Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 ‒ исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години

"Службени гласник РС", број 3 од 18. јануара 2019.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18).

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-12784/2018

У Београду, 18. јануара 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ
ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2019. ГОДИНИ

1. ПРЕДМЕТ

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18), у члану 8, у оквиру раздела 21 – Министарство привреде, Главa 21.0, Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Функција 410 – Општи, економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Пројекат 4002 – Подршка развоју предузетништва, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, опредељена су средства у износу од 1.700.000.000,00 динара, намењена за реализацију пројекта Подршка развоју предузетништва. Од наведеног износа, 200.000.000,00 динара намењено је за реализацију Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години (у даљем тексту: Програм).

Средства за реализацију овог програма представљају de minimis државну помоћ у складу са чл. 95–97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14).

Програмом се утврђују циљеви, намена средстава, финансијски оквир, начин реализације и праћење реализације Програма.

Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд).

2. ЦИЉЕВИ

Општи циљ Програма је подршка развоју предузетништва и одрживом економском развоју.

Специфични циљеви програма су:

– подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања кроз оснивање нових привредних субјеката;

– подстицање запошљавања;

– подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва;

3. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у години која претходи години подношења захтева. За средства по Програму, могу да конкуришу и клијенти који су, претходно, били оснивачи и власници највише једног привредног субјекта, који је брисан из регистра, пре објављивања јавног позива или је још увек активан, али је клијент пренео своја оснивачка права на неко друго лице пре оглашавања јавног позива.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог програма обухватају:

– доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију/инвестиционо одржавање пословног или производног простора;

– куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година). Уколико је опрема половна, неопходно је доставити доказе о власништву односно начину стицања својине, доказе да је опрема плаћена у целости, картицу основних средстава власника опреме, процену судског вештака (са листе судских вештака Фонда) и изјаву власника да је спреман да је отуђи. Уколико је продавац половне опреме која је предмет куповине и кредитирања, привредни субјект овлашћен за промет/трговину половне и ремонтоване опреме, може се прихватити понуда без процене овлашћеног судског вештака. Опрема која је предмет финансирања, у складу са овим програмом, односно за чију се набавку додељују бесповратна средства, не може бити купљена од физичког лица, сем ако није предузетник;

– трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног инвестиционог улагања.

Средства Програма не могу се користити за набавку опреме превасходно намењене даљем изнајмљивању или опреме која ради на принципу самоуслуживања, као ни у сврху шпекулативних радњи.

Средства Програма се могу одобрити искључиво уколико се, на основу расположивих информација, може закључити да подносилац захтева и сва повезана лица имају добру пословну репутацију.

Извођач радова и добављач опреме не може бити повезано лице са корисником кредита у смислу Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18) и Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15). Извођач радова и добављач опреме мора бити предузетник или привредно друштво.

Подстицаји који се додељују на основу овог програма представљају наменска бесповратна средства – субвенцију, која су, као таква, изузета од принудне наплате, сходно члану 48. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон).

Бесповратна средства не могу се користити за рефундирање трошкова у оквиру активности које су биле започете или завршене пре потписивања уговора о додели бесповратних средстава у складу са овим програмом.

Корисник средстава је у обавези да, поред кредита Фонду, врати и одобрена бесповратна средства, у случају да, до исплате кредита, а најкраће три године од дана закључења уговора о додели бесповратних средстава са Фондом:

1. обрише из регистра предузетничку радњу односно покрене поступак ликвидације привредног друштва,

2. отуђи предмет инвестиционог улагања и

3. раскине радни однос оснивача привредног субјекта који истовремено мора да буде и запослен на неодређено време у том привредном субјекту.

Уколико корисник, наведене радње изврши после наведеног рока од три године, неће бити у обавези да врати одобрена бесповратна средства али ће се његов кредит код Фонда прогласити доспелим у целости.

4. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 200.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом програму су 466.666.666,67 динара.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања, односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15 – др. закон) и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Привредни субјекти који припадају четвртој групи развијености су привредни субјекти из изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе који на наведеној територији имају седиште или на истој обављају пословање и имају регистрован огранак у периоду дужем од годину дана од дана подношења захтева.

Преостали износ инвестиционог улагања привредних друштава и предузетника финансираће се из кредита Фонда под следећим условима:

Однос 30%–70%

Износ за правна лица и предузетнике

Кредит

Бесповратна средства

Укупно

минимални

280.000,00 РСД

120.000,00 РСД

400.000,00 РСД

максимални

4.200.000,00 РСД

1.800.000,00 РСД

6.000.000,00 РСД

Однос 40%–60%

Износ за правна лица и предузетнике

Кредит

Бесповратна средства

Укупно

минимални

240.000,00 РСД

160.000,00 РСД

400.000,00 РСД

максимални

3.600.000,00 РСД

2.400.000,00 РСД

6.000.000,00 РСД

Услови доделе кредита Фонда:

1. Кредити Фонда по овом програму одобраваће се у складу са Програмом Фонда и овим програмом.

2. Рок отплате до пет година, у оквиру кога је грејс период до једне године. Рок отплате кредита не може бити краћи од три године од дана закључења уговора укључујући и грејс период. У случају отплате кредита у року који је краћи од три године привредни субјект је дужан да врати и бесповратна средства.

3. Каматна стопа уз примену валутне клаузуле:

– 1% годишње уз гаранцију банке

– 2% годишње уз остала средства обезбеђења.

4. Обезбеђење кредита:

– гаранција пословне банке или

– хипотека првог реда на непокретностима до 1.000.000,00 динара на захтев клијента, а преко 1.000.000,00 динара обавезно и/или

– хипотека на пољопривредном, шумском земљишту или грађевинском земљишту за износ до 500.000,00 динара, а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења и/или

– уговорно јемство правних лица и предузетника и/или

– залога на постојећој/будућој опреми за износ до 1.000.000,00 динара, с тим да појединачна вредност опреме која се залаже не буде мања од 50.000,00 динара, а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења и/или

– уговорно јемство физичког лица за износ до 500.000,00 динара, а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења и

– меница и менично овлашћење дужника.

Тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на износ кредита мора да буде 1,2:1.

5. НАЧИН РЕАЛИЗЛАЦИЈЕ ПРОГРАМА

5.1. Корисници бесповратних средстава и кредита Фонда

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у години која претходи години подношења захтева.

Средства из овог програма могу бити искоришћена и за исплату средстава на основу захтева привредних субјеката, поднетих до 31. децембра 2018. године, а који испуњавају услове по Уредби о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години („Службени гласник РС”, бр. 14/18 и 81/18). По овим захтевима одлучује Комисија за доделу бесповратних средстава по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години. Комисија основана по програму за ову годину одлучује и о свим евентуалним захтевима за изменама услед наступања накнадних непланираних околности по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. и 2018. години.

5.2. Услови које морају да испуне корисници бесповратних средстава/кредита

Услови које морају да испуне корисници бесповратних средстава/кредита су:

1. да су поднели попуњен захтев за кредит и захтев за доделу бесповратних средстава са потребном документацијом Фонду;

2. да су поднели оригинал профактуре/предуговора/понуде по којој се извршава инвестиционо улагање, не старији од 30 дана од дана подношења захтева;

3. да су уписани у регистар Агенције за привредне регистре најраније у години која претходи години подношења захтева;

4. да је оснивач привредног субјекта истовремено и запослен на неодређено време у том привредном субјекту, а уколико постоји више оснивача, потребно је да су сви физичка лица и да бар један од оснивача испуњава овај услов;

5. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

6. да су регулисали доспеле обавезе јавних прихода, о чему се доставља потврда Пореске управе, не старија од 30 дана од дана подношења захтева;

7. да подносилац захтева и повезана лица немају доспелих а неизмирених обавеза према Фонду и другим државним повериоцима;

8. да су у већинском приватном власништву и да нису у групи повезаних лица у смислу Закона о привредним друштвима и Закона о банкама, у којој су неки од чланова велика правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РСˮ, бр. 62/13 и 30/18), према финансијским извештајима за 2017. годину;

9. да оснивач/оснивачи и/или одговорно лице није директор/заступник, члан, оснивач или члан органа управљања другог привредног субјекта или заступник огранка другог привредног субјекта;

10. да је оснивач, који има 60 и више година старости, приложио, поред средстава обезбеђења у складу са овим програмом, полису животног осигурања или обезбедио јемство физичког лица;

11. да у текућој фискалној години и у претходне две године (2017, 2018, 2019. години) нису примили државну помоћ чија би висина, заједно са траженим средствима, прекорачила износ од 23.000.000,00 динара и да нису примили средства по Уредби о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години;

12. да нису у тешкоћама. Привредни субјект који је основан пре мање од три године не сматра се привредним субјектом у тешкоћама, изузев ако је реч о малом или средњем привредном субјекту који испуњава услове за отварање стечајног поступка;

13. да претежна делатност привредног субјекта уписана у Агенцији за привредне регистре одговара делатности која се финансира из овог програма;

14. да су статусне промене, промене оснивача и промене заступника привредног субјекта извршене пре оглашавања Јавног позива;

Предност ће имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција.

Средства по овом Програму не могу се користити у сврху обављања следећих делатности:

1. примарна пољопривредна производња. Примарна пољопривредна производња, у смислу овог програма, обухвата гајење биљних култура и домаћих животиња и остале намене у непосредној вези са гајењем биљака и животиња, као и чување и складиштење, а не обухвата хладњаче, сушаре, опрему за паковање, сортирање, прераду и сл.;

2. трговинска делатност;

3. организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;

4. производња и продаја оружја и војне опреме;

5. промет нафте и нафтних деривата;

6. производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;

7. производња и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;

8. грађевинарство изузев производње грађевинских производа и завршних занатских радова у грађевинарству;

9. производња алкохолних пића;

10. транспорт и саобраћај, осим доставних возила која служе за превоз сопствених производа и других транспортних средстава укључених у процес производње;

11. финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге, услуге истраживања тржишта, испитивања јавног мњења и услуге туристичких агенција;

12. производња дувана и дуванских производа.

Изузетно, привредни субјекти који обављају делатност припреме и послуживања хране и пића, могу користити средства по овом програму, али само за набавку опреме за обављање делатности, искључујући ситан инвентар.

Средства по овом програму не могу се користити ни за пројекте привредних субјеката из осталих сектора, ако не доприносе остваривању циљева програма.

5.3. Поступак доделе бесповратних средстава

Министарство расписује јавни позив за подношење захтева за доделу бесповратних средстава, који се објављује у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма, конкурсна документација као и информацију о условима кредита код Фонда, биће објављени на интернет сајту Министарства: www.privreda.gov.rs и Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Јавни позив је отворен док се средства из Програма не утроше а најкасније до 31. децембра 2019. године.

Захтев за доделу бесповратних средстава се подноси, истовремено, са захтевом за кредит Фонду и то достављањем попуњеног обрасца за пријаву, као и пратеће документације којом се доказује испуњеност услова из тач. 5.1 и 5.2.

Фонд ће примати искључиво захтеве привредних субјеката који задовољавају све услове Програма и који су предали неопходну конкурсну документацију.

Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава по овом програму код Фонда. Други захтев може бити поднет у периоду трајања јавног позива, тек након пријема обавештења да је привредном субјекту првобитан захтев одбијен.

Након пријема и обраде захтева за доделу бесповратних средстава и захтева за кредит, Фонд оцењује поднети кредитни захтев привредног субјекта. Рок за обраду захтева привредног субјекта код Фонда је највише 20 дана, након чега привредни субјект треба да буде обавештен уколико је потребно допунити документацију у одређеном року.

Информације о свим примљеним захтевима за доделу средстава, са предлогом за одобрење или одбијање кредитног захтева уз образложење разлога одобрења или одбијања и уз сву потребну документацију, Фонд доставља Комисији за доделу бесповратних средстава (у даљем тексту: Комисија), коју решењем, образује министар привреде.

Комисија врши прегледање, контролу исправности захтева и његову оцену и доноси одлуке о прихватању захтева и додели бесповратних средства, према редоследу пријема формално исправних захтева, или о одбијању захтева. Комисија одлучује о свим накнадним захтевима корисника за изменама, услед наступања непланираних околности. Уколико се изменама услед наступања непланираних околности не утиче на промену намене средстава или повећања износа одобрених бесповратних средстава, о истим у року од три године може одлучивати Фонд, али ће Фонд на месечном нивоу извештавати Министарство о насталим изменама.

Критеријуми на основу којих Комисија врши контролу исправности и оцењивање захтева дефинисани су у тач. 5.1 и 5.2. овог програма.

Ради потпунијег сагледавања квалитета предложене активности, Комисија за доделу бесповратних средстава може да затражи додатну документацију, појашњења предлога и изврши накнадну верификацију поднете документације.

Aдминистрaтивнo-тeхничку подршку раду Комисије пружа Фонд.

Одлуку о прихватању или одбијању захтева за доделу бесповратних средства Комисија доставља Фонду. Одлука о прихватању захтева и додели бесповратних средстава мора да садржи обавештење корисника да му се додељује de minimis држaвна помоћ.

У року од осам дана од дана доношења Одлуке Управног одбора о кредиту, Фонд о одлуци о кредиту и о одлуци о додели бесповратне помоћи обавештава привредни субјекат, а, у року до 60 дана од дана достављања ових одлука, закључује уговор о додели бесповратних средстава и уговор о кредиту са привредним субјектом.

Датумом закључења уговора се сматра онај датум када је уговор потписан од стране овлашћеног лица Фонда. Привредни субјекти који нису потписали уговор о додели бесповратних средстава, у предвиђеном року, сматраће се да су одустали од додељених бесповратних средстава као и од кредита код Фонда. Уколико привредни субјект не потпише уговор о кредиту са Фондом, уговор о додели бесповратних средстава закључен са Фондом сматра се ништавим и обрнуто.

Уговор о додели бесповратних средстава мора да садржи новчани износ који се додељује кориснику средстава, намене за које се средства додељују, обавезу Фонда да пренесе одобрена бесповратна средства на наменски рачун корисника, обавезу корисника да инвестиционо улагање заврши најкасније у року од дванаест месеци од закључења Уговора о додели бесповратних средстава, обавезу корисника да уколико средства буџета не искористи наменски, мора да иста врати у складу са Уговором, као и временски оквир у ком привредни субјекат не сме да изврши брисање из Агенције за привредне регистре, да отуђи предмет инвестиционог улагања, да раскине радни однос у случају привредног субјекта када оснивач мора да буде истовремено и запослен у том привредном субјекту.

Уз уговор о додели бесповратних средстава, прилаже се и бланко меница која служи као средство обезбеђења за додељена бесповратна средстава у случају да се утврди ненаменско трошење средстава или евентуалне злоупотребе.

По закључењу уговора о додели бесповратних средстава и након успостављања свих инструмента обезбеђења по уговору о кредиту, Фонд ће, у року од 15 дана од дана успостављања инструмената обезбеђења, уплатити одобрена бесповратна средства директно на наменски рачун корисника, а на основу захтева корисника и валидне документације за пуштање средстава.

Фонд на свом сајту објављује листу свих поднетих захтева као и листу свих кандидата којима су одобрена бесповратна средства.

5.4. Поступак по приговору

Кандидати чије је захтеве за бесповратна средства Комисија одбила имају право на приговор у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Приговор се подноси министру привреде, непосредно или препорученом поштом, на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.

О приговору одлучује министар у року од 30 дана од дана пријема приговора.

5.5. Уговор о реализацији програма

По усвајању Програма, Министарство ће са Фондом потписати уговор о комисиону који се односи на реализацију Програма, којим ће на Фонд бити пренета обавеза прикупљања и обраде захтева привредних субјеката за доделу бесповратних средстава, обавеза закључивања уговора о коришћењу бесповратних средстава са привредним субјектима, контроле наменског коришћења бесповратних средстава у периоду до исплате кредита, а најкраће три године од дана закључења уговора о додели бесповратних средстава са Фондом и редовног извештавања Министарства као и извештавања о евентуалним неправилностима и злоупотребама.

Министарство ће, по склапању уговора са Фондом, пренети целокупна средстава за реализацију овог програма Фонду на подрачун за посебне намене, група подрачуна 724 – Рачуни за посебне намене фондова Републике Србије код Управе за трезор, у складу са уговором о реализацији Програма.

6. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Надзор и контролу наменског коришћења средстава врши Фонд. У реализацији контроле наменског коришћења средстава техничку помоћ пружају акредитоване регионалне развојне агенције.

Корисник средстава дужан је да Министарству, Фонду, акредитованој регионалној развојној агенцији и Комисији за контролу државне помоћи, у циљу праћења коришћења средстава, омогући надзор тако што ће у сваком моменту бити омогућена контрола реализације инвестиционог пројекта као и увид у финансијску документацију.

Фонд ће квартално достављати извештаје о реализацији и контроли спровођења Програма Министарству у наредне три године од датума потписивања последњег уговора са привредним субјектом, а Министарство ће, након истека три године од датума потписивања последњег уговора, доставити финални извештај о реализацији Програма ради информисања Влади.

Фонд ће по завршетку свих активности, а најкасније до 29. фебруара 2020. године, доставити извештај о реализацији Програма Министарству. Министарство ће извештај ради информисања доставити Влади.

Фонд ће сва неутрошена средства до 31. марта 2020. године пренети у буџет Републике Србије.