Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 181. став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење), члана 10. Закона о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 18/16) и члана 17. став. 1 и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о Адресном регистру

"Службени гласник РС", број 63 од 28. јуна 2017.

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом прописује се начин и поступак вођења Адресног регистра, означавање назива насељених места, улица и тргова, начин и поступак утврђивања кућних бројева, означавање и обележавање зграда и катастарских парцела кућним бројевима.

Члан 2.

Адресни регистар јесте основни и јавни регистар о кућним бројевима и називима улица и тргова у насељеном месту.

Адресни регистар обухвата и утврђивање кућних бројева за стамбене и пословне зграде, као и за катастарске парцеле које су урбанистичким планом предвиђене за изградњу.

Члан 3.

Означавање зграда и катастарских парцела, у смислу Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење – у даљем тексту: Закон) и ове уредбе, јесте доношење решења о кућном броју од стране надлежне уже унутрашње јединице Републичког геодетског завода образоване за територију општине, града, односно градске општине – службе за катастар непокретности (у даљем тексту: Служба).

На основу решења из става 1. овог члана стамбена заједница, власник или корисник зграде, односно власник, корисник или закупац катастарске парцеле врши обележавање тако да на објекту, односно катастарској парцели, о свом трошку, физички поставља таблицу са кућним бројем.

Обележавање из става 2. овог члана прописано је Књигом графичких стандарда коју доноси директор Републичког геодетског завода, а може се извршити и у складу са изгледом и наменом објекта или материјалом од кога је зграда изграђена.

2. АДРЕСНИ РЕГИСТАР

Члан 4.

Адресни регистар води и одржава Републички геодетски завод (у даљем тексту: Завод), односно Служба.

Члан 5.

Адресни регистар садржи следеће податке:

1) матични број и назив општине;

2) матични број и назив насељеног места;

3) матични број и назив катастарске општине;

4) матични број улице и назив улице, односно трга;

5) ранији назив улице, односно трга са датумом настале промене;

6) кућни број у насељеном месту;

7) кућни број у улици, односно на тргу са датумом настале промене;

8) кућни број у засеоку или делу насељеног места;

9) преузети кућни број са датумом преузимања;

10) број катастарске парцеле;

11) број дела катастарске парцеле под објектом.

Члан 6.

Државни органи и организације, организације територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавна предузећа, као и друга лица којима је поверено вршење јавних овлашћења дужни су да у обављању својих послова користе податке из Адресног регистра.

Подаци Адресног регистра достављају се органима и организацијама из става 1. овог члана у складу са Српским стандардом СРПС А Л3 001, Адресним системом – моделом за размену података из августа 2016. године.

Члан 7.

Адресни регистар је део Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП).

Члан 8.

Подаци Адресног регистра воде се и у бази података катастра непокретности, сагласно члану 70. став 2. Закона.

а) Сарадња са јединицама локалне самоуправе

Члан 9.

Адресни регистар садржи називе улица и тргова утврђених одлукама јединице локалне самоуправе.

Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о називима улица и тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе (у даљем тексту: надлежни орган).

Ако је на територији јединице локалне самоуправе језик националне мањине у службеној употреби, у поступку промене назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места, прибавиће се мишљење националног савета националне мањине.

Кад надлежни орган јединице локалне самоуправе утврди, измени или угаси назив улице или трга, дужан је да о томе обавести месно надлежну Службу, у року од 15 дана од дана ступања на снагу одлуке о утврђивању назива улице односно трга, односно одлуке о промени назива улице односно трга, односно одлуке о гашењу назива улице односно трга.

Члан 10.

За улицу за коју није утврђен назив, а која је формирана на терену изградњом више од десет објеката на парној или непарној страни, Служба је дужна да се обрати јединици локалне самоуправе захтевом да се утврди назив улице у року од 30 дана.

Уз захтев, Служба доставља и прегледну скицу улице са приказом изграђених објеката и бројевима катастарских парцела на којима се објекти налазе, односно приказ простирања улица за које је потребно донети називе уз обавезно приказивање граница насељених места и општина.

Ако јединица локалне самоуправе не одговори на захтев за именовање назива улице у року од 30 дана, Служба ће о томе обавестити надлежни орган, а до доношења назива предметне улице неће утврђивати кућне бројеве у истој.

Члан 11.

Када улица пролази кроз више насељених места без уличног система у jедној јединици локалне самоуправе или кроз више јединица локалне самоуправе, а нема назив нити у једном насељеном месту, Служба је дужна да свим надлежним јединицама локалне самоуправе упути допис са скицом улице и приказом граница насељених места, како би се избегло различито именовање улице која пролази кроз више насељених места или општина или дуплирање именовања улица и дуплирање нумерације кућних бројева у суседним насељеним местима.

По доношењу одлуке из члана 9. став 4. ове уредбе од стране јeдинице локалне самоуправе и нумерације објеката од стране Службе, означавање улица и обележавање објеката врши се истовремено.

Члан 12.

Матични број улице састоји се од 12 цифара од којих је првих шест цифара матични број насељеног места и означава насељено место коме улица припада.

Седма цифра се разликује у зависности од врсте улице и указује на то да ли је улица формирана у насељеном месту (без уличног система) и именована је по називу насељеног места и у том случају седма цифра у матичном броју улице је 3.

Када се ради о засеоцима и другим деловима насељених места у насељеном месту у коме није успостављен улични систем седма цифра је 2.

Када се ради о улици у насељеном месту у коме је успостављен улични систем седма цифра је 0 док је код тргова седма цифра 1.

Последњих пет цифара у матичном броју улице представља шифру улице која је јединствена у оквиру сваког насељеног места.

Члан 13.

Када улица иде границом два суседна насеља у којима кућни бројеви на парној страни припадају једном насељу, а кућни бројеви на непарној страни другом насељу, назив улице и шифра улице остају исти у оба насељена места док се матични број тих улица разликује само у првих шест цифара.

Ако улица из става 1. овог члана има различите називе, Служба је дужна да надлежним јединицама локалне самоуправе достави допис са примедбом да постоји грешка у дуплираном називу улице коју треба исправити.

Јединица локалне самоуправе је дужна да по доношењу одлуке из члана 9. став 4. ове уредбе обавести Службу у року од три дана.

Служба и јединица локалне самоуправе су у обавези да изврше пренумерацију, односно означе назив улице и објекте кућним бројевима у року од 15 дана од дана доношења одлуке из члана 9. став 4. ове уредбе.

Члан 14.

Надлежна јединица локалне самоуправе обавештава становнике насељеног места о донетој одлуци из члана 9. став 4. ове уредбе.

Надлежна Служба у поступку нумерације или пренумерације објеката, код именовања нове или промене назива постојеће улице, обавештава становнике насељеног места да је доношењем одлуке из члана 9. став 4. ове уредбе дошло до промене кућних бројева.

Члан 15.

Јединица локалне самоуправе обавезна је да изврши означавање улице у року од 15 дана од дана доношења одлуке из члана 9. став 4. ове уредбе.

Јединица локалне самоуправе је у обавези да изврши обележавање објеката у року од 15 дана од дана доношења одлуке из члана 9. став 4. ове уредбе.

Не може се вршити обележавање објеката у новој улици или тргу без претходно означеног назива улице или трга.

Стамбена заједница, власник или корисник зграде, односно власник, корисник или закупац катастарске парцеле у обавези је да обележи зграде и катастарске парцеле кућним бројевима у року од 15 дана од дана утврђивања кућног броја.

Члан 16.

Промена назива улице или трга проводи се у катастру непокретности по службеној дужности на основу одлуке из члана 9. став 4. ове уредбе надлежног органа јединице локалне самоуправе.

б) Одржавање Адресног регистра

Члан 17.

Oдржавање Адресног регистра јесте прикупљање, утврђивање и провођење насталих промена у бази података Адресног регистра које се односе на кућне бројеве и називе улица и тргова, као и вршење контроле над означавањем и обележавањем зграда и катастарских парцела кућним бројевима.

Одржавање Адресног регистра врши се по захтеву странке и по службеној дужности.

Подаци о адреси објеката ажурирају се у бази катастра непокретности према подацима Адресног регистра по службеној дужности, без доношења решења.

У поступку одржавања базе Адресног регистра Служба је дужна да по службеној дужности исправи грешку насталу у Адресном регистру, као и дa усаглашава податке о адреси објекта из базе Адресног регистра, базе катастра непокретности и фактичког стања са терена.

У поступку из става 4. овог члана ради се контрола нумерације кућних бројева свих објеката у предметној улици.

У поступку исправке грешке, пренумерација кућних бројева вршиће се само за објекте који нису нумерисани у складу са одредбама ове уредбе, и то уметањем словних ознака, док остали објекти задржавају постојећу нумерацију.

3. УТВРЂИВАЊЕ КУЋНИХ БРОЈЕВА

Члан 18.

Кућни број утврђује се за стамбене и пословне објекте уписане у катастар непокретности.

Кућни број утврђује се и за зграде за привремено становање (викендица, летњиковац, виноградарска кућа и др.).

Kућни број утврђује се и за објекте у изградњи, који нису уписани у катастар непокретности, чији је поступак изградње започет у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14).

Кућни број утврђује се по захтеву инвеститора и за неизграђене катастарске парцеле које су урбанистичким планом предвиђене за изградњу.

Посебном делу стамбеног или пословног објекта, може се утврдити кућни број ако је у бази катастра непокретности уписан као посебан део и има непосредан улаз са улице.

Изузетно, кућни број утврђује се и за улаз у посебан део објекта на вишој етажи, када се у тај посебни део не улази из приземља зграде већ спољним степеништем до те етаже.

Кућни број утврђен у складу са овим чланом уредбе има врсту кућног броја Утврђени кућни број.

Члан 19.

Кућни број утврђује се и за стамбене и пословне објекте који нису уписани у катастар непокретности са напоменом да објекат није уписан у катастар непокретности и има врсту кућног броја Евидентирани кућни број.

Кућни бројеви за објекте који нису уписани у катастар непокретности, а којима је кућни број утврђен од стране јединице локалне самоуправе или су у базу Адресног регистра унети из других извора приликом израде катастра непокретности у бази Адресног регистра имају врсту кућног броја Евидентирани кућни број.

Уписом објекта у катастар непокретности по службеној дужности, без наплате таксе, мења се врста кућног броја из Евидентираног у Утврђени кућни број.

За објекте из ст. 1. и 2. овог члана Служба издаје уверење о кућном броју са напоменом да објекат није уписан у катастар непокретности.

Члан 20.

За објекте који нису уписани у катастар непокретности, а којима до дана ступања на снагу ове уредбе није евидентиран кућни број, стамбена заједница, власник или корисник објеката дужни су да поднесу захтев за евидентирање кућног броја уз доказ да је подносилац захтева ималац права својине, корисник или закупац катастарске парцеле на којој је изграђен објекат или градитељ, корисник објекта или подносилац захтева за легализацију односно озакоњење објекта.

Решење о евидентираном кућном броју садржи напомену да објекат није уписан у катастар непокретности.

Уписом објекта у катастар непокретности по службеној дужности без наплате таксе, мења се врста кућног броја из Евидентираног у Утврђени кућни број.

Члан 21.

Кућни број се не утврђује за помоћне објекте који су у функцији главног објекта и изграђени су на истој катастарској парцели на којој је изграђен главни објекат.

Кућни број се не утврђује за: амбаре, силосе, штале, рибњаке, жичаре, мостове, вијадукте, тунеле, хелиодроме, паркинге, стадионе, базене, релејне станице и ТВ торњевe, осим ако у њима постоји посебан део намењен за становање или обављање делатности.

Члан 22.

Кућни број се по службеној дужности брише и гаси из базе Адресног регистра пријавом промене настале уклањањем објекта на основу елабората геодетских радова или увиђајем са терена, уз записник о извршеном увиђају.

У поступку гашења кућног броја не наплаћује се такса.

Једном угашен кућни број може се поново утврдити уписом новог објекта на тој катастарској парцели уз наплату таксе за утврђивање кућног броја.

Члан 23.

Утврђивање кућних бројева врши се посебно за сваку улицу у насељеном месту, при чему објекти, односно катастарске парцеле са леве стране улице, одакле почиње утврђивање, добијају непарне кућне бројеве, почев од броја један, а објекти, односно катастарске парцеле са десне стране улице, добијају парне бројеве, почев од броја два.

Утврђивање кућних бројева у улици, као и на кеју, врши се са краја улице који је ближи главном делу, односно центру насељеног места и наставља у правцу периферије.

Утврђивање кућних бројева на тргу врши се у континуитету у смеру кретања казаљке на сату, почев од угла главне улице и од броја један.

Утврђивање кућних бројева у насељеним местима разбијеног типа, односно у местима у којима не постоје улице, врши се од уласка у насеље из правца административног центра јединице локалне самоуправе, у континуитету почев од броја један, оним редом који је најповољнији и најкраћи прилаз од једне ка другој згради.

Члан 24.

За два или више објеката у истој улици не може се утврдити исти кућни број.

Ако објекат има више засебних улаза или се налази на раскрсници, сваком улазу утврђује се посебан кућни број у односу на припадајућу улицу.

Члан 25.

За објекат који је у катастру непокретности уписан као двојни објекат или објекат са више улаза, утврђују се кућни бројеви за све улазе у објекат у складу са уписаним бројем дела парцеле под објектом и описом улаза у објекат.

Кућни бројеви за објекат са више улаза утврђују се једним поступком за све улазе у тај објекат.

Није дозвољено појединачно утврђивање кућних бројева за објекте из става 1. овог члана.

За објекте који се налазе на раскрсници две или више улица уверење о кућном броју које издаје Служба садржи податак о нумерацији свих улаза по улицама.

Члан 26.

Ако утврђивање додатног кућног броја за улаз у објекат изазива потребу промене осталих кућних бројева на објекту, за све улазе у објекат утврдиће се исти кућни број коме се додају словне ознаке по азбучном реду са наредном словном ознаком.

За дворишне објекте утврђује се кућни број објекта коме се додаје словна ознака по азбучном реду са наредном словном ознаком, а ако улични објекат има више улаза са кућним бројем утврђеним словним ознакама, дворишном објекту се утврђује кућни број уличног објекта са наредном словном ознаком.

Члан 27.

Објекту саграђеном између два постојећа објекта после извршеног утврђивања кућних бројева, утврђује се кућни број првог суседног објекта мањег кућног броја, коме се додаје словна ознака по азбучном реду са наредном словном ознаком.

Члан 28.

Власник, односно инвеститор објекта дужан је да у року од 30 дана од дана изградње објекта, истовремено са захтевом за упис објекта у катастар непокретности, поднесе и захтев за утврђивање кућног броја у складу са Законом.

За објекте који су уписани у катастар непокретности, а за које није утврђен кућни број до дана ступања на снагу ове уредбе, надлежна Служба ће позвати власника, односно држаоца објекта да у року од 15 дана од дана пријема позива поднесе захтев за утврђивање кућног броја.

Ако власник, односно држалац објекта није утврђен, позив из става 2. овог члана доставља се стамбеној заједници, власнику или кориснику зграде, односно власнику, кориснику или закупцу катастарске парцеле на којој је зграда изграђена.

Ако лице из ст. 2. и 3. овог члана у остављеном року не поднесе захтев за утврђивање кућног броја, Служба ће утврдити кућни број по службеној дужности, доношењем решења о утврђивању кућног броја, које садржи и обавезу плаћања прописаних такси.

Члан 29.

Власник, корисник, односно закупац катастарске парцеле може и пре изградње зграде да поднесе захтев за утврђивање кућног броја за неизграђену катастарску парцелу.

Уз захтев из става 1. овог чланa, као доказ да је катастарска парцела предвиђена за изградњу, доставља се информација о локацији издата од надлежног органа јединице локалне сaмоуправе.

База Адресног регистра, изузев катастарских парцела из става 1. овог члана, као и за катастарске парцеле на којима је почела изградња објекта у складу са Законом о планирању и изградњи не садржи податке о кућним бројевима за неизграђене катастарске парцеле.

Служба ће у поступку одржавања Адресног регистра за неизграђене катастарске парцеле, предвидети одређени низ кућних бројева који ће бити утврђени приликом уписа објеката у катастар непокретности.

За катастарске парцеле које имају излаз на две или више улица утврђује се само један кућни број.

Ако се катастарска парцела којој је већ утврђен кућни број дели, први испарцелисани део до суседног објекта, односно катастарска парцела мањег кућног броја задржаће раније утврђени кућни број, а за остале делове утврђује се исти кућни број са словном ознаком по азбучном реду са наредном словном ознаком у зависности од броја испарцелисаних делова.

Ако је кућни број утврђен за катастарску парцелу, након изградње и уписа објекта у катастар непокретности кућни број утврђен за катастарску парцелу придружује се уписаном објекту.

Ако су на катастарској парцели за коју је утврђен кућни број изграђене две или више зграда или једна зграда са више улаза или ако за катастарску парцелу на којој је зграда изграђена није раније утврђен кућни број, у поступку уписа зграде у катастар непокретности истовремено се утврђује и кућни број за све улазе у зграду.

Члан 30.

Када захтеву за утврђивање кућног броја претходи захтев за упис тог објекта у катастар непокретности за који је уредно предат елаборат геодетских радова, или постоји претходни захтев или жалба код другостепеног органа, податак о броју дела парцеле за који је утврђен кућни број биће у решењу о кућном броју допуњен приликом уписа тог објекта у катастар непокретности.

Члан 31.

Служба утврђује кућни број решењем.

Ако је за утврђивање кућног броја неопходно извршити увиђај на терену, увиђај обавља надлежна Служба о чему сачињава записник.

Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Заводу у року од осам дана од дана пријема решења.

Члан 32.

Служба ће пренумерисати кућне бројеве ако је одлуком надлежног органа промењен назив дела улице или ако кућни број није утврђен у складу са овом уредбом, односно ако је раније утврђен кућни број „бб”.

Пренумерација кућних бројева врши се на основу елабората пренумерације који израђује Служба и који садржи технички извештај, предмер и предрачун и графички приказ постојећих и новоутврђених кућних бројева за сваку улицу посебно.

На основу елабората пренумерације из става 2. овог члана, Служба по службеној дужности доноси решење о утврђивању кућног броја.

Изузетно, у поступку пренумерације кућних бројева, за зграде које нису уписане у катастар непокретности утврђује се кућни број према катастарској парцели на којој је зграда изграђена уз забележбу да објекат није уписан у катастар непокретности.

Члан 33.

Када су у једној улици два или више објекта обележена истим кућним бројем, Служба ће у записнику о извршеном увиђају са терена навести да у предметном делу улице постоје дуплирани кућни бројеви и неовлашћено обележавање објеката са истим кућним бројем.

У поступку по службеној дужности, Служба свим власницима, корисницима или држаоцима објеката који су обележени истим кућним бројем, доставља позив за усмену расправу на којој ће се на основу приложених доказа утврдити који од објеката задржава кућни број, а са којих објеката треба скинути неовлашћено постављену таблицу са кућним бројем.

У случају када власник, корисник, односно држалац објекта не поступи по налогу Службе по коме треба скинути неовлашћено постављену таблицу са кућним бројем у року од три дана, Служба ће после извршене контроле на терену сачинити записник и надлежном суду послати предлог за покретање прекршајног поступка.

У овом поступку, по службеној дужности или по захтеву за утврђивање кућног броја за објекте који су били неовлашћено обележени доноси се решење којим се утврђује кућни број уз обавезу плаћања таксе.

За објекте за које је општинским решењима утврђен дуплирани кућни број или нумерација објеката не одговара парности стране те улице ради се пренумерација кућних бројева без наплате таксе.

4. ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, УЛИЦА И ТРГОВА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КУЋНИМ БРОЈЕВИМА

Члан 34.

Означавање назива насељеног места врши се у складу са прописима којима се уређује саобраћајна сигнализација.

Називи насељених места, улица и тргова исписују се у складу са законом којим се уређује службена употреба језика и писма и законом којим се уређују заштита права и слобода националних мањина, у делу којим се уређује службена употреба језика и писма.

Означавање назива улица, тргова и означавање кућних бројева врши се према подацима Адресног регистра.

Трошкови означавања и означавање назива насељених места, улица и тргова у надлежности су јединица локалне самоуправе.

Трошкови означавања и обележавање зграда и катастарских парцела кућним бројевима у надлежности су стамбене заједнице, власника или корисника зграде, односно власника, корисника или закупца катастарске парцеле.

Изузетно од става 5. овог члана трошкове означавања и обележавања зграда и катастарских парцела кућним бројевима у поступку нумерације или пренумерације кућних бројева изазване доношењем нових или променом постојећих назива улица, сноси јединица локалне самоуправе.

Члан 35.

Контролу над означавањем улица врши јединица локалне самоуправе.

Контролу над обележавањем објеката врши Служба.

Члан 36.

Табла са називом улице и трга може да садржи и грб јединице локалне самоуправе ако је то у складу са одлуком јединице локалне самоуправе.

Означавање назива улица и тргова врши се постављањем на зграду табли са исписаним називом улице, односно трга тако да се:

1) у свакој улици, на почетку и на крају улице, са обе стране поставе табле;

2) на свакој раскрсници улица табле поставе дијагонално;

3) на сваком тргу на месту спајања улица са тргом поставе табле.

Ако се табла са исписаним називом улице не може поставити на објекту у смислу става 1. овог члана, табла са називом улице поставља се на посебном стубу висине 2,5 m или на ограду.

Стамбена заједница, власник или корисник зграде, односно власник, корисник или закупац катастарске парцеле дужан је да омогући да се табла са називом улице или трга постави на његовом објекту, односно катастарској парцели.

Стамбена заједница, власник или корисник зграде, односно власник, корисник или закупац катастарске парцеле дужан је да у року од 15 дана од дана доношења решења о кућном броју обележи објекат, односно катастарску парцелу таблицом са кућним бројем.

Члан 37.

Табле са називима улица израђују се у складу са Књигом графичких стандарда коју доноси директор Завода или у складу са одлуком јединице локалне самоуправе за територију те локалне самоуправе.

Таблице са кућним бројем израђују се у складу са Књигом графичких стандарда коју доноси директор Завода или у складу са изгледом, наменом објекта или материјалом од кога је зграда изграђена.

Члан 38.

Таблице са кућним бројем постављају се на објекту са десне стране од улаза или изнад улаза, водећи рачуна о њиховој видљивости.

Обележавање катастарских парцела кућним бројевима врши се постављањем таблица на посебном стубу висине 2,5 m, у левом углу парцеле од главне улице, односно пута, а ако је парцела ограђена, постављање таблица врши се на улазу парцеле, водећи рачуна о њиховој видљивости.

Члан 39.

Забрањено је неовлашћено означавање или скидање табли са називима насељених места, улица или тргова и неовлашћено постављање таблица са кућним бројевима, као и уништавање, оштећивање или нарушавање изгледа табли, односно таблица.

5. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице – власник, односно корисник објекта; власник, корисник, односно закупац катастарске парцеле, ако:

1) не омогући да се табла са називом улице или трга постави на његовом објекту, односно катастарској парцели (члан 36. став 4. ове уредбе);

2) не обележи објекат, односно катастарску парцелу таблицом са кућним бројем (члан 36. став 5. ове уредбе);

3) неовлашћено означи, скине, уништи, оштети или наруши изглед табле са називом улице или трга или таблице са кућним бројем (члан 39. ове уредбе).

Новчаном казном од 100.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана правно лице.

Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник.

Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се за прекршај и лице које неовлашћено означи, скине, уништи, оштети или наруши изглед табле са називом насељеног места, улице или трга или таблице са кућним бројем (члан 39. ове уредбе).

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

До дана израде геодетско-катастарског информационог система, Адресни регистар се води и одржава у посебној бази података, из које се по службеној дужности преузимају одговарајући подаци и истовремено уносе у друге регистре о непокретностима које води Завод.

Члан 42.

Означавање назива насељених места, улица и тргова и означавање објеката, односно катастарских парцела кућним бројевима које није завршено до дана ступања на снагу ове уредбе, окончаће се у складу са одредбама ове уредбе.

Члан 43.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о означавању назива насељених места, улица и тргова, означавању зграда кућним бројевима и вођењу регистра кућних бројева и тргова („Службени гласник РС”, број 16/12).

Члан 44.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-5584/2017-1

У Београду, 27. јуна 2017. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.