Zakon

На основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о проглашењу Споменика природе „Пећински систем Самар”

"Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018.

Члан 1.

Подручје пећински систем Самар као североисточни део планине Калафат у југоисточној Србији, ставља се под заштиту као Споменик природе „Пећински систем Самар”, које се сврстава у I категорију заштићеног подручја, националног односно изузетног значаја (у даљем тексту: Споменик природе „Пећински систем Самар”).

Члан 2.

Споменик природе „Пећински систем Самар” ставља се под заштиту ради очувања геолошких, хидрографских и биолошких вредности тунелског пећинског система флувио-крашког типа. Пећински систем је развијен у два нивоа проходних канала и са једним стално потопљеним нивоом подземне крашке циркулације. Значајан је и као станиште ретких и ендемичних врста животиња и инсеката, нарочито врсте зглавкара гујиног чешља, више врста слепих мишева, великог потковичара, малог потковичарa, дугопрстог вечерњака и фосилних налаза животиња из плеистоцена и холоцена.

Члан 3.

Споменик природе „Пећински систем Самар” налази се на територији општине Сврљиг, КО Копајкошара укупне површине 56,50 ha, од чега је 21,74 ha у приватној својини, а 34,76 ha у државној својини.

Опис и графички приказ границе Споменикa природе „Пећински систем Самар” дати су у Прилогу – Опис границе и графички приказ Споменика природе „Пећински систем Самар”, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 4.

На подручју Споменикa природе „Пећински систем Самар” установљава се режим заштите II степена.

На површинама на којима је установљен режим заштите II степена, забрањује се:

1) у пећини:

(1) улазак у пећински систем за потребе научних истраживања и других активности без одговарајуће писмене сагласности и пратње управљача;

(2) ломљење и уништавање пећинске морфологије;

(3) извођење радова у пећини ради уређења пећине;

(4) сакупљање биљака и хватање, узнемиравање и убијање пећинске ентомофауне;

(5) све друге активности унутар пећине које на било који начин могу угрозити и оштетити њене вредности;

2) на заштићеним површинама изван пећине:

(1) извођење земљаних, грађевинских, шумарских и других радова који могу изазвати процесе ерозије;

(2) промена намена површина;

(3) изградња надземних енергетских водова и антенских стубова на заштићеном простору;

(4) одлагање и бацање смећа;

(5) сакупљање биљака и узнемиравање и убијање дивљих животиња;

(6) све друге активности на површинама изван пећине, које би на неки начин могле угрозити и оштетити вредности овог заштићеног подручја.

На површинама на којима је установљен режим заштите II степена ограничава се:

1) обављање истраживачких радова, мониторинг стања на заштићеном подручју;

2) заштита и унапређење разноврсности аутохтоних, ретких и заштићених биљних и животињских врста и њихових популација и станишта;

3) презентације и популаризација природних вредности, као и све активности које могу имати значајан неповољан утицај на природне и друге вредности заштићеног подручја;

4) изградња мањих објеката у традиционалном стилу ради презентација природних и културних вредности заштићеног подручја;

5) инфраструктурно уређење простора ради посета, образовања, рекреације и туризма;

6) умерено повећање површина под шумским екосистемима и побољшање њихове структуре, разноврсности и аутохтоности флористичко-дендролошког састава.

Члан 5.

Споменик природе „Пећински систем Самарˮ поверава се на управљање Јавном предузећу „Србијашумеˮ (у даљем тексту: управљач).

Члан 6.

У обављању законом утврђених послова управљања заштићеним подручјем, управљач је дужан нарочито да: се стара о заштићеном подручју на начин који омогућава да се у потпуности спроведу прописане мере и активности заштите у циљу очувања и унапређења заштићеног подручја, врши обележавање заштићеног подручја, донесе план управљања, донесе акт о унутрашњем реду на простору заштићеног подручја, обезбеђује чуварску службу, обезбеђује услове за спровођење научно-истраживачких, образовних, информативно пропагандних и других активности у складу са законом, обезбеђује финансијска средства из сопствених прихода и из накнада за коришћење заштићеног подручја, као и других извора утврђених законом, се обраћа надлежним органима ради обезбеђивања средстава из општинског и републичког буџета и других извора прихода.

Управљач је дужан да изврши упис делатности управљања заштићеним подручјем у складу са прописима којима се уређује класификација делатности у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 7.

Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности подручја Споменика природе „Пећински систем Самарˮ спроводи се према плану управљања који доноси управљач на период од десет година (у даљем тексту: План управљања), са садржином и на начин прописан законом којим се уређује заштита природе.

План управљања садржи и превентивне мере заштите од пожара у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и прописима донетим на основу тог закона.

План управљања управљач доноси и доставља министарству надлежном за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) најкасније у року од десет месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

У поступку давања сагласности на План управљања, Министарство прибавља мишљења министарстава надлежних за послове науке, просвете, културе, рударства и енергетике, привреде, водопривреде, грађевинарства, саобраћаја и просторног планирања, туризма и финансија.

Управљач је дужан да једном у три године анализира спровођење Плана управљања и остварене резултате и по потреби изврши његову ревизију.

До доношења Плана управљања, управљач ће вршити послове на основу годишњег програма управљања који је дужан да донесе и достави Министарству на сагласност у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Годишњи програм управљања из става 6. овог члана садржи нарочито: сажет приказ природних и других вредности заштићеног подручја, циљева заштите и одрживог коришћења, могућности и ограничења за њихово остваривање; детаљан приказ годишњих задатака на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и одрживом коришћењу заштићеног подручја за потребе науке, образовања, рекреације и туризма и укупног социо-економског развоја; приказ конкретних послова на изради и доношењу управљачких докумената, првенствено Плана управљања, акта о унутрашњем реду и чуварској служби и акта о накнади за коришћење заштићеног подручја; приказ задатака на обележавању заштићеног подручја, заснивању информационог система и противпожарној заштити; приказ субјеката и организационих и материјалних услова за извршење програма, висине и извора потребних финансијских средстава.

Члан 8.

Управљач је дужан да обезбеди спровођење режима заштите, односно унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби који доноси уз сагласност Министарства у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

У оквиру садржине прописане законом којим се уређује заштита природе, правилником из става 1. овог члана ближе се утврђују забрањени радови и активности, као и правила и услови обављања радова и активности који су допуштени на подручју Споменика природе „Пећински систем Самарˮ.

Правилник из става 1. овог члана се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 9.

Управљач је дужан да на прописан начин обележи Споменик природе „Пећински систем Самарˮ и његове спољне границе, најкасније у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 10.

Управљач је дужан да заснује дигиталну базу података, односно географски информациони систем о природним и створеним вредностима, непокретностима, активностима и другим подацима од значаја за управљање Спомеником природе „Пећински систем Самарˮ у року од две године од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 11.

Средства за спровођење Плана управљања обезбеђују се из буџета Републике Србије, од накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода остварених обављањем делатности управљача и из других извора, у складу са законом.

Члан 12.

Планови уређења простора, шумске, ловне, пољопривредне и друге основе и програми који обухватају Споменик природе „Пећински систем Самарˮ усагласиће се са Просторним планом Републике Србије, Планом управљања и режимима заштите утврђеним овом уредбом.

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-10461/2018-2

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРИЛОГ

ОПИС ГРАНИЦЕ И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ПЕЋИНСКИ СИСТЕМ САМАР”

Граница Споменика природе „Пећински систем Самарˮ обухвата катастарске парцеле бр. 2454, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445/1, 2445/2, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 3572, 2418, 2417, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833/1, 2833/2, 2834, 2835, 2836, 2837,2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2894, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2904, 2905, 2906, 2907, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952 и 2953 КО Копајкошара, општина Сврљиг.