Zakon

 

 


Неважећи акт

 

На основу члана 54a став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката

"Службени гласник РС", број 63 од 28. јуна 2017.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују садржина, начин припреме и оцене, као и праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката како би се обезбедило вредновање свих позитивних и негативних ефеката тих пројеката и осигурало делотворно и ефикасно управљање јавним средствима.

Примена уредбе

Члан 2.

Одредбе ове уредбе примењују се на:

1) капиталне пројекте који се финансирају или суфинансирају из јавних прихода и примања у смислу закона којим се уређује буџетски систем;

2) капиталне пројекте који се реализују путeм jaвнo-привaтнoг пaртнeрствa, сa или бeз eлeмeнaтa кoнцeсиje;

3) капиталне пројекте за чију реализацију се захтева издавање гаранција Републике Србије у складу са законом којим се уређује јавни дуг или било које друго преузимање обавеза на терет буџета.

Изузетно од става 1. овог члана, одредбе ове уредбе се не примењују на капиталне пројекте који се односе на:

1) набавку, модернизацију и ремонт наоружања и војне опреме;

2) набавку безбедносно осетљиве опреме;

3) набавку добара, услуга или радова повезаних са војном или безбедоносно осетљивом опремом или постројењима из тач. 1) и 2) овог става.

Одредбе ове уредбе не примењују се ни на капиталне пројекте који се финансирају из претприступних фондова Европске уније.

Услови, начин и поступак реализације пројеката из става 2. овог члана уредиће се посебним актом Владе, на предлог министарстава надлежних за послове одбране и унутрашњих послова.

Изузетно од става 1. овог члана, законом, а уколико то налаже јавни интерес и одлуком Владе, у предлог закона о буџету за наредну годину може да буде укључен и капитални пројекат за који није спроведен поступак у складу са одредбама ове уредбе.

Одредбе ове уредбе сходно се примењују на организације за обавезно социјално осигурање.

Дефиниције

Члан 3.

Поједини појмови употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) Пројектни циклус je процес кроз који се пројектна идеја претвара у конкретно решење, односно излазни резултат пројекта;

2) Инвестициона документација јесте документација неопходна за целовито сагледавање финансијских, друштвено-економских, техничких, технолошких, просторних, социјалних и осталих ефеката капиталног пројекта, процену његовог утицаја на заштиту животне средине и регионални развој, као и извештавање о капиталном пројекту;

3) Предлог идеје капиталног пројекта представља иницијативу за покретање пројектног циклуса. Предлог идеје капиталног пројекта садржи сврху пројекта и циљеве који се желе остварити реализацијом капиталног пројекта, као и индикаторе учинка којима се прати остварење постављених циљева, кратак опис техничких, технолошких и других елемената предложеног решења, укључујући процењене трошкове капиталног пројекта (пројектни профил) и могуће изворе финансирања;

4) Предлагач идеје капиталног пројекта је корисник јавних средстава, у смислу закона којим се уређује буџетски систем, за чије потребе се реализује капитални пројекат, односно директни корисник буџетских средстава у чијој је надлежности предложени капитални пројекат;

5) Овлашћени предлагач капиталног пројекта (у даљем тексту: овлашћени предлагач) је директни корисник буџетских средстава који за капиталне пројекте из своје надлежности сачињава, односно прикупља сву инвестициону документацију, оцењује и селектује предлоге идејa за капиталне пројекте и уноси их у Интегрисану базу капиталних пројеката, односно базу капиталних пројеката локалне власти. Овлашћени предлагач подноси захтев за финансирање капиталног пројекта министарству надлежном за послове финансија (у даљем тексту: министарство), односно локалном органу управе надлежном за финансије, у складу са буџетским календаром;

6) Процењени трошкови капиталног пројекта представљају пројекцију укупних финансијских средстава неопходних за спровођење фаза пројектног циклуса до завршетка фазе реализације. Они обухватају све трошкове везане за припрему предлога идеје капиталног пројекта, разраду предлога идеје капиталног пројекта, све трошкове у вези са израдом техничке документације, трoшкове прибављања земљишта, трошкове припремања и опремања грађевинског земљишта, трoшкове изградње, односно набавке радова, добара и услуга за реализацију капиталног пројекта, као и друге трошкове неопходне за реализацију одређене врсте пројекта;

7) Оцењивање капиталног пројекта је процес вредновања пројекта кроз анализу постављених циљева, у прединвестиционој фази пројектног циклуса, односно остварених циљева у инвестиционој фази и фази коришћења;

8) Претходна студија изводљивости је студија у којој се сагледавају и анализирају различите опције за које се сматра да на техничко-технолошки, друштвено-економски, финансијски и временски прихватљив начин остварују циљеве који су постављени у предлогу идеје капиталног пројекта, узимајући у обзир просторна, еколошка, тржишна, друштвено-економска, финансијска, законска и остала ограничења којима се утврђује основа за доношење одлуке о даљој разради капиталног пројекта;

9) Студија изводљивости је студија која се израђује за одабрану опцију из претходне студије изводљивости, односно за више опција у случају да није израђена претходна студија изводљивости или уколико у претходној студији изводљивости није било могуће донети одговарајући закључак о томе која је опција најповољнија. Она садржи детаљну анализу и сагледавање техничких, технолошких, тржишних, друштвено-економских, финансијских и других елемената капиталног пројекта, уз проверу испуњености просторних, еколошких, законских и осталих ограничења и ризика предложеног решења, укључујући анализу трошкова и користи. Студија изводљивости представља основу за доношење одлуке о подобности за реализацију капиталног пројекта;

10) Претходна студија оправданости са генералним пројектом и студија оправданости са идејним пројектом израђују се за капиталне пројекте за објекте за које се издаје грађевинска дозвола у складу са чланом 133. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 54/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14). За ове објекте не израђује се претходна студија изводљивости и студија изводљивости, нити подлежу контроли експертске комисије;

11) Експертска комисија је мултидисциплинарна комисија независних експерата одговарајуће струке, коју образује министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар), односно покрајински секретар за финансије, а за јединице локалне самоуправе председник општине, односно градоначелник. Ова комисија, на захтев овлашћеног предлагача, врши оцену претходне студије изводљивости, односно студије изводљивости;

12) Комисија за капиталне инвестиције је комисија која превасходно врши рангирање према приоритетним циљевима садржаним у важећим планским документима свих нивоа власти, по секторима капиталних пројеката средње и велике вредности, а који могу бити предложени за финансирање у поступку припреме и доношења буџета за буџетску и наредне две фискалне године, укључујући и потребна средства до завршетка капиталног пројекта, односно након три фискалне године. Ову комисију образује Влада, односно колективни извршни орган локалне власти, а њоме председава председник Владе, председник покрајинске владе, односно председник градског/општинског већа;

13) Јединица за управљање капиталним пројектима се образује, по правилу, код овлашћеног предлагача и предлагача идеје капиталног пројекта, ради обављања послова планирања, организовања, контроле и руковођења капиталним пројектом и извештавања током пројектног циклуса до завршетка инвестиционе фазе;

14) План јавних инвестиција локалне власти је вишегодишњи документ који садржи капиталне пројекте по секторима, рангиране према приоритетима, годинама, роковима, годишњим трошковима и предлозима за финансирање;

15) Извештај о напретку реализације капиталног пројекта је извештај који служи за праћење физичке и финансијске реализације и правовремено утврђивање и образложење одступања од планиране реализације капиталног пројекта који, између осталог, садржи и предлог мера за њихово отклањање;

16) Извештај о ефектима капиталног пројекта је извештај којим се, након завршене реализације пројеката велике вредности, утврђују остварени ефекти и пореде са првобитно очекиваним;

17) Интегрисана база капиталних пројеката је информациони систем који се успоставља при министарству и служи као подршка управљању капиталним пројектима на територији Републике Србије, а који се финансирају средствима из члана 2. ове уредбе;

18) База капиталних пројеката локалне власти је информациони систем који се успоставља при локалном органу управе надлежном за финансије и служи као подршка управљању капиталним пројектима чији је овлашћени предлагач директни корисник буџетских средстава аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе;

19) Капитално одржавање је одржавање које осигурава одрживост резултата, исхода и ефеката капиталних пројеката и доприноси продужетку очекиваног употребног века добра и повећава његову вредност. Ближе услове, начин и поступак капиталног одржавања, према врсти капиталног пројекта, ако нису прописани другим посебним законом или подзаконским актом донетим на основу тог закона, прописује министар.

Базe капиталних пројеката

Члан 4.

Министарство води Интегрисану базу капиталних пројеката, има увид у целокупну базу, утврђује ограничења за друге кориснике и надлежно је за доделу и одузимање овлашћења за приступ појединим корисницима базе. 

Интегрисана база капиталних пројеката омогућава регистрацију, кандидовање и оцену капиталних пројеката; праћење реализације капиталних пројеката и извештавање о реализацији; као и вођење и праћење информација о јавно-приватним партнерствима.

Корисници буџетских средстава дужни су да осигурају техничке услове за он-лајн приступ бази и да из реда запослених именују координатора овлашћеног за унос података о пројектима на нивоу корисника буџетских средстава.

Подаци о координатору достављају се министарству најкасније у року од пет дана од дана његовог именовања.

Локална власт успоставља базу капиталних пројеката, која мора бити компатибилна са Интегрисаном базом капиталних пројеката, како би се омогућио међусобни пренос података.

Локална власт најкасније у року од 45 дана од последњег дана сваког календарског квартала ажуриране податке о својим капиталним пројектима преноси у Интегрисану базу капиталних пројеката.

Садржај Интегрисане базе капиталних пројеката прописује министар.

Обухват капиталног пројекта

Члан 5.

Капитални пројекат, у смислу ове уредбе, садржи све неопходне активности са потребним ресурсима које се планирају и реализују током целог пројектног циклуса у складу са јасно дефинисаним циљевима и резултатима пројекта, а у циљу постизања одрживе и дугорочне употребне вредности за пројектом идентификовану групу корисника.

Капиталним пројектом се поред изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре сматра и улaгaње у куповину зграда и објеката, као и другу нeфинaнсиjску имoвину чији је век трајања, односно коришћења дужи од једне године, независно од тога да ли је капитални пројекат исказан као посебан пројекат унутар програма или као издатак у оквиру одређене програмске активности у буџету.

Капитални пројекат мора прeдстaвљaти функциoнaлну цeлину са дугорочном (преко годину дана) употребном вредношћу по завршетку његове реализације.

Капитални пројекат може обухватити и повезати низ сродних капиталних пројеката за потребе стратешког планирања и одлучивања.

Kапитални пројекат може бити заједнички пројекат када се спроводи од стране два или више корисника буџетских средстава, јавних предузећа, односно других корисника јавних средстава, који својим споразумом уређују међусобне односе, односно права и обавезе у вези са реализацијом капиталног пројекта.

Споразум из става 5. овог члана обавезно садржи назнаку корисника јавних средстава који врши права и обавезе овлашћеног предлагача и износ учешћа у суфинансирању капиталног пројекта.

Подела капиталних пројеката према процењеним трошковима

Члан 6.

Трошкове капиталног пројекта процењује предлагач идеје капиталног пројекта, односно овлашћени предлагач.

Капитални пројекти се деле у четири категорије према њиховим процењеним трошковима од стране овлашћеног предлагача, и то:

1) капитални пројекти врло мале вредности су пројекти чији су процењени трошкови испод 100.000 евра у динарској противвредности;

2) капитални пројекти мале вредности су пројекти чији су процењени трошкови између 100.001 и 500.000 евра у динарској противвредности;

3) капитални пројекти средње вредности су пројекти чији су процењени трошкови између 500.001 и 5.000.000 евра у динарској противвредности;

4) капитални пројекти велике вредности су пројекти чији су процењени трошкови изнад 5.000.001 евра у динарској противвредности.

Динарска противвредност износа из става 2. овог члана одређује се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан процене трошкова капиталног пројекта од стране овлашћеног предлагача.

Капитални пројекат се не може делити на више пројеката како би се разврстао у нижу категорију капиталног пројекта и тиме избегла израда документације захтеване за ту категорију.

На капиталне пројекте из става 2. тачка 1) овог члана не примењују се одредбе ове уредбе, али се планирање расхода за те пројекте врши у складу са упутством за припрему буџета Републике Србије, односно упутством за израду одлуке о буџету локалне власти.

Инвестициона документација

Члан 7.

Инвестициона документација, у смислу ове уредбе, је документација која се израђује у појединим фазама пројектног циклуса ради доношења одлуке о финансирању капиталног пројекта у складу са буџетским циљевима, ради сагледавања економске оправданости утрошка јавних средстава за реализацију капиталног пројекта и извештавања о реализацији и ефектима капиталног пројекта.

За потребе предлагања идеје капиталног пројекта, разраде пројектних идеја, доношења одлуке о финансирању капиталног пројекта, као и праћења спровођења и извештавања о реализацији капиталног пројекта израђује се следећа инвестициона документација, и то:

1) образац за предлагање идеје капиталног пројекта;

2) претходна студија изводљивости, односно претходна студија оправданости;

3) студија изводљивости, односно студија оправданости;

4) захтев за финансирање капиталног пројекта;

5) извештаји о напретку реализације капиталног пројекта;

6) завршни извештај;

7) извештај о ефектима капиталног пројекта.

Инвестициона документација из става 2. овог члана која се припрема за категорије капиталних пројеката из члана 6. став 2. тач. 2)–4) ове уредбе је: образац за предлагање идеје капиталног пројекта, захтев за финансирање капиталног пројекта, извештај о напретку реализације капиталног пројекта и завршни извештај.

За капитални пројекат средње вредности поред документације из става 3. овог члана потребна је и израда студије изводљивости, односно студије оправданости.

За капитални пројекат велике вредности, поред наведене документације из става 3. овог члана, потребна је израда претходне студије изводљивости, односно претходне студије оправданости, студије изводљивости, односно студије оправданости и извештаја о ефектима капиталног пројекта.

Садржај инвестиционе документације зависи од предмета капиталног пројекта, а у складу са правилима струке која се примењују за област у коју спада одређени капитални пројекат.

За капиталне пројекте средње и велике вредности, а који се односе на куповину зграда и објеката, машина и опреме, софтвера, земљишта и остале нефинансијске имовине за чију реализацију није потребно прибављање грађевинске дозволе, студија изводљивости израђује се у смањеном обиму (садржи анализу варијантних решења, анализу трошкова и користи, циљева који се желе постићи, анализу трошкова за рад и одржавање и друге елементе неопходне за доношење инвестиционе одлуке).

Ако је претходна студија изводљивости, односно студија изводљивости израђена за групу пројеката, а да главни циљеви и основне претпоставке такве групе пројеката остану непромењени, није потребна израда претходне студије изводљивости, односно студије изводљивости за појединачне капиталне пројекте, чак и уколико њихови појединачни процењени трошкови прелазе износ од 500.000 евра.

Овлашћени предлагач инвестициону документацију из става 2. овога члана уноси у Интегрисану базу капиталних пројеката, односно базу капиталних пројеката локалне власти.

Садржај, роковe и поступак достављања инвестиционе документације из овог члана ближе прописује министар.

Јединица за управљање капиталним пројектима

Члан 8.

Планирање, организовање, контролу и руковођење капиталним пројектом током пројектног циклуса до завршетка инвестиционе фазе врши јединица за управљање капиталним пројектима.

У случају када се не образује јединица за управљање капиталним пројектима, послове из става 1. овог члана обавља једно или више лица у радном односу код овлашћеног предлагача или предлагача идеје капиталног пројекта или се ови послови обављају на други начин (по основу уговора о поверавању ових послова другом лицу, по основу уговора о делу и сл.).

Јединица за управљање капиталним пројектима може бити трајног карактера, када су капитални пројекти перманентна активност корисника буџетских средстава, или привременог карактера, када се организује за реализацију конкретног капиталног пројекта, с тим што се обавезно формира за капиталне пројекте велике вредности.

II. ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС

Фазе пројектног циклуса

Члан 9.

Пројектни циклус капиталног пројекта спроводи се кроз следеће фазе и подфазе, и то:

1) прединвестициону фазу, која обухвата следеће подфазе:

– предлагање идеје капиталног пројекта,

– израда претходне студије изводљивости, односно претходне студије оправданости,

– израда студије изводљивости, односно студије оправданости;

2) инвестициону фазу, која обухвата следеће подфазе:

– припрему за реализацију капиталног пројекта,

– реализацију капиталног пројекта;

3) фазу коришћења пројекта.

Пројектни циклус обухвата и укључивање капиталних пројеката у буџет.

1. Прединвестициона фаза

Предлог идеје капиталног пројекта

Члан 10.

Предлог идеје капиталног пројекта припрема се на обрасцу из члана 7. став 2. тачка 1) ове уредбе.

Директни корисници буџетских средстава, као овлашћени предлагачи, припремају предлоге идеја за капиталне пројекте из своје надлежности, које уносе у Интегрисану базу капиталних пројеката, односно базу капиталних пројеката локалне власти.

Индиректни корисници буџетских средстава, јавна предузећа, као и остали корисници јавних средстава достављају своје предлоге идеја капиталних пројеката надлежном директном кориснику буџетских средстава, као oвлашћеном предлагачу, који врши проверу података наведених у обрасцу из става 1. овог члана. Уколико су подаци комплетни и образац не садржи очигледно нетачне податке, овлашћени предлагач их уноси Интегрисану базу капиталних пројеката, односно базу капиталних пројеката локалне власти. Уколико образац не садржи све захтеване податке, односно садржи очигледно нетачне податке, овлашћени предлагач образац враћа предлагачу идеје капиталног пројекта ради допуне, односно исправке.

За капиталне пројекте мале вредности предлог идеје капиталног пројекта представља основу за кандидовање пројекта за доношење одлуке о финансирању и приступању његовој реализацији, док за капиталне пројекте средње и велике вредности он служи као основа за доношење одлуке о приступању разради предлога идеје капиталног пројекта.

Финансирање прединвестиционе фазе

Члан 11.

За финансирање прединвестиционе фазе пројектног циклуса, директни корисници буџетских средстава у поступку припреме и доношења буџета планирају средства за израду инвестиционе документације за капиталне пројекте из своје надлежности.

Обим средстава за финансирање прединвестиционе фазе пројектног циклуса опредељује се упутством за припрему буџета Републике Србије, односно упутством за израду одлуке о буџету локалне власти.

Трошкове разраде пројектних идеја (израду претходне студије изводљивости, односно претходне студије оправданости са генералним пројектом, као и студије изводљивости, односно студије оправданости са идејним пројектом) предлагач идеје капиталног пројекта планира у оквиру одређене програмске активности, односно у оквиру одређене позиције у финансијском плану или годишњем програму пословања.

Поступање овлашћеног предлагача

Члан 12.

Овлашћени предлагач врши анализу, оцену и селекцију предлога идеја капиталних пројеката из своје надлежности.

Приликом селекције (одабира) предлога идеја овлашћени предлагач дужан је да се првенствено руководи релевантношћу капиталног пројекта за остваривање стратешких циљева садржаним у важећим планским документима донетим на републичком и локалном нивоу, као и утицајем капиталног пројекта на социјални, економски, регионални и еколошки одрживи развој.

Селектоване предлоге идеја капиталних пројеката мале вредности овлашћени предлагач може директно кандидовати за инвестициону фазу.

Овлашћени предлагач селектоване предлоге идеја за капиталне пројекте средње и велике вредности кандидује за даљу разраду.

Оцењивање капиталних пројеката

Члан 13.

Оцењивање капиталних пројеката у прединвестиционој фази врши овлашћени предлагач кроз квалитативну и квантитативну анализу и вредновање:

1) предвиђених циљева капиталног пројекта;

2) предложених варијанти (опција) и резултата извршене анализе могућих ефеката сваке од опција;

3) трошкова и користи за сваку од варијанти (опција);

4) потенцијалних ризика;

5) изабране оптималне варијанте (опције).

Приликом оцењивања и селекције капиталних пројеката примењују се следећи критеријуми:

1) релевантност пројекта за остваривање стратешких циљева из надлежности овлашћеног предлагача;

2) однос трошкова и користи пројекта (укључујући нето садашњу вредност, интерну стопу рентабилности, период повраћаја улагања, коефицијент трошкова и користи и др.);

3) потенцијалних ризика за реализацију пројекта;

4) ефекат пројекта на друштвени, економски, регионални и еколошки одрживи развој.

Ближе услове, начин, критеријумe и мерила за оцењивање и селекцију капиталних пројеката прописује министар.

Разрада предлога идеје капиталног пројекта

Члан 14.

У подфазама израде претходне студије изводљивости, односно претходне студије оправданости и студије изводљивости, односно студије оправданости предлагач идеје капиталног пројекта средње и велике вредности спроводи активности на изради нижих нивоа разраде техничке документације, у складу са правилима струке и одговарајућим техно-економским анализама.

Израда претходне студије изводљивости

Члан 15.

Предлагач идеје капиталног пројекта велике вредности, након одабира предлога идеје капиталног пројекта у складу са одредбама члана 12. ове уредбе од стране овлашћеног предлагача, израђује претходну студију изводљивости, која садржи предлог решења, са анализом потенцијалних ефеката и анализом трошкова и користи варијантних решења.

За објекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи, предлагач идеје капиталног пројекта велике вредности израђује претходну студију оправданости са генералним пројектом, у складу са одредбама тог закона.

Изузетно од става 2. овог члана, за објекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи за које постоји плански документ, предлагач идеје капиталног пројекта не израђује претходну студију оправданости са генералним пројектом.

При анализи варијантних решења обавезно се разматра и опција „без пројекта” (уколико се капитални пројекат не би реализовао).

Уколико је израђена техничка документација на вишем нивоу разраде од захтеване, техничка документација се, из разлога сврсисходности, разматра као да је израђена на нижем нивоу разраде.

Контрола претходне студије изводљивости

Члан 16.

Контролу претходне студије изводљивости врши експертска комисија, чије је позитивно мишљење предуслов да предложени пројекат пређе у следећу подфазу разраде.

Експертску комисију образује министар, односно покрајински секретар за финансије, а за јединице локалне самоуправе председник општине, односно градоначелник.

Акт о образовању експертске комисије обавезно садржи задатак комисије, рок на који се образује и износ припадајуће накнаде председнику и члановима комисије.

За објекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи, контролу претходне студије оправданости са генералним пројектом врши ревизиона комисија из члана 131. тог закона (у даљем тексту: ревизиона комисија).

Након позитивне оцене претходне студије изводљивости од стране експертске комисије, односно извештаја ревизионе комисије којим се капитални пројекат прихвата, овлашћени предлагач, у складу са одредбама члана 13. ове уредбе, врши селекцију (одабир) капиталних пројеката који ће се даље разрађивати.

Пројекти који су позитивно оцењени од стране релевантних међународних финансијских институција (Светска банка, Европска инвестициона банка, Европска банка за обнову и развој и др.) не подлежу контроли експертске комисије.

За капиталне пројекте који нису позитивно оцењени, предлагач идеје капиталног пројекта може да доносе одлуку о измени капиталног пројекта и понови поступак са измењеном документацијом или да одустане од његове реализације.

Израда студије изводљивости

Члан 17.

У трећој подфази прединвестиционе фазе предлагач идеје капиталног пројекта средње и велике вредности израђује студију изводљивости која садржи детаљни приказ и анализу усвојеног решења из члана 15. ове уредбе.

Уколико трошкови израде документације из става 1. овог члана не прелазе 30.000 евра у динарској противвредности, није обавезно приступити изради претходне студије изводљивости, с тим што је у том случају потребно размотрити варијантна решења кроз студију изводљивости.

Изузетно од става 1. овог члана, за пројекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи, предлагач идеје капиталног пројекта израђује студију оправданости.

Уколико није израђена претходна студија изводљивости, односно претходна студија оправданости потребно је размотрити варијантна решења кроз студију изводљивости, односно студију оправданости. При анализи варијантних решења обавезно се разматра и опција „без пројекта” (уколико се капитални пројекат не би реализовао).

Контрола студије изводљивости

Члан 18.

Контролу студије изводљивости врши експертска комисија, чија је позитивна оцена капиталног пројекта предуслов да предложени пројекат пређе у инвестициону фазу пројектног циклуса.

За објекте из члана 133. Закона о планирању и изградњи, контролу студије оправданости врши ревизиона комисија.

По добијању позитивне оцене студије изводљивости, односно извештаја ревизионе комисије којим се капитални пројекат прихвата, овлашћени предлагач врши селекцију капиталних пројеката које ће кандидовати за инвестициону фазу, у складу са одредбама члана 13. ове уредбе.

Пројекти који су позитивно оцењени од стране релевантних међународних финансијских институција (Светска банка, Европска инвестициона банка, Европска банка за обнову и развој и др.) не подлежу контроли експертске комисије.

За капиталне пројекте који нису позитивно оцењени, предлагач идеје капиталног пројекта може да доносе одлуку о измени капиталног пројекта и понови поступак са новом документацијом или да донесе одлуку о одустајању од његове реализације.

2. Укључивање капиталних пројеката у буџет

Инвестициона документација потребна за разматрање предлога за финансирање нових капиталних пројеката

Члан 19.

За потребе разматрања предлога за финансирање новог капиталног пројекта, а у зависности од категорије капиталних пројеката, министарству, односно локалном органу управе надлежном за финансије доставља се следећа документација:

1) за капиталне пројекте мале вредности:

– захтев за финансирање капиталног пројекта, са анализом планираних и потенцијалних ефеката капиталног пројекта,

– оквирни план реализације капиталног пројекта са оквирним планом јавних набавки;

2) за капиталне пројекте средње и велике вредности:

– захтев за финансирање капиталног пројекта,

– студија изводљивости, односно студија оправданости,

– позитивно мишљење експертске комисије о студији изводљивости, односно извештај ревизионе комисије којим се капитални пројекат прихвата,

– оквирни план реализације капиталног пројекта, укључујући оквирни план набавки.

Уколико је студија изводљивости старија од пет година потребно је извршити проверу да ли су основе за доношење инвестиционе одлуке и даље актуелне, о чему потврду издаје лице које испуњава услове тражене за лице које је израдило студију. Уколико основе за доношење инвестиционе одлуке више нису актуелне, потребно је ажурирати постојећу студију изводљивости или израдити нову.

Инвестициона документација потребна за разматрање предлога за финансирање капиталних пројеката чија је реализација у току

Члан 20.

За капиталне пројекте чија је реализација у току министарству, односно локалном органу управе надлежном за финансије достављају се:

1) захтев за финансирање капиталног пројекта за наредну годину, са пројекцијом за наредне две фискалне године, односно до краја његове реализације;

2) извештај о напретку реализације капиталног пројекта за претходне године са оквирним планом даље реализације капиталног пројекта (који укључује преузете уговорне обавезе и оквирни план набавки).

Уколико за реализацију капиталног пројекта средње и велике вредности постоји прекорачење за више од 20% првобитно одобрених средстава за његову реализацију за наредну годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године, односно до краја његове реализације, захтев за финансирање капиталног пројекта из става 1. тачка 1) овог члана садржи посебно образложење узрока који су довели до прекорачења, као и предлог мера за њихово превазилажење.

Овлашћени предлагач у чијој је надлежности капитални пројекат чија је реализација у току одговоран је за његову реализацију, као и за тачност података из става 1. овог члана.

Предлагање капиталних пројеката за финансирање

Члан 21.

Овлашћени предлагач доставља министарству захтеве за финансирање капиталних пројеката до 15. марта текуће године, ради укључивања у средњорочне приоритете јавних инвестиција у оквиру предлога за утврђивање приоритетних области финансирања (у даљем тексту: ПОФ), које садржи фискална стратегија.

Овлашћени предлагачи локалне власти у року из става 1. овог члана достављају локалном органу управе надлежном за финансије предлоге капиталних пројеката који ће бити укључени у план јавних инвестиција локалне власти за буџетску и наредне две фискалне године, чији нацрт усваја надлежни колективни извршни орган локалне власти, до 15. јуна текуће године.

Ревидирани план јавних инвестиција из става 2. овог члана доноси се до 1. октобра текуће године.

У случају када овлашћени предлагач доставља више захтева за финансирање различитих капиталних пројеката, дужан је да те пројекте рангира по њиховом значају, а имајући у виду одредбе члана 13. ове уредбе.

Овлашћени предлагач је одговоран за тачност наведених података у захтеву за финансирање капиталног пројекта.

Министарство, односно локални орган управе надлежан за финансије врши прелиминарну контролу комплетности достављене документације из чл. 19. и 20. ове уредбе и може захтевати достављање и друге релевантне документације за предложени капитални пројекат пре његовог прослеђивања комисији за капиталне инвестиције.

Капитални пројекат који није предложен на прописани начин неће се разматрати.

Код предлагања нових капиталних пројеката ради укључивања у ПОФ, односно план јавних инвестиција локалне власти, oвлашћени предлагач доставља министарству, односно локалном органу управе надлежном за финансије документацију из члана 19. ове уредбе.

Рангирање капиталних пројеката ради укључивања у буџет

Члан 22.

Комисија за капиталне инвестиције након достављања предлога за укључивање у ПОФ, односно план јавних инвестиција до 10. априла текуће године врши рангирање капиталних пројеката средње и велике вредности по секторима.

При рангирању капиталних пројеката средње и велике вредности првенствено се полази од:

– стратешке релевантности предложеног пројекта за националне, односно регионалне и локалне развојне приоритете,

– финансијске одрживости,

– потенцијалних ефеката пројекта на социјални, економски, регионални и еколошки одрживи развој,

– степена реализације пројеката у одређеној области у претходним годинама,

– других релевантних критеријума.

Изузетно од става 2. овог члана, капитални пројекти чија је реализација у току имају приоритет приликом укључивања у ПОФ, односно план јавних инвестиција локалне власти.

Ближе услове, начин, критеријуме и мерила за рангирање капиталних пројеката из става 2. овог члана прописује министар.

Провера инвестиционе документације

Члан 23.

Министарство, односно локални орган управе надлежан за финансије пре доношења одлуке о финансирању капиталног пројекта средње, односно велике вредности и његовог укључивања у предлог буџета, врши проверу да ли су испуњени сви услови за укључивање капиталних пројеката у буџет.

Уколико министарство, односно локални орган управе надлежан за финансије у контроли из става 1. овог члана установи да овлашћени предлагач захтева неадекватну динамику трошења средстава или нађе да постоје технички недостаци (некомплетна и неисправна инвестициона документација и сл.), тражиће да се ови недостаци отклоне, а ако је реч о недостацима који могу да утичу на коначну одлуку комисије за капиталне инвестиције, о томе ће обавестити ту комисију.

Преиспитивање и накнадно разматрање одређених капиталних пројеката

Члан 24.

Комисија за капиталне инвестиције у периоду од 5. до 20. септембра текуће године, након достављања предлога за укључивање у буџет, врши преиспитивање капиталних пројеката средње и велике вредности који су укључени у предлог финансијског плана, а ради њиховог коначног рангирања по секторима, узимајући у обзир и све информације о статусу пројеката и буџетским ограничењима.

Захтеви за финансирање капиталних пројеката средње и велике вредности који нису укључени у ПОФ, односно план јавних инвестиција локалне власти због непостојања позитивног мишљења експертске комисије о студији изводљивости могу се разматрати у поступку припреме и доношења буџета за наредну фискалну годину, уколико је то позитивно мишљење накнадно прибављено до 1. септембра текуће године, као крајњег рока за подношење предлога финансијских планова директних корисника буџетских средстава прописаног буџетским календаром.

3. Инвестициона фаза

Подфазе

Члан 25.

Инвестициона фаза одвија се кроз две подфазе:

1) подфазу припреме за реализацију капиталног пројекта која обухвата активности на прибављању планске, имовинске и техничке документације потребне за уговарање и извођење радова, као и друге документације и дозвола неопходних за стицање права на изградњу и капитално одржавање зграда и грађевинских објеката инфраструктуре, обезбеђивању земљишта за изградњу, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно спровођење свих активности неопходних за стварање услова за почетак реализације капиталног пројекта;

2) подфазу реализације капиталног пројекта која обухвата уговарање и извршење набавки добара, радова и услуга потребних за остварење капиталног пројекта, с тим што за капиталне пројекте изградње или капиталног одржавања укључуjе и aктивнoсти нa прибaвљaњу упoтрeбнe дoзвoлe и уписа права својине у складу са Законом о планирању и изградњи.

Приступање подфази реализације капиталног пројекта условљено је завршетком свих активности из подфазе припреме за реализацију из става 1. тачка 1) овог члана.

Врсте извештаја

Члан 26.

У инвестиционој фази пројектног циклуса, за категорије капиталних пројеката из члана 6. ове уредбе, предлагач идеје капиталног пројекта израђује:

1) извештај о напретку реализације капиталног пројекта;

2) завршни извештај.

Извештаје из става 1. овог члана oвлашћени предлагач доставља министарству, односно локалном органу управе надлежном за финансије и уноси у Интегрисану базу капиталних пројеката, односно базу капиталних пројеката локалне власти.

Извештај о напретку реализације капиталног пројекта

Члан 27.

Овлашћени предлагач, најкасније у року од 30 дана од последњег дана сваког календарског квартала, доставља министарству, односно локалном органу управе надлежном за финансије кварталне извештаје о напретку реализације капиталних пројеката из своје надлежности.

Годишњи извештај о реализацији капиталног пројекта доставља се заједно са извештајем за последњи квартал.

Уколико у току реализације капиталног пројекта настану непредвиђене околности које битно утичу на обим, рокове и трошкове пројекта, овлашћени предлагач дужан је да о томе без одлагања обавести министарство, односно локални орган управе надлежан за финансије, са образложењем разлога њиховог настанка и предлогом мера за њихово отклањање.

Извештаје из ст. 1. и 2. овог члана, као и обавештење из става 3. овог члана министарство, односно локални орган управе надлежан за финансије прослеђује, ради разматрања, Комисији за капиталне инвестиције, која о томе информише Владу, односно колективни извршни орган локалне власти.

Завршни извештај

Члан 28.

У року од 60 дана од дана завршетка капиталног пројекта, овлашћени предлагач сачињава завршни извештај о реализацији капиталног пројекта, који доставља министарству, односно локалном органу управе надлежном за финансије ради евидентирања и сагледавања појединачних и укупних ефеката спровођења пројеката.

Извештај из става 1. овог члана министарство, односно локални орган управе надлежан за финансије прослеђује, ради разматрања, Комисији за капиталне инвестиције, која о томе информише Владу, односно колективни извршни орган локалне власти.

4. Фаза коришћења

Члан 29.

У фази коришћења спроводе се активности везане за употребу и текуће одржавање пројекта, док капитално одржавање и евентуално уклањање објекта, односно опреме након истека века трајања представљају нове капиталне пројекте.

Средства за финансирање активности из става 1. овог члана планирају се у оквиру одређене програмске активности или пројекта, односно у оквиру одређене позиције у финансијском плану или годишњем програму пословања и не спадају у трошкове предметног капиталног пројекта.

Извештај о постигнутим ефектима капиталног пројекта

Члан 30.

За капиталне пројекте велике вредности овлашћени предлагач израђује извештај о постигнутим ефектима капиталног пројекта.

Након три године од завршетка капиталног пројекта велике вредности, овлашћени предлагач сагледава ефекте који су постигнути реализацијом капиталног пројекта и врши њихово упоређивање са првобитно планираним и процењеним ефектима на остварење друштвеног, економског, регионалног и еколошки одрживог развоја и о томе сачињава извештај који доставља Влади, односно надлежном извршном органу локалне власти.

III. КАЗНЕНА ОДРЕДБА

Прекршаји

Члан 31.

Новчаном казном од 120.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице предлагача идеје капиталног пројекта, односно овлашћеног предлагача ако, супротно одредбама ове уредбе, у инвестиционој документацији наведе нетачне податке, односно унесе нетачне податке у Интегрисану базу капиталних пројеката, односно базу капиталних пројеката локалне власти, као и у случају недостављања извештаја из чл. 27, 28. и 30. ове уредбе.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Прелазне одредбе

Члан 32.

Министарство је дужно да обезбеди техничке предуслове за он-лајн приступ Интегрисаној бази капиталних пројеката у року од годину дана од дана почетка примене ове уредбе.

Локални орган управе надлежан за финансије дужан је да обезбеди техничке предуслове за он-лајн приступ бази капиталних пројеката локалне власти у року од три месеца од успостављања Интегрисане базе капиталних пројеката.

До успостављања база капиталних пројеката из ст. 1. и 2. овог члана, овлашћени предлагач инвестициону документацију из члана 7. ове уредбе доставља министарству, односно локалном органу управе надлежном за финансије у писаној и електронској форми.

Члан 33.

Прописе из чл. 3, 4, 7, 13. и 22. ове уредбе министар ће донети у року од 120 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Ступање на снагу

Члан 34.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

05 број 110-7709/2016-2

У Београду, 27. јуна 2017. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.