Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 191. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о висини накнада за воде

"Службени гласник РС", број 14 од 23. фебруара 2018.

1. Уводна одредба

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се висина накнаде за коришћење вода, накнаде за испуштену воду, накнаде за одводњавање, накнаде за коришћење водних објеката и система и накнаде за извађени речни нанос, у складу са критеријумима утврђеним Законом о водама.

2. Накнада за коришћење вода

Члан 2.

Накнада за коришћење вода утврђује се у висини, и то за:

1) сирову воду која се користи за погонске намене 0,2762 динара по 1 m³ воде;

2) воду квалитета за пиће која се користи за своје потребе 0,3782 динара по 1 m³ воде;

3) воду која се користи за наводњавање:

(1) ако постоји уређај за мерење количине испоручене воде 0,1132 динара по 1 m³ воде,

(2) ако не постоји уређај за мерење количине испоручене воде 679,1678 динара по хектару;

4) воду која се користи за узгој риба у:

(1) хладноводним рибњацима, ако постоји уређај за мерење количине испоручене воде, 0,0227 динара по m³ воде, а ако не постоји могућност мерења количине испоручене воде према пројектованом капацитету захваћене воде на водозахвату,

(2) топловодним рибњацима 5.659,7321 динар по хектару рибњака,

(3) рибњацима за спортски риболов 2.829,8661 динар по хектару рибњака;

5) воду за пиће која се системом јавног водовода дистрибуира привредним друштвима и другим правним лицима 0,4524 динара по 1 m³ воде и грађанима 0,2341 динар по 1 m³ воде;

6) термалне воде 4,3014 динара по m³ захваћене воде;

7) минералну и природну воду коју произвођачи захватају ради флаширања 1,2147 динара за сваки продати литар воде;

8) воду која се користи у производњи алкохолних и безалкохолних пића 0,5660 динара по 1l воде у том производу;

9) воду која се користи за производњу електричне енергије за продају или за сопствене потребе у малим хидроелектранама (до 10 MW) 2,3% на цену једног киловат часа од 3,5995 динара;

10) воду коју јавно електропривредно предузеће и друго привредно друштво користи за производњу електричне енергије за продају, за сопствене потребе или за погон постројења за сваки киловат час произведене електричне енергије у хидроелектранама, и то 2,3%, а у термоелектранама са рециркулационим системом хлађења 1,25% на цену једног киловат часа од 3,9230 динара.

3. Накнада за испуштену воду

Члан 3.

Накнада за испуштену воду утврђује се у висини, и то за:

1) отпадне воде из процеса производње, прераде и промета нафте и нафтних деривата, црне металургије, обојене металургије, текстилне индустрије, хемијске индустрије, индустрије папира, целулозе, коже и текстила, свињогојских фарми, кланичне индустрије и сервиса возила и машина 5,1641 динар по 1 m³ воде;

2) отпадне воде из бродоградње, електроиндустрије, индустрије гуме, термоелектрана са рециркулацијом, прехрамбене индустрије, металопрерађивачке и грађевинске индустрије 3,0172 динара по 1 m³ воде;

3) отпадне воде из дрвне и дрвнопрерађивачке индустрије, производње и прераде неметала, производње и прераде грађевинских материјала и прераде дувана 2,8950 динара по 1 m³ воде;

4) комуналне отпадне воде које се сакупљају у системима јавне канализације 0,2108 динара по 1 m³ воде;

5) остале врсте отпадних вода 1,4401 динар по 1 m³ воде;

6) термоелектране са отвореним – проточним системом за хлађење за сваки киловат час произведене електричне енергије и то 1,25% на цену једног киловат часа од 3,9230 динара.

Ако обвезник плаћања накнада из става 1. тач. 1), 2), 3) и 5) овог члана испушта отпадне воде у јавну канализацију плаћа накнаду у висини одређеној за категорију којој припада.

Висина накнаде за испуштену воду из става 1. овог члана повећава се у случају да је реципијент заштићена област, и то за:

1) зоне санитарне заштите изворишта за 50%;

2) водна тела намењена рекреацији за 25%.

4. Накнада за одводњавање

а) Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта

Члан 4.

Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта на територији Републике Србије, осим територије АП Војводина и града Београда, утврђује се према катастарском приходу, и то:

1) по стопи од 563,82% за правна лица и по стопи од 492,47% за физичка лица за:

(1) катастарске општине које се налазе на територији града Шабац, и то: Бела Река, Богосавац, Бојић, Букор, Церовац, Цуљковић, Десић, Добрић, Дреновац, Дуваниште, Двориште, Горња Врањска, Грушић, Јеленча, Јевремовац, Корман, Криваја, Липолист, Мачвански Причиновић, Мајур, Мала Врањска, Маови, Метлић, Милошевац, Миокус, Мишар, Мрђеновац, Накучани, Орашац, Орид, Петковица, Петловача, Поцерски Метковић, Поцерски Причиновић, Предворица, Прњавор, Радовашница, Рибари, Румска, Шабац, Шеварице, Синошевић, Слепчевић, Штитар, Табановић, Варна, Волујац, Жабар, Заблаће, Змињак и за катастарске општине које се налазе на територији општине Богатић, и то: Бадовинци, Баново Поље, Белотић, Богатић, Црна Бара, Дубље, Глоговац, Глушци, Клење, Метковић, Очаге, Салаш Црнобарски, Совљак, Узвеће, обухваћене мелиорационим подручјем „Подрињско-колубарско”;

(2) катастарске општине које се налазе на територији општине Мало Црниће, и то: Велико Село, Крављи До, Мало Црниће, Врбница, Калиште, Салаковац, Топоница, Шљивовац, Батуша, Велико Црниће, општине Неготин, и то: Душановац, Прахово, Самариновац, Буковче, Кобишница, Милошево, Неготин, Радујевац, Србово, града Пожаревац, и то: Кличевац, Костолац, Село Костолац, Берање, Речица, Касидол, Острово, Братинац, Дубравица, Кленовник, Маљуревац, Набрђе, Петка, Трњане, Пожаревац, Ћириковац, Баре, Брадарац, Бубушинац, Дрмно, града Смедерево, и то: Вучак, Шалинац, Липе, Кулич, Радинац, Смедерево, општине Велико Градиште, и то: Ђураково, Мајиловац, Поповац, Тополовник, Велико Градиште, Затоње, Кисиљево, Кумане, Бискупље, Курјаче, Острово, Пожежено, Рам, Сираково, обухваћене мелиорационим подручјем „Доњи Дунав”;

(3) катастарске општине које се налазе на територији града Пожаревац, и то: Брежане, Драговац, Лучица, Пољана, Пругово I, Пругово II, Живица, града Смедерево, и то: Биновац, Друговац II, Колари, Ландол, Лугавчина, Мала Крсна, Осипаоница, Сараорци, Скобаљ, Водањ, Враново, Врбовац, општине Смедеревска Паланка, и то: Глибовац I, Кусадак, Мала Плана, Придворице, Ратари, Смедеревска Паланка I, Смедеревска Паланка II, Водице, општине Свилајнац, и то: Црквенац, Дубље, Кушиљево, Свилајнац, општине Велика Плана, и то: Доња Ливадица, Крњево, Лозовик, Милошевац, Ново Село, Старо Село, Трновче, Велика Плана I, Велика Плана II, Велико Орашје, општине Жабари, и то: Александровац, Ореовица, Породин, Симићево, Влашки До, Жабари, обухваћене мелиорационим подручјем „Велика Морава”;

2) по стопи од 281,91% за правна лица и по стопи од 246,26% за физичка лица за:

(1) катастарске општине које се налазе на територији града Ваљево, и то: Бабина Лука, Бачевци, Балиновић, Белић, Белошевац, Беомужевић, Близоње, Бобова, Богатић, Бранговић, Бранковина, Брезовица, Бујачић, Дегурић, Дивци, Дивчибаре, Доња Буковица, Доње Лесковице, Драчић, Дупљај, Гола Глава, Горња Буковица, Горње Лесковице, Грабовица, Јасеница, Јошева, Каменица, Кланица, Клинци, Котешица, Ковачице, Козличић, Кунице, Лелић, Лозница, Лукавац, Мајиновић, Миличиница, Мрчић, Оглађеновац, Осладић, Пакље, Пауне, Петница, Попучке, Причевић, Пријездић, Рабас, Рађево Село, Равње, Ребељ, Ровни, Сандаљ, Седлари, Ситарице, Совач, Станина Река, Стапар, Стрмна Гора, Стубо, Сушица, Суводање, Таор, Тубравић, Тупанци, Ваљево, Веселиновац, Влашчић, Врагочаница, Вујиновача, Жабари, Забрдица, Зарубе, Златарић, општинe Уб, и то: Бањани, Брезовица, Бргуле, Црвена Јабука, Чучуге, Докмир, Гуњевац, Гвозденовић, Јошева, Каленић, Калиновац, Кожуар, Кршна Глава, Лисо Поље, Лончаник, Милорци, Мургаш, Новаци, Паљуви, Памбуковица, Радљево, Радуша, Руклада, Шарбане, Слатина, Совљак, Стубленица, Таково, Трлић, Трњаци, Тулари, Тврдојевац, Уб, Врело, Врховине, Вукона, Звиздар, општине Лајковац, и то: Бајевац, Боговађа, Ћелије, Доњи Лајковац, Јабучје, Лајковац (варош), Лајковац (село), Мали Борак, Маркова Црква, Непричава, Пепељевац, Придворица, Ратковац, Рубрибреза, Скобаљ, Словац, Степање, Стрмово, Врачевић, општине Мионица, и то: Берковац, Брежђе, Буковац, Доњи Мушић, Дучић, Ђурђевац, Голубац, Горњи Лајковац, Горњи Мушић, Гуњица, Клашнић, Кључ, Команице, Крчмар, Маљевић, Мионица (село), Мионица (варошица), Мратишић, Наномир, Осеченица, Паштрић, Планиница, Попадић, Радобић, Рајковић, Ракари, Робаје, Санковић, Струганик, Шушеока, Табановић, Тодорин До, Толић, Вировац, Вртиглав, општине Љиг, и то: Ба, Бабајић, Белановица, Бошњановић, Бранчић, Цветановац, Дићи, Доњи Бањани, Гукош, Ивановци, Јајчић, Кадина Лука, Калањевци, Козељ, Лалинци, Латковић, Липље, Љиг, Моравци, Палежница, Пољанице, Славковица, Штавица, Шутци, Велишевац, Живковци, општине Аранђеловац, и то: Буковик, Босута, Гараши, Јеловик, Партизани, Прогореоци, Раниловић, Тулеж, Венчане, Вукосавци, општине Коцељева, и то: Баталаге, Брдарица, Бресница, Ђуковине, Доње Црниљево, Драгиње, Дружетић, Галовић, Голочело, Градојевић, Каменица, Коцељева, Коцељева – Варош, Љутице, Мали Бошњак, Суботица, Свилеува, Зукве, општине Осечина, и то: Бастав, Белотић, Братачић, Царина, Драгијевица, Драгодол, Горње Црниљево, Гуњаци, Комирић, Коњуша, Лопатањ, Осечина, Остружањ, Пецка, Плужац, Сирдија, Туђин, општине Крупањ, и то: Бањевац, Бела Црква, Богоштица, Брезовице, Брштица, Церова, Цветуља, Дворска, Костајник, Красава, Крупањ, Кржава, Ликодра, Липеновић I, Липеновић II, Мојковић, Планина, Равнаја, Шљивова, Ставе, Толисавац, Томањ, Врбић, Завлака, града Лозница, и то: Бања Ковиљача, Брадић, Брњац, Цикоте, Чокешина, Доња Бадања, Доња Сипуља, Доње Недељице, Драгинац, Филиповићи, Горња Бадања, Горња Борина, Горња Сипуља, Горња Ковиљача, Горње Недељице, Горњи Добрић, Грнчара, Јадранска Лешница, Јаребице, Јелав, Јошева, Југовићи, Каменица, Клупци, Коренита, Козјак, Лешница, Лешница град (део), Липница, Лозница – град, Лозница – село, Милина, Ново Село, Пасковац, Помијача, Рибарице, Руњани, Симино Брдо, Слатина, Шор, Стража, Ступница, Шурице, Текериш, Трбосиље, Трбушница, Тршић, Велико Село, Воћњак, Зајача, општине Владимирци, и то: Владимирци, Бељин, Белотић, Бобовик, Дебрц, Драгојевац, Јаловик, Јазовник, Каона, Козарица, Крнић, Крнуле, Кујавица, Лојанице, Матијевац, Меховине, Месарци, Мровска, Ново Село, Пејиновић, Прово, Риђаке, Скупљен, Суво Село, Трбушац, Власеница, Вучевица, Вукошић, Звезд и катастарску општину Љубовија, обухваћене мелиорационим подручјем „Подрињско-колубарско”;

(2) катастарске општине које се налазе на територији града Зајечара, и то: Заграђе, Звездан, Велики Јасеновац, Кленовац, Мали Јасеновац, Планиница, Брусник, Метриш, Селачка, Лубница, Шљивар, Велики Извор, Вратарница, Градсково, Грљан, Зајечар I, Зајечар II, Мали Извор, Боровац, Врбица, Вражогрнац, Гамзиград, Грлиште, Јелашница, Копривница, Шипиково, Табаковац, Мариновац, Лесковац, Горња Бела Река, Леновац, Николичево, Прлита, Трнавац, Халово, општине Петровац на Млави, и то: Бистрица, Велико Лаоле, Ждрело, Кладурово, Мало Лаоле, Мелница, Панково, Стамница, Ћовдин, Рашанац, Петровац на Млави, Старчево, Трновче, Орљево, Велики Поповац, Шетоње, Рановац, Витовница, Дубочка, Забрђе, Каменово, Кнежица, Лесковац, Манастирица, општине Бољевац, и то: Сумраковац, Оснић, Савинац, општине Бор, и то: Злот I, Метовница, Шарбановац, Злот IV, Злот V, општине Голубац, и то: Браничево, Винци, Голубац, Житковица, Клење, Кудреш, Мрчковац, Сладинац, Усије, Малешево, Војилово, Душманић, Бикиње, Доња Крушевица, Миљевић, Поникве, Шувајић, Барич, Радошевац, општине Мало Црниће, и то: Црљенац, Смољинац, Шапине, Кобиље, Мало Градиште, Аљудово, Забрега, Божевац, Кула, општине Неготин, и то: Мала Каменица, Михајловац, Брестовац, Видровац, Јасеница, Чубра, Дупљане, Карбулово, Трњане, Штубик I, Сиколе II, Штубик II, града Смедерево, и то: Липе II, Петријево, Сеоне, Удовице, општине Велико Градиште, и то: Гарево, Камијево, Кусиће, Печаница, Чешљева Бара, Средњево, Дољашница, Царевац, Макце, Десине, Љубиње, Триброде и општине Жабари, и то: Тићевац, Свињарево, обухваћене мелиорационим подручјем „Доњи Дунав”;

(3) катастарске општине које се налазе на територији града Смедерево, и то: Бадљевица, Добри До, Друговац I, Луњевац, Мало Орашје, Михајловац, Раља, Суводол, општине Аранђеловац, и то: Аранђеловац, Бања, Брезовац, Копљаре, Мисача, Орашац, Стојник, Врбица, општине Смедеревска Паланка, и то: Азања, Бачинац, Баничина, Башин, Церовац, Глибовац II, Голобок, Грчац, Мраморац, Селевац, Стојачак, Влашки До, општине Велика Плана, и то: Радовање, општине Лапово, и то: Лапово, општине Баточина, и то: Бадњевац, Баточина (Село), Баточина (Варошица), Брзан, Црни Као, Доброводица, Градац, Кијево, Прњавор, Жировница, општине Свилајнац, и то: Бобово, Бресје, Дубница, Гложане, Грабовац, Купиновац, Луковица, Мачевац, Проштинац, Радошин, Роанда, Роћевац, Седларе, Суботица, Тропоње, Војска, Врлане, општине Жабари, и то: Витежево, града Јагодина, и то: Добра Вода, Дражмировац, Дубока, Глоговац, Кочино Село, Кончарево, Ланиште, Мајур, Мали Поповић, Милошево, Рајкинац, Рибаре, Рибник, општине Ћуприја, и то: Ћуприја (Град), Ћуприја (Ван Град), Дворица, Исаково, Јовац, Крушар, Мијатовац, Остриковац, Супска, Вирине, Влашка, општине Параћин, и то: Бошњане, Бусиловац, Чепуре, Давидовац, Доње Видово, Дреновац, Главица, Голубовац, Горње Видово I, Горње Видово II, Крежбинац, Лебина, Лешје, Мириловац, Параћин град, Параћин, Плана, Поповац, Поточац, Рашевица, Ратаре, Шавац, Сикирица, Сињи Вир, Стрижа, Својново, Текија, Трешњевица и општине Деспотовац, и то: Балајнац, Бељајка, Богова, Брестово, Буковац, Деспотовац, Грабовица, Јасеново, Језеро, Ломница, Медвеђа, Милива, Плажане, Поповњак, Трућевац, Велики Поповић, Витанце, Војник, обухваћене мелиорационим подручјем „Велика Морава”;

3) по стопи од 140,96% за правна лица и по стопи од 123,10% за физичка лица за:

(1) катастарске општине које се налазе на територији општине Бајина Башта, и то: Бајина Башта, Бесеровина, Црвица, Гвоздац, Јагоштица, Љештанско, Луг, Мала Река, Обајгора, Оклетац, Овчиња, Перућац, Пилица, Придоли, Рача, Растиште, Рогачица, Сијерач, Солотуша, Стрмово, Својдруг, Вишесава, Зауглине, општине Горњи Милановац, и то: Бољковци, Брезовица, Церова, Давидовица, Драгољ, Крива Река, Мутањ, Накучани, Рељинци, Ручићи, Шилопај, Трудељ, Угриновци, Заграђе, општине Љубовија, и то: Читлук, Берловине, Царапић, Црнча, Доња Љубовиђа, Доња Оровица, Доње Кошље I, Доње Кошље II, Дрлаче, Горња Буковица, Горња Љубовиђа, Горња Оровица, Горње Кошље, Грачаница, Грчић, Леовић, Лоњин, Постење, Рујевац, Савковић, Селенац, Соколац, Торник, Узовница, општине Мали Зворник, и то: Брасина, Будишић, Читлук, Цулине, Доња Борина, Доња Трешњица, Мали Зворник, Радаљ, Сакар, Велика Река, обухваћене мелиорационим подручјем „Подрињско-колубарско”;

(2) катастарске општине које се налазе на територији општине Бела Паланка, и то: Козја, Мирановац, Пајеж, Витановац, општине Бор, и то: Брестовац, општине Голубац, и то: Брњица, Добра, Двориште, Кривача, Снеготин, општине Кладово, и то: Брза Паланка, Давидовац, Грабовица, Кладово, Кладушница, Корбово, Костол, Купузиште, Љубичевац, Мала Врбица, Манастирица, Милутиновац, Подвршка, Речица, Река, Ртково, Вајуга, Велесница, Велика Каменица, Велика Врбица, општине Књажевац, и то: Балановац, Бели Поток, Берчиновац, Божиновац, Булиновац, Дебелица, Доње Зуниче, Дреновац, Глоговац, Горње Зуниче, Грезна, Јаковац, Јелашница, Књажевац, Кожељ, Крента, Мањинац, Миљковац, Минићево, Мучибаба, Понор, Потркање, Равна, Ргоште, Слатина, Штипина, Шуман Топла, Сврљишка Топла, Трновац, Васиљ, Вина, Витковац, Жлне, Зоруновац, општине Кучево, и то: Благојев Камен, Буковска, Церемошња, Церовица, Дубока, Каона, Кучајна, Кучево I, Кучево II, Кучево III, Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Раброво, Раденка, Ракова Бара, Равниште, Сена, Шевица, Српце, Турија, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Зеленик, општине Мајданпек, и то: Бољетин, Доњи Милановац, Клокочевац, Мајданпек, Мироч, Мосна, Тополница, општине Неготин, и то: Александровац, Браћевац, Црномасница, Глоговица II, Јабуковац, Ковилово, Малајница, Мокрање, Поповица, Рајац, Речка, Рогљево, Шаркамен, Сиколе I, Слатина, Смедовац, Тамнич, Уровица, Вељково, Вратна, општине Сврљиг, и то: Белоиње, Бучум, Бурдимо, Црнољевица, Драјинац, Ђуринац, Галибабинац, Грбавче, Гулијан, Гушевац, Извор, Лалинац, Лозан, Луково, Манојлица, Мечји До, Мерџелат, Нишевац, Околиште, Округлица, Палилула, Периш, Плужина, Преконога, Радмировац, Рибаре, Сливје, Шљивовик, Сврљиг, Тијовац, Варош, Влахово, Жељево, општине Жагубица, и то: Горњак, обухваћене мелиорационим подручјем „Доњи Дунав”;

(3) катастарске општине које се налазе на територији општине Рача, и то: Сараново, Сепци, општине Топола, и то: Белосавци, Божурња, Горович, Јеленац, Јунковац, Клока, Липовац, Маскар, Наталинци, Павловац, Рајковац, Шуме, Топола (варош), Топола (село), Трнава, Доња Трнава, Жабаре, Загорица, општине Варварин, и то: Обреж, општине Алексинац, и то: Алексинац ван варош, Бели Брег, Беља, Бобовиште, Брадарац, Ћићина, Дашница, Делиград, Доње Сухотно, Доњи Адровац, Доњи Крупац, Дражевац, Голешница, Горње Сухотно, Горњи Адровац, Горњи Крупац, Грејач, Јасење, Лужане, Моравац, Бујмир Моравски, Мозгово, Нозрина, Прћиловица, Преконози, Рсовац, Рутевац, Стублина, Тешица, Велики Дреновац, Врело, Вукашиновац, Житковац, општине Дољевац, и то: Белотинац, Чапљинац, Ћурлина, Клисура, Кнежица, Малошиште, Перутина, општине Мерошина, и то: Александрово, Азбресница, Балајнац, Баличевац, Батушинац, Биљег, Брест, Дудулајце, Градиште, Крајковац, Лепаја, Мерошина, Облачина, Рожина, града Ниша, и то: Берчинац, Бубањ, Церје, Чокот, Доња Топоница, Доња Трнава, Доње Међурово, Доње Власе, Горња Топоница, Горња Трнава, Горње Међурово, Кравље, Крушце, Лалинац, Лесковик, Мезграја, Миљковац, Мрамор, Ново Село, Палиграце, Паљина, Паси Пољана, Сечаница, Суповац, Веле Поље, општине Ражањ, и то: Црни Као, Чубура, Липовац, Послон, Прасковче, Манастирско, Ражањ, Рујиште, Варош, општине Сокобања, и то: Језеро, Ново Село, Раденковац, општине Сврљиг, и то: Давидовац I, Давидовац II, Гојмановац, Копајкошара, Лабуково, Пирковац, Попшица, општине Бела Паланка, и то: Бабин Кал I, Бабин Кал II, Бела Паланка ван варош, Бела Паланка (варош), Букуровац Дол, Чифлик, Црвена Река, Дол, Доња Глама, Доњи Рињ, Дражево, Горња Глама, Клење, Клисура, Кременица, Љубатовица, Моклиште, Ново Село, Ореовац, Сињац, Шпај, Теловац, Трешњаци, Вргудинац, општине Пирот, и то: Барје Чифлик, Бериловац, Беровица, Блато, Церев Дел, Црноклиште, Црвенчево, Добри До, Држина, Гњилан, Велики Суводол, Извор, Камик, Костур, Мали Суводол, Нишор, Орља, Осмакова, Пасјач, Петровац, Пирот (град), Пирот (ван вароши), Пољска Ржана, Понор, Присјан, Рагодеш, Расница, Сиња Глава, Сопот, Станичење, Велики Јовановац, Враниште, града Чачак, и то: Балуга (Љубићска), Бечањ, Бресница, Доња Горевница, Доња Трепча, Горња Трепча, Катрга, Коњевићи, Љубић, Мојсиње, Мрчајевци, Остра, Прељина, Пријевор, Станчићи, Трбушани, обухваћене мелиорационим подручјем „Велика Морава”.

Члан 5.

Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта на територији града Београда, утврђује се према катастарском приходу, и то:

1) по стопи од 718,67% за правна лица и по стопи од 627,73% за физичка лица за:

(1) катастарске општине које се налазе на територији општине Палилула, и то: Бесни Фок, Борча, Комарева Хумка, Ковилово, Крњача, Лепушница, Овча, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Дунав I”;

(2) катастарске општине које се налазе на територији општине Нови Београд, и то: Нови Београд, општине Сурчин, и то: Бечмен, Бољевци, Добановци, Јаково, Петровчић, Прогар, Сурчин и општине Земун, и то: Батајница, Угриновци, Земун, Земун Поље, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Сава I”;

(3) катастарске општине које се налазе на територији општине Барајево, и то: Баћевац, Барајево, Бождаревац, Гунцати, Мељак, Шиљаковац, Велики Борак, Вранић, општине Чукарица, и то: Чукарица, Остружница, Рушањ, Сремчица, Умка, Велика Моштаница, Велики Макиш, Железник, општине Лазаревац, и то: Бурово, Чибутковица, Цветовац, Дрен, Јунковац, Лазаревац, Лесковац, Лукавица, Медошевац, Петка, Сакуља, Шопић, Степојевац, Стубица, Шушњар, Велики Црљени, Врбовно, Вреоци, Зеоке, Жупањац, општине Обреновац, и то: Баљевац, Барич, Бело Поље, Бргулице, Бровић, Дражевац, Дрен, Грабовац, Јасенак, Конатице, Кртинска, Љубинић, Мала Моштаница, Мислођин, Обреновац, Орашац, Пироман, Пољане, Ратари, Рвати, Скела, Стублине, Трстеница, Уровци, Ушће, Велико Поље, Вукићевица, Забрежје, Звечка, које се обухваћене мелиорационим подручјем „Сава II”;

2) по стопи од 359,34% за правна лица и по стопи од 313,89% за физичка лица, за:

(1) катастарске општине које се налазе на територији општине Гроцка, и то: Болеч, Лештане, Ритопек, Винча, Врчин, Заклопача и општине Палилула, и то: Сланци, Велико Село, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Дунав II”;

(2) катастарске општине које се налазе на територији општине Барајево, и то: Арнајево, Бељина, Лисовић, Манић, Рожанци, општине Лазаревац, и то: Барзиловица, Брајковац, Дудовица, Соколово, општине Раковица, и то: Ресник и општине Сопот, и то: Бабе, Дучина, Губеревац, Слатина, Стојник, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Сава II”;

(3) катастарске општине које се налазе на територији општине Гроцка, и то: Живковац, Дражањ, Камендол, Пударци, Умчари, општине Младеновац, и то: Амерић, Дубона, Границе, Јагњило, Кораћица, Ковачевац, Мала Врбица, Марковац, Међулужје, Младеновац (село), Младеновац (варош), Пружатовац, Рабровац, Рајковац, Сенаја, Шепшин, Велика Крсна, Влашка, општине Сопот, и то: Ђуринци, Мала Иванча, Мали Пожаревац, Неменикуће, Парцани, Поповић, Раља, Сопот, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Морава”.

Члан 6.

Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта на територији АП Војводина, утврђује се према катастарском приходу, и то:

1) по стопи од 403,68% за правна лица и по стопи од 350,45% за физичка лица за:

(1) катастарске општине које се налазе на територији општине Бела Црква, и то: Калуђерово I, Калуђерово II, Калуђерово III, Крушчица, Кусић III, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Горњи Дунав”;

(2) катастарске општине које се налазе на територији општине Бачка Паланка, и то: Нештин, општине Беочин, и то: Баноштор, Беочин, Черевић, Грабово, Луг, Раковац, Сусек, Свилош, града Нови Сад, и то: Буковац, Лединци, Сремска Каменица и општине Сремски Карловци, и то: Сремски Карловци, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Срем”;

2) по стопи од 807,36% за правна лица и по стопи од 700,88% за физичка лица за:

(1) катастарске општине које се налазе на територији општине Ада, и то: Ада, Мол, Оборњача, Утрине, општине Алибунар, и то: Алибунар, Банатски Карловац, Добрица, Иланџа, Јаношик, Локве, Николинци, Нови Козјак, Селеуш, Владимировац, општине Апатин, и то: Апатин, Купусина, Пригревица, Сонта, Свилојево, општине Бач, и то: Бач, Бачко Ново Село, Бођани, Плавна, Селенча, Вајска, општине Бачка Паланка, и то: Бачка Паланка, Бачка Паланка – Град, Челарево, Деспотово, Гајдобра, Младеново, Нова Гајдобра, Нова Паланка, Обровац, Параге, Пивнице, Силбаш, Товаришево, општине Бачка Топола, и то: Бачка Топола, Бачка Топола – Град, Бајша, Горња Рогатица, Гунарош, Мали Београд, Његошево, Ново Орахово, Пачир, Стара Моравица, општине Бачки Петровац, и то: Бачки Петровац, Гложан, Кулпин, Маглић, општине Бечеј, и то: Бачко Градиште, Бачко Петрово Село, Бечеј, Милешево, Радичевић, општине Бела Црква, и то: Банатска Паланка II, Банатска Суботица, Бела Црква, Чешко Село, Црвена Црква, Добричево, Дупљаја, Гребенац, Јасеново, Кајтасово, Кусић I, Кусић II, Врачев Гај I, Врачев Гај II, општине Чока, и то: Чока, Црна Бара, Јазово, Остојићево, Падеј, Санад, Врбица, општине Кањижа, и то: Адорјан, Хоргош, Кањижа, Мале Пијаце, Мартонош, Ором, Трешњевац, Велебит, општине Кикинда, и то: Банатска Топола, Банатско Велико Село, Башаид, Иђош, Кикинда, Мокрин, Наково, Нови Козарци, Руско Село, Сајан, општине Ковачица, и то: Црепаја, Дебељача, Идвор I, Ковачица, Падина, Самош, Уздин, општине Ковин, и то: Баваниште I, Баваниште II, Делиблато, Делиблатски Песак, Дубовац, Гај, Ковин, Мраморак, Плочица, Скореновац, општине Кула, и то: Црвенка, Крушчић, Кула, Липар, Руски Крстур, Сивац, општине Мали Иђош, и то: Фекетић, Ловћенац, Мали Иђош, општине Нова Црња, и то: Александрово, Молин, Нова Црња, Радојево, Српска Црња, Тоба, Војвода Степа, општине Нови Бечеј, и то: Бочар, Кумане, Нови Бечеј, Ново Милошево, општине Нови Кнежевац, и то: Банатско Аранђелово, Ђала, Мајдан, Нови Кнежевац, Српски Крстур, града Нови Сад, и то: Бегеч, Будисава, Ченеј, Футог, Каћ, Кисач, Ковиљ, Нови Сад I, Нови Сад II, Нови Сад III, Нови Сад IV, Руменка, Степановићево, Ветерник, општине Оџаци, и то: Бачки Брестовац, Бачки Грачац, Богојево, Дероње, Каравуково, Лалић, Оџаци, Ратково, Српски Милетић, општине Опово, и то: Баранда, Опово, Сакуле, Сефкерин, града Панчево и то: Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Долово, Глогоњ, Иваново, Јабука, Качарево, Омољица, Панчево, Старчево, Војиловица I, Војиловица II, општине Пландиште, и то: Банатски Соколац, Барице, Дужине, Хајдучица, Јерменовци, Купиник, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велика Греда, Велики Гај, општине Сечањ, и то: Банатска Дубица, Бока, Јарковац, Јаша Томић, Конак, Крајишник, Неузина, Сечањ, Шурјан, Сутјеска, општине Сента, и то: Батка, Сента, Торњош, града Сомбор, и то: Алекса Шантић, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Бездан, Чонопља, Дорослово, Гаково, Кљајићево, Колут, Растина, Риђица, Сомбор I, Сомбор II, Станишић, Стапар, Светозар Милетић, Телечка, општине Србобран, и то: Надаљ I, Србобран, Турија, града Суботица, и то: Бачки Виногради, Бајмок, Биково, Чантавир, Доњи Град, Ђурђин, Нови Град (Део), Палић, Стари Град (Део), Таванкут, Жедник, општине Темерин, и то: Бачки Јарак, Камендин, Сириг, Темерин, општине Тител, и то: Гардиновци, Лок, Мошорин, Шајкаш, Тител, Вилово, општине Врбас, и то: Бачко Добро Поље, Куцура, Равно Село, Савино Село, Врбас – Атар, Врбас – Град, Змајево, општине Вршац, и то: Гудурица, Избиште, Јабланка, Куштиљ, Мали Жам, Мало Средиште, Марковац, Месић, Орешац, Парта, Павлиш, Потпорањ, Ритишево, Сочица I, Сочица II, Стража, Шушара, Уљма, Ватин, Велико Средиште, Влајковац, Војводинци, Вршац, Загајица, општине Жабаљ, и то: Чуруг, Ђурђево, Госпођинци, Надаљ II, Жабаљ, општине Житиште, и то: Банатски Двор, Банатско Карађорђево, Банатско Вишњићево, Честерег, Хетин, Међа, Нови Итебеј, Равни Тополовац, Српски Итебеј, Торак, Торда, Житиште и града Зрењанин, и то: Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, Чента, Ечка, Елемир, Фаркаждин, Јанков Мост, Клек, Книћанин, Лазарево, Лукићево, Лукино Село, Меленци, Михајлово, Мужља, Орловат, Перлез, Словачки Арадац, Српски Арадац, Српски Елемир, Стајићево, Тараш, Тараш I, Томашевац, Зрењанин I, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Горњи Дунав”;

(2) катастарске општине које се налазе на територији општине Бачка Паланка, и то: Визић, општине Инђија, и то: Бешка, Чортановци, Инђија, Крчедин, Љуково, Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Стари Сланкамен, општине Ириг, и то: Банковци, Добродол, Гргетек, Ириг, Јазак Село, Крушедол Прњавор, Крушедол Село, Мала Ремета, Нерадин, Ривица, Шатринци, Велика Ремета, Врдник, града Нови Сад, и то: Петроварадин, општине Пећинци, и то: Ашања, Брестач, Деч, Доњи Товарник, Карловчић, Купиново I, Купиново II, Обреж, Огар, Пећинци, Попинци, Прхово, Сибач, Шимановци, Сремски Михаљевци, Суботиште, општине Рума, и то: Буђановци, Добринци, Доњи Петровци, Грабовци, Хртковци, Кленак, Краљевци, Мали Радинци, Никинци, Павловци, Платичево, Путинци, Рума, Стејановци, Витојевци, Вогањ, Жарковац, општине Шид, и то: Адашевци, Бачинци, Батровци, Беркасово, Бингула, Ћипша, Ердевик, Гибарац, Илинци, Јамена, Кукујевци, Љуба, Моловин, Моровић, Привина Глава, Шид, Сот, Вашица, Вишњићево, града Сремска Митровица, и то: Бешеново Прњавор, Бешеново Село, Босут, Чалма, Дивош, Гргуревци, Јарак, Кузмин, Лаћарак, Лежимир, Мачванска Митровица, Манђелос, Мартинци, Ноћај, Раденковић, Равње, Салаш Ноћајски, Шишинци, Сремска Митровица, Сремска Рача, Шуљам, Велики Радинци, Засавица I, Засавица II и општине Стара Пазова, и то: Белегиш, Голубинци, Крњешевци, Нова Пазова, Нови Бановци, Стара Пазова, Стари Бановци, Сурдук, Војка, које су обухваћене мелиорационим подручјем „Срем”.

Накнада за одводњавање ливада и пашњака чији је корисник месна заједница (село), утврђује се у висини од 50% од стопе из става 1. тач. 1) и 2) овог члана.

б) Накнада за одводњавање шумског земљишта

Члан 7.

Накнада за одводњавање шумског земљишта на територији Републике Србије, осим територије АП Војводина и града Београда, утврђује се према катастарском приходу, и то:

1) по стопи од 281,91% за правна лица и по стопи од 246,26% за физичка лица за катастарске општине из члана 4. став 1. тачка 1) ове уредбе;

2) по стопи од 140,96% за правна лица и по стопи од 123,10% за физичка лица за катастарске општине из члана 4. став 1. тачка 2) ове уредбе;

3) по стопи од 70,47% за правна лица и по стопи од 61,55% за физичка лица за катастарске општине из члана 4. став 1. тачка 3) ове уредбе.

Члан 8.

Накнада за одводњавање шумског земљишта на територији града Београда, утврђује се према катастарском приходу, и то:

1) по стопи од 359,34% за правна лица и по стопи од 313,89% за физичка лица за катастарске општине из члана 5. став 1. тачка 1) ове уредбе;

2) по стопи од 179,66% за правна лица и по стопи од 156,91% за физичка лица за катастарске општине из члана 5. став 1. тачка 2) ове уредбе.

Члан 9.

Накнада за одводњавање шумског земљишта на територији АП Војводина, утврђује се према катастарском приходу, и то:

1) по стопи од 201,81% за правна лица и по стопи од 175,20% за физичка лица за катастарске општине из члана 6. став 1. тачка 1) ове уредбе, као и за шумско земљиште у небрањеном инундационом појасу, Суботичкој и Делиблатској пешчари и Регионалном парку „Вршачки брег”;

2) по стопи од 403,68% за правна лица и по стопи од 350,45% за физичка лица за катастарске општине из члана 6. став 1. тачка 2) ове уредбе.

в) Накнада за одводњавање грађевинског и другог земљишта

Члан 10.

Висина накнаде за одводњавање грађевинског земљишта, објеката, односно простора намењеног за обављање привредне и друге делатности, стамбених објеката, објеката саобраћајне инфраструктуре и добара у општој употреби на територији Републике Србије, осим територије АП Војводина и града Београда, утврђује се према просечном катастарском приходу за катастарску општину у којој се то земљиште налази и то у висини двадесетоструког износа накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта из члана 4. ове уредбе.

Члан 11.

Висина накнаде за одводњавање грађевинског земљишта, објеката, односно простора намењеног за обављање привредне и друге делатности, стамбених објеката, објеката саобраћајне инфраструктуре и добара у општој употреби на територији града Београда утврђује се према просечном катастарском приходу за катастарску општину у којој се то земљиште налази и то у висини двадесетоструког износа накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта из члана 5. ове уредбе.

Члан 12.

Висина накнаде за одводњавање грађевинског земљишта, објеката, односно простора намењеног за обављање привредне и друге делатности, стамбених објеката, објеката саобраћајне инфраструктуре и добара у општој употреби на територији АП Војводина утврђује се према просечном катастарском приходу за катастарску општину у којој се то земљиште налази и то у висини двадесетоструког износа накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта из члана 6. ове уредбе.

5. Накнада за коришћење водних објеката и система

а) Накнада за коришћење водних објеката мелиорационих система за снабдевање водом становништва, индустрије и рибњака

Члан 13.

Накнада за коришћење водних објеката мелиорационих система за снабдевање водом становништва, индустрије и рибњака утврђује се у висини, и то за:

Редни број

Намена

на територији Републике Србије, осим територије АП Војводина и града Београда

на територији града Београда

на територији АП Војводина

Висина накнаде

1.

Инсталисани капацитет

за снабдевање водом становништва

118,13 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета

109,40 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета

за снабдевање водом индустрије

118,13 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета

109,40 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета

281,37 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета

за снабдевање водом рибњака

1.218,81 динара/ha

1.128,53 динара/ha

1.232,22 динара/ha

2.

Ангажовани капацитет

(ако обвезник плаћања накнаде има мерни уређај)

за снабдевање водом становништва

1.150,63 динара/1.000 m³

1.065,41 динара/1.000 m³

за снабдевање водом индустрије

1.150,63 динара/1.000 m³

1.065,41 динара/1.000 m³

1.163,37 динара/1.000 m³

за снабдевање водом рибњака и других корисника

847,47 динара/1.000 m³

784,69 динара/1.000 m³

517,22 динара/1.000 m³

3.

Ангажовани капацитет

(ако обвезник плаћања накнаде нема мерни уређај)

за снабдевање водом рибњака и других корисника

8.567,49 динара/ha

Ангажовани капацитет обвезника плаћања накнаде за снабдевање водом становништва и индустрије који нема мерни уређај утврђује се према максималној количини воде коју може захватити својим инсталисаним капацитетом.

За испоручену воду преко црпне станице високог притиска обвезник плаћа и накнаду, и то у висини од:

1) 1.075,12 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета у црпној станици за своју површину на територији Републике Србије, осим територије АП Војводина и града Београда;

2) 995,49 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета у црпној станици за своју површину на територији града Београда;

3) 1.086,89 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета у црпној станици на територији АП Војводина.

Уколико водни објекти из става 1. овог члана захватају воду из Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав” обвезник плаћа и накнаду за коришћење објеката Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав”, у складу са чланом 21. ове уредбе.

б) Накнада за коришћење водних објеката мелиорационих система за наводњавање

Члан 14.

Накнада за коришћење водних објеката мелиорационих система за наводњавање утврђује се, и то за:

Редни број

Намена

на територији Републике Србије, осим територије АП Војводина и града Београда

на територији града Београда

на територији АП Војводина

Висина накнаде

1.

Инсталисани капацитет

1.075,12

динара/ha

995,49

динара/ha

1.086,89

динара/ha

2.

Ангажовани капацитет

ако обвезник плаћања накнаде има мерни уређај

717,70

динара/1.000 m³

664,55

динара/1.000 m³

724,54

динара/1.000 m³

ако обвезник плаћања накнаде нема мерни уређај

1.075,12

динара/ha

995,49

динара/ha

1.086,89

динара/ha

За испоручену воду преко црпне станице високог притиска обвезник плаћа и накнаду, и то у висини од:

1) 1.075,12 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета у црпној станици за своју површину на територији Републике Србије, осим територије АП Војводина и града Београда;

2) 995,49 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета у црпној станици за своју површину на територији града Београда;

3) 1.086,89 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета у црпној станици на територији АП Војводина.

Уколико водни објекти из става 1. овог члана захватају воду из Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав” обвезник плаћа и накнаду за коришћење објеката Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав”, у складу са чланом 22. ове уредбе.

в) Накнада за коришћење водних објеката мелиорационих система за узгој риба

Члан 15.

Накнада за коришћење водних објеката (брана са акумулацијама и канала) за узгој риба утврђује се, и то у висини од:

1) 12.106,28 динара/ha површине водног огледала при нормалном нивоу воде у акумулацији и каналу на територији Републике Србије, осим територије АП Војводина и града Београда;

2) 11.209,53 динара/ha површине водног огледала при нормалном нивоу воде у акумулацији и каналу на територији града Београда.

г) Накнада за коришћење водних објеката мелиорационих система за одвођење отпадних вода

Члан 16.

Накнада за коришћење водних објеката мелиорационих система за одвођење отпадних вода чији квалитет одговара прописаној категорији пријемника утврђује се, и то за:

Редни

број

Намена

на територији Републике Србије, осим територије АП Војводина и града Београда

на територији града Београда

Висина накнаде

динара/1.000 m³

1.

Гравитационо одвођење

1.220,09

1.129,72

2.

Одвођење црпљењем или комбиновано

3.040,49

2.815,29

3.

Одвођење црпљењем уз разблаживање

4.123,72

3.818,23

Члан 17.

Поред накнаде из члана 16. ове уредбе за одвођење отпадних вода чији квалитет на месту улива не одговара прописаној категорији пријемника обвезник накнаде плаћа и накнаду за:

1) сваки m³ упуштене воде у зависности од степена загађености изнад вредности прописаних за одговарајућу категорију пријемника према садржају загађујућих материја у ефлуенту, и то:

Редни

број

Врста загађења

на територији Републике Србије, осим територије АП Војводина и града Београда

на територији града Београда

Висина накнаде

динара /kg/1.000 m³

1.

Хемијска потрошња кисеоника (ХПК-бихромат)

1.929,84

1.786,87

2.

Суспендоване материје

1.929,84

1.786,87

3.

Амонијум јон

5.876,73

5.441,42

4.

Уља, масти (етарски екстракт) и беланчевине

27.962,57

25.891,27

5.

Сулфиди

35.034,16

32.439,04

6.

Нитрати

1.282,94

1.187,90

7.

Фосфати

11.167,80

10.340,56

8.

Натријум

6.274,67

5.809,88

9.

Сулфати

20.637,19

10.

Феноли

36.740,96

11.

Арсен

5.935,15

12.

Бор

5.570,85

2) сваки m³ упуштене воде у случају промењених својстава воде пријемника изнад прописаних вредности и то:

Редни

број

Својство воде пријемника

на територији Републике Србије, осим територије АП Војводина и града Београда

на територији града Београда

Висина накнаде

динара/1.000 m³

1.

Боја приметна

614,12

568,62

2.

Температура преко 30 °C

614,12

568,62

3.

Ph

1) од 6,8 до 5,0 и 8,5 до 9,5

2) од 5,0 до 4,0 и 9,5 до 10,5

3) испод 4,0 и изнад 10,5

978,79

1.376,86

1.929,95

906,30

1.274,85

1.786,99

Члан 18.

Накнаду из члана 17. тач. 1) и 2) ове уредбе обвезник плаћа у случају ако садржај оксидабилних материја упуштених вода, изражен као хемијска потрошња кисеоника (бихроматни), не прелази границу од 150 mg/l.

Уколико садржај оксидабилних материја упуштених вода, изражен као хемијска потрошња кисеоника (бихроматни), прелази границу од 150 mg/l висина накнаде из члана 17. тач. 1) и 2) ове уредбе увећава се, и то:

– од 151 до 250 mg/l за 10%;

– од 251 до 500 mg/l за 20%;

– од 501 до 1.000 mg/l за 40%;

– од 1.001 до 3.000 mg/l за 50%;

– преко 3.001 mg/l за 75%.

д) Накнада за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода

Члан 19.

Накнада за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АП Војводина, у складу са Методологијом обрачуна накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода („Службени лист АП Војводина”, број 3/05), утврђује се, и то за:

1) инсталисани капацитет обвезника накнаде у висини од:

(1) 1,95 динара/m³ за обвезнике који не пречишћавају отпадне воде,

(2) 0,64 динара/m³ за објекте Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав”, за обвезнике који пречишћавају отпадне воде,

(3) 1,35 динара/m³ за објекте мелирационих система, за обвезнике који пречишћавају отпадне воде;

2) ангажовани капацитет (испуштена количина воде) у висини од:

(1) 0,64 динара/m³ за објекте Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав”,

(2) 1,35 динара/m³ за објекте мелиoрационих система;

3) уклањање седимената у висини од 218,08 динара/m³ за објекте мелиoрационих система;

4) уклањање седимената у висини од 405,88 динара/m³ за Хидросистем „Дунав–Тиса–Дунав”;

5) уклањање и депоновање токсичних седимената у висини од 1.400,89 динара/m³;

6) разблаживање нетоксичних материја у отпадној води до концентрација које ће обезбедити примену воде низводно од испуста у висини од:

(1) 0,3051 динара/m³ за објекте Хидросистема „Дунав–Тиса –Дунав”,

(2) 3,03 динара/m³ за објекте мелирационих система;

7) за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора у висини од:

Количина отпадних

вода m³/дан

Јединичне цене за негативан утицај

ТПС - секундарни третман утицај органских материја

динара/ГБПК

ТПТН - терцијални третман утицај азота

динара/ГН

ТПТО - терцијални третман утицај фосфора

динара/ГП

1.000

0,1932

0,3966

0,3458

1.000–5.000

0,1526

0,3153

0,2543

5.000–25.000

0,1322

0,2441

0,2136

25.000–50.000

0,0712

0,2136

0,1729

> 50.000

0,0508

0,1932

0,1627

8) за биодоступност, ТБД – 0,0566 динара/m³.

Ради стимулисања изградње постројења за пречишћавање отпадних вода „фактор временског периода” износи 0,25.

Члан 20.

Ако обвезник плаћања накнаде из чл. 16, 17. и 19. ове уредбе не врши мерење количина испуштених отпадних вода, висина накнаде се утврђује на основу измерених количина захваћене воде.

Ако обвезник плаћања накнаде из чл. 16, 17. и 19. ове уредбе нема уграђен мерни уређај за регистровање количине захваћене воде, количина испуштених отпадних вода утврђује се на основу максималних инсталисаних водозахватних капацитета.

ђ) Накнада за коришћење водних објеката Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав”

Члан 21.

Накнада за коришћење водних објеката Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав” за снабдевање водом индустрије, рибњака и других корисника утврђује се, и то за:

Редни број

Намена

Висина накнаде

1.

Инсталисани капацитет

за снабдевање водом индустрије

119,40 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета

за снабдевање водом рибњака и других корисника

512,97 динара/ha за пројектовану површину

2.

Ангажовани капацитет

за снабдевање водом индустрије

ако обвезник плаћања накнаде има мерни уређај

1.163,37 динара/1.000 m³

за снабдевање водом рибњака и других корисника

ако обвезник плаћања накнаде има мерни уређај

856,80 динара/1.000 m³

ако обвезник плаћања накнаде нема мерни уређај

8.567,54
динара/ha

Ангажовани капацитет обвезника плаћања накнаде у индустрији из става 1. овог члана који нема мерни уређај, утврђује се према максималној годишњој количини воде коју може захватити својим инсталисаним капацитетом.

Члан 22.

Накнада за коришћење објеката Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав” за наводњавање утврђује се, и то за:

Редни број

Намена

Висина накнаде

1.

Инсталисани капацитет

за наводњавање земљишта под ратарским културама

235,46 динара/ha

за наводњавање земљишта под повртарским културама, воћњацима и другим вишегодишњим засадима

327,54 динара/ha

2.

Ангажовани капацитет

ако обвезник плаћања накнаде има мерни уређај

724,54 динара/1.000 m³

ако обвезник плаћања накнаде нема мерни уређај

за наводњавање земљишта под ратарским културама

833,20 динара/ha

за наводњавање земљишта под повртарским културама, воћњацима и другим вишегодишњим засадима

1.341,41
динар/ha

Члан 23.

Накнада за коришћење канала Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав” за пловидбу, према носивости теретног брода, утврђује се у висини, и то за:

Носивост

теретног брода

Висина накнаде

динара/t

Брана на Тиси

0–20 km

21–40 km

41–60 km

61–80 km

81–100 km

> 100 km

t

пун

празан

пун

празан

пун

празан

пун

празан

пун

празан

пун

празан

< 300

37,95

12,65

43,39

16,51

48,82

20,35

61,12

31,07

73,42

41,78

78,85

45,63

6,85

301–500

36,88

11,57

42,32

15,43

47,75

19,28

58,95

28,89

70,17

38,53

75,60

42,38

5,79

501–700

35,79

10,50

41,22

14,35

46,66

18,18

56,78

26,73

66,91

35,27

72,35

39,12

4,70

701–900

35,25

9,95

40,69

13,80

46,11

17,64

55,71

25,66

65,28

33,63

70,72

37,49

4,15

> 900

34,92

9,62

40,35

13,47

45,79

17,32

55,04

24,99

64,30

32,67

69,75

36,51

3,83

Члан 24.

Накнада за коришћење канала Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав” за пловидбу, према снази погонских мотора тегљача и потискивача и осталих пловила који имају сопствени погон, нису теретни бродови и користе се у привредне сврхе, утврђује се у висини која не може износити мање од 1.245,14 динара, и то:

Висина накнаде

динара/kW

0–20 km

21–40 km

41–60 km

61–80 km

81–100 km

> 100 km

Брана

12,79

13,96

15,14

27,33

39,52

40,70

12,46

Накнада за коришћење канала Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав” за пловидбу за пловни објекат који нема сопствени погон и није теретни брод, а користи се у привредне сврхе (елеватори, дизалице, багери и слично), утврђује се у висини накнаде за пловни објекат који га потискује или тегли на основу снаге погонских мотора.

Члан 25.

Накнада за превођење кроз бродску преводницу пловила које се користи у непривредне сврхе утврђује се у висини од 1.245,14 динара за свако превођење, без обзира на број тих пловила у комори приликом превођења.

е) Накнада за коришћење објеката регионалних система за наводњавање и других водних објеката

Члан 26.

Накнада за коришћење објеката регионалних система за наводњавање и других водних објеката за наводњавање утврђује се у висини, и то за:

Редни број

Намена

Висина накнаде

1.

Инсталисани капацитет

2.896,82 динара/ha

2.

Ангажовани капацитет

ако обвезник плаћања накнаде има мерни уређај

215,15

динара/1.000 m³

ако обвезник плаћања накнаде нема мерни уређај

364,16 динара/ha

Уколико водни објекти из става 1. овог члана, захватају воду из Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав”, обвезник плаћа и накнаду за коришћење објеката Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав”, у складу са чланом 22. ове уредбе.

Члан 27.

Накнада за коришћење објеката регионалних система за наводњавање и других водних објеката за снабдевање водом индустрије, рибњака и других корисника утврђује се, и то за:

Редни број

Намена

Висина накнаде

1.

Инсталисани капацитет

за снабдевање водом индустрије

562,82 динара за сваки l/s инсталисаног капацитета

за снабдевање водом рибњака и других корисника

17.050,02 динара/ha

2.

Ангажовани капацитет

за снабдевање водом индустрије

ако обвезник плаћања накнаде има мерни уређај

1.163,37 динара/1.000 m³

за снабдевање водом рибњака и других корисника

ако обвезник плаћања накнаде има мерни уређај

595,91 динара/1.000 m³

ако обвезник плаћања накнаде нема мерни уређај

5.959,22
динара/ha

Ангажовани капацитет за обвезника плаћања накнаде у индустрији који нема мерни уређај, утврђује се према максималној годишњој количини воде коју може захватити својим инсталисаним капацитетом.

Уколико водни објекти из става 1. овог члана захватају воду из Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав”, обвезник плаћа и накнаду за коришћење објеката Хидросистема „Дунав–Тиса–Дунав”, у складу са чланом 21. ове уредбе.

Члан 28.

Накнада за коришћење акумулација и канала за узгој риба утврђује се у висини од 12.250,74 динара/ha површине водног огледала при нормалном нивоу воде у акумулацији, односно каналу.

Накнада за коришћење акумулације и канала за спортски риболов утврђује се у висини од 6.125,36 динара/ha површине водног огледала, при нормалном нивоу воде у акумулацији, односно каналу.

6. Накнада за извађени речни нанос

Члан 29.

Накнада за извађени речни нанос утврђује се у висини, и то за:

1) извађени песак, шљунак и слично:

(1) из корита за малу воду водотока, акумулација 58,1913 динара по 1 m³ извађеног материјала,

(2) са земљишта угроженог ерозијом 72,7301 динара по 1 m³ извађеног материјала,

(3) из инундационог подручја (пољопривредно, шумско и друго земљиште) 113,4605 динара по 1 m³ извађеног материјала.

7. Завршнe одредбe

Члан 30.

Надлежна јавна водопривредна предузећа која врше обрачун и задужење обвезника плаћања накнада за одводњавање, најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, донеће решења о обрачуну и задужењу обвезника плаћања накнада за одводњавање за период до 1. априла 2018. годину и извршиће отпрему истих.

Решења о обрачуну и задужењу обвезника плаћања накнада за одводњавање за период од 1. априла 2018. године надлежна јавна водопривредна предузећа из става 1. овог члана донеће најраније у року од 210 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 31.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-1678/2018

У Београду, 22. фебруара 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.