Zakon

На основу члана 90б став 6. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС и 14/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoвима и нaчину рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумима и мeрилима зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчину прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другим питaњима oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje

"Службени гласник РС", број 25 од 30. марта 2018.

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом прoписуjу се ближи услoви кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje (у даљем тексту: Зелени фонд).

Услови, критеријуми, мерила, поступак доделе средстава и начин праћења коришћења средстава Зеленог фонда прописани овом уредбом не примењују се на доделу средстава удружењима за пројекте у области заштите животне средине и доделу подстицајних средстава оператерима управљања посебним токовима отпада за поновно искоришћење отпада.

Услoви кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa

Члан 2.

Корисници средстава Зеленог фонда могу бити правна и физичка лица која кроз своје активности развијају и спроводе пројекте, програме и друге активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања стања животне средине.

Корисници средстава Зеленог фонда морају да испуњавају следеће услове:

1) дa имajу сeдиштe, oднoснo прeбивaлиштe нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje;

2) да су регистровани у Агенцији за привредне регистре, односно другом одговарајућем регистру;

3) да против њих није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација;

4) да нису осуђивани за кривичнa делa против привреде;

5) да су измирили све доспеле обавезе по основу јавних прихода;

6) да им нису додељена средства за исте намене из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине, односно буџета јединице локалне самоуправе, осим у случају суфинансирања истих пројеката.

Поступак доделе средстава

Члан 3.

Поступак доделе средстава Зеленог фонда обухвата:

1) објављивање јавног конкурса;

2) оцењивање пројеката на основу критеријума за класификацију, приоритизацију и спремности пројекта за финансирање;

3) утврђивање прелиминарне ранг листе пројеката;

4) утврђивање коначне ранг листе пројеката за финансирање из средстава Зеленог фонда;

5) доношење коначне одлуке о додели средстава;

6) закључивање уговора.

Јавни конкурс

Члан 4.

Министарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) расписује јавни конкурс за доделу средстава Зеленог фонда за финансирање пројеката у области заштите животне средине.

Јавни конкурс садржи услове и критеријуме за доделу средстава и конкурсну документацију која се прилаже уз захтев за доделу средстава.

Јавни конкурс се расписује најмање једном годишње.

Јавни конкурс се расписује за финансирање пројеката из различитих области или појединачно за одређену област, у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.

Јавни конкурс се објављује на интернет страници Министарства и Порталу е-Управе.

Рок за подношење захтева за доделу средстава утврђује се конкурсом, с тим да не може бити краћи од 15 дана, од дана објављивања конкурса.

Из средстава Зеленог фонда без јавног конкурса финансирају се интервентне мере у ванредним околностима загађивања животне средине, рекултивација и санација загађеног простора, ако су испуњени услови прописани законом којим се уређује заштита животне средине и прописима о додели државне помоћи за санацију контаминираних локација.

Захтев за доделу средстава

Члан 5.

Пројекти за финансирање из средстава Зеленог фонда у смислу закона којим се уређује заштита животне средине (нпр. инфраструктурни, развојно истраживачки пројекти, пројекти заштите, очувања и побољшања квалитета животне средине и управљања заштитом животне средине, пројекти санације и ремедијације, набавке опреме, увођења чистије производње и технологија и производа, подстицаја у области животне средине и одрживог развоја, инвестиционе, оперативне и друге мере и активности) се пријављују Министарству подношењем захтева за доделу средстава у писаној и електронској форми.

Уз сваки јавни конкурс Министарство објављује обрасце захтева за доделу средстава са упутством за њихово попуњавање.

Пројекат може реализовати заједно више корисника, при чему је један корисник водећи и сматра се носиоцем пројекта и потписником уговора и уговорних обавеза.

Захтев из става 1. овог члана садржи податке о подносиоцу захтева, податке о пројекту, каo и друге податке који су од значаја за оцену и финансирање пројекта, зависно од специфичности одређеног пројекта.

Образац захтева из става 1. овог члана поставља се на интернет страници Министарства и Порталу е-Управе.

Процена захтева и висина средстава

Члан 6.

У јавном конкурсу, односно конкурсној документацији наводе се сви критеријуми и мерила за оцењивање захтева за доделу средстава за финансирање пројеката.

Средства за изабране пројекте се утврђују у току процеса процене пројекта у распону у висини од 10% до 80% оправданих трошкова, у складу са прописом којим се уређује додела државне помоћи.

Средства за пројекте санације контаминираних локација могу се одобрити у висини до 100% оправданих трошкова, а који не може бити већи од стварних трошкова које сноси подносилац захтева, у складу са прописом којим се уређује додела државне помоћи.

Критеријуми и мерила за оцењивање захтева

Члан 7.

Оцењивање захтева за доделу средстава врши се на основу испуњености општих и посебних критеријума.

За сваки од наведених критеријума дефинишу се одговарајућа мерила, која су нумерички изражена као максималан број бодова који се може доделити за сваки од критеријума, односно укупан број бодова по једном пројекту.

Мерила за сваки критеријум утврђују се појединачно за сваки конкурс.

Општи критеријуми за оцењивање захтева

Члан 8.

Општи критеријуми за оцењивање захтева јесу:

1) степен општег утицаја и значај пројекта за животну средину:

– степен директног утицаја пројекта на остваривање стратешких приоритета Националног програма заштите животне средине и других стратешких докумената и планова,

– степен угрожености животне средине,

– врста и тип пројекта и слично;

– финансијски критеријуми:

– извор финансирања и висина удела у финансирању пројекта који обезбеђује корисник средстава,

– бонитет подносиоца захтева/носиоца пројекта,

– одрживост и исплативост пројекта,

– степен развијености општине на чијој се територији пројекат реализује и слично;

– спремност пројекта за реализацију:

– степен припремљености пројектне документације,

– институционални капацитет подносиоца захтева/носиоца пројекта и слично;

2) и други општи критеријуми утврђени јавним конкурсом.

Општи критеријуми саставни су део захтева из члана 5. став 1. ове уредбе.

Посебни критеријуми за оцењивање захтева

Члан 9.

За сваки од критеријума из члана 8. став 1. ове уредбе могу се по потреби дефинисати посебни критеријуми.

Посебни критеријуми за оцену захтева по јавном конкурсу и мерила за њихово вредновање утврђују се појединачно за сваки конкурс.

Неуредан и неблаговремен захтев

Члан 10.

Средства Зеленог фонда додељују се само за реализацију пројеката за које је Министарству достављен уредан и благовремен захтев по јавном конкурсу.

У случају да захтев не садржи све потребне елементе из члана 5. став 4. ове уредбе, вратиће се подносиоцу да уреди или допуни захтев.

У циљу оцене пројекта Министарство може тражити од подносиоца захтева да достави додатну документацију и доказе.

Непотпун захтев или захтев који има друге формалне недостатке Министарство може вратити подносиоцу ради достављања додатних анализа, студија, елабората и слично.

Подносилац захтева сноси све трошкове у вези са уређивањем, односно допуном захтева из ст. 2–4. овог члана.

Захтев који није благовремено поднет не узима се у разматрање.

Ако подносилац захтева не поступи у складу са захтевом за допуну из ст. 2–4. овог члана сматраће се да је повукао захтев за финансирање пројекта, односно захтев се неће разматрати.

Oдредбе ст. 2–7. овог члана примењују се само на инфраструктурне пројекте.

Оцењивање пројеката

Члан 11.

Оцењивање пројеката врши Комисија коју посебним решењем образује министар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту: министар), у складу са општим и посебним критеријумима прописаним овом уредбом.

Комисија за оцену пројеката има најмање три члана и чине је представници Министарства, и по потреби, представници других надлежних државних органа и организација, као и друга стручна лица ради пружања стручне помоћи у оцени пројеката.

Чланови Комисије за свој рад не примају надокнаду.

Комисија доноси Пословник о раду.

Утврђивање листе пројеката

Члан 12.

Комисија из члана 11. ове уредбе сачињава прелиминарну ранг листу пројеката за финансирање из средстава Зеленог фонда.

Прелиминарна ранг листа се утврђује у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење захтева и објављује се на интернет страници Министарства и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете захтеве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне ранг листе пројеката у периоду од три радна дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

Учесник јавног конкурса може поднети примедбу Комисији ради отклањања неправилности у поступку бодовања, у року од осам дана од дана истицања прелиминарне ранг листе.

Комисија разматра примедбе у року од 15 дана од дана њиховог пријема, после чега подноси министру предлог одлуке о утврђивању коначне ранг листе.

Коначна ранг листа пројеката садржи: редослед корисника средстава који испуњавају услове за доделу средстава, број пријаве, назив корисника, назив пројекта и износ одобрених средстава.

Коначнa ранг листa пројеката који испуњавају услове за финансирање одобрава се одлуком министра у року од осам дана од дана пријема предлога одлуке из става 5. овог члана.

Против одлуке министра из става 7. овог члана може се покренути управни спор.

Коначна ранг листа се објављује на интернет страници Министарства и Порталу е-Управе.

Расподела средстава Зеленог Фонда

Члан 13.

Расподела средстава Зеленог фонда одобрава се одлуком министра, за пројекте са коначне ранг листе пројеката.

Одлука о расподели средстава обавезно садржи:

1) назив корисника средстава и назив пројекта који се финансира;

2) вредност пројекта и износ додељених средстава;

3) износ који обезбеђује корисник средстава;

4) динамику уплате додељених средстава;

5) рок реализације додељених средстава;

6) образложење за доношење одлуке;

7) друге елементе у зависности од конкретног пројекта.

Одлука се објављује на интернет страници Министарства и Порталу е-Управе.

Прихватање услова финансирања

Члан 14.

Ако је одлуком о расподели средстава подносиоцу захтева додељен мањи износ средстава од износа наведеног у захтеву, подносилац захтева је дужан да писмено обавести Министарство да ли прихвата понуђене услове финансирања, у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

Уколико подносилац захтева не поступи по обавези из става 1. овог члана, односно не прихвати понуђене услове финансирања, сматраће се да је одустао од захтева по јавном конкурсу.

Закључивање уговора о финансирању

Члан 15.

Уговор о финансирању закључују Министарство и корисник средстава чији се пројекат налази на коначној ранг листи пројеката.

Уговор из става 1. овог члана садржи:

1) уговорне стране, права, обавезе и одговорности;

2) број и датум одлуке о додели средстава;

3) назив и опис пројекта;

4) вредност пројекта и износ додељених средстава;

5) износ који обезбеђује корисник средстава;

6) начин, рокове и услове за исплату средстава Зеленог фонда;

7) обавезе корисника средстава по фазама, задацима и активностима, укључујући извештавање о реализацији уговора;

8) одредбе о очекиваним резултатима, односно постигнутим ефектима пројекта;

9) средства и мере обезбеђења за извршење обавеза корисника средстава;

10) рок реализације пројекта;

11) одредбе о контроли наменског коришћења средстава и праћењу спровођења уговора;

12) одредбе о раскиду уговора и последицама раскида;

13) судску надлежност у случају спора;

14) друге одредбе од значаја за реализацију конкретног пројекта.

Одобрена средства стављају се на располагање кориснику и користе се у складу са уговором.

Измене уговора

Члан 16.

Уговорне стране из члана 15. став 1. ове уредбе током реализације пројекта могу писменим путем предложити одређене измене уговора ако нису у супротности са одредбама ове уредбе, а од значаја су за реализацију пројекта.

Уколико Министарство прихвати предложене измене закључује се анекс уговора са корисником средстава.

Ако се измене односе на садржину одлуке о додели средстава, анекс уговора се не може закључити пре измене одлуке о додели средстава коју доноси министар.

Начин преноса средстава

Члан 17.

Средства Зеленог фонда преносе се у складу са уговором на посебан наменски динарски рачун који корисник средстава отвара код Управе за трезор.

Рок реализације пројекта

Члан 18.

Корисник средстава је дужан да реализује пројекат у складу са планираним роком и динамиком реализације у складу са уговором o финансирању.

Министар може, на образложени захтев, одлучити да се продужи рок реализације уколико пројекат не може бити реализован у уговореном року из оправданих разлога.

Средства обезбеђења

Члан 19.

Корисници средстава Зеленог фонда дужни су да доставе средства обезбеђења као гаранцију за уредно извршење уговорних обавеза.

Корисници средстава дужни су да сносе све трошкове у вези са средствима обезбеђења.

У уговору о додели средстава обавезно се наводе средства обезбеђења уговорених обавеза.

Средства обезбеђења достављају се истовремено са потписивањем уговора.

Као средство обезбеђења извршавања уговорених обавеза може се користити банкарска гаранција, сопствена меница, хипотека, заложно право на покретним стварима, уговорно јемство и слично.

Уговором о додели средстава може се предвидети једно или више средстава обезбеђења.

Банкарска гаранција

Члан 20.

Банкарска гаранција мора бити издата на цео износ одобрених средстава и мора имати рок важења најмање за три месеца дужи од рока реализације пројекта.

Банкарска гаранција не мора гласити на цео износ одобрених средстава ако корисник средстава доставља и друга средства обезбеђења.

Банкарска гаранција мора имати клаузулу да је наплатива на први позив, без приговора, неопозива и безусловна.

Хипотека и заложно право

Члан 21.

Када се обавезе корисника средстава обезбеђују хипотеком и заложним правом на покретним стварима, вредност ствари које се залажу мора бити већа од одобрених средстава, у односу од најмање 1:1,2.

Корисник средстава у случају из става 1. овог члана обавезно прилаже стручни налаз судског вештака или овлашћене организације о процени вредности непокретне, односно покретне ствари која се залаже, не старије од 30 дана.

За процену вредности непокретности потребно је доставити извештај о процени који је сачињен и потписан од стране лиценцираног проценитеља у складу са законом којим се уређују проценитељи вредности непокретности.

Јемство

Члан 22.

У случају обезбеђења уговорним јемством корисник средстава доставља биланс стања и биланс успеха потенцијалног јемца за претходне две године, доказ о промету на текућем рачуну потенцијалног јемца за претходну и текућу годину, акт о регистрацији и решење о пореском идентификационом броју, као и потврду да немају неизмерених обавеза према Републици Србији.

Меница

Члан 23.

У случају обезбеђења сопственим меницама Министарству се предаје овлашћење за попуњавање менице, копија картона са депонованим потписима лица овлашћених за заступање, као и потврда банке о регистрацији менице.

Менице из става 1. овог члана морају бити потписане од стране овлашћеног лица и уписане у регистар Народне банке Србије.

Враћање средстава обезбеђења

Члан 24.

Кориснику средстава враћају се средства обезбеђења за уредно извршење уговорених обавеза након што Министарство прихвати завршни извештај.

Контрола наменског коришћења средстава Зеленог Фонда

Члан 25.

Корисници средстава Зеленог фонда дужни су да додељена средства користе наменски, у складу са одлуком о додели средстава и уговором.

Контролу наменског коришћена средстава врши Министарство.

Контрола се врши на основу извештаја и непосредним увидом у пословне књиге.

Уколико се неспорно утврди да је дошло до незаконитог коришћења средстава Зеленог фонда, Министарство о томе обавештава буџетску инспекцију.

Обавеза обавештавања

Члан 26.

Корисник средстава дужан је да обавести Министарство у року од 30 дана од дана настанка промена и наступања околности, и то о:

1) статусним променама;

2) променама својинских односа;

3) промени лица овлашћеног за заступање;

4) промени руководиоца пројекта који је непосредно задужен за реализацију;

5) немогућности даљег финансирања пројекта;

6) непредвиђеним околностима које битно утичу на обим, рокове и трошкове пројекта и налажу измене и допуне пројекта;

7) осталим околностима које су од значаја за реализацију уговора.

Уз обавештење из става 1. овог члана корисник средстава доставља образложење разлога настанка промена и наступања околности са предлогом мера за њихово отклањање.

У случају промене својинских односа и немогућности даљег финансирања пројекта, уговор се обавезно раскида.

Начин прaћeњa реализације пројеката

Члан 27.

Праћење и надзор над спровођењем и реализацијом пројеката, укључујући и контролу напретка радова на пројекту врши Комисија коју посебним решењем образује министар.

Комисија има најмање три члана и чине је представници Министарства, и по потреби представници других надлежних државних органа и организација.

Комисија може у свој рад укључити и друга стручна лица ради пружања стручне помоћи.

Комисија контролише да ли се додељена средства користе наменски кроз периодичне контроле и контролу завршног извештаја.

Периодична контрола наменског коришћења средстава се обавља непосредним увидом Комисије и на основу периодичних извештаја и документације достављене од стране корисника средстава.

Комисија може у свако време вршити непосредну контролу реализације пројеката које Зелени фонд финансира.

Корисник средстава дужан је да омогући овлашћеним лицима непосредни увид над реализацијом пројекта и увид у документацију.

Комисија није дужна да унапред обавести корисника средстава о непосредној контроли.

Корисник средстава је дужан да доставља периодичне извештаје о реализацији пројекта са пратећом документацијом, у складу са закљученим уговором и на прописан начин.

Комисија доноси Пословник о раду.

Извештај о напретку у реализацији пројеката

Члан 28.

Корисник средстава, најкасније у року од 30 дана од последњег дана сваког календарског квартала, доставља Министарству, кварталне извештаје о напретку реализације пројекта.

Завршни извештај

Члан 29.

Корисник средстава дужан је да после реализације пројекта достави Министарству завршни извештај ради сагледавања ефеката спровођења пројекта, у складу са закљученим уговором и на прописан начин.

Завршни извештај се доставља најкасније у року од 30 дана од дана реализације пројекта.

Завршни извештај треба да садржи преглед предузетих активности при реализацији пројекта, постигнуте резултате, као и финансијске показатеље утрошених средстава, опис промена у реализацији пројекта које утичу на трошкове реализације, сва одступања од плана реализације пројекта, са образложењем.

Уколико завршни извештај није комплетан вратиће се кориснику средстава ради исправке или допуне у року који не може бити дужи од 15 дана.

Након што Министарство усвоји завршни извештај кориснику средстава враћају се средства обезбеђења за уредно извршење уговорених обавеза.

Извештај о постигнутим ефектима пројекта

Члан 30.

После реализације пројекта корисник средстава дужан је да Министарству доставља извештаје о постигнутим ефектима пројекта на животну средину, за који је јавним конкурсом, односно уговором предвиђено достављање извештаја, у периоду до пет година после реализације.

Уколико корисник средстава не поступи по обавези из става 1. овог члана Министарство може ускратити будуће финансирање пројеката за период најдуже до три године, почевши од дана пријема обавештења о ускраћивању будућег финансирања.

Раскид уговора

Члан 31.

Ако корисник средстава не реализује пројекат ни у року из члана 18. став 2. ове уредбе дужан је да у року од 30 дана од дана истека рока реализације достави Министарству завршни извештај.

Ако корисник средстава ускрати непосредан увид, не доставља периодичне извештаје или се у поступку контроле утврди да корисник средстава не извршава уговорене обавезе потпуно и благовремено, ако не достави завршни извештај или ако Министарство не прихвати завршни извештај као и у случају непоступања у складу са чланом 26. став 2. ове уредбе, Министарство ће раскинути уговор.

У случају раскида уговора корисник је дужан да врати Министарству сва средства исплаћена до дана раскида или се активирају средства обезбеђења.

У случајевима из става 1. овог чланa, корисник средстава Зеленог фонда је дужан да у буџет Републикe Србије изврши повраћај средстава исплаћених до дана раскида уговора, у року од осам дана од дана пријема обавештења о раскиду уговора, заједно са законском затезном каматом почев од дана пријема средстава па до дана повраћаја средстава на рачун Министарства.

У случају раскида уговора Министарство може кориснику средстава ускратити могућност будућег коришћења средстава Зеленог фонда за период најдуже до три године, почев од дана пријема обавештења о раскиду уговора.

Изузетно, у случају раскида Министарство може, на образложени захтев, корисника средстава ослободити обавезе повраћаја дела средстава која су утрошена наменски, чију висину утврђује Министарство.

Захтев се подноси у року од осам дана од дана пријема обавештења о раскиду уговора.

Корисник средстава може захтевати да износ наменски утрошених средстава утврде овлашћена стручна лица или организације, при чему сноси све трошкове настале на овај начин.

У случају да корисник средстава поднесе захтев за ослобађање обавезе повраћаја наменски утрошених средстава, рок из става 3. овог члана, почиње да тече од дана утврђивања износа ненаменски утрошених средстава.

Код управних уговора странка нема права на раскид већ има право на приговор.

Казнене одредбе

Члан 32.

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1) не поднесе извештај о реализацији уговора (члан 15. став 2. тачка 7);

2) не реализује пројекат у року планираним уговором о финансирању (члан 18);

3) не обавести Министарство у прописаном року о насталим променама и насталим околностима од значаја за реализацију уговора (члан 26. став 1);

4) не поднесе завршни извештај (члан 29);

5) не поднесе извештај о постигнутим ефектима пројекта (члан 30).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 250.000 динара до 500.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.

Ступање на снагу

Члан 33.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2914/2018-1

У Београду, 29. марта 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.