Zakon

На основу члана 31. став 2. Закона о електронској управи („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о ближим условима за успостављање електронске управе

"Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018.

Предмет

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују услови за успостављање електронске управе, односно извршавање дужности државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту: орган) – ради успостављања електронске управе.

Организација послова

Члан 2.

Ради успостављања електронске управе орган је дужан да успостави одговарајућу организацију послова и радних задатака.

Орган је дужан да именује администратора органа за послове које обавља електронским путем, у складу са прописима о електронској управи.

Стручност кадрова

Члан 3.

Ради успостављања електронске управе орган је дужан да обезбеди кадрове који имају неопходну стручност, искуство и квалификације за примену административних и управљачких процедура – које одговарају прописаним условима и стандардима за рад у електронској управи.

Орган је дужан да запосленима обезбеди одговарајућу обуку у области коришћења информационо-комуникационих технологија, примену стандарда информационе безбедности, као и у областима отворених података и информација од јавног значаја.

Опрема и софтверска решења

Члан 4.

Орган је дужан да користи инфраструктуру електронске управе коју обезбеђује служба Владе надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе (у даљем тексту: надлежни орган).

Орган је дужан да обезбеди одговарајућу опрему и софтверска решења за послове које обавља, поштујући прописе и одговарајуће стандарде информационе безбедности.

Аутентикација и ауторизација системима електронске управе

Члан 5.

Орган је дужан да, у складу са прописима којима се уређују информациона безбедност и електронска индентификација, успостави механизме за аутентикацију и ауторизовани приступ систему.

Орган је дужан да ажурно управља правима приступа инфраструктури и софтверским решењима које успоставља и које користи.

Управљање подацима и документима у електронском облику

Члан 6.

Надлежни орган дужан је да успостави јединствену електронску писарницу и систем за управљање подацима и документима у електронском облику, омогући евиденцију о поднетим електронским поднесцима у електронској управи, омогући аутоматско рачунање рока чувања, статистику и различите претраге и прегледе, као и електронску архиву.

Надлежни орган дужан је да обезбеди квалификовани електронски временски жиг, који омогућава утврђивање тачног датума и времена подношења електронског поднеска, односно електронске доставе.

Надлежни орган дужан је да обезбеди ресурсе за коришћење налога електронске поште овлашћеним службеним лицима за пријем и слање електронске поште, поштујући прописе и одговарајуће стандарде информационе безбедности.

Успостављање инфраструктуре за размену података из регистара и евиденција у електронском облику

Члан 7.

Надлежни орган дужан је да успостави инфраструктуру за поуздану и безбедну размену података из регистара и евиденција у електронском облику.

Електронско плаћање

Члан 8.

Орган је дужан да користи систем за електронско плаћање такси и накнада у електронској управи, који успоставља надлежни орган, у складу са прописима којима се уређују платне услуге.

Интероперабилност информационих система

Члан 9.

Орган је дужан да омогући интероперабилност информационих система који се користе у електронској управи, у складу са Листом стандарда интероперабилности коју прописује министарство надлежно за развој електронске управе.

Електронска идентификација корисника електронске управе

Члан 10.

Надлежни орган дужан је да омогући електронску идентификацију корисника услуге електронске управе на Порталу еУправа – у складу са законом којим се уређује електронска идентификација.

Надлежни орган дужан је да омогући федерацију идентитета свих налога корисника услуге електронске управе, као и да води евиденцију о корисницима услуга електронске управе.

Орган је дужан да евидентира кориснике својих услуга.

Коришћење електронске управе путем мобилних уређаја

Члан 11.

Надлежни орган дужан је да развија софтверска решења која омогућава приступ садржају и услугама електронске управе и на мобилним уређајима.

Ступање на снагу

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-11816/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.