Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 41a став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о проглашењу Парка природе „Радан”

"Службени гласник РС", број 91 од 10. октобра 2017.

Члан 1.

Део планинског подручја Радан у јужној Србији, ставља се под заштиту као Парк природе „Радан”, које се сврстава у I категорију заштићеног подручја међународног и националног, односно изузетног значаја, (у даљем тексту: Парк природе „Радан”).

Члан 2.

Парк природе „Радан” ставља се под заштиту ради очувања геолошке, биолошке и предеоне разноврсности, а нарочито очувања разноврсних облика вулканског рељефа; Лецко андезитског масива, највишег и највећег вулканског комплекса у Србији (клисуре: Велике Косанице, Гајтанске реке, Боринске реке и Соколов вис); хидролошких и хидрогеолошких појава (бифуркација Деливоде, термоминералне воде Пролома); шумских станишта на прелазу између котлина и брдско-планинских терена на дисецираном рељефу са комадима андезитских стена рефугијалног карактера, од појаса заједница врбе и тополе (Salici-Populetum albae), климазоналних заједница сладуна и цера (Quercetum farnetto-cerris), термофилних китњаковових заједница (Quercetum montanum moesiacum), китњаково-грабових заједница (Querco-Carpinetum serbicum), мезофилних букове шуме (Fagetum montanum moesiacum), реликтних полидоминантних и осиромашених шумских заједница са мечјом леском (Corylus colurna L.) и кавкаском липом (Tilia caucasica Rupr.) и заједница јавора и граба (Aceri-Carpinetum betuli) у контактном делу између храстовог и буковог појаса; станишта и популације дивље флоре (751 биљном врстом), а посебно мезијских ендемита (Pulsatilla montana ssp. bulgarica, Pastinaca hirsuta, Armeria rumelica и Sedum stefco); станишта и популација дивље фауне, посебно птица (црна рода, орао кликташ, сури орао, патуљасти орао, сиви соко, прдавац, буљина, легањ), сисара (ендемичне врсте македонска волухарице и шареног твора), риба (поточна пастрмка, двопругаста уклија, поточна мрена, кркуша, клен, вијун и гргеч), водоземаца и гмизаваца; карактеристичних природних предела и културнo-историјског наслеђа специфичног по времену настанка, степену очуваности и културној вредности.

Члан 3.

Парк природе „Радан” налази се на територији општине Куршумлија, Бојник, Лебане, Медвеђа и Прокупље, укупне површине 41.312,66 ha од чега је у државној својини 17.580,33 h, односно 42,56% укупне површине заштићеног подручја и у приватној својини 23.719, 84 ha, односно 57,44% укупне површине заштићеног подручја.

Опис границе и графички приказ Парка природе „Радан” дати су у Прилогу, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 4.

На подручју Парка природе „Радан” успостављају се режими заштите I, II и III степена.

Режим заштите I степена, укупне површине 1077,52 ha, односно 2,61% од укупне површине заштићеног подручја, обухвата локалитете:

1) ,,Пролом”;

2) ,,Рипиводе” ;

3) ,,Петровац”.

Режим заштите II степена, укупне површине 3.886,50 ha, односно 9,41% од укупне површине заштићеног подручја, обухвата локалитете:

1) ,,Рударе – Девојачки крш”;

2) ,,Соколовица”;

3) ,,Радан”;

4) ,,Горњи Гајтан”;

5) ,,Петрова Гора – Деливода”;

6) ,,Гајтанска врата”;

7) ,,Брестовачко језеро”;

8) ,,Свињиште”;

9) ,,Заграђе”.

Режим заштите III степена, обухвата површину од 36,348,64 ha, односно (87,98%) подручја.

Члан 5.

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена забрањује се:

1) коришћење природних ресурса;

2) изградња објеката и

3) извођење било каквих радова и активности.

На површинама на којима је утврђен режим заштите I степена ограничавају се радови и активности на:

1) научна истраживања и праћење природних процеса;

2) контролисану посету у образовне, рекреативне и културне сврхе;

3) обележавање границе и

4) спровођење заштитних, санационих и других неопходних мера у случају болести и пренамножења одређених биљних и животињских врста, пожара, природних непогода, удеса, реконструкције, санације, као и одржавање постојећих објеката од посебног значаја као што су постојећи објекти електроенергетске мреже и мреже за транспорт и дистрибуцију природног гаса.

Члан 6.

Осим забрањених радова и активности које су утврђене Законом о заштити природе, на површинама на којима је утврђен режим заштите II степена забрањује се:

1) извођење радова који могу довести до оштећења објеката геонаслеђа;

2) слободно испуштање отпадних и загађујућих вода у водотоке;

3) промена намене водног земљишта;

4) пренамена површина на којима се налазе влажна станишта;

5) паљење ватре, осим на местима одређеним за ту намену;

6) уништавање и сакупљање строго заштићених дивљих биљних и животињских врста и гљива;

7) чиста сеча шума у циљу реконструкције;

8) постављање табли и других обавештења на стаблима;

9) потреба свих недозвољених средстава за лов рибе (нпр. креч, хлор, конопља, експлозив, струја, мреже и др.);

10) узнемиравање птица у периоду размножавања (март–јул);

11) уништавање гнезда птицa;

12) испаша у шумама и шумском земљишту и

13) изградња нових јавних путева, осим у функцији ревитализације и одржавања постојећих шумских и јавних путева.

Осим ограничења која су утврђена Законом о заштити природе, на површинама на којима је утврђен режим заштите II степена ограничавају се радови и активности на:

1) извођење хитних и неопходних санационих шумских радова после акцидентних ситуација приликом ветролома, ветроизвала, пожара, појаве биљних и животињских болести и пренамножавања штеточина;

2) спровођење одговарајућих мера противпожарне и против ерозионе заштите;

3) одрживо управљање шумама и шумским земљиштем утврђеним у шумским плановима и основама којима се обезбеђује одржавање постојећих и повећање површина под шумама и побољшање њиховог састава, структуре и здравственог стања у складу са условима заштите природе;

4) сакупљање заштићених дивљих биљних и животињских врста и гљива које су под контролом коришћења и промета;

5) санитарни лов, заштиту и унапређење популација ловне дивљачи, као и спровођење мера на побољшању њихових станишта, у складу са планом управљања и ловном основом;

6) изградње мањих објеката за презентацију природних и традиционалних вредности у складу са потребама екотуризма;

7) сакупљање и транспорт неопасног отпада;

8) предузимање мера и активности заштите акватичних екосистема од свих видова загађења, промена хидролошког режима и квалитета воде и деградације водених станишта и

9) изградња водозахвата или дубоких бушотина издвојених за потребе појединачних домаћинстава.

Члан 7.

Осим забрањених радова и активности које су утврђене Законом о заштити природе, на површинама на којима је утврђен режим заштите III степена забрањује се:

1) уништавање и сакупљање строго заштићених дивљих биљних и животињских врста и гљива;

2) изградња стамбених, економских и помоћних објеката пољопривредних домаћинстава и викенд објеката изван грађевинских подручја утврђених посебним планским и урбанистичким документима, односно градња објеката пољопривредних домаћинстава изван постојећих грађевинских парцела до доношења тих докумената;

3) преоравање земљишта, крчење и сеча шума и обављање других радњи на местима и на начин који могу изазвати процесе водне ерозије;

4) одлагање и бацање смећа и отпадних материјала изван места одређених за ту намену;

5) порибљавање које није у складу са програмом управљања рибарским подручјем;

6) изградња објеката или извођење других радова којима се угрожава непосредно окружење непокретних културних добара и добара под претходном заштитом, односно, који нису у функцији заштите, уређења и презентације комплекса;

7) обављање било каквих радова на непокретном културном добру и у његовој непосредној околини без претходно прибављених услова и сагласности надлежне службе за заштиту споменика културе и природе.

Осим ограничења која су утврђена Законом о заштити природе, на површинама на којима је утврђен режим заштите III степена ограничавају се радови и активности на:

1) сакупљање заштићених дивљих биљних и животињских врста и гљива које су под контролом коришћења и промета;

2) одржавање оптималне бројности и здравственог стања популација ловних врста;

3) заштиту, управљање, лов, коришћење популација дивљачи у ловишту, очување и предузимању мера на унапређењу станишта дивљачи, као и на заштиту, уређивање и одржавање ловишта;

4) заштиту сливних подручја бујичних водотокова применом техничких, биотехничких и биолошких мера у складу са режимом заштите;

5) вршење експлоатације минералних сировина;

6) чишћење корита водотокова од вегетације и наноса у циљу очувања пропусне моћи, а по потреби и продубљивање корита (само тамо где је то неопходно, због спречавања могућих поплава), по претходно прибављеним условима заштите природе;

7) истраживање до сада недовољно проучених локалитета на начин и под условима заштите природе;

8) очување и унапређивање културно-историјског наслеђа;

9) развој и популаризацију етнолошког наслеђа и других културно-историјских вредности;

10) уређивање подручја и изградњу објеката на начин и под условима који не нарушавају културно-историјске вредности;

11) уређење и презентацију створених вредности подручја под стручним надзором завода за заштиту споменика културе и заштите природе;

12) сечу и уклањање дрвећа, жбуња и остале вегетације у сврхе археолошких ископавања материјалних остатака на локалитету уз претходно прибављене услове заштите природе у складу са Законом о заштити природе;

13) истраживачке радове и уређење са минималном употребом механизације ради не нарушавања амбијенталних вредности културно-историјских локалитета и

14) уношење нових садржаја: објеката, пешачке стазе, информативне табле и др. само на начин и уколико они доприносе заштити, односно презентацији комплекса, уз услове и сагласност надлежне службе заштите.

Члан 8.

На подручју Парка природе „Радан” обезбеђују се опште мере заштите и унапређења геолошке и биолошке разноврсности:

1) очување специфичних геоморфолошких творевина: клисуре Косанице, Боринске реке, клисуре Гајтанске реке, вулканских облика рељефа Соколовог виса и др.;

2) очување хидрогеолошких и хидролошких феномена: бифуркације Деливоде, водопада на Боринској реци и термоминералне воде Пролом бање, посебно алкалне изворе који представљају вредност од међународног значаја;

3) на подручју Парка природе „Радан” са аспекта заштите и одрживог коришћења геолошке разноврсности треба:

(1) обезбедити санацију простора на којима су покренути инжењерско-геолошки процеси и појаве као што су нестабилност тла, ерозија и друге,

(2) спречити просецање путева који су управни на изохипсе чиме се отвара и поспешује процес јаружања и даље девастације вегетације,

(3) санирати мала локална позајмишта камених агрегата,

(4) спречити самоиницијативно каптирање извора, а пре свега мале издашности и дифузног истицања,

(5) забранити изградњу мини хидроелектрана на подручју другог и трећег режима заштите прибранског типа, као и мини хидроелектране са цевоводима велике дужине (дужи од 300 m),

(6) извршити анализу стања објеката геонаслеђа и направити план презентације и туристичке понуде,

(7) извршити заштиту трагова старог рударења;

4) примена мера заштите и унапређењa у складу са законом којим се уређује заштитa животне средине, заштита природе, шумарство, ловство, заштита и одрживо коришћења рибљег фонда, као и општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима;

5) очување аутохтоне шумске вегетације, хоризонталне и вертикалне структурираности шума. Тежња је ка максималном унапређењу „високих” шумских састојина и интензивном превођењу постојећих састојина у изданачким шумама у високи узгојни облик, очување старих стабала, стабала домаћих сорти воћкарица и вегетације у нижим спратовима као важних станишта животињских врста и санација деградираних шумских комплекса;

6) очување аутохтоних комплекса под пашњацима и ливадама да би се сачували карактеристични елементи флоре и фауне, мозаичност и разноврсност предела. Стимулисати испашу стоке и редовно кошење ливада кошаница, што је од великог значаја за очување станишта многих врста, превасходно птица и сисара;

7) очување влажних станишта;

8) праћење стања и степена очуваности дивљих врста флоре и фауне и њихових станишта, приоритетних типова станишта, еколошки значајног подручја и еколошких коридора;

9) спровођење мера заштите, очувања и унапређења врста, њихових популација, природних станишта и екосистема;

10) развијање етно-туризма на природним потенцијалима у складу са утврђеним мерама и режимом заштите из ове уредбе уз укључивање сеоских домаћинстава у туристичку понуду и снабдевање туристичких објеката квалитетном храном;

11) развијање пољопривреде на принципима одрживог развоја;

12) укључивање локалног становништва у развојне пројекте усмерене на органску производњу хране;

13) спровођење сакупљања лековитих и јестивих дивљих биљних врста и гљива на начин којим се обезбеђује трајни опстанак врста, њихових станишта и животних заједница ради одрживог коришћења и очувања природних ресурса;

14) организовање обуке и информисање берача, откупљивача и осталих корисника о правилном начину сакупљања лековитих и јестивих дивљих биљних врста и гљива;

15) успостављање контролисаног плантажног гајења лековитих и јестивих дивљих врста биљака и гљива које се могу гајити у култури и

16) организовање едукација локалног становништва о потенцијалним могућностима заштићеног подручја у функцији локалног еколошког развоја и подизања свести јавности о значају заштите, очувања и унапређења геолошке и биолошке разноврсности Парка природе „Радан”.

Члан 9.

Парк природе „Радан” поверава се на управљање Јавном предузећу „Србијашуме” (у даљем тексту: Управљач).

Члан 10.

У обављању законом утврђених послова управљања заштићеним подручјем, Управљач је нарочито дужан да:

1) управља заштићеним подручјем на начин који омогућава да се у потпуности спроведу прописане мере и режим заштите ради очувања и унапређења заштићеног подручја;

2) спроводи мере и активности на праћењу и управљању популацијама строго заштићених и заштићених врста биљака, животиња и гљива које се налазе на заштићеном подручју у складу са Законом о заштити природе и посебним законима;

3) врши обележавање заштићеног подручја;

4) донесе десетогодишњи план управљања и годишњи програм управљања;

5) обезбеди чуварску службу;

6) донесе акт о унутрашњем реду и чуварској служби;

7) у случају насталих промена које могу уништити или нарушити основну вредност заштићеног подручја обавештава Завод за заштиту природе Србије;

8) обезбеђује услове за спровођење научноистраживачких, образовних, информативно-пропагандних и других активности у складу са законом којим се уређује заштита природе;

9) обезбеђује финансијска средства из сопствених прихода и из накнада за коришћење заштићеног подручја, као и других извора утврђених законом;

10) издаје сагласности и одобрења;

11) прати стање и води евиденцију о природним вредностима, непокретностима и људским активностима и

12) утврђује и наплаћује накнаду за коришћење заштићеног подручја.

Управљач је дужан да изврши упис делатности управљања заштићеним подручјем у складу са прописима којима се уређује класификација делатности у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 11.

Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности подручја Парка природе „Радан” спроводи се према плану управљања који доноси Управљач на период од десет година (у даљем тексту: План управљања), са садржином и на начин прописан законом којим се уређује заштита природе.

План управљања садржи кратак приказ стања и циљеве очувања биолошке, геолошке и предеоне разноврсности заштићеног подручја и одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара и унапређења заштићеног подручја.

План управљања садржи и све елементе управљања делом еколошке мреже у оквиру заштићеног подручја а нарочито смернице за праћење стања еколошке мреже, смернице за заштиту типова станишта и станишта дивљих врста, методе и техничко-технолошка решења са циљем очувања повољног стања еколошки значајних подручја и унапређивања нарушеног стања делова еколошке мреже у складу са Законом о заштити природе, подзаконским актима, овом уредбом и међународним уговорима, као и превентивне мере заштите од пожара у складу са законом који уређује заштиту од пожара и прописима донетим на основу тог закона.

План управљања доноси управљач и доставља на сагласност министарству надлежном за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) најкасније у року од десет месеци од дана ступања на снагу ове уредбе. У поступку давања сагласности на План управљања, Министарство прибавља мишљења министарстава надлежних за послове науке, просвете, културе, рударства и енергетике, пољопривреде, шумарства и водопривреде, грађевине, саобраћаја, просторног планирања, туризма, финансија и одбране. Управљач је дужан да једном у три године анализира спровођење Плана управљања и остварене резултате и по потреби изврши његову ревизију.

До доношења Плана управљања, Управљач врши послове на основу годишњег програма управљања који доноси и доставља Министарству на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Годишњи програм управљања из става 5. овог члана садржи нарочито: кратак приказ природних и других вредности заштићеног подручја, циљева заштите и одрживог коришћења, могућности и ограничења за њихово остваривање; детаљан приказ годишњих задатака на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и одрживом коришћењу заштићеног подручја за потребе науке, образовања, рекреације и туризма и укупног социо-економског развоја; приказ конкретних послова на изради и доношењу управљачких докумената, првенствено Плана управљања, акта о унутрашњем реду и чуварској служби и акта о накнади за коришћење заштићеног подручја; приказ задатака на обележавању заштићеног подручја, заснивању информационог система и противпожарној заштити; приказ субјеката и организационих и материјалних услова за извршење програма, висине и извора потребних финансијских средстава.

Члан 12.

Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби који доноси у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе, а на који се прибавља сагласност Министарства.

Правилник из става 1. овог члана се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 13.

Управљач је дужан да на прописан начин обележи Парк природе „Радан” и његове спољне границе, најкасније у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 14.

Управљач је дужан да формира дигиталну базу података, односно географски информациони систем о природним и створеним вредностима, непокретностима, активностима и другим подацима од значаја за управљање Парком природе „Радан”, у року од две године од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 15.

Управљач доноси и доставља Министарству на сагласност акт о накнади за коришћење заштићеног подручја у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 16.

Забране и ограничења прописана овом уредбом не односе се на вршење примењених геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса и активних рударских објеката који су до дана ступања на снагу ове уредбе одобрени од стране надлежних органа.

Забране и ограничења прописана овом уредбом не односе се на војне објекте и комплексе, као и активности које Војска Србије изводи или ће изводити за потребе одбране Републике Србије, као и на објекте и активности Министарства унутрашњих послова.

Члан 17.

Средства за спровођење Плана управљања, обезбеђују се из буџета Републике Србије, од накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода остварених обављањем делатности управљача и из других извора у складу са законом.

Члан 18.

Планови уређења простора, шумске, ловне, пољопривредне и друге основе и програми који обухватају Парк природе „Радан” усагласиће се са Просторним планом Републике Србије, Планом управљања и овом уредбом.

Члан 19.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-9176/2017-1

У Београду, 6. октобра 2017. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Прилог

ОПИС ГРАНИЦЕ И КАРТОГРАФСКИ ПРИКАЗ ПАРКА ПРИРОДЕ „РАДАН”

Граница Парка природе „Радан” целом дужином прати границу катастарских општина. Граница почиње од Царичиног града 7 km северозападно од Лебана од међе општина Бојник и Лебане, тј. тромеђе КО Мијајлица, Секицол и Штулац и прати спољну границу КО Штулац ка југу до међе са КО Лалиновац одакле наставља на запад спољном границом КО Свињарица, Бачевина, Слишане, Петровац, Гајтан, Дренце, Свињиште, Заграђе до међе са КО Иван Кула одакле наставља на североисток спољном границом КО Заграђе, Свињиште, Гајтан, до КО Пролом одакле наставља ка западу спољном границом КО Пролом, Механе, Зебица, опет Механе, Дешишка све до насеља Рача одакле наставља ка северу спољном границом КО Дешишка, Рударе, Висока до међе са КО Кастарат одакле креће ка истоку пратећи спољну границу КО Висока, Космача, Товрљане, Арбанашка, Власа, Богујевац, Доњи Статовац, Драги Део, Бублица, Брестовац све до међе са КО Доње Куњевце одакле креће према југозападу спољном границом КО Брестовац, Магаш – Добра Вода до међе са КО Вујаново одакле поново креће ка југоистоку спољном границом КО Ивање, Оране, Слишане, до КО Слишане одакле наставља на исток спољном границом КО Бачевина, Свињарица до почетне тачке и међе општина Бојник и Лебане, тј. тромеђе КО Мијајлица, Секицол и Штулац.

Опис границе режима заштите I степена

Локалитет „Пролом”

Опис границе локалитета почиње од тромеђе катастарских општина Пролом (к. п. број 181), Власово (к. п. број 93) и Велико Пупавце (к. п. број 409). Наставља на запад границом између к. п. број 408 на северу и к. п. бр. 409, 424, 412, 413, 416, 418, 417, 419, 420, 421, 433, 434, 435, 437, 436, 438, путем к. п. бр. 455, 454, па опет путем к. п. број 455 на север све до тачке са координатама (Y=7532322 X= 4767703,38) одакле сече пут (к. п. број 455) и пут (к. п. број 1472) све до тромеђе к. п. бр. 1472, 462 и 475 одакле креће на запад спољном границом к. п. бр. 462, 463 све до пута (к. п. број 502) који прелази у тачкама (Y=7532136 X=4767644,68 и Y=7532133,33 X=4767648,75) одакле наставља на запад спољним границама к. п. бр. 504, 508, 505 и пута (к. п. број 502) па затим на север спољном границом к. п. број 505 пролазећи међом к. п. бр. 506, 507, 508 затим спољном границом к. п. број 508 и међом са к. п. бр. 508, 520, 521, 528, 529, затим на запад спољном границом пута к. п. број 398 и границом са к. п. број 529, затим спољном границом к. п. број 530 и међом са к. п. бр. 529, 526 и 522, па опет спољном границом к. п. број 398 и међом са к. п. број 522. Одатле креће на север спољном границом к. п. бр. 398, 394 до тачке са координатама (Y=7531622,76 X=4768084,66), одакле сече пут (к. п. број 469) и наставља на север спољном границом к. п. број 322 и пута (к. п. број 321) до тачке (Y=7531650,66 X=4768214,90) одакле сече пут и наставља на север спољном границом к. п. број 318 и међом са к. п. бр. 317 и 313, затим наставља на запад спољном границом к. п. бр. 315 и 314, једним делом спољном границом пута (к. п. број 330), па спољним границама к. п. бр. 331, 332 и 333 одакле спољним границама к. п. бр. 330, 329, иде поново на исток излазећи поново на пут и к. п. број 330 одакле спољном границом к. п. број 325 креће на север до пута (к. п. број 321) одакле спољном границом пута креће поново на запад међом к. п. број 321 са к. п. бр. 326 и 327 па поново креће на североисток спољном границом к. п. број 324 до тачке (Y=7531425,87 X=4768414,79) одакле сече пут (к. п. број 1469) и к. п. број 360 до тачке (Y=7531426,11 X=4768425,19) одакле креће на североисток спољном границом к. п. број 360 и међом са к. п. бр. 364, 363, 362, 367, 369, 370, 372, 392 до тачке са координатама (Y=7531750,44 X=4768710,54) одакле сече к. п. број 360, пут (к. п. број 393) и к. п. број 396 ка југоистоку до тачке (Y=7532056,58 X=4768496,63) одакле наставља на исток спољном границом к. п. број 397 до тачке (Y=7532116,90 X=4768501,92) одакле поново сече к. п. број 396 и креће ка северо истоку до тачке (Y=7532227,24 X=4768577,06) одакле сече пут (к. п. број 1472) и креће ка истоку пресецајући к. п. број 408 у следећим тачкама:

Y

X

1

7532318,58

4768525,83

2

7532442,50

4768487,45

3

7532487,02

4768494,96

4

7532583,65

4768455,38

5

7532599,26

4768449,63

6

7532653,71

4768448,83

7

7532661,27

4768444,96

8

7532698,46

4768425,93

9

7532704,30

4768422,94

10

7532709,34

4768420,36

11

7532779,51

4768384,45

12

7532906,11

4768406,98

13

7532981,48

4768398,67

14

7533026,48

4768382,39

15

7533044,51

4768375,87

све до границе катастарских општина Велико Пупавце и Власово и тачке (Y=7533071,48 X=4768382,17) одакле наставља на исток до тачке (Y=7533276,23 X=4768443,03) пресецајући к.п. број 93, одатле наставља ка југоистоку спољном границом к. п. број 93 и међом са к. п. бр. 273, 270, 268, 265, 284, 264, 261 одакле наставља на југ међом са к. п. број 257 па на југозапад међом са к. п. бр. 169/2, 169/1 затим на југ спољном границом к. п. број 94/1 и међом са к. п. бр. 169/1, 168, 167, 164, 163/3, 162/1, 162/2, 162/3, 161/9 до пута (к. п. број 160) одакле наставља на запад спољном границом к. п. број 94/1 и међом са путем (к. п. број 160) до међе са к. п. број 113/1 одакле граница креће на север и међом са к. п. бр. 113/1, 113/2, 113/3, 111/10, 94/2, 96, 95 па опет ка западу спољном границом к. п. број 93 и међом са к. п. број 95 до границе катастарских општина Власово и Пролом одакле креће на југ спољном границом к. п. број 181 и међом са к. п. бр. 2258, 1348, 1346, 1345, 1341, 1340, 1338, 1327, 1326, па затим ка западу и даље спољном границом к.о. број 181 и међом са к. п. бр. 1325, 1309, 1308, 1305, 1294, 1293, 1292, 1291, 1280 а затим на север спољном границом к. п. број 181 и међом са к. п. број 1279/1 па међом са катастарском општином Велико Пупавце и к. п. бр. 411/1, 410, и 409 до почетне тачке, тромеђе катастарских општина Пролом, Власово и Велико Пупавце.

Локалитет „Рипиводе”

Опис границе локалитета почиње од међе катастарских општина Богујевац (к. п. број 1072), Магаш – Добра Вода (к. п. број 2177/1), Ображда (к.п 1/2) и Власово (к. п. број 1800) и креће у смеру северозапад границом к. п. број 1072 катастарске општине Богујевац и к. п. број 1800 катастарске општине Власово до тачке (Y=7539999,75 X=4762491,69). Одавде граница пресеца к. п. бр. 1800 и 1801 настављајући ка северозападу по тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7539999,75

4762491,69

2

7539985,75

4762502,88

3

7539909,57

4762623,16

4

7539855,53

4762716,26

5

7539848,22

4762728,85

6

7539812,64

4762824,42

7

7539786,76

4762933,27

8

7539791,40

4763023,79

9

7539793,27

4763036,38

10

7539792,43

4763051,62

11

7539791,16

4763066,23

12

7539788,62

4763077,45

13

7539786,08

4763085,28

14

7539786,92

4763091,84

15

7539788,62

4763101,37

16

7539789,25

4763108,14

17

7539789,25

4763113,64

18

7539787,56

4763117,88

19

7539782,27

4763125,71

20

7539777,19

4763132,06

21

7539773,80

4763137,14

22

7539772,95

4763138,62

23

7539770,63

4763144,76

24

7539767,66

4763149,63

25

7539757,29

4763161,48

26

7539753,06

4763165,71

27

7539744,80

4763172,70

28

7539739,93

4763176,72

29

7539735,49

4763180,95

30

7539734,22

4763182,65

31

7539733,37

4763187,09

32

7539732,13

4763191,14

33

7539731,60

4763202,12

34

7539730,81

4763207,81

35

7539730,54

4763210,32

36

7539728,82

4763216,94

37

7539728,56

4763224,74

38

7539728,03

4763227,39

39

7539726,57

4763230,83

40

7539725,91

4763234,13

41

7539725,65

4763237,84

42

7539723,79

4763244,45

43

7539721,28

4763251,86

44

7539719,83

4763256,89

45

7539719,30

4763262,18

46

7539717,97

4763268,66

47

7539717,05

4763275,41

48

7539715,06

4763281,36

49

7539713,21

4763287,45

50

7539711,09

4763292,74

51

7539709,51

4763299,62

52

7539708,32

4763309,01

53

7539707,66

4763315,23

54

7539706,99

4763320,92

55

7539706,07

4763324,36

56

7539705,54

4763329,25

57

7539706,07

4763336,53

58

7539706,20

4763341,29

59

7539707,79

4763347,38

60

7539711,09

4763356,64

61

7539714,14

4763365,50

62

7539715,59

4763370,79

63

7539718,24

4763380,05

64

7539720,22

4763384,15

65

7539721,28

4763386,27

66

7539722,08

4763388,39

67

7539723,00

4763391,96

68

7539725,51

4763396,19

69

7539728,69

4763401,75

70

7539731,73

4763407,57

71

7539735,24

4763413,37

72

7539736,76

4763418,42

73

7539737,69

4763422,25

74

7539737,95

4763424,50

75

7539736,76

4763431,78

76

7539735,04

4763441,44

77

7539733,77

4763444,93

78

7539730,12

4763451,44

79

7539726,63

4763457,15

80

7539722,66

4763464,61

81

7539719,80

4763471,12

82

7539718,53

4763474,14

83

7539718,05

4763476,84

84

7539718,37

4763478,90

85

7539719,96

4763482,23

86

7539721,39

4763487,95

87

7539722,66

4763493,35

88

7539724,24

4763497,32

89

7539726,47

4763501,92

90

7539726,47

4763508,11

91

7539726,15

4763515,41

92

7539726,15

4763518,91

93

7539726,94

4763521,92

94

7539727,58

4763531,61

95

7539728,05

4763537,80

96

7539728,05

4763543,99

97

7539728,37

4763554,78

98

7539729,17

4763561,77

99

7539729,80

4763565,90

100

7539731,71

4763571,77

101

7539732,66

4763576,69

102

7539732,66

4763582,25

103

7539732,34

4763587,65

104

7539731,07

4763593,20

105

7539725,99

4763601,30

106

7539719,32

4763610,51

107

7539710,75

4763621,78

108

7539707,10

4763626,54

109

7539703,92

4763634,00

110

7539700,59

4763640,83

111

7539694,24

4763651,94

112

7539687,41

4763663,05

113

7539678,05

4763674,32

114

7539669,79

4763683,05

115

7539663,76

4763688,61

116

7539657,57

4763692,26

117

7539654,87

4763694,64

118

7539648,68

4763702,26

119

7539644,39

4763706,87

120

7539637,25

4763713,69

121

7539631,69

4763719,09

122

7539629,15

4763723,85

123

7539624,55

4763735,12

124

7539619,63

4763750,52

125

7539614,23

4763766,87

126

7539611,06

4763773,54

127

7539602,80

4763785,29

128

7539601,21

4763787,51

129

7539588,99

4763791,00

130

7539581,21

4763792,27

131

7539578,35

4763793,07

132

7539573,11

4763796,24

133

7539567,56

4763800,85

134

7539562,80

4763805,13

135

7539558,83

4763810,37

136

7539555,02

4763815,29

137

7539549,78

4763818,94

138

7539547,40

4763821,48

139

7539544,38

4763825,61

140

7539542,32

4763829,10

141

7539539,94

4763832,91

142

7539538,19

4763834,66

143

7539533,59

4763838,47

144

7539527,24

4763842,76

145

7539522,00

4763846,73

146

7539518,82

4763848,79

147

7539515,81

4763854,03

148

7539513,58

4763858,47

149

7539512,31

4763866,09

150

7539510,57

4763870,86

151

7539508,50

4763881,17

152

7539503,74

4763891,81

153

7539501,36

4763898,16

154

7539499,77

4763902,61

155

7539498,34

4763909,75

156

7539497,23

4763919,91

157

7539495,96

4763925,62

158

7539494,69

4763933,88

159

7539494,37

4763939,75

160

7539493,42

4763948,64

161

7539494,22

4763950,55

162

7539494,06

4763962,30

163

7539492,31

4763968,17

164

7539490,72

4763979,92

165

7539485,96

4763990,71

166

7539480,72

4764002,94

167

7539475,01

4764018,81

168

7539472,63

4764029,76

169

7539471,51

4764036,91

170

7539473,26

4764043,89

171

7539477,55

4764056,75

172

7539479,93

4764069,61

173

7539478,66

4764073,74

174

7539474,85

4764085,96

175

7539473,89

4764091,49

176

7539473,36

4764103,45

177

7539472,20

4764116,15

178

7539470,40

4764132,34

179

7539469,87

4764144,09

180

7539470,93

4764151,18

181

7539473,89

4764157,53

182

7539480,03

4764167,90

183

7539486,48

4764176,48

184

7539492,20

4764185,15

185

7539497,49

4764190,66

186

7539507,23

4764198,49

187

7539518,23

4764205,90

188

7539530,19

4764212,14

189

7539537,28

4764214,68

190

7539547,13

4764217,75

191

7539556,02

4764219,76

192

7539563,74

4764222,41

193

7539577,18

4764229,92

194

7539588,51

4764236,27

195

7539596,34

4764240,82

196

7539602,90

4764246,86

197

7539612,64

4764257,86

198

7539623,96

4764270,25

199

7539631,48

4764280,72

200

7539636,56

4764289,19

201

7539643,22

4764301,57

202

7539648,20

4764310,04

203

7539650,63

4764313,32

204

7539656,03

4764318,72

205

7539668,73

4764330,57

206

7539676,67

4764339,67

207

7539685,35

4764346,97

208

7539694,76

4764354,38

209

7539699,95

4764359,25

210

7539705,67

4764365,28

211

7539710,00

4764370,68

212

7539712,54

4764376,18

213

7539715,08

4764389,20

214

7539717,73

4764398,09

215

7539721,96

4764410,79

216

7539725,46

4764418,52

217

7539729,27

4764423,70

218

7539732,44

4764426,77

219

7539740,70

4764429,95

220

7539748,95

4764432,67

221

7539755,24

4764434,98

222

7539750,27

4764438,40

223

7539720,49

4764458,87

224

7539724,53

4764551,19

225

7539721,23

4764604,29

226

7539710,06

4764616,01

227

7539687,54

4764615,46

228

7539668,68

4764627,36

229

7539631,19

4764642,14

230

7539623,28

4764623,68

231

7539533,85

4764660,20

232

7539505,34

4764654,29

233

7539525,23

4764668,54

234

7539567,16

4764709,92

235

7539575,10

4764724,49

236

7539579,43

4764732,45

237

7539582,18

4764744,71

238

7539565,52

4764775,29

239

7539564,42

4764785,00

240

7539546,11

4764821,98

241

7539516,83

4764846,11

242

7539538,60

4764843,85

243

7539588,25

4764834,41

244

7539594,25

4764821,59

245

7539596,35

4764804,95

246

7539602,05

4764795,65

247

7539621,84

4764785,16

248

7539634,58

4764782,46

249

7539665,77

4764786,96

250

7539684,66

4764789,50

251

7539700,76

4764773,53

252

7539722,18

4764764,37

253

7539765,03

4764755,22

254

7539797,80

4764753,57

255

7539831,13

4764756,31

256

7539853,61

4764770,58

257

7539855,67

4764771,88

258

7539873,43

4764778,29

259

7539872,42

4764782,31

260

7539868,69

4764786,02

све до границе локалитета другог степена заштите „Радан” и тачке са координатама (Y= 7539798,21 X= 4764841,42). Одавде наставља ка југоистоку пратећи границу локалитета другог степена заштите „Радан” по тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7539798,66

4764841,21

2

7539820,98

4764833,50

3

7539821,72

4764833,12

4

7539826,26

4764831,00

5

7539842,36

4764823,50

6

7539844,99

4764823,05

7

7539866,86

4764819,34

8

7539907,69

4764812,41

9

7539925,62

4764809,37

10

7539974,38

4764801,56

11

7540042,31

4764790,68

12

7540070,13

4764786,23

Све до границе КО Власово и КО Богујево одакле наставља у истом смеру пресецајући к. п. број 1072 КО Богујево у тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7540115,92

4764760,49

2

7540154,44

4764738,83

3

7540236,80

4764710,21

4

7540255,16

4764703,83

5

7540261,53

4764707,08

6

7540269,47

4764700,73

7

7540273,65

4764696,86

8

7540288,95

4764689,93

9

7540344,06

4764672,50

10

7540426,76

4764648,76

11

7540464,14

4764638,03

12

7540520,48

4764642,18

13

7540604,46

4764648,37

14

7540610,52

4764650,20

15

7540627,19

4764657,61

16

7540631,39

4764650,46

17

7540632,08

4764650,46

18

7540653,59

4764656,87

19

7540657,45

4764655,79

20

7540679,17

4764661,28

21

7540684,18

4764662,18

22

7540709,81

4764661,69

23

7540713,83

4764661,12

24

7540728,85

4764662,12

Одавде граница наставља ка југозападу границом к. п. бр. 1073 и 1072, а затим ка западу натраг до границе ове две катастарске општине поново пресецајући к. п. број 1072 по тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7540483,98

4764395,14

2

7540474,39

4764370,99

3

7540448,59

4764364,71

4

7540436,69

4764367,36

5

7540428,98

4764363,15

6

7540418,59

4764367,58

7

7540418,16

4764367,56

8

7540420,15

4764375,29

9

7540410,56

4764376,95

10

7540401,96

4764378,27

11

7540392,04

4764380,26

12

7540383,44

4764384,55

13

7540376,83

4764388,52

14

7540369,88

4764395,80

15

7540362,60

4764400,76

16

7540349,38

4764406,38

17

7540336,48

4764408,37

18

7540322,26

4764408,37

19

7540310,68

4764405,72

20

7540300,10

4764402,74

21

7540291,83

4764402,74

22

7540281,91

4764405,39

23

7540266,03

4764407,04

24

7540242,88

4764412,01

25

7540233,29

4764414,98

26

7540218,08

4764417,63

27

7540207,82

4764416,30

28

7540198,23

4764412,67

29

7540189,96

4764412,01

30

7540177,40

4764412,34

31

7540167,47

4764414,98

32

7540157,55

4764418,95

33

7540147,96

4764423,91

34

7540139,03

4764430,86

35

7540127,79

4764437,47

36

7540117,53

4764441,77

37

7540109,60

4764443,42

38

7540102,32

4764442,76

39

7540095,04

4764441,11

40

7540083,47

4764438,13

41

7540075,20

4764435,16

42

7540067,59

4764431,52

43

7540062,30

4764426,89

44

7540055,36

4764420,94

45

7540047,75

4764416,97

Од границе катастарских општина граница наставља у смеру запада пратећи поток и пресецајући к. п. број 1800 КО Власово у тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7540044,03

4764416,26

2

7540040,80

4764415,64

3

7540032,54

4764415,64

4

7540023,61

4764417,30

5

7540014,02

4764418,29

6

7540004,09

4764419,28

7

7539995,49

4764418,62

8

7539989,87

4764417,30

9

7539979,95

4764414,65

10

7539972,67

4764413,33

11

7539971,92

4764413,15

12

7539964,08

4764411,34

13

7539955,81

4764408,04

14

7539945,89

4764402,41

15

7539935,96

4764395,80

16

7539925,05

4764389,85

17

7539919,10

4764386,87

18

7539903,55

4764383,56

19

7539894,29

4764379,92

20

7539883,71

4764377,94

21

7539874,12

4764377,94

22

7539862,87

4764379,59

23

7539852,88

4764382,32

24

7539851,96

4764382,57

25

7539841,71

4764384,22

26

7539828,15

4764388,19

27

7539818,55

4764392,49

28

7539812,93

4764395,80

29

7539807,97

4764400,43

30

7539797,39

4764409,03

31

7539785,81

4764419,61

32

7539779,41

4764424,19

33

7539778,32

4764424,03

Од последње тачке граница нагло скреће према југу пресецајући к. п. број 1800 поново натраг до границе КО Власово и КО Богујевац у тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7539778,32

4764424,03

2

7539773,34

4764416,66

3

7539775,07

4764415,40

4

7539774,46

4764408,41

5

7539785,41

4764357,76

6

7539785,42

4764357,18

7

7539785,45

4764355,10

8

7539786,02

4764317,17

9

7539786,80

4764264,86

10

7539786,26

4764260,73

11

7539786,04

4764259,07

12

7539778,63

4764202,96

13

7539776,23

4764184,78

14

7539749,37

4764132,66

15

7539736,96

4764108,59

16

7539724,05

4764083,55

17

7539701,05

4764030,56

18

7539690,58

4764006,44

19

7539691,28

4763970,13

20

7539705,25

4763934,72

21

7539707,98

4763930,29

22

7539725,16

4763889,63

23

7539763,10

4763812,39

24

7539775,73

4763780,40

25

7539827,61

4763648,97

26

7539849,32

4763554,14

27

7539895,36

4763353,01

28

7539913,69

4763309,69

29

7539964,74

4763189,04

30

7540009,89

4763114,02

31

7540037,65

4763067,89

32

7540082,64

4762983,61

Од границе ове две катастарске општине граница наставља прво према североистоку пресецајући к. п. број 1072 КО Богујевац по следећим координатама:

Y

X

1

7540037,65

4763067,89

2

7540082,64

4762983,61

3

7540108,18

4763003,39

4

7540153,98

4763062,74

5

7540175,97

4763104,04

6

7540180,03

4763111,67

7

7540191,93

4763134,02

8

7540223,23

4763196,82

9

7540262,25

4763201,54

10

7540344,59

4763233,06

11

7540375,84

4763247,97

12

7540379,88

4763248,07

а затим скреће поново ка југу и сече исту к. п. у тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7540447,72

4763258,57

2

7540363,99

4763046,31

3

7540360,16

4763044,71

4

7540351,65

4763027,05

5

7540337,77

4762998,24

6

7540321,64

4762963,96

7

7540312,70

4762901,76

8

7540311,16

4762879,52

9

7540309,37

4762862,79

10

7540309,48

4762866,01

11

7540309,04

4762859,68

12

7540309,37

4762862,79

13

7540308,81

4762845,53

14

7540305,52

4762797,96

15

7540304,33

4762791,65

16

7540304,04

4762787,46

17

7540292,06

4762723,67

18

7540287,49

4762699,36

19

7540276,69

4762641,92

20

7540264,76

4762475,24

21

7540256,41

4762399,12

22

7540245,25

4762297,45

23

7540240,03

4762243,24

24

7540210,52

4762145,26

враћајући се на почетну тачку описа границе овог локалитета тј. међу катастарских општина Богујевац (к. п. број 1072), Магаш – Добра Вода (к. п. број 2177/1), Ображда (к.п 1/2) и Власово (к. п. број 1800).

Локалитет „Петровац”

Опис границе локалитета почиње од тромеђе катастарских општина Слишане (к. п. број 6), Гајтан (к. п. број 481) и Боринце (к. п. број 3156) и креће ка истоку спољном границом к. п. број 6 а затим к. п. број 4 КО Слишане све до међе са к. п. број 3/1 одакле граница наставља у смеру југоисток спољном границом к. п. број 4 катастарске општине Слишане, а затим ка југу све до границе општина Слишане и Петровац. Одатле граница наставља у правцу југоистока спољном границом к. п. број 8 општине Петровац, а затим натраг на северозапад спољном границом к. п. број 8 и међом са к. п. бр. 10 и 9 до к. п. број 799 одакле прати спољну границу к. п. број 8 и међу са к. п. број 799 и креће до крајње западне тачке к. п. број 8 одакле поново њеном спољном границом наставља ка северу међом са следећим к. п. бр. 480, 479, 478, 477, 476, 475, 439, 441, 442, 457, 452, 451, 446 а затим обухватајући к. п. број 445 њеном спољном границом и међом са к. п. бр. 446, 447, 448 наставља ка северозападу одакле поново спољном границом к. п. бр. 8, 7, 1/1, 6, 5 и опет к. п. број 1/1 наставља ка западу одакле спољном границом к. п. број 3 нагло креће ка југоистоку и све до међе са к. п. број 589 одакле креће ка југозападу спољном границом к. п. број 3 а затим к. п. број 4 па опет спољном границом к. п. број 3 и међом са к. п. бр. 600, 595, 593, 598 ка западу долази до границе КО Петровац и КО Гајтан. Одатле креће ка југоистоку спољном границом к. п. бр. 601, 602 а затим спољном границом к. п. број 603 наставља прво ка североистоку, а затим ка северу све до међе са к. п. број 592 одакле креће на исток спољном границом к. п. бр. 603, 606 па опет к. п. број 603 и међом са к. п. бр. 592, 607 до међе са к. п. број 608 одакле иде право према југу спољном границом к. п. бр. 603, 604, 605 и међом са к. п. број 608 да би поново кренула ка западу спољним границама к. п. бр. 605, 604, 603, 602 све до тромеђе к. п. број 602 (КО Петровац) и к. п. бр. 487 и 4656 одакле креће ка југозападу спољним границама к. п. бр. 487, 488 и 4590 (КО Гајтан) све до међе ове катастарске парцеле са к. п. број 5136 одакле наставља прво ка североистоку спољном границом к. п. бр. 4590 и 488 а затим ка северу обухватајући к. п. бр. 487, 486, 485 одакле наставља ка западу спољном границом к. п. бр. 506, 4538, 4539, 4536, 4537 па опет к. п. бр. 4538 и 506, затим обухватајући к. п. број 489, 490, 491, 492 иде спољном границом к. п. бр. 506, 496, 495, па опет к. п. бр. 496, 494 и опет 496 све до међе са к. п. број 5128 одакле креће ка југоистоку захватајући део ове к. п. а затим се враћа ка северозападу спољном границом к. п. број 3642 све до међе са к. п. број 3643 одакле наставља на север пресецајући к. п. број 5128 у тачки (Y=7544417 X=4756453) одакле наставља на север спољном границом к. п. бр. 496, 493 па опет к. п. бр. 496, 506, 497, 498, 497, 506 обухватајући к. п. бр. 499, 500, 501, 502 и 503 наставља ка северу спољном границом к. п. број 506 све до к. п. број 505 одакле креће прво ка југозападу спољном границом к. п. број 506 све до међе са к. п. број 584 одакле наставља ка северозападу и даље спољном границом к. п. број 506 и међе са к. п. бр. 585, 587, 586, 588, 591, 615, 618, 646, 645, 653, 654, 655, 656 до међе са к. п. број 5103 одакле иде на север до међе са к. п. број 5102 одакле креће ка западу спољном границом к. п. бр. 813, 811, па опет к. п. број 813 до крајње северне тачке међе те к. п. и к. п. број 802 и тачке (Y=7542992 X=4759063) одакле пресеца к. п. број 813 до тачке (Y=7542998 X=4759115) одакле наставља на север спољном границом к. п. број 813 и међом са к. п. бр. 807, 806, 805, 804, 803, 812 до тачке (Y=7543073 X=4759237) у којој сече к. п. број 5102 и даље наставља по спољној граници к. п. број 423 до тачке (Y=7543012 X=4759263) одакле наставља на север пресецајући к. п. бр. 423, 417 и опет к. п. број 423 у следећим тачкама:

Y

X

1

7543012,20

4759262,98

2

7543095,84

4759448,18

3

7543098,12

4759453,24

4

7543116,02

4759492,88

5

7543216,93

4759639,43

6

7543232,18

4759652,72

7

7543293,43

4759707,43

8

7543328,78

4759739,86

9

7543371,93

4759779,43

10

7543477,43

4759869,43

11

7543566,93

4759791,93

Све до тачке (Y=7543735 X=4759670) и границе КО Ображда одакле прати границу КО Гајтан и Ображде и креће се ка југоистоку спољном границом к. п. бр. 436, 435 па затим наставља у истом смеру али границом КО Боринце и КО Гајтан и спољном границом к. п. бр. 435, 436, 437, 5102, 506, 479, 480, опет к. п. бр. 479, 506 све до почетне тачке описа и тромеђе КО Боринце, КО Гајтан и КО Слишане.

Опис границе режима заштите II степена

Локалитет „Рударе – Девојачки крш”

Опис границе западног дела почиње од тромеђе катастарских општина Равни Шорт (к. п. број 235/1), Дешишка (к. п. број 1) и Рударе (к. п. број 1415) одакле креће ка северу спољном границом КО Рударе и међом са КО Равни Шорт и то спољном границом к. п. бр. 1415, 1124, 1129, 1131, 1122, 1120, 1119 па опет к. п. број 1131 до међе са к. п. број 1133 одакле креће натраг на југоисток и даље спољном границом к. п. број 1131, затим к. п. бр. 1130, 1129 и 1124 одакле наставља ка североистоку спољном границом к. п. број 1125, а затим ка истоку спољном границом к. п. број 1162 до тачке (Y=7526276 X=4767918) пресецајући к. п. број 1780 настављајући спољном границом к. п. број 1194 до тачке (Y=7526353 X=4767911) пресецајући к. п. број 1214/1 и даље спољном границом к. п. бр. 1211, 1212, 1213 до међе са к. п. број 1781/2 одакле спољном границом к. п. број 1213 наставља јужно обухватајући и пратећи спољном границу к. п. бр. 1212, 1211, 1379/2, 1379/1, 1380, 1381, 1382, 1383, 1415, 1417, па опет к. п. број 1415 све до границе са КО Дешишка и даље настављајући ка југу пратећи спољну границу к. п. бр. 1, 82, 79, опет к. п. број 82, и опет к. п. број 1 која се граничи са к. п. бр. 80, 85, 86, 87, све до међе са к. п. број 96 одакле наставља на северозапад и даље спољном границом к. п. број 1 и међом са к. п. бр. 95, 97, 1002, 100, 101, 102, 103, 112, 113, 115/2, 117, 119 све до границе са КО Равни Шорт одакле креће на север све до почетне тачке и тромеђе катастарских општина Равни Шорт, Дешишка и Рударе.

У оквиру источног дела предеоне целине „Рударе–Девојачки крш” следеће парцеле изузете су из ове предеоне целинe: к. п. бр. 1163, 1164, 1165, 1166, 1167/1, 1167/2, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/1, 1178/2, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1780 (део), 1781/2.

Опис границе источног дела почиње од међе катастарских општина Дешишка и Рударе одакле креће на север спољном границом к. п. број 1763 (КО Рударе), до међе са к. п. број 1750/2 одакле наставља ка истоку пратећи спољну границу к. п. бр. 1763, 1745, 1724, 1720, 1721, 1713, а затим даље на север спољном границом к. п. број 1483 до тачке (Y=7526494,11 X=4767430,12) одакле наставља на исток пратећи спољну границу к. п. број 1483 све до тачке (Y=7526568,63 X=4767345,26) у којој сече к.п. број 1373 и даље наставља спољном границом к. п. број 1362 поново пресецајући к. п. број 1373 у тачки (Y=7526675,52 X=4767346) и даље настављајући ка истоку спољном границом к. п. бр. 1483, 1782, до тачке (Y=7526705,72 X=4767340,43) одакле креће ка југу спољном границом к. п. број 1493, а затим пресеца к. п. број 1782 у тачки (Y=7526731,61 X=4767255,72) и наставља ка југу опет спољном границом к. п. број 1483 све до тачке (Y=7526887,29 X=4767070,88) где поново пресеца к. п. број 1782 одакле наставља прво ка северу спољном границом к. п. број 1657 до међе са к. п. број 1505 одакле наставља на југоисток све до међе са к. п. број 1658 одакле се враћа на југозапад па затим поново на исток и даље пратећи спољну границу к. п. број 1657 све до тачке (Y=7527338,5 X=4766982,76) где сече к. п. број 1783 и наставља да прати спољну границу к. п. број 1783 до к. п. број 1626 одакле креће ка југоистоку пратећи спољну границу к. п. број 1626 па затим поново к. п. бр. 1783, 1674 до тачке (Y=7528026,83 X=4766231,48) пресецајући к. п. број 1798 одакле наставља на север спољном границом к. п. бр. 2047/1, 2070/3, 2070/2 па опет к. п. бр. 2047/1, 2065, 2064, па опет настављајући према северу спољном границом к. п. број 2047/1 до тачке (Y=7528068 X=4767920,28) одакле наставља ка западу, а затим спољном границом к. п. број 2047/2 наставља прво према југу до међе са к. п. број 1516 одакле наставља према западу до к. п. број 2043 одакле пратећи спољну границу к. п. бр. 2043, 2042 иде ка северу пресецајући у тачки (Y=7526782,58 X=4767843,1) к. п. број 2035, даље настављајући ка североистоку пратећи спољну границу к. п. бр. 2030, 2043 до међе са к. п. број 2037 одакле наставља ка северозападу спољном границом к. п. бр. 2043, 2026, к. п. број 2022 обухватајући целу к. п. број 2021 и враћајући се ка југоистоку спољном границом к. п. бр. 2022, 2043, 2044 па опет спољном границом к. п. број 2047/1 наставља ка североистоку обухватајући к. п. број 522 и даље настављајући ка северу к. п. бр. 2047/1, 2045, 2007 одакле креће ка истоку спољном границом к. п. бр. 2007, 2008 па на југоисток поново спољном границом к. п. бр. 2008, 2045, 2047/1 захватајући к. п. број 2046 одакле креће ка североистоку па на север поново спољном границом к. п. број 2047/1 све до међе са к. п. број 1976 одакле креће ка југу пратећи спољну границу к. п. бр. 2047/1, 1977/2 и опет к. п. број 2047/1 одакле креће ка истоку пратећи спољне границе к. п. бр. 2047/3, 1974, 1972 па опет к. п. број 2047/1 све до међе КО Рударе и КО Велико Пупавце. Одавде граница креће ка југу спољном границом к. п. број 780 (КО Велико Пупавце), затим к. п. број 783 па к. п. број 784 одакле креће ка истоку пресецајући к. п. број 1478 у тачки (Y=7529332,20 X=4767429,87) и пратећи спољну границу к. п. бр. 832, 831, 836 пресецајући к. п. број 1479 у тачки (Y=7529537,72 X=4767578,04) обухватајући к. п. број 749/1 па даље ка југу поново пресецајући к. п. број 1479 у тачки (Y=7529565,88 X=4767535,07) пратећи спољне границе к. п. бр. 836, 831, 826 све до међе са к. п. број 839 одакле креће ка северу спољном границом к. п. бр. 826, 827, 843, 720 одакле креће поново ка југу спољном границом к. п. бр. 720, 721 поново к. п. бр. 720, 719 поново пресецајући к. п. број 1479 у тачки (Y=7529865,1 X=4767303,1) настављајући ка југу спољном границом к. п. бр. 826, 849, опет к. п. бр. 826, 1025/2, 868, 1022, 1021, 1016, 1017, 1009 одакле спољном границом к. п. број 981 наставља према истоку обухватајући и к. п. број 1008 пресецајући к. п. број 968 у тачки (Y=7530408,45 X=4766215,18), обухватајући целу к. п. број 980 и крећући се ка западу спољном границом к. п. бр. 980, 968, 981, 1017, 1019, 1020, 1021, 1022, 1027, 1026, 1025/1, 1025/2, 826 све до међе КО Велико Пупавце и КО Рударе одакле наставља на запад спољном границом к. п. бр. 2047/1, 2080, 1798, 1783, 2105, 2107 (КО Рударе), пресецајући к. п. број 2107 у тачки (Y=7527917,67 X=4765753,7) и даље настављајући спољном границом к. п. број 2130 до међе са к. п. број 2123 одакле наставља на север спољном границом к. п. бр. 2130, 2107 пресецајући ову парцелу у тачки (Y=7527910,19 X=4765949,17) па даље спољном границом к. п. број 2105 и поновно пресецајући к. п. број 2107 у тачки (Y=7527865,06 X=4766081,24) наставља ка северозападу спољном границом к. п. бр. 2107, 1657 до тачке (Y=7527012,22 X=4766756,88) где пресеца к. п. број 1782 па наставља ка југозападу спољном границом к. п. бр. 1710, 1713, 1721, 1720, 1723, 1724, 1763 одакле наставља ка југу спољном границом к. п. број 1742 до међе КО Рударе и КО Дешишка па даље према југу спољном границом к. п. бр. 36, 38, 37, опет к. п. број 38, опет к. п. бр. 36, 353 (КО Дешишка), па наставља ка југу спољном границом к. п. бр. 332, 331, до тачке (Y=7527023,47 X=4765376,51) где пресеца к. п. број 1010 па наставља даље на исток обухватајући к. п. бр. 302, 303, до тачке (Y=7527028,75 X=4765318,06) одакле поново иде на југ спољном границом к. п. број 332 до тачке (Y=7526970,65 X=4765203,23) пресецајући к. п. број 353 и настављајући ка западу спољном границом к. п. бр. 358, 366, 367, 368 настављајући на југ спољном границом к. п. бр. 383, 384, 362, 361 до тачке (Y=7526735,69 X=4765066,62) пресецајући к. п. број 1004 и настављајући ка југу спољном границом к. п. бр. 524, 526, опет к. п. бр. 524, 1004, 513 до међе са к. п. број 509 одакле понов креће ка северу спољном границом к. п. бр. 513, 1004 пресецајући ту к. п. поново у тачки (Y=7526423,03 X=4764669,36) и даље настављајући ка северу спољном границом к. п. бр. 390, 389/1, 387/1, 381, 368, 36, 26 све до почетне тачке описа и међе катастарских општина Дешишка и Рударе.

Локалитет „Соколовица”

Опис границе почиње од међе катастарских општина Висока и Велико Пупавце крећући ка западу спољном границом к. п. бр. 2927, 2926, 2925 (КО Висока), све до међе са к. п. број 2916 одакле наставља на север спољном границом к. п. бр. 2925, 2924, 2915 одакле креће ка истоку спољном границом к. п. бр. 2914, 2913, 2912, 2910 до међе са к. п. број 2900 одакле наставља на север спољном границом к. п. број 2910 све до границе КО Висока и КО Космача одакле наставља на север спољном границом к. п. бр. 3607 (КО Космача), 3522, 3521, 3520 одакле креће на исток спољном границом к. п. бр. 3520, 3541, 3546 одакле граница креће на југ по спољној граници к. п. бр. 3539, 3532, 3529, 3530, 3523/1, 3523/2 одакле иде ка северу спољном границом к. п. бр. 3524, 3607 све до међе са к. п. број 3606 одакле креће на југоисток до међе са к. п. број 3601 одакле наставља у смеру истока, и даље по спољној граници к. п. бр. 3607, 3609 и опет к. п. број 3607 све до тачке (Y=7529879,31 X=4771984,96) пресецајући реку и к. п. број 3726 одакле наставља спољном границом к. п. број 3607 ка северозападу а затим од к. п. број 3584 креће на запад спољном границом к. п. број 3574/1, 3574/2, пресецајући поново к. п. број 3726 у тачки (Y=7529457,18 X=4772114,65) и обухватајући њен западни крак у потпуности а затим на север поново спољним границама к. п. бр. 3574/2, 3574/1, 3583, 3582, 3581, 3584 до тачке (Y=7529527,68 X=4772436,14) одакле наставља на исток пратећи спољну границу к. п. број 3607 до к. п. број 3725, одакле креће на југоисток спољном границом те парцеле и к. п. бр. 3714, 3713 и опет к. п. број 3714 до тачке (Y=7532269,03 X=4771911,67) одакле пресецајући к. п. број 3714 наставља ка југозападу по тачкама са координатама:

Y

X

1

7532268,72

4771911,28

2

7532263,39

4771905,44

3

7532261,95

4771903,86

4

7532208,89

4771845,68

5

7532194,05

4771799,31

6

7532163,21

4771764,36

7

7532118,11

4771693,25

8

7532109,75

4771680,07

9

7532107,47

4771648,77

10

7532113,18

4771596,69

11

7532113,18

4771583,90

12

7532087,59

4771566,08

13

7532072,52

4771545,98

14

7532070,50

4771539,94

15

7532050,33

4771479,50

16

7532030,22

4771445,24

17

7532017,55

4771425,03

18

7532002,07

4771394,16

19

7531985,71

4771379,50

20

7531939,04

4771360,40

21

7531916,69

4771353,18

22

7531877,02

4771350,72

23

7531863,24

4771344,72

24

7531839,71

4771324,62

25

7531810,47

4771300,41

26

7531795,11

4771289,48

27

7531790,18

4771286,23

28

7531759,76

4771266,14

29

7531725,49

4771238,96

30

7531717,79

4771220,80

31

7531715,48

4771215,36

32

7531707,68

4771216,06

33

7531691,33

4771214,44

34

7531675,56

4771213,92

35

7531668,45

4771216,38

36

7531665,20

4771217,50

37

7531661,80

4771218,68

38

7531652,80

4771223,97

39

7531642,75

4771234,55

40

7531633,75

4771247,78

41

7531626,87

4771256,78

42

7531620,33

4771266,78

43

7531614,78

4771269,91

44

7531603,06

4771268,42

45

7531594,60

4771264,19

46

7531577,66

4771260,48

47

7531567,08

4771255,72

48

7531549,62

4771261,01

49

7531524,75

4771268,42

50

7531507,81

4771275,83

51

7531493,52

4771283,24

52

7531474,47

4771303,34

53

7531463,36

4771317,10

54

7531459,41

4771321,40

55

7531451,19

4771330,33

56

7531443,48

4771336,19

57

7531433,69

4771348,89

58

7531427,08

4771362,38

59

7531424,70

4771372,70

60

7531425,23

4771389,90

61

7531427,34

4771408,16

62

7531429,46

4771419,80

63

7531431,84

4771432,50

64

7531434,49

4771446,26

65

7531434,22

4771461,34

66

7531436,07

4771477,48

67

7531439,36

4771490,25

68

7531449,83

4771510,55

69

7531454,07

4771519,55

70

7531456,71

4771530,66

71

7531458,56

4771541,51

72

7531460,42

4771550,50

73

7531460,15

4771557,38

74

7531458,03

4771561,88

75

7531447,98

4771571,14

76

7531438,19

4771581,46

77

7531427,61

4771589,13

78

7531413,58

4771596,27

79

7531398,50

4771596,80

80

7531386,75

4771598,23

81

7531375,75

4771601,57

82

7531366,22

4771603,42

83

7531353,79

4771603,95

84

7531344,79

4771605,80

85

7531338,23

4771609,18

86

7531304,79

4771605,17

87

7531255,33

4771596,13

88

7531240,31

4771589,81

89

7531218,37

4771580,58

90

7531187,08

4771565,68

91

7531149,83

4771552,65

92

7531108,10

4771538,86

93

7531065,21

4771520,66

94

7531049,44

4771512,27

95

7531032,11

4771502,73

96

7531023,09

4771492,06

97

7531018,06

4771487,64

98

7531012,36

4771482,56

99

7530991,72

4771458,60

100

7530988,97

4771453,29

све до тачке (Y=7530986,89 X=4771449,8) и к. п. број 3725 одакле даље наставља ка југу спољном границом к. п. број 3725 све до границе КО Космача и КО Велико Пупавце одакле наставља на запад по граници ове две општине спољном границом к. п. број 3727 све до тачке (Y=7530560,91 X=4771260,55) одакле пресеца к. п. број 85 по тачкама са координатама:

Y

X

1

7530561,31

4771260,14

2

7530565,77

4771253,07

3

7530579,81

4771230,82

4

7530583,59

4771224,82

5

7530583,66

4771224,72

6

7530600,90

4771186,87

7

7530614,37

4771159,93

8

7530627,03

4771135,55

9

7530633,89

4771124,71

10

7530657,74

4771087,06

11

7530688,85

4771041,27

12

7530715,39

4771004,63

13

7530727,10

4770984,43

14

7530746,90

4770960,46

15

7530770,47

4770926,38

16

7530783,54

4770912,91

17

7530791,62

4770898,10

18

7530816,40

4770876,68

19

7530847,11

4770846,37

20

7530856,00

4770817,69

21

7530857,00

4770801,86

22

7530857,62

4770792,09

23

7530857,62

4770768,52

24

7530849,27

4770735,66

25

7530841,19

4770715,19

26

7530836,61

4770687,31

27

7530837,41

4770673,03

28

7530842,94

4770652,42

29

7530858,43

4770630,06

30

7530860,51

4770626,90

31

7530888,73

4770584,27

32

7530907,92

4770560,19

33

7530911,60

4770555,58

34

7530924,67

4770536,19

35

7530942,31

4770512,21

36

7530958,34

4770487,43

37

7530978,95

4770463,86

38

7531005,08

4770443,25

39

7531042,92

4770414,56

40

7531055,21

4770407,02

41

7531083,33

4770389,78

42

7531105,69

4770368,77

43

7531110,27

4770352,34

44

7531124,08

4770331,05

45

7531130,01

4770318,39

46

7531138,49

4770285,93

47

7531149,40

4770251,05

48

7531165,43

4770206,87

49

7531175,57

4770179,08

50

7531176,74

4770175,89

51

7531191,42

4770149,76

52

7531216,75

4770114,88

53

7531225,50

4770103,83

54

7531234,39

4770079,05

55

7531239,91

4770062,62

56

7531175,66

4770004,59

57

7531125,52

4769964,95

58

7531124,72

4769964,33

59

7531123,66

4769961,39

све до тачке (Y=7531120,24 X= 4769951,94) даље настављајући на југозапад спољном границом к. п. број 66, 65 до тачке са координатама (Y=7530892,34 X=4769914,95) где пресеца к. п. број 1470 одакле креће ка југу спољном границом к. п. број 85 до међе са к. п. број 145 одакле креће ка северозападу спољном границом к. п. број 85, 45, 46, па опет 85 натраг до почетне тачке и међе КО Велико Пупавце и КО Висока.

Локалитет „Радан”

Локалитет „Радан” састоји се од три одвојене целине, а налази се у целости у општини Прокупље.

Прва целина је део к. п. број 1800 (КО Власово) тј. одређена је тачкама са координатама:

Y

X

1

7539912,72

4762617,73

2

7539985,75

4762502,88

3

7539944,97

4762518,05

4

7539911,89

4762539,58

5

7539884,70

4762553,17

6

7539851,41

4762565,72

7

7539809,58

4762580,88

8

7539797,31

4762589,98

9

7539783,96

4762599,88

10

7539753,46

4762626,03

11

7539727,84

4762650,08

12

7539703,55

4762673,37

13

7539702,22

4762674,65

14

7539680,96

4762697,48

15

7539657,86

4762719,10

16

7539627,89

4762730,95

17

7539608,90

4762731,32

18

7539568,98

4762732,69

19

7539536,40

4762740,18

20

7539497,71

4762755,00

21

7539486,73

4762767,02

22

7539464,94

4762786,55

23

7539449,78

4762795,78

24

7539480,28

4762865,15

25

7539481,33

4762895,65

26

7539473,66

4762922,84

27

7539460,59

4762952,82

28

7539447,51

4762970,25

29

7539432,35

4763007,19

30

7539417,01

4763042,58

31

7539413,96

4763067,50

32

7539400,15

4763103,06

33

7539400,02

4763103,40

34

7539382,59

4763136,17

35

7539365,16

4763159,87

36

7539360,12

4763164,88

37

7539339,17

4763186,19

38

7539325,36

4763239,76

39

7539314,72

4763306,96

40

7539290,75

4763440,66

41

7539289,62

4763446,97

42

7539288,80

4763607,85

43

7539296,44

4763715,24

44

7539335,32

4763834,65

45

7539337,00

4763838,72

46

7539361,99

4763878,35

47

7539396,19

4763932,61

48

7539465,71

4764022,71

49

7539467,48

4764029,08

50

7539471,67

4764035,93

51

7539472,63

4764029,76

52

7539475,01

4764018,81

53

7539479,48

4764006,37

54

7539480,72

4764002,94

55

7539485,96

4763990,71

56

7539490,72

4763979,92

57

7539491,81

4763971,91

58

7539492,31

4763968,17

59

7539494,06

4763962,30

60

7539494,22

4763950,55

61

7539493,42

4763948,64

62

7539494,37

4763939,75

63

7539494,69

4763933,88

64

7539495,96

4763925,62

65

7539497,23

4763919,91

66

7539498,34

4763909,75

67

7539499,77

4763902,61

68

7539501,36

4763898,16

69

7539503,74

4763891,81

70

7539508,50

4763881,17

71

7539510,57

4763870,86

72

7539512,31

4763866,09

73

7539513,58

4763858,47

74

7539515,81

4763854,03

75

7539518,82

4763848,79

76

7539522,00

4763846,73

77

7539527,24

4763842,76

78

7539533,59

4763838,47

79

7539538,19

4763834,66

80

7539539,94

4763832,91

81

7539542,32

4763829,10

82

7539544,38

4763825,61

83

7539547,40

4763821,48

84

7539549,78

4763818,94

85

7539555,02

4763815,29

86

7539558,83

4763810,37

87

7539562,80

4763805,13

88

7539567,56

4763800,85

89

7539573,11

4763796,24

90

7539578,35

4763793,07

91

7539581,21

4763792,27

92

7539588,99

4763791,00

93

7539601,21

4763787,51

94

7539602,80

4763785,29

95

7539611,06

4763773,54

96

7539614,23

4763766,87

97

7539619,63

4763750,52

98

7539624,55

4763735,12

99

7539629,15

4763723,85

100

7539631,69

4763719,09

101

7539637,25

4763713,69

102

7539644,39

4763706,87

103

7539648,68

4763702,26

104

7539654,87

4763694,64

105

7539657,57

4763692,26

106

7539663,76

4763688,61

107

7539669,79

4763683,05

108

7539678,05

4763674,32

109

7539687,41

4763663,05

110

7539694,24

4763651,94

111

7539700,59

4763640,83

112

7539703,92

4763634,00

113

7539707,10

4763626,54

114

7539710,75

4763621,78

115

7539719,32

4763610,51

116

7539725,23

4763602,35

117

7539731,12

4763593,01

118

7539732,34

4763587,65

119

7539732,58

4763576,29

120

7539732,10

4763573,80

121

7539731,71

4763571,77

122

7539729,80

4763565,90

123

7539729,17

4763561,77

124

7539728,37

4763554,78

125

7539728,05

4763543,99

126

7539728,05

4763537,80

127

7539727,58

4763531,61

128

7539726,94

4763521,92

129

7539726,15

4763518,91

130

7539726,15

4763515,41

131

7539726,47

4763508,11

132

7539726,47

4763501,92

133

7539724,24

4763497,32

134

7539722,66

4763493,35

135

7539721,39

4763487,95

136

7539719,96

4763482,23

137

7539718,37

4763478,90

138

7539718,05

4763476,84

139

7539718,53

4763474,14

140

7539719,80

4763471,12

141

7539722,66

4763464,61

142

7539726,63

4763457,15

143

7539730,12

4763451,44

144

7539733,77

4763444,93

145

7539734,66

4763442,49

146

7539735,04

4763441,44

147

7539735,73

4763437,54

148

7539736,76

4763431,78

149

7539737,22

4763428,94

150

7539737,62

4763426,52

151

7539737,93

4763424,34

152

7539737,69

4763422,25

153

7539736,76

4763418,42

154

7539735,24

4763413,37

155

7539731,73

4763407,57

156

7539730,07

4763404,38

157

7539728,69

4763401,75

158

7539725,51

4763396,19

159

7539724,83

4763395,03

160

7539723,00

4763391,96

161

7539722,08

4763388,39

162

7539721,28

4763386,27

163

7539720,22

4763384,15

164

7539718,24

4763380,05

165

7539715,59

4763370,79

166

7539714,14

4763365,50

167

7539711,09

4763356,64

168

7539707,79

4763347,38

169

7539706,20

4763341,29

170

7539706,07

4763336,53

171

7539705,54

4763329,25

172

7539706,07

4763324,36

173

7539706,99

4763320,92

174

7539707,66

4763315,23

175

7539708,32

4763309,01

176

7539709,51

4763299,62

177

7539711,09

4763292,74

178

7539713,21

4763287,45

179

7539715,06

4763281,36

180

7539717,05

4763275,41

181

7539717,97

4763268,66

182

7539719,30

4763262,18

183

7539719,83

4763256,89

184

7539721,28

4763251,86

185

7539723,79

4763244,45

186

7539725,65

4763237,84

187

7539725,91

4763234,13

188

7539726,57

4763230,83

189

7539728,03

4763227,39

190

7539728,56

4763224,74

191

7539728,82

4763216,94

192

7539730,54

4763210,32

193

7539730,81

4763207,81

194

7539731,60

4763202,12

195

7539732,13

4763191,14

196

7539733,37

4763187,09

197

7539734,22

4763182,65

198

7539735,49

4763180,95

199

7539739,93

4763176,72

200

7539744,80

4763172,70

201

7539753,06

4763165,71

202

7539756,91

4763161,86

203

7539757,29

4763161,48

204

7539767,66

4763149,63

205

7539770,63

4763144,76

206

7539772,95

4763138,62

207

7539773,80

4763137,14

208

7539777,19

4763132,06

209

7539782,27

4763125,71

210

7539787,56

4763117,88

211

7539789,25

4763113,64

212

7539789,25

4763108,14

213

7539788,62

4763101,37

214

7539786,92

4763091,84

215

7539786,08

4763085,28

216

7539788,62

4763077,45

217

7539791,16

4763066,23

218

7539792,43

4763051,62

219

7539793,27

4763036,38

220

7539791,40

4763023,79

221

7539786,76

4762933,27

222

7539812,64

4762824,42

223

7539848,22

4762728,85

224

7539855,53

4762716,26

225

7539909,57

4762623,16

Друга целина се такође налази на подручју КО Власово а одређују је следеће к. п. бр. 1968/2, 1969, 2148 (део), 2098. Граница почиње од најсеверније тачке овог локалитета тј. међе к. п. бр. 1909, 1907, 1867 и 1969 и креће према југоистоку пратећи границу к. п. бр. 1969, 1968/2 са једне и к. п. бр. 1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862 са друге, пресеца пут к. п. број 2148 и наставља према истоку границом к. п. број 2098 са једне и к. п. бр. 1855, 1853, 1844, 1843, 1842 са друге стране до локалног пута к. п. број 2149 одакле скреће ка југу пратећи овај пут и спољну границу к. п. број 2098 до међе са к. п. број 2097. Одавде граница скреће ка југозападу пратећи к. п. број 2098 са једне и к. п. бр. 2097, 2096, 2091, 2095, 2094, 2080, 2078 са друге стране, поново пресецајући пут к. п. број 2148 и настављајући ка западу границом овог пута к. п. бр. 2148 и 2028, а затим границом к. п. број 1968/2 са једне и к. п. бр. 2027, 2025, 2024, 2019, 2023, 1968/1 са друге стране до међе са к. п. број 1959. Одавде граница скреће ка северу пратећи к. п. бр. 1968/2 и 1969 са једне и к. п. бр. 1959, 1962, 1961, опет к. п. бр. 1962, 1960, 1955 са друге стране до међе са к. п. бр. 1950, 1949. Затим граница мења смер у правцу истока а касније севера пратећи границу к. п. број 1969 са једне и к. п. бр. 1949, 1948, 1919, 1911, 1910, и опет к. п. бр. 1911, 1907 са друге стране све до почетне тачке описа тј. међе к. п. бр. 1909, 1907, 1867 и 1969.

Опис границе трећег и највећег дела локалитета „Радан” почиње од тромеђе катастарских општина Драги Део, Магаш – Добра Вода, и Богујевац (к. п. број 1072) одакле креће на југ спољном границом к. п. број 1072 (КО Богујевац) до тачке (Y=7542133,67 X=4763191,94) одакле наставља према северу следећим тачкама:

Y

X

1

7542133,12

4763192,19

2

7542114,48

4763263,10

3

7542112,84

4763271,85

4

7542094,13

4763376,75

5

7542080,58

4763438,66

6

7542070,80

4763483,36

7

7542067,21

4763577,76

8

7542070,12

4763617,64

9

7542072,81

4763654,57

10

7542105,74

4763784,14

11

7542134,60

4763854,86

12

7542152,76

4763899,36

13

7542218,28

4764026,60

14

7542235,78

4764044,69

15

7542280,56

4764091,01

16

7542294,47

4764105,39

17

7542376,85

4764205,71

18

7542378,89

4764208,83

19

7542406,43

4764251,01

20

7542462,26

4764336,54

21

7542530,02

4764435,68

22

7542529,88

4764435,88

23

7542526,85

4764440,31

24

7542427,84

4764584,92

25

7542405,84

4764617,05

26

7542403,95

4764620,59

27

7542370,19

4764658,58

28

7542256,41

4764789,77

29

7542250,12

4764797,35

30

7542239,37

4764787,07

31

7542227,73

4764770,66

32

7542202,86

4764756,37

33

7542190,16

4764769,60

34

7542167,20

4764792,49

35

7542156,22

4764821,86

36

7542174,04

4764868,24

37

7542155,84

4764897,87

38

7542132,13

4764912,90

39

7542121,34

4764927,51

40

7542109,69

4764945,50

41

7542094,24

4764974,50

42

7542082,81

4764987,62

43

7542080,48

4764992,49

44

7542086,20

4764998,84

45

7542084,56

4764999,86

46

7542025,07

4765060,43

47

7541981,83

4765096,92

48

7541872,36

4765189,29

49

7541782,33

4765276,22

50

7541772,28

4765285,92

51

7541756,14

4765301,51

52

7541704,64

4765368,05

53

7541677,18

4765450,61

све до к. п. број 999 и тачке (Y=7541685,84 X=4765550,4) па прати спољну границу к. п. број 999 ка југозападу до тачке (Y=7541589,44 X=4765436,84) одакле наставља по тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7541589,27

4765436,99

2

7541578,79

4765384,28

3

7541588,81

4765343,00

4

7541621,47

4765307,93

5

7541648,93

4765301,51

6

7541679,59

4765292,90

7

7541707,24

4765268,45

8

7541728,05

4765232,12

9

7541731,69

4765225,76

10

7541753,53

4765171,85

11

7541768,71

4765089,59

12

7541770,57

4765046,20

13

7541776,78

4765015,54

14

7541781,79

4764972,26

15

7541774,18

4764939,19

16

7541744,87

4764857,63

17

7541744,83

4764853,45

18

7541727,37

4764805,52

19

7541692,70

4764742,02

20

7541666,65

4764694,30

21

7541626,57

4764635,38

22

7541606,53

4764584,08

23

7541599,52

4764538,39

24

7541574,47

4764422,16

25

7541582,08

4764345,00

26

7541560,64

4764237,99

27

7541559,83

4764235,63

28

7541527,66

4764141,60

29

7541489,99

4764054,02

30

7541449,91

4763987,49

31

7541446,84

4763977,13

32

7541437,48

4763945,61

33

7541396,60

4763955,02

34

7541332,16

4763979,47

35

7541290,96

4763993,42

36

7541286,99

4763992,91

37

7541285,31

4763993,74

38

7541259,62

4764006,33

39

7541271,65

4763834,51

40

7541274,90

4763788,09

41

7541298,23

4763535,76

42

7541308,72

4763442,00

43

7541316,18

4763375,32

44

7541325,15

4763124,78

45

7541330,27

4763074,18

46

7541337,71

4763000,59

47

7541368,94

4762871,74

48

7541408,14

4762754,67

до границе са КО Магаш – Добра Вода одакле наставља на југозапад спољном границом к. п. број 1072 (КО Богујевац) до тачке (Y= 7540210,52 X= 4762145,26) одакле наставља ка северу до границе КО Богујевац са КО Власово по тачкама:

Y

X

1

7540216,17

4762164,00

2

7540240,03

4762243,24

3

7540245,25

4762297,45

4

7540251,19

4762351,58

5

7540256,41

4762399,12

6

7540264,76

4762475,24

7

7540274,38

4762609,57

8

7540276,69

4762641,92

9

7540285,72

4762689,94

10

7540287,49

4762699,36

11

7540292,06

4762723,67

12

7540304,04

4762787,46

13

7540304,33

4762791,65

14

7540305,52

4762797,96

15

7540308,81

4762845,53

16

7540309,37

4762862,79

17

7540311,16

4762879,52

18

7540312,57

4762899,81

19

7540313,67

4762908,49

20

7540321,64

4762963,96

21

7540337,77

4762998,24

22

7540351,65

4763027,05

23

7540360,16

4763044,71

24

7540363,99

4763046,31

25

7540447,72

4763258,57

26

7540379,88

4763248,07

27

7540375,84

4763247,97

28

7540344,59

4763233,06

29

7540279,01

4763207,96

30

7540262,25

4763201,54

31

7540223,23

4763196,82

32

7540191,93

4763134,02

33

7540180,03

4763111,67

34

7540175,97

4763104,04

35

7540153,98

4763062,74

36

7540108,18

4763003,39

37

7540082,64

4762983,61

и тачке (Y= 7540037,65 X= 4763067,89) одакле наставља на север захватајући део к. п. број 1800 (КО Власово) и следећим тачкама:

Y

X

1

7540009,89

4763114,02

2

7539964,74

4763189,04

3

7539958,62

4763203,50

4

7539940,60

4763246,09

5

7539922,61

4763288,61

6

7539913,69

4763309,69

7

7539895,36

4763353,01

8

7539849,32

4763554,14

9

7539844,37

4763575,77

10

7539827,61

4763648,97

11

7539778,00

4763774,65

12

7539775,73

4763780,40

13

7539763,10

4763812,39

14

7539725,16

4763889,63

15

7539707,98

4763930,29

16

7539705,25

4763934,72

17

7539691,28

4763970,13

18

7539690,58

4764006,44

19

7539701,05

4764030,56

20

7539703,05

4764035,17

21

7539704,68

4764038,91

22

7539724,05

4764083,55

23

7539736,96

4764108,59

24

7539749,37

4764132,66

25

7539776,23

4764184,78

26

7539778,63

4764202,96

27

7539786,04

4764259,07

28

7539786,26

4764260,73

29

7539786,62

4764263,51

30

7539786,80

4764264,86

31

7539786,02

4764317,17

32

7539785,45

4764355,10

33

7539785,42

4764357,18

34

7539785,41

4764357,76

35

7539774,46

4764408,41

36

7539775,07

4764415,40

37

7539773,34

4764416,66

38

7539778,32

4764424,03

39

7539778,58

4764424,19

40

7539785,81

4764419,61

41

7539797,39

4764409,03

42

7539807,97

4764400,43

43

7539812,93

4764395,80

44

7539818,55

4764392,49

45

7539828,15

4764388,19

46

7539841,71

4764384,22

47

7539851,96

4764382,57

48

7539852,88

4764382,32

49

7539862,87

4764379,59

50

7539874,12

4764377,94

51

7539883,71

4764377,94

52

7539894,29

4764379,92

53

7539903,55

4764383,56

54

7539919,10

4764386,87

55

7539925,05

4764389,85

56

7539935,96

4764395,80

57

7539945,89

4764402,41

58

7539955,81

4764408,04

59

7539964,08

4764411,34

60

7539971,92

4764413,15

61

7539972,67

4764413,33

62

7539979,95

4764414,65

63

7539989,87

4764417,30

64

7539995,49

4764418,62

65

7540004,09

4764419,28

66

7540014,02

4764418,29

67

7540023,61

4764417,30

68

7540032,54

4764415,64

69

7540040,80

4764415,64

70

7540044,03

4764416,26

све до тачке (Y= 7540047,75 X= 4764416,97) и поново границе КО Власово и КО Богујевац одакле наставља у смеру исток поново пресецајући к. п. број 1702 КО Богујевац по следећим координатама:

Y

X

1

7540055,36

4764420,94

2

7540062,30

4764426,89

3

7540063,54

4764427,97

4

7540067,59

4764431,52

5

7540075,20

4764435,16

6

7540083,47

4764438,13

7

7540095,04

4764441,11

8

7540102,32

4764442,76

9

7540109,60

4764443,42

10

7540117,53

4764441,77

11

7540127,79

4764437,47

12

7540139,03

4764430,86

13

7540147,96

4764423,91

14

7540157,55

4764418,95

15

7540167,47

4764414,98

16

7540177,40

4764412,34

17

7540189,96

4764412,01

18

7540198,23

4764412,67

19

7540207,82

4764416,30

20

7540218,08

4764417,63

21

7540233,29

4764414,98

22

7540242,88

4764412,01

23

7540266,03

4764407,04

24

7540281,91

4764405,39

25

7540291,83

4764402,74

26

7540300,10

4764402,74

27

7540310,68

4764405,72

28

7540322,26

4764408,37

29

7540336,48

4764408,37

30

7540349,38

4764406,38

31

7540362,60

4764400,76

32

7540369,88

4764395,80

33

7540376,83

4764388,52

34

7540383,44

4764384,55

35

7540392,04

4764380,26

36

7540401,96

4764378,27

37

7540410,56

4764376,95

38

7540420,15

4764375,29

39

7540418,16

4764367,56

40

7540418,59

4764367,58

41

7540428,98

4764363,15

42

7540436,69

4764367,36

43

7540448,59

4764364,71

44

7540474,39

4764370,99

до тачке (Y= 7540483,98 X= 4764395,14) и к. п. број 1073 одакле креће на североисток спољном границом к. п. бр. 1073, 1062 до тачке (Y= 7540728,85 X= 4764662,12) одакле поново креће ка западу пресецајући к. п. број 1072 и обухватајући к. п. бр. 1070 и 1069 по следећим тачкама:

Y

X

1

7540713,83

4764661,12

2

7540709,81

4764661,69

3

7540684,18

4764662,18

4

7540679,17

4764661,28

5

7540657,45

4764655,79

6

7540653,59

4764656,87

7

7540632,08

4764650,46

8

7540631,39

4764650,46

9

7540627,19

4764657,61

10

7540610,52

4764650,20

11

7540604,46

4764648,37

12

7540520,48

4764642,18

13

7540482,26

4764639,37

14

7540464,14

4764638,03

15

7540426,76

4764648,76

16

7540344,06

4764672,50

17

7540288,95

4764689,93

18

7540273,65

4764696,86

19

7540269,47

4764700,73

20

7540261,53

4764707,08

21

7540255,16

4764703,83

22

7540236,80

4764710,21

23

7540154,44

4764738,83

24

7540126,67

4764754,44

25

7540115,92

4764760,49

све до границе КО Власово и КО Богујевац и тачке (Y= 7540070,13 X= 4764786,23) одакле поново пресеца к. п. број 1800 (КО Власово) и наставља према северозападу по следећим тачкама:

Y

X

1

7540042,31

4764790,68

2

7539974,38

4764801,56

3

7539925,62

4764809,37

4

7539907,69

4764812,41

5

7539872,49

4764818,39

6

7539844,99

4764823,05

7

7539842,36

4764823,50

8

7539826,26

4764831,00

9

7539821,72

4764833,12

10

7539820,98

4764833,35

све до тачке (Y= 7539798,68 X= 4764840,29) и границе к. п. број 1801 КО Власово одакле наставља ка северозападу пратећи спољну границу к. п. број 1800 и међу са к. п. број 1801 све до тачке (Y= 7539309,56 X= 4765315,61) одакле наставља према северу пресецајући к. п. број 1800 по следећим тачкама:

Y

X

1

7539297,80

4765327,68

2

7539297,80

4765343,66

3

7539297,80

4765369,71

до тачке (Y= 7539297,02 X= 4765388,43) одакле наставља према северу спољном границом к. п. број 1798/1 до границе са КО Власа одакле наставља у правцу северозапад границом КО Власа и КО Власово спољном границом к. п. бр. 451 (КО Власа), 444, 385 све до к. п. број 369 одакле наставља пратећи и даље границу и КО Власа и Власово на запад спољном границом к. п. бр. 452, 469, 470, 60 а затим креће на север и даље пратећи границу ове две катастарске општине по спољној граници к. п. бр. 60, 53, 51, 50, 471 све до најсеверније тачке к. п. број 47 захватајући у потпуности ову к. п. одакле креће на исток пратећи спољну границу к. п. број 47 до тачке (Y= 7537917,76 X= 4767310,96) где пресеца к. п. број 45 одакле креће ка северу пратећи спољну границу к. п. бр. 78, 79/1, 79/2 до међе са к. п. број 1 одакле креће на запад спољном границом к. п. број 1 све до границе КО Власа и КО Власово одакле наставља на запад спољном границом к. п. бр. 755 и 756 (КО Власово) одакле креће на север поново спољном границом к. п. број 755 све до границе КО Власово и КО Арбанашка одакле креће ка западу спољном границом к. п. број 1875 до међе са к. п. број 738 (КО Власово) одакле креће поново југу спољном границом к. п. бр. 556, 554, 702, 555, обухватајући целу к. п. број 632 одакле се враћа на запад поново к. п. бр. 555, 607, па опет к. п. бр. 555, 556 све до међе са к. п. број 561 одакле креће на север настављајући спољном границом к. п. број 556 све до границе КО Власово и КО Арбанашка, одакле наставља на север спољном границом к. п. бр. 1874 (КО Арбанашка), 1873, 1827, 1642 до тачке (Y= 7535889,39 X= 4769626,92) у којој пресеца к. п. број 1650, пратећи спољну границу к. п. бр. 1656, 1655, 1658 до међе са к. п. број 1659 одакле наставља ка истоку спољном границом к. п. број 1657 до тачке (Y=7535890,9 X=4769804,96) где пресеца к. п. број 1827 одакле прати спољну границу те к. п. даље на исток, затим спољном границом к. п. бр. 1873, 1872 па опет к. п. број 1873 до тачке (Y=7536109,82 X=4769655,45) одакле пресеца к. п. број 1823 даље на исток пратећи спољну границу к. п. бр. 1701, 1725/1, 1711/1, 1711/2 па опет к. п. број 1725/1 даље на север спољном границом к. п. бр. 1162/1, 1162/2, па поново к. п. број 1725/1 до к. п. број 993 одакле и даље по спољној граници к. п. број 1725/1 наставља ка југу и даље спољном границом к. п. број 1726, па опет к. п. бр. 1725/1, 1685/1, 1683 одакле наставља према југоистоку до к. п. број 1875 одакле наставља ка северу спољном границом к. п. бр. 1875, 1696, 1697, а затим опет на исток поново спољном границом к. п. бр. 1875, 1871, 1870, 1869, 1870, 1871, 1875, 1868, до границе КО Арбанашка и КО Горњи Статовац одакле наставља на југ спољном границом к. п. бр. 1868 (КО Арбанашка), 1865, 1867, 1875 све до тромеђе КО Арбанашка, КО Горњи Статовац, КО Власа одакле пресеца к. п. бр. 1 и 5 (КО Власа) по тачкама:

Y

X

1

7539152,54

4768443,45

2

7539159,57

4768431,15

3

7539170,94

4768403,01

4

7539190,39

4768381,48

5

7539213,38

4768362,03

6

7539232,20

4768331,30

7

7539253,94

4768287,40

8

7539257,08

4768259,38

9

7539255,37

4768250,93

10

7539252,48

4768236,59

11

7539239,99

4768198,50

12

7539237,94

4768192,23

13

7539236,17

4768186,84

14

7539223,84

4768158,82

15

7539222,54

4768148,73

16

7539214,33

4768084,81

17

7539210,88

4768037,04

18

7539210,56

4768032,54

19

7539217,23

4768002,01

20

7539253,70

4767999,02

21

7539315,11

4768002,79

22

7539321,01

4768002,79

23

7539344,91

4767998,52

24

7539370,34

4767995,71

25

7539429,58

4767989,16

26

7539501,50

4767978,27

27

7539551,78

4767971,44

28

7539565,12

4767969,63

29

7539633,80

4767967,81

30

7539689,66

4767962,18

31

7539756,70

4767978,17

31

7539814,00

4768009,26

32

7539818,25

4768010,95

33

7539819,65

4768012,69

34

7539836,63

4768033,76

35

7539848,08

4768043,39

све до границе КО Власа и КО Средњи Статовац до тачке (Y=7539858,53 X=4768056,39) одакле прати ову границу и спољну границу к. п. број 1 ка југу до међе катастарских општина Власа, Горњи Статовац и Богујевац одакле наставља ка североистоку границом катастарских општина Горњи Статовац и Богујевац и спољном границом к. п. број 1 (КО Богујевац) до међе са к. п. број 3 одакле креће поново на југ спољном границом к. п. бр. 1, 199/2, 252/2, 255/2, 257/2, 268/3, 268/4, 280, до тачке (Y=7540707,43 X=4766345,05) пресецајући к. п. број 995 настављајући ка југоистоку спољним границама к. п. број 1072 све до тачке (Y=7541460,91 X=4765680,38) одакле пресеца к. п. бр. 994, 622, 1000 по тачкама:

Y

X

1

7541503,04

4765764,10

2

7541555,75

4765765,38

3

7541568,74

4765754,45

4

7541574,13

4765749,91

5

7541608,06

4765740,21

6

7541617,54

4765717,48

7

7541619,47

4765712,85

па наставља на исток спољним границама к. п. бр. 835, 999, до тачке (Y=7542053,32 X=4765426,41) пресецајући к. п. број 999 и настављајући на исток спољном границом к. п. број 1072, до тачке (Y=7542449,8 X=4765385,65) где опет пресеца к. п. број 999 захватајући к. п. број 875/1 и опет пресецајући к. п. број 999 у тачки (Y=7542729,71 X=4765464,23) одакле наставља спољном границом к. п. број 1072 до границе КО Богујевац и КО Драги Део одакле наставља на југ границом ове две КО и спољном границом к. п. број 1072 све до почетне тачке и тромеђе катастарских општина Драги Део, Магаш – Добра Вода, и Богујевац (к. п. број 1072).

Локалитет „Горњи Гајтан”

Овај локалитет се састоји од три целине.

Граница прве целине овог локалитета почиње од најзападније тачке овог локалитета тј. oбале Проломске реке односно к. п. број 2152 и тачке са координатама Y=7537922 и X= 4762365 у којој пресеца к. п. број 1800 КО Власово крећући према истоку по тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7537921,86

4762364,89

2

7537959,22

4762378,94

3

7537962,93

4762380,39

4

7538022,98

4762402,58

5

7538060,56

4762406,33

6

7538091,06

4762408,98

7

7538105,13

4762408,81

8

7538190,07

4762404,74

9

7538195,24

4762404,94

10

7538227,51

4762403,45

11

7538265,46

4762398,74

12

7538277,55

4762397,05

13

7538336,61

4762377,27

14

7538390,43

4762383,67

15

7538401,29

4762391,25

16

7538407,77

4762394,82

17

7538452,44

4762424,41

18

7538455,63

4762426,33

19

7538470,52

4762436,52

20

7538485,36

4762436,62

до међе са к. п. број 2137, одакле прати границу к. п. број 1800 са једне и к. п. бр. 2137, 2135, 2134, 2132 са друге стране пресецајући пут (к. п. број 2149) и настављајући ка истоку границом к. п. број 1800 са једне и к. п. бр. 2126 и 2127 са друге стране и најисточније тачке овог локалитета. Одавде граница мења смер ка југозападу пратећу границу к. п. број 1800 са једне и к. п. бр. 2127 и 2129 са друге стране до тачке са координатама Y= 7538872 и X= 4762244 где пресеца к. п. број 1800 до тачке са координатама Y= 7538876 и X= 4762165 и границе са к. п. број 1805, одакле наставља границом ове к. п. и прелази границу КО Власово и КО Пролом пратећи даље ка истоку границу те две општине, тј. Проломску реку и границу к. п. бр. 1125 и 2152 до тачке са координатама Y= 7539261 и X= 4762176 одакле пресеца к. п. број 1059 у смеру југа у тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7539267,19

4762173,20

2

7539301,82

4762157,76

3

7539350,84

4762122,26

4

7539416,73

4762074,99

5

7539447,92

4762050,84

6

7539461,83

4762040,07

7

7539508,94

4762004,84

8

7539512,83

4762003,67

9

7539495,17

4761990,47

10

7539446,48

4761960,46

11

7539438,44

4761955,27

12

7539409,74

4761944,70

13

7539399,12

4761925,88

14

7539385,36

4761906,83

15

7539371,68

4761827,55

16

7539356,76

4761743,62

17

7539355,44

4761737,20

18

7539343,03

4761700,26

19

7539297,50

4761622,44

све до границе са КО Гајтан и тачке са координатама Y= 7539264,7 и X= 47661561,37. Одавде граница наставља границом КО Гајтан и КО Пролом у смеру југозапада све до тачке са координатама Y=7538521 и X=4761140 одакле поново пресеца к. п. број 1059 (КО Пролом) у смеру севера по тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7538513,46

4761208,33

2

7538511,49

4761222,25

3

7538511,05

4761225,62

4

7538501,66

4761285,65

5

7538501,66

4761348,68

6

7538504,76

4761380,67

7

7538513,46

4761407,06

8

7538530,85

4761433,15

9

7538566,87

4761495,25

10

7538595,74

4761556,42

11

7538598,85

4761580,33

12

7538599,34

4761588,59

13

7538598,85

4761686,22

14

7538593,88

4761704,54

15

7538573,70

4761746,15

16

7538565,93

4761763,85

17

7538553,20

4761783,10

18

7538547,51

4761788,41

19

7538528,05

4761805,46

20

7538518,11

4761824,71

21

7538492,96

4761860,73

22

7538481,59

4761870,78

23

7538468,74

4761882,15

24

7538451,33

4761899,73

25

7538449,34

4761901,72

26

7538442,42

4761904,68

до тачке са координатама Y=7538431 и X=4761908 и пресеца к. п. број 1113 и наставља у смеру северозапада границом к. п. бр. 1057 и 1059 до границе КО Пролом и КО Власово пресецајући Проломску реку и к. п. бр. 1125 (КО Пролом) и 2152 (КО Власово) у тачкама са следећим координатама: Y=7538304 и X=4762034 и Y=7538304 и X=4762049 и даље наставља низводно обалом реке и к. п. бр. 1802 и 1800 до почетне тачке описа прве целине овог локалитета тј. тачке са координатама Y=7537922 и X=4762365.

Друга целина се налази у потпуности у КО Гајтан

Граница друге целине овог локалитета почиње од најсеверније тачке овог локалитета тј. међе к. п. бр. 161, 163, 213 и 233 одакле граница иде у смеру југоистока границом к. п. бр. 233, 240 са једне и к. п. бр. 213, 211, 210, 209, 208, 204 са друге стране до међе са к. п. број 199. Одавде граница скреће према југу границом к. п. бр. 240 и 199 а затим скреће у смеру североистока границом к. п. бр. 199, 196, 194, 193, 192 са једне и к. п. бр. 240, 236, 237, опет к. п. бр. 236, 238 са друге стране до међе са к. п. број 282 одакле поново мења смер прво ка југу границом к. п. бр. 238 и 282, 284 до међе са к. п. број 285 затим ка западу границом к. п. бр. 238, 236, и 240 са једне и к. п. број 278 са друге стране а затим прати спољну границу к. п. број 240 са једне и к. п. бр. 278, 279, опет к. п. бр. 278, 277, 276, 274, 271, 270, 269, 268, 263, 249, 248, 247, 242 са друге стране у смеру југоистока све до међе са к. п. број 1366. Одавде граница мења смер и наставља у правцу северозапада границом к. п. број 240 са једне и к. п. бр. 1366, 1374, 1376, 5101 са друге стране до тачке са координатама Y=7540598 и X=4760333 где пресеца к. п. број 5101 и иде даље границом к. п. број 1693 са једне и к. п. бр. 1692, 1674, 1694, 1699 са друге стране поново пресецајући к. п. број 5101 у тачки са координатама Y=7540456 и X=4760444. Одавде граница поново наставља границом к. п. број 240 са једне и к. п. бр. 5101, 232, 230, 231, 5101, 229, 228, 241, 227, 226, 5101, 222, 225, 224, опет к. п. бр. 5101, 220, 217, 215 са друге стране до међе са к. п. број 233 одакле мења смер ка западу пратећи границу к. п. број 233 са једне и к. п. бр. 215 и 217 са друге стране излазећи поново на к. п. број 5101 коју прати ка југу све до тачке са координатама Y=7539775 и X=4760860 где поново пресеца ову парцелу и наставља према југу границом к. п. бр. 1822, 1821, 1818 са једне и к. п. бр. 1804, 1803, 1802, 1816 са друге стране до међе са к. п. број 1787 одакле наставља према северозападу границом к. п. број 1787 до тачке са координатама Y=7539678 и X=4760549 и Y=7539672 и X=4760553 у којима пресеца к. п. број 5113 и наставља пратећи ову к. п. број 5113 са једне и к. п. бр. 1909, 1908 са друге стране до међе са к. п. број 1907, мења смер ка југозападу границом к. п. број 1907, 1906, 1905 са једне и к. п. бр. 1908, 1911, 1912, 1915, 1918 са друге стране до међе са к. п. број 1919. Одавде граница прати локални пут к. п. број 1919 ка западу, а затим наставља границом к. п. бр. 1897, 1898, 1899, опет к. п. бр. 1897, 1892, 1897, 1893 са једне и к. п. бр. 1905, 1904, 1901, 1900 са друге стране до међе тј, локалног пута к. п. број 5114. Одавде граница прати пут к. п. број 5114 ка западу неких 50 метара до међе са к. п. број 1889 па нагло мења смер и скреће према северу пратећи границу к. п. бр. 1889, 1890, 1885, 1891, опет 1885, 1882, 1869, 1868/2, 1868/1, 1903, 1864 са једне и к. п. бр. 1900, 1901, 1904, 1902, опет к. п. број 1904 са друге стране све до границе са к. п. број 5111 тј. локалног пута одакле прати ову парцелу ка североистоку до међе к. п. бр. 5111 и 1862. Граница овде поново мења смер у правцу југоистока пратећи границу к. п. бр. 1862, 1860, 1861, опет 1860, 1858, 1857, 1855, 1853, 1856, опет к. п. бр. 1853, 1852 са једне и к. п. број 1904 са друге стране до међе са к. п. број 1906 одакле граница скреће према североистоку пратећи границу к. п. бр. 1852, 1837, 1836, 1834 са једне и к. п. бр. 1906, 1907, 5113, 1835 са друге стране до међе к. п. бр. 1834, 5113 и 1835 где у тачки са координатама Y=7539464 и X=4760755 пресеца локални пут тј. к. п. број 5113 и даље наставља у истом смеру границом к. п. број 1821 са једне и к. п. бр. 1831, 1820, 1825, 1824 са друге стране све до међе са к. п. број 1823 одакле граница наставља у смеру севера границом к. п. бр. 1823, 1826 са једне и к. п. бр. 1821 и 1822 и делом локалним путем к. п. број 5111 са друге стране до тачке са координатама Y=7539685, X=4760955 и Y=7539685, X=4760963 у којима пресеца ову катастарску парцелу - локални пут и наставља у правцу севера границом к. п. бр 103 и 102 до међе са к. п. број 5101. Одавде граница креће ка западу пратећи границу к. п. бр. 5101 и 104 са једне и к. п. бр. 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 5111 са друге стране до међе са к. п. број 86 одакле поново мења смер ка северу пратећи границу к. п. број 104 са једне и к. п. бр. 86, 95, 92/1, 91, 5099 са друге стране све до међе са к. п. број 111 па поново мења смер ка истоку и даље пратећи границу к. п. број 104 са једне и к. п. бр. 111, 110, 109, 108, 106, 105, 5101 са друге стране све до тачке са координатама Y=7539520 X=4761137 у којој пресеца к. п. број 5101 до тромеђе к. п. бр. 155, 233 и 5101. Одавде граница прати границу к. п. број 233 са једне и к. п. бр. 155, 157, 158, опет к. п. бр. 157, 159, 160, 161 са друге стране у правцу североистока до почетне тачке описа овог локалитета тј. међе к. п. бр. 161, 163, 213 и 233.

Граница најмањег – трећег дела овог локалитета почиње на најзападнијој тачки овог локалитета – тромеђи к. п. бр. 2530, 2519 и 2528 и наставља у смеру исток–североисток границом к. п. бр. 2519, 2518 са једне и к. п. бр. 2530, 2531, 2532 са друге стране до локалног пута тј. границе са к. п. број 5114 коју пресеца у тачкама са следећим координатама: Y= 7539498, X=4759893 и Y=7539503, X=4759897 и наставља у правцу исток-југоисток границом к. п. бр. 1937, 1936 и опет к. п. број 1937 са једне и к. п. бр. 1927, 1932, 1935, 1938 са друге стране до границе са к. п. број 5114 коју опет пресеца у тачкама са координатама: Y=7539833, X=4759762 и Y=7539839, X=4759761 и даље у правцу истока границом к. п. бр. 1940, 1941/1, 5114, 1942, 1943, 5112 са једне и к. п. бр. 1953, 1952, 1951, 1950, 1948, 1944 са друге стране до тачке са координатама Y=7540198, X=4759706 и Y= 7540204, X=4759709 у којима пресеца к. п. број 5112 и даље настављајући у смеру југоистока границом к. п. број 1642 са једне и к. п. бр. 1739, 1664, 1660, 1658, 1657, 1656, 1644 са друге стране а затим мења смер ка западу границом к. п. број 1642 и к. п. бр. 1644, 1643, 5096 са друге стране све до међе са к. п. број 1637 одакле поново мења смер и наставља у правцу северозапада границом к. п. број 1642 са једне и к. п. бр. 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, опет к. п. број 1640 са друге стране до границе к. п. број 5112 коју пресеца у тачкама са следећим координатама: Y=7540275, X=4759390 и Y=7540269, X=4759389. Одавде наставља у смеру северозапада границом к. п. бр. 5112, 1947, 1948, 1949, 1954, 1955, опет к. п. бр. 1954, 1953, 2518, са једне и к. п. бр. 1975, 1974, 1973, 1972, 1967, 1963, 1961, 1958, 1959, опет к. п. бр. 1958, 1956, 2515, 2516 са друге стране све до међе са к. п. број 2517 одакле мења смер и наставља ка западу границом к. п. бр. 2518, 2519 са једне и к. п. бр. 2517, 2504, 2503, 2521, 2523, 2499 са друге стране све до међе са к. п. број 2524 одакле мења смер на север и прати и даље спољну границу к. п. број 2519 са једне и к. п. бр. 2524, 2527 и 2528 са друге стране до почетне тачке описа треће целине овог локалитета тј. тромеђи к. п. бр. 2530, 2519 и 2528.

Локалитет „Петрова гора – Деливода”

Граница овог локалитета почиње од Границе КО Магаш – Добра Вода и КО Ивање тј. међе к. п. бр. 2159, 2153, 2151/1, 2152 (КО Магаш – Добра Вода) и к. п. број 1 (КО Ивање) одакле креће у смеру југоистока границом к. п. број 1 са једне и к. п. број 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (КО Ивање) са друге стране до међе са к. п. број 11 одакле мења смер ка југу и даље пратећи границу к. п. број 1 са једне и к. п. бр. 16, 17, 18, 19 са друге стране до међе са к. п. број 3 одакле граница мења смер ка истоку границом к. п. број 19 са једне и к. п. број 3 са друге стране до границе са к. п. број 4253 и међе са к. п. број 20 одакле поново мења смер ка југу границом к. п. бр. 3, 20, 22, 4272 са једне и к. п. бр. 4253, 44, 42, 41, 40, 39, 23, 26, 32 са друге стране до тачке са координатама: Y=7544404, X=4762030 и Y=7544400, X=4762027 у којима пресеца к. п. број 4272 и наставља ка југу границом к. п. број 4126 са једне и к. п. бр. 4087, 4112, 4118, 4119, 4125, 4124, 4123, 4122, 4120, 4121, 4117, 4116, 4108, 4046, 4045, 4044, 4043, 4038, 4037, 4032 са друге стране све до границе КО Ивање и КО Ображде. Одавде граница прати границу ове две катастарске општине ка истоку тј. границу к. п. бр. 4032, 4033, 4031 (КО Ивање) са једне и к. п. бр. 10 и 12 (КО Ображде) са друге стране до међе са к. п. број 16 одакле мења смер ка југоистоку границом к. п. бр. 12, 10, 1/3, 13 са једне и к. п. бр. 16, 1413 са друге стране до међе са к. п. број 63 где поново мења смер ка западу границом к. п. бр. 13, 1/3 са једне и к. п. бр. 63, 65, 68, 67, и опет к. п. број 68 са друге стране до тачке са координатама Y=7544533, X=4761154 одакле пресеца к. п. број 1/3 и локални пут к. п. број 9 у тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7544510,27

4761163,55

2

7544473,06

4761177,78

3

7544447,10

4761187,71

4

7544411,57

4761210,45

5

7544310,17

4761161,42

6

7544240,41

4761127,69

7

7544203,27

4761109,57

8

7544132,03

4761124,51

9

7544100,74

4761131,10

10

7544088,15

4761133,75

11

7543958,50

4761290,07

12

7543864,85

4761402,99

све до тачке са координатама Y=7543774, X=4761510 тј. границе КО Магаш – Добра Вода и КО Ображде одакле наставља у смеру северозапада границом к. п. број 2161 и к. п. број 2163/1 (Магаш – Добра Вода) до тачке са координатама Y=7543356, X=4761848 где мења смер према североистоку и сече к. п. број 2163/1 у тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7543403,13

4761903,95

2

7543415,03

4761918,63

3

7543428,09

4761934,51

4

7543452,48

4761964,16

5

7543456,99

4761971,27

6

7543460,40

4761976,65

7

7543480,03

4762007,65

8

7543519,03

4762143,15

9

7543533,53

4762173,65

10

7543550,22

4762204,31

11

7543565,53

4762233,15

12

7543576,03

4762250,65

13

7543598,53

4762265,15

14

7543627,53

4762271,65

15

7543664,53

4762273,15

16

7543681,03

4762276,15

17

7543690,78

4762287,15

18

7543698,09

4762368,39

19

7543707,68

4762475,13

20

7543711,89

4762521,55

21

7543713,76

4762540,06

22

7543714,52

4762547,55

све до границе са к. п. број 2160 одакле прати границу ове к.п. и к.п. број 2163/1 ка западу до међе са к. п. број 2186/2 одакле прати ову к. п. број и границу к. п. бр. 2163/1, 2163/3, 2177/2, 2177/4 ка југозападу до међе са к. п. број 2177/1 одакле наставља ка западу границом к. п. број 2177/1 са једне и к. п. бр. 2177/4, 2186/1 са друге стране до тачке са координатама Y=7542793, X=4762455 одакле пресеца к. п. број 2177/1 у смеру североистока у тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7542792,75

4762454,91

2

7542799,10

4762466,29

3

7542802,81

4762480,57

4

7542805,72

4762494,33

5

7542813,65

4762510,47

6

7542818,42

4762525,02

7

7542827,68

4762539,31

8

7542832,97

4762546,46

9

7542839,05

4762549,90

10

7542845,40

4762549,90

11

7542852,28

4762546,72

12

7542861,28

4762540,64

13

7542874,51

4762535,08

14

7542899,64

4762526,61

15

7542916,05

4762519,47

16

7542933,25

4762511,00

17

7542948,86

4762501,74

18

7542960,76

4762501,21

19

7542975,58

4762501,48

20

7542998,07

4762504,12

21

7543016,06

4762506,77

22

7543040,93

4762510,03

23

7543051,51

4762516,91

24

7543057,34

4762524,32

25

7543068,45

4762540,72

26

7543075,86

4762548,66

27

7543088,56

4762561,36

28

7543095,96

4762571,94

29

7543113,10

4762588,08

30

7543120,96

4762594,47

31

7543124,03

4762596,95

32

7543124,94

4762597,69

33

7543130,62

4762602,31

34

7543144,52

4762611,23

35

7543150,53

4762614,04

36

7543159,40

4762618,18

37

7543160,42

4762618,97

38

7543164,48

4762622,10

39

7543165,27

4762622,72

40

7543165,41

4762622,83

41

7543168,41

4762633,89

42

7543192,00

4762683,50

43

7543205,26

4762706,24

44

7543223,50

4762737,50

45

7543265,06

4762783,29

46

7543287,50

4762808,00

47

7543305,84

4762869,03

48

7543353,16

4762861,64

49

7543372,30

4762858,58

50

7543425,25

4762850,11

51

7543437,04

4762848,22

све до границе са к. п. број 2173. Одавде граница наставља у истом смеру десном страном и границом к. п. број 2173 са једне и к. п. број 2177/1 са друге стране до тачке са координатама Y=7543638, X=4762930 где поново пресеца к. п. број 2177/1 у тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7543638,42

4762929,69

2

7543640,00

4762932,50

3

7543642,51

4762944,50

4

7543644,50

4762954,00

5

7543641,00

4762971,50

6

7543635,70

4762999,22

7

7543652,82

4763029,58

8

7543688,90

4763050,41

9

7543748,07

4763075,41

10

7543759,01

4763079,98

11

7543783,39

4763089,84

12

7543841,20

4763113,22

13

7543863,01

4763123,86

14

7544021,70

4763201,22

15

7544046,47

4763272,25

16

7544072,73

4763347,54

17

7544073,28

4763349,12

18

7544077,39

4763360,91

19

7544080,92

4763362,26

20

7544083,78

4763363,54

21

7544087,73

4763365,30

до границе са к. п. број 2186/2 где пресеца ту к. п. у тачкама са координатама Y=7544088, X=4763365 и Y=7544109, X=4763369 одакле граница наставља у смеру југоистока границом к. п. број 2159 са једне и к. п. број 2157 са друге стране до границе са к. п. број 2156 одакле поново мења смер ка југу и прати границу к. п. број 2159 са једне и к. п. бр. 2156, 2155, опет к. п. бр. 2156, 2152, 2153 са друге стране одакле скреће ка истоку границом к. п. број 2159 и 2153 до почетне тачке описа овог локалитета тј. међе к. п. бр. 2159, 2153, 2151/1, 2152 (КО Магаш – Добра Вода) и к. п. број 1 (КО Ивање).

Локалитет „Гајтанска врата”

Граница овог локалитет почиње од тромеђе КО Боринце, КО Ображда, и КО Гајтан тј тромеђе к. п. бр. 1/3 (КО Ображда), 1 (КО Боринце), 435 (КО Гајтан) и креће у правцу северозапада границом к. п. број 1/3 (КО Ображда) и к. п. број 435 (КО Гајтан) све до тачке са координатама Y=7543522 X=4759928 одакле мења смер у правцу североистока пресецајући к. п. број 1/3 (КО Ображда) по тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7543524,41

4759931,07

2

7543568,00

4759988,50

3

7543612,78

4760052,47

4

7543617,00

4760058,50

5

7543638,32

4760082,84

6

7543677,00

4760127,00

7

7543688,05

4760136,63

8

7543804,53

4760242,51

9

7543881,00

4760291,00

10

7543937,00

4760316,50

11

7543944,00

4760302,50

12

7543958,50

4760287,50

13

7543966,00

4760282,00

14

7543983,50

4760273,00

15

7544009,50

4760251,50

16

7544035,50

4760230,00

17

7544057,50

4760206,50

18

7544085,00

4760170,50

19

7544109,50

4760147,00

20

7544148,00

4760117,50

21

7544212,84

4760042,21

22

7544222,42

4760107,01

23

7544226,00

4760130,50

24

7544225,00

4760156,00

25

7544220,62

4760268,37

26

7544210,79

4760325,37

27

7544195,24

4760415,38

28

7544181,80

4760516,91

29

7544160,50

4760596,00

30

7544206,45

4760570,90

31

7544255,52

4760544,04

32

7544306,13

4760516,39

33

7544385,31

4760447,95

34

7544453,04

4760355,48

35

7544509,50

4760285,64

36

7544572,71

4760234,26

до границе са КО Боринце тј. тачком са координатама Y=7544673 X=4760199. Одавде граница наставља у смеру југоистока пресецајући к. п. број 1 (КО Боринце), по тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7544733,00

4760186,00

2

7544778,50

4760173,00

3

7544804,87

4760164,68

4

7544832,26

4760156,04

5

7544888,00

4760136,00

6

7544941,00

4760123,00

7

7544974,52

4760115,61

8

7545010,81

4760104,95

све до границе са к. п. број 47 одакле мења смер ка југоистоку пратећи границу к. п. број 1 са једне и к. п. бр. 47, 48, 56, 57, 59, 72, 71, 73, 75, 80, 81, 82, 86, 91, 92, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 127, 129, 140, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2316, 2317, 2322, 2323, 2328, 2329, 2336, 2337, 2344, 2345, 2352, 2353, 2360, 2361, 2368, 2369, 2376, 2377, 2384, 2385, 2391, 2392, 2416, 2417, 2419, 2422, 2423, 2428, 2429, 2432, 2443, 2433, 2436, 2442, 2437, 2441, 2439, 2440, 3083 са друге стране до међе са к. п. број 6. Одавде граница мења смер ка југоистоку пратећи границу к. п. бр. 6 и 13 са једне и к. п. бр. 3203, 3084, 3085, 3155 са друге стране све до границе КО Боринце и КО Слишане одакле граница овог локалитет мења смер и прати границу ове две КО тј. к. п. број 13 (КО Боринце) и к. п. број 6 (КО Слишане) у смеру запада до почетне тачке описа овог локалитета, тромеђе КО Боринце, КО Ображда, и КО Гајтан тј. тромеђе к. п. број 1/3 (КО Ображда), 1 (КО Боринце), 435 (КО Гајтан).

Локалитет „Брестовачко језеро”

Опис границе предеоне целине „Брестовачко језеро” почиње од међе катастарских општина Брестовац (к. п. број 3336), Магаш – Добра Вода (к. п. број 3152) одакле креће ка северу спољном границом к. п. бр. 3152 (КО Магаш – Добра Вода), 3154, до тачке (Y=7550068,44 X=4766754,34) у којој пресеца к. п. бр. 5348, 3143 до међе КО Магаш – Добра Вода и КО Бублица одакле наставља на запад спољном границом к. п. бр. 5521, 5524, 5525, 5538, 5539, 5540, 5518, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5549, 5517, 4585, 4586, 4584, 4583, 4582, 4581, 4580, 4579, 4578, 4577, 4576, 4575 одакле креће на југозапад спољном границом к. п. бр. 6130, 5599, до међе са к. п. број 5600 одакле креће на североисток спољном границом к. п. бр. 5599, 5597, до тачке (Y=7548724,39 X=4766799,49) одакле пресеца Пусту реку и к. п. број 6130, и даље наставља ка североистоку спољном границом к. п. бр. 6130, 4476, 4474, 4473, 4470/1, 4469, 4468, 6130, 4461, 4456, 4525, 4526, 4529, 4530, 4533, 4534, 4536, 4537, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4545, 4546, 4548, 4549, 4550, 4551, 4554, 4555, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4569, 4570, 4573, 4574, 6130 до међе са к. п. број 4600 одакле граница наставља на исток спољном границом к. п. број 6130 све до тачке (Y=7549298,18 X=4767217,75) у којој пресеца к. п. бр. 4613/1 и 4613/2 по следећим координатама:

Y

X

1

7549303,47

4767217,62

2

7549312,85

4767214,28

3

7549317,07

4767211,75

4

7549328,98

4767208,44

5

7549337,57

4767209,76

6

7549344,19

4767215,72

7

7549348,16

4767226,96

8

7549357,42

4767224,32

9

7549362,71

4767213,73

10

7549375,94

4767200,5

11

7549387,84

4767192,57

12

7549401,07

4767183,97

13

7549416,95

4767176,69

14

7549424,37

4767172,69

15

7549425,55

4767172,06

16

7549438,12

4767166,77

17

7549452,67

4767172,72

до тачке (Y=7549460,94 X=4767186,9) одакле наставља на исток пратећи спољну границу к. п. бр. 4619, 4620, 4621, 4624, 4625, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632 до тачке (Y=7549647,56 X=4767257,72) у којој пресеца к. п. број 6115 а затим наставља спољном границом к. п. бр. 4635, 4636 до тачке (Y=7549751,17 X=4767212,10) одакле пресеца следеће к. п. бр. 5435, 5367, 5366, 6125, 5491 по следећим тачкама:

Y

X

1

7549770,24

4767200,89

2

7549795,11

4767189,25

3

7549807,28

4767199,30

4

7549808,87

4767212,53

5

7549815,22

4767220,47

6

7549819,45

4767235,82

7

7549831,69

4767246,80

8

7549843,93

4767233,57

9

7549843,79

4767226,28

10

7549841,04

4767205,32

11

7549846,12

4767194,74

12

7549853,53

4767187,75

13

7549877,24

4767181,62

14

7549898,48

4767198,05

15

7550025,62

4767163,25

16

7550077,47

4767230,99

17

7550087,00

4767211,94

18

7550085,41

4767154,79

19

7550105,12

4767129,92

20

7550156,45

4767118,80

21

7550217,84

4767063,18

22

7550276,71

4767014,89

23

7550332,93

4767013,57

24

7550376,59

4767034,73

до тачке пресека КО Бублица и КО Брестовац (Y=7550386,70 X=4767037,06) одакле граница наставља ка југоистоку спољном границом к. п. бр. (КО Брестовац): 2654, 2662, 2661, 2713, 2712, 2711, 2710, 2709, 2708, 2706, 2705, 2704, 2703, 2702, 2701, 2700, 2699, 2698, 2694, 2693, 2690, 2688, 2687, 2686, 2685, 2684, 2683, 2689, до тачке са координатама (Y=7550683,68 X=4766870,88) одакле пресеца ка југоистоку к. п. број 2830 у следећим тачкама:

Y

X

1

7550797,41

4766805,18

2

7550955,58

4766590,31

до тачке (Y=7550960,69 X=4766585,12) у којој пресеца к. п. број 3114/1 настављајући ка југу обухватајући к. п. бр. 3162, 3163, 3164 до тачке са координатама (Y=7550918,96 X=4766563,77) пресецајући Пусту реку (к. п. број 7952) и даље настављајући ка југу спољном границом к. п. бр. 3180, 3179, 3183 до тачке (Y=7550904,21 X=4766491,38) где пресеца к. п. бр. 7930 и 3706 све до тачке (Y=7550908,62 X=4766429,93) одакле прати спољну границу к. п. бр. 3705, 3684, 3685, одакле креће ка југозападу спољном границом к. п. бр. 3654, 3641, 3631, 3632, 3629, 3621/4, 3621/3, 3621/2, 3621/1, 3620, 3616, 3615, 3614, 3613, 3608/1, 3609, 3606, 3605, 3604, 3603, 3507, 3506, 3505, 3501, 3500, 3497, 3496, 3490, 3491, 3488 одакле граница креће на североисток спољном границом к. п. бр. 3488, 7953, 3462, 3461, 3459, 3455, 3450, 3448, 3443, 3444, 3439, 3437, 3432, 3425, 3421, 3418, 3417, 3416, 3412, до тачке (Y=7550569,35 X=4766289,27) пресецајући к. п. бр. 7928 и настављајући ка североистоку спољном границом к. п. бр. 3404, 3403, 3399, до тачке пресека (Y=7550549,66 X=4766318,64) к. п. број 3397, одакле прати спољну границу к. п. број 3397 до к. п. број 3393 одакле граница креће ка западу спољном границом к. п. бр. 3393, 3376, 3371, 3368, 3367, 3366, 3365 натраг до почетне тачке описа и међе катастарских општина Брестовац (к. п. број 3336), Магаш – Добра Вода (к. п. број 3152).

Локалитет „Свињиште”

Овај локалитет се састоји од 2 одвојене целине.

Граница прве целине овог локалитета почиње на тромеђи к. п. бр. 515, 509, 485 (КО Свињиште) одакле граница иде ка истоку границом к. п. бр. 509, 505, 498, 497, 491, 490, са једне и к. п. број 485 са друге стране до међе са к. п. број 484 одакле мења смер ка југоистоку границом к. п. број 485 са једне и к. п. бр. 484, 483 са друге стране до границе са к. п. број 1235 коју пресеца у тачкама са координатама: Y=7536484, X=4754647 и Y=7536488, X=4754646 одакле наставља у смеру југоистока границом к. п. број 1235 са једне и к. п. број 1146 са друге стране до најисточније тачке овог локалитета где мења смер ка југозападу и прати границу к. п. бр. 1146 и 1145 и опет 1146 са једне и к. п. бр. 1235, 1227 (Свињиштанска река), 1119 са друге стране до к. п. број 1015 где пресеца ову парцелу у тачкама Y= 7535908, X=4753998 и Y=7535896, X=4753993 све до међе са к. п. број 1016. Одавде граница мења смер у правцу северозапада пратећи границу к. п. број 1016 са једне и к. п. број 1112 са друге стране до тачака Y=7535788, X=4754165 и Y=7535781, X=4754167 у којима граница пресеца к. п. број 1016 и даље наставља у правцу северозапада границом к. п. бр. 1027, 1026, 1030, 1089, 1048, 1086 са једне и к. п. бр. 1029, 1028, 1016, 1090, 1088, 1016, 1087 са друге стране до к. п. број 1086 коју пресеца у тачкама са координатама: Y=7535585, X=4754397 и Y=7535578, X=4754395 настављајући даље ка западу границом к. п. бр. 1083 и 1081 са једне и к. п. бр. 1085, 1084 са друге стране до међе са к. п. број 1062 одакле мења смер ка северу границом к. п. бр. 1062, 1064, 1067, 1068, 1075, 1076, 1077, 534, 538 са једне и к. п. бр. 1081, 1080, 1079, 1078, 1086, 533, 539 са друге стране све до међе са к. п. број 540 одакле поново скреће ка истоку границом к. п. бр. 540 и 539 пресецајући к. п. број 533 у тачкама са координатама: Y=7537746, X=4754907 и Y=7535555, X=4754907 и даље на исток границом к. п. број 553/2 са једне и к. п. бр. 533, 551, 549, 554, 558 са друге стране до границе са к. п. број 533 коју опет пресеца у тачкама са следећим координатама: Y=7535838, X=4754997 и Y=7535852, X=4754997 а затим опет мења смер у правцу југа границом к. п. бр. 532 и 1016 са једне и к. п. бр. 530, 1101, 1102, опет 1101, 1099, 1096, 1095, 1092 са друге стране до међе са к. п. број 1091 одакле мења смер и наставља у правцу југоистока границом к. п. бр. 1092, 1110, опет к. п. бр. 1092, 1109, 1115, 1113 са једне и к. п. бр. 1091, 1016, 1111, 1112 са друге стране све до локалног пута к. п. број 1119 који пресеца у тачкама са следећим координатама: Y=7535868, X=4754242 и Y=7535872, X=4754241 па даље на исток границом к. п. број 1146 са једне и к. п. бр. 1133, 1134, 1138, 1144, 1143, 1141 са друге стране до границе к. п. број 1235 коју пресеца у тачкама са следећим координатама: Y=7536344, X=4754443 и Y=7536345, X=4754449 где мења смер ка северо западу пратећи границу к. п. број 485 са једне и к. п. бр. 486, 1235 са друге стране до међе са к. п. број 523. Одавде граница мења смер у правцу североистока пратећи границу к. п. број 485 са једне и к. п. бр. 523, 522, 515 са друге стране до почетне тачке описа прве целине овог локалитета заштите тј. тромеђи к. п. број 515, 509, 485.

Граница друге целине овог локалитета почиње од границе к. п. број 1189 са к. п. број 1227 (Свињиштанска река), тј. тачке са координатама Y=7536950, X=4754415 одакле пресеца к. п. број 1189 у смеру југоистока у тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7536955,04

4754413,30

2

7536995,10

4754399,55

3

7537000,87

4754397,57

4

7537038,42

4754388,70

5

7537076,10

4754403,73

6

7537129,01

4754457,91

7

7537160,13

4754424,47

8

7537189,05

4754392,19

9

7537218,12

4754375,60

10

7537265,48

4754333,20

11

7537268,98

4754328,95

12

7537296,41

4754295,66

13

7537324,89

4754262,17

14

7537333,79

4754245,26

15

7537367,38

4754181,45

16

7537371,48

4754173,29

17

7537374,50

4754167,00

18

7537407,81

4754111,84

19

7537423,13

4754086,46

20

7537454,21

4754053,82

све до границе КО Свињиште са КО Добри До одакле граница мења смер и ка југозападу пратећи границу ове две катастарске општине тј. границу к. п. број 1189 (КО Свињиште) и к. п. број 2238 (Добри До) све до тачке са координатама Y=7537232, X=4753910 одакле поново мења смер у правцу северозапада пресецајући поново к. п. број 1189 у тачкама са следећим координатама:

Y

X

1

7537231,01

4753910,13

2

7537229,21

4753910,30

3

7537193,07

4753925,44

4

7537141,12

4753961,26

5

7537140,84

4753961,45

6

7537095,09

4753997,31

7

7537087,84

4754003,28

8

7537080,30

4754008,93

9

7537041,65

4754041,31

10

7536990,08

4754084,51

11

7536959,70

4754107,39

12

7536901,91

4754150,67

13

7536872,96

4754172,35

14

7536792,37

4754253,48

15

7536785,05

4754260,85

до границе са Свињиштанском реком и к. п. број 1227 одакле се враћа ка североистоку границом к. п. број 1227 и к. п. број 1189 до почетне тачке описа овог локалитета тј. тачке са координатама Y=7536950, X=4754415.

Локалитет „Заграђе”

Граница овог локалитета почиње од тромеђе к. п. бр. 50, 111 и 665 тј. од обале Заграђанског потока к. п. број 665 на самој граници КО Заграђе и КО Иван Кула. Граница креће узводно уз обалу потока и границом к. п. број 665 са једне и к. п. број 393 са друге стране све до међе са к. п. број 328. Одавде се граница одваја од границе ове две катастарске општине у правцу истока границом к. п. бр. 393 и 328 до међе са к. п. број 330 где мења смер ка југозападу границом к. п. број 393 са једне и к. п. бр. 343, 348, 349, 350, 369, 368, 376, 378, 379 са друге стране до међе са к. п. број 380 одакле наставља у смеру југоистока границом к. п. бр. 393, 392, опет к. п. број 393 са једне и к. п. бр. 380, 383, 390, 168/3, 391 са друге стране до тачака у којима пресеца к. п. број 168/3 са координатама: Y=7534434, X=4755356 и Y=7534437, X=4755351 и даље границом к. п. број 168/1 са једне и к. п. бр. 176, 177, 180 са друге стране до међе са к. п. бр. 180 и 148. Одавде граница мења смер према југозападу границом к. п. број 168/1, 108 са једне и к. п. бр. 148, 149/1, 112 са друге до међе са к. п. број 107 одакле граница мења смер ка северозападу пресецајући к. п. број 108 у тачкама са координатама: Y=7534405, X=4755164 и Y=7534406, X=4755169 и наставља границом к. п. бр. 109, 92, 91, 52, 51, 50 са једне и к. п. бр. 110, 111 (Буче поток) са друге стране до почетне тачке описа границе овог локалитета тј. тромеђе к. п. бр. 50, 111 и 665.

Опис границе режима заштите III степена

Подручје режима заштите III степена чини подручје дефинисано спољном границом Парка природе „Радан” и границама режима заштите I и II степена.

Radan.tif