Zakon

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, чл. 24. и 25. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 42/14 и 88/15 – УС) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – испрaвка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о критеријумима за утврђивање површине пољопривредног и шумског земљишта у поступку враћања одузете имовине

"Службени гласник РС", број 29 од 13. априла 2018.

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују критеријуми за враћање пољопривредног, односно шумског земљишта у својини Републике Србије на подручју катастарских општина у којима је након одузимања спроведен поступак комасације, односно арондације земљишта, као и критеријуми за утврђивање површине пољопривредног и шумског земљишта које се не враћа у поступку враћања одузете имовине.

Члан 2.

Појам „комасациона маса” из члана 24. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 42/14 и 88/15 – УС), подразумева комасирано пољопривредно, односно шумско земљиште на територији јединице локалне самоуправе на којој се налазило одузето земљиште или комасирано подручје суседне јединице локалне самоуправе.

Појам „за то земљиште” из члана 24. став 2. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу (у даљем тексту: Закон), значи да ће се на враћање пољопривредног, односно шумског земљишта које је било предмет комасације, односно арондације, у смислу овог члана Закона, сходно примењивати критеријуми утврђени тачком 1. (рачунање обрачунског фактора „ф” за прелазак са једне на другу катастарску класу код враћања земљишта) и тачком 3. (свођење површина парцела различитих катастарских класа на површину прве катастарске класе њива са рекапитулацијом стања у исказу идентификације) у оквиру главе II (обрада података и рачунање елемената за пренос враћених парцела на терен) Техничког упутства за извођење геодетско-техничких радова у поступку враћања земљишта које је саставни део Уредбе за спровођење Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због обавезног откупа пољопривредних производа („Службени гласник РС”, бр. 41/91, 44/91, 4/92, 8/97 и 103/03).

Управа за пољопривредно земљиште (у даљем тексту: Управа) ће, у року од 15 дана од ступања на снагу ове уредбе, а након што јој Агенција за реституцију (у даљем тексту: Агенција) достави податке о површинама пољопривредног земљишта које се потражују у катастарским општинама у којима је након одузимања спроведен поступак комасације, утврдити катастарске парцеле у државној својини у површини која ће бити довољна да се до краја спроведе поступак враћања имовине, а које могу бити предмет враћања у смислу Закона и ове уредбе и те податке доставити Агенцији.

Управа ће водити рачуна да се међу парцелама из става 3. овог члана не нађу катастарске парцеле које су, у тренутку ступања на снагу ове уредбе:

1) дате у закуп по основу сагласности на инвестициони план коју је дала надлежна комисија у складу са прописима којима је уређено право првенства закупа пољопривредног земљишта;

2) дате у закуп по основу власништва над инфраструктуром;

3) дате у закуп до чијег је истека остало више од десет година.

Земљиште утврђено у складу са ст. 3. и 4. овог члана, враћа се следећим редоследом, док се не исцрпи утврђена површина:

1) враћа се земљиште из катастарске општине на којој је одузето;

2) враћа се земљиште из било које суседне катастарске општине на територији исте јединице локалне самоуправе;

3) враћа се земљиште са осталих катастарских општина на територији јединице локалне самоуправе;

4) враћа се земљиште из било које суседне јединице локалне самоуправе.

Ако површина земљишта из става 3. овог члана не буде довољна за решавање свих захтева за враћање имовине или Управа не утврди катастарске парцеле за враћање у складу са ст. 3. и 4. овог члана, пољопривредно земљиште ће се вратити у складу са одредбама ст. 1, 2. и 5. овог члана.

Члан 3.

Ако је на катастарској парцели изграђен објекат који је у функцији на дан ступања на снагу Закона, не враћа се право својине на оној површини катастарске парцеле која се налази испод објекта и која служи за редовну употребу објекта.

Ако је на комплексу земљишта изграђено више објеката који су у функцији на дан ступања на снагу Закона, не враћа се право својине на оној површини катастарске парцеле која се налази испод објеката и која служи за редовну употребу објеката.

Изузетно од става 2. овог члана, ако тржишна вредност објеката прелази вредност катастарске парцеле на којој су изграђени, не враћа се цела катастарска парцела.

Изузетно од ст. 2. и 3. овог члана, ако је на комплексу земљишта изграђен већи број објеката који су на дан ступања на снагу Закона били у функцији наводњавања, не враћају се катастарске парцеле на којима се налазе ти објекти.

Земљиште за редовну употребу из ст. 1. и 2. овог члана, као и вредност објеката и земљишта из става 3. овог члана, одређује се на основу налаза и мишљења судског вештака одговарајуће струке.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-12919/2017

У Београду, 5. априла 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.