Zakon

На основу члана 6. став 2. Закона о информационој безбeдности („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 94/17 и 77/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 и др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Листе делатности у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја

„Службени гласник РС“, број 94 од 27. децембра 2019.

Предмет Уредбе

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Листа делатности у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи (у даљем тексту: ИКТ системи) од посебног значаја.

Листа делатности

Члан 2.

Листа делатности из члана 1. ове уредбе дата је у Прилогу 1. ове уредбе и чини њен саставни део.

Завршне одредбе

Члан 3.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о утврђивању Листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја („Службени гласник РСˮ, број 94/16).

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-12731/2019

У Београду, 26. децембра 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Прилог 1.

ЛИСТА ДЕЛАТНОСТИ

Област

Делатност

1) ЕНЕРГЕТИКА

(1) производња, пренос и дистрибуција електричне енергије, у смислу закона којим се уређује енергетика:

– производња електричне енергије:

– снабдевање електричном енергијом, укључујући снабдевање на велико;

– пренос и управљање преносним системом електричне енергије;

– дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом електричне енергије;

– управљање организованим тржиштем електричне енергије.

(2) производња и прерада угља, у смислу закона којим се уређује рударство:

– експлоатација угља.

(3) истраживање, производња, прерада, транспорт и дистрибуција нафте и промет нафте и нафтних деривата:

– енергетске делатности: производња деривата нафте; транспорт нафте нафтоводима; транспорт деривата нафте продуктоводима; транспорт нафте и дериват нафте другим облицима транспорта; трговина нафтом и дериватима нафте, у смислу закона којим се уређује енергетика;

– експлоатација нафте, у смислу закона којим се уређује рударство.

(4) истраживање, производња, прерада, транспорт и дистрибуција природног и течног гаса:

– снабдевање природним гасом, у смислу закона којим се уређује енергетика;

– јавно снабдевање природним гасом, у смислу закона којим се уређује енергетика;

– транспорт природног гаса и управљање транспортним системом за природни гас, у смислу закона којим се уређује енергетика;

– дистрибуција природног гаса и управљање дистрибутивним системом природног гаса, у смислу закона којим се уређује енергетика;

– складиштење и управљање складиштем природног гаса, у смислу закона којим се уређује енергетика;

– експлоатација природног гаса, у смислу закона којим се уређује рударство.

2) САОБРАЋАЈ

(1) железнички саобраћај, у смислу закона којим се уређује железница:

– управљање јавном железничком инфраструктуром;

– јавни превоз у железничком саобраћају.

(2) поштански саобраћај, у смислу закона којим се уређује поштански саобраћај:

– поштанске услуге које обавља јавни поштански оператор.

(3) водни саобраћај, у смислу закона којим се уређује пловидба и луке на унутрашњим водама:

– техничко одржавање међународних, међудржавних и државних водних путева;

– управљање лукама и пристаништима и лучка делатност.

(4) ваздушни саобраћај, у смислу закона о ваздушном саобраћају:

– аеродромске услуге;

– контрола летења;

– јавни авио-превоз.

3) ЗДРАВСТВО

(1) здравствена заштита, у смислу закона којим се уређује здравствена заштита:

– здравствена делатност коју обављају здравствене установе и друга правна лица која обављају здравствену делатност.

4) БАНКАРСТВО И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

(1) послови финансијских институција:

– послови финансијских институција, у смислу закона којим се уређује Народна банка, над којима надзор, односно контролу, у складу са законом, врши Народна банка.

(2) послови вођења регистра података о обавезама физичких и правних лица према финансијским институцијама;

(3) послови управљања, односно обављања делатности у вези са функционисањем регулисаног тржишта, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала.

5) ДИГИТАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

(1) услуге размене интернет саобраћаја (енгл. „internet exchange point”);

(2) управљање регистром националног интернет домена и системом за именовање на мрежи (ДНС системи).

6) ДОБРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА КОРИШЋЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ, ЗАШТИТУ И УНАПРЕШЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

(1) воде, у смислу закона којим се уређују воде:

– управљање водама као и водним објектима и водним земљиштем у јавној својини;

– водна делатност.

(2) путеви, у смислу закона којим се уређују јавни путеви:

– управљање јавним путем.

(3) минералне сировине, у смислу закона којим се уређује рударство:

– експлоатација минералних сировина.

(4) шуме, у смислу закона којим се уређују шуме:

– газдовање шумама у државној својини.

(5) пловне реке, језера и обале, у смислу закона којим се уређује пловидба и луке на унутрашњим водама

(6) бање, у смислу закона којим се уређују бање:

– очување, коришћење, унапређење и управљање бањама.

(7) дивљач, у смислу закона којим се уређује дивљач и ловство:

– делатност коришћења, управљања, заштите и унапређивања популације дивљачи и њихових станишта.

(8) заштићена подручја, у смислу закона којим се уређују национални паркови:

– управљање националним парковима.

7) УСЛУГЕ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

(1) услуге платформи за трговину путем интернета, у смислу закона којим се уређује електронска трговина;

(2) услуге претраживања интернетa, у смислу закона којим се уређује електронска трговина;

(3) услуге складиштења података корисника услуга (енгл. „cloud computing service”), у смислу закона којим се уређује електронска трговина.

8) ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ

(1) електронске комуникације, у смислу закона којим се уређују електронске комуникације:

– делатност електронских комуникација.

(2) издавање службеног гласила Републике Србије, у смислу закона којим се уређује објављивање закона и других прописа и аката:

– издавање службеног гласника.

(3) управљање нуклеарним објектима, у смислу са закона којим се уређује заштита од јонизујућег зрачења и нуклеарна сигурност:

– управљање нуклеарним објектима.

(4) производња, промет и превоз наоружања и војне опреме, у смислу закона којим се уређује производња, промет и превоз наоружања и војне опреме:

– производња наоружања и војне опреме;

– промет наоружања и војне опреме;

– превоз наоружања и војне опреме.

(5) управљање отпадом, у смислу закона којим се уређује управљање отпадом:

– управљање отпадом.

(6) комуналне делатности, у смислу закона о комуналним делатностима:

– комуналне делатности.

(7) производња и снабдевања хемикалијама, у смислу закона којим се уређују хемикалије:

– делатност производње и стављања у промет хемикалија.