Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 134. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 49/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада


*Службени гласник РС, број 89/2019

"Службени гласник РС", бр. 86 од 6. децембра 2019, 89 од 18. децембра 2019.

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се ближи критеријуми за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износи накнада за заштиту и унапређивање животне средине .

*Службени гласник РС, број 89/2019

Члан 2.

Критеријуми за одређивање негативног утицаја активности које утичу на животну средину правних лица и предузетника утврђују се у оквиру претежне делатности коју обавља обвезник накнаде.

Под претежном делатношћу, у смислу ове уредбе, сматра се она делатност која је регистрована код Агенције за привредне регистре као и делатност чијим је обављањем правно лице и предузетник остварио највише прихода у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

Према степену негативног утицаја на животну средину активности правних лица и предузетника деле се према делатности на оне које имају:

1) велики утицај на животну средину;

2) средњи утицај на животну средину;

3) мали утицај на животну средину.

Делатности разврстане према критеријумима из става 3. овог члана наведене су у Прилогу, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

У случају да једно правно лице или предузетник обавља активност на територији више јединица локалне самоуправе, накнаду за заштиту и унапређивање животне средине, обрачунату у складу са чланом 3. ове уредбе плаћа тако што се укупан износ тако обрачунате накнаде дели укупним бројем јединица локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност.

Износ обрачунат у складу са ставом 5. овог члана, не може бити виши од 0,4% годишњег прихода обвезника накнаде у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

Члан 3.

Износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за правна лица и предузетнике чија активност у оквиру делатности има велики негативан утицај на животну средину износи за:

1) велика правна лица 2.000.000,00 динара;

2) средња правна лица 500.000,00 динара;

3) мала правна лица 200.000,00 динара;

4) микро правна лица и предузетника 20.000,00 динара.

Износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за правна лица и предузетнике чија активност у оквиру делатности има средњи негативни утицај на животну средину износи за:

1) велика правна лица 1.000.000,00 динара;

2) средња правна лица 250.000,00 динара;

3) мала правна лица 100.000,00 динара;

4) микро правна лица и предузетника 10.000,00 динара.

Износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за правна лица и предузетнике чија активност у оквиру делатности има мали негативан утицај на животну средину износи за:

1) велика правна лица 500.000,00 динара;

2) средња правна лица 125.000,00 динара;

3) мала правна лица 50.000 динара;

4) микро правна лица и предузетника 5.000,00 динара.

Разврставање правних лица и предузетника на велика правна лица, средња правна лица, мала и микро правна лица у смислу ове уредбе врши се сходно закону којим се уређује рачуноводство.

Износ накнаде из ст. 1–3. овог члана, утврђује се за календарску годину.

Члан 4.

Брисан је (види члан 3. Уредбе - 89/2019-20)

Члан 5.

На обвезника накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у 2019. години не примењују се одредбе ове уредбе, ако применом одредаба Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину  („Службени гласник РСˮ, бр. 29/19 и 55/19), сам обрачуна и на прописани уплатни рачун јавних прихода уплати накнаду за 2019. годину, најкасније у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 89/2019

Члан 6.

Износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за период од дана ступања на снагу ове уредбе до 31. децембра 2019. године, обрачунава се сразмерно том периоду.

Члан 7.

Поступци утврђивања и наплате накнаде за заштиту и унапређивање животне средине који су започети до дана ступања на снагу ове уредбе, окончаће се по прописима по којима су започети.

Члан 8.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину („Службени гласник РСˮ, бр. 29/19 и 55/19).

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ .

*Службени гласник РС, број 89/2019

05 број 110-12217/2019-1

У Београду, 4. децембра 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРИЛОГ

I. ДЕЛАТНОСТ КОЈЕ ИМАЈУ ВЕЛИКИ УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

СЕКТОР A

ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО

01

Пољопривредна производња, лов и услужне делатности

01.4

Узгој животиња

01.46

Узгој свиња – преко 2000 места за производњу свиња (преко 30 kg тежине)

– преко 750 места за крмаче

01.47

Узгој живине – преко 85.000 места за производњу бројлера

– преко 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији

СЕКТОР B

РУДАРСТВО

05

Експлоатација угља

05.1

Експлоатација каменог угља и антрацита

05.10

Експлоатација каменог угља и антрацита

05.2

Експлоатација лигнита и мрког угља

05.20

Експлоатација лигнита и мрког угља

06

Експлоатација сирове нафте и природног гаса

06.1

Експлоатација сирове нафте

06.10

Експлоатација сирове нафте

06.2

Експлоатација природног гаса

06.20

Експлоатација природног гаса

07

Експлоатација руда метала

07.1

Експлоатација руда гвожђа

07.10

Експлоатација руда гвожђа

07.2

Експлоатација осталих руда метала

07.21

Експлоатација руда урана и торијума

07.29

Експлоатација руда обојених метала

08

Остало рударство

08.1

Експлоатација камена, песка и глине

08.11

Експлоатација грађевинског и украсног камена

08.12

Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

08.9

Експлоатација осталих руда и камена

08.91

Експлоатација минерала

08.92

Експлоатација тресета

08.93

Експлоатација натријум-хлорида

08.99

Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала

09

Услужне делатности у рударству

09.1

Услужне делатности у вези са нафтом и гасом

09.10

Услужне делатности у вези са нафтом и гасом

09.9

Услужне делатности у вези са осталим рудама

09.90

Услужне делатности у вези са осталим рудама

СЕКТОР C

ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

10

Производња прехрамбених производа

10.1

Прерада и конзервисање меса и производа од меса – у кланицама капацитета већих од 50 t меса на дан

10.11

Прерада и конзервисање меса

10.12

Прерада и конзервисање живинског меса,

10.13

Производња месних прерађевина

10.2

Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца са производним капацитетом финалних производа већим од 75 t на дан

10.20

Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца

10.3

Прерада и конзервисање воћа и поврћа – са производним капацитетом финалних производа већим од 300 t на дан (просечна тромесечна вредност)

10.31

Прерада и конзервисање кромпира

10.32

Производња сокова од воћа и поврћа

10.39

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

10.4

Производња биљних и животињских уља и масти, са производним капацитетом финалних производа већим од 300 t на дан

10.41

Производња уља и масти

10.42

Производња маргарина и сличних јестивих масти

10.5

Производња млечних производа, са производним капацитетом финалних производа већим од 200 t на дан (просечна тромесечна вредност)

10.51

Прерада млека и производња сирева

10.52

Производња сладоледа

13

Производња текстила

13.1

Припрема и предење (прање, бељење бојење итд.) текстилних влакана – чији производни капацитет прелази 10 t на дан

13.10

Припрема и предење текстилних влакана

13.2

Производња тканина

13.20

Производња тканина

13.3

Довршавање текстила

13.30

Довршавање текстила

13.9

Производња осталог текстила

13.91

Производња плетених и кукичаних материјала

13.92

Производња готових текстилних производа, осим одеће

13.93

Производња тепиха и прекривача за под

13.94

Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа

13.95

Производња нетканог текстила и предмета, осим одеће

13.96

Производња техничког и индустријског текстила

13.99

Производња осталих текстилних предмета

15

Производња коже и предмета од коже – производног капацитета изнад 12 t финалних производа на дан

15.1

Штављење и дорада коже, производња торби и каишева

15.11

Штављење и дорада коже, дорада и бојење крзна

15.12

Производња путних и ручних торби и каишева

16

Прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја

16.1

Резање и обрада дрвета

16.10

Резање и обрада дрвета

17

Производња папира и производа од папира, са производним капацитетом који прелази 20 t на дан

17.1

Производња целулозе, папира и картона

17.11

Производња влакана целулозе

17.12

Производња папира и картона

17.2

Производња предмета од папира и картона

17.21

Производња таласастог папира, картона и амбалаже

17.22

Производња предмета од папира за личну употребу

17.23

Производња канцеларијских предмета од папира

17.24

Производња тапета

17.29

Производња осталих производа од папира и картона

20

Производња хемикалија и хемијских производа

20.1

Производња основних хемикалија и пластичних маса

20.11

Производња индустријских гасова

20.12

Производња средстава за припремање боја и пигмената

20.13

Производња осталих основних неорганских хемикалија

20.14

Производња осталих основних органских хемикалија

20.15

Производња вештачких ђубрива и азотних једињења

20.16

Производња пластичних маса у примарним облицима

20.17

Производња синтетичког каучука

20.2

Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду

20.20

Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду

20.3

Производња боја, лакова и сличних премаза

20.30

Производња боја, лакова и сличних премаза

20.4

Производња детерџената, сапуна и тоалетних препарата

20.41

Производња детерџената, сапуна и средстава за чишћење

20.42

Производња парфема и тоалетних препарата

20.5

Производња осталих хемијских производа

20.51

Производња експлозива

20.52

Производња средстава за лепљење

20.53

Производња етеричних уља

20.59

Производња осталих хемијских производа

20.6

Производња вештачких влакана

20.60

Производња вештачких влакана

21

Производња основних фармацеут. производа и препарата

21.1

Производња основних фармацеутских производа

21.10

Производња основних фармацеутских производа

21.2

Производња фармацеутских препарата

21.20

Производња фармацеутских препарата

22

Производња производа од гуме и пластике

22.1

Производња производа од гуме

22.11

Производња гума за возила, протектирање гума

22.19

Производња осталих производа од гуме

22.2

Производња производа од пластике

22.21

Производња плоча, листова, цеви и профила

22.22

Производња амбалаже од пластике

22.23

Производња предмета од пластике за грађевинарство

22.29

Производња осталих производа од пластике

23

Производња производа од неметалних минерала

23.3

Производња грађевинских материјала од глине

Постројења за производњу керамичких производа печењем са производним капацитетом који прелази 75 t дневно, и/или са капацитетом пећи који прелази 4 m3 са густином пуњења по пећи која прелази 300 kg/m3

23.31

Производња керамичких плочица и плоча

23.32

Производња опеке, црепа и грађевинских производа

23.4

Производња керамичких и порцеланских производа

23.41

Производња керамичких предмета за домаћинство

23.42

Производња санитарних керамичких производа

23.43

Производња изолатора и изолац. прибора од керамике

23.44

Производња осталих техничких производа од керамике

23.49

Производња осталих керамичких производа

23.5

Производња цемента, креча и гипса

23.51

Производња цемента

23.52

Производња креча и гипса

23.6

Производња производа од бетона, цемента и гипса

23.61

Производња производа од бетона за грађевинарство

23.62

Производња производа од гипса за грађевинарство

23.63

Производња свежег бетона

23.64

Производња малтера

23.65

Производња производа од цемента с влакнима

23.69

Производња осталих производа од бетона и гипса

23.7

Сечење, обликовање и обрада камена

23.70

Сечење, обликовање и обрада камена

23.9

Производња брусних и осталих неметалних производа

23.91

Производња брусних производа

23.99

Производња производа од неметалних минерала

23

Производња производа од неметалних минерала

23.1

Производња стакла и производа од стакла капацитета од 20 t на дан

23.11

Производња равног стакла

23.12

Обликовање и обрада равног стакла

23.13

Производња шупљег стакла

23.14

Производња стаклених влакана

23.19

Производња и обрада осталог стакла

23.2

Производња ватросталних производа

23.20

Производња ватросталних производа

24

Производња основних метала

24.1

Производња сировог гвожђа, челика и феролегура

24.10

Производња сировог гвожђа, челика и феролегура

24.2

Производња челичних цеви, профила и фитинга

24.20

Производња челичних цеви, профила и фитинга

24.3

Производња производа примарне прераде челика

24.31

Хладно ваљање шипки

24.32

Хладно ваљање пљоснатих производа

24.33

Хладно обликовање профила

24.34

Хладно вучење жице

24.4

Производња племенитих и осталих обојених метала

24.41

Производња племенитих метала

24.42

Производња алуминијума

24.43

Производња олова, цинка и калаја

24.44

Производња бакра

24.45

Производња осталих обојених метала

24.46

Производња нуклеарног горива

24.5

Ливење метала

24.51

Ливење гвожђа – капацитета преко 20 t на дан

24.52

Ливење челика – капацитета преко 20 t на дан

24.53

Ливење лаких метала

24.54

Ливење осталих обојених метала

25

Производња металних производа, осим машина

25.1

Производња металних конструкција

25.11

Производња металних конструкција и делова

25.12

Производња металних врата и прозора

25.2

Производња металних цистерни и контејнера

25.21

Производња котлова и радијатора за грејање

25.29

Производња осталих металних цистерни и контејнера

25.3

Производња парних котлова, осим за центр. грејање

25.30

Производња парних котлова, осим за центр. грејање

25.5

Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала

25.50

Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала – ковачнице са аутоматским чекићима чија енергија прелази 50 кј по једном чекићу, код којих употребљена топлотна снага прелази 20 mW

25.6

Обрада и превлачење метала и машинска обрада метала

25.61

Обрада и превлачење метала

25.62

Машинска обрада метала

25.7

Производња сечива, алата и металне робе

25.71

Производња сечива

25.9

Производња осталих металних производа

25.91

Производња челичних буради и сличне амбалаже

25.92

Производња амбалаже од лаких метала

25.93

Производња жичаних производа, ланаца и опруга

25.94

Производња везних елемената и вијчаних производа

25.99

Производња осталих металних производа

СЕКТОР D

СНAБДEВAЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ И ПАРОМ

35

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

35.1

Производња, пренос и дистрибуција електр. енергије

35.11

Производња електричне енергије

35.12

Пренос електричне енергије

35.13

Дистрибуција електричне енергије

35.14

Трговина електричном енергијом

35.2

Производња гаса и дистрибуција гасоводима

35.21

Производња гаса

35.22

Дистрибуција гасовитих горива гасоводом

35.23

Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже

II. ДЕЛАТНОСТ КОЈЕ ИМАЈУ СРЕДЊИ УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

СЕКТОР A

ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО

01

Пољопривредна производња, лов и услужне делатности

01.4

Узгој животиња

01.41

Узгој музних крава

01.42

Узгој других говеда и бивола капацитета 200 места за говеда и више

01.43

Брисана је (види члан 6. Уредбе 89/2019-20)

01.44

Брисана је (види члан 6. Уредбе 89/2019-20)

01.45

Брисана је (види члан 6. Уредбе 89/2019-20)

01.46

Узгој свиња – капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње

од 450 до 750 места за крмаче

01.47

Узгој живине – до 85.000 места за производњу бројлера

– до 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији

– укључујући и ловну перад

01.49

Узгој осталих животиња

– животиња са племенитим крзном капацитета 1.000 места за животиње са племенитим крзном

02

Шумарство и сеча дрвећа

02.1

Гајење шума и остале шумарске делатности

02.10

Гајење шума и остале шумарске делатности

02.2

Сеча дрвећа – подручје на коме се простире је веће од 10 ha и више

02.20

Сеча дрвећа

03

Рибарство и аквакултуре

03.1

Риболов

03.11

Морски риболов

03.12

Слатководни риболов

03.2

Аквакултуре

03.21

Брисана је (види члан 6. Уредбе 89/2019-20)

03.22

Слатководне аквакултуре – за салмониде годишње производње 10 t и више

– за циприниде површине 5 ha и веће

СЕКТОР C

ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

10

Производња прехрамбених производа

10.1

Прерада и конзервисање меса и производа од меса у кланицама капацитета до 50 t меса на дан

10.11

Прерада и конзервисање меса

10.12

Прерада и конзервисање живинског меса

10.13

Производња месних прерађевина

10.2

Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца са производним капацитетом финалних производа до 75 t на дан

10.20

Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца

10.3

Прерада и конзервисање воћа и поврћа – са производним капацитетом финалних производа до 300 t на дан (просечна тромесечна вредност)

10.31

Прерада и конзервисање кромпира

10.32

Производња сокова од воћа и поврћа

10.39

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

10.4

Производња биљних и животињских уља и масти са производним капацитетом финалних производа до 300 t на дан

10.41

Производња уља и масти

10.42

Производња маргарина и сличних јестивих масти

10.5

Производња млечних производа са производним капацитетом финалних производа до 200 t на дан

10.51

Прерада млека и производња сирева

10.52

Производња сладоледа

10.6

Производња млинских и скробних производа

10.61

Производња млинских производа

10.62

Производња скроба и скробних производа

10.7

Производња пекарских производа и тестенине

10.71

Производња хлеба, свежег пецива и колача

10.72

Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача

10.73

Производња макарона, резанаца и сличних производа

10.8

Производња осталих прехрамбених производа

10.81

Производња шећера

10.82

Производња чоколаде и кондиторских производа

10.83

Прерада чаја и кафе

10.84

Производња зачина и других додатака храни

10.85

Производња готових јела

10.86

Производња хранљивих препарата и дијететске хране

10.89

Производња осталих прехрамбених производа

10.9

Производња готове хране за животиње

10.91

Производња готове хране за домаће животиње

10.92

Производња готове хране за кућне љубимце

11

Производња пића

11.0

Производња пића

11.01

Дестилација, пречишћавање и мешање пића

11.02

Производња вина од грожђа

11.03

Производња пића и осталих воћних вина

11.04

Производња недестилованих ферментисаних пића

11.05

Производња пива

11.06

Производња слада

11.07

Производња освежавајућих пића и флаширане воде

12

Производња дуванских производа

12.0

Производња дуванских производа

12.00

Производња дуванских производа

13

Производња текстила

13.1

Припрема и предење текстилних влакана – чији је производни капацитет мањи од 10 t на дан

13.10

Припрема и предење текстилних влакана

13.2

Производња тканина

13.20

Производња тканина

13.3

Довршавање текстила

13.30

Довршавање текстила

13.9

Производња осталог текстила

13.91

Производња плетених и кукичаних материјала

13.92

Производња готових текстилних производа, осим одеће

13.93

Производња тепиха и прекривача за под

13.94

Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа

13.95

Производња нетканог текстила и предмета, осим одеће

13.96

Производња техничког и индустријског текстила

13.99

Производња осталих текстилних предмета

14

Производња одевних предмета

14.1

Производња одеће, осим крзнене

14.11

Производња кожне одеће

14.12

Производња радне одеће

14.13

Производња остале одеће

14.14

Производња рубља

14.19

Производња осталих одевних предмета и прибора

14.2

Производња производа од крзна

14.20

Производња производа од крзна

14.3

Производња плетене и кукичане одеће

14.31

Производња плетених и кукичаних чарапа

14.39

Производња остале плетене и кукичане одеће

15

Производња коже и предмета од коже производног капацитета до 12 t финалних производа на дан

15.1

Штављење и дорада коже, производња торби и каишева

15.11

Штављење и дорада коже, дорада и бојење крзна

15.12

Производња путних и ручних торби и каишева

15.2

Производња обуће

15.20

Производња обуће

16

Прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја

16.2

Производња производа од дрвета, плуте, прућа и сламе

16.21

Производња фурнира и плоча од дрвета

16.22

Производња паркета

16.23

Производња остале грађевинске столарије и елемената

16.24

Производња дрвне амбалаже

16.29

Производња производа од дрвета, плуте, сламе и прућа

23

Производња производа од неметалних минерала

23.1

Производња стакла и производа од стакла капацитета до 20 t на дан

23.11

Производња равног стакла

23.12

Обликовање и обрада равног стакла

23.13

Производња шупљег стакла

23.14

Производња стаклених влакана

23.19

Производња и обрада осталог стакла

23.2

Производња ватросталних производа

23.20

Производња ватросталних производа

23.3

Производња грађевинских материјала од глине

23.31

Производња керамичких плочица и плоча

23.32

Производња опеке, црепа и грађевинских производа

23.4

Производња керамичких и порцеланских производа

23.41

Производња керамичких предмета за домаћинство

23.42

Производња санитарних керамичких производа

23.43

Производња изолатора и изолац. прибора од керамике

23.44

Производња осталих техничких производа од керамике

23.49

Производња осталих керамичких производа

23.6

Производња производа од бетона, цемента и гипса

23.61

Производња производа од бетона за грађевинарство

23.62

Производња производа од гипса за грађевинарство

23.63

Производња свежег бетона

23.64

Производња малтера

23.65

Производња производа од цемента с влакнима

23.69

Производња осталих производа од бетона и гипса

23.7

Сечење, обликовање и обрада камена

23.70

Сечење, обликовање и обрада камена

23.9

Производња брусних и осталих неметалних производа

23.91

Производња брусних производа

23.99

Производња производа од неметалних минерала

25

Производња металних производа, осим машина

25.1

Производња металних конструкција

25.11

Производња металних конструкција и делова

25.12

Производња металних врата и прозора

25.2

Производња металних цистерни и контејнера

25.21

Производња котлова и радијатора за грејање

25.29

Производња осталих металних цистерни и контејнера

25.3

Производња парних котлова, осим за центр. грејање

25.30

Производња парних котлова, осим за центр. грејање

25.4

Производња оружја и муниције

25.40

Производња оружја и муниције

25.5

Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала

25.50

Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала

25.6

Обрада и превлачење метала и машинска обрада метала

25.61

Обрада и превлачење метала

25.62

Машинска обрада метала

25.7

Производња сечива, алата и металне робе

25.71

Производња сечива

25.72

Производња брава и окова

25.73

Производња алата

25.9

Производња осталих металних производа

25.91

Производња челичних буради и сличне амбалаже

25.92

Производња амбалаже од лаких метала

25.93

Производња жичаних производа, ланаца и опруга

25.94

Производња везних елемената и вијчаних производа

25.99

Производња осталих металних производа

26

Производња рачунара, електронских и оптичких произв.

26.1

Производња електронских елемената и плоча

26.11

Производња електронских елемената

26.12

Производња штампаних електронских плоча

26.2

Производња рачунара и периферне опреме

26.20

Производња рачунара и периферне опреме

26.3

Производња комуникационе опреме

26.30

Производња комуникационе опреме

26.4

Производња електронских уређаја за широку потрошњу

26.40

Производња електронских уређаја за широку потрошњу

26.5

Производња мерних инструмената и сатова

26.51

Производња мерних инструмената и апарата

26.52

Производња сатова

26.6

Производња електромедицинске опреме

26.60

Производња електромедицинске опреме

26.7

Производња оптичких инструмената и фотогр. опреме

26.70

Производња оптичких инструмената и фотогр. опреме

26.8

Производња магнетних и оптичких носилаца записа

26.80

Производња магнетних и оптичких носилаца записа

27

Производња електричне опреме

27.1

Производња електромотора и опреме за дистрибуцију

27.11

Производња електромот. генератора и трансформатора

27.12

Производња опреме за дистрибуцију електр. енергије

27.2

Производња батерија и акумулатора

27.20

Производња батерија и акумулатора

27.3

Производња жичане и кабловске опреме

27.31

Производња каблова од оптичких влакана

27.32

Производња осталих електронских и електр. каблова

27.33

Производња опреме за повезивање жица и каблова

27.4

Производња опреме за осветљење

27.40

Производња опреме за осветљење

27.5

Производња апарата за домаћинство

27.51

Производња електричних апарата за домаћинство

27.52

Производња неелектричних апарата за домаћинство

27.9

Производња остале електричне опреме

27.90

Производња остале електричне опреме

28

Производња непоменутих машина и опреме

28.1

Производња машина опште намене

28.11

Производња мотора и турбина, осим за моторна возила

28.12

Производња хидрауличних погонских уређаја

28.13

Производња осталих пумпи и компресора

28.14

Производња осталих славина и вентила

28.15

Производња лежајева, зупчаника и зупчастих елемената

28.2

Производња осталих машина опште намене

28.21

Производња индустријских пећи и горионика

28.22

Производња опреме за подизање и преношење

28.23

Производња канцеларијских машина и опреме

28.24

Производња ручних погонских апарата са механизмима

28.25

Производња расхладне и вентилационе опреме

28.29

Производња осталих машина и апарата опште намене

28.3

Производња машина за пољопривреду и шумарство

28.30

Производња машина за пољопривреду и шумарство

28.4

Производња машина за обраду метала и алат. машина

28.41

Производња машина за обраду метала

28.49

Производња осталих алатних машина

28.9

Производња осталих машина за специјалне намене

28.91

Производња машина за металургију

28.92

Производња машина за руднике и грађевинарство

28.93

Производња машина за индустр. хране, пића и дувана

28.94

Производња машина за индустр. текстила, одеће и коже

28.95

Производња машина за индустрију папира и картона

28.96

Производња машина за израду пластике и гуме

28.99

Производња машина за остале специјалне намене

29

Производња моторних возила и приколица

29.1

Производња моторних возила

29.10

Производња моторних возила

29.2

Производња каросерија за моторна возила и приколице

29.20

Производња каросерија за моторна возила и приколице

29.3

Производња делова за моторна возила и моторе

29.31

Производња електричне опреме за моторна возила

29.32

Производња осталих делова за моторна возила

30

Производња осталих саобраћајних средстава

30.1

Изградња бродова и чамаца

30.11

Изградња бродова и пловних објеката

30.12

Израда чамаца за спорт и разоноду

30.2

Производња локомотива и шинских возила

30.20

Производња локомотива и шинских возила

30.3

Производња ваздушних и свемирских летелица

30.30

Производња ваздушних и свемирских летелица

30.4

Производња борбених војних возила

30.40

Производња борбених војних возила

30.9

Производња осталих транспортних средстава

30.91

Производња мотоцикала

30.92

Производња бицикала и инвалидских колица

30.99

Производња остале транспортне опреме

31

Производња намештаја

31.0

Производња намештаја

31.01

Производња намештаја за пословне просторе

31.02

Производња кухињског намештаја

31.03

Производња мадраца

31.09

Производња осталог намештаја

32

Остале прерађивачке делатности

32.1

Производња накита, бижутерије и сличних предмета

32.11

Ковање новца

32.12

Производња накита и сродних предмета

32.13

Производња имитације накита и сродних производа

32.2

Производња музичких инструмената

32.20

Производња музичких инструмената

32.3

Производња спортске опреме

32.30

Производња спортске опреме

32.4

Производња игара и играчака

32.40

Производња игара и играчака

32.5

Производња медицинских и стоматолошких материјала

32.50

Производња медицинских и стоматолошких материјала

32.9

Остале прерађивачке делатности

32.91

Производња метли и четки

32.99

Производња осталих предмета

33

Поправка и монтажа машина и опреме

33.1

Поправка металних производа, машина и опреме

33.11

Поправка металних производа

33.12

Поправка машина

33.13

Поправка електронске и оптичке опреме

33.14

Поправка електричне опреме

33.15

Поправка и одржавање бродова и чамаца

33.16

Поправка и одржавање летелица

33.17

Поправка и одржавање друге транспортне опреме

33.19

Поправка остале опреме

33.2

Монтажа индустријских машина и опреме

33.20

Монтажа индустријских машина и опреме

СЕКТОР D

СНAБДEВAЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ И ПАРОМ

35

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

35.3

Снабдевање паром и климатизација

35.30

Снабдевање паром и климатизација

СЕКТОР E

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

36

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

36.0

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

36.00

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

37

Уклањање отпадних вода

37.0

Уклањање отпадних вода

37.00

Уклањање отпадних вода

38

Сакупљање, третман и одлагање отпада

38.1

Сакупљање отпада

38.11

Сакупљање отпада који није опасан

38.12

Сакупљање опасног отпада

38.2

Третман и одлагање отпада

38.21

Третман и одлагање отпада који није опасан

38.22

Третман и одлагање опасног отпада

38.3

Поновна употреба материјала

38.31

Демонтажа олупина

38.32

Поновна употреба разврстаних материјала

39

Санација, рекултивација и управљање отпадом

39.0

Санација, рекултивација и управљање отпадом

39.00

Санација, рекултивација и управљање отпадом

СЕКТОР F

ГРАЂЕВИНАРСТВО

41

Изградња зграда

41.1

Разрада грађевинских пројеката

41.10

Разрада грађевинских пројеката

41.2

Изградња стамбених и нестамбених зграда

41.20

Изградња стамбених и нестамбених зграда

42

Изградња осталих грађевина

42.1

Изградња путева и железничких пруга

42.11

Изградња путева и аутопутева

42.12

Изградња железничких пруга и подземних железница

42.13

Изградња мостова и тунела

42.2

Изградња цевовода, електр. и комуникационих водова

42.21

Изградња цевовода

42.22

Изградња електричних и телекомуникационих водова

42.9

Изградња осталих грађевина

42.91

Изградња хидротехничких објеката

42.99

Изградња осталих непоменутих грађевина

43

Специјализовани грађевински радови

43.1

Рушење и припремање градилишта

43.11

Рушење објеката

43.12

Припремање градилишта

43.13

Испитивање терена бушењем и сондирањем

43.2

Инсталациони радови у грађевинарству

43.21

Постављање електричних инсталација

43.22

Постављање водоводних и климатизационих система

43.29

Остали инсталациони радови у грађевинарству

43.3

Завршни грађевинско-занатски радови

43.31

Малтерисање

43.32

Уградња столарије

43.33

Постављање подних и зидних облога

43.34

Бојење и застакљивање

43.39

Остали завршни радови

43.9

Остали специфични грађевински радови

43.91

Кровни радови

43.99

Остали непоменути специфични грађевински радови

СЕКТОР H

САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ

49

Копнени саобраћај и цевоводни транспорт

49.4

Друмски превоз терета и услуге пресељења

49.41

Друмски превоз терета

49.42

Услуге пресељења


*Службени гласник РС, број 89/2019

 

 

III. ДЕЛАТНОСТ КОЈЕ ИМАЈУ МАЛИ УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

СЕКТОР G

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

45

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

45.1

Трговина моторним возилима

45.11

Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

45.19

Трговина осталим моторним возилима

45.2

Одржавање и поправка моторних возила

45.20

Одржавање и поправка моторних возила

45.3

Трговина деловима и прибором за моторна возила

45.31

Трговина на велико деловима и опремом за возила

45.32

Трговина на мало деловима и опремом за возила

45.4

Трговина мотоциклима, деловима и поправка мотоцик.

45.40

Трговина мотоциклима, деловима и поправка мотоцик.

46

Трговина на велико, осим трговине моторним возилима

46.1

Трговина на велико за накнаду

46.11

Посредовање у продаји пољопривредних сировина

46.12

Посредовање у продаји горива, руда и метала

46.13

Посредовање у продаји грађевинског материјала

46.14

Посредовање у продаји машина и индустријске опреме

46.15

Посредовање у продаји намештаја и металне робе

46.16

Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна и обуће

46.17

Посредовање у продаји хране, пића и дувана

46.18

Специјализовано посредовање у продаји производа

46.19

Посредовање у продаји разноврсних производа

46.2

Трговина на велико пољопривредним сировинама

46.21

Трговина на велико житом, сировим дуваном и семењем

46.22

Трговина на велико цвећем и садницама

46.23

Трговина на велико животињама

46.24

Трговина на велико сировом и довршеном кожом

46.3

Трговина на велико храном, пићима и дуваном

46.31

Трговина на велико воћем и поврћем

46.32

Трговина на велико месом и производима од меса

46.33

Трговина на велико млечним производима и мастима

46.34

Трговина на велико пићима

46.35

Трговина на велико дуванским производима

46.36

Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима

46.37

Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима

46.38

Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу

46.39

Неспецијализована трговина на велико храном и пићима

46.4

Трговина на велико предметима за домаћинство

46.41

Трговина на велико текстилом

46.42

Трговина на велико одећом и обућом

46.43

Трговина на велико електр. апаратима за домаћинство

46.44

Трговина на велико порцуланом и стакленом робом

46.45

Трговина на велико парфимеријским производима

46.46

Трговина на велико фармацеутским производима

46.47

Трговина на велико намештајем и теписима

46.48

Трговина на велико сатовима и накитом

46.49

Трговина на велико осталим производима

46.5

Трговина на велико информационо-комуникац. опремом

46.51

Трговина на велико рачунарима и софтверима

46.52

Трговина на велико електронским деловима и опремом

46.6

Трговина на велико осталим машинама и прибором

46.61

Трговина на велико пољопривредним машинама

46.62

Трговина на велико алатним машинама

46.63

Трговина на велико рударским и грађ. машинама

46.64

Трговина на велико машинама за текстилну индустрију

46.65

Трговина на велико канцеларијским намештајем

46.66

Трговина на велико осталим канцеларијским машинама

46.69

Трговина на велико осталим машинама и опремом

46.7

Остала специјализована трговина на велико

46.71

Трговина на велико чврстим и течним горивима

46.72

Трговина на велико металима и металним рудама

46.73

Трговина на велико дрветом и грађ. материјалом

46.74

Трговина на велико металном робом

46.75

Трговина на велико хемијским производима

46.76

Трговина на велико осталим полупроизводима

46.77

Трговина на велико отпацима и остацима

46.9

Неспецијализована трговина на велико

46.90

Неспецијализована трговина на велико

47

Трговина на мало, осим трговине моторним возилима

47.1

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама

47.11

Трговина на мало у неспец. продавн. претежно храном

47.19

Остала трговина на мало у неспецијализ. продавницама

47.2

Трговина на мало храном, пићима и дуваном

47.21

Трговина на мало воћем и поврћем

47.22

Трговина на мало месом и производима од меса

47.23

Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима

47.24

Трговина на мало хлебом, колачима и слаткишима

47.25

Трговина на мало пићима

47.26

Трговина на мало производима од дувана

47.29

Остала трговина на мало храном у спец. продавницама

47.3

Трговина на мало моторним горивима

47.30

Трговина на мало моторним горивима

47.4

Трговина на мало информационо-комуникац. опремом

47.41

Трговина на мало рачунарима и софтвером

47.42

Трговина на мало телекомуникационом опремом

47.43

Трговина на мало аудио и видео опремом

47.5

Трговина на мало осталом опремом за домаћинство

47.51

Трговина на мало текстилом у спец. продавницама

47.52

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом

47.53

Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама

47.54

Трговина на мало електр. апаратима за домаћинство

47.59

Трговина на мало намештајем и осталим предметима

47.6

Трговина на мало предметима за културу и рекреацију

47.61

Трговина на мало књигама у спец. продавницама

47.62

Трговина на мало новинама и канцелар. материјалом

47.63

Трговина на мало музичким и видео записима

47.64

Трговина на мало спортском опремом

47.65

Трговина на мало играма и играчкама

47.7

Трговина на мало осталом робом у спец. продавницама

47.71

Трговина на мало одећом у спец. продавницама

47.72

Трговина на мало обућом и предметима од коже

47.73

Трговина на мало фармацеутским произв. у апотекама

47.74

Трговина на мало медицинским и ортопед. помагалима

47.75

Трговина на мало козметичким и тоалетним произв.

47.76

Трговина на мало цвећем, садницама и семењем

47.77

Трговина на мало сатовима и накитом

47.78

Остала трговина на мало новим производима

47.79

Трговина на мало половном робом у продавницама

47.8

Трговина на мало на тезгама и пијацама

47.81

Трговина на мало храном, пићима на пијацама

47.82

Трговина на мало текстилом и обућом на пијацама

47.89

Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

47.9

Трговина на мало ван продавница, тезги и пијаца

47.91

Трговина на мало посредством поште или интернета

47.99

Остала трговина на мало изван продавница и пијаца

СЕКТОР H

САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ

49

Копнени саобраћај и цевоводни транспорт

49.1

Железнички превоз путника, даљински и регионални

49.10

Железнички превоз путника, даљински и регионални

49.2

Железнички превоз терета

49.20

Железнички превоз терета

49.3

Остали копнени превоз путника

49.31

Градски и приградски копнени превоз путника

49.32

Такси превоз

49.39

Остали превоз путника у копненом саобраћају

49.5

Цевоводни транспорт

49.50

Цевоводни транспорт

50

Водни саобраћај

50.1

Поморски и приобални превоз путника

50.10

Поморски и приобални превоз путника

50.2

Поморски и приобални превоз терета

50.20

Поморски и приобални превоз терета

50.3

Превоз путника унутрашњим пловним путевима

50.30

Превоз путника унутрашњим пловним путевима

50.4

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

50.40

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

51

Ваздушни саобраћај

51.1

Ваздушни превоз путника

51.10

Ваздушни превоз путника

51.2

Ваздушни превоз терета и васионски саобраћај

51.21

Ваздушни превоз терета

51.22

Васионски саобраћај

52

Складиштење и пратеће активности у саобраћају

52.1

Складиштење

52.10

Складиштење

52.2

Пратеће активности у саобраћају

52.21

Услужне делатности у копненом саобраћају

52.22

Услужне делатности у водном саобраћају

52.23

Услужне делатности у ваздушном саобраћају

52.24

Манипулација теретом

52.29

Остале пратеће делатности у саобраћају

53

Поштанске активности

53.1

Поштанске активности јавног сервиса

53.10

Поштанске активности јавног сервиса

53.2

Поштанске активности комерцијалног сервиса

53.20

Поштанске активности комерцијалног сервиса

СЕКТОР I

УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ

55

Смештај

55.1

Хотели и сличан смештај

55.10

Хотели и сличан смештај

55.2

Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак

55.20

Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак

55.3

Делатност кампова и ауто-кампова

55.30

Делатност кампова и ауто-кампова

55.9

Остали смештај

55.90

Остали смештај

56

Делатност припремања и послуживања хране и пића

56.1

Делатности ресторана и покретних угоститељ. објекта

56.10

Делатности ресторана и покретних угоститељ. објекта

56.2

Кетеринг и услуге припремања и послуживања хране

56.21

Кетеринг

56.29

Остале услуге припремања и послуживања хране

56.3

Услуге припремања и послуживања пића

56.30

Услуге припремања и послуживања пића

СЕКТОР J

ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

58

Издавачке делатности

58.1

Издавање књига и часописа

58.11

Издавање књига

58.12

Издавање именика и адресара

58.13

Издавање новина

58.14

Издавање часописа и периодичних издања

58.19

Остала издавачка делатност

58.2

Издавање софтвера

58.21

Издавање рачунарских игара

58.29

Издавање осталих софтвера

59

Кинематографска, телевизијска и музичка продукција

59.1

Кинематографска и телевизијска продукција

59.11

Производња кинематографских дела и ТВ програма

59.12

Делатности након снимања кинематограф. дела и ТВ програма

59.13

Дистрибуција кинематографских дела и ТВ програма

59.14

Делатност приказивања кинематографских дела

59.2

Снимање и издавање звучних записа и музике

59.20

Снимање и издавање звучних записа и музике

60

Програмске активности и емитовање

60.1

Емитовање радио-програма

60.10

Емитовање радио-програма

60.2

Производња и емитовање телевизијског програма

60.20

Производња и емитовање телевизијског програма

61

Телекомуникације

61.1

Кабловске телекомуникације

61.10

Кабловске телекомуникације

61.2

Бежичне телекомуникације

61.20

Бежичне телекомуникације

61.3

Сателитске телекомуникације

61.30

Сателитске телекомуникације

61.9

Остале телекомуникационе делатности

61.90

Остале телекомуникационе делатности

62

Рачунарско програмирање и консултантске делатности

62.0

Рачунарско програмирање и консултантске делатности

62.01

Рачунарско програмирање

62.02

Консултантске делат. у информационим технологијама

62.03

Управљање рачунарском опремом

62.09

Остале услуге информационе технологије

63

Информационе услужне делатности

63.1

Обрада података, хостинг и с тим повезане делатности

63.11

Обрада података, хостинг и сл.

63.12

Веб портали

63.9

Остале информационе услужне делатности

63.91

Делатности новинских агенција

63.99

Информационе услужне делатности

СЕКТОР K

ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА

64

Финансијске услуге, осим осигурања и пенз. фондова

64.1

Монетарно посредовање

64.11

Централна банка

64.19

Остало монетарно посредовање

64.2

Делатност холдинг компанија

64.20

Делатност холдинг компанија

64.3

Поверенички фондови и инвестициони фондови

64.30

Поверенички фондови и инвестициони фондови

64.9

Остале финанс. услуге, осим осигурања и пенз. фондова

64.91

Финансијски лизинг

64.92

Остале услуге кредитирања

64.99

Остале финанс. услуге, осим осигурања и пенз. фондова

65

Осигурање, реосигурање и пензијски фондови

65.1

Осигурање

65.11

Животно осигурање

65.12

Неживотно осигурање

65.2

Реосигурање

65.20

Реосигурање

65.3

Пензијски фондови

65.30

Пензијски фондови

66

Помоћне делатности у финанс. услугама и осигурању

66.1

Помоћне делатности у пружању финансијских услуга

66.11

Финансијске и робне берзе

66.12

Брокерски послови с хартијама и берзанском робом

66.19

Остале помоћне делатности у финанс. услугама

66.2

Помоћне делат. у осигурању и пензијским фондовима

66.21

Обрада одштетних захтева и процењивање ризика и штета

66.22

Делатност заступника и посредника у осигурању

66.29

Остале помоћне делат. у осигурању и пенз. фондовима

66.3

Управљање фондовима

66.30

Управљање фондовима

СЕКТОР L

ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА

68

Пословање некретнинама

68.1

Куповина и продаја властитих некретнина

68.10

Куповина и продаја властитих некретнина

68.2

Изнајмљивање некретнина и управљање њима

68.20

Изнајмљивање некретнина и управљање њима

68.3

Пословање некретнинама за накнаду

68.31

Делатност агенција за некретнине

68.32

Управљање некретнинама за накнаду

СЕКТОР M

СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

69

Правни и рачуноводствени послови

69.1

Правни послови

69.10

Правни послови

69.2

Рачуноводствени, књигов. и ревизорски послови

69.20

Рачуноводствени, књигов. и ревизорски послови

70

Управљачке делатности и саветовање

70.1

Управљање економским субјектом

70.10

Управљање економским субјектом

70.2

Менаџерски консултантски послови

70.21

Делатност комуникација и односа с јавношћу

70.22

Консултантске активности у вези с пословањем

71

Архитектонске и инжењерске делатности

71.1

Архитектонске и инжењерске делатности и саветовање

71.11

Архитектонска делатност

71.12

Инжењерске делатности и техничко саветовање

71.2

Техничко испитивање и анализе

71.20

Техничко испитивање и анализе

72

Научно истраживање и развој

72.1

Истраживање и развој у природним и техн. наукама

72.11

Истраживање и развој у биотехнологији

72.19

Истраживање и развој у осталим природним наукама

72.2

Истраживање и развој у друштвеним и хуман. наукама

72.20

Истраживање и развој у друштвеним и хуман. наукама

73

Рекламирање и истраживање тржишта

73.1

Рекламирање

73.11

Делатност рекламних агенција

73.12

Медијско представљање

73.2

Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

73.20

Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

74

Остале стручне, научне и техничке делатности

74.1

Специјализоване дизајнерске делатности

74.10

Специјализоване дизајнерске делатности

74.2

Фотографске услуге

74.20

Фотографске услуге

74.3

Превођење и услуге тумача

74.30

Превођење и услуге тумача

74.9

Остале стручне, научне и техничке делатности

74.90

Остале стручне, научне и техничке делатности

75

Ветеринарска делатност

75.0

Ветеринарска делатност

75.00

Ветеринарска делатност

СЕКТОР N

АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ

77

Изнајмљивање и лизинг

77.1

Изнајмљивање и лизинг моторних возила

77.11

Изнајмљивање и лизинг аутомобила и моторних возила

77.12

Изнајмљивање и лизинг камиона

77.2

Изнајмљивање и лизинг предмета за личну употребу

77.21

Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт

77.22

Изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова

77.29

Изнајмљивање и лизинг осталих предмета

77.3

Изнајмљивање и лизинг машина и материјалних добара

77.31

Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина

77.32

Изнајмљивање и лизинг машина за грађевинарство

77.33

Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина

77.34

Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт

77.35

Изнајмљивање и лизинг опреме за ваздушни транспорт

77.39

Изнајмљивање и лизинг осталих машина и опреме

77.4

Лизинг интелектуалне својине и сличних производа

77.40

Лизинг интелектуалне својине и сличних производа

78

Делатности запошљавања

78.1

Делатност агенција за запошљавање

78.10

Делатност агенција за запошљавање

78.2

Делатност агенција за привремено запошљавање

78.20

Делатност агенција за привремено запошљавање

78.3

Остало уступање људских ресурса

78.30

Остало уступање људских ресурса

79

Делатност путн. агенција, тур-оператора и резервације

79.1

Делатност путничких агенција и тур-оператора

79.11

Делатност путничких агенција

79.12

Делатност тур-оператора

79.9

Остале услуге резервације

79.90

Остале услуге резервације

80

Заштитне и истражне делатности

80.1

Делатност приватног обезбеђења

80.10

Делатност приватног обезбеђења

80.2

Услуге система обезбеђења

80.20

Услуге система обезбеђења

80.3

Истражне делатности

80.30

Истражне делатности

81

Услуге одржавања објеката и околине

81.1

Услуге одржавања објеката

81.10

Услуге одржавања објеката

81.2

Услуге чишћења

81.21

Услуге редовног чишћења зграда

81.22

Услуге осталог чишћења зграда и опреме

81.29

Услуге осталог чишћења

81.3

Услуге уређења и одржавања околине

81.30

Услуге уређења и одржавања околине

82

Канцеларијско-административне и помоћне делатности

82.1

Канцеларијско-административне делатности

82.11

Комбиноване канцеларијско-административне услуге

82.19

Фотокопирање и друга канцеларијска подршка

82.2

Делатност позивних центара

82.20

Делатност позивних центара

82.3

Организовање састанака и сајмова

82.30

Организовање састанака и сајмова

82.9

Пословне, помоћне, услужне и остале делатности

82.91

Делатност агенција за наплату потраживања

82.92

Услуге паковања

82.99

Остале услужне активности подршке пословању

СЕКТОР O

ДРЖАВНА УПРАВА И ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

84

Јавна управа и одбрана и обавезно социјално осигурање

84.1

Државна управа, економска и социјална политика

84.11

Делатност државних органа

84.12

Уређивање субјеката који пружају друштвене услуге

84.13

Уређење пословања у области економије

84.2

Помоћне активности за функционисање државе

84.21

Спољни послови

84.22

Послови одбране

84.23

Судске и правосудне делатности

84.24

Обезбеђивање јавног реда и безбедности

84.25

Делатност ватрогасних јединица

84.3

Обавезно социјално осигурање

84.30

Обавезно социјално осигурање

СЕКТОР P

ОБРАЗОВАЊЕ

85

Образовање

85.1

Предшколско образовање

85.10

Предшколско образовање

85.2

Основно образовање

85.20

Основно образовање

85.3

Средње образовање

85.31

Средње опште образовање

85.32

Средње стручно образовање

85.4

Високо образовање

85.41

Образовање после средњег које није високо

85.42

Високо образовање

85.5

Остало образовање

85.51

Спортско и рекреативно образовање

85.52

Уметничко образовање

85.53

Делатност школа за возаче

85.59

Остало образовање

85.6

Помоћне образовне делатности

85.60

Помоћне образовне делатности

СЕКТОР Q

ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

86

Здравствене делатности

86.1

Делатност болница

86.10

Делатност болница

86.2

Медицинска и стоматолошка пракса

86.21

Општа медицинска пракса

86.22

Специјалистичка медицинска пракса

86.23

Стоматолошка пракса

86.9

Остала здравствена заштита

86.90

Остала здравствена заштита

87

Социјална заштита са смештајем

87.1

Делатност смештајних установа с медицинском негом

87.10

Делатност смештајних установа с медицинском негом

87.2

Социјално старање у смештајним установама

87.20

Социјално старање у смештајним установама

87.3

Рад установа за лица с посебним потребама

87.30

Рад установа за лица с посебним потребама

87.9

Остали облици социјалне заштите са смештајем

87.90

Остали облици социјалне заштите са смештајем

88

Социјална заштита без смештаја

88.1

Социјална заштита без смештаја за стара лица

88.10

Социјална заштита без смештаја за стара лица

88.9

Остала социјална заштита без смештаја

88.91

Делатност дневне бриге о деци

88.99

Остала непоменута социјална заштита без смештаја

СЕКТОР R

УМЕТНОСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА

90

Стваралачке, уметничке и забавне делатности

90.0

Стваралачке, уметничке и забавне делатности

90.01

Извођачка уметност

90.02

Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности

90.03

Уметничко стваралаштво

90.04

Рад уметничких установа

91

Делатност библиотека, архива, музеја и галерија

91.0

Рад библиотека, архива, музеја, галерија и збирки

91.01

Делатност библиотека и архива

91.02

Делатност музеја, галерија и збирки

91.03

Заштита и одржавање непокретних културних добара

91.04

Делатност ботаничких и зоолошких вртова

92

Коцкање и клађење

92.0

Коцкање и клађење

92.00

Коцкање и клађење

93

Спортске, забавне и рекреативне делатности

93.1

Спортске делатности

93.11

Делатност спортских објеката

93.12

Делатност спортских клубова

93.13

Делатност фитнес клубова

93.19

Остале спортске делатности

93.2

Остале забавне и рекреативне делатности

93.21

Делатност забавних и тематских паркова

93.29

Остале забавне и рекреативне делатности

СЕКТОР S

ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ

94

Делатност удружења

94.1

Делатност пословних и професионалних организација

94.11

Делатност пословних удружења и послодаваца

94.12

Делатност струковних удружења

94.2

Делатност синдиката

94.20

Делатност синдиката

94.9

Делатност осталих организација на бази учлањења

94.91

Делатност верских организација

94.92

Делатност политичких организација

94.99

Делатност осталих организација на бази учлањења

95

Поправка рачунара и предмета за личну употребу

95.1

Поправка рачунара и комуникационе опреме

95.11

Поправка рачунара и периферне опреме

95.12

Поправка комуникационе опреме

95.2

Поправка предмета за личну употребу

95.21

Поправка електронских апарата за широку употребу

95.22

Поправка апарата за домаћинство и кућне опреме

95.23

Поправка обуће и предмета од коже

95.24

Одржавање и поправка намештаја

95.25

Поправка сатова и накита

95.29

Поправка осталих личних предмета

96

Остале личне услужне делатности

96.0

Остале личне услужне делатности

96.01

Прање и хемијско чишћење текстилних производа

96.02

Делатност фризерских и козметичких салона

96.03

Погребне и сродне делатности

96.04

Делатност неге и одржавања тела

96.09

Остале непоменуте личне услужне делатности

СЕКТОР T

ДЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТВА КАО ПОСЛОДАВЦА

97

Домаћинстава која запошљавају послугу

97.0

Домаћинстава која запошљавају послугу

97.00

Домаћинстава која запошљавају послугу

98

Домаћинстава која производе робу и услуге за себе

98.1

Домаћинстава која производе робу за себе

98.10

Домаћинстава која производе робу за себе

98.2

Домаћинстава која обезбеђују услуге за себе

98.20

Домаћинстава која обезбеђују услуге за себе

СЕКТОР U

ДЕЛАТНОСТ ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕЛА

99

Делатност екстериторијалних организација и тела

99.0

Делатност екстериторијалних организација и тела

99.00

Делатност екстериторијалних организација и тела