Zakon

На основу члана 13. став 5. и члана 20. став 1. тачка 1) подтач. (1) и (4) Закона о одбрани од града („Службени гласник РС”, број 54/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о раду и мрежи радарских центара у систему одбране од града и утврђивању локације радарских центара и заштитних зона тих центара, као и врстама ограничења која се могу увести у заштитним зонама

"Службени гласник РС", број 102 од 21. децембра 2018.

Члан 1.

Овом уредбом уређује се рад и мрежа радарских центара у систему одбране од града, утврђују локације радарских центара и заштитне зоне тих центара, као и врсте ограничења која се могу увести у заштитним зонама.

Члан 2.

Послови радарског центра, у саставу мреже радарских центара система одбране од града (у даљем тексту: радарски центри), у току сезоне одбране од града, јесу:

1) радарска мерења и осматрања, откривање и праћење градоносних облака и оперативно достављање података надлежној служби за ране најаве и упозорења Републичког хидрометеоролошког завода, у складу са Законом о метеоролошкој и хидролошкој делатности и прописима донетим на основу њега;

2) успостављање оперативног рада и координација функционисања припадајуће мреже лансирних станица у току сезоне одбране од града;

3) праћење временских анализа, прогноза и упозорења које издаје надлежна служба Републичког хидрометеоролошког завода, проглашење степена приправности рада радарског центра и издавање инструкција за рад и команди за дејство стрелаца у мрежи припадајућих лансирних станица;

4) утврђивање степена градоопасности и спровођење прописане методологије засејавања градоопасних облака хемијским реагенсима у одређеном делу ваздушног простора изнад припадајуће мреже лансирних станица, уз претходно прибављено одобрење контроле летења, у складу са посебним прописом о класама ваздушног простора Републике Србије и условима за њихово коришћење;

5) анализа спроведених радарских праћења и засејавања градоносних облака, прикупљање података о атмосферским појавама осмотрених у мрежи лансирних станица;

6) обилазак територије захваћене градом, процена трасе падања града и укупно захваћене површине олујно-градоносном елементарном непогодом, као и прикупљање података о прелиминарној и коначној процени степена оштећења од града на пољопривредним културама, за потребе утврђивања ефикасности спроведене методологије одбране од града;

7) прикупљање и анализа релевантних података и информација и учешће у изради редовних и ванредних извештаја о функционисању система одбране од града за припадајуће брањено подручје, за потребе надлежних државних органа, органа аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе;

8) сарадња са органима јединица локалне самоуправе у остваривању подршке утврђене Законом о одбрани од града у погледу ангажовања извршилаца за деловање на градоносне облаке – стрелаца (у даљем тексту: стрелци) у мрежи припадајућих лансирних станица, обезбеђивања потребне количине противградних ракета и одржавања објеката и опреме на тим станицама;

9) обука ангажованих стрелаца, основно техничко сервисирање опреме на радарском центру и у мрежи припадајућих лансирних станица, као и контрола безбедности објеката и опреме лансирних станица и примене прописаних мера безбедности на тим станицама;

10) контрола, ажурирање и архивирање података из делокруга рада радарског центра за потребе извештавања, истраживања у области модификације времена, оцене ефикасности и унапређења система одбране од града (података радарских мерења и осматрања метеоролошких појава везаних за градоопасну облачност, података о засејавању градоопасних облака, о количини и карактеристикама утрошених противградних ракета и њиховим залихама, расположивој опреми, ангажованим стрелцима и др.), као и вођење регистра лансирних станица.

Члан 3.

Послови радарских центара обављају се непрекидно 24 сата – у сезони одбране од града, а спроводе се у складу са прописаном методологијом за обављање тих послова и методолошким инструкцијама и упутствима, које у складу са Законом о одбрани од града, доноси надлежни државни орган.

Члан 4.

Послови радарског центра, ван сезоне одбране од града, јесу:

1) конзервација система и уређаја ван сезоне одбране од града (повлачење противградних ракета из мреже лансирних станица и њихово централно складиштење, демонтажa и конзервацијa лансирних уређаја) и чување објеката и опреме у систему одбране од града;

2) припремне активности за поновно успостављање оперативног рада и функционисања система одбране од града у наступајућој сезони одбране од града, које обухватају:

(1) сарадњу са органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе у остваривању подршке утврђене Законом о одбрани од града у погледу ангажовања стрелаца у мрежи припадајућих лансирних станица, обезбеђивања потребне количине противградних ракета и изградње и одржавања објеката и опреме на тим станицама,

(2) обуку запослених на радарским центрима за примену прописане методологије одбране од града, методолошких инструкција и упутстава,

(3) ангажовање стрелаца за мрежу припадајућих лансирних станица и спровођење обуке и здравствених прегледа стрелаца,

(4) проверу исправности техничких и рачунарско-комуникационих подсистема у систему одбране од града,

(5) проверу исправности магацинских залиха ракета, обезбеђивање прилаза и доставе ракета и друге опреме на радарски центар и лансирне станице,

(6) учешће у поступку припреме јавне набавке противградних ракета и дистрибуција ракета у припадајућој мрежи лансирних станица,

(7) учешће у изради извештаја о припремљености система за одбрану од града у наступајућој сезони и друге послове од значаја за успостављање рада и ефикасног функционисања система одбране од града.

Члан 5.

Мрежа радарских центара, у складу са законом којим се уређује одбрана од града, обухвата радарске центре на територији Републике Србије, који се распоређују на међусобном растојању неопходном за вишеструко покривање брањене територије радарским мерењима и осматрањима, као и за несметану радио комуникацију са лансирним станицама и центрaлни магацин за безбедно складиштење противградних ракета – који мора испуњавати безбедносне и друге техничке услове у складу са посебним прописима.

Списак актуелних радарских центара у саставу мрежe радарских центара, који са мрежом припадајућих лансирних станица спроводе одбрану од града на повереној им брањеној територији одговарајућих јединица локалних самоуправа (Прилог), одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 6.

За потребе оперативног рада и функционисања мреже радарских центара, у систему одбране од града успоставља се телекомуникациони подсистем – кога чине мрежа репетитора, базних и ручних радиостаница и одговарајућа мрежа линкова.

Телекомуникациони подсистем из става 1. овог члана мора бити пројектован и изграђен у складу са прописима, и то на начин да обезбеђује перманентну комуникацију између и унутар функционалних компоненти система одбране од града које су утврђене Законом о одбрани од града (оперативно-методолошки центар, мрежа радарских центара, мрежа лансирних станица), у циљу ефикасног спровођења прописане методологије одбране од града.

Члан 7.

Локације мреже радарских центара морају, у погледу радарских мерења, приступачности, комуникација и безбедности, испуњавати следеће услове, и то у погледу:

1) одсуства физичких препрека које доводе до блокаде радарског снопа (орографске препреке и изграђени објекти у непосредној близини локације), минималног утицаја удаљених орографских препрека на квалитет радарских мерења, као и одсуства електромагнетних сметњи у раду радара и телекомуникационих линкова;

2) одговарајућег растојања између локација радарских центара које мора задовољити критеријум вишеструког радарског покривања брањене територије, укључујући покривање тзв. „мртве купе” изнад локација радарског уређаја на суседним радарским центрима, као и радарско покривање у случају квара радара, односно привременог искључења неког од радарских центара из система одбране од града;

3) одговарајућег географског распореда локација радарских центара у мрежи радарских центара који мора испуњавати критеријум покривања целе брањене територије Републике Србије, као и област изван брањене територије и то најмање 50 km ван државне границе;

4) постојања приступних путева, електричног напајања и телекомуникационих веза, као и услова за квалитетан и економичан рад система радио-везе са лансирним станицама;

5) постојања услова за економично снабдевање мреже припадајућих лансирних станица и спровођење техничких интервенција на тим станицама.

Земљишна парцела радарског центра, у саставу мреже из става 1. овог члана, мора бити ограђена и на прописан начин обележена, а објекти морају испуњавати услове за заштиту од пожара, громобранску заштиту и услове безбедности и здравља на раду, заштите и унапређења животне средине, као и санитарно-хигијенске услове у складу са посебним прописима.

Избор локације за постављање радарског центра врше стручна лица надлежног државног органа.

Члан 8.

Број, локације и распоред радарских центара утврђују се у складу са развојем радарске технологије, Законом о одбрани од града и прописима донетим на основу њега, и то тако да омогућава ефикасно функционисање система одбране од града на територији Републике Србије.

Списак актуелних радарских центара утврђен је у Прилогу, а садржи: назив радарског центра, географске координате, надморску висину и назив седишта радарског центра, као и називе поверених им брањених територија јединица локалних самоуправа (града/општине).

Члан 9.

У околини радарских центара утврђују се заштитне зоне у кругу полупречника од 2 km.

Ограничења у заштитним зонама из става 1. овог члана, односе се на:

1) висину објекта који се подиже у околини радарског центра у кругу полупречника од 2 km, која не може да прелази висину базе полусфере зрачења радара;

2) забрану постављања ветрогенератора у околини радарског центра, у зони полупречника 10 km од локације радарске антене, осим у брдовито-планинским теренима где се ветрогенератор може поставити и на удаљености мањој од 10 km од радарске антене када се највиша тачка ветрогенератора налази испод базе полусфере зрачења радара, уз обавезну израду студије утицаја на радарска осматрања и прибављање сагласности Републичког хидрометеоролошког завода.

Израда студије из става 2. тачка 2) овог члана и прибављање сагласности неопходни су и за постављање ветрогенератора у прстену од 10 km до 30 km.

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-11856/2018-1

У Београду, 20. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРИЛОГ

1) Списак актуелних радарских центара у саставу мрежe радарских центара, који са мрежом припадајућих лансирних станица спроводе одбрану од града на повереној им брањеној територији одговарајућих јединица локалних самоуправа

Ред. број

Назив радарског центра

Географска ширина

Географска дужина

Надморска висина (m)

Територије градова/општина утврђених Законом о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 18/16 и 47/18), које су обухваћене системом одбране од града

1.

Бајша

45° 47' 13"

19° 35' 37"

105

Апатин, Сомбор, Кула, Оџаци, Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош, Врбас, Бечеј, Кањижа, Ада, Сента, Чока, Нови Кнежевац, Кикинда (део) и Нови Бечеј (део);

2.

Фрушка Гора

45° 9' 27"

19° 48' 38"

507

Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Нови Сад, Србобран, С. Карловци, Темерин, Тител, Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова, Шид, Београд/Земун, Београд/Сурчин и Београд/Нови Београд;

3.

Самош

45° 11' 16"

20° 46' 14"

105

Кикинда (део), Нови Бечеј (део), Нова Црња, Зрењанин, Житиште, Сечањ, Опово, Ковачица, Алибунар, Пландиште, Вршац, Панчево, Ковин, Бела Црква и Београд/Палилула;

4.

Ваљево

44° 22' 26"

19° 55' 5"

387

Шабац, Богатић, Лозница, Крупањ, Мали Зворник, Љубовија, Владимирци, Коцељева, Уб, Лајковац, Београд/Обреновац, Мионица, Осечина и Ваљево;

5.

Букуља

44° 17' 54"

20° 31' 44"

695

Аранђеловац, Топола, Београд/Младеновац, Београд/Лазаревац, Београд/Сопот, Београд/Барајево, Љиг, Горњи Милановац, Београд/Вождовац, Београд/Звездара, Београд/Чукарица, Рача, Велика Плана, Смедеревска Паланка, Смедерево, Београд/Гроцка и Београд/Раковица;

6.

Петровац

44° 19' 32"

21° 20' 13"

280

Петровац, Жабари, Велико Градиште, Голубац, Мало Црниће, Пожаревац, Кучево, Жагубица, Свилајнац и Деспотовац;

7.

Црни Врх

44° 7' 48"

21° 57' 52"

1027

Зајечар, Неготин, Бор, Кладово, Мајданпек и Бољевац;

8.

Ужице

43° 53' 15"

19° 50' 25"

832

Ужице, Бајина Башта, Косјерић, Пожега, Чачак, Лучани, Ариље, Чајетина и Прибој;

9.

Бешњаја

43° 59' 49"

21° 2' 52"

559

Крагујевац, Баточина, Лапово,

Јагодина, Параћин, Рековац, Врњачка

Бања, Краљево, Ћуприја и Кнић;

10.

Сјеница

43° 15' 41"

19° 58' 24"

1244

Сјеница, Рашка, Нови Пазар, Нова Варош, Пријепоље, Ивањица и Тутин;

11.

Крушевац

43° 37' 22"

21° 15' 9"

406

Трстеник, Крушевац, Александровац, Алексинац, Блаце, Варварин, Брус, Прокупље, Куршумлија, Ражањ и Ћићевац;

12.

Ниш

43° 24' 15"

21° 56' 50"

813

Ниш, Гаџин Хан, Сврљиг, Мерошина, Дољевац, Пирот, Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Књажевац, Сокобања и Житорађа;

13.

Кукавица

42° 47' 27"

21° 56' 48"

1438

Лесковац, Власотинце, Бојник, Лебане, Медвеђа, Црна Трава, Владичин Хан, Сурдулица, Врање, Бујановац, Прешево, Босилеград и Трговиште;

14.

Приштина*

42° 43' 23"

21° 16' 58"

1055

Лепосавић, Зубин Поток, Звечан, Косовска Митовица, Подујево, Србица, Вучитрн, Глоговац, Обилић, Косово Поље, Косовска Каменица, Приштина, Липљан, Ново Брдо, Штимље, Гњиланe, Урошевац, Витина, Штрпце и Качаник;

15.

Клина*

42° 38' 21"

20° 30' 22"

502

Исток, Пећ, Клина, Дечани, Ораховац, Ђаковица, Сува Река, Призрен и Гора.

*Радарски центри су оперативно функционисали до 1998. године