Zakon

На основу члана 27. став 5. Закона о електронској управи („Службени гласник РС”, брoj 27/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о начину рада Портала отворених података

"Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018.

Предмет

Члан 1.

Овом уредбом уређују се ближи услови о успостављању и начину рада Портала отворених података (у даљем тексту: Портал), укључујући организационе и техничке стандарде, као и друга питања од значаја за функционисање Портала – на коме информације о скуповима отворених података објављују државни органи и организације, органи и организације покрајинске аутономије, органи и организације јединица локалне самоуправе, установе, јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује регулаторна функција и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту: орган).

Управљање Порталом

Члан 2.

Служба Владе надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе (у даљем тексту: надлежни орган) дужна је да обезбеди несметан и континуиран рад Портала и техничку подршку органима.

Надлежни орган дужан је да омогући креирање, обраду и ажурирање садржаја од стране органа.

Надлежни орган дужан је да именује најмање једног администратора Портала.

Орган је дужан да именује администратора органа, који уређује садржај органа на Порталу, а којем администратор Портала додељује одговарајући ниво приступа.

Подношење захтева за доделу корисничких права

Члан 3.

Орган који се налази на Јединственој информационо-комуникационој мрежи електронске управе подноси надлежном органу електронским путем захтев за доделу корисничких права, који садржи:

1) назив органа;

2) скраћени назив органа;

3) надлежност органа;

4) графичко обележје органа;

5) адресу веб презентације органа;

6) лично име, контакт телефон и адресу електронске поште администратора органа.

Орган који се не налази на Јединственој информационо-комуникационој мрежи електронске управе дужан је да претходно поднесе захтев надлежном органу за омогућавање приступа Порталу ван ове мреже, притом наводећи опсег јавних ИП адреса са којих ће приступати Порталу.

Администратор органа региструје се на Порталу.

Администратор Портала додељује одговарајући ниво приступа, односно улогу администратору органа који уређује садржај органа – о чему га обавештава.

Обавезе органа на Порталу

Члан 4.

Орган је дужан да скуп података објављује у машински читљивим форматима.

Орган је дужан да у року од три радна дана обавести администратора Портала о свакој промени у вези уредника Портала.

Орган је дужан да врши благовремену и тачну обраду постављеног скупа података на Порталу.

Орган је дужан да редовно врши контролу ажурности свих података и без одлагања изврши потребне измене, а најмање једном годишње, и о томе обавести надлежни орган.

Орган је дужан да сваку неправилност у раду Портала без одлагања пријави надлежном органу.

Начин коришћења скупа података објављених на Порталу

Члан 5.

Скуп података објављених на Порталу може користити свако физичко или правно лице, у комерцијалне или некомерцијалне сврхе, укључујући умножавање, дистрибуцију, стављање на располагање трећим лицима, прилагођавање и повезивање са другим подацима, интегрисање у пословне процесе, производе и сервисе, измене, као и друге поновне употребе, другачије од сврхе за коју су подаци иницијално прикупљени и обрађени у раду органа.

Право поновне употребе није просторно или временски ограничено и односи се како на садржај и структуру објављеног скупа података, тако и на придружене метаподатке.

Подаци се објављују у изворном облику, без гаранција у погледу подобности за одређену сврху, осим када је то изричито наглашено.

Преузимањем података корисници су дужни да приликом сваке поновне употребе наведу извор података, односно назив органа који је податке учинио доступним, датум преузимања и адресу са које се подаци могу преузети и обележе све евентуално учињене измене преузетих података.

Технички стандарди скупа података

Члан 6.

Скуп података мора да испуњава минималне услове у погледу квалитета и доследности, као и да буде објављен у отвореном облику, односно формату одређеном Листом стандарда интероперабилности, коју прописује министарство надлежно за развој електронске управе.

Орган који користи другу платформу за отворене податке, за повезивање са Порталом дужан је да користи Апликациони програмски интерфејс, односно програм који користи ReST (Representational state transfer) сервисе.

Додатне техничке стандарде за објављивање скупа података и упутства за Апликациони програмски интерфејс прописује министарство надлежно за развој електронске управе, а надлежни орган чини доступним и на посебној страни Портала.

Ступање на снагу

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-11814/2018

У Београду, 27. децембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.