Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 39. став 5. Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме („Службени гласник РС”, број 36/18), а у вези са чланом 14. став 2. тачка 44) Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18),

Влада доноси

УРЕДБУ

о групацији Одбрамбена индустрија Србије

"Службени гласник РС", бр. 96 од 31. децембра 2019, 4 од 20. јануара 2020.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом прописују се услови и начин формирања, припадност, начин управљања, рада и друга питања од значаја за функционисање групације Одбрамбена индустрија Србије.

Члан 2.

Поједини појмови употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) базичне технологије су група стандардних, специфичних и новонастајућих индустријских технологија од значаја за развој и примену одбрамбених технологија;

2) индиректно учешће државног капитала у основном капиталу члана Групације је учешће државног капитала у правном лицу које је власник или сувласник тог члана Групације;

3) кластер одбрамбене индустрије је концентрација произвођача наоружања и војне опреме од којих бар два припадају групацији Одбрамбена индустрија Србије, других правних лица, коопераната и вршиоца услуга међусобно повезаних ради остваривања заједничких интереса у земљи и у регионалним оквирима;

4) кластерска иницијатива је организациона и програмска активност усмерена ка повећању способности система одбране и извозних могућности Републике Србије;

5) корпоративно управљање је системски уређен однос између Републике Србије и правних лица из групације Одбрамбена индустрија Србије дефинисан структурама и процесима за вођење и контролу тих правних лица;

6) мапа технологија је преглед базичних и одбрамбених технологија од стратешког интереса за производњу наоружања и војне опреме. Мапа технологија је саставни део стратегије развоја Одбрамбене технолошке и индустријске базе Републике Србије;

7) мапа пута технологија је начин за освајање базичних и одбрамбених технологија из мапе технологија;

8) Одбрамбене технологије су група технологија уско повезаних са производњом система наоружања и војне опреме;

9) одбрамбена технолошка и индустријска база Републике Србије је скуп субјеката повезаних одбрамбеним и/или базичним технологијама, која обухвата: произвођаче наоружања и војне опреме који припадају групацији Одбрамбена индустрија Србије, специјализоване војнотехничке установе које организационо припадају Министарству одбране и Војсци Србије, произвођаче наоружања и војне опреме који не припадају групацији Одбрамбена индустрија Србије, кооперанте произвођача наоружања и војне опреме и вршиоце услуга у области производње наоружања и војне опреме;

10) пословни однос је пословни, професионални или комерцијални однос произвођача наоружања и војне опреме који има елементе трајности и заштите тајности података;

11) центар технолошке компетитивности је правно лице које поседује дозволу за производњу наоружања и војне опреме и чија делатност је претежно усмерена на развој базичних технологија и производњу производа и копоненти и/или вршење услуга за потребе носилаца одбрамбених технологија.

II. ФОРМИРАЊЕ ГРУПАЦИЈЕ ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

Услови и начин формирања

Члан 3.

Групација Одбрамбена индустрија Србије (у даљем тексту: Групација) је група правних лица којима Република Србија управља на јединствен начин по основу директног или индиректног већинског учешћа државног капитала у основном капиталу тих правних лица.

Групација нема статус правног лица и није предмет регистрације.

Члан 4.

Групација се формира од произвођача наоружања и војне опреме чији је већински основни капитал државни или друштвени.

Укупан удео државног или друштвеног капитала код произвођача из става 1. овог члана не може бити мањи од 51%.

Државни капитал из става 1. овог члана, у складу са чланом 39. став 3. Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме (у даљем тексту: Закон) је капитал Републике Србије, органа и организација и јавних предузећа које је основала Република Србија.

Члан 5.

Циљ формирања Групације је остваривање стратешких интереса Републике Србије у области производње наоружања и војне опреме код оних произвођача наоружања и војне опреме чији је већински основни капитал државни или друштвени.

III. ПРИПАДНОСТ ГРУПАЦИЈИ ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

Припадност Групацији

Члан 6.

Групацију чине правна лица која су носиоци одбрамбених и базичних технологија и који имају статус произвођача наоружања и војне опреме (у даљем тексту: чланови Групације).

Статус члана Групације, у складу са Законом, стиче оно правно лице које:

1) је носилац одбрамбених и/или базичних технологија;

2) има статус произвођача наоружања и војне опреме;

3) у свом основном капиталу има директно или индиректно већинско учешће државног или друштвеног капитала.

Списак правних лица, носиоца одбрамбених технологија и носиоца базичних технологија, института, јавних предузећа и других правних лица која су чланови Групације дат је у Прилогу ове уредбе, који чини њен саставни део.

Носиоци базичних технологија су центри технолошке компетитивности за базичне технологије.

Члан 7.

Групацији могу припадати и други произвођачи наоружања и војне опреме који испуњавају услове прописане Законом и код којих се утврди стратешки интерес из члана 5. ове уредбе у области производње наоружања и војне опреме.

Члан 8.

Институти из члана 14. став 2. тачка 4) Закона који послују већинским државним капиталом и који су организовани као друштва капитала у смислу закона којим се уређују привредна друштва могу припадати Групацији.

Групацији могу припадати и правна лица која су под контролом института из става 1. овог члана, ако испуњавају услове прописане Законом.

Члан 9.

Јавна предузећа из члана 14. став 2. тачка 2) Закона која послују већинским државним капиталом могу припадати Групацији.

Групацији могу припадати и правна лица која су под контролом јавних предузећа из става 1. овог члана, ако испуњавају услове прописане Законом.

Члан 10.

Припадност Групацији или губитак статуса члана Групације утврђује Влада.

IV. УПРАВЉАЊЕ ГРУПАЦИЈОМ ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

Начин управљања

Члан 11.

Влада образује Савет за одбрамбену индустрију (у даљем тексту: Савет) који управља Групацијом.

Састав Савета

Члан 12.

Савет чине председник Савета, четири потпредседника Савета и остали чланови Савета.

Остали чланови Савета су председници надзорних одбора у правним лицима која припадају Групацији.

Влада решењем именује и разрешава чланове Савета, на предлог министарства надлежног за послове одбране (у даљем тексту: Министарство).

Председник Савета

Члан 13.

Председник Савета води и усмерава Савет, стара се о јединству одбрамбеног, привредног, спољнотрговинског и финансијског деловања Групације, усклађује рад чланова Савета, представља Савет и сазива и води седнице Савета.

Председник Савета може осталим члановима Савета давати упутства и посебна задужења, сходно програму и политици Владе у области производње и промета наоружања и војне опреме.

Потпредседници Савета

Члан 14.

Потпредседници Савета су представници организационих јединица министарстава надлежних за следеће области: одбрамбене технологије, стечај и приватизација, увоз и извоз наоружања и војне опреме и робе двоструке намене и финансијска подршка производњи наоружања и војне опреме.

Потпредседник Савета усмерава и усклађује рад чланова Савета у области из своје надлежности.

Седнице и начин рада Савета

Члан 15.

Председник Савета сазива седнице Савета два пута годишње:

1) до 31. марта, а након усвајања планова пословања за текућу годину;

2) до 31. августа, а након усвајања финансијских извештаја за претходну годину.

Изузетно, председник Савета може сазвати седницу Савета и чешће, ако за тим постоји потреба.

Седницама Савета председава председник Савета или лице које он овласти.

Административно-техничке послове за потребе Савета обавља секретар Савета који је члан надзорног одбора или представник државног капитала у скупштини члана Групације и кога именује Савет на предлог чланова Савета.

Седницама Савета, по позиву, може да присуствује генерални директор, чланови надзорног одбора као и друга лица из члана Групације, без права гласа.

Савет доноси Пословник о раду којим ближе утврђује начин рада и одлучивања у складу са овом уредбом.

Члан 16.

Савет у сарадњи са Министарством разматра питања од значаја за Групацију као што су:

1) стратешки интерес Групације и доношење стратешких одлука;

2) усклађивање пословања чланова Групације са програмима развоја прописаним Законом;

3) развој и унапређење технологија из мапа технологија;

4) дефинисање и усвајање мапе пута технологија;

5) усклађивање пословне стратегије и пословних циљева чланова Групације;

6) корпоративно управљање и пословни однос чланова Групације;

7) улагање у технолошки развој као и страно и домаће улагање у чланове Групације;

8) повезивање чланова Групације и других правних лица из одбрамбене технолошке и индустријске базе Републике Србије;

9) начин управљања и надзора над члановима Групације;

10) стручно усавршавање лица у управљачким структурама чланова Групације;

11) друга питања од значаја за Групацију.

Савет на седницама доноси одлуке, смернице, инструкције, предлоге стратешких докумената и друга акта која су чланови Групације дужни да изврше или имплементирају.

Сви акти Савета доносе се већином гласова присутних чланова.

Пословни однос чланова Групације

Члан 17.

Стратешки интерес Републике Србије има приоритет у остваривању пословног односа и повезивању чланова Групације.

Савет у сарадњи са Министарством спроводи активности на усмеравању и јачању пословног односа и повезивању чланова Групације.

Члан 18.

Чланови Групације могу се повезати међусобно или са другим домаћим или страним правним лицима у кластере у различитим областима производње наоружања и војне опреме ради остваривања заједничких интереса.

Члан 19.

Кластерска иницијатива је почетни акт за повезивање произвођача наоружања и војне опреме из члана 18. ове уредбе.

Савет покреће кластерску иницијативу из ставa 1. овог члана самостално или на предлог члана Групације којом утврђује односе између чланица кластера.

Финансирање улагања у технолошки развој чланова Групације

Члан 20.

Финансирање улагања у технолошки развој чланова Групације, у складу са програмима развоја из члана 41. Закона, обавља се преко Српске банке а.д. Београд, правног лица која врши услуге од значаја за одбрану Републике Србије из области финансијске делатности.

V. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ЧЛАНОВА ГРУПАЦИЈЕ ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

Скупштина члана Групације

Члан 21.

Скупштину члана Групације чини један представник државног капитала и остали власници капитала.

Код члана Групације који има друштвени капитал скупштину члана Групације чини и заступник друштвеног капитала док се не реши питање друштвеног капитала.

У случају из става 2. овог члана скупштину члана Групације чине један представник државног капитала, остали власници капитала и један заступник друштвеног капитала.

Члан 22.

Представник државног капитала заступа интересе Републике Србије.

Представник државног капитала именује се и разрешава одлуком министра надлежног за послове одбране.

Мандат представника државног капитала и његово разрешење констатује скупштина члана Групације својом одлуком.

Мандат представника државног капитала траје најдуже четири године.

Представник државног капитала заступа интересе и других органа, организација и правних лица чији је оснивач Република Србија.

Представник државног капитала у скупштини члана Групације поступа по упутствима и смерницама Савета и Министарства.

Надзорни одбор члана Групације

Члан 23.

Надзорни одбор члана Групације има три члана из редова запослених у Министарству и Војсци Србије.

Члан 24.

У случају када зависно друштво члана Групације припада Групацији, надзорни одбор тог зависног друштва има једног члана из редова запослених у Министарству и Војсци Србије и два члана из редова запослених у матичном друштву члану Групације.

У случају зависног друштва из члана 40. став 2. Закона надзорни одбор тог зависног друштва има једног члана из редова запослених у Министарству и Војсци Србије, једног члана из редова запослених у матичном друштву и једног члана по одлуци страног улагача.

У случају зависног друштва које припада Групацији, а чије матично друштво не припада Групацији, надзорни одбор тог зависног друштва има једног члана из редова запослених у Министарству и Војсци Србије и два члана из редова запослених у матичном друштву.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Објашњења у вези са применом ове уредбе даје организациона јединица Министарства одбране надлежна за одбрамбене технологије.

Члан 26.

Групација почиње са радом у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 27.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-13131/2019

У Београду, 30. децембра 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Прилог

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о измени Уредбе о групацији Одбрамбена индустрија Србије ("Службени гласник РС", број 4/2020) Прилог замењен је новим прилогом (види члан 1. Уредбе - 4/2020-18).

Чланови Групације

Правна лица, носиоци одбрамбених технологија који су чланови Групације су:

1) Компанија „Прва искра – наменска производња” а.д. Барич;

2) Предузеће „Милан Благојевић – Наменска” а.д. Лучани;

3) „Први партизан” а.д. Ужице;

4) „Застава оружје” а.д. Крагујевац;

5) Компанија „Слобода” а.д. Чачак;

6) Холдинг корпорација „Крушик” а.д. Ваљево;

7) „Прва петолетка наменска” а.д. Трстеник;

8) „Телеоптик жироскопи” д.о.о. Земун;

9) „Застава Терво” д.о.о. Крагујевац;

10) „ФАП Корпорација” а.д. Прибој;

11) „Утва авио индустрија” д.о.о. Панчево;

12) „Борбени сложени системи” д.о.о. Београд;

13) „Belom” д.о.о. Београд.

Правна лица, носиоци базичних технологија који су чланови Групације су:

1) „ППТ ТМО” а.д. Трстеник;

2) „Застава Ковачница” а.д. Крагујевац;

3) „Ковачки центар” д.о.о. Ваљево;

4) „Corun Holding” д.о.о. Ужице.