 17+000) – у функцији везе ауто-пута са Прокупљем, државним путем IБ реда број 35 и даље посредно са државним путем IIБ реда број 418, државним путем IIА реда број 216 (веза са насељима Житорађа и Дољевац) и државним путем IIА реда број 226 (веза са насељем Бојник);

(4) петља „Прокупље–запад” (km 23+815) – у функцији везе ауто-пута са привредно-индустријском зоном Прокупља, Прокупљем, државним путем IБ реда број 35 и даље посредно са државним путем IIБ реда број 415;

(5) петља „Белољин” (km 32+270) – у функцији везе ауто-пута са државним путем IБ реда број 35, државним путем IБ реда број 38 (веза са насељем Блаце и градом Крушевац), као и посредно са државним путем IIБ реда број 415;

(6) петља „Куршумлија” (km 46+667) – у функцији везе ауто-пута са Куршумлијом, државним путем IБ реда број 35 и државним путем IIА реда број 212 (веза са насељеним местом Брзеће и туристичким подручјем и Националним парком „Копаоник”);

(7) петља „Рударе” (59+281) – у функцији везе ауто-пута са државним путем IБ реда број 35 и државним путем IIА реда број 228 (веза са Пролом бањом, туристичким подручјем Ђавоља Варош и Радан планина и насељеним местом Бојник);

(8) петља „Мердаре” (km 75+121) – у функцији повезивања ауто-пута, алтернативних путних праваца, државног пута IБ реда број 35 и Административног прелаза „Мердаре”.

*Службени гласник РС, број 55/2019

3.2.2. Денивелисана укрштања

Денивелисаним укрштањима обезбеђује се квалитетно повезивање и проходност мреже осталих државних и локалних путева на подручју коридора и његовог непосредног и регионалног окружења.

Размештај планираних денивелисаних укрштања се утврђује полазећи од следећих критеријума:

1) задржавањем постојећих траса свих државних и јавних општинских путева и њиховог денивелисаног укрштања са ауто-путем;

2) обезбеђењем денивелисаног укрштања за све некатегорисане општинске путеве (атарске путеве – пољски и шумски), с тим да место укрштања може бити померено са трасе атарског пута на дистанци максималне дужине 500 m, у ком случају се обезбеђује изградња деонице некатегорисаног општинског пута дуж ограде ауто-пута до погодног места за укрштање;

3) обезбеђењем, уколико је то потребно, бар једног денивелисаног укрштања за подручје једне катастарске општине чију територију пресеца ауто-пут;

4) размештајем денивелисаних укрштања јавних и некатегорисаних општинских путева са ауто-путем обезбедиће се удаљеност суседних укрштања која је већа од 2 km, а мања од 4 km;

5) на отвореном простору, по правилу, предност ће имати надвожњаци, а у насељима подвожњаци, док ће остали надземни водови (водопривредни, енергетски и др.) бити проведени испод трасе у случају да то диктирају локални услови (структура тла, рељеф итд.) и у случају да је наведено техничко решење прихватљиво за субјект, у чијој је надлежности надземни вод;

6) димензионисање надвожњака или подвожњака омогућиће пролазак свих врста возила (нпр. пољопривредне механизације), за двосмерни саобраћај, уз минималну висину подвожњака 4,5 m и ширину 6 m;

7) пропусти – мостови (за премошћавање водотока, сувих долина и депресија) предвидеће се као вишенаменски, са могућношћу коришћења за колски и пешачки саобраћај или пролаз ниске дивљачи;

8) инсталације и водови, који су положени уз ауто-пут и пругу, сместиће се ван ограђеног путног или пружног појаса, а уколико не постоји адекватно решење за њихово измештање, инсталацијама и водовима обезбедиће се посебне мере приступа и заштите.

Табела 3. Денивелисана укрштања на коридору ауто-пута (Сектор 1)

Ред. бр.

Прелази преко/испод

Укрштање/веза

КО

Општина

Стационажа

Деоница

1.

Прелаз испод ауто-пута

локални асфалтни пут Мрамор–Батушинац

Балајнац

Мерошина

km 00+210

01

2.

Прелаз испод ауто-пута

локални земљани пут

Балајнац

Мерошина

km 01+071

01

3.

Прелаз преко ауто-пута

асфалтни пут, постојећи надвожњак

Балајнац

Мерошина

km 01+714

01

4.

Прелаз испод ауто-пута

локални земљани пут

Градиште

Мерошина

km 02+539

01

5.

Прелаз испод ауто-пута

Александровачки поток, постојећи мост

Градиште

Мерошина

km 02+988

01

6.

Прелаз испод ауто-пута

општински асфалтирани пут

Градиште

Мерошина

km 03+513

01

7.

Прелаз преко ауто-пута

петља „Мерошина исток”

Брест

Мерошина

km 05+215

01

8.

Прелаз испод ауто-пута

поток, асфалтни пут

Мерошина

Мерошина

km 05+820

02

9.

Прелаз преко ауто-пута

асфалтни пут

Балићевац

Мерошина

km 07+571

02

10.

Прелаз испод ауто-пута

локални асфалтни пут, Крајковачка река

Балићевац

Мерошина

km 08+100

02

11.

Прелаз испод ауто-пута

Лепајски поток

Балићевац

Мерошина

km 08+510

02

12.

Прелаз преко ауто-пута

земљани пут

Балићевац

Мерошина

km 10+563

02

13.

Прелаз преко ауто-пута

земљани пут

Арбанасце

Мерошина

km 12+475

02

14.

Прелаз испод ауто-пута

асфалтни пут

Арбанасце

Мерошина

km 13+733

02

15.

Прелаз испод ауто-пута

суви поток, земљани пут

Арбанасце

Мерошина

km 14+030

02

16.

Прелаз испод ауто-пута

земљани пут

Нова Божурна

Прокупље

km 16+420

02

17.

Прелаз преко ауто-пута

петља „Прокупље исток”

Доња Стражава

Прокупље

km 17+000

02

18.

Прелаз преко ауто-пута

асфалтни пут

Ђуровац

Прокупље

km 17+185

03

19.

Прелаз испод ауто-пута

поток

Доња Стражава

Прокупље

km 17+810

03

20.

Прелаз испод ауто-пута

земљани пут

Доња Стражава

Прокупље

km 18+050

03

21.

Прелаз испод ауто-пута

река Стражава, асфалтни пут

Доња Стражава – Прокупље град

Прокупље

km 18+400

03

22.

Прелаз преко ауто-пута

асфалтни пут, ул. Ћирила и Методија

Прокупље град

Прокупље

km 18+985

03

23.

Прелаз испод ауто-пута

земљани пут

Прокупље

Прокупље

km 19+200

03

24.

Прелаз испод ауто-пута

земљани пут

Прокупље

Прокупље

km 19+880

03

25.

Прелаз преко ауто-пута

земљани пут

Прокупље

Прокупље

km 20+155

03

26.

Прелаз испод ауто-пута

земљани пут

Прокупље

Прокупље

km 21+570

03

27.

Прелаз испод ауто-пута

земљани пут, Црквени поток

Прокупље

Прокупље

km 21+920

03

28.

Прелаз испод ауто-пута

река Топлица, пруга

Прокупље – Бела Вода

Прокупље

km 22+910

03

29.

Прелаз преко ауто-пута

петља „Прокупље запад”

Прокупље

Прокупље

km 23+815

04

30.

Прелаз испод ауто-пута

земљани пут

Ћуковац

Прокупље

km 25+400

04

31.

Прелаз испод ауто-пута

земљани пут

Губетин

Прокупље

km 26+450

04

32.

Прелаз испод ауто-пута

асфалтни пут

Поточић

Прокупље

km 28+632

04

33.

Прелаз испод ауто-пута

земљани пут

Дреновац

Прокупље

km 29+799

04

34.

Прелаз испод ауто-пута

Конџељска река

Дреновац

Прокупље

km 30+111

04

35.

Прелаз испод ауто-пута

поток

Бресничић

Прокупље

km 31+793

04

36.

Прелаз преко ауто-пута

петља „Белољин”

Бресничић

Прокупље

km 32+280

05

37.

Прелаз испод ауто-пута

земљани пут

Конџељ

Прокупље

km 33+180

05

38.

Прелаз испод ауто-пута

земљани пут

Конџељ

Прокупље

km 33+622

05

39.

Прелаз испод ауто-пута

Драгушка река

Доња Коњуша

Прокупље

km 34+928

05

40.

Прелаз испод ауто-пута

државни пут IIА реда

Доња Коњуша

Прокупље

km 35+157

05

41.

Прелаз испод ауто-пута

земљани пут

Вича

Прокупље

km 36+573

05

42.

Прелаз испод ауто-пута

Суводолски поток

Туларе

Прокупље

km 37+570

05

43.

Прелаз испод ауто-пута

асфалтни пут

Туларе

Прокупље

km 37+990

05

44.

Прелаз испод ауто-пута

Бацка река

Туларе

Прокупље

km 38+280

05

45.

Прелаз испод ауто-пута

река Топлица

Вича

Прокупље

km 38+550

05

Табела 3а Денивелисана укрштања на коридору ауто-пута (Сектор 2)

Ред. бр.

Прелази преко/испод

Укрштање/веза

КО у општини Куршумлија

Стационажа

Деоница

1.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Доње Точане

km 40+994

06

2.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут (планирано измештање)

Доње Точане

km 41+800

06

3.

Пролаз испод ауто-пута

Точанска река

Доње Точане

km 42+700

06

4.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Доње Точане

km 43+200

06

5.

Пролаз испод ауто-пута

Река Топлица

Богујевац

km 43+800

06

6.

Пролаз испод ауто-пута

Безимени поток

Богујевац

km 44+350

06

7.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Богујевац

km 45+040

06

8.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут, Грабовничка река

Грабовница

km 45+550

06

9.

Прелаз преко ауто-пута

петља „Куршумлија”

Крчмаре

km 46+667

06

10.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Крчмаре

km 47+570

07

11.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Крчмаре

km 47+930

07

12.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Крчмаре

km 48+560

07

13.

Пролаз испод ауто-пута

Рацов поток

Крчмаре

km 48+850

07

14.

Пролаз испод ауто-пута

пропуст, поток

Крчмаре

km 49+300

07

15.

Пролаз испод ауто-пута

ДП IБ-35, река Косаница, пруга

Кастрат

km 51+620

07

15а

Пролаз испод ауто-пута

локални пут на КП 862, 1017 и 1042

Кастрат (засеок Јовановићи)

km 52+194

07

16.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Висока

km 54+450

07

17.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Висока

km 55+300

07

18.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Висока

km 55+750

07

19.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Висока

km 56+700

07

20.

Пролаз испод ауто-пута

Војнића поток

Љуша

km 57+360

07

21.

Пролаз испод ауто-пута

плочасти пропуст, поток

Рударе

km 58+425

07

22.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Рударе

km 58+730

07

23.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут, (Петља „Рударе”)

Рударе

km 59+281

07

24.

Пролаз испод ауто-пута

планирани излаз за наплатну рампу

Рударе

km 59+420

07

25.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Рударе

km 60+300

08

26.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Рударе

km 60+870

08

27.

Пролаз испод ауто-пута

Безимени поток

Дешишка

km 61+630

08

28.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Дешишка

km 62+450

08

29.

Пролаз испод ауто-пута

Орловачка река – Арапски поток

Равни Шорт

km 63+500

08

30.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут, поток

Рача

km 64+500

08

31.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Рача

km 66+200

08

32.

Пролаз испод ауто-пута

Матов поток

Рача

km 66+870

08

33.

Пролаз испод ауто-пута

поток

Мала Косаница

km 67+490

08

34.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Мала Косаница

km 67+910

08

35.

Пролаз испод ауто-пута

Бањски поток, локални пут

Мала Косаница

km 68+140

08

36.

Пролаз испод ауто-пута

Преветички поток

Мала Косаница

km 69+420

08

37.

Пролаз испод ауто-пута

поток

Мала Косаница

km 70+060

08

38.

Пролаз испод ауто-пута

поток, локални пут

Мала Косаница

km 71+100

08

39.

Пролаз испод ауто-пута

поток

Дегрмен

km 71+520

08

40.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Мердаре

km 73+040

08

41.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут, јаруга

Мердаре

km 73+170

08

42.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут

Мердаре

km 73+650

08

43.

Пролаз испод ауто-пута

локални пут, поток

Мердаре

km 74+160

08

44.

Пролаз испод ауто-пута

Малевићки поток

Мердаре

km 74+670

08

*Службени гласник РС, број 55/2019

3.2.3. Паралелни алтернативни путни правци

Основне функције паралелног алтернативног путног правца ауто-пута Е-80 су:

– обезбеђење алтернативног саобраћајног правца исток-запад у Инфраструктурном коридору, ради омогућавања обављања дела саобраћаја на овом правцу без наплате путарине;

– пријем саобраћаја са попречних путних праваца и усмеравање на ауто-пут преко најближих петљи;

– повезивање државних путева I и II реда и општинских путева и задовољење локалних саобраћајних потреба у Инфраструктурном коридору.

Полазећи од основних функција, положај коридора алтернативног путног правца утврђен је применом следећих критеријума: (а) да се налази у близини коридора ауто-пута и (б) да повезује градске и општинске центре и већа насеља у окружењу коридора.

Коридор алтернативног путног правца пружаће се паралелно коридору ауто-пута са деоницама са леве и десне стране, чије ће се функционално повезивање остварити државним путем IБ реда број 35 и петљама у денивелисаним укрштајима, и то:

1) на подручју града Ниша алтернативни правац се простире напуштеном трасом некада магистралног пута М-25, од државног пута IIА реда број 158 преко насеља 9. Мај, Мрамор, Александрово, до планиране петље „Мерошина – исток” (потребна санација);

2) кроз Мерошину алтернативни правац се простире од државног пута IБ реда број 35 код планиране петље „Мерошина – исток” јужно и преко Лепајског потока, даље са јужне стране насеља Брест, потом источно до државног пута IБ реда број 35;

3) од Мерошине до Прокупља алтернативни правац задржава постојећу трасу државног пута IБ реда број 35;

4) јужно од Прокупља планира се алтернативна саобраћајница која се простире од државног пута IБ реда број 35 (кружна раскрсница са саобраћајницом ка петљи „Прокупље – исток”), јужно ка насељу Ново Село, потом западно до државног пута IIБ реда број 418 и у наставку преко изграђеног моста преко Топлице, потом до државног пута IIA реда број 216, даље са леве стране реке Топлице до државног пута IIБ реда број 415, преко реке Топлице до саобраћајнице која води до наплатне рампе „Прокупље – запад” и до државног пута IБ реда број 35. Овај правац представља неопходну нову деоницу ради смањења обима транзитног саобраћаја кроз Прокупље и врши повезивање четири државна пута, индустријске зоне, железничке и аутобуске станице у Прокупљу. До реализације нове деонице јужно од Прокупља алтернативни пут остаје државни пут IБ реда број 35 кроз Прокупље. Након реализације нове деонице државног пута IБ реда број 35 јужно од Прокупља, постојећа деоница кроз урбано подручје постаће градска саобраћајница;

5) од Прокупља до Мердара алтернативни правац се простире комплетно државним путем IБ реда број 35, осим на местима где се врши преклапање трасе ауто-пута и где ће се изградити некомерцијални паралелни државни пут.

3.3. УТИЦАЈ КОРИДОРА АУТО-ПУТА НА ПРИРОДУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

3.3.1. Заштита природе и природних добара

Подручје Просторног плана обухвата мали део Парка природе „Радан” . Границама Просторног плана обухваћени део тог подручја је у режиму заштите II и III степена.

Од евидентираних природних добара , изван коридора, налазе се три објекта геонаслеђа који по својим вредностима и значају испуњавају услове за заштиту као споменици природе, и то: епигенетска клисура Топлице око узвишења Хисар код Прокупља (бр. 1 на рефералној карти бр. 1 и 2); конгломератични остењаци у селу Крчмаре (бр. 2); формација базалтних блокова на брду Бранкова кула (бр. 3).

На коридору, у појасу ауто-пута и заштитном појасу нема појединачних или група стабала дрвећа репрезентативних у погледу врсте, димензија и старости и значајних у културно-историјском и другом погледу.

Подручје Просторног плана обухвата делове еколошки значајних подручја (у даљем тексту: ЕЗП) установљених Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), и то:

– ЕЗП Радан, које обухвата  ПИО „Радан”, Emerald подручје Радан као део тзв. Смарагдне мреже подручја (Emerald Network of Areas of Special Conservation Interest – АsCI) значајних са становишта примене Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција) у Србији и PBA подручје Радан – одабрано подручје за дневне лептире (Prime Butterfly Areas) по програму Butterfly Conservation Europe; границе Emerald и PBA подручја су шире од граница предела изузетних одлика, тако да обухватају и коридор ауто-пута;

– ЕЗП „Лалиначке слатине”, IPA подручје – међународно значајна подручја за биљке (Important Plant Areas), установљено по програму Plantlife International – PlantEuropa, које обухвата двадесетак одвојених просторних фрагмената у долинама Топлице и Јужне Мораве, између села Лалинце и Балиновац, на којима постоји фрагилни угрожени тип централнобалканских слатинских станишта; један од репрезентативних примера тих станишта у оквиру овог IPA подручја, између села Лалинце и Дудулајце, изван граница Просторног плана, заштићен је као споменик природе под именом „Лалиначка слатина”, на површини 250 ha; коридор ауто-пута пресеца један од фрагмената IPA подручја између села Баличевац и Арбанасце на дужини око 600 m.

Сходно Уредби о еколошкој мрежи, делови водотока и приобаља Топлице и Косанице који су у природном и полуприродном стању имају статус еколошких коридора.

Уредбом о еколошкој мрежи, а у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16), на ЕЗП забрањени су уништавање и нарушавање станишта, уништавање и узнемиравање дивљих врста и промена намена површина под природном и полуприродном вегетацијом (ливаде, пашњаци, тршћаци и др.).

Уредбом о еколошкој мрежи границе еколошки значајних подручја Републике Србије одређене су на прегледној (ситноразмерној) рефералној карти само оквирно и прописано је да ће се оне прецизно дефинисати на ортофото и катастарској подлози размере 1:5.000. Такође, чл. 15. и 16. Закона о заштити природе утврђена је обавеза картографског приказа станишта и типова станишта који треба да буду саставни део планова и програма. С обзиром да се нису стекли неопходни услови да надлежне, односно задужене институције те обавезе изврше, ближи просторни и функционални однос коридора ауто-пута, еколошки значајних подручја и станишта утврдиће се у току израде и еколошког лиценцирања техничке и додатне планске документације.

Најосетљивија станишта су слатине (на делу деонице кроз топличку котлину), храстове шуме – сладуна, цера и китњака (на делу деонице Куршумлија–Мердаре) и водотоци (Топлице и Косанице и њихових притока) са прибрежном вегетацијом. Најосетљивије животињске групе су сисари (слепо куче, шарени твор, срна, дивља свиња, зец, вук и др.), укључујући слепе мишеве и ловну дивљач, птице (буљина, утина, ластавичар, ветрушка, сива чапља, препелица и јаребица и гнезда птица из фамилије врана), водоземци и гмизавци.

Планско решење трасе односно коридора ауто-пута не индикује значајне неповољне утицаје на биодиверзитет, предео и циљеве очувања и целовитост еколошки значајних подручја, а очекивани утицаји могу се избећи, смањити или надокнадити.

Просторним планом одређују се следеће мере и препоруке за избегавање, отклањање и умањивање неповољних утицаја изградње ауто-пута на природу и природне вредности којих ће се придржавати инвеститор и извођач радова приликом израде техничке документације и извођења радова:

– пројектовати и изградити одговарајуће еколошке прелазе сходно Правилнику о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС”, број 72/10), а заштитно зеленило формирати тако да осим основне функције (заштита од ветра, буке, ерозије и др.) има и улогу очувања и унапређења карактеристичне слике предела;

– изградњу посебних техничких конструкција треба предвидети на прелазу трасе ауто-пута преко водотока и у копненом делу, у виду посебних пролаза/прелаза. Ово је нарочито важно за остварење несметане комуникације између делова станишта већег броја врста сисара и водених организама. Од посебног је значаја обезбеђење функционалности еколошких коридора врста крупних сисара (дивља свиња, вук, мрки медвед) у брдско-планинском делу коридора, на простору између Мердара и Куршумлије. Прецизне локације прелаза биће одређене приликом издавања услова заштите природе за израду техничке документације;

– очувати потенцијална гнездилишта колонијалних врста птица (чапље и друге колонијалне врсте), одморишта и зимовалишта уз водотокове и друге површине дуж трасе ауто-пута;

– у периоду гнежђења птица од 15. марта до 30. јуна очувати гнезда крупних птица грабљивица и врста из породице врана (Corvidae);

– избећи сечу и уништавање строго заштићених и заштићених дрвенастих врста које се налазе на листама у оквиру Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16);

– приликом трасирања ауто-пута постојеће водотоке и крајречну вегетацију у непосредном алувијону максимално избегавати. У случају неопходности трасирања ауто-пута кроз алувијоне речних токова дуж коридора, биће потребно предвидети изградњу посебних техничких конструкција за умањење могућих негативних ефеката на поједине врсте и групе;

– избећи уклањање појединачних стабала импозантних димензија која нису заштићена као споменици природе, а која могу бити вредна за заштиту;

– сечу шуме и уклањање појединачних стабала дрвећа, посебно на местима премошћавања река, заузеће слатинских станишта и уклањање гнезда птица свести на најнеопходнији минимум;

– уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.), која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је, сходно члану 99. Закона о заштити природе, дужан да о налазу обавести министарство надлежно за послове заштите природе у року од осам дана од проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

Ближи услови и мере заштите природних вредности, односно дивљих врста и њихових станишта, предела и геонаслеђа прецизно ће се утврдити у поступку израде и еколошке сертификације техничке документације, а у сарадњи инвеститора и Завода за заштиту природе Србије.

*Службени гласник РС, број 55/2019

3.3.2. Заштита непокретних културних добара

На ширем подручју, односно у оквиру делова или целих катастарских општина кроз које пролази планирани коридор ауто-пута, налазе се следећа заштићена, односно утврђена непокретна културна добра:

1. Манастир Св. Николе, споменик културе од изузетног значаја – Црква Св. Николе, задужбина Стефана Немање подигнута у шестој или седмој деценији 12. века изнад леве обале Бањске реке на периферији данашње Куршумлије, са у 13. веку дозиданом припратом са две куле и капелом краља Милутина из 14. века (бр. 22 на рефералној карти бр. 1 и 2);

2. Манастир Св. Богородице, споменик културе од изузетног значаја – остаци Цркве Св. Богородице, задужбина Стефана Немање подигнута у истом периоду као и Црква Св. Николе, на темељима рановизантијске базилике (бр. 24);

3. Маркова црква код Кастрата, споменик културе – конзервирани остаци касноантичке базилике и средњовековне цркве подигнуте на заравни десне обале Косанице код ушћа у Топлицу (бр. 25);

4. Марина кула код Кастрата, споменик културе од великог значаја – остаци средњовековног утврђења на касноантичком локалитету, на узвишењу изнад Маркове цркве и саставака Топлице и Косанице (бр. 26);

5. Споменик ослободиоцима Куршумлије од Турака, споменик културе, подигнут 1896. године у центру Куршумлије у знак захвалности и сећања на ослобођење Куршумлије у српско-турском рату 19. јануара 1878. године (бр. 23);

6. Плочник, археолошко налазиште – остаци насеља млађег неолита из фазе винчанске културе означене као Винча–Плочник које највероватније представља и најстарији откривени металуршки центар и јувелирницу на свету, период 5400–4600 година пре нове ере, откривеног 1927. године, са бројним веома вредним налазима /основе кућа, пећи, огњишта, јаме, оставе са бакарним и каменим алаткама, делови керамичких посуда, фигуре, накит (бр. 13);

7. Римске терме у селу Баце, археолошко налазиште – конзервирани остаци јавног купатила из 3. или 4. века, откривени шездесетих година прошлог века приликом изградње пута и сачувани изградњом вијадукта изнад локалитета (бр. 16);

8. Црква Св. арханђела Михаила и Гаврила у Конџељу, споменик културе – црква подигнута крајем 19. века на темељима средњовековне цркве из 13. века, у народу позната као Топличка Грачаница (бр. 9);

9. Прокупље – споменички комплекс Прокупља кога чине средњовековно утврђење Хисар, Црква. Св. Прокопија и Латинска црква, као и споменици културе: зграда Музеја Топлице, зграда Соколског дома, зграда гимназије, зграда Старе гимназије, зграда општине, споменик палим Топличанима у ратовима 1912–1918. године (бр. 3);

10. Кулина–Балајнац, археолошко налазиште од великог значаја – остаци утврђења из јустинијанског периода византијског царства, са базиликом и цистерном за воду, у селу Градишту, општина Мерошина (бр. 1).

За Цркву Св. Богородице и Цркву Св. Николе установљене су одлукама СО Куршумлија 1987. године заштићене околине, које су потврђене и одговарајућим планским документима. Заштићена околина Манастира Св. Богородица, површине 14 ha, обухвата и простор око Маркове цркве и има двостепени режимом заштите и коришћења, при чему је непосредни простор око тих културних добара у I зони заштите, а остали део заштићене околине чини II зона заштите. Заштићена околина Цркве Св. Николе, има тростепени режим заштите и коришћења.

Одлуком о утврђивању локалитета Плочник код Прокупља за археолошко налазиште („Службени гласник РС”, број 50/12) дефинисан је простор налазишта (око 90 ha), у чијим границама је и заштићено археолошко налазиште Римске терме у селу Баце, и установљена заштићена околина (око 20 ha).

За остала утврђена непокретна културна добра нису у складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон), установљене заштићене околине нити је прецизно одређен простор заштите културног добра.

На подручју Просторног плана налази се већи број евидентираних локалитета са културним и историјским садржајем и вредностима. На основу прибављених аката надлежних установа заштите споменика културе и друге расположиве документације не може се утврдити ближи статус тих добара, односно да ли је за њих и када формално спроведен поступак евиденције и обавештавања у складу са чланом 29. Закона о културним добрима. При утврђивању планских решења евидентирани локалитети су третирани као културна добра која уживају претходну заштиту, односно као непокретности (земљиште и објекти) на којима се примењују мере заштите прописане наведеним законом.

Табела 4. Заштићена и евидентирана непокретна културна добра

Број на реф. карти

Катастарска

општина

Назив и

локација

Врста и заштитни

статус НКД

Положај

КОР(1)

ОПШТИНА МЕРОШИНА

1.

Градиште

Кулина–Балајнац, село Градиште, касноантичко археолошко налазише

Утврђено НКД – археолошко налазиште од великог значаја

Ван КОР

2.

Нова Божурња

Остава праисторијског накита, село Нова Божурња

Евидентирано НКД –

археолошко налазиште

Ван КОР

ГРАД ПРОКУПЉЕ

3.

Прокупље град

Прокупље – споменички комплекс: а) утврђење Хисар, б) Црква. Св. Прокопија, в) Латинска црква и зградe: г) Музеја Топлице, д) Соколског дома, ђ) гимназије, Старе гимназије, е) општине и ж) споменик палим Топличанима у ратовима 1912–1918. године

Утврђена НКД – споменици

културе од великог значаја (а, б и в) и споменици културе

Ван КОР

4.

Губетин

Савремена црква на темељима старе, село Губетин

Евидентирано НКД – споменик културе

Ван КОР

5.

Доња Топоница

Праисторијски тумул и средњевековно гробље, село Доња Топоница

Евидентирано НКД – археолошко налазиште –

6.

Горња Топоница

Античко насеље, село Смрдан

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

7.

Мала Плана

Савремена црква на темељима старе, село Мала Плана

Евидентирано НКД – споменик културе

Ван КОР

8.

Мала Плана

Праисторијски локалитет

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

Ван КОР

9.

Конџељ

Црква Св. архангела Михаила и Гаврила

Утврђено НКД – споменик културе

Ван КОР

10.

Доња Коњуша

Збориште у центру села Доња Коњуша

Евидентирано НКД – споменик културе

Ван КОР

11.

Вича

Праисторијско насеље и црква Огњене Марије, село Вича

Евидентирано НКД – археолошко налазиште и споменик културе

КОР

ЗП

12.

Вича

Утврђење на локалитету Дуварине (град Милана Топлице), село Вича

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

Ван КОР

13.

Баце

Римске терме и античко насеље, село Баце

Утврђено НКД – археолошко налазиште

Ван КОР

14.

Баце

Темељи цркве, локалитет Лукићи, село Баце

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

Ван КОР

15.

Баце

Црква Св. Јоакима и Ане, село Баце

Евидентирано НКД – споменик културе

Ван КОР

16.

Плочник и Баце

Праисторијско насеље винчанске културе

Утврђено НКД – археолошко налазиште

КОР

ЗП

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

17.

Доње Точане

Остаци Огњеве цркве

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

Ван КОР

Доње Точане

Црква успења Пресвете Богородице

Евидентирано НКД – споменик културе

18.

Барлово

Остаци зидова, село Барлово

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

Ван КОР

19.

Ново Село

Црква код гробља, Ново Село

Евидентирано НКД – споменик културе

и археолошко налазиште

Ван КОР

20.

Ново Село

Остаци цркве и гробље, локалитет Бело Поље

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

КОР

ПКИ

21.

Пепељевац

Остаци Цркве св. Недеље на гробљу, село Пепељевац

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

КОР

ПКИ

22.

Куршумлија

Манастир Св. Николе

Утврђено НКД – споменик културе од изузетног значаја

Ван КОР

23.

Куршумлија

Споменик ослободиоцима Куршумлије

Утврђено НКД – споменик културе

Ван КОР

24.

Куршумлија

Манастир св. Богородице, Куршумлија

Утврђено НКД – споменик културе од изузетног значаја

КОР

ПКИ

25.

Крчмаре

Маркова (Латинска) црква – остаци византијске базилике

Утврђено НКД – споменик културе

КОР

ПКИ/ПА

26.

Крчмаре

Марина кула – остаци средњовековног утврђења

Утврђено НКД –споменик културе од великог значаја

КОР

ПКИ/ЗП

27.

Кастрат

Самоково – античка рудишта

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

Ван

КОР

28.

Кастрат

Темељи Цркве – Кастрат

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

Ван КОР

29.

Висока

Висока, темељи црквице са надгробницима

НКД под претходном заштитом – археолошко налазиште

КОР

ПКИ

30.

Равни Шорт

Бранкова кула – остаци византијског утврђења

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

Ван

КОР

31.

Рача

Остаци цркве код гробља, село Рача

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

Ван

КОР

32.

Рача

Средњовековно гробље код цркве, локалитет Старо шљакиште

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

КОР

ПКИ

33.

Мердаре

Остаци неолитског насеља код сеоског гробља

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

КОР

ЗП/ПА

34.

Дегремен

Остаци неолитског насеља

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

Ван

КОР

35.

Дегремен

Остаци средњовековне цркве код Стожинића

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

Ван

КОР

36.

Дегремен

Остаци цркве код Бачевине

Евидентирано НКД – археолошко налазиште

Ван

КОР

Положај КОР1)/Положај према коридору: Ван КОР – изван коридора, КОР ПКИ– Коридор/појас контролисане изградње, КОР ЗП – Коридор/заштитни појас, КОР ПА – Коридор/појас ауто-пута

Дефинисано планско решење коридора ауто-пута неће угрозити интегритет и вредности заштићених културних добара и добара која уживају претходну заштиту, односно та добра сходно члану 7. Закона о културним добрима неће бити оштећена или уништена.

Од утврђених културних добара, у коридору ауто-пута налазе се: 1) Археолошко налазиште „Плочник”, деловима заштићеног простора налазишта и његове заштићене околине, с тим што се ове површине не налазе у заштитном појасу; 2) Споменик културе „Маркова црква” у непосредној близини осе прелиминарно планиране трасе, споменик културе од великог значаја „Марина кула” у појасу контролисане изградње и споменик културе од изузетног значаја „Манастир Св. Богородице”, удаљен од коридора око 40 m, чију заштићену околину коридор пресеца.

Од добара која уживају претходну заштиту у коридору се налазе локалитети: Бело Поље – остаци цркве и гробље, Пепељевац – остаци Цркве Св. Недеље на гробљу, Висока – темељи црквице са надгробницима, Старо шљачиште у Рачи – средњовековно гробље код цркве и Мердаре – остаци неолитског насеља код сеоског гробља. Ти локалитети су, осим локалитета Мердаре, на удаљености од осе ауто-пута већој од 110 метара, односно не налазе се у појасу ауто-пута, тако да неће бити директно изложени радовима и заузећу земљишта.

Инвеститор одговоран за израду даље планске, пројектне и техничке документације успоставиће сарадњу са надлежним установама заштите културних добара и прибавити услове и мере заштите утврђених културних добара или њихове заштићене околине и добара која уживају претходну заштиту, уколико је због положаја тих добара и врсте и обима радова индикована промена њиховог облика, изгледа и својстава, као и мишљење односно сагласност на ту документацију.

Просторним планом се посебно указује на одредбе Закона о културним добрима које се односе на услове и мере истраживања, техничке мере и друге радове на местима и објектима за које се на основу података надлежне установе или других сазнања претпоставља или зна да имају културне вредности.

Посебно су значајне следеће обавезе инвеститора, извођача радова и установа заштите културних добара, и то:

– када се у току грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта и археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;

– у случају да постоји непосредна опасност оштећења археолошког налазишта или предмета, надлежни завод за заштиту споменика културе привремено ће обуставити радове док се на основу овог закона не утврди да ли је односна непокретност или ствар културно добро или није;

– ако то не уради надлежни завод, радове ће обуставити Републички завод за заштиту споменика културе;

– обавеза инвеститора је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које открије приликом изградње, до предаје добра на чување надлежној установи заштите.

*Службени гласник РС, број 55/2019

3.3.3. Утицај на животну средину и мере заштите

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе и прописа утврђених прописима. У том смислу се, на основу анализе и оцене стања животне средине и на основу процењених могућих утицаја, дефинишу смернице за заштиту животне средине.

Смернице за заштиту имају за циљ да идентификоване негативне утицаје на животну средину усмере у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. Оне служе и да би позитивни утицаји задржали такав тренд. Смернице за заштиту омогућавају развој и спречавају конфликте у простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја.

На основу резултата извршене мултикритеријумске анализе приоритетних активности које су предвиђене планским документом, утврђују се смернице за заштиту животне средине које су дате за планирани ауто-пут и пратеће садржаје, односно за оне објекте који по природи свог функционисања могу представљати значајне загађиваче.

Опште смернице за заштиту животне средине су следеће:

− адекватно спровођење прописа који се односе на заштиту животне средине и спровођење преузетих међународних обавеза, које се односе на сектор саобраћајне инфраструктуре и сектор заштите животне средине;

− обавезно спровођење смерница за заштиту животне средине дефинисаних у Стратешкој процени утицаја и њихова детаљна разрада у процесу имплементације Просторног плана, односно кроз израду пројектно-техничке документације за појединачне пројекте и студије о процени утицаја на животну средину у складу са законском регулативом;

− обавезно спровођење мониторинга квалитета животне средине у складу са релевантном законском регулативом и Програмом праћења стања животне средине дефинисаним у Стратешкој процени утицаја;

− обавезно обезбеђивање надокнаде у складу са релевантним прописима власницима објекта који су директно угрожени реализацијом ауто-пута (заузимање тј. уклањање објеката на траси будуће саобраћајнице и сл.);

− обезбеђивање едукације и учешће јавности у свим фазама реализације пројеката у сектору саобраћајне инфраструктуре.

Мере заштите ваздуха

За време извођења грађевинских радова потребно је спровести низ мера како би се негативни утицаји на квалитет ваздуха свели на минимум:

− у циљу спречавања неконтролисаног разношења грађевинског материјала транспортним средствима потребно је спроводити чишћење возила пре изласка на јавне површине, као и обавезно прекривање или влажење материјала који се транспортује како не би дошло до његовог развејавања;

− по сувом и ветровитом времену спроводити редовно влажење површина са којим може доћи до развејавања прашине;

− обавезно обезбедити техничку исправност механизације, редовним (по потреби ванредним) техничким контолама норми емисије штетних гасова.

Уколико се у непосредној близини налазе угрожени објекти, пројектном документацијом је потребно предвидети следеће мере:

− формирање зелених заштитних шумских појасева, од различитих засада отпорних на загађење ваздуха;

− израда пројекта пејзажног решења за заштиту од загађења ваздуха у непосредној близини пратећих садржаја ауто-пута (одморишта, услужни центри и др.).

Мере заштите од буке

Претходном анализом утицаја на животну средину ауто-пута урађеној за потребе Генералног пројекта, извршена је анализа утицаја саобраћајне буке. Дуж трасе планираног ауто-пута лоцирано је више насеља која у планском периоду могу бити изложени прекомерним нивоима буке у току изградње и у току експлоатације. У фази израде Идејног пројекта, односно Студије о процени утицаја на животну средину, потребно је извршити моделовање саобраћајне буке и на основу резултата предвидети мере у току изградње и у току експлоатације, које су неопходне за умањење утицаја буке на околину.

У току извођења радова потребно је преузети следеће мере заштите:

− спроводити редован мониторинг буке у непосредној близини градилишта;

− захтевати од извођача радова да поштује мере ублажавања од буке;

− приликом извођења радова користити модерну опрему са пругушивачима буке (опрема која задовољава захтеве Директиве EC/2000/14);

− придржавати се уобичајених радних сати у току дана;

− у близини насеља рад са бучном опремом треба да буде ограничен, обавезна употреба заклона.

Пре пуштања ауто-пута у експлоатацију, а на основу локацијских услова, урадити техничку документацију за техничке мере заштите од буке унутар земљишног појаса ауто- пута (Пројекат за грађевинску дозволу техничких мера заштите од буке и Пројекат за извођење техничких мера заштите од буке), при чему обезбедити следеће мере заштите:

− на местима где долази до прекорачења саобраћајне буке, у близини насељених места и објеката, потребно је планирати техничке мере заштите – конструкције за заштиту од буке;

− конструкције за заштиту од буке морају задовољавати акустичне, конструктивне и визуелне карактеристике;

− конструкције је потребно димензионисати и реализовати за плански период од најмање десет година, са могућношћу етапне надоградње.

Мере заштите тла

Земљиште на подручју Просторног плана је релативно очувано од загађења и великим делом погодно за производњу хране.

Ради заштите ауто-пута од спирања и одроњавања, предвидети озелењавање травом, шибљем и другим аутохтоним растињем која не угрожава прегледност пута косина, усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту на локацијама где је то могуће и ако карактеристике терена то омогућавају.

Ради заштите и спречавања неповољног утицаја радова на изградњи планираног ауто-пута на квалитет земљишта потребно је предузети следеће мере:

− изградити контролисани систем одвођења атмосферских вода са коловоза до сепаратора за пречишћавање;

− хумусни материјал који ће бити скинут приликом изградње потребно је користити за хумузирање косина насипа. Начин и место његовог депоновања утврдити приликом израде пројектно-техничке документације;

− приликом изградње избећи непотребно збијање тла;

− увести забрану отварања неконтролисаних приступних путева појединим деловима градилишта;

− све манипулације нафтом и њеним дериватима у току процеса градње, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања;

− сва амбалажа за уље и друге нафтне деривате сакупљати и односити на контролисане депоније извођача радова, са којих се контролисано односи преко овлашћеног комуналног предузећа;

− обавезно је паркирање машина само на уређеним местима;

− уколико дође до загађења тла уљем и нафтним дериватима, на тим местима обавезно се уклања део земљишта и односи на депонију предвиђену за такву врсту отпада;

− забрањено је прање машина и возила у зони радова;

− забрањено је прања миксера и одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које површине ван непосредне површине пута;

− за сва позајмишта и депоније израдити потребну техничку документацију (пројекти рекултивације);

− изградити контролисани систем одвођења атмосферских вода са коловоза до сепаратора за пречишћавање.

Мере заштите вода

Заштита вода и њихово коришћење остварује се у оквиру интегралног управљања водама спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, квалитета и количина. Воде се могу користити, а отпадне воде испуштати уз примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност од загађивања. Мере заштите вода обезбеђују спречавање или ограничавање уношења у воде опасних, отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово пречишћавање. Ради заштите и спречавања неповољног утицаја ауто-пута на квалитет вода потребно је предузети следеће мере:

− обавезно је очување квалитета површинских и подземних вода у складу са захтеваном класом квалитета;

− у близини водотокова користити само квалитетан материјал за насип, као што је шљунак без примеса земље или других нечистоћа;

− приликом израде техничке документације предвидети зоне од биљног покривача између саобраћајнице и водних тела;

− испуштена вода у реципијент квалитетом мора да одговара прописима и захтевима Уредбе о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије („Службени гласник РС”, број 11/02), што се доказује пројектом за водотокове и подземне воде;

− пројектно-техничком документацијом предвидети заштиту ерозија и седиментације;

− пројектно-техничком документацијом предвидети решење обезбеђивања изворишта подземних и површинских вода и заштиту водоносних слојева од загађења. Због специфичности изворишта Вича потребно је детаљније сагледати потенцијале изворишта и потенцијалну угроженост изворишта и на основу прикупљених података, уз поштовање мера заштите и сагледавања прикупљених мишљења, потребно је формирати оптимално техничко решење за извориште Вича;

− на местима укрштања ауто-пута са водотоком обезбедити протицање меродавних рачунских великих вода грађењем пропуста и мостова;

− ауто-пут не сме да прекине водоносне слојеве, уколико пресеца техничком документацијом предвидети дренажни слој којим ће се сачувати континуитет водоносног слоја;

− одводњавање атмосферске воде мора да се обезбеди контролисаним системом одвођења атмосферских вода са коловоза до сепаратора за пречишћавање пре упуштања у реципијент;

− сви објекти који су у функцији ауто-пута, ако испуштају отпадне воде у водоток (угоститељски објекти, административни, радионице и сервиси) морају обезбедити третман вода до друге категорије по свим параметрима дефинисаним категоризацијом водотокова;

− приликом пројектовања система за одводњавање отпадних вода са коловозне површине посебну пажњу обратити на местима укрштања ауто-пута са водотоковима ради спречавања директног изливања штетних материја у реципијенте;

− доношење акта који регулише обим и временске интервале поступка контроле, чишћења и према потреби поправке објекта одводњавања површинских вода и објеката за њихово пречишћавање.

Мере заштите природних добара, флоре и фауне

Опште мере заштите заштићених подручја природних вредности, флоре и фауне дате су у тачки 3.3.1. Просторног плана.

У фази изградње ауто-пута потребно је спровести мере заштите како би се утицаји на флору и фауну посматраног простора минимализовали, и то:

− градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање;

− при избору локације водити рачуна да то не буде простор са израженим карактеристикама флоре и фауне како би се избегао непотребан губитак биотопа;

− у случају да је у периоду припреме локације и извођења радова неопходно уклонити шумску вегетацију у одређеном обиму, неопходно је одабрати, обележити дозначним жигом и евидентирати стабла за сечу (извршити дознаку), испланирати извлачење и складиштење дрвне запремине, до њене предаје власнику (кориснику) земљишта са кога је вегетација уклоњена;

− потребно је дефинисати локације евентуалних позајмишта земље, изворишта камена и локације за одлагање откривке (јаловине), коју након извршених радова треба искористити за санацију позајмишта;

− адекватан мониторинг загађености ваздуха и земљишта, у складу са са законском регулативом;

− у случају да током радова на локацији дође до хаваријског изливања горива, уља и других опасних и штетних материја и супстанци, неопходно је извођачким пројектом предвидети благовремену евакуацију загађеног земљишта на место и под условима надлежне комуналне службе и тренутну санацију терена.

3.3.4. Мере заштите од удеса и мере заштите у ванредним ситуација

С обзиром на чињеницу да постоји вероватноћа удеса возила која транспортују опасне материје неопходно је предвидети посебне мере заштите у таквим ситуацијама. Низ мера које су планиране у склопу опште заштите животне средине имају свој пуни смисао и обезбеђују значајну поузданост читавог система и у случајевима хаваријских загађења. Насипи преко пет метара и мостови преко водотокова представљају најугроженија места на ауто-путу на којима постоји највећи ризик од загађења услед акцидента.

Имајући у виду значај подручја кроз које пролази траса будућег ауто-пута потребно је да се у фази пројектовања објекта предвиде мере превенције и мере санације.

Мере превенције су:

− обавезно предвидети техничке мере заштите у попречном профилу пута (издигнути ивичњаци, попуњавајући слојеви, хидроизолациони слојеви);

− студијом процене утицаја на животну средину обавезно предвидети мере заштите у фази градње и у фази експлоатације;

− обавезно предвидети мере ограничења брзине за возила која превозе опасне терете;

− потребно је планирати депоновање одређених количина сорбента и одговорајуће механизације у бази за одржавање деонице ауто-пута.

Мере санације су:

− у фази пројектовања треба предвидети мере евакуације и неутрализације токсичних супстанци;

− у случају хаварије возила са опасним теретом (у прашкастом, грануларном, течном или гасовитом стању) саобраћај обавезно зауставити, пребацити на другу траку ауто-пута и послати захтев специјализованој служби у најближем месту или бази за одржавање или Сектору за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова;

− потребно је ограничити истицање опасне материје;

− потребно је ограничити изливену течност на простор на који се излива;

− прикупљене материје третирати са посебним поступцима регенерације и њихово депоновање на специјализоване депоније;

− обавезна употреба специјалних сорбенаса и других средстава за деконтаминацију терена и санирање последица на месту изливања опасних материја;

− уколико дође до загађења у границама и ван граница појаса ауто-пута обавезно применити методе ремедијације, како земљишта, тако и подземних вода уколико дође до контакта;

− техничком документацијом предвидети превентивне и оперативне мере заштите, реаговање и поступке санације за случај хаваријског изливања опасних материја у околину.

За превентивну заштиту од пожара, као и његово успешно елиминисање, примењиваће се Законом o заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15), утврђене мере и критеријуми противпожарне заштите. Дужи тунели представљају најугроженије објекте од пожара па је, приликом израде техничке документације, потребно израдити елаборат о заштити од пожара и прибавити сагласност на техничку документацију Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова.

3.4. УТИЦАЈ КОРИДОРА АУТО-ПУТА НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА И РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ

Утицај коридора ауто-пута на функционисање мреже насеља

Мрежу насеља на ширем подручју, односно у оквиру делова или целих катастарских општина кроз које пролази планирани коридор ауто-пута чине фрагменти мрежа насеља на територији града Прокупљa и општина Мерошина и Куршумлија. Најјачи утицај остварује град Ниш (ван подручја Просторног плана), као и град Прокупље и општина Куршумлија (делом на подручју Просторног плана).

На подручју коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре, могу се издвојити две целине са аспекта анализе функционисања насеља у његовом непосредном окружењу. На делу деонице ауто-пута, Сектор 1 (до профила Плочник), дужине 40 km, у заштитном појасу ауто-пута, обухваћени су делови 29 катастарских општина, односно 27 насеља у општини Мерошина и граду Прокупљу, тј. подручје на којем је према попису становништва 2011. године живело укупно 38.038 становника или око 36.000 становника у насељима чија су грађевинска подручја у контактном подручју коридора ауто-пута. На Сектору 2 (Плочник–Мердаре), дужине 37 km, обухваћени су делови 21 насеља у граду Прокупљу и општини Куршумлији.

Коридор ауто-пута већим делом пружа се ван настањених делова обухваћених катастарских општина, односно ван грађевинских подручја насеља. Првенствено пролази преко пољопривредног и шумског земљишта тангирајући грађевинска подручја насеља.

На делу Сектора 1, Деонице 3 (тачка 3.1.1. овог просторног плана), ауто-пут пресеца једно насељено место градског типа (Прокупље), односно деоница ауто-пута која се пружа северно од насељеног места Прокупља пролази/тангира делове раштрканог грађевинског подручја овог насеља. Такође, мањи број заселака који су се развијали дуж попречних комуникација путне мреже у коридору ауто-пута, трпеће ефекте проласка ауто-пута, тј. неће се налазити у целости на једној његовој страни, што је присутно код насељених места: Југ Богдановац, Арбанасце, Доња Стражава, Прокупље, Дреновац, Конџељ и Доња Коњуша. Због изградње ауто-пута доћи ће до преусмеравања, односно укидања појединих постојећих комуникација и успостављања нових (преко надвожњака и подвожњака), што се неће негативно одразити на постојеће везе насељених места Александрово, Баличевац и Арбанасце са општинским центром Мерошином, односно Доње Стражаве, Поточића, Мале Плане, Бресничића, Конџеља, Доње Коњуше и Тулара са градским центром Прокупљем. На Сектору 1, на траси и у заштитном појасу ауто-пута нема објеката јавних служби. Поређењем позитивних и негативних ефеката експлоатације ауто-пута, потенцира се приступачност простору, скраћивање времена путовања, оживљавање привредних активности, отварање могућности за развој одређених делатности и запошљавања локалног становништва, што ће ублажити утицај нежељених ефеката изузимања дела пољопривредног земљишта из производње и преусмеравања појединих постојећих комуникација међу насељима.

На Сектору 2, којим су обухваћени делови општине Куршумлија и једно насељено место (Плочник) у граду Прокупље, стратешке одреднице у погледу утицаја коридора ауто-пута на развој мреже насеља и диференцијацију функција центара у мрежи обухватају:

1. организацију и развој малих/патуљастих насеља до 100 становника и најбројнијих, малих сеоских насеља од 101 до 500 становника, посебно центара заједнице насеља Грабовнице и Раче, као и локалних сеоских и специјализованих центара Барлова, Рудара, Дегрмена и Мердара, при чему основу будућег развоја треба тражити у повезивању природних погодности и саобраћајног положаја на коридору ауто-пута;

2. јачање мањег урбаног ареала у окружењу насталог локалном концентрацијом становништва и функција у Куршумлији као једином градском насељу и општинском центру на овом делу деонице ауто-пута;

3. заустављање демографског пражњења готово свих обухваћених насеља и поремећаја у социо-економској структури становништва;

4. јачање интензитета коришћења простора у односу на садашње веома мале густине насељености.

Развојно-пропулзивна улога коридора ауто-пута на овом делу деонице има вишеструке и делимично, супротне утицаје на развој и уређење села, тј. на очување примарне функције сеоских атара као система пољопривредног и шумског земљишта. Негативни ефекти могу се испољити због могућности утицаја коридора на стихијско заузимање појасева намењених реализацији и заштити ауто-пута, за стамбену изградњу, подизање привредних објеката и сл., као и услед губљења економског интереса једног дела власника пољопривредних фондова за обављање пољопривредних делатности. С друге стране, преовлађујући позитивни ефекти очитавају се у повећању приступачности простора, оживљавању села према моделу интегралног руралног развоја, којим се обезбеђује економски просперитет и демографска стабилност, на бази локалних ресурса и туристичких потенцијала, што би омогућило отварање нових радних места и развој допунских активности, напоредо са јачањем локалне иницијативе.

*Службени гласник РС, број 55/2019

Усмеравање привредног развоја

Локационо-развојни потенцијал појаса коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре је значајан у деловима сливова реке Топлице и њене притоке Косанице и повезивању овог простора са Коридором X (са контактима са Коридором VII и Коридором IV), ауто-путем Е-75, тј. у повезивању Поморавља и источног дела Балкана са АП Косово и Метохија.

На подручју Просторног плана налазе се привредни и урбани центри: Мерошина, Прокупље, Куршумлија, а у непосредном функционалном окружењу су Ниш, Приштина и други центри. Уз друге мере и програме, њихово саобраћајно интегрисање у простор Републике Србије сматра се једним од главних предуслова бржег привредног и социјалног развоја.

Постојећу привредну структуру планског подручја одликују доминантне делатности пољопривреде, шумарства, прерађивачке и прехрамбене индустрије. Основна погодност за развој је коришћење природног потенцијала (производња и прерада пољопривредних производа, прерада дрвета, биља и шумских плодова, туризам и др.). Ограничења у овом појасу огледају се у дужем периоду привредне стагнације и тешког проласка кроз процес реструктурирања привредне структуре и приватизације, у ком су поједина предузећа престала са радом. Такође, у новије време је израженија тенденција претварања пољопривредног земљишта у грађевинско у рубним зонама насеља, посебно дуж главних путних праваца.

Подручје Просторног плана налази се на делу истражног поља за које је одобрено извођење геолошких истраживања нафте и гаса јужно од Саве и Дунава (истражни простор из Регистра истражних простора број 1915).

Развој пољопривреде

Полазећи од тога да на подручју Просторног плана доминира пољопривредно земљиште са око 60% површина, са посебним погодностима за пољопривредне делатности у равничарском делу терена који се простире дуж алувиона Топлице, па све до северних падина планине Радан, које гравитирају ка Топлици (плодне оранице са најзаступљенијим једногодишњим засадима и повременим површинама под воћњацима), при чему не треба занемарити ни значај површина под ливадама, пашњацима и шумама у оквиру брдско-планинских терена којим пролази Сектор 2  ауто-пута, основне планске смернице за развој агроиндустријског сектора обухватају:

1) одрживо коришћење и заштиту пољопривредног земљишта у зони утицаја коридора и максимално очување постојећег квалитета пољопривредног земљишта;

2) примену интегралног и органског система производње, заштиту агро и био диверзитета, негу и промоцију производње и пласман традиционалних локалних производа и осигуравање прихода малих произвођача;

3) подстицање производње пољопривредно-прехрамбених артикала високог квалитета, чији ће транспорт бити значајно побољшан, а тржишни пласман проширен захваљујући утицају коридора;

4) улагања у ревитализацију производње и газдинстава – проширење поседа, спречавање уситњавања обрадивог пољопривредног земљишта уређеног комасацијом на парцеле чија је површина мања од 1 ha, смањење зависности пољопривредне производње од климатских услова и проширење производње ради задовољења не само личних потреба домицилног становништва, обнова пашњачког сточарства, обнова и подизање нових дугогодишњих засада у воћарству, узгој аутохтоних биљних врста и раса стоке;

5) већу повезаност пољопривреде са прерађивачком индустријом и улагања у изградњу малих погона за прераду млека, меса, воћа и за сакупљање, дораду, паковање лековитог биља и шумских плодова.

*Службени гласник РС, број 55/2019

Развој и размештај индустрије

На ширем подручју, односно у оквиру делова или целих катастарских општина кроз које пролази планирани коридор ауто-пута, развој индустрије се усмерава на повезивање индустријских парк-зона у Прокупљу и Куршумлији, тј. на могућност формирања већег индустријског комплекса и већих производних погона чији би се значај могао проширити и на регионалном нивоу. Тиме се подстиче оријентација ка међународном правцу и Коридору Х, који води долинама Велике и Јужне Мораве са контактима са дунавско-савским појасом и Коридором VII, али и правцима ка суседним државама, првенствено са Републиком Бугарском и Републиком Македонијом. У националним оквирима, могућности развоја ове зоне везане су за привредну сарадњу са индустријским – привредним центрима, првенствено на магистралним коридорима дуж Западне Мораве, као и привредним центрима АП Косово и Метохија.

Повољна саобраћајна повезаност (ауто-пут и железница), близина сировинских ресурса, добра инфраструктурна опремљеност и мала улагања која су неопходна за њихово активирање и обнову, чине посебно атрактивним за формирање индустријске парк – зоне у Прокупљу и Куршумлији. У њима би се задржало досадашње опредељење на прехрамбену и дрвну индустрију с обзиром на базу за унапређење већ постојећих индустријских комплекса који раде („HISSAR” а.д. прехрамбена индустрија из Прокупља, ЈУРОФУНГО д.о.о. Куршумлија, Фруник Куршумлија, ДОО „Радиша”, „Витана” д.о.о, Симпо „Шик” д.о.о. и „Југо-адрија” д.о.о., Куршумлија), али се овде такође могу створити услови за даљи индустријски развој прерађивачке и текстилне индустрије (Никодије Стојановић – ТАТКО – индустрија филцаних производа из Прокупља, мањих предузећа за текстил и текстилне производе: „Мипа комерц”, „Цуца”, „Топличанка комерц”, „Бурда” (самостална занатска кројачка радња), „АС”, „Вутекс” (самостална занатска радња за производњу лаке, тешке и дечије конфекције и др, Куршумлија), грађевинских, саобраћајних и сличних услуга („LEONI wiring systems southeast” д.о.о. фабрика каблова за аутомобилску индустрију из Прокупља), комерцијалних и пословно-финансијских услуга, формирањем опремљених локација (нових и старих) за развој малих и средњих предузећа. Посебним мерама треба подстаћи и активирање неискоришћеног потенцијала некада значајних привредних носилаца на овом подручју, а који тренутно не послују (металопрерађивачка индустрија „Металац и фабрика конфекције „7 јул”, Куршумлија).

Поред ових индустријских зона, већ су формирани нуклеуси радних зона „Александрово” и „Југ Богдановац”, а инфраструктурно су опремљени, али неискоришћени капацитети у оквиру постојећег комплекса Трикотажа „Омладинка” – у стечају (погодан за развој текстилне индустрије) у општини Мерошина. Такође, „инкубатори” развоја руралног подручја су у насељима Доња Стражава, Поточић и Туларе у општини Прокупље, захваљујући подстицању развоја предузетништва, породичног бизниса, малих и средњих предузећа. На територији општине Куршумлија могуће је формирање мањих индустријских зона у рубном делу насеља Грабовнице и на потезу Рача–Мердаре, и то за развој мањих производних погона за пољопривредну производњу, коришћење капацитета конфекцијске индустрије која је под стечајем „Рача”, Рача и за развој различитих пословних и услужних делатности које се могу јавити као пратећи садржаји уз развој насеља Мердаре као центра уз царину, због његовог положаја непосредно уз административну линију према АП Косово и Метохија.

Размештај привредних (индустријских, производних) структура на планском подручју заснива се на јачању привредне конкурентности и територијалне кохезије након реализације ауто-пута, чиме ће се утицати на подизање тзв. „степена инвестиционе привлачности” окружења, најпре за развој активности и функција којима ће се валоризовати погодности положаја у коридору ауто-пута и за развој других саобраћајних праваца који омогућавају повећање квалитета доступности и повезаности насеља и активности у његовом коридору и зони утицаја.

*Службени гласник РС, број 55/2019

Развој туризма

На основу оцене стања туристичког потенцијала на простору обухваћеним Просторним планом и његовог непосредног и ширег окружења, као и могућности њиховог бржег активирања у склопу укупне туристичке понуде овог подручја, развој туризма треба прилагодити потребама других туристичких тржишта и локалног становништва, али и захтевима које транзит на ауто-путу поставља у погледу удобности и пријатности путовања.

Према Закону о ППРС подручје Просторног плана са његовим непосредним и регионалним окружењем припада планираним туристичким кластерима Југоисточна и средишња и западна Србија, док се као примарна дестинација са комплетном целогодишњом понудом издваја Копаоник.

Развој туризма у непосредном окружењу коридора ауто- пута, засниваће се на стратешким приоритетима доминантних видова туризма и поштовању принципа одрживог развоја. Према утврђеним природним и културним вредностима и досадашњим развојем материјалне основе, туристичка понуда засниваће се на: повољном гео-саобраћајном положају, културно-историјским знаменитостима, сеоском и излетничко-рекреативном туризму, опремању туристичких зона објектима туристичке и остале инфраструктуре, реконструкцији и модернизацији приступних путева туристичким локалитетима, изградњи пешачких и бициклистичких стаза и др.

Према природним и створеним туристичким ресурсима и критеријумима тражње ширег круга туристичке и рекреативне клијентеле, туристичка понуда засниваће се на следећим доминантним видовима туризма РПП за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа:

1. планинском туризму и рекреацији – на Јастрепцу и Радану са богатом и разноврсном туристичком понудом, првенствено у летњој и делом и зимској сезони, уз културни, сеоски, ловни, еколошки и друге специјализоване видове туризма;

2. културном туризму – првенствено у оквиру понуде археолошког наслеђа (зона неолитског насеља Плочник), природних вредности (Ђавоља Варош), споменика културе, етно-вредности традиционалних села и др., током целе године (претежно у летњој сезони), уз функционалну интеграцију туристичке понуде окружења културних добара;

3. бањском туризму – са целогодишњом понудом (са акцентом на летњој сезони) у здравственој рехабилитацији (балнеолошкој и климатској), здравственој и спортској рекреацији (Куршумлијска бања, Пролом Бања и Луковска Бања), уз планински, културни, сеоски, еколошки и друге видове туризма;

4. градском туризму – са иницијацијом градског туризма у општинским центрима Прокупље и Куршумлија, уз целогодишњу понуду (са акцентом на летњој сезони) у пословном и манифестационом туризму, рекреацији и др., уз функционалну интеграцију са понудом градског окружења;

5. сеоском туризму – са целогодишњом понудом, уз планински, еко и етно-туризам, ловни туризам, производњу еко-хране и етно-занатских производа, панорамске путеве (Јастрепцом и Раданом), у ближој гравитацији туристичких и рекреативних комплекса, центара и места комерцијалне туристичке понуде;

6. туризму специјалних интересовања (излетнички, еколошки, културолошки, сеоски, ловни, истраживачке туре, бициклизам и др.), заступљен уз све претходно наведене видове туризма, уз функционалну интеграцију са њима.

Уређење и опремање непосредног појаса заштите ауто-пута треба прилагодити свим категоријама путника који су у транзиту, а просторни размештај пратећих садржаја за потребе корисника ауто-пута ускладити и са међународним стандардима. Због тога је у коридору ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре, предвиђен један услужни центар „Прокупље” (са мотелом) и четири обострана одморишта „Мерошина”, „Југбогдановац”, „Белољин” и „Куршумлија”.

3.5. ОДНОС КОРИДОРА АУТО-ПУТА ПРЕМА ДРУГИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА

3.5.1. Положај и везе у односу на осталу саобраћајну инфраструктуру

Регионална једноколосечна железничка пруга број 18 (Ниш) – Дољевац – Кастрат – Косово Поље са прикључним пругама број 19. и 20. налази се на подручју Просторног плана на деоници од Прокупља (катастарска општина Беле Воде), до границе катастарске општине Мердаре са АП Косовом и Метохијом.

Коридор ауто-пута Е-80 пружаће се паралелно коридору постојеће регионалне железничке пруге на различитим удаљеностима од пруге. Коридор ауто-пута се приближава или укршта са коридором железничке пруге на следећим деоницама ауто-пута:

– општина Прокупље – укршта се на km 22+838,633 (мост) у катастарској општини Бела Вода; a приближава се од km 23 до km 28 на подручју катастарских општина Бела Вода, Ћуковац, Губетин и Доња Топоница; код km 31 на подручју катастарске општине Дреновац; од km 33 до km 37 на подручју катастарских општина Конџељ, Белољин и Туларе; од km 40 до km 41 на подручју катастарске општине Плочник;

– општина Куршумлија – укршта се на km 45 у катастарској општини Богујевац и између km 53 и km 54 у катастарској општини Кастрат; a приближава се на km 48 на подручју катастарске општине Пепељевац, на km 51 на подручју катастарске општине Кастрат; на km 57 на подручју катастарске општине Висока.

Везе железничке пруге са окружењем обезбедиће се:

− постојећим железничким станицама и стајалиштима;

− денивелисаним укрштањима са ауто-путем.

Реконструкција и модернизација железничких станица и стајалишта дефинисаће се кроз даљу израду техничке и планске документације.

Денивелисано укрштање на km 22+838,633 утврђено је детаљном регулацијом у склопу Просторног плана, док ће денивелисана укрштања на km 45 и између km 53 и km 54 бити утврђена детаљном регулацијом ауто-пута на подручју општине Куршумлија у склопу измена и допуна овог просторног плана.

Западноморавска национална бициклистичка рута број 8. од Ниша до Баличевца пратиће са северне стране коридор ауто-пута Е-80. Од Баличевца ће наставити у правцу севера пратећи државни пут IIБ 417.

3.5.2. Положај и везе у односу на остале инфраструктурне системе

3.5.2.1. Положај и везе у односу на водопривредну инфраструктуру

На подручју Просторног плана са коридором ауто-пута Е-80 укрштаће се планирани краци магистралног цевовода Топличког подсистема за снабдевање водом насеља од акумулације „Селова” у правцу:

− Ниш − на подручју катастарске општине Александрово;

− Мерошина − на подручју катастарских општина Лепаја, Баличевац и Мерошина;

− Дољевац − на подручју катастарских општина Стражава, Ђуровац, Појате и Нова Божурна;

− Прокупље − на подручју катастарске општине Прокупље;

− Куршумлија − кроз насеља Микуљана и Куршумлија на подручју катастарске општине Куршумлија.

У обухвату или на граници са коридором ауто-пута налази се дванаест локалних подземних изворишта воде за снабдевање насеља водом – два у општини Мерошина, пет у општини Прокупље и пет у општини Куршумлија. Положај локалних подземних изворишта вода за снабдевање насеља водом и укрштање магистралних цевовода за локалне системе водоснабдевања са коридором ауто-пута приказана су на Рефералној карти број 2.

Табела 5. Постојеће и планиране регулације на рекама и потоцима за заштиту ауто-пута од поплава (Сектор 1)

Стационажа ауто-пута (km)

Поток/река (назив)

Коментар

2+988.34

Александровачки поток

Регулација L= 92 m

5+825

Голема Падина

Осигурање корита у зони моста

7+420

Мала Падина

Потребан пропуст на ауто-путу и уређење канала. На km 7+420 је мањи слив који треба увести у постојећи путни канал на km 7+570 (предвиђен је и надвожњак на овој локацији).

8+105

Крајковачка река

Регулација L= 73 m

8+522.45

Лепајски поток

Регулација L= 437 m

14+062

Југбогдановачка река

Регулација L= 105 m

14+235

Суви поток

Регулација L= 255 m

17+781.5

Цигански поток

Регулација L= 188 m

18+433

Стржавска река

Регулација L= 311 m

19+184

Безимени поток

Пут и канал уређење испод моста - канал L=87 m

22+679.4

Трнавска река

Регулација L= 238 m

23+050 - 23+850

река Топлица

Регулација процењена L= од 1.027 до 1.287 m

25+509

Ранђелов поток

Овај слив гравитира путном прелазу преко пруге и ауто-пута. У зони пруге потребно је применити техничко решење са мањим плочастим пропустом (а не посебним објектом) како би се спречило отицање воде на ауто-пут.

26+685 – 26+785

Планска река

Регулација L= 142 m

26+929 – 27+161

Планска река

Регулација L= 237 m

27+684.55

Планска река

Регулација L= 371 m

28+019

Дреновачки поток

Регулација L= 182 m

30+070.10

јаруга

Регулација L= 197m

31+793

Здравињска река

Регулација L= 197 m

33+128.4

Конџељска река

Постојећа регулација

34+928 (34+943)

Драгушка река

Регулација L= 152 m

37+074

Тисин поток

На 37+000 водоток узводно од пруге и могући објекат на прузи који није снимљен. Слив гравитира ка Суводолском потоку и Топлици

37+533

Суводолски поток

Осигурање корита на дужини од 117 m

38+278

Бацка река

Регулација L= 110 m

38+553.85

Топлица

Осигурање корита на дужини од 132 m

Табела 5а Постојеће и планиране регулације на рекама и потоцима за заштиту ауто-пута од поплава (Сектор 2)

Стационажа ауто-пута (km)

Поток/река (назив)

Коментар

Дужина регулације (m)

41+009

Гволин поток

85

42+700

Точанска река

90

43+552 - 44+009

Река Топлица

540

44+350

поток

130

45+850

Грабовничка река

150

48+847

Рацов поток

200

56+750

поток

90

1+780 (приступ петљи „Рударе”)

Косаница

400

59+138

јаруга

460

59+430

јаруга

290

61+625

поток

120

63+520

Орловачка река

140

66+197

јаруга

160

67+490

јаруга

150

68+150

Бањски поток

140

69+435

Преветички поток

170

70+060

јаруга

100

73+040

јаруга

120

73+150

јаруга

120

74+660

Малевички поток

140

75+120

јаруга

180

У техничкој документацији је потребно детаљно сагледати однос ауто-пута са водоводном мрежом и уколико није могуће задржати постојеће решење и применити мере заштите, техничком документацијом дефинисати ново решење, чија ће реализација бити обавеза инвеститора изградње ауто-пута. Имајући у виду да тренутно не постоје подаци о локалним приватним изворима водоснабдевања, укључујући и оне системе који су евидентирани планским документом по катастарским парцелама, о њима је потребно прикупити податке накнадним рекогносцирањем на терену, у завршним фазама израде техничке документације, пре извођења радова.

Табела 5б Катастарске парцеле на којима се налазе евидентирани постојећи локални извори водоснабдевања (бунари) и цевоводи

Катастарска парцела

(КП)

Катастарска општина

Објекат

141, 142 и 143

КО Богујевац

водовод и бунари

178/1 и 178/2, као и 153 (или 158), 163, 164, 165, 166, 170, 174 и 318

КО Богујевац

водовод

1990

КО Висока

бунар и водовод

522/1 и 524/2

КО Крчмаре

водовод

458/1

КО Крчмаре

бунар

441

КО Крчмаре

бунар

200

КО Мердаре

бунар

215

КО Мердаре

бунар и водовод

386/2, 389, 392/2, 403 и 405

КО Мердаре

водовод

737/3 и 735/1

КО Мала Косаница

бунари

Све парцеле на траси

КО Рача

водовод

885

КО Рударе

бунар

946/2

КО Рударе

водовод”

*Службени гласник РС, број 55/2019

3.5.2.2. Положај и везе у односу на енергетску инфраструктуру

3.5.2.2.1. Положај и везе у односу на електроенергетску инфраструктуру

Постојећи далековод 400 kV пресеца коридор ауто-пута на km 13+712 на подручју катастарске општине Југ Богдановац и Арбанасце, општина Прокупље, одакле се пружа скоро паралелно коридору ауто-пута пролазећи на или ван подручја Просторног плана. На подручје Просторног плана улази на подручју катастарске општине Плочник у општини Прокупље, наставља ван подручја Просторног плана до поновног уласка на подручје катастарске општине Ново Село у општини Куршумлија. Наставља пружање на подручју Просторног плана и укршта се са коридором ауто-пута на km 47 на подручју катастарске општине Пепељевац и на km 52 на подручју катастарске општине Крчмаре, одакле се оба коридора пружају скоро паралелно.

Постојећи далековод 220 kV налази се ван коридора ауто-пута у катастарским општинама Куршумлија и Љуша на подручју Просторног плана.

Постојећи далековод 110 kV број 156 ТС „Ниш 1” – ТС „Прокупље” улази на подручје Просторног плана у катастарској општини Баличевац, општина Мерошина и укршта се са коридором ауто-пута на:

− у општини Мерошина – km 10+057 у катастарској општини Баличевац, km 14+246 у катастарској општини Југ Богдановац и Арбанасце;

− у општини Прокупље – km 18+089 у катастарској општини Доња Стражава.

Постојећи далековод број 1185 ТС „Куршумлија” – ТС „Прокупље” целом трасом налази се на подручју Просторног плана. Укршта се са коридором ауто-пута на:

− у општини Прокупље – km 21+222 у катастарској општини Прокупље, km 23+077 у катастарској општини Бела Вода, km 24+028 у катастарским општинама Бела Вода и Ћуковац, km 37+140 у катастарским општинама Туларе и Вича;

− у општини Куршумлија – km 44 и km 45 у катастарској општини Богујевац.

Постојећи далековод ТС „Куршумлија” – ТС „Александровац” почетним делом трасе налази се на подручју Просторног плана и сече коридор ауто-пута у општини Куршумлија на km 51+ у катастарској општини Кастрат.

Везе далековода 110 kV са окружењем оствариваће се преко трафостаница 110/35 kV ТС „Прокупље” и ТС „Куршумлија”, далековода и трафостаница 35 kV и нижег напонског нивоа.

У обухвату Просторног плана налази се постојећа трафостаница 110/35 „Куршумлија” и ТС 35/10 kV „Куршумлија 2” која је део постројења трафостанице 110/35 „Куршумлија”, чија ће се удаљеност од експлоатационог појаса и непосредног појаса заштите ауто-пута утврдити детаљном регулацијом коридора ауто-пута у склопу измена и допуна овог просторног плана. Постојеће трафостанице ТС 35/10 kV „Мерошина”, ТС 35/10 kV „Белољин” и ТС 35/10 kV „Рача” у обухвату су ширег појаса заштите ауто-пута на подручју Просторног плана, тако да не постоји колизија са ауто-путем.

Планира се изградња нових водова 35 kV Рача – Пролом бања (ван подручја Просторног плана) и вода 35 kV од ТС 35/10 kV Куршумлија II до Пролом бање (ван подручја Просторног плана).

Укрштања далековода 35 kV са коридором ауто-пута дата су у Tабели 8 (пододељк 3.6.) и на Рефералној карти број 2.

Ограничава се реализација локација за потенцијалне мале хидроакумулације на рекама Топлица и Косаница у коридору ауто-пута на km 39, km 41, km 45, km 51 и km 60 до утврђивања детаљне регулације коридора ауто-пута на подручју општине Куршумлија у склопу измена и допуна овог просторног плана.

3.5.2.2.2. Положај и везе у односу на гасоводну инфраструктуру

У обухвату Просторног плана нема изграђених гасовода и објеката у функцији гасовода.

Планирана секција транспортног гасовода Ниш (Дољевац) – Приштина гасне интерконекције Република Србија – Црна Гора (укључујући АП Косово и Метохија) пружаће се од главног разводног чвора ГРЧ „Орљане” у Дољевцу до ГРЧ „Житорађа”, преко територија општина Дољевац и Житорађа ван подручја Просторног плана. Планирана главна мерно-регулациона станица ГМРС „Житорађа” прикључиће се на ГРЧ „Житорађа” и служиће за снабдевање гасом потрошача у општинама Житорађа и Мерошина. Од ГРЧ „Житорађа” транспортни гасовод пружаће се до ГРЧ „Прокупље” на који ће се прикључити ГМРС „Прокупље” са коje ће се природним гасом снабдевати потрошачи на подручју општине Прокупље.

Од ГРЧ „Прокупље” транспортни гасовод пружаће се у правцу севера и на подручје Просторног плана улазиће на подручју катастарских општина Ново Село и Ђуровац, где ће се укрштати у близини петље „Прокупље исток” са коридором ауто-пута на оријентационој стационажи km 16+700. Гасовод ће пратити коридор ауто-пута до km 20, одакле наставља да заобилази урбани центар Прокупље ван подручја Просторног плана, на које поново улази и укршта се са коридором ауто-пута пре петље „Прокупље – запад”. Правац пружања транспортног гасовода наставља да прати коридор ауто-пута и државног пута IБ реда број 35 до границе катастарске општине Мердаре са АП Косовом и Метохијом. Коридор транспортног гасовода укрштаће се са коридором ауто-пута на оријентационим стационажама:

− подручју општине Прокупље – km 16+700, km 18+900, km 19+800, km 24+500 и km 37+700 на подручју катастарске општине Вича; km 45 на подручју катастарских општина Богујевац и Грабовница;

− подручју општине Куршумлија – km 51 и km 53 на подручју катастарске општине Кастрат.

Разводни гасоводи за Мерошину, Блаце и Куршумлију укрштаће се са коридором ауто-пута: између km 5 и km 6 на подручју катастарске општине Брест, општина Мерошина; на km 37 на подручју катастарске општине Вича, општина Прокупље; пре km 51 на подручју катастарске општине Куршумлија, општина Куршумлија.

Веза планираног транспортног и разводних гасовода са окружењем оствариваће се преко гасоводних објекта:

1) на подручју Просторног плана

− ГРЧ „Блаце” на подручју катастарске општине Вича, општина Прокупље,

− ГМРС „Куршумлија” на подручју катастарске општине Куршумлија, општина Куршумлија;

2) ван подручја Просторног плана

− ГРЧ „Орљане” у Дољевцу, ГРЧ „Житорађа” и ГРЧ „Прокупље”,

− ГМРС „Дољевац”, ГМРС „Житорађа”, ГМРС „Мерошина” и ГМРС „Прокупље”.

Сва места укрштаја гасовода са ауто-путем дата су оријентационо, а тачна места и начини укрштања, локације објеката у функцији гасовода као и тачна траса гасовода одредиће се израдом одговарајуће планске и техничке документације за транспортни гасовод.

Коридор ауто-пута укрштаће се на више места и са планираном гасоводном мрежом притиска до 16 bar, а тачна места и начини укрштања одредиће се одговарајућом планском и техничком документацијом која ће се израдити за потребе система дистрибутивних гасовода на подручју обухваћених општина.

3.5.2.2.3. Положај и везе у односу на електронску инфраструктуру

Магистрални оптички кабл Ниш – Приштина налази се на подручју Просторног плана. Положај магистралног оптичког кабла са приводима приказан је на Рефералној карти број 2. Њихова укрштања са ауто-путем назначена су у Табели 8 (пододељак 3.6).

Положај постојећих, планираних и потенцијалних базних станица мобилне телефоније дат је на Рефералној карти број 2.

3.6. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА И ПРЕГЛЕД УКРШТАЊА КОРИДОРА АУТО-ПУТА СА ОСТАЛИМ ТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА

Постојећа употреба простора на подручју Просторног плана (површине 51,53 km²) има следећу структуру (Табела 6.):

− пољопривредно земљиште 34,3km² (66,6%);

− шуме и шумско земљиште 14,2 km² (27,6%);

− водне површине (текуће воде и акумулација) 0,4 km² (0,8%);

− неплодне површине 2,6 km² (5,0%).

На подручју Просторног плана земљиште се користити у највећој мери као пољопривредно и шумско, а мањим делом као грађевинско (Табела 6.).

На подручју општине Мерошина и града Прокупља на пољопривредном земљишту у котлинским деловима доминира воћарство (јабуке, шљиве и вишње), виноградарство и ратарство (житарице) у брежуљкастој зони, а сточарство (свиње, говеда, овце, живина и др.) на планинским, вишим теренима. Најповољнији терени су у котлинском делу и речним терасама Топлице и њених притока до 350 мнв. Зоне повољне за ливаде и пашњаке су на вишим теренима побрђа и планинским деловима. На подручју општине Куршумлија на пољопривредном земљишту претежно су пашњачке и ливадске површине, уз мање површине њива у долинском североисточном делу, при чему још увек преовлађује екстензиван карактер производње.

Табела 6. Биланс коришћења земљишта по јединицама локалне самоуправе

Коришћење земљишта (ha - %)

Укупно

Пољопривредно

Шумско

Водно

Остало

Мерошина

1050,2

30,6

16,2

1,1

0

0

48,6

18,7

1115,0

21,6

Прокупље

1238,2

36,1

128,3

9,1

17,2

44,6

79,1

30,4

1462,8

28,4

Куршумлија

1144,4

33,3

1277,2

89,8

21,4

55,4

132,4

50,9

2575,4

50,0

Укупно

3432,8

100

1421,7

100

38,6

100

260,1

100

5153,2

100

Према подацима из CORINE базе података о коришћењу земљишта у 2012. години (http://land,copernicus,eu/pan - european/corine - land - cover/)

Промене у билансу основне намене простора су планским решењима усмерене ка заузимању земљишта за потребе реализације и изградњe инфраструктурног објекта ауто-пута (Табела 7.).

Табела 7. Приказ биланса намене простора на подручју Просторног плана у ha

Година

Намена простора

Пољопривредно

Шумско

Водно

Остало

Укупно

Мерошина

2016

1050,2

16,2

0

48,6

1115,0

2020

894,0

6,2

0

214,8

2020/2016

- 156

- 10

+166

Прокупље

2016

1238,2

128,3

17,2

79,1

1462,8

2020

998,2

118,3

17,2

329,1

2020/2016

- 240

- 10

+250

Куршумлија

2016

1144,4

1277,2

21,4

132,4

2575,4

2022

1039,4

1032,2

21,4

482,4

2022/2015

-105

-245

-

+350

Укупно подручје Просторног плана (1+2+3)

2016

3432,8

1421,7

38,6

260,1

5153,2

2022

-501

-265

0

766

2022/2016

2931,8

1156,7

38,6

1026,1

Планиране промене у билансу намене простора до 2022. године одразиће се највише на пољопривредно земљиште које ће се смањити за око 5 km², углавном за потребе изградње инфраструктурног објекта ауто-пута и пратећих садржаја јавне намене.

Табела 8. Списак тачака укрштања коридора ауто-пута са границама јединица локалних самоуправа и другим техничким инфраструктурним објектима (Сектор 1)

Р. бр.

Ознака

укрштања

Објекат

КО

Град/

општина

Стање

Опис укрштања

Стац. km

Тип

објекта

Деоница

1.

УП1

асфалтни пут

Балајнац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 00+210

мост

01

2.

УЕ1

ДВ 10 kV

Балајнац

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 00+300

01

3.

УП2

земљани пут

Балајнац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 01+071

подвожњак

01

4.

УП3

земљани пут

Балајнац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 01+478

подвожњак

01

5.

УП4

асфалтни пут

Балајнац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 01+714

надвожњак

01

6.

УК1

Граница КО

Балајнац – Градиште

Мерошина

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 02+232

01

7.

УВ1

цевовод из Селове

Градиште

Мерошина

планирано

Укрштање са водном инфраструктуром – водовод

km 02+400

подвожњак

01

8.

УП5

земљани пут

Градиште

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 02+539

подвожњак

01

9.

УР1

регулација – Александровачки поток

Градиште

Мерошина

постојеће

Укрштање са реком

km 02+988

постојећи мост

01

10.

УП6

асфалтни пут

Градиште

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 03+513

мост

01

11.

УО1

оптички кабл

Градиште

Мерошина

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 03+810

01

12.

УЕ2

подземни ДВ 10 kV

Градиште

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 03+864

01

13.

УК2

Граница КО

Градиште – Брест

Мерошина

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 04+463

01

14.

УР2

пропуст Ø1000

Брест

Мерошина

постојеће

Укрштање са реком

km 05+191

подвожњак

01

15.

УП7

петља „Мерошина – запад”

Брест

Мерошина

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 05+215

надвожњак

01

16.

УГ1

разводни гасовод МГ-11

Брест

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 05+398

01

17.

УЕ3

подземни ДВ 10kV

Брест

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 05+408

01

18.

УБ1

бициклистички коридор

Брест

Мерошина

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 05+521

02

19.

УВ2

водовод

Брест

Мерошина

постојеће

Укрштање са водном инфраструктуром – водовод

km 05+530

02

20.

УО2

оптички кабл

Брест

Мерошина

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 05+557

02

21.

УК3

Граница КО

Брест – Мерошина

Мерошина

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 05+753

02

22.

УК4

Граница КО

Брест – Мерошина

Мерошина

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 05+756

02

23.

УК5

Граница КО

Брест – Мерошина

Мерошина

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 05+800

02

24.

УП8

асфалтни пут, девијација

Мерошина

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 05+820

мост

02

25.

УР3

регулација – Голема падина

Мерошина

Мерошина

постојеће

Укрштање са реком

km 05+825

мост

02

26.

УЕ4

ДВ 10 kV

Мерошина

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 05+883

02

27.

УЕ5

ДВ 35 kV

Мерошина

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 05+928

02

28.

УК6

Граница КО

Мерошина – Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 06+085

02

29.

УП9

земљани пут

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 06+142

девијација

02

30.

УР4

регулација – Мала Падина

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са реком

km 07+420

пропуст

02

31.

УГ2

дистрибутивни гасовод до 16 bar

Балићевац

Мерошина

планирано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 07+520

02

32.

УБ2

бициклистички коридор

Балићевац

Мерошина

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 07+555

мост

02

33.

УО3

оптички кабл +бакарни кабл

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 07+565

02

34.

УП10

асфалтни пут

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 07+571

надвожњак

02

35.

УЕ6

ДВ 10 kV

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 07+650

02

36.

УП11

земљани пут

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 07+711

девијација

02

37.

УО4

бакарни кабл+ТК канализација

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 08+070

мост

02

38.

УП12

асфалтни пут, девијација

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 08+074

мост

02

39.

УГ3

дистрибутивни гасовод до 16 bar

Балићевац

Мерошина

планирано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 08+100

02

40.

УР5

регулација – Крајковачка река

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са реком

km 08+105

мост

02

41.

УП13

земљани пут

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 08+318

девијација

02

42.

УР6

регулација – Лепајски поток

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са реком

km 08+513

мост

02

43.

УП14

земљани пут

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 08+627

девијација

02

44.

УЕ7

ДВ 35 kV

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 08+964

02

45.

УЕ8

ДВ 35 kV

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 09+372

02

46.

УП15

земљани пут

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 09+687

тунел

02

47.

УП16

земљани пут

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 10+021

подвожњак

02

48.

УЕ9

ДВ 110 kV

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 10+057

02

49.

УЕ10

ДВ 110 kV

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 10+068

02

50.

УП17

земљани пут

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 10+297

девијација

02

51.

УП18

земљани пут

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 10+563

надвожњак

02

52.

УП19

земљани пут

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 10+975

девијација

02

53.

УП20

земљани пут

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 11+948

девијација

02

54.

УП21

земљани пута, девијација

Балићевац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 12+154

надвожњак

02

55.

УК7

Граница КО

Балићевац – Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 12+160

02

56.

УП22

земљани пут

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 12+182

девијација

02

57.

УП23

земљани пут

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 12+475

надвожњак

02

58.

УП24

земљани пут

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 12+846

девијација

02

59.

УП25

земљани пут

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 13+414

девијација

02

60.

УП26

земљани пут

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 13+559

девијација

02

61.

УЕ11

ДВ 10 kV

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 13+671

02

62.

УЕ12

ДВ 400 kV

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 13+713

02

63.

УП27

асфалтни пута

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 13+733

мост

02

64.

УО5

оптички кабл +бакарни кабл

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 13+735

02

65.

УГ4

дистрибутивни гасовод до 16 bar

Арбанасце

Мерошина

планирано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 13+750

02

66.

УО6

оптички кабл

Арбанасце

Мерошина

планирано

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 13+827

мост

02

67.

УР7

регулација – Југбогдановачка река

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са реком

km 14+062

мост

02

68.

УП28

земљани пута, девијација

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 14+118

мост

02

69.

УР8

регулација – Суви поток

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са реком

km 14+235

мост

02

70.

УЕ13

ДВ 110 kV

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 14+246

02

71.

УП29

земљани пут

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 14+266

мост

02

72.

УП30

земљани пута, девијација

Арбанасце

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 14+310

девијација

02

73.

УК8

Граница КО

Арбанасце – Југ Богдановац

Мерошина

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 15+142

02

74.

УР9

поток

Југ Богдановац

Мерошина

постојеће

Укрштање са реком

km 15+150

плочаст пропуст

02

75.

УП31

земљани пут

Југ Богдановац

Мерошина

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 15+713

тунел

02

76.

УК9

Граница КО / општине

Југ Богдановац – Нова Божурна

Мерошина – Прокупље

постојеће

Укрштање са границом општине – катастарске општине

km 15+750

02

77.

УП32

земљани пут

Нова Божурна

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 15+880

тунел

02

78.

УР10

поток

Нова Божурна

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 16+017

плочаст пропуст

02

79.

УЕ14

ДВ 35kV

Нова Божурна

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 16+318

02

80.

УП33

земљани пут

Нова Божурна

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 16+417

мост

02

81.

УП34

земљани пут

Нова Божурна

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 16+417

мост

02

82.

УР11

поток

Нова Божурна

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 16+465

мост

02

83.

УК10

Граница КО

Нова Божурна – Појате

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 16+578

02

84.

УП35

пут макадам

Појате

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 16+581

девијација

02

85.

УК11

Граница КО

Појате – Нова Божурна

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 16+665

02

86.

УП36

земљани пут

Нова Божурна

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 16+672

девијација

02

87.

УК12

Граница КО

Нова Божурна – Ђуровац

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 16+681

02

88.

УГ5

магистрални гасовод МГ-11

Ђуровац

Прокупље

планирано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 16+700

02

89.

УЕ15

ДВ 35 kV

Ђуровац

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 16+995

02

90.

УП37

петља „Прокупље исток”

Ђуровац

Прокупље

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 17+000

надвожњак

02

91.

УП38

земљани пут

Ђуровац

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 17+073

девијација

02

92.

УО7

бакарни кабл

Ђуровац

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 17+180

03

93.

УП39

асфалтни пут

Ђуровац

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 17+185

надвожњак

03

94.

УГ6

дистрибутивни гасовод до 16 bar

Ђуровац

Прокупље

планирано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 17+188

03

95.

УЕ16

ДВ 10 kV

Ђуровац

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 17+190

03

96.

УП41

земљани пут

Ђуровац

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 17+416

девијација

03

97.

УК13

Граница КО

Ђуровац – Доња Стражава

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 17+455

03

98.

УР12

регулација – Цигански поток

Доња Стражава

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 17+781

мост

03

99.

УП42

земљани пут

Доња Стражава

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 18+050

мост

03

100.

УП43

земљани пут, девијација

Доња Стражава

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 18+056

мост

03

101.

УЕ17

ДВ 110 kV

Доња Стражава

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 18+089

03

102.

УЕ18

ДВ 10 kV

Доња Стражава

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 18+146

03

103.

УП44

земљани пут

Доња Стражава

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 18+322

мост

03

104.

УР13

регулација – река Стражава

Доња Стражава

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 18+433

мост

03

105.

УК14

Граница КО

Доња Стража – Прокупље град

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 18+433

03

106.

УГ7

дистрибутивни гасовод до 16 bar

Прокупље град

Прокупље

планирано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 18+550

03

107.

УО8

оптички кабл

Прокупље град

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 18+557

03

108.

УО9

бакарни кабл

Прокупље град

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 18+559

03

109.

УП45

асфалтни пут, ул. А. Чарнојевића

Прокупље град

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 18+563

мост

03

110.

УО10

оптички кабл

Прокупље град

Прокупље

планирано

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 18+611

03

111.

УЕ19

ДВ 10 kV

Прокупље град

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 18+675

03

112.

УП46

земљани пут

Прокупље град

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 18+753

девијација

03

113.

УГ8

магистрални гасовод МГ-11

Прокупље град

Прокупље

планирано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 18+880

03

114.

УП47

асфалтни пут, ул. Ћирила и Методија

Прокупље град

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 18+985

надвожњак

03

115.

УО11

приступна мрежа +бакарни кабл

Прокупље град

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 18+987

03

116.

УК15

Граница КО

Прокупље град – Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 19+050

03

117.

УР14

регулација – Безимени поток

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 19+184

мост

03

118.

УП48

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 19+185

мост

03

119.

УО12

бакарни кабл +приступна мрежа

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 19+200

мост

03

120.

УП49

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 19+523

тунел

03

121.

УП50

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 19+712

тунел

03

122.

УГ9

магистрални гасовод МГ-11

Прокупље

Прокупље

планирано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 19+800

03

123.

УР15

поток

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 19+878

мост

03

124.

УП51

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 19+880

мост

03

125.

УО13

бакарни кабл +приступна мрежа

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 19+881

мост

03

126.

УП52

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 20+155

надвожњак

03

127.

УО14

приступна мрежа +бакарни кабл

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 20+159

03

128.

УВ3

водовод

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са водном инфраструктуром – водовод

km 20+175

03

129.

УО15

приступна мрежа +бакарни кабл

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 20+214

03

130.

УП53

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 20+219

девијација

03

131.

УО16

приступна мрежа +бакарни кабл

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 20+260

03

132.

УП54

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 20+263

тунел

03

133.

УП55

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

km 20+292

тунел

03

134.

УО17

приступна мрежа +бакарни кабл

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 20+295

03

135.

УП56

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 20+643

тунел

03

136.

УЕ20

ДВ 35 kV

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 20+718

03

137.

УЕ21

ДВ 35 kV

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 20+756

03

138.

УП57

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 20+758

тунел

03

139.

УЕ22

ДВ 35 kV

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 21+213

03

140.

УЕ23

ДВ 10 kV

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 21+231

03

141.

УП58

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 21+496

мост

03

142.

УП59

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 21+528

мост

03

143.

УП60

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 21+570

мост

03

144.

УЕ24

ДВ 10 kV

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 21+868

03

145.

УО18

бакарни кабл

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 21+896

мост

03

146.

УР16

Црквени поток

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 21+898

мост

03

147.

УП61

земљани пут, девијација

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 21+900

мост

03

148.

УП62

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 21+920

мост

03

149.

УП63

пут макадам

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 21+969

мост

03

150.

УЕ25

ДВ 10 kV

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 22+330

тунел

03

151.

УЕ26

ДВ 10 kV

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 22+333

тунел

03

152.

УЕ27

ДВ 10 kV

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 22+461

мост

03

153.

УВ4

цевовод из Селове

Прокупље

Прокупље

планирано

Укрштање са водном инфраструктуром – водовод

km 22+500

подвожњак

03

154.

УВ5

водовод

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са водном инфраструктуром – водовод

km 22+513

мост

03

155.

УГ10

дистрибутивни гасовод до 16 bar

Прокупље

Прокупље

планирано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 22+515

03

156.

УП64

ДП IБ-35

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 22+524

мост

03

157.

УО19

оптички кабл +бакарни кабл

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 22+530

03

158.

УР17

регулација – Трнавска река

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 22+680

мост

03

159.

УП65

асфалтни пут

Прокупље

Прокупље

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 22+735

надвожњак

03

160.

УПР1

пруга

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пруга

km 22+839

мост

03

161.

УП66

земљани пут, девијација

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 22+969

мост

03

162.

УЕ28

ДВ 110 kV и 35 kV

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром далековод

km 23+077

03

163.

УР18

регулација реке Топлице

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 23+209

мост

03

164.

УК16

Граница КО

Прокупље – Бела Вода

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 23+284

03

165.

УР19

регулација реке Топлице

Бела Вода

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 23+289

мост

03

166.

УК17

Граница КО

Бела Вода – Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 23+370

03

167.

УП67

земљани пут

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 23+626

девијација

03

168.

УП68

петља „Прокупље запад”

Прокупље

Прокупље

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 23+815

надвожњак

04

169.

УЕ29

ДВ 110 kV и 35 kV

Прокупље

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 24+029

04

170.

УК18

Граница КО

Прокупље – Ћуковац

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 24+162

04

17.1

УО20

оптички кабл

Ћуковац

Прокупље

планирано

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 24+265

04

172.

УЕ30

ДВ 10 kV

Ћуковац

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 24+391

04

173.

УГ11

магистрални гасовод МГ-11

Ћуковац

Прокупље

планирано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 24+550

03

174.

УЕ31

ДВ 35 kV

Ћуковац

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 24+918

04

175.

УП69

земљани пут

Ћуковац

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 25+400

мост

04

176.

УР20

регулација – Ранђелов поток

Ћуковац

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 25+509

плочаст пропуст

04

177.

УП70

земљани пут

Ћуковац

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 25+509

девијација

04

178.

УК19

Граница КО

Ћуковац – Губетин

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 26+095

04

179.

УП71

земљани пут

Губетин

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 26+298

девијација

04

180.

УП72

земљани пут

Губетин

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 26+450

мост

04

181.

УП73

земљани пут

Губетин

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 26+450

девијација

04

182.

УЕ32

ДВ 10 kV

Губетин

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 26+497

04

183.

УР21

регулација –Планска река

Губетин

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком, регулација Планске реке

km 26+685

девијација

04

184.

УР22

регулација – Планска река

Губетин

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком, регулација Планске реке

km 27+030

девијација

04

185.

УП74

земљани пут

Губетин

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 27+160

девијација

04

186.

УР23

регулација – Планска река

Губетин

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком, регулација Планске реке

km 27+161

девијација

04

187.

УК20

Граница КО

Губетин – Поточић

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 27+502

04

188.

УР24

регулација – Планска река

Поточић

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком, регулација Планске реке

km 27+540

девијација

04

189.

УК21

Граница КО

Поточић – Губетин

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 27+556

04

190.

УР25

регулација – Планска река

Губетин

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком, регулација Планске реке

km 27+685

плочаст пропуст

04

191.

УК22

Граница КО

Губетин – Поточић

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 27+942

04

192.

УП75

земљани пут

Поточић

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 28+011

девијација

04

193.

УП76

земљани пут

Поточић

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 28+273

девијација

04

194.

УЕ34

ДВ 10 kV

Поточић

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 28+525

04

195.

УП77

земљани пут

Поточић

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 28+538

девијација

04

196.

УЕ33

подземни вод

Поточић

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 28+626

04

197.

УП78

асфалтни пут

Поточић

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 28+632

мост

04

198.

УО21

оптички кабл +бакарни кабл

Поточић

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 28+636

04

199.

УР26

регулација – Дреновачки поток

Поточић

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 29+019

плочаст пропуст

04

200.

УК23

Граница КО

Поточић – Мала Плана

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 29+038

04

201.

УП79

земљани пут

Мала Плана

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 29+126

девијација

04

202.

УК24

Граница КО

Мала Плана – Доња Топоница

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 29+155

04

203.

УК25

Граница КО

Доња Топоница – Мала Плана

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km²9+200

04

204.

УК26

Граница КО

Мала Плана – Дреновац

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 29+790

04

205.

УП80

земљани пут

Дреновац

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 29+799

мост

04

206.

УП81

земљани пут

Дреновац

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 29+873

девијација

04

207.

УР27

регулација –
јаруга

Дреновац

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 30+070

плочаст пропуст

04

208.

УР28

поток

Дреновац

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 30+111

мост

04

209.

УП82

земљани пут

Дреновац

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 30+218

девијација

04

210

УП83

земљани пут

Дреновац

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 30+296

девијација

04

211.

УП84

земљани пут

Дреновац

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 30+307

девијација

04

212.

УК27

Граница КО

Дреновац – Прекадин

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 30+609

04

213.

УК28

Граница КО

Прекадин – Бресничић

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 30+997

04

214.

УП85

земљани пут

Бресничић

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 31+486

девијација

04

215.

УР29

поток

Бресничић

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 31+680

плочаст пропуст

04

216.

УР30

регулација – Здравињска река

Бресничић

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 31+793

мост

04

217.

УП86

земљани пут

Бресничић

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 31+923

девијација

04

218.

УР31

поток

Бресничић

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 32+000

плочаст пропуст

04

219.

УП87

петља „Белољин”

Бресничић

Прокупље

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 32+280

надвожњак

05

220.

УК29

Граница КО

Бресничић – Конџељ

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 32+553

05

221.

УО22

оптички кабл

Конџељ

Прокупље

планирано

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 32+641

05

222.

УП88

земљани пут

Конџељ

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 33+116

мост

05

223.

УР32

регулација – Конџељска река

Конџељ

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 33+128

мост

05

224.

УП89

земљани пут

Конџељ

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 33+159

девијација

05

225.

УП90

земљани пут

Конџељ

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 33+180

мост

05

226.

УП91

земљани пут

Конџељ

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 33+622

мост

05

227.

УП92

земљани пут

Конџељ

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 33+728

девијација

05

228.

УК30

Граница КО

Конџељ – Доња Коњуша

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 34+321

05

229.

УП93

земљани пут

Доња Коњуша

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 34+552

девијација

05

230.

УР33

регулација – Драгушка река

Доња Коњуша

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 34+928

мост

05

231.

УО23

бакарни кабл

Доња Коњуша

Прокупље

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 35+153

05

232

УП94

ДП IIА реда

Доња Коњуша

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 35+157

мост

05

233.

УП95

земљани пут

Доња Коњуша

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 35+511

девијација

05

234.

УЕ35

ДВ 10 kV

Доња Коњуша

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 35+549

05

235.

УК31

Граница КО

Доња Коњуша – Вича

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 36+338

05

236.

УП96

земљани пут

Вича

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 36+573

мост

05

237.

УГ12

разводни гасовод МГ-11

Вича

Прокупље

планирано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 36+850

05

238.

УК32

Граница КО

Вича – Туларе

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 37+064

05

239.

УР34

регулација – Тисин поток

Туларе

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 37+074

плочаст пропуст

05

240.

УЕ36

ДВ 110 kV и 35 kV

Туларе

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 37+185

05

241.

УР35

регулација – Суводолски поток

Туларе

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 37+533

05

242.

УГ13

магистрални гасовод МГ-11

Туларе

Прокупље

планирано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 37+680

05

243.

УЕ37

ДВ 10 kV

Туларе

Прокупље

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 37+915

05

244.

УП97

земљани пут

Туларе

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 37+970

мост

05

245.

УП98

асфалтни пут

Туларе

Прокупље

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 37+990

мост

05

246.

УО24

оптички кабл

Туларе

Прокупље

планирано

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 37+998

05

247.

УР36

регулација – Бацка река

Туларе

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 38+278

мост

05

248.

УК33

Граница КО

Туларе - Вича

Прокупље

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 38+285

05

249.

УВ6

Цевововод минералне воде

Вича

Прокупље

постојеће

Укрштање са водном инфраструктуром – цевовод минералне воде „Милан Топлица”

km 38+495

пропуст

05

250.

УР37

регулација Топлице

Вича

Прокупље

постојеће

Укрштање са реком

km 38+554

мост

05

251.

УК34

Граница КО / општине

Вича – Доње Точане

Прокупље – Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом општине – катастарске општине

km 38+890

05

252.

УП99

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 39+189

девијација

05

Табела 8а Списак тачака укрштања коридора ауто-пута са границама јединица локалних самоуправа и другим техничким инфраструктурним објектима (Сектор 2)

Р. бр.

Ознака

укрштања

Објекат

КО

Град/

општина

Стање

Опис укрштања

Стац. km

Деоница

1.

УП100

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 39+434

06

2.

УП101

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 39+491

06

3.

УП102

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 39+977

06

4.

УП103

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 40+030

06

5.

УП104

измештање пута

Доње Точане

Куршумлија

плано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 40+684

06

6.

УП105

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 40+751

06

7.

УП106

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 40+901

06

8.

УП107

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 40+952

06

9.

УР38

Гволин поток

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 40+994

06

10.

УП108

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 41+414

06

11.

УП109

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 41+588

06

12.

УП110

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 41+694

06

13.

УП111

измештање пута

Доње Точане

Куршумлија

плано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 42+092

06

14.

УП112

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 42+172

06

15.

УП113

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 42+353

06

16.

УП114

измештање пута

Доње Точане

Куршумлија

плано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 42+401

06

17.

УП115

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 42+604

06

18.

УР39

Точанска река

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 42+700

06

19.

УП116

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 42+930

06

20.

УП117

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 42+947

06

21.

УЕ38

ДВ 35 kV

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 43+317

06

22.

УЕ39

ДВ 110 kV

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 43+345

06

23.

УГ14

магистрални гасовод МГ11

Доње Точане

Куршумлија

плано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 43+493

06

24.

УП118

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 43+545

06

25.

УП119

измештање пута

Доње Точане

Куршумлија

плано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 43+575

06

26.

УП120

земљани пут

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 43+637

06

27.

УР40

река Топлица

Доње Точане

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 43+716

06

28.

УК35

Граница КО

Доње Точане – Барлово

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 43+763

06

29.

УК36

Граница КО

Барлово – Богујевац

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 43+794

06

30.

УР41

река Топлица

Богујевац

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 43+842

06

31.

УП121

земљани пут

Богујевац

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 43+900

06

32.

УГ15

магистрални гасовод МГ11

Богујевац

Куршумлија

плано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 44+102

06

33.

УР42

Безимени поток

Богујевац

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 44+342

06

34.

УП122

земљани пут

Богујевац

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 44+406

06

35.

УЕ40

ДВ 110 kV

Богујевац

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 44+619

06

36.

УЕ41

ДВ 35 kV

Богујевац

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 44+650

06

37.

УР43

поток

Богујевац

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 45+044

06

38.

УК37

Граница КО

Богујевац – Грабовница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 45+050

06

39.

УП123

земљани пут

Грабовница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 45+152

06

40.

УР44

поток

Грабовница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 45+184

06

41.

УП124

измештање пута

Грабовница

Куршумлија

плано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 45+236

06

42.

УП125

измештање асфалтног пута

Грабовница

Куршумлија

плано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 45+475

06

43.

УР45

поток

Грабовница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 45+639

06

44.

УК38

Граница КО

Грабовница – Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 45+843

06

45.

УР46

Грабовничка река

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 45+850

06

46.

УЕ42

ДВ 10 kV

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 46+375

06

47.

УЕ43

ДВ 10 kV

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 46+421

06

48.

УП126

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 46+732

06

49.

УП127

асфалтни пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 46+998

06

50.

УР47

поток

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 47+904

07

51.

УП128

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 47+925

07

52.

УЕ44

ДВ 400 kV

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 48+371

07

53.

УП129

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 48+536

07

54.

УП130

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 48+619

07

55.

УП131

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 48+678

07

56.

УП132

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 48+809

07

57.

УР48

Рацов поток

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 48+847

07

58.

УП133

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 48+911

07

59.

УП134

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 49+002

07

60.

УЕ45

ДВ 35 kV

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 49+009

07

61.

УП135

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 49+035

07

62.

УП136

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 49+460

07

63.

УП137

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 50+251

07

64.

УП138

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 50+292

07

65.

УП139

земљани пут

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 50+340

07

66.

УЕ46

ДВ 35 kV

Крчмаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 50+364

07

67.

УК39

Граница КО

Крчмаре– Кастрат

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 50+765

07

68.

УП140

земљани пут

Кастрат

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 51+297

07

69.

УП141

ДП IБ-35

Кастрат

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 51+605

07

70.

УР49

поток

Кастрат

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 51+845

07

71.

УГ16

магистрални гасовод МГ11

Кастрат

Куршумлија

плано

Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод

km 51+922

07

72.

УЕ47

ДВ 400 kV

Кастрат

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 52+055

07

73.

УО25

оптички кабл – бакарни кабл

Кастрат

Куршумлија

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 52+067

07

74.

УП142

асфалтни пут Куршумлија–Кастрат

Кастрат

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 52+100

07

75.

УПР2

пруга Куршумлија – Кастрат

Кастрат

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пруга

km 52+136

07

76.

УП143

земљани пут

Кастрат

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 52+194

07

77.

УО26

оптички кабл – бакарни кабл

Кастрат

Куршумлија

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 52+211

07

78.

УО27

оптички кабл – бакарни кабл

Кастрат

Куршумлија

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 52+223

07

79.

УО28

оптички кабл – бакарни кабл

Кастрат

Куршумлија

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 52+230

07

80.

УГ17

градски, разводни гасовод

Кастрат

Куршумлија

плано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 52+235

07

81.

УК40

Граница КО

Кастрат – Висока

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 53+824

07

82.

УЗ1

Парк природe Радан

Висока

Куршумлија

постојеће

km 53+827

07

83.

УП143

земљани пут

Висока

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 54+698

07

84.

УП144

измештање пута

Висока

Куршумлија

плано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 55+734

07

85.

УП145

земљани пут

Висока

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 55+748

07

86.

УП146

земљани пут

Висока

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 55+772

07

87.

УП147

земљани пут

Висока

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 55+840

07

88.

УП148

измештање пута

Висока

Куршумлија

плано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 55+875

07

89.

УП149

земљани пут

Висока

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 56+010

07

90.

УЗ2

Парк природе Радан

Висока

Куршумлија

постојеће

km 56+722

07

91.

УК41

Граница КО

Висока – Љуша

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 56+725

07

92.

УЕ48

ДВ 10 kV

Љуша

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 56+968

07

93.

УП150

земљани пут

Љуша

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 57+018

07

94.

УП151

земљани пут

Љуша

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 57+340

07

95.

УР50

поток

Љуша

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 57+378

07

96.

УК42

Граница КО

Љуша – Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 57+813

07

97.

УП152

земљани пут

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 57+830

07

98.

УЗ3

Парк природе Радан

Рударе

Куршумлија

постојеће

km 57+845

07

99.

УП153

земљани пут

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 57+987

07

100.

УП154

земљани пут

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 58+335

07

101.

УП155

земљани пут

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 58+567

07

102.

УЕ49

ДВ 10 kV

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 58+567

07

103.

УЕ50

ДВ 10 kV

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 58+643

07

104.

УП156

земљани пут

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 59+034

07

105.

УР51

поток – јаруга

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 59+130

07

106.

УР52

поток – јаруга

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 59+425

07

107.

УР53

поток

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 59+789

07

108.

УП157

земљани пут

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 60+206

08

109.

УП158

земљани пут

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 60+281

08

110.

УП159

земљани пут

Рударе

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 60+314

08

111.

УК43

Граница КО

Рударе– Дешишка

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 61+613

08

112.

УР54

Безимени поток

Дешишка

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 61+616

08

113.

УР55

поток

Дешишка

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 61+944

08

114.

УП160

земљани пут

Дешишка

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 62+505

08

115.

УЕ51

ДВ 10 kV

Дешишка

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 62+505

08

116.

УР56

поток

Дешишка

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 62+985

08

117.

УЕ52

ДВ 10 kV

Дешишка

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 63+214

08

118.

УЗ4

Парк природe Радан

Дешишка

Куршумлија

постојеће

km 63+255

08

119.

УК44

Граница КО

Дешишка – Равни Шорт

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 63+261

08

120.

УП161

земљани пут

Равни Шорт

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 63+454

08

121.

УР57

Орловачка река

Равни Шорт

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 63+530

08

122.

УК45

Граница КО

Равни Шорт – Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 63+533

08

123.

УП162

земљани пут

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 64+100

08

124.

УП163

земљани пут

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 64+461

08

125.

УЕ53

ДВ 10 kV

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 64+572

08

126.

УР58

поток

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 64+574

08

127.

УО29

оптички кабл – бакарни кабл

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 64+575

08

128.

УЕ54

ДВ 10 kV

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 64+616

08

129.

УЕ55

ДВ 10 kV

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 64+704

08

130.

УП164

земљани пут

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 64+950

08

131.

УО30

оптички кабл – тк кабл

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 64+951

08

132.

УР59

поток

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 65+113

08

133.

УО31

оптички кабл – бакарни кабл

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 65+119

08

134.

УЕ56

ДВ 10 kV

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 65+195

08

135.

УР60

поток

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 66+187

08

136.

УР61

поток

Рача

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 66+877

08

137.

УК46

Граница КО

Рача – Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 67+490

08

138.

УР62

поток

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 67+502

08

139.

УП165

земљани пут

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 67+850

08

140.

УП166

земљани пут

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 67+880

08

141.

УР63

Бањски поток

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 68+139

08

142.

УП167

земљани пут

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 68+186

08

143.

УЕ57

ДВ 10 kV

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 68+221

08

144.

УП168

земљани пут

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 68+329

08

145.

УР64

поток

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 68+590

08

146.

УП169

земљани пут

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 68+640

08

147.

УП170

земљани пут

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 69+385

08

148.

УР65

Преветички поток

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 69+425

08

149.

УР66

поток

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 70+070

08

150.

УП171

земљани пут

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 70+080

08

151.

УП172

земљани пут

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 70+959

08

152.

УР67

поток

Мала Косаница

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 71+053

08

153.

УК47

Граница КО

Мала Косаница– Дегрмен

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 71+170

08

154.

УР68

поток

Дегрмен

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 71+524

08

155.

УП173

земљани пут

Дегрмен

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 72+045

08

156.

УК48

Граница КО

Дегрмен – Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 72+461

08

157.

УР69

поток

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 72+690

08

158.

УР70

поток

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 73+025

08

159.

УР71

поток

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 73+145

08

160.

УП174

земљани пут

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 73+647

08

161.

УП175

земљани пут

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 73+709

08

162.

УЕ58

ДВ 10 kV

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 73+874

08

163.

УР72

поток

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 74+166

08

164.

УЕ59

ДВ 10 kV

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 74+191

08

165.

УП176

земљани пут

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 74+230

08

166.

УЕ60

ДВ 10 kV

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод

km 74+293

08

167.

УР73

Малевички поток

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 74+656

08

168.

УП177

земљани пут

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 74+788

08

169.

УР74

поток

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 75+100

08

170.

УР75

поток

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са реком

km 75+489

08

171.

УП178

асфалтни пут

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 75+657

08

172.

УО32

оптички кабл – тк кабл

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 76+097

08

173.

УО33

оптички кабл – тк кабл

Мердаре

Куршумлија

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 76+310

08

*Службени гласник РС, број 55/2019

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. ПОЈАСИ ЗАШТИТЕ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА У КОРИДОРУ АУТО-ПУТА И ОСТАЛЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.1.1. Појаси заштите и режими коришћења и уређења у коридору ауто-пута

Просторним планом се утврђује коридор ауто-пута у укупној ширини од 700 m. У коридору ауто-пута налазе се следећи појаси заштите, и то:

1) појас ауто-пута (ауто-путно земљиште) – чини земљиште потребно за изградњу ауто-пута, петљи, денивелисаних укрштања и пратећих садржаја. Појас ауто-пута утврђује се као земљиште јавне намене и има ширину од 70 m до 150 m, у зависности од конфигурације терена и услова за изградњу објеката ауто-пута. Граница појаса ауто-пута јесте уједно и регулациона линија;

2) заштитни појас – чини земљиште за које се одређује строго контролисани режим коришћења (обострано) у циљу заштите функције ауто-пута. Заштитни појас се утврђује као земљиште остале намене и има ширину од 75 m од границе појаса ауто-пута. У зонама петљи, пратећих садржаја и појединих објеката ауто-пута заштитни појас се сужава до ширине од око 40 m. Граница заштитног појаса јесте уједно и граница детаљне регулације ;

3) појас контролисане изградње – чини земљиште у режиму контролисане градње и заштите животне средине (обострано). Појас контролисане изградње се утврђује као земљиште остале намене и има ширину од 200 m до 240 m од границе заштитног појаса. Граница појаса контролисане изградње јесте уједно и граница Просторног плана .

У грађевинском подручју Прокупља (Деоница 03), због веће континуалне изграђености у простору, коридор ауто-пута је ужи и има ширину од око 460 m, односно једнострано се сужава и не обухвата појас контролисане изградње, и то:

– од km 16+400 до km 20+400 и од km 21+000 до km 22+800 коридор се сужава са јужне, односно леве стране ауто-пута (у смеру раста стационаже), због континуалне изграђености у простору који припада централном делу Прокупља;

– од km 22+400 до km 28+000 коридор се сужава са северне, односно десне стране ауто-пута, због значаја и континуалне изграђености у привредно-индустријској зони и посебне намене простора.

У коридору ауто-пута по питању дефинисаних појаса заштите постоје специфична одступања у зависности од карактеристика објеката ауто-пута, и то: на тунелским деловима деоница појаса ауто-пута прекида се, док заштитни појас има ширину од око 130 m; на мостовским конструкцијама као деловима деоница појас ауто-пута сужава се на ширину од око 40 m.

Појаси заштите и режими коришћења и уређења коридора ауто-пута утврђују се овим просторним планом на основу чл. 34, 35. и 36. Закона о јавним путевима.

Слика 2. Шематски приказ попречног профила коридора ауто-пута

Merdare_Page_2.tiff

У појасу ауто-пута и заштитном појасу успоставља се трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране предузећа надлежног за реализацију и газдовање ауто-путем код планирања, пројектовања и извођења других грађевинских и земљаних радова.

Успоставља се следећи режим коришћења и уређења простора у коридору ауто-пута, и то за:

1) појас ауто-пута – успоставља се режим забране изградње свих објеката који нису у функцији изградње трасе и објеката ауто-пута, петљи, денивелисаних укрштања и пратећих садржаја ауто-пута;

2) заштитни појас – успоставља се режим строго контролисаног коришћења простора, којим се:

– забрањује отварање рудника, каменолома и депонија комуналног и другог отпада,

– дозвољава се изградња, односно постављање водовода, канализације и других објеката техничке инфраструктуре по претходно прибављеним условима и сагласности од стране предузећа надлежног за реализацију и газдовање ауто-путем,

– не дозвољава се изградња нових објеката, изузев објеката коју су у функцији ауто-пута, а простор се може користити као шумско и пољопривредно земљиште,

– на грађевинском, шумском и пољопривредном земљишту дозвољава се реконструкција и санација постојећих објеката, без могућности промене габарита и волумена, уколико не угрожавају функцију ауто-пута и уколико техничким решењима може да се обезбедити адекватна заштита од негативних утицаја ауто-пута (од буке, вибрација и аерозагађења), а по претходно прибављеним условима од стране предузећа надлежног за реализацију и газдовање ауто-путем,

– за све постојеће стамбене објекте, обавезна је адекватна заштита од негативних утицаја ауто-пута (од буке, вибрација и аерозагађења);

3) појас контролисане изградње – успоставља се режим контролисаног коришћења простора, којим се:

– не дозвољава изградња следећих објеката: депонија комуналног и другог отпада, рудника, каменолома, кречана, циглана, сточних пијаца, кванташких пијаца и других објеката за која се ограничења утврде у складу са посебним прописима,

– дозвољава развој постојећих и нових активности које нису у колизији са функционалним и техничким захтевима постојећих и планираних саобраћајних и техничких инфраструктурних система од националног и регионалног значаја,

– за проширење и реконструкцију постојећих и изградњу планираних производних, складишних, дистрибутивних, услужно-трговинских и других капацитета утврђује обавеза израде процене утицаја на животну средину, којом ће се, поред прописаног садржаја, обухватити и утицаји тих објеката на и од ауто-пута, с тим да трошкове спровођења свих мера заштите животне средине сносе инвеститори тих објеката,

– приоритет у коришћењу простора обухваћених делова постојећих и планираних индустријских зона даје складишним капацитетима, логистичким центрима, комерцијално – прометним и саобраћајним услугама, регионалним трговинским центрима и сличним садржајима.

Коридори, појасеви заштите и режим коришћења и уређења простора у коридорима осталих државних и општинских путева утврђују се просторним плановима за јединице локалне самоуправе.

*Службени гласник РС,број 55/2019

4.1.2. Појаси, зоне заштите и режими коришћења коридора осталих инфраструктурних система

4.1.2.1. Појаси заштите и режими коришћења и уређења железничке инфраструктуре

Просторним планом утврђује се коридор постојеће једноколосечне регионалне железничке пруге у укупној ширини од 200 m, који истовремено представља укупни заштитни пружни појас.

Просторним планом се у коридору железничке пруге резервише простор укупне ширине 16 m (по 8 m са обе стране пруге, рачунајући од осе колосека) за пружни појас, изузев на грађевинском подручју насеља где је ширине 12 m (по 6 m са обе стране пруге, рачунајући од осе колосека). Пружни појас обухвата и земљишни простор на коме се налазе објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за одвијање железничког саобраћаја, простор испод мостова и вијадукта, као и простор изнад трасе тунела. Просторним планом задржава се пружни појас постојеће железничке пруге као земљиште јавне намене – грађевинско земљиште у јавној својини са постојећом наменом за јавни железнички саобраћај.

Појаси заштите и режими коришћења и уређења регионалне железничке пруге утврђују се овим Просторним планом на основу чл. 71, 72. и 73. Закона о железници (,,Службени гласник РС”, број 41/18). Просторним планом се у коридору ауто-пута установљавају следећи обострани појасеви/зоне заштите железничке пруге:

– инфраструктурни појас – ширине 25 m од осе колосека са обе стране пруге, изузев на грађевинском подручју насеља где је ширине 19;

– заштитни пружни појас – ширине 100 m од осе колосека са обе стране пруге.

У пружном појасу и инфраструктурном појасу пруге успоставља се трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране управљача јавне железничке инфраструктуре код планирања, пројектовања и извођења грађевинских и земљаних радова.

Установљава се следећи режим коришћења и уређења простора у коридору железничке пруге за:

1) пружни појас – успоставља се режим забране изградње свих објеката који нису у функцији железничког саобраћаја;

2) инфраструктурни појас – успоставља се режим строго контролисаног коришћења простора на простору изван пружног појаса, којим се:

– може дозволити постављање каблова, електроенергетских нисконапоснких водова за осветљавање, водовода и канализације, електронске ваздушне линије и водови и други водови и слични објекти и постројења на основу претходно прибављене сагласности од управљача железничке инфраструктуре,

– изузетно може дозволити задржавање постојећих објеката који нису у функцији железничког саобраћаја, на основу претходно прибављене сагласности од управљача железничке инфраструктуре и под условом да је изградња или реконструкција тих објеката предвиђена одговарајућим урбанистичким планом, а локална самоуправа преузима трошкове спровођење прописаних мера њихове заштите;

3) заштитни пружни појас – успоставља се режим контролисаног коришћења простора, којим се на удаљености од 50 m од осе колосека или другој удаљености у складу са посебним прописима, не дозвољава изградња следећих објеката: рудника, каменолома у којима се користе експлозивна средства, индустрија хемијских и експлозивних производа, постројења и других објеката за која се ограничења утврде у складу са посебним прописима.

*Службени гласник РС, број 55/2019

4.1.2.2. Појаси заштите и режими коришћења и уређења вода и водопривредне инфраструктуре

За сва постојећа и планирана локална изворишта водоснабдевања установљавају се зоне санитарне заштите у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС”, број 92/08). Зона непосредне санитарне заштите изворишта подземне воде – зона I формира се на простору изворишта на удаљењу од минимум 10 m око водозахватног објекта. У овој зони је забрањена изградња објеката који нису у функцији водоснабдевања. У остале две зоне санитарне заштите изворишта подземне воде дозвољена је изградња саобраћајница са каналима за одвод атмосферских вода.

Заштита водног земљишта спроводи се на начин који је дефинисан у Закону о ППРС и Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16). Према Закону о водама, водно земљиште јесте корито за велику воду и приобално земљиште. Просторним планом успоставља се водно земљиште за:

– нерегулисане водотоке – на појасу ширине 10 m дуж обала водотока (према члану 9. Закона о водама);

– регулисане водотоке успоставља се водно земљиште до 50 m од ножице насипа према брањеном подручју (према члану 9. Закона о водама), изузев када се регулациони објекти граде за заштиту пута од поплава на путном појасу.

На водном земљишту забрањује се изградња објеката који нису у функцији водних објеката и обављање радова на уређењу водотока и заштити од штетног дејства воде.

За планиране краке магистралног цевовода Топличког подсистема за снабдевање водом насеља успоставља се коридор укупне ширине од 20 m за потребе позиционирања и извођења радова на траси и пратећим објектима цевовода. Након постављања трасе и објеката магистралног цевовода, успоставља се заштитни појас укупне ширине 5 m. У заштитном појасу могућа је изградња или реконструкција других објеката и инсталација, по претходно прибављеним условима од предузећа надлежног за цевовод сирове воде.

4.1.2.3. Појаси заштите и режими коришћења и уређења енергетске инфраструктуре

4.1.2.3.1. Појаси заштите и режими коришћења и уређења електроенергетске инфраструктуре

Просторним планом утврђују се коридори за електроенергетске водове следеће ширине према напонским нивоима:

1) надземне водове – 400 kV од 60 m; 110 kV од 50 m; и 35 kV од 30 m;

2) подземне водове (каблове) – 110 kV од 4 m и 35 kV од 2 m.

Коридоре формира заштитни појас за електроенергетске водове (према члану 218. Закона о енергетици, „Службени гласник РС”, број 145/14), следеће ширине:

1) за надземне водове са обе стране вода од крајњег фазног проводника – 400 kV од по 30 m; 110 kV од по 25 m и 35 kV од по 15 m;

2) за подземне водове (каблове) од ивице армирано-бетонског канала – 110 kV од по 2 m и 35 kV од по 1 m.

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи 10 m за напонски ниво до 35 kV и 30 m за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV.

У заштитној зони далековода забрањено је складиштење лако запаљивог материјала (гориво и сл.). Приликом извођења радова и експлоатације планираних објеката не сме да се наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, односно 7 m од проводника далековода напонског нивоа 400 kV. Минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација износи 12 m од било ког дела стуба далековода.

У заштитној зони далековода неопходна је израда елабората о могућностима градње планираних објеката, на који сагласност даје Акционарско друштво „Електромрежа Србије” Београд. У заштитној зони успоставља се трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране привредног субјекта надлежног за газдовање далеководом за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката и инсталација. Изградња објеката (који нису намењени за трајни боравак људи) и друге инфраструктуре у коридору заштитног појаса далековода мора бити у складу са:

– Законом о енергетици;

− Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „ Службени лист СРЈ”, број 18/92);

− Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/74, 13/78 – др. правилник и „Службени лист СРЈ”, број 61/95 – др. правилник);

− Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/72 и 13/78);

− Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09);

− Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС”, број 104/09);

− Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС”, број 104/09);

− JUS N.C0.105 – Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ”, број 68/86).

4.1.2.3.2. Појаси заштите и режими коришћења и уређења гасоводне инфраструктуре

Просторним планом опредељује се енергетски коридор транспортног и разводних гасовода гасне интерконекције у укупној ширини од 400 m, по 200 m са обе стране осе цевовода, до његовог дефинитивног утврђивања одговарајућим планским документом. У оквиру овог коридора утврђују се следећи појасеви/зоне заштите магистралног гасовода, у складу са условима надлежног привредног субјекта и одредбама Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15):

− појас непосредне заштите – обухвата експлоатациони појас цевовода ширине 6 m са обе стране осе цевовода (укупне ширине 12 m), према условима надлежног предузећа и зону опасности од експлозије минималне ширине 3 m око објеката који представљају саставни део гасовода;

− појас уже заштите – успоставља се од крајње тачке појаса непосредне заштите у ширини од 24 m (односно 30 m од осе цевовода) са обе стране цевовода (укупне ширине 60 m) и појас одговарајуће ширине око објеката који представљају саставни део гасовода;

− појас шире заштите – успоставља се од крајње тачке појаса непосредне заштите у ширини од 170 m (односно 200 m од осе цевовода) са обе стране цевовода (укупне ширине 340 m).

Установиће се следећи режим коришћења и уређења простора у енергетском коридору магистралног гасовода у:

1) појасу непосреднe заштите – успоставља се режим забране изградње свих објеката који нису у функцији гасовода. У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) без писменог одобрења оператора транспортног система;

2) појасу уже заштите – забрањена је изградња објеката и других јавних површина који подразумевају трајни или привремени боравак људи. Постојећа путна и друга инфраструктура задржава се као стечено стање уз могућност усаглашава/измештања, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сарадњу са власником/управљачем предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са управљачем гасовода;

3) појасу шире заштите – дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, као и изградња путне и друге инфраструктуре. Изградња надземних објеката, инфраструктурних и комуналних система је могућа, уз обавезну процену могуће угрожености.

4.1.2.4. Појаси заштите и режими коришћења и уређења електронске инфраструктуре

Просторним планом утврђују се коридори за оптичке каблове укупне ширине 5 m, по 2,5 m са обе стране осе кабла, полазећи од одредаба Правилника о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио-коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС”, број 16/12). У оквиру овог коридора експлоатациони појас оптичког кабла има ширину 1 m. Дуж експлоатационог појаса Просторним планом утврђује се непосредни појас заштите ширине 2 m од спољне ивице експлоатационог појаса са обе стране оптичког кабла. У коридору оптичког кабла – експлоатационом појасу и непосредном појасу заштите не дозвољава се изградња нових и реконструкција постојећих објеката и подизање трајних засада.

4.2. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПОЈАСА И ЗОНА ЗАШТИТЕ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

4.2.1. Списак координата преломних тачака и катастарских парцела у обухвату детаљне регулације

4.2.1.1. Списак координата преломних тачака и катастарских парцела у обухвату детаљне регулације – Сектор 1

*Службени гласник РС, број 55/2019

Граница детаљне регулације одређена је координатама3 преломних тачака (редни број тачке, Х координата, Y координата) и представљена је на Тематској карти број 1 (листови 1–10) по деоницама 1–5:

Деоница 1

1. 7565532, 4793655; 2. 7565540, 4793646; 3. 7565566, 4793606; 4. 7565593, 4793582; 5. 7565603, 4793573; 6. 7565618, 4793548; 7. 7565622, 4793549; 8. 7565629, 4793542; 9. 7565672, 4793438; 10. 7565683, 4793402; 11. 7565701, 4793378; 12. 7565712, 4793357; 13. 7565730, 4793310; 14. 7565737, 4793275; 15. 7565761, 4792960; 16. 7565763, 4792933; 17. 7565764, 4792897; 18. 7565764, 4792878; 19. 7565767, 4792873; 20. 7565765, 4792862; 21. 7565767, 4792845; 22. 7565772, 4792813; 23. 7565779, 4792785; 24. 7565794, 4792739; 25. 7565811, 4792693; 26. 7565779, 4792676; 27. 7565749, 4792657; 28. 7565694, 4792629; 29. 7565623, 4792602; 30. 7565543, 4792797; 31. 7565496, 4792907; 32. 7565483, 4792934; 33. 7565479, 4792938; 34. 7565475, 4792938; 35. 7565435, 4792943; 36. 7565405, 4792948; 37. 7565366, 4792958; 38. 7565329, 4792978; 39. 7565232, 4792952; 40. 7565115, 4792923; 41. 7564973, 4792889; 42. 7564914, 4792878; 43. 7564851, 4792866; 44. 7564755, 4792853; 45. 7564704, 4792848; 46. 7564677, 4792846; 47. 7564654, 4792843; 48. 7564642, 4792842; 49. 7564617, 4792835; 50. 7564574, 4792828; 51. 7564533, 4792822; 52. 7564492, 4792821; 53. 7564459, 4792825; 54. 7564419, 4792834; 55. 7564391, 4792842; 56. 7564354, 4792852; 57. 7564328, 4792857; 58. 7564208, 4792877; 59. 7564160, 4792885; 60. 7564107, 4792889; 61. 7564027, 4792914; 62. 7563939, 4792944; 63. 7563894, 4792960; 64. 7563875, 4792969; 65. 7563837, 4792934; 66. 7563789, 4792894; 67. 7563759, 4792875; 68. 7563695, 4792947; 69. 7563706, 4792966; 70. 7563758, 4793021; 71. 7563721, 4793036; 72. 7563699, 4793040; 73. 7563680, 4793043; 74. 7563618, 4793055; 75. 7563571, 4793073; 76. 7563459, 4793125; 77. 7563386, 4793157; 78. 7563276, 4793210; 79. 7563196, 4793276; 80. 7563168, 4793290; 81. 7563126, 4793310; 82. 7563020, 4793358; 83. 7562843, 4793438; 84. 7562798, 4793459; 85. 7562712, 4793499; 86. 7562703, 4793502; 87. 7562700, 4793504; 88. 7562698, 4793504; 89. 7562608, 4793528; 90. 7562542, 4793515; 91. 7562293, 4793631; 92. 7562263, 4793678; 93. 7562173, 4793741; 94. 7562148, 4793757; 95. 7562136, 4793767; 96. 7562127, 4793767; 97. 7562110, 4793777; 98. 7562097, 4793781; 99. 7562067, 4793801; 100. 7562037, 4793815; 101. 7561974, 4793845; 102. 7561925, 4793867; 103. 7561913, 4793874; 104. 7561906, 4793877; 105. 7561846, 4793905; 106. 7561767, 4793942; 107. 7561723, 4793962; 108. 7561624, 4794003; 109. 7561550, 4794032; 110. 7561504, 4794049; 111. 7561452, 4794067; 112. 7561361, 4794095; 113. 7561282, 4794119; 114. 7561226, 4794135; 115. 7561147, 4794156; 116. 7561121, 4794164; 117. 7561031, 4794183; 118. 7560974, 4794184; 119. 7560904, 4794197; 120. 7560770, 4794217; 121. 7560748, 4794218; 122. 7560731, 4794215; 123. 7560714, 4794196; 124. 7560680, 4794171; 125. 7560633, 4794149; 126. 7560589, 4794137; 127. 7560542, 4794136; 128. 7560504, 4794142; 129. 7560467, 4794155; 130. 7560433, 4794171; 131. 7560419, 4794177; 132. 7560408, 4794173; 133. 7560384, 4794167; 134. 7560358, 4794163; 135. 7560311, 4794160; 136. 7560273, 4794155; 137. 7560227, 4794144; 138. 7560179, 4794140; 139. 7560164, 4794134; 140. 7560148, 4794087; 141. 7560016, 4794083; 142. 7559939, 4794198; 143. 7559972, 4794220; 144. 7559963, 4794259; 792. 7559998, 4794464; 793. 7560040, 4794494; 794. 7560084, 4794514; 795. 7560131, 4794522; 796. 7560215, 4794522; 797. 7560303, 4794521; 798. 7560396, 4794524; 799. 7560416, 4794526; 800. 7560430, 4794530; 801. 7560447, 4794537; 802. 7560469, 4794546; 803. 7560478, 4794551; 804. 7560520, 4794484; 805. 7560524, 4794477; 805.1. 7560546, 4794488; 805.2. 7560601, 4794520; 805.3. 7560607, 4794525; 806. 7560657, 4794553; 807. 7560676, 4794533; 808. 7560683, 4794518; 809. 7560699, 4794462; 810. 7560816, 4794446; 811. 7560866, 4794436; 812. 7560883, 4794433; 813. 7560995, 4794415; 814. 7561085, 4794397; 815. 7561156, 4794382; 816. 7561236, 4794364; 817. 7561316, 4794344; 818. 7561375, 4794328; 819. 7561416, 4794317; 820. 7561467, 4794299; 821. 7561534, 4794276; 822. 7561639, 4794238; 823. 7561670, 4794226; 824. 7561745, 4794196; 825. 7561821, 4794164; 826. 7561898, 4794129; 827. 7561963, 4794098; 828. 7562041, 4794064; 829. 7562066, 4794054; 830. 7562077, 4794046; 831. 7562126, 4794024; 832. 7562162, 4794010; 833. 7562208, 4793997; 834. 7562233, 4793987; 835. 7562265, 4793975; 836. 7562283, 4793966; 837. 7562367, 4793936; 838. 7562440, 4793946; 839. 7562689, 4793830; 840. 7562727, 4793758; 841. 7562790, 4793724; 842. 7562851, 4793691; 843. 7562883, 4793678; 844. 7562959, 4793645; 845. 7563020, 4793616; 846. 7563090, 4793580; 847. 7563152, 4793551; 848. 7563175, 4793550; 849. 7563195, 4793532; 850. 7563255, 4793502; 851. 7563293, 4793490; 852. 7563393, 4793473; 853. 7563464, 4793445; 854. 7563529, 4793413; 855. 7563694, 4793335; 856. 7563740, 4793311; 857. 7563818, 4793241; 858. 7563882, 4793208; 859. 7563908, 4793232; 860. 7563945, 4793261; 861. 7564038, 4793324; 862. 7564098, 4793253; 863. 7564029, 4793179; 864. 7564007, 4793156; 865. 7564066, 4793139; 866. 7564111, 4793133; 867. 7564164, 4793111; 868. 7564182, 4793108; 869. 7564220, 4793101; 870. 7564306, 4793086; 871. 7564380, 4793075; 872. 7564468, 4793083; 873. 7564503, 4793085; 874. 7564516, 4793085; 875. 7564554, 4793077; 876. 7564605, 4793071; 877. 7564625, 4793068; 878. 7564653, 4793071; 879. 7564733, 4793079; 880. 7564810, 4793088; 881. 7564918, 4793109; 882. 7564986, 4793124; 883. 7565128, 4793165; 884. 7565264, 4793221; 885. 7565280, 4793249; 886. 7565307, 4793278; 887. 7565335, 4793299; 888. 7565338, 4793301; 889. 7565368, 4793323; 890. 7565365, 4793373; 891. 7565359, 4793444; 892. 7565348, 4793494; 893. 7565339, 4793542; 894. 7565335, 4793567; 895. 7565356, 4793575; 896. 7565409, 4793597; 897. 7565471, 4793628; 898. 7565490, 4793639.

Деоница 2

144. 7559963, 4794259; 145. 7559937, 4794244; 146. 7559795, 4794257; 147. 7559706, 4794256; 148. 7559497, 4794260; 149. 7559300, 4794258; 150. 7559107, 4794249; 151. 7558973, 4794232; 152. 7558928, 4794219; 153. 7558833, 4794196; 154. 7558743, 4794168; 155. 7558656, 4794138; 156. 7558575, 4794100; 157. 7558450, 4794029; 158. 7558395, 4793995; 159. 7558294, 4793917; 160. 7558236, 4793857; 161. 7558126, 4793754; 162. 7558138, 4793745; 163. 7558054, 4793673; 164. 7558045, 4793678; 165. 7557878, 4793520; 166. 7557863, 4793409; 167. 7557795, 4793399; 168. 7557760, 4793359; 169. 7557703, 4793343; 170. 7557543, 4793246; 171. 7557407, 4793167; 172. 7557355, 4793135; 173. 7557156, 4793060; 174. 7557105, 4793048; 175. 7557056, 4793031; 176. 7557010, 4793021; 177. 7556960, 4792997; 178. 7556911, 4792991; 179. 7556892, 4792981; 180. 7556754, 4792957; 181. 7556682, 4792927; 182. 7556574, 4792920; 183. 7556566, 4792998; 184. 7556538, 4792996; 185. 7556540, 4792920; 186. 7556518, 4792919; 187. 7556474, 4792897; 188. 7556420, 4792909; 189. 7556361, 4792912; 190. 7556241, 4792896; 191. 7556141, 4792917; 192. 7556070, 4792922; 193. 7555983, 4792937; 194. 7555933, 4792930; 195. 7555842, 4792944; 196. 7555762, 4792941; 197. 7555766, 4792932; 198. 7555671, 4792899; 199. 7555668, 4792903; 200. 7555647, 4792942; 201. 7555599, 4792952; 202. 7555582, 4792953; 203. 7555393, 4792928; 204. 7555362, 4792929; 205. 7555321, 4792898; 206. 7555212, 4792885; 207. 7555168, 4792911; 208. 7555102, 4792907; 209. 7554790, 4792839; 210. 7554764, 4792822; 211. 7554706, 4792762; 212. 7554638, 4792722; 213. 7554597, 4792717; 214. 7554557, 4792814; 215. 7554525, 4792800; 216. 7554563, 4792713; 217. 7554521, 4792707; 218. 7554479, 4792679; 219. 7554422, 4792669; 220. 7554392, 4792656; 221. 7554353, 4792632; 222. 7554213, 4792540; 223. 7554078, 4792441; 224. 7553921, 4792324; 225. 7553685, 4792118; 226. 7553701, 4792024; 227. 7553531, 4791856; 228. 7553440, 4791864; 229. 7553285, 4791707; 230. 7553201, 4791633; 231. 7553121, 4791545; 232. 7553065, 4791511; 233. 7552919, 4791366; 234. 7552926, 4791362; 235. 7552881, 4791250; 236. 7552842, 4791247; 237. 7552826, 4791223; 238. 7552777, 4791183; 239. 7552765, 4791160; 240. 7552744, 4791096; 241. 7552712, 4791086; 701. 7552530, 4791286; 702. 7552664, 4791428; 703. 7552689, 4791406; 704. 7552698, 4791424; 705. 7552923, 4791653; 706. 7552957, 4791711; 707. 7553020, 4791765; 708. 7553280, 4792030; 709. 7553272, 4792116; 710. 7553442, 4792284; 711. 7553531, 4792273; 712. 7553619, 4792361; 713. 7553759, 4792505; 714. 7553814, 4792562; 715. 7553875, 4792616; 716. 7554004, 4792715; 717. 7554097, 4792772; 718. 7554150, 4792792; 719. 7554311, 4792880; 720. 7554350, 4792922; 721. 7554412, 4792961; 722. 7554449, 4792976; 723. 7554482, 4792899; 724. 7554515, 4792913; 725. 7554483, 4792990; 726. 7554560, 4793020; 727. 7554710, 4793052; 728. 7554755, 4793072; 729. 7554810, 4793087; 730. 7555013, 4793135; 731. 7555168, 4793163; 732. 7555309, 4793173; 733. 7555376, 4793208; 734. 7555448, 4793179; 735. 7555606, 4793172; 736. 7555698, 4793180; 737. 7555782, 4793167; 738. 7555857, 4793177; 739. 7555899, 4793162; 740. 7555935, 4793161; 741. 7555983, 4793165; 742. 7556085, 4793161; 743. 7556239, 4793162; 744. 7556282, 4793168; 745. 7556364, 4793162; 746. 7556411, 4793181; 747. 7556434, 4793185; 748. 7556477, 4793185; 749. 7556533, 4793191; 750. 7556535, 4793103; 751. 7556555, 4793105; 752. 7556546, 4793193; 753. 7556657, 4793204; 754. 7556683, 4793203; 755. 7556839, 4793223; 756. 7556932, 4793230; 757. 7556969, 4793258; 758. 7557030, 4793281; 759. 7557074, 4793292; 760. 7557270, 4793400; 761. 7557295, 4793419; 762. 7557301, 4793427; 763. 7557312, 4793473; 764. 7557361, 4793566; 765. 7557464, 4793550; 766. 7557469, 4793548; 767. 7557541, 4793597; 768. 7557588, 4793594; 769. 7557639, 4793629; 770. 7557782, 4793753; 771. 7557843, 4793821; 772. 7557993, 4793968; 773. 7558075, 4794040; 774. 7558152, 4794094; 775. 7558271, 4794178; 776. 7558377, 4794247; 777. 7558477, 4794299; 778. 7558524, 4794318; 779. 7558621, 4794362; 780. 7558722, 4794396; 781. 7558825, 4794426; 782. 7558928, 4794449; 783. 7559035, 4794467; 784. 7559142, 4794476; 785. 7559299, 4794479; 786. 7559501, 4794478; 787. 7559649, 4794475; 788. 7559709, 4794474; 789. 7559844, 4794474; 790. 7559936, 4794483; 791. 7559970, 4794464; 792. 7559998, 4794464.

Деоница 3

241. 7552712, 4791086; 242. 7552628, 4791058; 243. 7552587, 4791003; 244. 7552408, 4790820; 245. 7552165, 4790572; 246. 7552138, 4790531; 247. 7552119, 4790511; 248. 7552097, 4790466; 249. 7552061, 4790346; 250. 7551977, 4790271; 251. 7551879, 4790369; 252. 7551575, 4790067; 253. 7551663, 4789976; 254. 7551613, 4789853; 255. 7551395, 4789774; 256. 7551348, 4789771; 257. 7551222, 4789664; 258. 7551186, 4789672; 259. 7551056, 4789601; 260. 7551004, 4789549; 261. 7550946, 4789546; 262. 7550886, 4789532; 263. 7550784, 4789499; 264. 7550666, 4789486; 265. 7550708, 4789467; 266. 7550810, 4789399; 267. 7550931, 4789201; 268. 7550959, 4789164; 269. 7550896, 4789123; 270. 7550854, 4789104; 271. 7550783, 4789077; 272. 7550755, 4789139; 273. 7550725, 4789183; 274. 7550640, 4789199; 275. 7550452, 4789302; 276. 7550375, 4789479; 277. 7550318, 4789561; 278. 7550179, 4789640; 279. 7550050, 4789708; 280. 7549921, 4789762; 281. 7549885, 4789777; 282. 7549838, 4789787; 283. 7549712, 4789754; 284. 7549672, 4789749; 285. 7549621, 4789766; 286. 7549612, 4789764; 287. 7549608, 4789743; 288. 7549521, 4789686; 289. 7549453, 4789619; 290. 7549363, 4789657; 291. 7549390, 4789594; 292. 7549249, 4789498; 293. 7549202, 4789553; 294. 7549184, 4789568; 295. 7549125, 4789592; 296. 7549070, 4789675; 297. 7549064, 4789675; 298. 7549045, 4789643; 299. 7548975, 4789658; 300. 7548819, 4789639; 301. 7548761, 4789650; 302. 7548718, 4789653; 303. 7548594, 4789664; 304. 7548546, 4789662; 305. 7548507, 4789650; 306. 7548420, 4789627; 307. 7548312, 4789612; 308. 7548272, 4789607; 309. 7548239, 4789596; 310. 7548164, 4789552; 311. 7548086, 4789495; 312. 7548047, 4789560; 313. 7547991, 4789519; 314. 7548039, 4789463; 315. 7547940, 4789401; 316. 7547897, 4789364; 317. 7547870, 4789314; 318. 7547843, 4789275; 319. 7547819, 4789227; 320. 7547811, 4789218; 321. 7547926, 4789160; 322. 7547854, 4789034; 323. 7547802, 4788964; 324. 7547626, 4788998; 325. 7547609, 4789008; 326. 7547173, 4788280; 327. 7547108, 4788175; 328. 7547217, 4788063; 329. 7547146, 4787977; 330. 7546981, 4787908; 331. 7546941, 4787896; 332. 7546929, 4787888; 333. 7546879, 4787838; 334. 7546826, 4787801; 335. 7546745, 4787758; 336. 7546754, 4787743; 337. 7546669, 4787695; 338. 7546636, 4787718; 339. 7546613, 4787686; 340. 7546577, 4787622; 341. 7546501, 4787594; 342. 7546416, 4787545; 343. 7546379, 4787620; 344. 7546363, 4787612; 345. 7546405, 4787530; 346. 7546334, 4787494; 347. 7546288, 4787479; 348. 7546214, 4787477; 348а. 7546207, 4787474; 349. 7546071, 4787379; 350. 7546048, 4787256; 351. 7545918, 4787071; 352. 7545608, 4787010; 353. 7545224, 4787026; 354. 7544923, 4787051; 354а. 7544849, 4787103; 354б. 7544805, 4787134; 355. 7544723, 4787192; 356. 7544594, 4787334; 357. 7544541, 4787419; 358. 7544504, 4787467; 359. 7544389, 4787491; 360. 7544147, 4787531; 361. 7543806, 4787565; 362. 7543456, 4787587; 363. 7543289, 4787601; 364. 7542909, 4787641; 365. 7542712, 4787654; 366. 7542509, 4787669; 367. 7542306, 4787688; 368. 7542254, 4787694; 369. 7542225, 4787699; 370. 7542215, 4787695; 371. 7542160, 4787695; 372. 7542106, 4787705; 373. 7541882, 4787754; 374. 7541843, 4787773; 375. 7541713, 4787803; 376. 7541665, 4787803; 377. 7541572, 4787825; 561. 7541605, 4788054; 562. 7541898, 4787989; 563. 7542091, 4787954; 564. 7542194, 4787938; 565. 7542228, 4787928; 566. 7542276, 4787927; 567. 7542440, 4787916; 568. 7542553, 4787909; 569. 7542715, 4787900; 570. 7542913, 4787884; 571. 7543296, 4787841; 572. 7543297, 4787841; 573. 7543326, 4787840; 574. 7543429, 4787825; 575. 7543824, 4787788; 576. 7544177, 4787747; 577. 7544430, 4787706; 578. 7544503, 4787691; 579. 7544581, 4787729; 580. 7544703, 4787744; 581. 7544803, 4787714; 582. 7544895, 4787649; 583. 7544927, 4787610; 584. 7544942, 4787595; 585. 7545067, 4787570; 586. 7545164, 4787551; 587. 7545239, 4787538; 588. 7545265, 4787510; 589. 7545365, 4787491; 590. 7545490, 4787476; 591. 7545556, 4787476; 592. 7545661, 4787484; 593. 7545666, 4787517; 594. 7545692, 4787613; 595. 7545763, 4787651; 596. 7545807, 4787676; 597. 7545871, 4787673; 598. 7546002, 4787640; 599. 7546008, 4787602; 600. 7546080, 4787638; 601. 7546118, 4787690; 602. 7546209, 4787744; 603. 7546281, 4787774; 604. 7546316, 4787706; 605. 7546333, 4787715; 606. 7546297, 4787789; 607. 7546381, 4787835; 608. 7546468, 4787852; 609. 7546494, 4787853; 610. 7546529, 4787868; 611. 7546536, 4787880; 612. 7546549, 4787930; 613. 7546657, 4787985; 614. 7546696, 4788002; 615. 7546730, 4788029; 616. 7546795, 4788066; 617. 7546833, 4788096; 618. 7546864, 4788153; 619. 7546865, 4788166; 620. 7546875, 4788262; 621. 7546951, 4788301; 622. 7547009, 4788257; 623. 7547049, 4788323; 624. 7547500, 4789076; 625. 7547410, 4789133; 626. 7547482, 4789263; 627. 7547520, 4789282; 628. 7547551, 4789333; 629. 7547632, 4789407; 630. 7547668, 4789466; 631. 7547725, 4789509; 632. 7547754, 4789561; 633. 7547763, 4789592; 634. 7547830, 4789705; 635. 7547907, 4789616; 636. 7547982, 4789670; 637. 7547936, 4789746; 638. 7548037, 4789803; 639. 7548118, 4789812; 640. 7548151, 4789820; 641. 7548191, 4789842; 642. 7548250, 4789865; 643. 7548384, 4789893; 644. 7548477, 4789900; 645. 7548593, 4789900; 646. 7548696, 4789903; 647. 7548793, 4789916; 648. 7548872, 4789892; 649. 7548962, 4789875; 650. 7549026, 4789907; 651. 7549036, 4789894; 652. 7549274, 4789980; 653. 7549290, 4789940; 654. 7549412, 4789951; 655. 7549417, 4789984; 656. 7549464, 4790023; 657. 7549514, 4790045; 658. 7549550, 4790054; 659. 7549624, 4790072; 660. 7549750, 4790148; 661. 7549775, 4790027; 662. 7549812, 4790054; 663. 7549943, 4789992; 664. 7549996, 4789988; 665. 7550059, 4789963; 666. 7550111, 4789938; 667. 7550187, 4789894; 668. 7550324, 4789826; 669. 7550395, 4789801; 670. 7550429, 4789819; 671. 7550469, 4789856; 672. 7550550, 4789898; 673. 7550668, 4789905; 674. 7550777, 4789860; 675. 7550857, 4789802; 676. 7550947, 4789781; 677. 7550969, 4789783; 678. 7551068, 4789841; 679. 7551071, 4789869; 680. 7551144, 4789912; 681. 7551245, 4790002; 682. 7551272, 4790027; 683. 7551353, 4790165; 684. 7551417, 4790229; 685. 7551486, 4790159; 686. 7551789, 4790459; 687. 7551725, 4790523; 688. 7551791, 4790585; 689. 7551858, 4790630; 690. 7551887, 4790645; 691. 7551943, 4790711; 692. 7551981, 4790742; 693. 7552007, 4790779; 694. 7552085, 4790859; 695. 7552193, 4790960; 696. 7552257, 4791023; 697. 7552286, 4791071; 698. 7552364, 4791144; 699. 7552411, 4791183; 700. 7552508, 4791259; 701. 7552530, 4791286.

Деоница 4

377. 7541572, 4787825; 378. 7541478, 4787854; 379. 7541452, 4787867; 380. 7541319, 4787893; 381. 7541277, 4787875; 382. 7541141, 4787899; 383. 7541088, 4787902; 384. 7541005, 4787914; 385. 7540968, 4787936; 386. 7540807, 4787937; 387. 7540788, 4787922; 388. 7540735, 4787840; 389. 7540403, 4787799; 390. 7540311, 4787866; 391. 7540009, 4787822; 392. 7539897, 4787819; 393. 7539789, 4787827; 394. 7539681, 4787844; 395. 7539576, 4787867; 396. 7539472, 4787897; 397. 7539370, 4787937; 398. 7539271, 4787984; 399. 7539180, 4788036; 400. 7539010, 4788136; 401. 7538941, 4788173; 402. 7538801, 4788236; 403. 7538712, 4788268; 404. 7538624, 4788292; 405. 7538534, 4788310; 406. 7538441, 4788321; 407. 7538148, 4788333; 408. 7537550, 4788346; 409. 7537148, 4788352; 410. 7537008, 4788355; 411. 7536962, 4788357; 412. 7536894, 4788336; 413. 7536856, 4788306; 414. 7536795, 4788263; 415. 7536723, 4788241; 416. 7536643, 4788246; 417. 7536547, 4788279; 418. 7536470, 4788331; 419. 7536405, 4788343; 420. 7536276, 4788322; 509. 7536048, 4788500; 510. 7536286, 4788548; 511. 7536322, 4788553; 512. 7536282, 4788604; 513. 7536250, 4788626; 514. 7536170, 4788635; 515. 7535956, 4788655; 516. 7535872, 4788692; 517. 7535794, 4788759; 518. 7535723, 4788887; 519. 7535936, 4788860; 520. 7535950, 4788846; 521. 7535995, 4788840; 522. 7536404, 4788810; 523. 7536420, 4788794; 524. 7536535, 4788637; 525. 7536576, 4788595; 526. 7536699, 4788595; 527. 7536955, 4788598; 528. 7537056, 4788596; 529. 7537607, 4788572; 530. 7538055, 4788556; 531. 7538460, 4788539; 532. 7538566, 4788528; 533. 7538670, 4788511; 534. 7538722, 4788500; 535. 7538776, 4788492; 536. 7538831, 4788473; 537. 7538931, 4788440; 538. 7539013, 4788406; 539. 7539080, 4788373; 540. 7539175, 4788318; 541. 7539342, 4788211; 542. 7539422, 4788165; 543. 7539504, 4788127; 544. 7539588, 4788097; 545. 7539675, 4788075; 546. 7539764, 4788061; 547. 7539853, 4788056; 548. 7539990, 4788062; 549. 7540252, 4788098; 550. 7540310, 4788138; 551. 7540355, 4788203; 552. 7540689, 4788244; 553. 7540711, 4788223; 554. 7540903, 4788190; 555. 7540949, 4788188; 556. 7541036, 4788172; 557. 7541070, 4788151; 558. 7541155, 4788144; 559. 7541361, 4788113; 560. 7541463, 4788091; 561. 7541605, 4788054.

Деоница 5

420. 7536276, 4788322; 421. 7536137, 4788288; 422. 7535820, 4788178; 423. 7535752, 4788150; 424. 7535718, 4788158; 425. 7535691, 4788146; 426. 7535692, 4788121; 427. 7535470, 4788012; 428. 7535069, 4787807; 429. 7534678, 4787597; 430. 7534281, 4787378; 431. 7533840, 4787137; 432. 7533354, 4786883; 433. 7532787, 4786567; 434. 7532616, 4786470; 435. 7532496, 4786394; 436. 7532383, 4786310; 437. 7532279, 4786217; 438. 7532184, 4786115; 439. 7532095, 4786005; 440. 7532047, 4785941; 441. 7532052, 4785874; 442. 7532030, 4785802; 443. 7531913, 4785625; 444. 7531802, 4785536; 445. 7531771, 4785521; 446. 7531680, 4785389; 447. 7531633, 4785307; 448. 7531624, 4785307; 449. 7531582, 4785252; 450. 7531482, 4785154; 451. 7531439, 4785153; 452. 7531437, 4785151; 453. 7531404, 4785123; 454. 7531327, 4785065; 455. 7531292, 4785024; 456. 7531238, 4784987; 457. 7531054, 4784890; 458. 7531002, 4784863; 459. 7530997, 4784830; 460. 7530949, 4784755; 461. 7530840, 4784752; 462. 7530821, 4784770; 463. 7530642, 4784669; 464. 7530534, 4784870; 465. 7530731, 4784985; 466. 7530785, 4784996; 467. 7530950, 4785090; 468. 7530981, 4785103; 469. 7531012, 4785144; 470. 7531086, 4785185; 471. 7531139, 4785188; 472. 7531168, 4785206; 473. 7531210, 4785224; 474. 7531280, 4785277; 475. 7531305, 4785298; 476. 7531303, 4785331; 477. 7531361, 4785387; 478. 7531445, 4785495; 479. 7531451, 4785494; 480. 7531481, 4785529; 481. 7531588, 4785682; 482. 7531588, 4785689; 483. 7531605, 4785825; 484. 7531729, 4786011; 485. 7531831, 4786045; 486. 7531904, 4786147; 487. 7532007, 4786271; 488. 7532116, 4786385; 489. 7532235, 4786491; 490. 7532363, 4786588; 491. 7532495, 4786673; 492. 7532674, 4786773; 493. 7533251, 4787074; 494. 7533818, 4787385; 495. 7534039, 4787516; 496. 7534087, 4787534; 497. 7534128, 4787556; 498. 7534258, 4787632; 499. 7534571, 4787795; 500. 7534963, 4788003; 501. 7535269, 4788176; 502. 7535404, 4788249; 503. 7535586, 4788341; 504. 7535606, 4788324; 505. 7535640, 4788339; 506. 7535658, 4788370; 507. 7535730, 4788401; 508. 7535880, 4788454; 509. 7536048, 4788500.

У обухвату граница детаљне регулације налазе се катастарске парцеле представљене на Тематској карти број 1 (листови 1–10) по деоницама 1–5 и јединицама локалне самоуправе и катастарским општинама:

Детаљна регулација је дефинисана за 39,42 km коридора ауто-пута, укупне површине од 1083,8 ha.

Деоница 1 – обухвата 183,4 ha и садржи следеће катастарске парцеле:

Табела 9. Парцеле детаљне регулације Просторног плана на територији општине Мерошина

Р. б.

Катастарска општина

Катастарска парцела број:

1.

Александрово

576/1, 576/2, 579/1, 579/2, 579/3, 580/1, 580/2, 583/2, 585, 586, 587, 607.

2.

Балајнац

428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 430/1, 430/2, 431/1, 431/2, 431/3, 432/1, 433, 434, 435/1, 435/2, 435/3, 436, 437/1, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2, 445/3, 457, 458/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 463, 464/1, 464/2, 466/1, 466/2, 471/1, 472/1, 472/2, 472/3, 472/4, 473, 477, 478/1, 478/2, 483, 484/1, 484/2, 484/3, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 491, 492/1, 492/2, 493, 496/1, 496/2, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 498/1, 498/2, 499, 500, 501/1, 501/2, 502, 503, 504, 505, 524, 525, 526/1, 527, 528, 529, 531, 532/1, 532/2, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 534/2, 534/3, 535, 536, 537/6, 537/7, 1198/2, 1198/3, 1199/1, 1200/1, 1201, 1202, 1203, 1206/1, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1217/1, 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1274, 1275, 1276/1, 1276/2, 1276/3, 1277/1, 1279/1, 1283/1, 1284/1, 1285/1, 1285/2, 1289, 1292, 1293, 1294/1, 1294/2, 1295/1, 1296/1, 1297/1, 1297/2, 1298, 1299/1, 1300/1, 1300/2, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306/2, 1307/1, 1313/3, 1314, 1315, 1316/1, 1317/1, 1318/1, 1319/1, 1319/2, 1320/1, 1321/1, 1322/1, 1323/1, 1323/2, 1323/3, 1324, 1325, 1326, 1327/1, 1327/2, 1328/1, 1328/2, 1329/1, 1329/2, 1335, 1336, 1337, 1439, 1476, 1477/1, 1478/1, 1479/1, 1482/1, 1483/2, 1486/1, 1486/2, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/4, 1531/2, 1532/1, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538/1, 1538/2, 1539/1, 1539/2, 1539/3, 1542/1, 1542/2, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1597, 1598, 1599, 1600/1, 1600/2, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607/3, 1607/4, 1607/5, 1608/1, 1609/1, 1609/2, 1610, 1611, 1612, 1613/1, 1613/2, 1614, 1615, 1616/1, 1616/3, 1617/1, 1617/3, 1618/1, 1618/3, 1619/1, 1619/3, 1620/1, 1620/3, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1622/1, 1623/1, 1623/3, 1624/1, 1627/1, 1628/1, 1629/1, 1629/2, 1630/1, 1630/3, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 1631/1, 1631/2, 1631/5, 1631/6, 1632/2, 1632/3, 1633/2, 1633/4, 1634/2, 1634/4, 1635/2, 1635/4, 1636/2, 1636/4, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 1639/2, 1640/2, 1641/2, 1642/1, 1642/3, 1643/1, 1644/1, 1644/2, 1644/3, 1645/1, 1646, 1647, 1650, 1651, 1668/1, 1668/2, 1668/3, 1668/4, 1668/5, 1668/6, 1668/7, 1668/8, 1668/9, 1668/10, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/6, 1669/8, 1670/1, 1670/3, 1671/1, 1671/3, 1672/1, 1672/3, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1674/1, 1674/3, 1675/1, 1675/3, 1676/1, 1676/2, 1676/3, 1677/1, 1677/3, 1678/1, 1678/3, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 1679/5, 1679/7, 1680/1, 1680/3, 1680/4, 1680/5, 1681/1, 1681/3, 1681/4, 1682, 1683/1, 1683/2, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688/1, 1688/2, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694/1, 1694/2, 1695/1, 1695/6, 1695/7, 1695/8, 1695/9, 1695/10, 1695/11, 1695/12, 1696/1, 1696/2, 1696/3, 1698/2, 1701, 1702, 1705, 1721, 1722, 1723, 1724/1, 1724/2, 1725/1, 1725/3, 1726/1, 1726/3, 1727/1, 1727/3, 1728/1, 1728/3, 1729/1, 1729/3, 1730/1, 1730/3, 1731/1, 1731/3, 1732/1, 1732/3, 1733/1, 1733/3, 1734/1, 1734/3, 1735/1, 1735/3, 1736/1, 1736/2, 1736/4, 1736/6, 1737/1, 1737/2, 1737/3, 1737/5, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1740/1, 1741/1, 1741/2, 1742/1, 1743/1, 1744/1, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1746/1, 1746/2, 1787/2, 1787/3, 1787/4, 1787/5, 1787/6, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1789/1, 1790/1, 1791/1, 1792/1, 1792/3, 1793/1, 1793/3, 1794, 1805/1, 1805/3, 1806/1, 1806/3, 1807/1, 1807/3, 1813/1, 1814/2, 1814/3, 1815/1, 1815/2, 1815/3, 1817/1, 1818/1, 1818/2, 1819/2, 1820, 1821, 1822/1, 1822/2, 1823/1, 1823/2, 1824, 1825/1, 1825/2, 1825/3, 1826, 1827/2, 1827/3, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833/2, 1834, 1835, 3661, 3664/1, 3666/1, 3666/3, 3666/5, 3668/1, 3668/3, 3671/1, 3671/3, 3672/1, 3677/2, 3677/4, 3678/1, 3678/3, 3685, 3688, 3689.

3.

Брест

2635, 2636, 2637, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2676, 2677, 2678, 2679, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785/1, 2785/2, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2951, 2952, 3270, 3271, 3277, 3278, 3281, 3282, 3283, 3284, 3287, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300.

4.

Градиште

1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 30/1, 30/2, 30/3, 31, 32/1, 33/1, 34/1, 34/2, 35, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, 40, 41, 50, 51/1, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 55/1, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 64/3, 64/5, 64/8, 64/12, 64/13, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 95/1, 95/2, 96/1, 97/1, 97/2, 97/3, 97/7, 100/2, 101, 102, 103, 104/2, 104/3, 104/5, 106, 107, 108, 109, 197, 198, 199, 284, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 290/3, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 294/1, 295/1, 295/2, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/13, 295/14, 296/1, 296/2, 297, 298/2, 316, 317, 318, 319/1, 319/2, 320/1, 320/2, 321, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 324/8, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 335, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 555, 556, 557, 558/1, 558/2, 558/3, 558/5, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 560/3, 561, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 567, 576, 577/1, 577/2, 579/2, 579/4, 580, 581, 582, 583, 584/1, 584/2, 585/1, 585/2, 586/1, 586/2, 587/1, 587/2, 588, 589, 590, 591, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 594/1, 594/2, 595, 596, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 599/1, 599/2, 599/3, 600/1, 602/1, 603/1, 604/1, 604/2, 605/1, 605/3, 606, 607/1, 608/1, 609/1, 609/2, 610/2, 611/6, 615/1, 615/3, 616/1, 617/1, 617/2, 618/1, 619/1, 620, 621, 622/1, 622/2, 623/1, 623/2, 623/3, 623/5, 624/1, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633/1, 633/2, 634/1, 635/1, 636/1, 637/1, 637/2, 637/3, 638/1, 638/2, 639, 640/1, 640/2, 641/1, 642/1, 642/2, 642/3, 643/1, 643/2, 643/3, 643/5, 644/1, 644/2, 645/1, 646/1, 646/2, 646/3, 647/1, 648/1, 649/1, 650/1, 650/2, 651/1, 652/1, 653/1, 653/3, 654/1, 655, 657/1, 658/1, 658/2, 658/4, 659/1, 659/2, 660/1, 660/2, 661, 662, 663, 664/1, 664/2, 668, 669/1, 669/2, 669/6, 2874, 2875/1, 2875/2, 2877/1, 2877/2, 2878/1, 2878/2, 2879/1, 2879/2, 2892, 2893, 2894.

5.

Мерошина

1, 2/1, 2/2, 3, 4/2, 4/4, 10, 11, 35/4, 1843/1, 1851.

Деоница 2 – обухвата 208,6 ha и садржи следеће катастарске парцеле:

Табела 10. Парцеле детаљне регулације Просторног плана на територији општине Мерошина

Р. б.

Катастарска општина

Катастарска парцела број:

1.

Арбанасце

603, 604, 605, 606, 607, 608/1, 608/2, 609, 610, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 612, 613/1, 613/2, 613/3, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5, 629/6, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 644/1, 644/4, 645/1, 646, 1245/3, 1258, 1259/10, 1259/7, 1259/8, 1259/9, 1260, 1261, 1262, 1263/1, 1263/2, 1264, 1265/3, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1275, 1280, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/1, 1291/2, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1292/4, 1292/5, 1292/6, 1292/7, 1292/8, 1292/9, 1294, 1295, 1296/1, 1296/2, 1297/1, 1297/2, 1298/1, 1298/2, 1299, 1300, 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1302, 1303, 1304, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1305/6, 1305/7, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1306/7, 1306/8, 1307, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1312/1, 1312/2, 1313/1, 1313/2, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331/1, 1331/2, 1332, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2, 1341/3, 1341/4, 1341/5, 1341/6, 1342, 1343/1, 1343/2, 1343/3, 1343/4, 1343/5, 1343/6, 1343/7, 1344, 1345, 1346/1, 1346/2, 1347/1, 1347/2, 1348/1, 1348/2, 1348/3, 1348/4, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480/1, 1480/2, 1481/1, 1481/2, 1481/3, 1482, 1483, 1484, 1486/2, 1487, 1654, 1656/171, 1656/172, 1656/173, 1656/174, 1656/229, 1656/230, 1656/232, 1657/1, 1657/2, 1657/3, 1657/4, 1657/5, 1658, 1659/1, 1659/2, 1659/3, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1662, 1663, 1664, 1665, 1667, 1668/1, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/5, 1669/6, 1669/7, 1670, 2176/1, 2180, 2185, 2186, 2187, 2191, 2198, 2199.

2.

Баличевац

951/1, 951/2, 953/1, 953/2, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 963, 964/1, 965, 966/1, 966/2, 967, 968, 969/1, 969/2, 970/1, 970/2, 971, 972, 973/1, 973/2, 1227/3, 1228, 1230/1, 1230/2, 1239, 1241, 1242/1, 1242/2, 1243, 1244/1, 1244/2, 1245, 1246, 1247, 1248/1, 1248/2, 1249, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258/1, 1258/2, 1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/2, 1262/1, 1262/2, 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1264/2, 1264/3, 1265, 1266, 1267/1, 1267/2, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1269, 1270, 1271, 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 1272/7, 1273, 1274, 1275/1, 1275/2, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1281/1, 1281/2, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289/1, 1289/2, 1290, 1291, 1292, 1293/1, 1294, 1295, 1296, 1303/1, 1303/2, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1305/1, 1305/2, 1305/3, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1307, 1308, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1310, 1311, 1312/1, 1312/2, 1313/1, 1313/2, 1314, 1315, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332/1, 1332/2, 1333, 1334, 1335, 1336/1, 1336/2, 1336/3, 1337, 1338, 1339, 1340/1, 1340/2, 1341/1, 1341/2, 1342/3, 1347, 1348/1, 1348/2, 1349, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1356/2, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362/1, 1362/2, 1363, 1364/1, 1364/2, 1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 1374/1, 1374/2, 1375/1, 1375/2, 1608, 1609/2, 1614, 1615, 1617, 1618/1, 1618/2, 1618/3, 1618/4, 1619, 1620, 1621, 1622, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1639, 1640, 1641, 1642/1, 1642/2, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652/1, 1652/2, 1653, 1654/1, 1654/2, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663/1, 1663/2, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670/1, 1670/2, 1671, 1672/1, 1672/2, 1673/2, 1677, 1678/1, 1678/2, 1679, 1680, 1681, 1682/1, 1682/2, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687/1, 1687/2, 1688/1, 1688/2, 1689/1, 1689/2, 1690, 1691, 1692, 1694/1, 1694/2, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701/1, 1701/2, 1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1714/1, 1714/2, 1785, 1786/1, 1786/2, 1787, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799/1, 1799/2, 1799/3, 1856, 1857/1, 1857/2, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1875, 1876/1, 1876/2, 1877/1, 1877/2, 1877/3, 1877/4, 1877/5, 1878/1, 1878/2, 1879, 1880, 1881/1, 1881/2, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887/1, 1887/2, 1888/1, 1888/2, 1889/1, 1889/2, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894/1, 1894/2, 1895/1, 1895/2, 1895/3, 1895/4, 1896, 1897, 1898, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1900/1, 1900/2, 1900/3, 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1901/4, 1901/5, 1902/1, 1902/2, 1902/3, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 1904/1, 1904/2, 1904/3, 1905, 1906, 1907, 1908/1, 1908/2, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915/1, 1915/2, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920/1, 1920/2, 1921/1, 1921/2, 1921/3, 1922/1, 1922/2, 1923, 1976/2, 1977/1, 1977/2, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,1991, 1992/1, 1992/2, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006/1, 2006/2, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2007/4, 2007/5, 2007/6, 2008/1, 2008/2, 2009/1, 2009/2, 2009/3, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015/1, 2015/2, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024/1, 2024/2,

2025/1, 2025/2, 2025/3, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2029/2, 2030, 2031/1, 2031/2, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 2033, 2034/1, 2034/2, 2034/3, 2035, 2036/1, 2036/2, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041/1, 2041/2, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054/1, 2054/2, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059/1, 2059/2, 2061/4, 2259/1, 2259/2, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275/1, 2275/2, 2276/1, 2276/2, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281/1, 2281/2, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294/1, 2294/2, 2295, 2296, 2297, 2298/1, 2298/2, 2299, 2300, 2301/1, 2301/2, 2302/1, 2302/2, 2302/3, 2302/4, 2302/5, 2302/6, 2302/7, 2303, 2304/1, 2395/1, 2399/1, 2399/2, 2399/3, 2400, 2401/1, 2401/2, 2406, 2407, 2408, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2422/1, 2423, 2424, 2425, 2430/1, 2431, 2432/1, 2432/2, 2433, 2445, 2446, 2449/1, 2449/2, 2450/1, 2450/2, 2451, 2478, 2479, 2480, 2481/1, 2481/2, 2481/3, 2482, 2483, 2484/2, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504/1, 2504/2, 2505, 2506, 2507, 2508/1, 2508/2, 2509, 2510, 2511/1, 2511/2, 2512/1, 2512/2, 2514, 2515/1, 2515/2, 2517, 2518/1, 2518/2, 2519, 2520, 2525, 2526/1, 2526/2, 2526/3, 2528/1, 2528/3, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535/1, 2535/2, 2535/3, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540/1, 2540/2, 2541, 2543, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2563/1, 2563/2, 2563/3, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569/1, 2569/2, 2569/3, 2570, 2571, 2573/1, 2573/2, 2574, 2575, 2576, 2577/2, 2577/3, 2577/6, 2578/2, 2578/3, 2579, 2580/2, 2580/3, 2580/4, 2581, 2582/2, 2586, 2587, 2588/3, 2657, 2658/1, 2658/2, 2659, 2660, 2661/1, 2661/2, 2661/3, 2662, 2663, 2664/1, 2664/2, 2665/1, 2665/2, 2666/1, 2666/2, 2667/1, 2667/2, 2668/1, 2668/2, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679, 2682, 2686, 2687/1, 2693, 2694, 2695, 2702, 2707, 2708, 2710/2, 2853/1, 2853/2, 2855/1, 2855/2, 2856, 2857/1, 2857/2, 2857/3, 2858/1, 2858/2, 2859/1, 2859/2, 2860/1, 2860/2, 2860/3,

2865, 2866/1, 2866/2, 2866/3, 2866/4, 2867/1, 2867/2, 2868/1, 2868/2, 2869, 3148/4, 3148/5, 3148/6, 3148/7, 3148/8, 3149/1, 3149/2, 3149/3, 3150/1, 3150/2, 3151/1, 3151/2, 3151/3, 3152/1, 3152/2, 3153, 3154/1, 3154/2, 3154/3, 3155, 3156/1, 3156/2, 3156/3, 3156/4, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164/1, 3164/11, 3164/2, 3164/3, 3164/4, 3164/5, 3164/6, 3164/7, 3164/8, 3165/2, 3165/3, 3165/4, 3165/5, 3167, 3168/1, 3168/2, 3169, 3170/1, 3170/2, 3171, 3172, 3173/1, 3173/2, 3174/1, 3174/2, 3174/3, 3175/1, 3175/2, 3177/3, 3178/1, 3178/2, 3178/3, 3179/1, 3179/2, 3180/1, 3180/2, 3180/3, 3181, 3182/1, 3182/2, 3182/3, 3182/4, 3183, 3184, 3185/1, 3185/2, 3185/3, 3185/4, 3185/5, 3185/6, 3186, 3187,
3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194/1, 3194/2, 3195, 3196/1, 3196/2, 3196/3, 3196/4, 3196/5, 3197/1, 3197/10, 3197/11, 3197/2, 3197/3, 3197/4, 3197/5, 3197/6, 3197/7, 3197/8, 3197/9, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203/1, 3222, 3223/1, 3223/2, 3223/3, 3223/4, 3224, 3225, 3234, 3235/1, 3235/2, 3235/3, 3236, 3237, 3270/2, 3270/3, 3271/2, 3286, 3289, 3290/1, 3290/2, 3292/1, 3292/2, 3293/1, 3293/2, 3293/3, 3294/1, 3294/2, 3294/3, 3295, 3296, 3297, 3298/1, 3298/2, 3299/2, 3299/3, 3299/4, 3299/5, 3300/1, 3300/2, 3300/3, 3300/4, 3300/5, 3301/1, 3301/2, 3302/1, 3302/2, 3302/3, 3303/1, 3303/2, 3304/1, 3305, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322/1, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327/1, 3327/2, 3328/1, 3328/2, 3328/3, 3328/4, 3328/5, 3328/6, 3328/7, 3328/8, 3329/3, 3330/1, 3331/1, 3331/2, 3332/1, 3332/2, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3348/10, 3348/6, 3348/7, 3348/8, 3348/9, 3349, 3350, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357/1, 3357/2, 3358, 3359/1, 3359/2, 3360, 3361/1, 3361/2, 3362, 3369/1, 3485/1, 3485/2, 3486/1, 3486/2, 3487, 3489/1, 3489/4, 3489/5, 3490, 3491/1, 3491/2, 3491/3, 3491/4, 3492/1, 3492/2, 3493/3, 3493/4, 3495/1, 3495/2, 3495/3, 3495/4, 3495/5, 3495/6, 3495/7, 3496/1,3496/2, 3497/1, 3497/2, 3498, 3499, 3500/1, 3500/2, 3501/1, 3501/2, 3502, 3503, 3504/1, 3504/2, 3504/3, 3504/4, 3505, 3506, 3507/1, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516/1, 3516/2, 3517, 3518, 3519/2, 3519/3, 3520/1, 3520/2, 3523/1, 3523/2, 3523/3, 3524, 3525, 3526, 3527/1, 3527/2, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534/1, 3534/2, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548/1, 3548/2, 3548/3, 3549, 4272/1, 4272/2, 4272/3, 4273, 4279, 4283, 4284, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290/1, 4293, 4295, 4297, 4312, 4313.

3.

Брест

2643, 2644, 3279, 3280.

4.

Југ Богдановац

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 35/1, 35/2, 36, 37, 535/1, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 551/2, 552, 556, 608, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 719, 720/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725/1, 725/2, 728, 894/1, 895/1, 895/2, 896, 898, 901, 1641, 1642/5.

5.

Лепаја

2689/1, 2689/2, 2690, 2691, 2692, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2726, 2727.

6.

Мерошина

1, 2/1, 2/2, 3, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17/1, 17/2, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 61, 1851.

Деоница 3 – обухвата 375,1 ha и садржи следеће катастарске парцеле:

Табела 11. Парцеле детаљне регулације Просторног плана
на територији општине Мерошина

Р. б.

Катастарска општина

Катастарска парцела број:

1.

Арбанасце

1654, 1656/157, 1656/161, 1656/163, 1656/164, 1656/165, 1656/166, 1656/167, 1656/168, 1656/169, 1656/170, 1656/171, 1656/172, 1656/173, 1656/174, 1656/175, 1656/176, 1656/177, 1656/178, 1656/179, 1656/180, 1656/200, 1656/202, 1656/203, 1656/224, 1656/225, 1656/230, 1656/231, 1656/232, 1656/233, 1656/241, 1659/1, 1659/2, 1659/4, 1659/5, 1659/6, 1660/1, 1660/2, 1660/3, 1660/4, 1660/5, 1661, 1662, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 1680/4, 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1682, 2059, 2060, 2061/1, 2061/2, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078/1, 2078/2, 2078/3, 2078/4, 2078/5, 2079/1, 2079/2, 2080/1, 2080/2, 2081, 2082, 2083, 2084/1, 2084/2, 2085/1, 2085/2, 2086, 2087, 2088, 2089/2, 2089/3, 2089/4, 2099, 2100, 2101, 2102/1, 2102/2, 2102/3, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114, 2115/1, 2115/2, 2115/3, 2115/4, 2115/5, 2115/6, 2115/7, 2117, 2123, 2124/1, 2124/2, 2124/3, 2125/1, 2125/2, 2125/3, 2125/4, 2125/5, 2125/6, 2126, 2127/1, 2127/2, 2127/3, 2128, 2129, 2130/1, 2130/2, 2131, 2132, 2133/1, 2133/2, 2134, 2135, 2136/1, 2136/2, 2137, 2138/1, 2138/2, 2139/1, 2139/2, 2140, 2141, 2142, 2143/1, 2143/2, 2144/1, 2144/2, 2145, 2147/1, 2148/1, 2148/2, 2149, 2152, 2153/1, 2153/3, 2153/4, 2153/6, 2155/1, 2155/2, 2156/1, 2191.

2.

Југ Богдановац

896, 898, 901, 938/1, 938/2, 939/1, 939/3, 939/4, 940, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983/1, 983/2, 983/3, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994/1, 994/2, 995, 996, 997/1, 997/2, 997/3, 997/4, 998/1, 998/2, 998/3, 999, 1000, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1001/5, 1001/6, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1013, 1014, 1015, 1016, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/5, 1038/13, 1038/14, 1038/15, 1038/16, 1038/17, 1038/18, 1038/19, 1038/20, 1038/21, 1038/22, 1038/23, 1038/26, 1038/32, 1038/33, 1038/34, 1038/36, 1038/37, 1038/38, 1038/39, 1038/43, 1038/44, 1038/45, 1038/46, 1038/47, 1038/48, 1038/49, 1038/50, 1038/51, 1038/52, 1038/53, 1038/54, 1038/55, 1038/57, 1038/58, 1038/59, 1038/60, 1038/61, 1038/62, 1038/63, 1038/64, 1038/65, 1038/66, 1038/69, 1038/70, 1038/74 1038/103, 1038/104, 1038/105, 1038/106, 1038/107, 1038/108, 1038/109, 1038/110, 1038/111, 1038/112, 1038/113, 1038/114, 1038/115, 1038/116, 1038/117, 1038/118, 1038/119, 1038/120, 1038/121, 1038/122, 1038/123, 1038/125, 1038/126, 1038/127, 1038/129, 1038/131, 1038/132, 1038/207, 1038/215, 1038/217.

Табела 12. Парцеле детаљне регулације Просторног плана на територији општине Прокупље

Ред. бр.

Катастарска општина

Катастарска парцела број:

1.

Бела Вода

1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 45/10, 48/2, 52/1, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 227/3, 228, 229, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241/1, 241/2, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250/1, 250/2, 250/3, 251, 252, 253, 254, 255, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261/1, 261/2, 262, 263, 264, 265/1, 265/2, 265/3, 266, 267, 268/1, 268/2, 268/3, 268/4, 268/5, 268/6, 268/7, 268/8, 268/9, 269/1, 269/2, 269/3, 270, 271, 272/1, 272/10, 272/11, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 273/1, 273/2, 273/3, 274, 275, 276, 277, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280/1, 280/2, 280/3, 281, 282, 288/1, 288/2, 289, 290, 291, 292, 293, 546, 550, 551.

2.

Губетин

48/2, 48/3, 53/1, 53/2, 54, 55, 57, 58/3, 58/4, 59, 60/1, 60/4, 62, 64, 65, 69, 70, 75, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 81, 82, 83/1, 83/3, 84/1, 85/1, 85/3, 87/1, 87/2, 87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 91/7, 93/10, 93/11, 93/12, 93/14, 93/8, 93/9, 96/2, 97, 98/1, 113, 114, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 116/1, 116/2, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 129/3, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 154, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 157, 158, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 167/3, 168, 169/1, 169/2, 169/3, 170, 171, 172/1, 172/2, 173, 177/2, 179, 181, 184, 185, 186, 187/3, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192, 193/10, 193/11, 193/12, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 195/1, 195/2, 195/3, 195/4, 203/1, 203/2, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225/2, 226, 227, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 334/3, 338, 1406, 1407, 1410, 1411, 1413.

3.

Доња Стражава

257/12, 257/13, 257/19, 304/4, 305, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/1, 329/2, 329/3, 330, 331, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338, 339/1, 339/3, 340/2, 340/3, 340/30, 340/31, 340/32, 341, 342, 343, 344/1, 344/10, 344/12, 344/17, 344/4, 344/6, 344/7, 344/9, 345/1, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 346, 347, 348, 349/1, 349/2, 353, 358, 374, 375, 376/1, 376/2, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 378/1, 378/2, 378/3, 378/4, 378/5, 378/6, 378/7, 378/8, 378/9, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 380/1, 380/11, 380/12, 380/13, 380/14, 380/15, 380/16, 380/17, 380/18, 380/19, 380/2, 380/3, 380/4, 380/5, 380/6, 380/7, 381/11, 381/12, 384, 385, 386, 387, 388, 389/1, 389/2, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/2, 399/3, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 413, 416, 678/1, 678/2, 678/3, 679/1, 679/2, 679/3, 680/14, 680/2, 680/3, 680/4, 853, 854, 855/1, 855/2, 856, 857/1, 857/2, 857/3, 858/1, 858/2, 859, 861, 862/3, 863, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 874/3, 874/4, 874/5, 874/6, 875, 876, 877, 878/1, 878/2, 878/3, 879, 880, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 882, 883/1, 883/2, 884, 885, 886, 887, 963, 965, 966/1, 967/2, 967/3.

4.

Ђуровац

247, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 262/10, 262/15, 262/2, 262/3, 262/7, 263, 264, 272, 273, 274/1, 274/10, 274/11, 274/12, 274/13, 274/14, 274/2, 274/3, 274/6, 274/7, 274/9, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 278/1, 278/2, 278/3, 279, 280, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 288/4, 288/5, 289/1, 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 290/1, 290/5, 290/6, 290/7, 291/2, 291/3, 292, 294.

5.

Нова Божурна

19/1, 19/2, 19/4, 19/6, 20/1, 20/2, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 47/4, 47/6, 48, 60/1, 60/2, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71, 72/1, 72/2, 73, 74, 75, 76, 77, 79/2, 80, 124, 125, 126/1, 126/4, 127, 128, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 133/1, 133/3, 137, 138, 139/1, 139/2, 141, 142/2, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157/2, 157/3, 158, 159/3, 161, 167, 168, 173/1, 173/2, 173/3, 174/1, 174/2, 175, 176, 177, 178/10, 178/11, 178/12, 178/13, 178/18, 178/19, 178/2, 178/20, 178/21, 178/25, 178/26, 178/27, 178/28, 178/29, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 179, 699, 700, 704.

6.

Ново Село

25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 30/3, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 52, 327.

7.

Појате

1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/8, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 12/5, 12/6, 12/7, 12/10, 12/11, 12/13, 12/15, 13/1, 13/3, 13/4, 13/6, 13/8, 13/9, 14/1, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/10, 15/1, 15/6, 15/7, 15/10, 19/2, 19/18, 19/19, 20/1, 660/1.

8.

Прокупље – град

1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/10, 8/11, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 10, 17, 18, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 48, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2, 53, 54/1, 54/2, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 56/1, 56/2, 56/4, 56/5, 57/1, 57/2, 58/1, 58/10, 58/11, 58/12, 58/15, 58/16, 58/17, 58/18, 58/19, 58/5, 59, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 71/1, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14, 71/15, 71/16, 71/17, 71/18, 71/19, 71/2, 71/20, 71/21, 71/22, 71/23, 71/24, 71/25, 71/26, 71/27, 71/28, 71/29, 71/3, 71/30, 71/31, 71/32, 71/33, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 72, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 75, 76, 77, 78/2, 81/2, 81/3, 81/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 84/1, 84/3, 84/4, 84/5, 85/1, 85/10, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 86, 87, 88/1, 88/10, 88/11, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/7, 88/8, 88/9, 89/1, 89/10, 89/14, 89/15, 89/16, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 90, 91, 92/1, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 93, 94/1, 94/6, 94/7, 94/8, 117/1, 117/2, 117/3, 117/8, 118, 119, 120/10, 120/11, 120/12, 121/1, 121/3, 121/4, 132, 133, 134, 135/1, 135/12, 135/13, 766/3, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4, 767/7, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 768/5, 768/6, 768/8, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/5, 769/6, 769/7, 771/1, 771/10, 771/9, 773/1, 773/3, 775, 776/1, 776/6, 779, 5684/1, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697/1, 5708.

9.

Прокупље

2013/2, 2013/9, 2014, 2020/12, 2020/14, 2020/15, 2020/16, 2020/17, 2020/18, 2020/21, 2021/1, 2021/2, 2021/3, 2021/4, 2022, 2023, 2024, 2025/1, 2025/2, 2026/1, 2026/2, 2027, 2028/1, 2028/3, 2029, 2041/3, 2043, 2044/1, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2109/1, 2109/2, 2109/3, 2109/5, 2110/1, 2110/2, 2110/3, 2110/4, 2175, 2176/1, 2176/2, 2176/3, 2176/4, 2177, 2178, 2179, 2180/1, 2181, 2182/1, 2183, 2184, 2185/1, 2185/2, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2209/1, 2209/2, 2210, 2211/1, 2212, 2213, 2214, 2215/1, 2215/2, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2216/1, 2216/2, 2216/3, 2216/4, 2216/5, 2216/6, 2216/7, 2217, 2218, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2220, 2221/2, 2221/3, 2221/4, 2221/5, 2222/1, 2222/2, 2222/3, 2223/2, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 2229/4, 2229/5, 2230/1, 2230/2, 2230/3, 2230/4, 2230/5, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235/1, 2235/2, 2235/3, 2235/4, 2235/5, 2235/6, 2235/7, 2235/8, 2235/9, 2236, 2237/1, 2237/2, 2237/3, 2237/4, 2238/1, 2238/2, 2238/3, 2238/4, 2238/5, 2238/6, 2238/7, 2238/8, 2238/9, 2239/1, 2239/2, 2239/3, 2239/4, 2239/5, 2239/6, 2239/7, 2239/8, 2239/9, 2240/1, 2240/2, 2555, 2558/1, 2559/1, 2559/2, 2559/3, 2559/4, 2559/5, 2559/6, 2559/7, 2559/8, 2559/9, 2561/1, 2561/2, 2561/3, 2561/4, 2561/5, 2562, 2563/2, 2566/10, 2566/3, 2566/4, 2566/5, 2566/6, 2566/7, 2566/8, 2566/9, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2572/4, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2573/4, 2573/5, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2597, 2598, 2599, 2600, 2604, 2605, 2634/2, 2636, 2637, 2638/1, 2638/2, 2638/3, 2642, 2643/1, 2643/2, 2643/3, 2644, 2647, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657/1, 2657/2, 2657/3, 2658/1, 2658/2, 2659, 2660, 2662, 2663, 2664, 2666, 2667/1, 2667/2, 2668/1, 2668/2, 2668/3, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2669/4, 2669/5, 2669/6, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675/1, 2675/2, 2675/3, 2675/4, 2675/5, 2675/6, 2676, 2677/1, 2677/2, 2681/1, 2681/10, 2681/2, 2682/1, 2682/2, 2684/1, 2684/2, 2684/3, 2685/1, 2685/2, 2686/1, 2686/3, 2687, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2957, 2960, 2962, 2963, 2964/1, 2964/2, 2965, 2966, 2967, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2988, 2989, 2990, 2993, 2994, 2995, 2996, 3016/1, 3016/2, 3017/1, 3017/2, 3018/2, 3019/1, 3019/2, 3019/3, 3027, 3028, 3029/3, 3030/1, 3030/2, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038/1, 3039/1, 3046/1, 3046/3, 3048/6, 3049, 3050, 3051/2, 3053/1, 3054, 3055/1, 3055/2, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075/2, 3076, 3077, 3078, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085/1, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094/1, 3094/2, 3094/4, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 4025/1, 4025/2, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4176, 4244, 4245, 4246, 4247, 4254, 4255, 4256/1, 4256/2, 4256/3, 4256/4, 4256/5, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261/1, 4261/2, 4262/1, 4262/2, 4262/3, 4263/1, 4263/2, 4264, 4265/1, 4265/2, 4265/3, 4266/1, 4266/2, 4266/3, 4266/4, 4266/5, 4266/6, 4268, 4269, 4270, 4271/1, 4272, 4274, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283/1, 4283/2, 4283/3, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288/1, 4288/2, 4289, 4290, 4291, 4294/2, 4301, 4302/1, 4302/2, 4302/3, 4303, 4306, 4307, 4308/1, 4308/2, 4308/3, 4308/4, 4308/5, 4308/6, 4308/7, 4309/1, 4309/2, 4310, 4311, 4312/1, 4312/2, 4313/1, 4313/2, 4313/3, 4314, 4315, 4316, 4317/1, 4317/2, 4317/3, 4317/4, 4317/5, 4318, 4319/1, 4319/2, 4320, 4321, 4322, 4323/1, 4323/2, 4323/3, 4324, 4325, 4326/1, 4326/2, 4326/3, 4326/4, 4327/1, 4327/2, 4327/3, 4327/4, 4327/5, 4327/6, 4328/1, 4328/2, 4328/3, 4329/1, 4329/2, 4330/1, 4330/2, 4330/3, 4330/4, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335/2, 4335/3, 4335/4, 4336, 4337/1, 4337/2, 4337/3, 4338/1, 4338/2, 4339/1, 4339/2, 4339/3, 4339/4, 4339/5, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346/1, 4346/2, 4347/2, 4347/4, 4347/5, 4347/6, 4347/7, 4347/8, 4347/9, 4348, 4364, 4379, 4380/1, 4380/3, 4380/4, 4380/5, 4381, 4382/1, 4382/2, 4382/3, 4382/4, 4383/1, 4383/2, 4383/3, 4384, 4389/1, 4389/17, 4389/20, 4389/21, 4389/22, 4389/24, 4389/25, 4389/26, 4389/27, 4389/28, 4389/29, 4389/30, 4390/1, 4390/2, 4390/3, 4391/1, 4391/20, 4391/22, 4391/23, 4391/25, 4391/7, 4415, 4416, 4417, 4418/1, 4419, 4420, 4421/1, 4421/2, 4421/3, 4421/4, 4421/5, 4422, 4432/1, 4432/2, 4433/1, 4433/2, 4434, 4435, 4436/2, 4436/3, 4437, 4438, 4439, 4440/1, 4440/2, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448/1, 4448/2, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453/1, 4453/2, 4453/3, 4453/4, 4453/5, 4453/7, 4454/1, 4454/3, 4455/1, 4455/10, 4455/11, 4455/12, 4455/13, 4455/14, 4455/15, 4455/2, 4455/3, 4455/4, 4455/5, 4455/6, 4455/7, 4455/8, 4455/9, 4456/1, 4456/2, 4456/3, 4456/4, 4458, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464/1, 4464/2, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469/1, 4469/2, 4469/3, 4469/4, 4470/1, 4470/2, 4470/3, 4521, 4522/1, 4522/2, 4523/8, 4523/9, 4523/10, 4524/1, 4524/2, 4524/3, 4524/4, 4524/5, 4524/6, 4524/7, 4524/8, 4525, 4526/1, 4526/2, 4527/1, 4527/2, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534/1, 4534/2, 4534/3, 4534/4, 4534/5, 4534/8, 4535, 4536/1, 4536/2, 4536/3, 4536/4, 4536/5, 4537, 4538, 4539/1, 4539/11, 4539/2, 4539/3, 4539/4, 4539/5, 4539/6, 4540/1, 4541/1, 4541/2, 4547, 4549/3, 6382/1, 6383/2, 6384, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392/2, 6393, 6394/1, 6397/1, 6399/1, 6401/1, 6402/1, 6404/1, 6406, 6407/1, 6409, 6414, 6417, 6418/3, 6419, 6435, 6440.

10.

Ћуковац

195, 225, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 246/3, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 251/3, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 255, 256, 257/1, 257/2, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 260/3, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 273, 274, 275, 276, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 304/1, 304/2, 305, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 306/8, 422/1, 423, 424, 426/1, 426/2, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 440, 441, 442/1, 443, 444, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 497, 498, 499/1, 499/2, 504, 505, 506, 507, 508, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523/1, 523/2, 523/3, 524, 525, 526/1, 526/2, 526/3, 527, 528, 529, 530, 531/1, 531/2, 531/3, 533, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2, 548/3, 549, 550, 551, 552, 553, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 555/3, 555/4, 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 569, 570, 571, 572, 573, 576, 577/1, 578/1, 579/10, 579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 579/2, 579/3, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 594, 595, 596/1, 596/2, 596/3, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608/1, 608/2, 609, 610, 611/1, 611/4, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 613, 1388, 1389, 1392, 1393, 1394, 1395

Деоница 4 – обухвата 154,7 ha и садржи следеће катастарске парцеле:

Табела 13. Парцеле детаљне регулације Просторног плана на територији општине Прокупље

Р. б.

Катастарска општина

Катастарска парцела број:

1.

Бресничић

1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1755, 1759, 1760, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1783, 1784, 1785/1, 1786/2, 1787, 1788, 1789, 1790/1, 1790/2, 1791, 1792/1, 1792/2, 1793, 1794, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834/1, 1834/2, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2, 1845, 1846, 1847/1, 1847/2, 1847/3, 1847/4, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855/1, 1855/2, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867/1, 1867/2, 1868/1, 1868/2, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1882/1, 1882/2, 1885, 1886, 1945, 1948, 1949/1, 1949/2, 1950, 1951, 1958, 1960, 1961, 1962/1, 1962/2, 1962/3, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978/1, 1978/2, 1979, 1980, 1981, 1982/1, 1982/2, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988/1, 1988/2, 1988/3, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994/1, 1994/2, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004/1, 2004/2, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2011/3, 2011/4, 2011/5, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2078/1, 2078/2, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109/1, 2109/2, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131/1, 2131/2, 2131/3, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146/1, 2146/2, 2146/3, 2146/4, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177/1, 2177/2, 2178, 2180, 2187, 2188, 2189, 2207, 2208, 2217/1, 2217/2, 2218, 2219, 2221, 2222, 2223, 2226, 2227, 2228/1, 2228/10, 2228/11, 2228/2, 2228/3, 2228/4, 2228/5, 2228/6, 2228/7, 2228/8, 2228/9, 2229, 2230, 2231/1, 2231/2, 2231/3, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2232/6, 2232/7, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2251, 2252/1, 2253, 2254, 2255, 2259, 2282, 2283/1, 2283/2, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352/1, 2352/2, 2353, 2354, 2355, 2356/1, 2356/2, 2357, 2358, 2359/1, 2359/2, 2359/3, 2359/4, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2384, 2385, 2386, 2389, 2396/3, 2397, 2398, 2400.

2.

Дреновац

115, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 140, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 142/3, 143/1, 143/2, 143/3, 144/1, 144/2, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 279, 280, 281/1, 281/2, 282, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330/1, 330/3, 331, 332/1, 332/2, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360/1, 360/2, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393/1, 393/2, 394, 395, 396, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 399/1, 399/3, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414/1, 414/2, 415, 573, 575, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 610, 626, 627.

3.

Доња Топоница

57, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 153, 154/1, 154/2, 154/3, 155/1, 155/2, 155/3, 156, 157/1, 157/2, 157/3, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 1834.

4.

Губетин

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 134, 135, 137, 233, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 247/3, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250/1, 250/2, 250/3, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 258/2, 258/3, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 263, 264, 265/1, 266, 1406, 1410, 1411, 1414.

5.

Конџељ

77, 82, 93, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 95, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109/1, 109/2, 109/3, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 116, 117, 118, 119, 120, 122/1, 122/2, 123, 689, 690.

6.

Мала Плана

1554, 1555, 1557, 1559, 1561, 1562/2, 1563, 1564, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1580, 1585, 1586, 1587/1, 1587/2, 1587/3, 1587/4, 1588/1, 1588/2, 1589, 1590, 1591, 1592, 1594, 1595, 1598, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603, 1604, 1605/1, 1605/2, 1605/7, 1606, 1607, 1608/1, 1608/2, 1608/3, 1609, 1610/1, 1611, 1612/1, 1612/2, 1613, 1614/1, 1614/2, 1615/1, 1615/3, 1615/4, 1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619, 1620, 1621/1, 1621/2, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635/1, 1635/2, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640/1, 1640/2, 1640/3, 1640/4, 1643, 1644, 1646, 1647/1, 1647/2, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1656.

7.

Поточић

1244, 1252, 1253, 1254/1, 1254/2, 1255, 1256, 1257, 1258, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1269, 1270, 1271, 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 1272/7, 1272/8, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/1, 1308/10, 1308/11, 1308/12, 1308/13, 1308/14, 1308/15, 1308/16, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/7, 1308/8, 1308/9, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1443/2, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1978/2, 1978/3, 1978/4, 1978/5, 1978/6, 1979, 1985/1, 1985/2, 1986, 1987, 1994/2, 2001, 2003, 2004, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2006/2, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2023/1, 2023/2, 2023/3, 2024, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044/1, 2044/2, 2045/1, 2045/2, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2131, 2135, 2136, 2138, 2139, 2140, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155/1, 2155/2, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178/1, 2178/2, 2179/1, 2179/2, 2179/3, 2180/1, 2180/10, 2180/11, 2180/12, 2180/13, 2180/2, 2180/5, 2180/6, 2180/7, 2180/8, 2180/9, 2181/4, 2181/6, 2181/7, 2182, 2183, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2195, 2196, 2197, 2199, 2202, 2207/1, 2214, 2225, 2226.

8.

Прекадин

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2248/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Деоница 5 – обухвата 162,0 ha и садржи следеће катастарске парцеле:

Табела 14. Парцеле детаљне регулације Просторног плана на територији општине Прокупље

Р. б.

Катастарска општина

Катастарска парцела број:

1.

Баце

1028, 1029, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1040, 2186.

2.

Бресничић

2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2376, 2377, 2378, 2379.

3.

Доња Коњуша

109, 110, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 134/1, 134/2, 135, 136, 137, 138/3, 138/4, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 1704, 1705, 1706/1, 1706/2, 1706/3, 1706/4, 1706/5, 1707, 1709, 185, 187, 380, 381/1, 382, 383, 384/1, 384/2, 384/3, 384/4, 384/5, 385/1, 385/2, 386, 387, 389, 390, 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 400/3, 400/5, 400/6, 406, 418, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443/1, 443/2, 444, 445, 446, 447/1, 447/2, 447/3, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 454, 455, 456, 457, 458/1, 459, 460, 778, 780, 781, 782/1, 782/2, 783/1, 784/1, 785, 788/1, 788/2, 789, 790/1, 790/2, 791/1, 791/2, 792, 795, 796, 801, 802, 806, 821, 823, 827/2, 828/1, 828/2, 829, 830, 831, 835, 837, 838/1, 838/2, 839/1, 839/2, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872/1, 872/2, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882.

4.

Конџељ

118, 119, 120, 121, 122/1, 122/2, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130/1, 130/2, 131, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 170, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201, 210, 211, 212/1, 212/2, 215, 216, 219/1, 220, 221/1, 221/10, 221/11, 221/12, 221/2, 221/3, 221/4, 221/5, 221/6, 221/7, 221/8, 221/9, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 230, 231, 232, 244, 248/1, 248/2, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 459, 460, 461, 465/1, 465/2, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 493, 494, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510,

511, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 546/1, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561/1, 561/2, 561/3, 636/1, 636/2, 637, 638, 640, 641, 642, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 659/1, 659/2, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678/1, 678/2, 679, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 685, 686, 687, 688, 689, 692.

5.

Туларе

564, 565, 566, 567, 586, 587, 593, 594, 598, 2161, 2162/1, 2162/2, 2163/1, 2163/2, 2163/3, 2164, 2165/1, 2165/2, 2166, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205/1, 2205/2, 2206, 2207/1, 2207/2, 2208/1, 2208/2, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2233/1, 2233/2, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237, 2238, 2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241, 2242/1, 2242/2, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2254, 2255, 2256, 2257, 2259/1, 2259/2, 2259/3, 2260/1, 2260/2, 2261, 2262, 2263, 2264/1, 2264/2, 2264/3, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290/1, 2290/2, 2290/3, 2291, 2294, 2295, 2296/1, 2296/2, 2296/3, 2319, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330/1, 2330/2, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338/1, 2338/2, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368/1, 2368/2, 2369, 2370/1, 2370/2, 2371/2, 2371/3, 2371/4, 2371/5, 2371/6, 2372/1, 2373, 2374/1, 2374/2, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387/1, 2387/2, 2387/3, 2387/4, 2388/1, 2388/2, 2389/1, 2389/2, 2390/1, 2390/2, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400, 2401, 2402/1, 2402/2, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2425.

6.

Вича

9, 8, 10, 11, 12, 13/1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 100, 1003, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 532/1, 532/2, 532/3, 533/1, 533/2, 533/3, 534/1, 534/2, 535, 536, 537/1, 537/2, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 983, 984, 985, 986, 988, 99/1, 99/2, 990, 991, 992, 993, 994, 996/1, 996/2, 997/1, 997/2, 997/3, 1003, 1277/1, 1277/3, 1280, 1281, 1284.

Табела 15. Парцеле детаљне регулације Просторног плана на територији општине Куршумлија

Р. б.

Катастарска општина

Катастарска парцела број:

1.

Доње Точане

28/2, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 46, 47, 48, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 52, 53, 54, 55, 199, 200, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 2923, 2924, 2948.

–––––––––––––––

3 Координате су приказане у Гаус-Кригеровој пројекцији.

*Службени гласник РС, број 55/2019

**Службени гласник РС, број 62/2019

4.2.1.2. Списак координата преломних тачака и катастарских парцела у обухвату детаљне регулације – Сектор 2

*Службени гласник РС, број 55/2019

Граница детаљне регулације одређена је координатама2 преломних тачака (редни број тачке, Х координата, Y координата) и представљена је на Тематској карти број 1 (листови 11–19) по деоницама 6–8:

Деоница 6

1. 7529973, 4782250; 2. 7530013, 4782364; 3. 7530052, 4782428; 4. 7530082, 4782787; 5. 7530059, 4783024; 6. 7530045, 4783215; 7. 7530007, 4783373; 8. 7529938, 4783539; 9. 7529896, 4783679; 10. 7529872, 4783751; 11. 7529877, 4783805; 12. 7529864, 4783955; 13. 7529876, 4784110; 14. 7529910, 4784242; 15. 7529946, 4784332; 16. 7529969, 4784372; 17. 7529981, 4784398; 18. 7529993, 4784434; 19. 7530020, 4784474; 20. 7530237, 4784702; 21. 7530534, 4784870; 22. 7530642, 4784669; 23. 7530347, 4784485; 24. 7530195, 4784347; 25. 7530118, 4784220; 26. 7530080, 4784105; 27. 7530067, 4783972; 28. 7530092, 4783761; 29. 7530150, 4783639; 30. 7530195, 4783487; 31. 7530242, 4783290; 32. 7530270, 4783083; 33. 7530244, 4783027; 34. 7530246, 4782836; 35. 7530230, 4782816; 36. 7530238, 4782766; 37. 7530270, 4782732; 38. 7530244, 4782703; 39. 7530232, 4782704; 40. 7530210, 4782684; 41. 7530253, 4782633; 42. 7530247, 4782458; 43. 7530272, 4782427; 44. 7530249, 4782274; 45. 7530258, 4782199; 46. 7530310, 4782205; 47. 7530318, 4782189; 48. 7530315, 4782177; 49. 7530315, 4782156; 50. 7530304, 4782154; 51. 7530288, 4782041; 52. 7530144, 4782039; 53. 7530115, 4782018; 54. 7530055, 4781920; 55. 7530085, 4781883; 56. 7530010, 4781786; 57. 7529880, 4781658; 58. 7529849, 4781691; 59. 7529799, 4781652; 60. 7529827, 4781615; 61. 7529675, 4781498; 62. 7529646, 4781508; 63. 7529544, 4781430; 64. 7529519, 4781377; 65. 7529402, 4781256; 66. 7529355, 4781237; 67. 7529264, 4781109; 68. 7529237, 4781022; 69. 7529183, 4780974; 70. 7529138, 4780955; 71. 7529090, 4780815; 72. 7529097, 4780786; 73. 7529076, 4780700; 74. 7529037, 4780678; 75. 7529030, 4780629; 76. 7529109, 4780573; 77. 7529100, 4780540; 78. 7529106, 4780536; 79. 7529108, 4780526; 80. 7529049, 4780494; 81. 7528995, 4780491; 82. 7528982, 4780420; 83. 7529024, 4780412; 84. 7529024, 4780389; 85. 7529073, 4780367; 86. 7529129, 4780314; 87. 7529133, 4780294; 88. 7529090, 4780210; 89. 7529075, 4780148; 90. 7529070, 4780080; 91. 7529025, 4780057; 92. 7529038, 4779951; 93. 7529020, 4779851; 94. 7528994, 4779709; 95. 7528949, 4779565; 96. 7528774, 4779264; 97. 7528636, 4779113; 98. 7528598, 4779088; 99. 7528592, 4779024; 100. 7528407, 4778785; 101. 7528419, 4778753; 102. 7528389, 4778656; 103. 7528314, 4778544; 104. 7528247, 4778480; 105. 7528179, 4778442; 106. 7528034, 4778396; 107. 7527992, 4778367; 108. 7527837, 4778309; 109. 7527735, 4778295; 110. 7527699, 4778385; 111. 7527680, 4778413; 112. 7527649, 4778481; 113. 7527642, 4778530; 114. 7527655, 4778535; 115. 7527664, 4778535; 116. 7527691, 4778540; 117. 7527709, 4778509; 118. 7527912, 4778621; 119. 7527869, 4778669; 120. 7527791, 4778704; 121. 7527749, 4778740; 122. 7527722, 4778788; 123. 7527679, 4778825; 124. 7527618, 4778835; 125. 7527254, 4778833; 126. 7527202, 4778846; 127. 7527160, 4778870; 128. 7527122, 4778843; 129. 7527072, 4778872; 130. 7527102, 4778944; 131. 7527062, 4778980; 132. 7527070, 4778987; 133. 7527123, 4778968; 134. 7527133, 4778994; 135. 7527275, 4779042; 136. 7527302, 4778994; 137. 7527229, 4778954; 138. 7527236, 4778909; 139. 7527623, 4778914; 140. 7527672, 4778922; 141. 7527751, 4778916; 142. 7527786, 4778901; 143. 7527832, 4778861; 144. 7527929, 4778753; 145. 7527982, 4778688; 146. 7528063, 4778727; 147. 7528166, 4778814; 148. 7528524, 4779270; 149. 7528640, 4779453; 150. 7528591, 4779481; 151. 7528595, 4779502; 152. 7528611, 4779511; 153. 7528618, 4779512; 154. 7528633, 4779530; 155. 7528674, 4779505; 156. 7528764, 4779702; 157. 7528798, 4779826; 158. 7528770, 4779888; 159. 7528793, 4780121; 160. 7528753, 4780125; 161. 7528753, 4780158; 162. 7528689, 4780162; 163. 7528683, 4780191; 164. 7528722, 4780241; 165. 7528742, 4780299; 166. 7528760, 4780306; 167. 7528762, 4780356; 168. 7528778, 4780392; 169. 7528808, 4780395; 170. 7528834, 4780543; 171. 7528801, 4780554; 172. 7528805, 4780573; 173. 7528806, 4780595; 174. 7528806, 4780617; 175. 7528859, 4780644; 176. 7528931, 4780975; 177. 7528866, 4780936; 178. 7528856, 4780953; 179. 7528829, 4780998; 180. 7528817, 4781014; 181. 7528919, 4781076; 182. 7529027, 4781174; 183. 7529095, 4781279; 184. 7529146, 4781416; 185. 7529277, 4781396; 186. 7529365, 4781476; 187. 7529365, 4781536; 188. 7529664, 4781767; 189. 7529722, 4781754; 190. 7529761, 4781785; 191. 7529768, 4781838; 192. 7529885, 4781969; 193. 7529969, 4781991; 194. 7530013, 4782063; 195. 7529991, 4782110; 196. 7529989, 4782118; 197. 7529984, 4782159.

Деоница 7

1. 7526276, 4769095; 2. 7526272, 4769011; 3. 7526271, 4768951; 4. 7526250, 4768928; 5. 7526245, 4768902; 6. 7526211, 4768895; 7. 7526202, 4768885; 8. 7526169, 4768856; 9. 7526155, 4768833; 10. 7526151, 4768804; 11. 7526156, 4768776; 12. 7526153, 4768750; 13. 7526170, 4768719; 14. 7526181, 4768675; 15. 7526184, 4768667; 16. 7526194, 4768667; 17. 7526207, 4768649; 18. 7526217, 4768646; 19. 7526217, 4768636; 20. 7526294, 4768450; 21. 7526300, 4768420; 22. 7526320, 4768370; 23. 7526332, 4768345; 24. 7526320, 4768326; 25. 7526313, 4768316; 26. 7526321, 4768285; 27. 7526321, 4768269; 28. 7526319, 4768266; 29. 7526312, 4768267; 30. 7526301, 4768271; 31. 7526280, 4768272; 32. 7526260, 4768259; 33. 7526233, 4768244; 34. 7526211, 4768236; 35. 7526166, 4768221; 36. 7526147, 4768280; 37. 7525985, 4768229; 38. 7525902, 4768495; 39. 7525879, 4768512; 40. 7525848, 4768561; 41. 7525860, 4768617; 42. 7525848, 4768622; 43. 7525817, 4768669; 44. 7525813, 4768728; 45. 7525837, 4768772; 46. 7525779, 4768958; 47. 7525781, 4768969; 48. 7525740, 4769001; 49. 7525716, 4769076; 50. 7525731, 4769115; 51. 7525722, 4769125; 52. 7525726, 4769159; 53. 7525688, 4769253; 54. 7525619, 4769381; 55. 7525593, 4769383; 56. 7525497, 4769490; 57. 7525387, 4769579; 58. 7525409, 4769608; 59. 7525316, 4769676; 60. 7525214, 4769750; 61. 7525127, 4769825; 62. 7525059, 4769900; 63. 7525001, 4769860; 64. 7524941, 4769951; 65. 7524893, 4770038; 66. 7524862, 4770107; 67. 7524879, 4770144; 68. 7524841, 4770290; 69. 7524829, 4770407; 70. 7524830, 4770493; 71. 7524792, 4770526; 72. 7524839, 4770699; 73. 7524908, 4770710; 74. 7524939, 4770791; 75. 7524969, 4770856; 76. 7524918, 4770882; 77. 7525046, 4771151; 78. 7525097, 4771129; 79. 7525165, 4771377; 80. 7525179, 4771579; 81. 7525159, 4771628; 82. 7525114, 4771591; 83. 7525104, 4771602; 84. 7525101, 4771604; 85. 7525084, 4771608; 86. 7525073, 4771610; 87. 7525071, 4771611; 88. 7525069, 4771642; 89. 7525090, 4771705; 90. 7525017, 4771986; 91. 7525057, 4772011; 92. 7525026, 4772108; 93. 7524992, 4772161; 94. 7524973, 4772245; 95. 7524979, 4772280; 96. 7524902, 4772609; 97. 7524831, 4772632; 98. 7524775, 4773011; 99. 7524839, 4773134; 100. 7524838, 4773158; 101. 7524770, 4773209; 102. 7524755, 4773364; 103. 7524733, 4773530; 104. 7524800, 4773547; 105. 7524754, 4773672; 106. 7524675, 4773821; 107. 7524633, 4773792; 108. 7524576, 4773871; 109. 7524516, 4773944; 110. 7524464, 4773999; 111. 7524256, 4774218; 112. 7524298, 4774254; 113. 7524238, 4774338; 114. 7524203, 4774317; 115. 7524104, 4774510; 116. 7524141, 4774527; 117. 7524103, 4774642; 118. 7524089, 4774701; 119. 7524077, 4774773; 120. 7524015, 4774768; 121. 7524019, 4775057; 122. 7524059, 4775179; 123. 7524108, 4775228; 124. 7524149, 4775377; 125. 7524195, 4775389; 126. 7524223, 4775453; 127. 7524179, 4775471; 128. 7524233, 4775601; 129. 7524255, 4775591; 130. 7524366, 4775859; 131. 7524372, 4775906; 132. 7524373, 4775962; 133. 7524434, 4776117; 134. 7524477, 4776100; 135. 7524648, 4776501; 136. 7524705, 4776633; 137. 7524759, 4776746; 138. 7524873, 4776952; 139. 7524965, 4777093; 140. 7525072, 4777236; 141. 7525159, 4777338; 142. 7525328, 4777511; 143. 7525447, 4777616; 144. 7525430, 4777637; 145. 7525588, 4777762; 146. 7525631, 4777791; 147. 7525719, 4777854; 148. 7525736, 4777878; 149. 7525791, 4777911; 150. 7525926, 4777944; 151. 7525957, 4777983; 152. 7525994, 4777973; 153. 7526014, 4777973; 154. 7526054, 4777996; 155. 7526066, 4778049; 155а. 7526156, 4778087; 155б. 7526171, 4778112; 155в. 7526179, 4778126; 155г. 7526192, 4778141; 155д. 7526204, 4778159; 155ђ. 7526210, 4778165; 155е. 7526216, 4778185; 155ж. 7526224, 4778195; 155з. 7526248, 4778156; 155и. 7526248, 4778145; 155ј. 7526241, 4778132; 155к. 7526245, 4778124; 156. 7526416, 4778196; 157. 7526456, 4778133; 158. 7526633, 4778181; 159. 7526643, 4778210; 160. 7526778, 4778240; 161. 7526820, 4778211; 162. 7526888, 4778228; 163. 7526909, 4778272; 164. 7527040, 4778310; 165. 7527083, 4778303; 166. 7527309, 4778366; 167. 7527353, 4778400; 168. 7527649, 4778481; 169. 7527680, 4778413; 170. 7527699, 4778385; 171. 7527735, 4778295; 172. 7527641, 4778191; 173. 7527487, 4778146; 174. 7527384, 4778160; 175. 7527320, 4778140; 176. 7527185, 4778147; 177. 7527160, 4778128; 178. 7527129, 4778120; 179. 7527127, 4778066; 180. 7526918, 4778014; 181. 7526874, 4778073; 182. 7526840, 4778064; 183. 7526835, 4778049; 184. 7526675, 4778012; 185. 7526664, 4778057; 186. 7526493, 4778014; 187. 7526448, 4777983; 188. 7526383, 4777950; 189. 7526364, 4777964; 189а. 7526354, 4777957; 189б. 7526340, 4777945; 189в. 7526332, 4777948; 189г. 7526318, 4777934; 189д. 7526308, 4777944; 190. 7526259, 4777927; 191. 7526173, 4777886; 192. 7526080, 4777783; 193. 7526003, 4777746; 194. 7525979, 4777745; 195. 7525929, 4777729; 196. 7525915, 4777705; 197. 7525566, 4777473; 198. 7525527, 4777516; 199. 7525406, 4777409; 200. 7525286, 4777287; 201. 7525198, 4777187; 202. 7525054, 4776996; 203. 7524958, 4776847; 204. 7524873, 4776688; 205. 7524825, 4776587; 206. 7524763, 4776444; 207. 7524595, 4776050; 208. 7524583, 4776007; 209. 7524662, 4775973; 210. 7524592, 4775810; 211. 7524564, 4775807; 212. 7524510, 4775682; 213. 7524466, 4775674; 214. 7524411, 4775554; 215. 7524421, 4775515; 216. 7524366, 4775397; 217. 7524339, 4775377; 218. 7524287, 4775251; 219. 7524287, 4775189; 220. 7524257, 4775093; 221. 7524252, 4775030; 222. 7524254, 4774969; 223. 7524235, 4774958; 224. 7524258, 4774792; 225. 7524196, 4774783; 226. 7524215, 4774678; 227. 7524258, 4774578; 228. 7524303, 4774600; 229. 7524397, 4774416; 230. 7524356, 4774391; 231. 7524393, 4774340; 232. 7524435, 4774375; 233. 7524565, 4774232; 234. 7524672, 4774120; 235. 7524655, 4774089; 236. 7524677, 4774064; 237. 7524734, 4774049; 238. 7524798, 4773986; 239. 7524794, 4773975; 240. 7524839, 4773910; 241. 7524791, 4773878; 242. 7524849, 4773771; 243. 7524887, 4773685; 244. 7524912, 4773617; 245. 7524982, 4773637; 246. 7524995, 4773508; 247. 7525026, 4773413; 248. 7525003, 4773392; 249. 7525020, 4773211; 250. 7524995, 4773136; 251. 7525003, 4773027; 252. 7525042, 4773000; 253. 7525081, 4772829; 254. 7525110, 4772660; 255. 7525170, 4772557; 256. 7525158, 4772510; 257. 7525120, 4772484; 258. 7525183, 4772245; 259. 7525240, 4771964; 260. 7525271, 4771966; 261. 7525285, 4771962; 262. 7525268, 4771923; 263. 7525316, 4771877; 264. 7525330, 4771826; 265. 7525278, 4771763; 266. 7525300, 4771585; 267. 7525278, 4771303; 268. 7525207, 4771061; 269. 7525244, 4771045; 270. 7525109, 4770766; 271. 7525078, 4770781; 272. 7525056, 4770740; 273. 7525033, 4770679; 274. 7525077, 4770666; 275. 7525042, 4770486; 276. 7525016, 4770473; 277. 7525022, 4770348; 278. 7525059, 4770198; 279. 7525107, 4770118; 280. 7525210, 4769988; 281. 7525176, 4769962; 282. 7525236, 4769899; 283. 7525323, 4769828; 284. 7525416, 4769762; 285. 7525488, 4769709; 286. 7525516, 4769743; 287. 7525668, 4769605; 288. 7525663, 4769570; 289. 7525718, 4769511; 290. 7525767, 4769462; 291. 7525775, 4769442; 292. 7525777, 4769436; 293. 7525778, 4769424; 294. 7525779, 4769407; 295. 7525764, 4769398; 296. 7525894, 4769154; 297. 7525938, 4769114; 298. 7525951, 4769063; 299. 7525972, 4769061; 300. 7525982, 4769109; 301. 7526031, 4769168; 302. 7526091, 4769190; 303. 7526155, 4769182; 304. 7526154, 4769256; 305. 7526177, 4769312; 306. 7526080, 4769414; 307. 7526045, 4769387; 307а. 7526034, 4769403; 308. 7525982, 4769369; 309. 7525957, 4769369; 310. 7525947, 4769371; 311. 7525939, 4769376; 312. 7525935, 4769385; 313. 7525932, 4769395; 314. 7525932, 4769400; 315. 7525914, 4769447; 316. 7525909, 4769464; 317. 7525895, 4769518; 318. 7525898, 4769526; 319. 7525900, 4769537; 320. 7525939, 4769556; 321. 7525953, 4769569; 322. 7525955, 4769570; 323. 7525941, 4769584; 324. 7525975, 4769616; 325. 7526270, 4769307; 326. 7526270, 4769227; 327. 7526279, 4769205; 328. 7526286, 4769204; 329. 7526290, 4769200; 330. 7526301, 4769192; 331. 7526307, 4769186; 332. 7526314, 4769182; 333. 7526326, 4769181; 334. 7526335, 4769180; 335. 7526344, 4769177; 336. 7526353, 4769173; 337. 7526362, 4769167; 338. 7526370, 4769156; 339. 7526374, 4769146; 340. 7526376, 4769133; 341. 7526375, 4769122; 342. 7526370, 4769099; 343. 7526353, 4769103; 344. 7526299, 4769097.

Деоница 8

1. 7526234, 4768163; 2. 7526169, 4768129; 3. 7526194, 4768061; 4. 7526217, 4768064; 5. 7526246, 4767973; 6. 7526296, 4767988; 7. 7526346, 4767807; 8. 7526320, 4767779; 9. 7526328, 4767739; 10. 7526337, 4767723; 11. 7526355, 4767591; 12. 7526322, 4767588; 13. 7526322, 4767454; 14. 7526313, 4767353; 15. 7526366, 4767344; 16. 7526322, 4767133; 17. 7526299, 4767139; 18. 7526230, 4766949; 19. 7526173, 4766903; 20. 7526141, 4766866; 21. 7526116, 4766821; 22. 7526098, 4766774; 23. 7526091, 4766724; 24. 7526082, 4766591; 25. 7526097, 4766566; 26. 7526101, 4766483; 27. 7526070, 4766473; 28. 7526058, 4766434; 29. 7526047, 4766345; 30. 7526001, 4766351; 31. 7526000, 4766336; 32. 7526045, 4766334; 33. 7526047, 4766194; 34. 7526056, 4766093; 35. 7526046, 4766048; 36. 7526068, 4765986; 37. 7526086, 4765973; 38. 7526076, 4765953; 39. 7526071, 4765919; 40. 7526056, 4765916; 41. 7526052, 4765869; 42. 7526061, 4765763; 43. 7526058, 4765657; 44. 7526053, 4765543; 45. 7526045, 4765525; 46. 7526036, 4765483; 47. 7526036, 4765449; 48. 7526035, 4765388; 49. 7525987, 4765405; 50. 7525955, 4765335; 51. 7525921, 4765273; 52. 7525955, 4765253; 53. 7525874, 4765115; 54. 7525819, 4765014; 55. 7525786, 4765031; 56. 7525760, 4764974; 57. 7525795, 4764961; 58. 7525756, 4764849; 59. 7525735, 4764773; 60. 7525719, 4764696; 61. 7525709, 4764618; 62. 7525700, 4764500; 63. 7525664, 4764502; 64. 7525680, 4764297; 65. 7525717, 4764124; 66. 7525738, 4764130; 67. 7525814, 4763971; 68. 7525809, 4763924; 69. 7525838, 4763815; 70. 7525831, 4763779; 71. 7525797, 4763721; 72. 7525805, 4763510; 73. 7525801, 4763138; 74. 7525804, 4762960; 75. 7525886, 4762756; 76. 7525889, 4762550; 77. 7525830, 4762549; 78. 7525834, 4762299; 79. 7525874, 4762299; 80. 7525868, 4762060; 81. 7525855, 4761981; 82. 7525828, 4761950; 83. 7525825, 4761912; 84. 7525784, 4761776; 85. 7525759, 4761728; 86. 7525723, 4761648; 87. 7525714, 4761592; 88. 7525664, 4761504; 89. 7525631, 4761524; 90. 7525617, 4761503; 91. 7525650, 4761480; 92. 7525584, 4761390; 93. 7525461, 4761252; 94. 7525433, 4761280; 95. 7525321, 4761179; 96. 7525208, 4761078; 97. 7525229, 4761046; 98. 7525158, 4760983; 99. 7525154, 4760938; 100. 7525107, 4760905; 101. 7525077, 4760911; 102. 7524971, 4760817; 103. 7524946, 4760845; 104. 7524869, 4760764; 105. 7524898, 4760742; 106. 7524807, 4760616; 107. 7524788, 4760569; 108. 7524738, 4760472; 109. 7524671, 4760310; 110. 7524635, 4760321; 111. 7524539, 4759946; 112. 7524409, 4759432; 113. 7524452, 4759420; 114. 7524413, 4759280; 115. 7524427, 4759263; 116. 7524408, 4759206; 117. 7524390, 4759201; 118. 7524342, 4759102; 119. 7524321, 4759080; 120. 7524315, 4759072; 121. 7524313, 4759061; 122. 7524323, 4759027; 123. 7524280, 4758928; 124. 7524244, 4758944; 125. 7524163, 4758787; 126. 7524197, 4758766; 127. 7524133, 4758663; 128. 7524088, 4758596; 129. 7524022, 4758504; 130. 7523990, 4758528; 131. 7523918, 4758436; 132. 7523770, 4758251; 133. 7523735, 4758204; 134. 7523770, 4758180; 135. 7523711, 4758091; 136. 7523655, 4758070; 137. 7523626, 4758018; 138. 7523568, 4757910; 139. 7523580, 4757864; 140. 7523560, 4757812; 141. 7523539, 4757814; 142. 7523514, 4757733; 143. 7523534, 4757673; 144. 7523488, 4757406; 145. 7523453, 4757400; 146. 7523445, 4757383; 147. 7523472, 4757314; 148. 7523451, 4757196; 149. 7523407, 4757204; 150. 7523371, 4757063; 151. 7523310, 4756909; 152. 7523248, 4756791; 153. 7523175, 4756680; 154. 7523068, 4756553; 155. 7522945, 4756441; 156. 7522781, 4756328; 157. 7522696, 4756282; 158. 7522721, 4756226; 159. 7522532, 4756155; 160. 7522368, 4756174; 161. 7522321, 4756171; 162. 7522248, 4756156; 163. 7522160, 4756153; 164. 7521968, 4756142; 165. 7521943, 4756148; 166. 7521933, 4756146; 167. 7521850, 4756138; 168. 7521777, 4756123; 169. 7521672, 4756113; 170. 7521572, 4756060; 171. 7521468, 4756092; 172. 7521504, 4756038; 173. 7521495, 4756036; 174. 7521485, 4756036; 175. 7521473, 4756052; 176. 7521442, 4756083; 177. 7521405, 4756159; 178. 7521372, 4756158; 179. 7521368, 4756160; 180. 7521363, 4756160; 181. 7521352, 4756156; 182. 7521351, 4756153; 183. 7521366, 4756131; 184. 7521360, 4756127; 185. 7521339, 4756124; 186. 7521168, 4756087; 187. 7521046, 4756049; 188. 7521039, 4756025; 189. 7520950, 4756015; 190. 7520922, 4755989; 191. 7520895, 4755935; 192. 7520921, 4755900; 193. 7520936, 4755918; 194. 7520982, 4755940; 195. 7521003, 4755932; 196. 7521041, 4755933; 197. 7521056, 4755909; 198. 7521046, 4755901; 199. 7521049, 4755895; 200. 7521028, 4755858; 201. 7521052, 4755801; 202. 7521062, 4755803; 203. 7521068, 4755783; 204. 7521098, 4755730; 205. 7521087, 4755707; 206. 7521084, 4755698; 207. 7521046, 4755688; 208. 7521044, 4755684; 209. 7521045, 4755651; 210. 7521035, 4755606; 211. 7521028, 4755558; 212. 7521038, 4755558; 213. 7521029, 4755516; 214. 7521018, 4755516; 215. 7520925, 4755504; 216. 7520916, 4755436; 217. 7520926, 4755089; 218. 7520955, 4755042; 219. 7520921, 4754863; 220. 7520849, 4754735; 221. 7520791, 4754691; 222. 7520711, 4754655; 223. 7520640, 4754647; 224. 7520441, 4754653; 225. 7520442, 4754667; 226. 7520445, 4754678; 227. 7520449, 4754704; 228. 7520453, 4754715; 229. 7520464, 4754743; 230. 7520461, 4754743; 231. 7520438, 4754743; 232. 7520439, 4754768; 233. 7520447, 4754768; 234. 7520451, 4754771; 235. 7520444, 4754779; 236. 7520442, 4754780; 237. 7520442, 4754787; 238. 7520440, 4754817; 239. 7520438, 4754832; 240. 7520441, 4754855; 241. 7520604, 4754850; 242. 7520696, 4754884; 243. 7520742, 4754956; 244. 7520752, 4755015; 245. 7520726, 4755078; 246. 7520708, 4755256; 247. 7520671, 4755365; 248. 7520638, 4755487; 249. 7520602, 4755519; 250. 7520571, 4755619; 251. 7520615, 4755715; 252. 7520645, 4755865; 253. 7520698, 4755987; 254. 7520759, 4756014; 255. 7520770, 4756051; 256. 7520835, 4756077; 257. 7520848, 4756092; 258. 7520862, 4756112; 259. 7520893, 4756116; 260. 7520923, 4756223; 261. 7520989, 4756269; 262. 7521066, 4756279; 263. 7521128, 4756271; 264. 7521275, 4756251; 265. 7521274, 4756286; 266. 7521277, 4756317; 267. 7521284, 4756321; 268. 7521316, 4756309; 269. 7521332, 4756316; 270. 7521362, 4756220; 271. 7521398, 4756208; 272. 7521425, 4756250; 273. 7521402, 4756286; 274. 7521406, 4756290; 275. 7521415, 4756294; 276. 7521443, 4756314; 277. 7521538, 4756305; 278. 7521549, 4756337; 279. 7521606, 4756366; 280. 7521673, 4756369; 281. 7521666, 4756339; 282. 7521662, 4756333; 283. 7521659, 4756332; 284. 7521656, 4756333; 285. 7521652, 4756333; 286. 7521647, 4756328; 287. 7521643, 4756327; 288. 7521630, 4756331; 289. 7521620, 4756302; 290. 7521664, 4756296; 291. 7521836, 4756329; 292. 7522197, 4756347; 293. 7522299, 4756365; 294. 7522344, 4756385; 295. 7522389, 4756384; 296. 7522507, 4756421; 297. 7522617, 4756465; 298. 7522645, 4756400; 299. 7522716, 4756438; 300. 7522864, 4756540; 301. 7522995, 4756663; 302. 7523089, 4756780; 303. 7523138, 4756855; 304. 7523194, 4756961; 305. 7523248, 4757101; 306. 7523281, 4757227; 307. 7523273, 4757229; 308. 7523277, 4757253; 309. 7523228, 4757262; 310. 7523324, 4757772; 311. 7523376, 4757813; 312. 7523382, 4757841; 313. 7523366, 4757864; 314. 7523372, 4757910; 315. 7523416, 4757927; 316. 7523447, 4758003; 317. 7523486, 4758084; 318. 7523521, 4758148; 319. 7523513, 4758211; 320. 7523580, 4758310; 321. 7523630, 4758276; 322. 7523684, 4758349; 323. 7523809, 4758504; 324. 7523888, 4758604; 325. 7523845, 4758636; 326. 7523908, 4758723; 327. 7523948, 4758784; 328. 7524007, 4758879; 329. 7524053, 4758852; 330. 7524127, 4758996; 331. 7524074, 4759020; 332. 7524126, 4759145; 333. 7524178, 4759299; 334. 7524228, 4759478; 335. 7524285, 4759464; 336. 7524416, 4759980; 337. 7524512, 4760358; 338. 7524460, 4760374; 339. 7524533, 4760575; 340. 7524608, 4760714; 341. 7524723, 4760876; 342. 7524768, 4760842; 343. 7524859, 4760939; 344. 7524822, 4760980; 345. 7524915, 4761064; 346. 7525108, 4761234; 347. 7525144, 4761193; 348. 7525244, 4761281; 349. 7525358, 4761386; 350. 7525319, 4761423; 351. 7525397, 4761511; 352. 7525469, 4761607; 353. 7525513, 4761577; 354. 7525533, 4761609; 355. 7525479, 4761640; 356. 7525545, 4761771; 357. 7525594, 4761897; 358. 7525604, 4761893; 359. 7525631, 4762036; 360. 7525649, 4762154; 361. 7525654, 4762275; 362. 7525702, 4762274; 363. 7525702, 4762558; 364. 7525627, 4762619; 365. 7525621, 4762998; 366. 7525658, 4763051; 367. 7525650, 4763497; 368. 7525632, 4763727; 369. 7525581, 4763811; 370. 7525539, 4764004; 371. 7525597, 4764018; 372. 7525579, 4764090; 373. 7525592, 4764093; 374. 7525570, 4764191; 375. 7525541, 4764380; 376. 7525536, 4764507; 377. 7525514, 4764525; 378. 7525506, 4764530; 379. 7525482, 4764563; 380. 7525491, 4764664; 381. 7525503, 4764739; 382. 7525551, 4764804; 383. 7525525, 4764844; 384. 7525550, 4764929; 385. 7525588, 4765039; 386. 7525641, 4765019; 387. 7525679, 4765102; 388. 7525643, 4765154; 389. 7525708, 4765268; 390. 7525765, 4765364; 391. 7525811, 4765337; 392. 7525840, 4765393; 393. 7525865, 4765446; 394. 7525810, 4765465; 395. 7525852, 4765598; 396. 7525896, 4765628; 397. 752590, 44765689; 397а. 7525883, 4765779; 398. 7525905, 4765776; 399. 7525899, 4765869; 400. 7525850, 4765943; 401. 7525833, 4766061; 402. 7525820, 4766237; 403. 7525821, 4766342; 404. 7525872, 4766340; 405. 7525874, 4766369; 406. 7525821, 4766376; 407. 7525847, 4766533; 408. 7525886, 4766561; 409. 7525853, 4766602; 410. 7525938, 4766833; 411. 7525992, 4766833; 412. 7526060, 4766992; 413. 7526041, 4767070; 414. 7526067, 4767138; 415. 7526105, 4767266; 416. 7526129, 4767384; 417. 7526187, 4767374; 418. 7526192, 4767430; 419. 7526195, 4767576; 420. 7526141, 4767571; 421. 7526130, 4767669; 422. 7526126, 4767751; 423. 7526102, 4767826; 424. 7526075, 4767922; 425. 7526123, 4767936; 426. 7526070, 4768104; 427. 7526029, 4768091; 428. 7525985, 4768229; 429. 7526147, 4768280; 430. 7526166, 4768221; 431. 7526211, 4768236.

У обухвату граница детаљне регулације налазе се катастарске парцеле представљене на Тематској карти број 1 (листови 11–19) по деоницама 6–8 и јединицама локалне самоуправе и катастарским општинама.

Детаљна регулација је дефинисана за 36,9 km коридора ауто-пута, укупне површине од 768,38 ha.

Деоница 6 – обухвата 183,59 ha и садржи следеће катастарске парцеле:

Табела 15-1. Парцеле детаљне регулације Просторног плана на територији града Прокупља

Ред. бр.

Катастарска општина

Катастарска парцела број:

1.

Плочник

803, 806, 807, 810, 811, 812, 817, 818, 819/1, 824, 825, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2008, 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2010/2, 2010/3, 2011, 2012/2, 2014/2, 2017, 2020, 2021, 2025, 2026, 2027/4, 2149.

Табела 15-2. Парцеле детаљне регулације Просторног плана на територији општине Куршумлија

Ред. бр.

Катастарска општина

Катастарска парцела број:

1.

Барлово

353/1, 354, 575, 580, 581, 582, 583, 585/1, 585/2, 585/3, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603/1, 603/2, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 675, 688, 689.

2.

Богујевац

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 69, 70, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100/1, 100/2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117/1, 117/2, 117/3, 121, 122, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 149/3, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 181/1, 181/2, 182, 183, 186, 187, 188, 189/1, 189/3, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 211, 212, 213, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 352, 353, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1716, 1717, 1718, 1719, 1732, 1734, 1735, 1736.

3.

Грабовница

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20/3, 21/2, 21/3, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 53, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 76, 78, 79, 107, 108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120/1, 120/2, 120/3, 121/1, 121/2, 121/3, 122, 123/1, 123/2, 124, 125, 126/1, 126/2, 127, 778/1, 778/2, 778/3, 1554, 1558, 1574, 1575.

4.

Доње Точане

27/2, 27/4, 28/2, 30, 221, 223, 228, 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242/1, 242/2, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 261, 262, 263, 264, 265, 266/1, 266/2, 267, 286/1, 286/2, 286/3, 287, 288/1, 288/2, 288/3, 289/1, 289/2, 289/3, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 313, 314, 315, 321, 322/1, 322/2, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 339/2, 339/3, 340/1, 340/2, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 354, 355, 356/1, 356/2, 427/1, 428/1, 429/1, 429/2, 430, 431, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434, 435, 436, 437, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 450/5, 450/6, 451/3, 451/4, 452/1, 452/2, 452/3, 452/4, 453/1, 453/2, 453/3, 454, 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 476, 477, 480, 682/1, 682/2, 682/3, 683, 684, 685, 687, 689, 690, 691, 692/1, 692/2, 693/1, 693/2, 694, 695, 696, 697/1, 697/2, 697/3, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724/1, 724/2, 724/3, 725/1, 725/2, 725/3, 726/1, 726/2, 728/1, 728/2, 728/3, 729, 730/1, 730/2, 731, 733, 734/1, 749/1, 749/2, 749/3, 750/1, 750/2, 751/1, 751/2, 752, 753, 754, 755, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766/1, 766/2, 766/3, 767, 771, 772, 773/1, 773/2, 774/1, 774/2, 775, 945, 952, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980/1, 980/2, 981, 982, 984/1, 985/1, 985/2, 986, 987, 988/1, 988/2, 989, 1045, 1046, 1047/1, 1047/2, 1047/3, 1047/4, 1048/1, 1048/2, 1049, 1050, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1051/4, 1052, 1055, 1056/1, 1056/2, 1056/3, 1057/1, 1059/2, 1059/3, 1059/4, 1059/5, 1059/6, 1059/7, 1059/8, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1060/5, 1061, 1062, 1063/1, 1063/2, 1064/1, 1064/2, 1064/3, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1065/4, 1066, 1067/1, 1067/2, 1067/3, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1950/1, 1951/1, 1951/2, 1951/3, 1951/4, 1951/5, 2166/1, 2166/2, 2167, 2168, 2169/1, 2169/2, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174/1, 2174/2, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2189/1, 2189/2, 2191/1, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2210/1, 2210/2, 2210/3, 2219, 2220/1, 2220/2, 2222/1, 2222/2, 2222/3, 2222/4, 2223, 2226/1, 2226/2, 2226/3, 2226/4, 2226/5, 2226/6, 2226/7, 2226/8, 2227/1, 2227/2, 2227/3, 2227/4, 2228, 2229/1, 2229/2, 2230, 2231/1, 2231/2, 2231/3, 2231/4, 2231/5, 2232/1, 2232/2, 2233/1, 2233/2, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2234/4, 2234/5, 2234/6, 2235/1, 2235/2, 2236, 2237/1, 2237/2, 2237/3, 2238, 2239, 2240/1, 2240/2, 2240/3, 2246, 2921, 2923, 2925, 2928, 2934, 2940, 2941, 2949, 2950/1.

5.

Крчмаре

19/2, 20, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 66, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 70, 71, 72, 76/1, 76/2, 78/1, 78/2, 78/3, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98/3, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 119, 124, 127, 143, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 159/1, 159/2, 160, 161, 163, 165/1, 207, 218/1, 224, 226/1, 227, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 327, 328/1, 328/2, 329/1, 329/2, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 351, 352, 359/1, 359/2, 359/3, 361/1, 361/3, 365, 366/1, 366/2, 367, 368/1, 369, 370, 371, 373/1, 373/2, 373/3, 1677, 1690, 1694.

6.

Ново Село

916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 925, 926, 927, 1507.

7.

Пепељевац

244/8, 244/9, 244/13, 246, 247, 259, 260, 261, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 958, 963, 980.

Деоница 7 – обухвата 266,79 ha и садржи следеће катастарске парцеле:

Табела 15-3. Парцеле детаљне регулације Просторног плана на територији општине Куршумлија

Ред. бр.

Катастарска општина

Катастарска парцела број:

1.

Висока

259, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 323, 324, 325, 365, 386, 396, 424, 441, 442, 443, 454, 457, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 472, 473, 474, 475, 491, 492, 493, 500, 501, 536, 1780, 1796, 1797, 1801, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1843, 1844/1, 1844/2, 1844/3, 1845, 1846, 1847, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862/1, 1862/2, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1871/1, 1871/2, 1872, 1873, 1874, 1878, 1904/2, 1963, 1964/1, 1964/2, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975/1, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1997, 2008/1, 2008/2, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013/1, 2013/2, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2082, 2083, 2084, 2086, 2087, 2093, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2427, 2435, 2436, 2849/1.

2.

Кастрат

228, 229, 230, 231, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 242/2, 242/3, 243/1, 243/2, 244/2, 244/3, 244/4, 244/5, 245, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 247, 248/9, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 280/3, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291/1, 727/1, 727/4, 728/1, 728/2, 758, 759/1, 759/2, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 786, 787, 788, 789, 790, 791/1, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820/1, 820/2, 821/1, 821/2, 822/1, 822/2, 822/3, 823, 824, 825, 826/1, 826/2, 826/3, 826/4, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834/1, 834/2, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 851, 852/1, 852/2, 855, 856, 861/1, 861/2, 861/3, 862, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890/1, 890/2, 891, 892/2, 892/3, 892/4, 895, 896/1, 896/2, 898, 956, 986, 987, 988/1, 990, 991, 992, 993, 994, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015/1, 1015/2, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1022, 1026, 1027, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1050, 1051, 1054, 1057, 1058, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1253/4, 1253/5, 1253/6, 1253/7, 1254, 1255, 1256/1, 1256/2, 1256/3, 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1267, 1330, 1351, 1352, 1353/1, 1353/2, 1353/3, 1354, 1356, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1372/4, 1373/1, 1373/2, 1374/1, 1374/2, 1375/1, 1375/2, 1376/1, 1376/2, 1377/1, 1377/2, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1385/1, 1385/2, 1388, 1389, 1394, 1395, 1396, 1397, 1412/1, 1412/2, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 1414/1, 1414/2, 1414/3, 1415/1, 1415/2, 1420/1, 1420/2, 1421/1, 1421/2, 1422/2, 1422/3, 1422/4, 1427/1, 1427/2, 1537, 1539.

3.

Крчмаре

275, 276/1, 276/2, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 292/3, 293/1, 293/2, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 314, 375, 376, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 387, 388, 407, 413, 414/1, 414/2, 415/1, 415/2, 416/1, 416/2, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 431, 432/1, 432/2, 433, 434, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 436/3, 437/1, 437/2, 438, 439, 440/1, 440/2, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 447, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 457, 458/1, 458/2, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 500, 503, 504, 505, 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 506/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/10, 507, 509, 515, 516, 517, 518, 519/2, 519/3, 519/4, 520, 521, 522/1, 522/2, 522/3, 523/5, 523/6, 524/1, 524/2, 524/3, 538, 539, 540, 541, 542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 543, 544, 547/2, 547/3, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562/2, 585, 587, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 597, 751/1, 751/4, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, 761, 762/1, 762/2, 762/3, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 773/1, 774/1, 775, 776, 791, 793, 932, 936, 938/1, 938/2, 939, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 953/1, 953/2, 953/3, 954, 955/1, 955/2, 956, 957, 958, 959, 960/1, 960/2, 961, 962, 963, 964/1, 964/2, 966/1, 966/3, 971/1, 971/2, 974, 975, 1018/1, 1019/1, 1020, 1021, 1022/1, 1022/2, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027/1, 1027/2, 1035, 1038/1, 1038/2, 1039, 1040, 1041, 1042/1, 1043/1, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1045, 1047/2, 1048, 1049, 1050/1, 1055, 1077, 1676, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684.

4.

Љуша

579/1, 579/2, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 594/1, 594/2, 595, 596/1, 596/2, 597/1, 597/2, 598/1, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 617, 648, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 668, 669, 699, 700, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715/2, 715/3, 715/4, 823/2, 824/2, 825/2, 825/3, 826/1, 826/2, 827/1, 827/2, 828/1, 828/2, 829/1, 829/2, 829/3, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 845, 846, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 869, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877/1, 877/2, 878/1, 878/2, 879, 880, 881, 882, 883/1, 883/2, 884/1, 884/2, 885/1, 885/2, 1647/1, 1649/2, 1650, 1662.

5.

Рударе

597, 598/1, 598/2, 599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 599/6, 599/7, 600, 601, 602/1, 602/2, 603, 604, 616, 617, 618, 619/1, 619/2, 619/3, 620, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 672, 677, 678, 679, 682/1, 682/2, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 697, 698, 699, 700, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 712/1, 712/2, 714, 716, 718, 733, 734, 735, 743, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751/1, 751/2, 752, 753, 858, 882/1, 882/2, 885, 886, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 902, 904, 907/1, 907/2, 908, 909, 910, 911, 912, 920, 921, 922, 923, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 936, 937, 938, 939, 941, 942, 943, 944, 945, 946/1, 946/2, 947, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 957, 958/1, 959/1, 959/2, 960, 961, 962, 963/1, 963/2, 964/1, 964/2, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 980/2, 982/2, 985, 986, 989/1, 990/1, 990/2, 991/1, 991/2, 992/1, 992/2, 992/3, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1044/1, 1044/2, 1045/1, 1045/2, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055/1, 1055/2, 1056, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1152, 1153, 1154, 1162, 1245, 1764/1, 1772/1, 1772/2, 1774, 1775, 1777, 1778, 1779, 1780, 1784, 1797.

Деоница 8 – обухвата 318,00 ha и садржи следеће катастарске парцеле:

Табела 15-4. Парцеле детаљне регулације Просторног плана на територији општине Куршумлија

Ред. бр.

Катастарска општина

Катастарска парцела број:

1.

Дегрмен

527/2, 537, 543, 545/3, 547, 550, 551, 552, 553/2, 554/2, 559, 561, 562, 570, 578, 579, 580, 581, 584, 585, 586/1, 586/2, 588, 589, 590, 591, 593, 594, 609, 610, 611, 612, 613, 1055/1, 1055/3.

2.

Дешишка

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 141/1, 142, 143, 147, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/1, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 1002.

3.

Мaла Косаница

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 167, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259/2, 260, 261, 262, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297/1, 297/2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 312, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 327, 332, 333, 334, 336, 344, 347, 348, 349, 352, 353, 360, 361, 363, 632, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 649, 650, 662, 663, 664, 665/1, 665/2, 666/1, 666/2, 667, 668/1, 668/2, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677/1, 677/2, 677/3, 678, 680, 688/1, 688/2, 689/1, 689/2, 690/1, 690/2, 690/3, 696, 697, 698, 699, 703, 704, 705, 721, 722, 723, 724, 725, 730, 731, 734, 737/1, 737/2, 737/3, 738, 739/1, 739/2, 739/3, 740, 741, 742, 748, 751, 755, 759, 760, 763, 768, 769, 818, 819, 820, 822, 829, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976/1, 976/2, 978/2, 988, 1025, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1066, 1068, 1130, 1131/2, 1133, 1137, 1139, 1140, 1152, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164/1, 1165, 1166, 1170, 1171/1, 1171/2, 1172, 1181/1, 1181/2, 1182/1, 1182/2, 1183, 1349.

4.

Мердаре

52, 53, 54, 55, 82, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 117/2, 118, 119, 120, 124/1, 124/2, 125, 126, 127/2, 128, 134/2, 135/2, 136/1, 136/3, 136/4, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 152/1, 152/2, 153, 156, 157, 171/1, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 325/2, 327, 328, 329/1, 329/2, 330, 331, 332/1, 333/1, 333/2, 335/1, 335/2, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338, 339, 340/1, 340/2, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348/1, 348/2, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 386/1, 386/2, 386/3, 390, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 392/3, 393, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 398/1, 398/2, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 411, 418, 423/1, 423/2, 423/3, 424, 427, 428, 429, 430, 432/1, 432/2, 433, 434/1, 434/2, 435, 436/1, 436/2, 436/3, 437, 438/1, 438/2, 438/3, 438/4, 438/5, 438/6, 439/1, 440/1, 441, 442/1, 442/2, 448, 450, 454, 455/1, 455/2, 850, 851/1, 851/2, 852/1, 852/2, 853, 855, 857, 858, 868, 869, 1355, 1356, 1357/1, 1357/2, 1357/3, 1357/4, 1384.

5.

Равни Шорт

1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316/1, 1316/2, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1329, 1339.

6.

Рача

373, 374, 436, 442, 443, 449, 451/1, 451/2, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475/1, 475/2, 476, 480, 481/1, 481/2, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505/1, 505/2, 506, 1237/2, 1240/4, 1241/1, 1241/2, 1242/1, 1242/2, 1242/3, 1243/1, 1243/2, 1251, 1253/1, 1254, 1255/1, 1256, 1257, 1258/1, 1258/2, 1259/1, 1259/2, 1259/3, 1267/1, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282/1, 1282/2, 1283/1, 1305/1, 1306, 1307, 1311, 1312, 1313, 1314, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333/1, 1333/2, 1334/1, 1334/2, 1335, 1336, 1337, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345/1, 1346, 1347, 1351, 1352, 1353, 1354/1, 1354/2, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1397, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1420, 1421, 1422, 1424/1, 1430, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1965/7, 1966/11, 1967, 1968, 1969, 1970, 2094/1, 2094/2, 2095, 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2109, 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119/1, 2123/1, 2123/2, 2124/1, 2124/2, 2125/1, 2126/1, 2126/2, 2126/3, 2126/4, 2142, 2143, 2144, 2145, 2147, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2164, 2165/1, 2165/2, 2165/3, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2176, 2177, 2207, 2208, 2209, 2214, 2215, 2216/1, 2216/2, 2216/3, 2216/4, 2217, 2218/1, 2218/2, 2218/3, 2220/1, 2220/2, 2220/3, 2220/4, 2220/5, 2428, 2429, 2430, 2435/1, 2436/1, 2441, 2447, 2448, 2449, 2450/1, 2451.

7.

Рударе

1041, 1042, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1176, 1179, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1211, 1214/1, 1226, 1227/1, 1227/2, 1233, 1234, 1235, 1236, 1238, 1243, 1245, 1379/1, 1387, 1388, 1389, 1390, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1415, 1418, 1419, 1420, 1422, 1428, 1429, 1430, 1780

–––––––––––––––

2 Координате су приказане у Гаус-Кригеровој пројекцији.*

*Службени гласник РС", број 55/2019

4.2.2. Списак координата преломних тачака и катастарских парцела јавне намене (за потпуну експропријацију, у појасу ауто-пута)

4.2.2.1. Списак координата преломних тачака и катастарских парцела јавне намене (за потпуну експропријацију, у појасу ауто-пута) – Сектор 1

*Службени гласник РС", број 55/2019

Регулациона линија одређена је координатама4 преломних тачака (редни број тачке, Х координата, Y координата) и представљена је на Тематској карти број 1 „Детаљна регулација са елементима спровођења” листови 1–10, по деоницама 1–5:

Деоница 1

1. 7565392, 4793590, 2. 7565409, 4793597, 3. 7565471, 4793628, 4. 7565496, 4793605, 5. 7565497, 4793592, 6. 7565517, 4793571, 7. 7565530, 4793552, 8. 7565561, 4793513, 9. 7565576, 4793492, 10. 7565581, 4793477, 11. 7565588, 4793467, 12. 7565598, 4793444, 13. 7565598, 4793431, 14. 7565615, 4793414, 15. 7565624, 4793401, 16. 7565630, 4793388, 17. 7565633, 4793362, 18. 7565638, 4793348, 19. 7565641, 4793337, 20. 7565647, 4793322, 21. 7565650, 4793306, 22. 7565657, 4793293, 23. 7565667, 4793267, 24. 7565667, 4793253, 25. 7565668, 4793240, 26. 7565665, 4793223, 27. 7565674, 4793211, 28. 7565676, 4793205, 29. 7565676, 4793176, 30. 7565676, 4793147, 31. 7565678, 4793134, 32. 7565686, 4793126, 33. 7565687, 4793120, 34. 7565684, 4793079, 35. 7565673, 4793045, 36. 7565689, 4793005, 37. 7565705, 4792995, 38. 7565706, 4792980, 39. 7565700, 4792976, 40. 7565705, 4792953, 41. 7565707, 4792935, 42. 7565696, 4792931, 43. 7565700, 4792867, 44. 7565702, 4792849, 45. 7565723, 4792855, 46. 7565741, 4792862, 47. 7565753, 4792870, 48. 7565765, 4792876, 49. 7565767, 4792873, 50. 7565756, 4792866, 51. 7565743,

–––––––––––––––

4 Координате су приказане у Гаус-Кригеровој пројекцији.

4792859, 52. 7565725, 4792851, 53. 7565738, 4792818, 54. 7565752, 4792784, 55. 7565767, 4792747, 56. 7565784, 4792710, 57. 7565798, 4792685, 58. 7565779, 4792676, 59. 7565766, 4792668, 60. 7565749, 4792657, 61. 7565694, 4792629, 62. 7565680, 4792663, 63. 7565666, 4792697, 64. 7565648, 4792745, 65. 7565631, 4792789, 66. 7565619, 4792816, 67. 7565590, 4792884, 68. 7565561, 4792953, 69. 7565556, 4792966, 70. 7565551, 4792964, 71. 7565544, 4792981, 72. 7565527, 4792996, 73. 7565512, 4793006, 74. 7565493, 4793014, 75. 7565474, 4793019, 76. 7565459, 4793020, 77. 7565431, 4793022, 78. 7565403, 4793030, 79. 7565377, 4793042, 80. 7565353, 4793065, 81. 7565299, 4793053, 82. 7565574, 4792995, 83. 7564968, 4792970, 84. 7564928, 4792962, 85. 7564778, 4792937, 86. 7564677, 4792926, 87. 7564627, 4792921, 88. 7564576, 4792908, 89. 7564556, 4792906, 90. 7564525, 4792901, 91. 7564499, 4792901, 92. 7564471, 4792904, 93. 7564420, 4792917, 94. 7564371, 4792931, 95. 7564321, 4792939, 96. 7564262, 4792949, 97. 7564231, 4792954, 98. 7564142, 4792967, 99. 7564121, 4792968, 100. 7564090, 4792978, 101. 7564042, 4792993, 102. 7563993, 4793009, 103. 7563898, 4793047, 104. 7563887, 4793053, 105. 7563866, 4793021, 106. 7563848, 4793001, 107. 7563811, 4792964, 108. 7563765, 4792926, 109. 7563732, 4792906, 110. 7563723, 4792915, 111. 7563738, 4792942, 112. 7563779, 4792986, 113. 7563802, 4793013, 114. 7563822, 4793042, 115. 7563839, 4793073, 116. 7563763, 4793106, 117. 7563732, 4793115, 118. 7563692, 4793122, 119. 7563640, 4793132, 120. 7563602, 4793147, 121. 7563565, 4793164, 122. 7563319, 4793278, 123. 7563239, 4793343, 124. 7563132, 4793395, 125. 7563114, 4793403, 126. 7563051, 4793432, 127. 7562886, 4793506, 128. 7562850, 4793523, 129. 7562778, 4793557, 130. 7562724, 4793580, 131. 7562703, 4793586, 132. 7562547, 4793557, 133. 7562321, 4793663, 134. 7562231, 4793800, 135. 7562178, 4793835, 136. 7562162, 4793844, 137. 7562151, 4793845, 138. 7562142, 4793851, 139. 7562132, 4793854, 140. 7562114, 4793865, 141. 7562071, 4793887, 142. 7562194, 4793823, 143. 7561908, 4793964, 144. 7561827, 4794002, 145. 7561791, 4794019, 146. 7561718, 4794051, 147. 7561636, 4794084, 148. 7561608, 4794095, 149. 7561543, 4794119, 150. 7561496, 4794136, 151. 7561440, 4794155, 152. 7561364, 4794178, 153. 7561240, 4794214, 154. 7561221, 4794219, 155. 7561135, 4794243, 156. 7561038, 4794263, 157. 7561038, 4794263, 158. 7560981, 4794264, 159. 7560836, 4794338, 160. 7560862, 4794316, 161. 7560778, 4794296, 162. 7560748, 4794298, 163. 7560717, 4794296, 164. 7560698, 4794290, 165. 7560678, 4794276, 166. 7560639, 4794240, 167. 7560606, 4794225, 168. 7560578, 4794217, 169. 7560522, 4794220, 170. 7560469, 4794242, 171. 7560454, 4794250, 172. 7560426, 4794257, 173. 7560401, 4794255, 174. 7560368, 4794245, 175. 7560303, 4794240, 176. 7560281, 4794237, 177. 7560230, 4794227, 178. 7560197, 4794221, 179. 7560164, 4794219, 180. 7560128, 4794206, 181. 7560108, 4794194, 182. 7560098, 4794162, 183. 7560101, 4794153, 184. 7560106, 4794133, 185. 7560108, 4794113, 186. 7560108, 4794086, 187. 7560074, 4794085, 188. 7560073, 4794104, 189. 7560070, 4794128, 190. 7560066, 4794143, 191. 7560062, 4794153, 192. 7560050, 4794165, 193. 7560041, 4794168, 194. 7560024, 4794166, 195. 7560013, 4794160, 196. 7559979, 4794139, 197. 7559961, 4794165, 198. 7560000, 4794191, 199. 7560013, 4794219, 200. 7560008, 4794239, 201. 7560002, 4794268, 202. 7559999, 4794286, 203. 7560000, 4794306, 204. 7560003, 4794323, 205. 7560007, 4794339, 206. 7560012, 4794353, 207. 7560017, 4794363, 208. 7560026, 4794378, 209. 7560039, 4794394, 210. 7560056, 4794409, 211. 7560065, 4794416, 212. 7560071, 4794420, 213. 7560087, 4794429, 214. 7560108, 4794437, 215. 7560122, 4794441, 216. 7560153, 4794443, 217. 7560199, 4794442, 218. 7560229, 4794442, 219. 7560283, 4794441, 220. 7560303, 4794441, 221. 7560334, 4794441, 222. 7560356, 4794442, 223. 7560387, 4794442, 224. 7560406, 4794444, 225. 7560442, 4794451, 226. 7560455, 4794454, 227. 7560477, 4794462, 228. 7560506, 4794476, 228.1. 7560520, 4794484; 228.2. 7560524, 4794477; 229. 7560546, 4794488; 230. 7560552, 4794476, 231. 7560593, 4794495, 232. 7560601, 4794496, 233. 7560606, 4794493, 234. 7560609, 4794488, 235. 7560628, 4794425, 236. 7560640, 4794402, 237. 7560632, 4794419, 238. 7560645, 4794388, 239. 7560651, 4794387, 240. 7560665, 4794386, 241. 7560722, 4794379, 242. 7560802, 4794367, 243. 7560874, 4794342, 244. 7560891, 4794351, 245. 7561040, 4794324, 246. 7561159, 4794300, 247. 7561208, 4794289, 248. 7561296, 4794266, 249. 7561364, 4794248, 250. 7561393, 4794240, 251. 7561470, 4794213, 252. 7561498, 4794203, 253. 7561546, 4794186, 254. 7561593, 4794169, 255. 7561641, 4794152, 256. 7561687, 4794133, 257. 7561753, 4794106, 258. 7561771, 4794098, 259. 7561808, 4794082, 260. 7561908, 4794035, 261. 7561945, 4793948, 262. 7561953, 4794014, 263. 7562009, 4793991, 264. 7562028, 4793983, 265. 7562036, 4793977, 266. 7562099, 4793949, 267. 7562127, 4793937, 268. 7562145, 4793931, 269. 7562164, 4793926, 270. 7562174, 4793923, 271. 7562194, 4793917, 272. 7562222, 4793906, 273. 7562232, 4793902, 274. 7562250, 4793892, 275. 7562265, 4793882, 276. 7562433, 4793905, 277. 7562660, 4793799, 278. 7562731, 4793664, 279. 7562748, 4793656, 280. 7562756, 4793651, 281. 7562782, 4793636, 282. 7562817, 4793618, 283. 7562854, 4793604, 284. 7562909, 4793580, 285. 7562965, 4793555, 286. 7563000, 4793536, 287. 7563027, 4793523, 288. 7563071, 4793500, 289. 7563107, 4793483, 290. 7563133, 4793472, 291. 7563144, 4793471, 292. 7563154, 4793464, 293. 7563180, 4793450, 294. 7563252, 4793418, 295. 7563270, 4793412, 296. 7563383, 4793392, 297. 7563638, 4793274, 298. 7563694, 4793245, 299. 7563733, 4793208, 300. 7563756, 4793188, 301. 7563788, 4793166, 302. 7563823, 4793148, 303. 7563869, 4793125, 304. 7563896, 4793163, 305. 7563922, 4793191, 306. 7563969, 4793229, 307. 7564015, 4793263, 308. 7564064, 4793293, 309. 7564072, 4793284, 310. 7564034, 4793240, 311. 7563987, 4793193, 312. 7563962, 4793167, 313. 7563937, 4793131, 314. 7563921, 4793103, 315. 7563930, 4793099, 316. 7564013, 4793070, 317. 7564070, 4793057, 318. 7564091, 4793055, 319. 7564119, 4793043, 320. 7564137, 4793036, 321. 7564213, 4793021, 322. 7564262, 4793013, 323. 7564311, 4793004, 324. 7564378, 4792994, 325. 7564417, 4792996, 326. 7564446, 4792999, 327. 7564486, 4793004, 328. 7564503, 4793005, 329. 7564528, 4793001, 330. 7564557, 4792996, 331. 7564624, 4792987, 332. 7564662, 4792992, 333. 7564760, 4793002, 334. 7564895, 4793022, 335. 7564944, 4793033, 336. 7565052, 4793059, 337. 7565180, 4793095, 338. 7565128, 4793080, 339. 7565228, 4793123, 340. 7565275, 4793156, 341. 7565296, 4793169, 342. 7565315, 4793179, 343. 7565336, 4793187, 344. 7565348, 4793210, 345. 7565370, 4793229, 346. 7565401, 4793251, 347. 7565417, 4793264, 348. 7565433, 4793286, 349. 7565435, 4793314, 350. 7565427, 4793349, 351. 7565421, 4793368, 352. 7565414, 4793393, 353. 7565426, 4793422, 354. 7565417, 4793458, 355. 7565412, 4793483, 356. 7565398, 4793558.

Деоница 2

1. 7560031, 4794384, 2. 7560026, 4794378, 3. 7560017, 4794363, 4. 7560012, 4794353, 5. 7560008, 4794343, 6. 7559999, 4794343, 7. 7559966, 4794344, 8. 7559949, 4794344, 9. 7559918, 4794326, 10. 7559848, 4794332, 11. 7559799, 4794337, 12. 7559649, 4794336, 13. 7559549, 4794337, 14. 7559499, 4794340, 15. 7559399, 4794338, 16. 7559299, 4794338, 17. 7559200, 4794334, 18. 7559151, 4794331, 19. 7559052, 4794324, 20. 7559004, 4794318, 21. 7558955, 4794310, 22. 7558908, 4794296, 23. 7558860, 4794285, 24. 7558765, 4794260, 25. 7558672, 4794230, 26. 7558626, 4794212, 27. 7558537, 4794170, 28. 7558458, 4794126; 29. 7558462, 4794118; 30. 7558470, 4794110; 31. 7558464, 4794099; 31.1. 7558457, 4794083; 32. 7558454, 4794072; 33. 7558439, 4794070; 34. 7558442, 4794054; 35. 7558413, 4794053, 36. 7558371, 4794057, 37. 7558354, 4794064, 38. 7558350, 4794061, 39. 7558287, 4794015, 40. 7558241, 4793976, 41. 7558180, 4793913, 42. 7558143, 4793880, 43. 7558071, 4793812, 44. 7558034, 4793779, 45. 7558034, 4793766, 46. 7558059, 4793755, 47. 7558107, 4793718, 47.1. 7558095, 4793708; 48. 7558088, 4793713; 48.1. 7558083, 4793702; 49. 7558051, 4793722, 50. 7557998, 4793713, 51. 7557977, 4793692, 52. 7557940, 4793686, 53. 7557853, 4793606, 54. 7557803, 4793558, 55. 7557792, 4793479, 56. 7557766, 4793475, 57. 7557747, 4793464, 58. 7557716, 4793429, 59. 7557671, 4793417, 60. 7557631, 4793394, 61. 7557565, 4793353, 62. 7557457, 4793286, 63. 7557367, 4793237, 64. 7557319, 4793207, 65. 7557180, 4793155, 66. 7557132, 4793137, 67. 7557082, 4793125, 68. 7557034, 4793108, 69. 7556984, 4793097, 70. 7556937, 4793075, 71. 7556886, 4793069, 72. 7556865, 4793058, 73. 7556731, 4793034, 74. 7556663, 4793006, 75. 7556606, 4793001, 76. 7556498, 4792999, 77. 7556463, 4792981, 78. 7556431, 4792988, 79. 7556358, 4792992, 80. 7556243, 4792977, 81. 7556211, 4792983, 82. 7556154, 4792996, 83. 7556081, 4793002, 84. 7555982, 4793018, 85. 7555934, 4793011, 86. 7555846, 4793024, 87. 7555782, 4793021, 88. 7555732, 4793021, 89. 7555694, 4793015, 90. 7555695, 4793004, 91. 7555705, 4792975, 92. 7555728, 4792919, 93. 7555710, 4792913, 94. 7555702, 4792924, 95. 7555677, 4792971, 96. 7555655, 4793027, 97. 7555633, 4793028, 98. 7555583, 4793034, 99. 7555484, 4793026, 100. 7555435, 4793019, 101. 7555386, 4793008, 102. 7555336, 4793010, 103. 7555291, 4792975, 104. 7555229, 4792968, 105. 7555190, 4792990, 106. 7555141, 4792991, 107. 7555043, 4792978, 108. 7554946, 4792961, 109. 7554850, 4792938, 110. 7554802, 4792926, 111. 7554755, 4792912, 112. 7554713, 4792883, 113. 7554656, 4792826, 114. 7554607, 4792797, 115. 7554489, 4792782, 116. 7554448, 4792755, 117. 7554399, 4792746, 118. 7554355, 4792727, 119. 7554270, 4792675, 120. 7554184, 4792621, 121. 7554163, 4792603, 122. 7554069, 4792535, 123. 7553991, 4792476, 124. 7553932, 4792432, 125. 7553833, 4792356, 126. 7553757, 4792292, 127. 7553682, 4792227, 128. 7553649, 4792194, 129. 7553644, 4792123, 130. 7553658, 4792038, 131. 7553516, 4791897, 132. 7553408, 4791907, 133. 7553367, 4791906, 134. 7553329, 4791873, 135. 7553297, 4791834, 136. 7553248, 4791788, 137. 7553227, 4791763, 138. 7553190, 4791729, 139. 7553144, 4791690, 140. 7553118, 4791659, 141. 7553070, 4791608, 142. 7553015, 4791574, 143. 7552968, 4791527, 144. 7552897, 4791457, 145. 7552826, 4791386, 146. 7552799, 4791360, 147. 7552806, 4791344, 148. 7552827, 4791330, 149. 7552825, 4791326, 150. 7552797, 4791324, 151. 7552766, 4791277, 152. 7552715, 4791235, 153. 7552692, 4791192, 154. 7552671, 4791132, 155. 7552584, 4791227, 156. 7552713, 4791364, 157. 7552731, 4791402, 158. 7552737, 4791408, 159. 7552769, 4791388, 160. 7552797, 4791415, 161. 7552868, 4791486, 162. 7552939, 4791556, 163. 7552987, 4791603, 164. 7553020, 4791659, 165. 7553102, 4791732, 166. 7553144, 4791775, 167. 7553200, 4791836, 168. 7553284, 4791918, 169. 7553318, 4791955, 170. 7553320, 4792035, 171. 7553314, 4792101, 172. 7553456, 4792242, 173. 7553548, 4792230, 174. 7553640, 4792269, 175. 7553676, 4792305, 176. 7553746, 4792377, 177. 7553781, 4792413, 178. 7553817, 4792449, 179. 7553870, 4792504, 180. 7553927, 4792555, 181. 7554006, 4792619, 182. 7554048, 4792648, 183. 7554108, 4792685, 184. 7554132, 4792699, 185. 7554184, 4792719, 186. 7554273, 4792768, 187. 7554362, 4792817, 188. 7554401, 4792860, 189. 7554435, 4792881, 190. 7554446, 4792881, 191. 7554472, 4792820, 192. 7554551, 4792931, 193. 7554583, 4792944, 194. 7554674, 4792963, 195. 7554735, 4792975, 196. 7554781, 4792997, 197. 7554831, 4793009, 198. 7554929, 4793035, 199. 7555028, 4793056, 200. 7555128, 4793074, 201. 7555178, 4793084, 202. 7555216, 4793087, 203. 7555280, 4793091, 204. 7555331, 4793095, 205. 7555380, 4793120, 206. 7555432, 4793099, 207. 7555482, 4793098, 208. 7555583, 4793093, 209. 7555633, 4793086, 210. 7555649, 4793086, 211. 7555634, 4793167, 212. 7555652, 4793173, 213. 7555674, 4793087, 214. 7555696, 4793101, 215. 7555734, 4793091, 216. 7555784, 4793087, 217. 7555849, 4793095, 218. 7555884, 4793083, 219. 7555937, 4793081, 220. 7555984, 4793085, 221. 7556084, 4793081, 222. 7556212, 4793083, 223. 7556244, 4793082, 224. 7556283, 4793088, 225. 7556344, 4793081, 226. 7556382, 4793082, 227. 7556438, 4793105, 228. 7556481, 4793105, 229. 7556495, 4793098, 230. 7556594, 4793117, 231. 7556628, 4793122, 232. 7556653, 4793124, 233. 7556686, 4793123, 234. 7556727, 4793128, 235. 7556771, 4793132, 236. 7556845, 4793143, 237. 7556868, 4793143, 238. 7556918, 4793145, 239. 7556967, 4793156, 240. 7557008, 4793188, 241. 7557054, 4793205, 242. 7557101, 4793217, 243. 7557145, 4793239, 244. 7557221, 4793277, 245. 7557316, 4793334, 246. 7557354, 4793363, 247. 7557375, 4793394, 248. 7557387, 4793444, 249. 7557405, 4793478, 250. 7557444, 4793472, 251. 7557478, 4793461, 252. 7557525, 4793489, 253. 7557564, 4793515, 254. 7557598, 4793514, 255. 7557625, 4793523, 256. 7557647, 4793538, 257. 7557688, 4793566, 258. 7557749, 4793618, 259. 7557837, 4793695, 260. 7557883, 4793745, 261. 7557922, 4793785, 262. 7557934, 4793796, 263. 7558012, 4793875, 264. 7558085, 4793944, 265. 7558124, 4793977, 266. 7558166, 4794006, 267. 7558198, 4794029, 268. 7558316, 4794112, 269. 7558376, 4794151, 270. 7558419, 4794178, 271. 7558510, 4794226, 272. 7558603, 4794268, 273. 7558698, 4794305, 274. 7558746, 4794320, 275. 7558844, 4794349, 276. 7558944, 4794371, 277. 7559045, 4794388, 278. 7559146, 4794396, 279. 7559197, 4794398, 280. 7559298, 4794399, 281. 7559399, 4794398, 282. 7559499, 4794398, 283. 7559549, 4794395, 284. 7559649, 4794395, 285. 7559749, 4794392, 286. 7559799, 4794393, 287. 7559849, 4794394, 288. 7559919, 4794401, 289. 7559949, 4794384, 290. 7559999, 4794384.

Деоница 3

1. 7552584, 4791227, 2. 7552671, 4791132, 3. 7552661, 4791102, 4. 7552675, 4791073, 5. 7552665, 4791070, 6. 7552604, 4791147, 7. 7552552, 4791094, 8. 7552523, 4791052, 9. 7552454, 4790980, 10. 7552382, 4790911, 11. 7552247, 4790762, 12. 7552177, 4790691, 13. 7552139, 4790658, 14. 7552103, 4790624, 15. 7552075, 4790581, 16. 7552053, 4790558, 17. 7552022, 4790496, 18. 7551991, 4790391, 19. 7551950, 4790354, 20. 7551586, 4789999, 21. 7551552, 4789916, 22. 7551379, 4789853, 23. 7551319, 4789850, 24. 7551239, 4789786, 25. 7551200, 4789751, 26. 7551172, 4789758, 27. 7551085, 4789705, 28. 7551008, 4789667, 29. 7550969, 4789627, 30. 7550940, 4789626, 31. 7550865, 4789610, 32. 7550843, 4789603, 33. 7550765, 4789577, 34. 7550713, 4789569, 35. 7550660, 4789565, 36. 7550607, 4789566, 37. 7550572, 4789561, 38. 7550540, 4789540, 39. 7550533, 4789482, 40. 7550552, 4789433, 41. 7550604, 4789426, 42. 7550669, 4789397, 43. 7550752, 4789341, 44. 7550801, 4789265, 45. 7550867, 4789151, 46. 7550896, 4789123, 47. 7550854, 4789104, 48. 7550826, 4789176, 49. 7550772, 4789256, 50. 7550667, 4789275, 51. 7550514, 4789359, 52. 7550445, 4789518, 53. 7550366, 4789631, 54. 7550353, 4789637, 55. 7550322, 4789654, 56. 7550316, 4789655, 57. 7550311, 4789657, 58. 7550174, 4789734, 59. 7550115, 4789765, 60. 7550041, 4789801, 61. 7549996, 4789818, 62. 7549909, 4789854, 63. 7549863, 4789864, 64. 7549816, 4789864, 65. 7549746, 4789846, 66. 7549697, 4789832, 67. 7549680, 4789830, 68. 7549625, 4789849, 69. 7549577, 4789838, 70. 7549544, 4789832, 71. 7549536, 4789791, 72. 7549471, 4789749, 73. 7549404, 4789683, 74. 7549383, 4789692, 75. 7549434, 4789811, 76. 7549380, 4789802, 77. 7549309, 4789777, 78. 7549292, 4789733, 79. 7549327, 4789687, 80. 7549310, 4789678, 81. 7549341, 4789609, 82. 7549290, 4789574, 83. 7549258, 4789610, 84. 7549225, 4789637, 85. 7549178, 4789656, 86. 7549122, 4789741, 87. 7549082, 4789756, 88. 7549018, 4789751, 89. 7549007, 4789733, 90. 7548981, 4789739, 91. 7548929, 4789736, 92. 7548878, 4789727, 93. 7548810, 4789682, 94. 7548791, 4789685, 95. 7548776, 4789730, 96. 7548726, 4789733, 97. 7548677, 4789739, 98. 7548594, 4789744, 99. 7548532, 4789741, 100. 7548485, 4789727, 101. 7548404, 4789705, 102. 7548301, 4789692, 103. 7548254, 4789685, 104. 7548209, 4789670, 105. 7548169, 4789651, 106. 7548119, 4789618, 107. 7548077, 4789588, 108. 7547952, 4789503, 109. 7547912, 4789479, 110. 7547892, 4789466, 111. 7547833, 4789415, 112. 7547802, 4789356, 113. 7547774, 4789317, 114. 7547753, 4789273, 115. 7547719, 4789237, 116. 7547690, 4789190, 117. 7547815, 4789127, 118. 7547787, 4789078, 119. 7547742, 4789016, 120. 7547135, 4788090, 121. 7547097, 4788043, 122. 7547015, 4788010, 123. 7546954, 4787983, 124. 7546908, 4787970, 125. 7546879, 4787951, 126. 7546828, 4787900, 127. 7546785, 4787870, 128. 7546738, 4787847, 129. 7546679, 4787812, 130. 7546675, 4787792, 131. 7546698, 4787757, 132. 7546671, 4787742, 133. 7546643, 4787762, 134. 7546605, 4787773, 135. 7546561, 4787750, 136. 7546539, 4787720, 137. 7546521, 4787686, 138. 7546468, 4787666, 139. 7546416, 4787637, 140. 7546333, 4787583, 141. 7546304, 4787568, 142. 7546274, 4787559, 143. 7546201, 4787557, 144. 7546150, 4787541; 144a. 7546144, 4787521; 144б. 7546154, 4787513; 144в. 7546161, 4787500; 145. 7546207, 4787474; 145а. 7546238, 4787459; 145б. 7546276, 4787448; 145в. 7546309, 4787441; 146. 7546294, 4787372; 146а. 7546180, 4787401; 146б. 7546161, 4787403; 146в. 7546140, 4787401; 146г. 7546086, 4787381; 147. 7545987, 4787366; 148. 7545973, 4787287; 149. 7545871, 4787143, 149.1. 7545701, 4787110; 149.2. 7545751, 4787155; 149.3. 7545781, 4787176; 149.4. 7545779, 4787181; 149.5. 7545748, 4787170; 149.6. 7545688, 4787108; 150. 7545602, 4787091, 151. 7545228, 4787105, 152. 7544951, 4787129; 152а. 7544907, 4787160; 152б. 7544880, 4787138; 152в. 7544793, 4787040; 152г. 7544749, 4787003; 152д. 7544666, 4786956; 152ђ. 7544638, 4787009; 152е. 7544712, 4787042; 152ж. 7544750, 4787072; 152з. 7544843, 4787176; 152и. 7544861, 4787192;153. 7544776, 4787252; 154. 7544658, 4787382, 155. 7544607, 4787464, 156. 7544550, 4787540, 157. 7544439, 4787562, 158. 7544306, 4787587, 159. 7544109, 4787617, 160. 7543911, 4787636, 161. 7543811, 4787645, 162. 7543712, 4787651, 163. 7543612, 4787656, 164. 7543412, 4787671, 165. 7543313, 4787680, 166. 7543282, 4787699, 167. 7543263, 4787683, 168. 7543246, 4787685, 169. 7543163, 4787695, 170. 7543064, 4787707, 171. 7543014, 4787711, 172. 7542965, 4787717, 173. 7542915, 4787721, 174. 7542865, 4787725, 175. 7542815, 4787729, 176. 7542765, 4787733, 177. 7542715, 4787734, 178. 7542665, 4787737, 179. 7542565, 4787744, 180. 7542515, 4787749, 181. 7542415, 4787756, 182. 7542365, 4787762, 183. 7542315, 4787767, 184. 7542265, 4787774, 185. 7542242, 4787777, 186. 7542216, 4787781, 187. 7542200, 4787775, 188. 7542167, 4787775, 189. 7542119, 4787784, 190. 7542073, 4787790, 191. 7542016, 4787801, 192. 7541957, 4787815, 193. 7541912, 4787828, 194. 7541870, 4787850, 195. 7541821, 4787860, 196. 7541723, 4787883, 197. 7541675, 4787883, 198. 7541581, 4787905, 199. 7541591, 4787975, 200. 7541689, 4787954, 201. 7541737, 4787943, 202. 7541834, 4787920, 203. 7541883, 4787911, 204. 7541981, 4787893, 205. 7542078, 4787875, 206. 7542127, 4787868, 207. 7542176, 4787860, 208. 7542208, 4787851, 209. 7542225, 4787848, 210. 7542243, 4787847, 211. 7542275, 4787847, 212. 7542348, 4787843, 213. 7542375, 4787841, 214. 7542419, 4787838, 215. 7542449, 4787836, 216. 7542489, 4787833, 217. 7542549, 4787829, 218. 7542566, 4787828, 219. 7542618, 4787826, 220. 7542658, 4787823, 221. 7542748, 4787817, 222. 7542784, 4787814, 223. 7542848, 4787810, 224. 7542854, 4787808, 225. 7542870, 4787808, 226. 7542923, 4787802, 227. 7542947, 4787800, 228. 7542958, 4787798, 229. 7542998, 4787794, 230. 7543036, 4787790, 231. 7543074, 4787786, 232. 7543127, 4787780, 233. 7543156, 4787776, 234. 7543155, 4787769, 235. 7543170, 4787769, 236. 7543252, 4787764, 237. 7543268, 4787741, 238. 7543287, 4787761, 239. 7543319, 4787760, 240. 7543369, 4787754, 241. 7543419, 4787745, 242. 7543518, 4787736, 243. 7543668, 4787724, 244. 7543717, 4787718, 245. 7543817, 4787708, 246. 7543917, 4787698, 247. 7544116, 4787675, 248. 7544216, 4787661, 249. 7544315, 4787645, 250. 7544415, 4787627, 251. 7544470, 4787616; 252. 7544522, 4787617; 252a. 7544551, 4787629; 253. 7544646, 4787691; 254. 7544782, 4787659; 255. 7544802, 4787635; 255a. 7544807, 4787613; 256. 7544840, 4787590; 257. 7544868, 4787556, 258. 7544904, 4787521, 259. 7544953, 4787510, 260. 7544953, 4787511, 261. 7545100, 4787481, 262. 7545149, 4787472, 263. 7545199, 4787464, 264. 7545223, 4787437, 265. 7545292, 4787423, 266. 7545351, 4787412, 267. 7545427, 4787401, 268. 7545487, 4787396, 269. 7545558, 4787396, 270. 7545634, 4787400, 271. 7545664, 4787404, 272. 7545731, 4787415, 273. 7545744, 4787500, 274. 7545760, 4787559, 275. 7545812, 4787587; 276. 7545855, 4787580; 277. 7545914, 4787571; 278. 7545916, 4787548; 279. 7545914, 4787494; 280. 7545965, 4787505; 281. 7546004, 4787512; 281a. 7546003, 4787522; 281б. 7545998, 4787538; 281в. 7545972, 4787543; 281г. 7545929, 4787544; 282. 7546076, 4787547; 282а. 7545990, 4787565; 282б. 7545995, 4787569; 282в. 7546021, 4787564; 282г. 7546048, 4787553; 283. 7546132, 4787575, 284. 7546173, 4787629, 285. 7546245, 4787673, 286. 7546280, 4787687, 287. 7546367, 4787736, 288. 7546408, 4787759, 289. 7546477, 4787772, 290. 7546507, 4787773, 291. 7546543, 4787784, 292. 7546587, 4787808, 293. 7546611, 4787849, 294. 7546624, 4787899, 295. 7546647, 4787890, 296. 7546691, 4787913, 297. 7546738, 4787933, 298. 7546775, 4787963, 299. 7546837, 4787998, 300. 7546897, 4788045, 301. 7546944, 4788132, 302. 7546945, 4788161, 303. 7546950, 4788211, 304. 7546982, 4788227, 305. 7547060, 4788167, 306. 7547641, 4789036, 307. 7547497, 4789125, 308. 7547540, 4789203, 309. 7547610, 4789239, 310. 7547596, 4789307, 311. 7547623, 4789317, 312. 7547649, 4789280, 313. 7547674, 4789325, 314. 7547699, 4789369, 315. 7547729, 4789411, 316. 7547787, 4789455, 317. 7547829, 4789530, 318. 7547837, 4789560, 319. 7547864, 4789604, 320. 7547910, 4789552, 321. 7548012, 4789697, 322. 7548062, 4789726, 323. 7548132, 4789733, 324. 7548179, 4789745, 325. 7548225, 4789769, 326. 7548273, 4789789, 327. 7548395, 4789813, 328. 7548478, 4789820, 329. 7548530, 4789817, 329.1. 7548563, 4789832; 329.2. 7548571, 4789819; 330. 7548596, 4789820, 331. 7548683, 4789823, 332. 7548734, 4789825, 333. 7548784, 4789825, 334. 7548785, 4789864, 335. 7548787, 4789865, 336. 7548830, 4789821, 337. 7548881, 4789807, 338. 7548930, 4789797, 339. 7548979, 4789794, 340. 7549003, 4789806, 341. 7549015, 4789790, 342. 7549077, 4789795, 343. 7549086, 4789870, 344. 7549203, 4789912, 345. 7549215, 4789912, 346. 7549251, 4789824, 347. 7549292, 4789860, 348. 7549368, 4789862, 349. 7549421, 4789871, 350. 7549477, 4789884, 351. 7549487, 4789887, 352. 7549488, 4789918, 353. 7549492, 4789942, 354. 7549507, 4789954, 355. 7549540, 4789969, 356. 7549569, 4789976, 357. 7549654, 4789997, 358. 7549694, 4790021, 359. 7549716, 4789915, 360. 7549764, 4789919, 361. 7549821, 4789961, 362. 7549873, 4789935, 363. 7549924, 4789914, 364. 7549978, 4789909, 365. 7550027, 4789889, 366. 7550074, 4789867, 367. 7550148, 4789825, 368. 7550206, 4789792, 369. 7550295, 4789751, 370. 7550355, 4789730, 371. 7550378, 4789724, 372. 7550407, 4789717, 373. 7550476, 4789753, 374. 7550516, 4789791, 375. 7550572, 4789819, 376. 7550655, 4789824, 377. 7550738, 4789790, 378. 7550823, 4789728, 379. 7550941, 4789700, 380. 7550991, 4789704, 381. 7551063, 4789742, 382. 7551144, 4789795, 383. 7551146, 4789821, 384. 7551188, 4789846, 385. 7551263, 4789910, 386. 7551336, 4789977, 387. 7551362, 4790025, 388. 7551416, 4790115, 389. 7551445, 4790144, 390. 7551811, 4790494, 391. 7551841, 4790522, 392. 7551898, 4790561, 393. 7551935, 4790580, 394. 7551982, 4790630, 395. 7552001, 4790655, 396. 7552040, 4790687, 397. 7552069, 4790729, 398. 7552103, 4790766, 399. 7552320, 4790973, 400. 7552347, 4791017, 401. 7552386, 4791049, 402. 7552419, 4791086, 403. 7552458, 4791118, 404. 7552501, 4791145, 405. 7552568, 4791206, 406. 7552580, 4791222, 407. 7550901, 4789710.

Деоница 4

1. 7541591, 4787975, 2. 7541581, 4787905, 3. 7541568, 4787908, 4. 7541509, 4787928, 5. 7541480, 4787943, 6. 7541383, 4787965, 7. 7541335, 4787975, 8. 7541300, 4787972, 9. 7541267, 4787958, 10. 7541196, 4787970, 11. 7541151, 4787979, 12. 7541096, 4787982, 13. 7541032, 4787991, 14. 7540992, 4788016, 15. 7540942, 4788018, 16. 7540893, 4788018, 17. 7540843, 4788018, 18. 7540758, 4787949, 19. 7540712, 4787877, 20. 7540414, 4787840, 21. 7540334, 4787898, 22. 7540207, 4787929, 23. 7540155, 4787921, 24. 7540091, 4787911, 25. 7540055, 4787907, 26. 7540003, 4787902, 27. 7539952, 4787899, 28. 7539900, 4787899, 29. 7539797, 4787907, 30. 7539747, 4787915, 31. 7539696, 4787923, 32. 7539646, 4787933, 33. 7539596, 4787945, 34. 7539546, 4787958, 35. 7539497, 4787973, 36. 7539401, 4788010, 37. 7539308, 4788054, 38. 7539220, 4788105, 39. 7539134, 4788156, 40. 7539049, 4788206, 41. 7539006, 4788229, 42. 7538978, 4788243, 43. 7538963, 4788252, 44. 7538948, 4788259, 45. 7538874, 4788293, 46. 7538829, 4788311, 47. 7538783, 4788327, 48. 7538737, 4788344, 49. 7538692, 4788357, 50. 7538680, 4788361, 51. 7538668, 4788364, 52. 7538642, 4788370, 53. 7538594, 4788381, 54. 7538546, 4788389, 55. 7538497, 4788396, 56. 7538399, 4788404, 57. 7538300, 4788409, 58. 7538200, 4788412, 59. 7538100, 4788414, 60. 7538000, 4788417, 61. 7537900, 4788420, 62. 7537800, 4788422, 63. 7537700, 4788425, 64. 7537600, 4788426, 65. 7537500, 4788427, 66. 7537450, 4788428, 67. 7537350, 4788429, 68. 7537200, 4788430, 69. 7537050, 4788435, 70. 7537022, 4788436, 71. 7537007, 4788435, 72. 7536958, 4788437, 73. 7536951, 4788437, 74. 7536857, 4788408, 75. 7536809, 4788370, 76. 7536760, 4788336, 77. 7536713, 4788322, 78. 7536659, 4788326, 79. 7536583, 4788351, 80. 7536501, 4788407, 81. 7536406, 4788424, 82. 7536357, 4788417, 83. 7536260, 4788400, 84. 7536212, 4788390, 85. 7536191, 4788385, 86. 7536125, 4788436, 87. 7536149, 4788441, 88. 7536199, 4788451, 89. 7536249, 4788461, 90. 7536349, 4788477, 91. 7536399, 4788484, 92. 7536422, 4788532, 93. 7536414, 4788566, 94. 7536337, 4788663, 95. 7536278, 4788704, 96. 7536177, 4788714, 97. 7535977, 4788733, 98. 7535915, 4788760, 99. 7535857, 4788811, 100. 7535821, 4788874, 101. 7535936, 4788860, 102. 7535950, 4788846, 103. 7535995, 4788840, 104. 7536100, 4788832, 105. 7536248, 4788817, 106. 7536296, 4788795, 107. 7536324, 4788777, 108. 7536359, 4788742, 109. 7536420, 4788656, 110. 7536474, 4788585, 111. 7536530, 4788528, 112. 7536565, 4788515, 113. 7536701, 4788515, 114. 7536852, 4788518, 115. 7536955, 4788484, 116. 7536938, 4788519, 117. 7536994, 4788516, 118. 7537009, 4788517, 119. 7537024, 4788517, 120. 7537053, 4788516, 121. 7537103, 4788514, 122. 7537203, 4788509, 123. 7537352, 4788503, 124. 7537452, 4788498, 125. 7537502, 4788497, 126. 7537602, 4788492, 127. 7537702, 4788487, 128. 7537802, 4788484, 129. 7537902, 4788481, 130. 7538002, 4788478, 131. 7538102, 4788474, 132. 7538202, 4788471, 133. 7538302, 4788468, 134. 7538403, 4788463, 135. 7538504, 4788455, 136. 7538555, 4788448, 137. 7538605, 4788440, 138. 7538656, 4788432, 139. 7538683, 4788427, 140. 7538695, 4788424, 141. 7538708, 4788421, 142. 7538757, 4788414, 143. 7538805, 4788397, 144. 7538854, 4788382, 145. 7538903, 4788365, 146. 7538982, 4788332, 147. 7538999, 4788325, 148. 7539014, 4788316, 149. 7539044, 4788302, 150. 7539089, 4788277, 151. 7539175, 4788223, 152. 7539259, 4788168, 153. 7539342, 4788117, 154. 7539429, 4788072, 155. 7539519, 4788035, 156. 7539565, 4788020, 157. 7539612, 4788008, 158. 7539659, 4787997, 159. 7539707, 4787988, 160. 7539755, 4787981, 161. 7539803, 4787978, 162. 7539900, 4787977, 163. 7539949, 4787978, 164. 7539997, 4787982, 165. 7540046, 4787987, 166. 7540080, 4787993, 167. 7540192, 4788008, 168. 7540214, 4788024, 169. 7540339, 4788109, 170. 7540377, 4788165, 171. 7540675, 4788202, 172. 7540743, 4788137, 173. 7540894, 4788110, 174. 7540903, 4788109, 175. 7540941, 4788108, 176. 7541007, 4788096, 177. 7541045, 4788073, 178. 7541096, 4788070, 179. 7541146, 4788065, 180. 7541196, 4788057, 181. 7541246, 4788051, 182. 7541296, 4788043, 183. 7541346, 4788034, 184. 7541396, 4788024, 185. 7541494, 4788001, 186. 7541532, 4787990.

Деоница 5

1. 7536125, 4788436, 2. 7536191, 4788385, 3. 7536164, 4788378, 4. 7536116, 4788365, 5. 7536069, 4788352, 6. 7535975, 4788321, 7. 7535882, 4788288, 8. 7535791, 4788252, 9. 7535745, 4788234, 10. 7535709, 4788242, 11. 7535691, 4788233, 12. 7535646, 4788213, 13. 7535610, 4788196, 14. 7535610, 4788171, 15. 7535566, 4788150, 16. 7535521, 4788129, 17. 7535432, 4788083, 18. 7535344, 4788038, 19. 7535255, 4787992, 20. 7535166, 4787947, 21. 7535077, 4787901, 22. 7534988, 4787855, 23. 7534900, 4787808, 24. 7534811, 4787761, 25. 7534723, 4787714, 26. 7534679, 4787690, 27. 7534636, 4787666, 28. 7534594, 4787638, 29. 7534506, 4787589, 30. 7534462, 4787566, 31. 7534419, 4787542, 32. 7534375, 4787518, 33. 7534329, 4787497, 34. 7534285, 4787473, 35. 7534242, 4787448, 36. 7534198, 4787424, 37. 7534156, 4787396, 38. 7534114, 4787370, 39. 7534025, 4787324, 40. 7533980, 4787302, 41. 7533936, 4787278, 42. 7533892, 4787255, 43. 7533803, 4787208, 44. 7533759, 4787186, 45. 7533714, 4787163, 46. 7533625, 4787118, 47. 7533536, 4787072, 48. 7533447, 4787025, 49. 7533359, 4786978, 50. 7533272, 4786930, 51. 7533184, 4786881, 52. 7533097, 4786832, 53. 7533010, 4786782, 54. 7532923, 4786733, 55. 7532836, 4786685, 56. 7532748, 4786637, 57. 7532704, 4786613, 58. 7532691, 4786627, 59. 7532660, 4786610, 60. 7532661, 4786589, 61. 7532575, 4786539, 62. 7532492, 4786487, 63. 7532411, 4786432, 64. 7532333, 4786372, 65. 7532259, 4786308, 66. 7532188, 4786240, 67. 7532123, 4786167, 68. 7532091, 4786130, 69. 7532031, 4786053, 70. 7532001, 4786013, 71. 7532012, 4785878, 72. 7531994, 4785819, 73. 7531883, 4785652, 74. 7531780, 4785570, 75. 7531670, 4785515, 76. 7531612, 4785432, 77. 7531587, 4785387, 78. 7531550, 4785387, 79. 7531542, 4785377, 80. 7531554, 4785347, 81. 7531522, 4785306, 82. 7531485, 4785270, 83. 7531448, 4785233, 84. 7531407, 4785232, 85. 7531384, 4785211, 86. 7531313, 4785154, 87. 7531272, 4785125, 88. 7531238, 4785084, 89. 7531196, 4785055, 90. 7531151, 4785030, 91. 7530973, 4784938, 92. 7530929, 4784914, 93. 7530920, 4784859, 94. 7530904, 4784834, 95. 7530871, 4784833, 96. 7530847, 4784856, 97. 7530794, 4784849, 98. 7530604, 4784737, 99. 7530570, 4784801, 100. 7530761, 4784910, 101. 7530812, 4784920, 102. 7530857, 4784943, 103. 7530943, 4784993, 104. 7530987, 4785018, 105. 7531032, 4785039, 106. 7531065, 4785082, 107. 7531108, 4785106, 108. 7531164, 4785109, 109. 7531206, 4785135, 110. 7531249, 4785154, 111. 7531286, 4785180, 112. 7531367, 4785246, 113. 7531387, 4785263, 114. 7531385, 4785299, 115. 7531419, 4785332, 116. 7531451, 4785369, 117. 7531479, 4785407, 118. 7531514, 4785401, 119. 7531522, 4785412, 120. 7531513, 4785443, 121. 7531544, 4785480, 122. 7531601, 4785561, 123. 7531630, 4785602, 124. 7531628, 4785687, 125. 7531644, 4785811, 126. 7531755, 4785978, 127. 7531847, 4786008, 128. 7531939, 4786058, 129. 7531969, 4786099, 130. 7532032, 4786179, 131. 7532066, 4786217, 132. 7532136, 4786292, 133. 7532209, 4786363, 134. 7532286, 4786430, 135. 7532366, 4786492, 136. 7532450, 4786550, 137. 7532537, 4786604, 138. 7532624, 4786654, 139. 7532642, 4786643, 140. 7532672, 4786659, 141. 7532668, 4786679, 142. 7532712, 4786703, 143. 7532800, 4786750, 144. 7532889, 4786797, 145. 7532978, 4786843, 146. 7533067, 4786888, 147. 7533156, 4786934, 148. 7533244, 4786981, 149. 7533333, 4787027, 150. 7533421, 4787074, 151. 7533508, 4787123, 152. 7533595, 4787172, 153. 7533682, 4787222, 154. 7533725, 4787248, 155. 7533771, 4787267, 156. 7533859, 4787316, 157. 7533901, 4787342, 158. 7533942, 4787371, 159. 7533986, 4787395, 160. 7534074, 4787444, 161. 7534121, 4787461, 162. 7534165, 4787486, 163. 7534210, 4787508, 164. 7534253, 4787533, 165. 7534295, 4787561, 166. 7534341, 4787579, 167. 7534384, 4787605, 168. 7534430, 4787626, 169. 7534473, 4787651, 170. 7534561, 4787699, 171. 7534605, 4787723, 172. 7534652, 4787741, 173. 7534696, 4787765, 174. 7534784, 4787813, 175. 7534871, 4787861, 176. 7534959, 4787909, 177. 7535046, 4787958, 178. 7535133, 4788008, 179. 7535220, 4788057, 180. 7535307, 4788106, 181. 7535396, 4788154, 182. 7535485, 4788199, 183. 7535530, 4788223, 184. 7535575, 4788245, 185. 7535594, 4788230, 186. 7535627, 4788245, 187. 7535673, 4788266, 188. 7535696, 4788276, 189. 7535714, 4788307, 190. 7535760, 4788327, 191. 7535856, 4788362, 192. 7535952, 4788392, 193. 7536050, 4788419, 194. 7536100, 4788430.

Катастарске парцеле јавне намене представљене су на Тематској карти број 1 (листови 1–10) по деоницама 1–5 и јединицама локалне самоуправе:

Деоница 1

Табела 16. Парцеле јавне намене Просторног плана
на територији општине Мерошина

Р. б.

Катастарска општина

Катастарска парцела број:

1.

Балајнац

428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 430/1, 430/2, 431/1, 431/2, 431/3, 432/1, 437/1, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 445/1, 445/2, 445/3, 457, 458/2, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 463, 464/1, 464/2, 466/1, 466/2, 471/1, 472/1, 472/2, 472/3, 472/4, 473, 490/2, 490/3, 490/4, 493, 496/1, 496/2, 497/3, 497/4, 498/1, 498/2, 499, 1198/2, 1198/3, 1199/1, 1200/1, 1201, 1202, 1203, 1206/1, 1217/1, 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1276/2, 1276/3, 1277/1, 1279/1, 1283/1, 1284/1, 1285/1, 1285/2, 1294/1, 1294/2, 1295/1, 1296/1, 1297/1, 1297/2, 1298, 1299/1, 1300/1, 1305, 1306/2, 1307/1, 1313/3, 1316/1, 1317/1, 1318/1, 1319/1, 1319/2, 1320/1, 1321/1, 1322/1, 1323/2, 1323/3, 1329/2, 1439, 1476, 1477/1, 1479/1, 1482/1, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/4, 1531/2, 1532/1, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538/1, 1604, 1605, 1606, 1607/3, 1607/4, 1607/5, 1608/1, 1609/1, 1609/2, 1614, 1616/1, 1616/3, 1617/1, 1617/3, 1618/1, 1618/3, 1619/1, 1619/3, 1620/1, 1620/3, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1622/1, 1623/1, 1623/3, 1624/1, 1627/1, 1630/1, 1630/3, 1630/4, 1630/5, 1630/6, 1631/1, 1631/2, 1631/5, 1631/6, 1632/2, 1632/3, 1633/2, 1633/4, 1634/2, 1634/4, 1635/2, 1635/4, 1636/2, 1636/4, 1637/2, 1638/1, 1638/2, 1639/2, 1640/2, 1641/2, 1642/1, 1642/3, 1643/1, 1645/1, 1646, 1668/1, 1668/2, 1668/3, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/6, 1669/8, 1670/1, 1670/3, 1671/1, 1671/3, 1672/1, 1672/3, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1674/1, 1674/3, 1675/1, 1675/3, 1676/1, 1676/2, 1676/3, 1677/1, 1677/3, 1678/1, 1678/3, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 1679/5, 1679/7, 1680/1, 1680/3, 1680/4, 1681/1, 1681/3, 1681/4, 1689, 1695/1, 1695/10, 1695/11, 1695/12, 1695/6, 1695/7, 1695/8, 1695/9, 1696/1, 1696/2, 1698/2, 1725/1, 1725/3, 1726/1, 1726/3, 1727/1, 1727/3, 1728/1, 1728/3, 1729/1, 1729/3, 1730/1, 1730/3, 1731/1, 1731/3, 1732/1, 1732/3, 1733/1, 1733/3, 1734/1, 1734/3, 1735/1,