Zakon

На основу члана 8. став 6. Закона о електронској управи („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о организационим и техничким стандардима за одржавање и унапређење Јединствене информационо-комуникационе мреже електронске управе и повезивање органа на ту мрежу

"Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018.

Предмет уређивања

Члaн 1.

Овом уредбом уређују се организациони и технички стандарди за одржавање и унапређење Јединствене информационо-комуникационе мреже електронске управе (у даљем тексту: Мрежа електронске управе), којом управља служба Владе надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе (у даљем тексту: надлежни орган) и правила повезивања и приступања државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту: орган) на Мрежу електронске управе.

Приступ Мрежи електронске управе

Члaн 2.

Надлежни орган омогућава приступ Мрежи електронске управе на неки од следећих начина:

1) повезивањем организационих јединица органа у јединствену рачунарску мрежу посредством рачунарско-комуникационе инфраструктуре коју обезбеђује надлежни орган;

2) остваривањем саобраћаја, односно преноса података између органа посредством рачунарско-комуникационе инфраструктуре коју обезбеђује надлежни орган – ради омогућавања или пружања услуга електронске управе органа;

3) повезивањем саобраћаја органа ка интернету;

4) остваривањем саобраћаја од рачунарско-комуникационих инфраструктура органа ка рачунарско-комуникационој инфраструктури надлежног органа – ради омогућавања коришћења осталих услуга надлежног органа.

Надлежни орган омогућава повезивање једном везом на Мрежу електронске управе групи органа који су организовани у посебне рачунарско-комуникационе инфраструктуре на начин предвиђен ставом 1. овог члана.

Саобраћај који орган може остварити је:

1) интерни саобраћај, односно саобраћај који се током свог целокупног пута обавља унутар инфраструктуре Мреже електронске управе;

2) екстерни саобраћај, односно саобраћај који се делом свог пута обавља унутар инфраструктуре Мреже електронске управе, а делом кроз инфраструктуру других провајдера и рачунарских мрежа, а који може бити:

(1) домаћи саобраћај, односно саобраћај између уређаја повезаних путем инфраструктуре Мреже електронске управе и уређаја повезаних путем било које друге мреже ван инфраструктуре Мреже електронске управе унутар територије Републике Србије,

(2) међународни саобраћај, односно саобраћај између уређаја повезаних путем инфраструктуре Мреже електронске управе и уређаја повезаних путем мреже ван територије Републике Србије,

(3) транзитни саобраћај, односно саобраћај који пролази кроз инфраструктуру Мреже електронске управе, а обавља се између рачунарских мрежа ван састава Мрежа електронске управе.

Повезивање органа на Мрежу електронске управе

Члaн 3.

Повезивање органа остварује се посебном физичком везом опреме на две различите локације односно логичким повезивањем две различите локације телекомуникационим сервисом који подразумева логичко раздвајање саобраћаја органа и његово мултиплексирање преко физичке комуникационе везе или преко интернета.

Повезивање органа на Мрежу електронске управе подразумева искључиво повезивање комуникационих и рачунарских уређаја који припадају органу, скупу органа организованом у јединствену комуникациону инфраструктуру органа или крајњем кориснику тог органа који приступа Мрежи електронске управе ресурсима надлежног органа или других органа посредством Мреже електронске управе, који обухватају инфраструктуру надлежног органа, припадајући јавни и приватни интернет протокол (IP) односно адресни простор, припадајуће Domain Name System (DNS), софтверске ресурсе, припадајуће мета податке, као и кадрове који су укључени у управљање и одржавање наведених ресурса.

Поступак повезивања органа на Мрежу електронске управе

Члaн 4.

Приликом повезивања на Мрежу електронске управе орган обавештава надлежни орган о свим подацима од значаја за приступ, и то:

1) о овлашћеним службеним лицима задуженим за коришћење Мреже електронске управе, и о њиховом јединственом матичном броју грађана, личном имену и адреси електронске поште;

2) о услугама надлежног органа које жели да користи;

3) о опису информационо-комуникационе инфраструктуре и услуга који садржи:

(1) број запослених у органу који користе ресурсе информационо-комуникационе инфраструктуре,

(2) број запослених у органу задужених за пројектовање, изградњу и одржавање информационо-комуникационих ресурса у органу,

(3) број информационо-комуникационих уређаја које орган поседује по врсти,

(4) број и адресе локација на којима орган има своје организационе јединице,

(5) списак свих органа и институција које су повезане на инфраструктуру органа.

Повезивањем на Мрежу електронске управе орган се саглашава са Условима коришћења Мреже електронске управе, које прописује министарство надлежно за развој електронске управе.

На основу података из става 1. овог члана, односно физичке и логичке топологије Мреже електронске управе и мреже органа, физичких и техничких капацитета приступних тачака инфраструктуре Мреже електронске управе, опреме и веза, надлежни орган у року од 30 дана израђује предлог техничког решења за приступ, односно повезивање органа на Мрежу електронске управе.

Орган се изјашњава о предлогу техничког решења из става 3. овог члана у року од осам дана од пријема предлога и о томе обавештава надлежни орган.

Надлежни орган омогућава приступ Мрежи електронске управе у року од осам дана од пријема обавештења органа из става 4. овог члана

Орган обавештава надлежни орган о свакој промени која утиче на техничко решење из става 3. овог члана.

Смештање опреме

Члaн 5.

Орган је дужан да омогући да се у његовим просторијама смести опрема надлежног органа потребна за повезивање тог органа односно за повезивање других органа на Мрежу електронске управе преко локације тог органа.

Орган је дужан да обезбеди физички простор у складу са стандардима, а нарочито:

1) приступ просторији и опреми, који мора бити контролисан и омогућен само овлашћеним службеним лицима надлежног органа, лицима ангажованим за одржавање информационо-комуникационе инфраструктуре органа код којег је смештена опрема и радницима телекомуникационог провајдера који успостављају везу до органа, уз обавезно присуство овлашћеног службеног лица органа задуженог за информационо-комуникациону инфраструктуру;

2) да у просторији постоји довољно простора за несметану инсталацију рек ормана за смештање опреме и за несметано отвaрање врата рек ормана;

3) да у просторији постоји довољан број утичница за електро-енергетску мрежу како би се обезбедило напајање електричном енергијом опреме инсталиране у рек орману;

4) да у просторији постоји довољно простора за смештање и инсталацију активне мрежне опреме неопходне за активирање физичких и логичких веза према Мрежи електронске управе;

5) да у просторији постоји одговарајућа кабловска инфраструктура за прикључење локалне рачунарско-комуникационе мреже органа на приступни уређај;

6) да просторија у којоj се смешта опрема има противпожарну заштиту у складу са прописима који уређују област заштите од пожара.

Интервенције на уређајима надлежног органа смештеним у просторијама органа дозвољене су искључиво уз претходно обезбеђивање писане сагласности надлежног органа.

Услови повезивања на Мрежу електронске управе

Члaн 6.

Орган који се повезује на Мрежу електронске управе дужан је да обезбеди неопходне дозволе и омогући радове на локацији органа потребне за реализацију телекомуникационог привода или монтирање опреме за бежично повезивање неопходне за реализацију физичке односно логичке везе органа према Мрежи електронске управе.

Надлежни орган може користити телекомуникациони приводни кабл или бежичну везу којом је повезан орган и у сврху повезивања других органа на Мрежу електронске управе.

Орган који је повезан на Мрежу електронске управе, по захтеву надлежног органа, дужан је да омогући повезивање других органа коришћењем везе којом је овај орган повезан на Мрежу електронске управе.

Надлежни орган дужан је да обезбеди и инсталира потребну опрему, односно активни мрежни уређај неопходан за активирање веза према органу и другим органима који су повезани преко те везе, као и уређај за непрекидно напајање електричном енергијом – одговарајуће снаге.

Ако надлежни орган није у могућности да обезбеди опрему из става 1. овог члана, орган који располаже том опремом привремено уступа на коришћење своју мрежну опрему надлежном органу – ради свог повезивања и могућег повезивања других органа преко исте везе.

Када надлежни орган обезбеди потребну опрему за повезивање органа престаје да користи мрежну опрему коју му је привремено уступио орган, а орган омогућава пребацивање веза ка другим органима на опрему надлежног органа.

Искључење са Мреже електронске управе

Члaн 7.

Надлежни орган искључује са Мреже електронске управе орган који престане да испуњава прописане услове, а нарочито:

1) ако угрoжaва нeсмeтaнo кoришћeње услуга надлежног органа;

2) ако изазива неоправдано оптерећење ресурса надлежног органа или ресурса других мрежа, као и повећано ангажовање особља на одржавању тих ресурса унутар надлежног органа, а посебно у приватне сврхе;

3) ако поступа у супротности са правилима мреже са којом се, или преко које се остварује саобраћај коришћењем инфраструктуре и услуга надлежног органа;

4) ако се коришћењем инфраструктуре и услуга надлежног органа остварује недозвољен приступ, недозвољено управљање и контрола, експлоатација, измена, оштећење или уништење ресурса или било којих података доступних унутар инфраструктуре надлежног органа или коришћењем инфраструктуре надлежног органа;

5) ако орган омогући коришћење инфраструктуре надлежног органа или услуга или додели право приступа и повезивања на Мрежу електронске управе трећем лицу – комерцијално или без надокнаде.

Управљање информационо-комуникационом инфраструктуром

Члaн 8.

Надлежни орган управља свим мрежним, серверским и клијентским уређајима које користи, без обзира на то где су уређаји смештени.

Надлежни орган управља свим телекомуникационим везама које је самостално изградио, закупио и/или добио на коришћење.

Орган управља свим мрежним, серверским и клијентским уређајима који су у власништву тог органа и користе се за потребе органа.

Орган управља свим везама које поседује или које је закупио, а које повезују информационо-комуникационе уређаје тог органа и/или других органа ако их повезује у своју мрежу.

Изузетно од става 3. овог члана, ако се за повезивање органа привремено користи уређај органа како је то прописано у члану 6. став 5. ове уредбе, орган је у обавези да надлежном органу омогући пасивно надгледање мрежног уређаја на коме се терминира веза према Мрежи електронске управе, а од и према систему надлежног органа за надгледање и праћење перформанси и параметара Мреже електронске управе. Надгледање се користи за праћење доступности и квалитета везе органа према Мрежи електронске управе.

Изузетно од става 3. овог члана, ако орган није у могућности да врши конфигурисање, одржавање и надгледање своје опреме потребне за повезивање на Мрежу електронске управе, активност може пренети надлежном органу – ако он на то претходно пристане.

На захтев надлежног органа, орган омогућава физички приступ комуникационом чворишту на локацији органа овлашћеним службеним лицима надлежног органа или телекомуникационог сервис провајдера овлашћеног од стране надлежног органа, у сврху инсталације или одржавања веза, а само овлашћеним службеним лицима надлежног органа или сервисерима опреме овлашћеним од стране надлежног органа приступ ради инсталације и одржавања мрежне опреме надлежног органа односно уређаја за непрекидно напајање и друге опреме.

Тачка раздвајања зона одговорности

Члaн 9.

Тачка раздвајања зоне одговорности је место где се завршава одговорност надлежног органа, а почиње одговорност органа за исправно функционисање скупа сопствених информационо комуникационих ресурса.

Ако је за повезивање органа на Мрежу електронске управе надлежни орган алоцирао свој комуникацони уређај и сместио га у просторије органа, тачка раздвајања зона одговорности између органа и надлежног органа је порт на уређају надлежног органа који је алоциран органу, а преко кога је повезана информационо-комуникациона инфраструктура органа. Надлежни орган одговоран је за уређај алоциран органу и за везу од одговарајуће приступне тачке Мреже електронске управе. Орган је одговоран за физичку везу од физичког порта уређаја надлежног органа до остатка своје локалне информационо-комуникационе инфраструктуре и комплетну локалну информационо-комуникациону инфраструктуру.

Ако је за повезивање органа на Мрежу електронске управе, орган привремено уступио сопствени комуникациони уређај, у складу са чланом 6. став 5. ове уредбе, а везу до органа је финансирао надлежни орган, тачка раздвајања зона одговорности између органа и надлежног органа је порт на уређају који је орган дао за успостављање везе преко кога је повезана веза између надлежног органа и органа. Орган је одговоран за дати уређај и за локалну информационо-комуникациону инфраструктуру органа, а надлежни орган је одговоран за везу од одговарајуће приступне тачке Мреже електронске управе до тог уређаја.

Ако је за повезивање органа на Мрежу електронске управе, орган привремено дао сопствену опрему, односно комуникациони уређај у складу са чланом 6. став 5. ове уредбе и финансирао успостављање везе до Мреже електронске управе, тачка раздвајања зона одговорности између органа и надлежног органа је порт на уређају надлежног органа који се налази на Мрежи електронске управе и који је повезан на везу између Мреже електронске управе и органа. Орган је одговоран за дати уређај, за локалну информационо-комуникациону инфраструктуру органа и за везу од одговарајуће приступне тачке Мреже електронске управе до органа.

Ако је за повезивање органа на Мрежу електронске управе надлежни орган закупио комуникациони сервис који укључује инсталацију терминалног уређаја провајдера телекомуникационих услуга на локацији органа, тачка раздвајања зона одговорности између органа и надлежног органа је порт на уређају провајдера који је алоциран у органу преко кога је повезана локална информационо-комуникациона инфраструктура органа.

Континуитет у праву приступа

Члaн 10.

Органи који су до дана ступања на снагу ове уредбе били повезани на инфраструктуру надлежног органа имају право приступа Мрежи електронске управе без подношења обавештења из члана 4. став 1. ове уредбе.

Ступање на снагу

Члaн 11.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-11815/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.