Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 На основу члана 31. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и члана 2. став 1. Уредбе о службама Владе („Службени гласник PC”, бр. 75/05 и 48/10),

Влада доноси

УРЕДБУ

о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу

"Службени гласник РС", бр. 73 од 28. јула 2017, 8 од 8. фебруара 2019.

Садржина Уредбе

Члан 1.

Овом уредбом оснива се Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (у даљем тексту: Канцеларија) и одређујe се њен делокруг, уређење и друга питања значајна за њен рад.

Делокруг Канцеларије

Члан 2.

Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе, као и подршку у примени информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе; пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже републичких органа; послове за потребе Центра за безбедност ИКТ система у републичким органима (ЦЕРТ републичких органа); пружање услуга пројектовањa, развојa и функционисањa интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса; планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, координацију и пружање подршке за остваривање међународне сарадње и пословања на глобалном тржишту за дигиталне, иновативне и креативне делатности, праћење и промоцију повезивања јавног и приватног сектора у областима дигиталне иновативне креативне економије кроз Платформу „Србија ствара”, са циљем одрживог и интегрисаног економског раста Србије, као и друге послове одређене посебним прописима.

Канцеларија може пружати стручну помоћ другим државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним службама у обављању послова из става 1. овог члана за њихове потребе.

Послове из става 1. овог члана Канцеларија врши за све органе државне управе, осим за оне који због специфичности послова имају своје службе за вршење тих послова.

*Службени гласник РС, број 8/2019

Директор

Члан 3.

Канцеларијом руководи директор, кога поставља Влада на пет година, на предлог председника Владе.

Директор Канцеларије одговоран је Влади и председнику Владе.

Директор Канцеларије је државни службеник на положају.

Заменик директора

Члан 4.

Директор Канцеларије има заменика.

Лице из става 1. овог члана је државни службеник на положају, које поставља Влада на пет година, на предлог директора Канцеларије.

Директор Канцеларије писмено овлашћује заменика да га замењује док је одсутан или спречен.

Помоћници директора

Члан 5.

Директор Канцеларије има помоћнике, које сам предлаже, а које поставља Влада на пет година.

Помоћник директора Канцеларије руководи заокруженом облашћу рада Канцеларије за коју се образује сектор.

Помоћник директора Канцеларије је државни службеник на положају.

Обезбеђивање средстава

Члан 6.

Средства за почетак рада и обављање послова канцеларије, укључујући и средства за извршавање обавеза Дирекције за електронску управу насталих до престанка њеног рада, а која су у вези са пословима које обавља Канцеларија, обезбеђују се из текуће буџетске резерве, као и из средстава и буџетских позиција Управе за заједничне послове републичких органа на позицијама које се односе на послове утврђене чланом 2. ове уредбе.

Средства текуће буџетске резерве из става 1. овог члана јесу расположива средства која су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16) у оквиру раздела Министарства државне управе и локалне самоуправе – Дирекције за електронску управу која су, у складу са законом, пренета у текућу буџетску резерву.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 7.

Директор Канцеларије донеће правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Директор Управе за заједничке послове републичких органа донеће правилник о измени правилника у унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Управе за заједничке послове републичких органа у у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 8.

Канцеларија преузима права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву насталу у раду Дирекције за електронску управу, потребне за вршење стручних послова утврђених овом уредбом.

Канцеларија преузима права, обавезе, запослене, предмете, опрему, средства за рад и архиву од Управе за заједничке послове републичких органа потребне за вршење стручних послова утврђених овом уредбом.

Члан 9.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи члан 2. став 1. тачка 1) Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник PC”, број 63/13).

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-7109/2017

У Београду, 27. јула 2017. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.