Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 6. став 5. Закона о Националној академији за јавну управу („Службени гласник РС”, број 94/17), члана 97з ст. 8. и 11. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 122з ст. 8. и 11. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон),

Влада доноси 

УРЕДБУ

о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи 

"Службени гласник РС", бр. 90 од 21. новембра 2018, 71 од 4. октобра 2019.

1. Уводна одредба

Предмет уредбе 

Члан 1.

Овом уредбом уређују се програм селекције, обуке, акредитације и начина ангажовања предавача, ментора, коуча и других реализатора програмa стручног усавршавања у јавној управи, критеријуми и мерила којима се доказују услови за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи, односно потврђује статус акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације или јавно признатог организатора активности образовања одраслих, износ накнада за њихов рад, као и облик, начин уписа и вођења сталне листе предавача и других реализатора обука и евиденције спроводилаца обука.

2. Програм селекције, обуке и акредитације реализатора програма обуке

Програм селекције и акредитације реализатора програма обуке 

Члан 2. 

Програм селекције и акредитације реализатора програма обуке (у даљем тексту: реализатори) обухвата пријаву кандидата, испитивање и вредновање пријаве кандидата у односу на услове селекције и одлучивање о његовој пријави.

Програм из става 1. овог члана спроводи Национална академија за јавну управу (у даљем тексту: Национална академија). 

Програм обуке реализатора

Члан 3.

Обука реализатора спроводи се сагласно програму обуке предавача који се као област стручног усавршавања утврђује у општем програму обуке – програму континуираног стручног усавршавања, који, доноси Влада, а у складу са законом припрема, развија и спроводи Национална академија.

Услови селекције реализатора 

Члан 4. 

Селекција реализатора спроводи се на основу oцене стручног, радног и предавачког искуства у предметној области стручног усавршавања за коју се кандидат пријављује, објављених радова из релевантне стручне области, провере тренерских вештина, као и успеха у програму обуке предавача.

У селекцији реализатора може учествовати кандидат која има најмање високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, које су одговарајуће за област стручног усавршавања за коју се врши селекција и радно искуство у трајању од најмање пет година на пословима који се односе на област стручног усавршавања за коју се врши селекција.

Изузетно од става 2. овог члана, за области стручног усавршавања које су у вези са развојем информатичких вештина, у селекцији реализатора може учествовати кандидат који има најмање средње стручно образовање одговарајућег образовног профила и радно искуство у трајању од најмање пет година на пословима који се односе на област стручног усавршавања за коју се врши селекција.

Испуњеност услова у погледу врсте и нивоа образовања из ст. 2. и 3. овог члана доказује се дипломом или другом одговарајућом исправом.

Радно искуство из ст. 2. и 3. овог члана доказује се уверењем или другом исправом (сертификат, потврда и др.), које издаје орган, односно послодавац код кога је лице у радном односу или је било у радном односу, односно код кога обавља или је обављало послове ван радног односа.

Изузетно, државни службеници и запослени у органима аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе радно искуство у области стручног усавршавања доказују и решењем или уверењем надлежног државног органа, односно органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе о учешћу у раду групе које се оснивају посебним актом (пројектна група, посебна радна група и сл.) у припреми нацрта и предлога прописа из области за коју се врши селекција.

У селекцији реализатора могу учествовати кандидати који су остварили предавачко искуство у реализацији најмање три предавања или друга облика спровођења стручног усавршавања утврђених законом, у периоду од 10 година пре дана подношења пријаве.

Предавачко искуство из става 7. овог члана доказује се уверењем или другом исправом (сертификат, потврда и др.), којим надлежни орган или друго правно или физичко лице, које у складу са законом обавља послове стручног усавршавања, потврђује да је лице које учествује у селекцији реализовало предавање или други облик спровођења стручног усавршавања утврђен законом у области стручног усавршавања за коју се врши селекција.

Државни службеници и запослени у органима аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе предавачко искуство из става 7. овог члана доказују и уверењем или другом исправом (сертификат, потврда и др.), надлежног државног органа, односно органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, којим се потврђује да су у својству предавача или другог реализатора програма стручног усавршавања учествовали у реализацији посебних програма стручног усавршавања, програма увођења приправника у рад, програма стручног оспособљавања или другом програму стручног усавршавања у складу са посебним прописима, као и одговарајућим доказом о оствареном учешћу у програму јавне расправе коју организује надлежни орган у складу са прописима.

Успех у програму обуке предавача утврђује се на основу података о похађању и оствареном успеху у програму обуке предавача који спроводи Национална академија, односно другом програму обуке предавача акредитованом у Националној академији или признатом програму обуке предавача у складу са законом.

Ако се оцена успеха у програму обуке предавача врши на основу доказа о учешћу у другом програму обуке предавача акредитованом у Националној академији или признатом програму обуке предавача у складу са законом, ти докази обавезно морају да садрже податак о оствареном успеху.

Провера тренерских вештина предавача и других реализатора програма обуке врши се оценом модела плана обуке који припрема кандидат за тематску јединицу по сопственом избору из области стручног усавршавања за коју се врши селекција и доставља га уз пријаву. Модел плана обуке нарочито садржи назив тематске целине, опис тематске целине, кратак опис облика и метода реализације обуке, предлог материјала који је потребно припремити за потребе реализације обуке, списак литературе, предлог дидактичког материјала и опреме потребне за реализацију обуке и временски распоред обуке. Провера тренерских вештина коуча и ментора врши се оценом модела плана обуке коуча, односно модела менторског програма обуке.

Ако кандидат за реализатора има објављене радове у области стручног усавршавања за коју се врши селекција наводе се у списку објављених радова који садржи следеће податке: имe и презиме aутoрa, ако их је више наводе се тaчним рeдoслeдoм, а у случajу вeликoг брoja кoaутoрa, први и пoслeдњи aутoр, брoj кoaутoрa и пoзициjа кaндитата за реализатора, нaслoв рaдa, нaзив нaучнe или стручне публикaциje, гoдинa излaжeњa, зa чaсoписe гoдиштe и брoj свeскe чaсoписa, a зa сeриjскe публикaциje брoj сeриje, стрaницe oд-дo или укупaн брoj стрaницa и ISBN, а ако је рад објављен на интернету и интернет страницу на којој је доступан.

Јавни позив и пријава за акредитацију реализатора

Члан 5. 

За потребе акредитације реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи Национална академија, по правилу, два пута годишње објављује јавни позив за поједине области стручног усавршавања утврђене у Листи области стручног усавршавања. 

Програмски савет Националне академије утврђује Листу области стручног усавршавања за које се врши акредитација, на основу акредитованих програма стручног усавршавања, односно у складу са утврђеним потребама за стручним усавршавањем у јавној управи, односно на предлог органа надлежних за доношење посебних програма стручног усавршавања у складу са законом.

Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Националне академије, министарства надлежног за изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима, односно органима јединица локалне самоуправе и Порталу е-Управа.

Јавни позив из става 1. овог члана остаје отворен најмање 30 дана од дана објављивања на интернет страници Националне академије и нарочито садржи: списак области стручног усавршавања утврђене листом из става 2. овог члана за које се врши акредитација, услове за селекцију реализатора по областима стручног усавршавања и списак документације која се подноси уз пријаву.

Селекција и акредитација реализатора спроводи се по пријави кандидата на јавни позив.

Један кандидат може по јавном позиву да поднесе пријаву за највише пет области стручног усавршавања. 

Кандидат пријаву, са документацијом подноси преко портала е-Управе.

Акредитација страног држављанина за реализатора

Члан 6. 

Страни држављанин акредитује се за реализатора програма стручног усавршавања по пријави коју акредитовани спроводилац програма, односно корисник програма стручног усавршавања непосредно подноси Националној академији.

Предуслов за акредитацију је да страни држављанин успешно заврши програм обуке који обухвата основе правног поретка и законодавног система Републике Србије, организације, делокруга и надлежности државних органа и њиховог односа према другим органима јавне власти и имаоцима јавних овлашћења и основне мере и активности из стратешких аката у области стручног усавршавања за коју се кандидује. 

Успешност завршене обуке из става 2. овог члана доказује се полагањем теста провере знања. 

Остварени успех у провери стечених знања оцењује се оценом:

1) „задовољава” – ако кандидат у тесту провере знања тачно одговори на више од 2/3 (две трећине) постављених питања;

2) „не задовољава” – ако кандидат у тесту провере знања тачно не одговори на више од 2/3 (две трећине) постављених питања.

Провери стечених знања не подлежу реализатори програма који обухватају процедуре, секторске политике и правне тековине Европске уније.

Програм обуке из става 2. овог члана и тест провере знања из става 3. овог члана припрема и спроводи Национална академија у облику обуке на даљину (on line курс).

3. Програм селекције и акредитације спроводилаца програма обуке

Пријава за акредитацију спроводилаца програма обуке 

Члан 7. 

За потребе акредитације спроводилаца програма обуке (у даљем тексту: спроводиоци), Национална академија, по правилу, два пута годишње објављује јавни позив за поједине области стручног усавршавања. 

Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Националне академије, министарства надлежног за изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима, односно органима јединица локалне самоуправе и Порталу е-Управа.

Јавни позив из става 1. овог члана остаје отворен најмање 30 дана од дана објављивања на интернет страници Националне академије.

Акредитација спроводилаца спроводи се по пријави овлашћеног лица подносиоца пријаве, са назнаком области стручног усавршавања за коју се врши акредитација.

Овлашћено лице из става 4. овог члана пријаву, са документацијом подноси преко Портала е-Управе.

Услови акредитације спроводилаца

Члан 8. 

Акредитација спроводилаца врши се на основу оцене испуњености услова у погледу потребних кадрова, простора, опреме и средстава.

Кадровски ресурси спроводилаца

Члан 9. 

Спроводилац се акредитује у области стручног усавршавања за коју се доставе докази о потребним кадровским ресурсима. 

Уз пријаву за акредитацију достављају се докази о испуњености прописаних услова у погледу кадрова, и то:

1) подаци о одговорном лицу, односно лицу овлашћеном за заступање подносиоца пријаве (име и презиме, пребивалиште и адреса, адреса електронске поште и број мобилног телефона); 

2) подаци о реализаторима са Сталне листе предавача и других реализатора програма обука (са ИБР бројем из Централне евиденције програм стручног усавршавања у јавној управи), односно из реда запослених у образовним установама;

3) доказ о ангажовању реализатора из тачке 2) овог става. 

Доказ из става 2. тачка 3) овог члана су уверење којим се потврђује запослење код подносиоца пријаве, односно уговор о ангажовању акредитованог реализатора за потребе спровођења програма обуке. 

Уговор о ангажовању из става 3. овог члана нарочито садржи податке о: врсти ангажовања (предавач, ментор, коуч и сл.), акредитацији лица за реализатора програма обуке у Националној академији (број и датум решења, област стручног усавршавања за коју је акредитован, ИБР број из Централне евиденције програм стручног усавршавања у јавној управи и сл.), област стручног усавршавања за коју се ангажује, период за који се уговор закључује, са одредбом о доступности за реализацију програма обуке у било ком тренутку, уз обавештење дато у разумном року. 

Услов у погледу кадрова сматра се испуњеним ако су достављани докази о ангажовању најмање једног реализатора из става 2. тачка 2) овог члана за једну област стручног усавршавања.

Испуњеност услова у погледу кадрова утврђује се у областима стручног усавршавања за које су акредитовани реализатори из става 2. тачка 2) овог члана, према подацима из Сталне листе предавача и других реализатора програма обука.

Простор за спровођење програма обуке 

Члан 10. 

Уз пријаву за акредитацију се достављају докази о испуњености прописаних услова у погледу простора, и то доказ о власништву, закупу или коришћењу простора, који није мањи од 2 m² по полазнику обуке.

Доказ из става 1. овог члана треба да потврди коришћењe простора за предвиђену намену спровођења програма стручног усавршавања за најмање 25 учесника програма по једној обуци.

Опрема и средства потребна за спровођење програма обуке

Члан 11. 

Уз пријаву за акредитацију достављају се докази о испуњености прописаних услова у погледу опреме и средстава који су неопходни за реализацију програма обуке.

Доказ из става 1. овог члана је списак опреме и средстава, и то инвентар намештаја за простор из члана 10. ове уредбе, који обезбеђује истовремено учешће најмање 25 учесника програма обуке и најмање два рачунара и један пројектор или таблу за презентацију, као и другу опрему и средства неопходну за несметану реализацију обуке, са њиховом техничком спецификацијом.

Изузетно, за спровођење информатичких обука потребно је истовремено обезбедити рачунар за сваког полазника обуке.

Потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих

Члан 12. 

За потребе потврђивања статуса акредитованог спроводиоца за акредитоване високошколске установе, научноистраживачке организације и јавно признате организаторе активности образовања одраслих, Национална академија, по правилу, два пута годишње објављује јавни позив за поједине области стручног усавршавања.

Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Националне академије, министарства надлежног за изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима, односно органима јединица локалне самоуправе и Порталу е-Управа.

Јавни позив из става 1. овог члана остаје отворен најмање 30 дана од дана објављивања на интернет страници Националне академије.

Високошколским установама, научноистраживачким организацијама и јавно признатим организаторима активности образовања одраслих потврђује се статус спроводиоца према подацима из акта о акредитацији, по пријави на јавни позив из става 1. овог члана за области стручног усавршавања, уз који се подноси доказ о акредитацији високошколске установе или научноистраживачке организације, односно доказом о статусу јавно признатог организатора активности образовања одраслих.

Испуњеност кадровских услова

Члан 13. 

Установе, организације и организатори активности образовања одраслих из члана 12. ове уредбе доказују испуњеност кадровских услова достављањем доказа о радном ангажовању запослених у областима стручног усавршавања у којима се врши акредитација и то највише за три области стручног усавршавања по запосленом. 

Области стручног усавршавања утврђује се на основу података о ужој научној области у којој лица из става 1. овог члана обављају наставу, односно остварују делатност у установи, организацији и код организатора активности образовања одраслих из члана 12. ове уредбе, у којој су радно ангажовани.

Докази из става 1. овог члана су, нарочито, акт о распоређивању на одговарајућу наставно-научну јединицу (катедра, департман или сл.), односно унутрашњу јединицу (завод, одељење или сл.), као и други докази о ангажовању у одређеним ужим научним областима, студијским програмима или програмима образовања одраслих.

Простор, опрема и средства за реализацију програма

Члан 14.

Установе, организације и организатори активности образовања одраслих из члана 12. ове уредбе програме обуке спроводе у својим службеним просторијама и коришћењем своје опреме и средстава који су неопходни за реализацију програма.

Домашај примене појединих одредаба

Члан 15.

На установе, организације и организаторе активности образовања одраслих из члана 12. ове уредбе не примењује се обавеза провере испуњавања услова у погледу простора за спровођење обука из члана 10. ове уредбе, као и услови у погледу опреме и средстава за спровођење обука из члана 11. ове уредбе.

Евиденција

Члан 16.

Установе, организације и организатори активности образовања одраслих из члана 12. ове уредбе уписују се у Евиденцију спроводилаца обука.

4. Начин ангажовања реализатора и накнаде за њихов рад

Интерни конкурс за ангажовање акредитованих реализатора за тематске целине у областима стручног усавршавања

Члан 17.

Ангажовање реализатора програма обуке за тематске целине области стручног усавршавања за коју су акредитовани врши се путем интерног конкурса и то Национална академија за програме обуке које она спроводи, а други корисници за програме обуке које самостално спроводе. 

На интерном конкурсу испитује се и оцењује модел плана обуке за тематску целину области стручног усавршавања за коју се врши ангажовање, који подноси акредитовани реализатор.

Интерни конкурс за ангажовање реализатора за појединачне тематске целине области стручног усавршавања спроводи се најмање једном годишње. 

Интерни конкурс покреће се позивом који се доставља електронским путем реализаторима који су акредитовани у Националној академији и уписани у Сталну листу предавача и других реализатора програма обука према области стручног усавршавања за коју се врши ангажовање. 

Брисан је ранији став 5. (види члан 1. Уредбе - 71/2019-8).

Рок за подношење пријава акредитованих реализатора је 15 дана, од дана покретања интерног конкурса. 

Ако на интерном конкурсу за одређену тематску целину нема поднетих пријава Национална академија може, за ту тематску целину, непосредно ангажовати акредитованог реализатора уписаног у Сталну листу предавача и других реализатора програма обука, првенствено из реда државних службеника и запослених у органима аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, узимајући у обзир релевантност области његовог рада за тематску целину за коју се ангажује и вредновање претходно спроведених обука.

За програме обуке који се не финансирају из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине, буџета јединице локалне самоуправе или финансијског плана других органа и организација из члана 2. став 1. Закона о Националној академији за јавну управу, о начину и условима ангажовања акредитованих реализатора самостално одлучује корисник програма стручног усавршавања.

*Службени гласник РС, број 71/2019

Ограничење за пријаву

Члан 18. 

Реализатор може да се пријави за више тематских целина у оквиру области стручног усавршавања за коју је акредитован. 

Модел плана обуке

Члан 19.

Реализатор подноси модел плана обуке за сваку тематску јединицу за коју се пријављује.

Модел плана обуке, односно модел плана коучинга, односно модел менторског програма нарочито садржи елементе уређене у члану 4. став 12. ове уредбе.

Национална академија може да организује симулацију предавања у тематској целини из интерног конкурса за коју се реализатори програма обуке пријављују, на начин утврђен интерним конкурсом.

Модел плана обуке, модел плана коучинга, модел менторског програма, односно симулације из ст. 1. и 2. овог члана оцењује комисија коју именује директор Националне академије када је корисник програма Национална академија, односно комисија коју именује руководилац корисника програма за програме које он самостално спроводи.

Вредновање модела плана обуке, модела плана коучинга и модела програм менторства, односно симулације из ст. 1. и 2. овог члана врши се бодовањем, и то:

1) „не задовољава” – 1 бод;

2) „минимално задовољава” – 2 бода;

3) „осредње задовољава” – 3 бода;

4) „задовољава на високом нивоу” – 4 бода. 

На основу остварених бодова сачињава се ранг листа реализатора пријављених на интерном конкурсу.

Редослед ангажовања акредитованих реализатора

Члан 20.

Акредитовани реализатор који је остварио највећи број бодова у тематској целини стиче право првенства приликом ангажовања за реализатора обуке.

Ако више акредитованих реализатора има исти број бодова, предност приликом ангажовања имају реализатори из реда државних службеника, односно запослених у органима аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе. 

У случају спречености реализатора да се одазове позиву за ангажовање, позива се наредни акредитован реализатор са утврђене ранг листе. 

Ако акредитовани реализатор први пут учествује у интерном конкурсу његово ангажовање се врши на основу вредновања модела плана обуке, модела плана коучинга, односно модела менторског програма и/или симулације предавања, а на сваком следећем интерном конкурсу и на основу вредновања претходно спроведених обука, водећи рачуна о равномерном ангажовању свих акредитованих реализатора за област стручног усавршавања за коју се врши ангажовање.

Уговор о ангажовању

Члан 21. 

По окончању интерног конкурса за ангажовање акредитованог реализатора, корисник програма и реализатор програма закључују уговор о ангажовању. 

Уговором о ангажовању ближе се уређују сви елементи од значаја за реализацију обуке, припрема за реализацију обуке, израду улазних и излазних тестова и дужина трајања обуке планирана програмом. 

Начин утврђивања, обрачун и исплата накнада за рад акредитованих реализатора

Члан 22. 

Реализаторима обуке припада накнада за сат реализоване обуке у нето износу, и то: 

1) предавачима – 1.800 динара; 

2) менторима – 2.500 динара; 

3) коучима – 3.000 динара;

4) другим реализаторима програма обуке – 1.800 динара.

Као сат обуке рачуна се 60 минута обуке без пауза, а дан обуке подразумева максимално шест сати ефективног ангажовања реализатора без паузе.

Накнада за припрему обуке

Члан 23. 

Реализатору се, по правилу, обрачунава накнада за припрему прве обуке што подразумева припрему презентације, вежби и другог материјала за учеснике обуке. 

Уколико се програм битно измени или стална програмска комисија образована за предметну област стручног усавршавања укаже на потребу допуне материјала из става 1. овог члана, реализатору ће се обрачунати накнада за припрему обуке.

Накнада за припрему обуке се обрачунава нето у износу половине накнаде за планирану реализацију обуке, односно у нето износу предвиђеним у програму стручног усавршавања.

Накнада за припрему улазних и излазних тестова

Члан 24. 

Реализатору се обрачунава накнада за припрему улазних и излазних тестова, када је то предвиђено програмом обуке, као и накнада за спровођење тестирања полазника.

Накнада за припрему тестова обрачунава се у нето износу од четири сата ефективне обуке. 

Накнада за спровођење тестирања обрачунава се у нето износу од четири сата ефективне обуке. 

Члан 24а
Онлајн обуке

У случају онлајн обуке, припрема подразумева припрему писаног материјала (лекција, презентација и вежби), као и снимање аудио и видео материјала за одржавање обуке.

Реализатору онлајн обуке за реализацију активности из става 1. овог члана припада фиксна накнада у износу 30 сати ефективне обуке, односно у нето износу предвиђеном у програму стручног усавршавања.

Реализатору онлајн обуке не припада накнада за реализовану обуку.

Реализатору онлајн обуке не припада накнада за припрему и спровођење тестова у којима су питања затвореног типа.

Реализатору онлајн обуке припада накнада у нето износу од четири сата ефективне обуке за спровођење тестова у којима су питања отвореног или есејског типа.

*Службени гласник РС, број 71/2019

Накнада трошкова

Члан 25.

Ако реализатор спроводи обуку ван места свог пребивалишта припада му накнада трошкова превоза, смештаја и исхране, у складу са уредбом којом се уређује накнада трошкова службеног путовања у земљи за државне службенике и намештенике, изузев дневница.

Трошкови службеног путовања реализатору се исплаћују на основу обрачуна путних трошкова, уз који се прилажу одговарајући докази о постојању и висини трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак као и рачуни за остале трошкове), а који се подносе у року од три дана од дана кад је службено путовање завршено.

Реализатору се може исплатити аконтација у висини процењених трошкова из става 1. овог члана.

Извештај о активностима и накнади

Члан 26. 

Накнада се обрачунава на основу извештаја о активностима реализоване обуке, односно менторства, коучинга или другог облика спровођења стручног усавршавања.

Извештај из става 1. овог члана сматра се основом за исплату уколико је оверен од стране овлашћеног лица корисника програма.

Овлашћено лице корисника оверава и обрачун путних трошкова из члана 25. став 2. ове уредбе. 

Самостално утврђивање накнаде

Члан 27. 

За програме стручног усавршавања који се не финансирају из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине, буџета јединице локалне самоуправе или финансијског плана других органа и организација из члана 2. став 1. Закона о Националној академији за јавну управу, о износу накнаде за рад реализатора самостално одлучује спроводилац програма стручног усавршавања.

5. Облик, начин уписа и вођења сталне листе предавача и других реализатора обука и евиденције спроводилаца обука

Стална листа предавача и других реализатора обука и Евиденција спроводилаца обука

Члан 28.

Национална академија врши упис акредитованих реализатора у Сталну листу предавача и других реализатора обука (у даљем тексту: Стална листа реализатора) на основу коначног решења о акредитацији, као и све промене података који су уписани у Сталну листу реализатора, на основу коначног решења о промени података.

На начин уређен ставом 1. овог члана врши се упис података о акредитацији спроводиоца и потврђивању статуса акредитованог спроводиоца, односно промени података у Евиденцију спроводилаца обука.

Стална листа реализатора и Евиденција спроводилаца обука су јавне евиденције које се воде у електронском облику, као база података о акредитованим реализаторима, односно спроводиоцима програма обука у оквиру документационо информационог система Националне академије. 

База података из става 3. овог члана је интероперабилно повезана са Централном евиденцијом програма стручног усавршавања у јавној управи, коју води Национална академија.

На начин уписа и вођења Сталне листе реализатора и Евиденције спроводилаца обука сходно се примењују одредбе прописа који уређује Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи.

Обавештавање о промени података уписаних у Сталну листу реализатора и Евиденцију спроводилаца обука

Члан 29. 

Акредитовани реализатор, односно спроводилац, дужан је да обавести Националну академију о свим променама које су од значаја за статус акредитованог реализатора, односно акредитованог спроводиоца обуке. 

Рок за достављање обавештења и доказа о насталим промена из става 1. овог члана је 8 дана од дана настанка промене.

Акредитовани реализатор, односно спроводилац је дужан да, током трајања услова акредитације, на захтев Национале академије достави доказе у вези са подацима уписаним у Сталну листу реализатора, односно Евиденцију спроводилаца обуке.

6. Услуге електронске управе 

Електронско управно поступање

Члан 30. 

Рaди пoднoшeњa пријаве у eлeктрoнскoм oблику и eлeктрoнскoг упрaвнoг пoступaњa и eлeктрoнскe кoмуникaциje у вeзи сa поступком селекције, акредитације и ангажовања реализатора и спороводилаца, Национална академија у оквиру документационо информационог система, успoстaвљa сoфтвeрскo рeшeњe кoje нa jeднoм мeсту oмoгућaвa eлeктрoнскo упрaвнo пoступaњe, oднoснo пoступaњe у упрaвним ствaримa eлeктрoнским путeм.

7. Прелазне и завршне одредбе

Задржавање статуса

Члан 31. 

Лица која су, по прописима који су се примењивали до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 94/17) и Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 113/17), одлуком надлежног органа, стекла статус лица која спроводе програме, односно статус реализатора програма (предавача, ментора, коуча и сл.) и акредитована или на други начин овлашћена да учествују у спровођењу, односно реализацији програма и која се налазе на постојећим листама лица овлашћених за спровођење, односно реализацију програма, које воде надлежни органи, задржавају стечени статус и настављају да спроводе, односно реализују програме на којима јесу или на којима буду ангажовани, док не буду акредитовани и уписани у Сталну листу реализатора, односно Евиденцију спроводилаца обука, у складу са одредбама ове уредбе. 

Лица из става 1. овог члана уписују се у Сталну листу реализатора и Евиденцију спроводилаца обука, на основу података о стеченом статусу из евиденција које су водили надлежни органи до ступања на снагу закона из става 1. овог члана. 

Лица из става 1. овог члана која нису поднела пријаву или не буду акредитована за реализатора, односно спроводиоца у складу са овом уредбом, у роковима утврђеним законима из става 1. овог члана, бришу се из Сталне листе реализатора, односно Евиденције спроводилаца обука.

Први јавни позив

Члан 32.

За селекцију и акредитацију предавача, других реализатора и спроводилаца програма у складу са овом уредбом Национална академија расписаће јавни позив у року од 60 дана од дана доношења ове уредбе.

Јавни позив оглашава се у службеном гласилу Републике Србије, односно на званичној интернет страници Националне академије.

Ступање на снагу

Члан 33.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-10636/2018-1

У Београду, 16. новембра 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.