Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о Програму подстицања запошљавања младих
„Моја прва платаˮ

"Службени гласник РС", бр. 107 од 14. августа 2020, 79 од 6. августа 2021.

Уводна одредба

Члан 1.

Овом уредбом уређују се циљ, услови и начин спровођења, праћење спровођења, извршиоци, трајање и средства за реализацију Програма подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ (у даљем тексту: Програм).

Циљ и услови спровођења Програма

Члан 2.

Програм се спроводи с циљем оспособљавања за самосталан рад 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, без радног искуства, који се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање, – на годишњем нивоу.

Незапослени може учествовати у Програму само једном.

*Службени гласник РС, број 79/2021

Члан 3.

Програм се спроводи код послодавца који припада приватном или јавном сектору, упућивањем јавног позива за укључивање у Програм.

Приоритет за укључивање у Програм имају послодавци из приватног сектора, а нарочито послодавци из девастираних подручја (општина).

Национална служба за запошљавање у јавном позиву ближе одређује услове и критеријуме за укључивање у Програм незапослених лица (у даљем тексту: корисник Програма) и послодаваца.

Члан 4.

Кориснику Програма са средњим образовањем обезбедиће се месечна новчана накнада у износу од 22.000 динара, а кориснику Програма са високим образовањем у износу од 26.000 динара, у трајању од девет месеци.

Корисник Програма остварује право на уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Национална служба за запошљавање врши обрачун и исплату новчане накнаде корисницима Програма и уплаћује допринос за случај повреде на раду и професионалне болести, на месечном нивоу.

Поред износа новчане накнаде из става 1. овог члана који кориснику Програма исплаћује Национална служба за запошљавање, послодавац може кориснику Програма исплатити додатна средства.

Исплата месечне новчане накнаде кориснику Програма врши се преко банке „Поштанска штедионица” ад Београд, која ће за наведену намену отворити наменски текући рачун Корисницима Програма. За извршење платних трансакција и пружање других услуга у вези са тим рачунима, банка „Поштанска штедионица” ад Београд и Јавно предузеће „Пошта Србије” не наплаћују накнаду, нити друге трошкове.

*Службени гласник РС, број 79/2021

Начин спровођења Програма

Члан 5.

Међусобна права и обавезе у вези са спровођењем Програма уређују се уговором који закључују Национална служба за запошљавање, послодавац и корисник Програма.

Средства за реализацију Програма

Члан 6.

Средства за реализацију овог програма обезбеђују се у буџету Републике Србије и трансферишу Националној служби за запошљавање.

Праћење спровођења Програма

Члан 7.

Спровођење Програма прати радна група коју образује Влада, а коју чине представници Кабинета председника Владе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства омладине и спорта, Националне службе за запошљавање и Привредне коморе Србије.

Извршиоци

Члан 8.

Национална служба за запошљавање припремиће, расписати и спровести јавни позив за реализацију Програма.

За пријаве послодаваца, оглашавање позиција за оспособљавање младих за самосталан рад и пријаве незапослених лица успоставиће се веб портал, уз подршку у примени информационо-комуникационих технологија Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.

Ступање на снагу

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-6321/2020-3

У Београду, 13. августа 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама и допунама Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ: "Службени гласник РС", број 79/2021-5

Члан 3.

Корисници Програма који су започели остваривање права до дана ступања на снагу ове уредбе настављају да остварују право сагласно уговору који су закључили.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.