Zakon

На основу члана 51. став 1. тачка 2) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

"Службени гласник РС", број 107 од 14. августа 2020.

Предмет уредбе

Члан 1.

Овом уредбом се ближе уређују обавезни елементи плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

План развоја аутономне покрајине

Члан 2.

План развоја аутономне покрајине садржи следеће обавезне елементе:

1) увод;

2) преглед и анализу постојећег стања;

3) визију;

4) приоритетне циљеве развоја;

5) преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја;

6) начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја.

У уводу из става 1. тачка 1) овог члана се наводе подаци о времену израде плана развоја аутономне покрајине, учесницима у изрaди и спроведеним консултацијама са заинтересованим странама.

Преглед и анализа постојећег стања из става 1. тачка 2) овог члана садржи приказ друштвеног и економског развоја и стања у области животне средине и инфраструктуре уз коришћење изабраних квантитативних показатеља, преглед релевантних планских докумената на републичком и покрајинском нивоу и међународних кретања од значаја за развој аутономне покрајине.

Визија из става 1. тачка 3) овог члана представља изјаву о стању које се намерава остварити постизањем приоритетних циљева утврђених планом развоја аутономне покрајине.

Приоритетни циљ из става 1. тачка 4) овог члана представља стање које се намерава постићи до краја важења плана развоја аутономне покрајине.

Приоритетни циљ треба да садржи оцену усклађености са циљевима релевантних планских докумената на републичком нивоу и начин даље разраде приоритетног циља, уколико се он даље разрађује посебним документом јавне политике.

За праћење остваривања приоритетног циља утврђују се показатељи учинка, а за сваки од њих утврђују се почетне вредности, циљне вредности, рок за њихово достизање и извори провере.

Мера из става 1. тачка 5) овог члана представља скуп кључних и повезаних активности које се предузимају ради постизања приоритетног циља плана развоја аутономне покрајине.

Уколико се приоритетни циљ плана развоја аутономне покрајине не разрађује посебним документом јавне политике, план развоја аутономне покрајине садржи преглед и опис мера за постизање тог приоритетног циља.

Преглед и опис мера садржи назив мере, начин на који мера доприноси остваривању одређеног приоритетног циља утврђеног у плану развоја аутономне покрајине, идентификовање активности за спровођење мере, анализу ефеката мере на правна, физичка лица и буџет, навођење институције одговорне за координацију спровођења мере, процену финансијских средстава потребних за њено спровођење и идентификацију извора из којих ће се та средства обезбедити.

Мере из става 10. овог члана разрађују се и спроводе кроз средњорочни план надлежног корисника буџетских или јавних средстава, коме је надлежни орган аутономне покрајине утврдио обавезу доношења средњорочног плана.

Начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја аутономне покрајине из става 1. тачка 6) овог члана садржи податке о институционалном оквиру за спровођење плана развоја, процену потребних финансијских средстава и осталих материјалних ресурса неопходних за спровођење плана развоја, информације о начину обезбеђивања потребних финансијских средстава, начин извештавања о постигнутим резултатима и начин верификације тих резултата, у складу са законом.

План развоја аутономне покрајине може да садржи прилоге који, поред осталог, садрже опширнији преглед и анализу постојећег стања, развојних потенцијала, идентификацију проблема и њихових узрока и последица, ex post анализе релевантних планских докумената, податке о спроведеним консултацијама са заинтересованим странама и др.

Подаци о спроведеним консултацијама у прилогу плана развоја аутономне покрајине садрже информације о учесницима консултација, временском периоду у којем су спроведене и методама које су коришћене, о прихваћеним, односно примедбама, сугестијама и коментаримa који нису уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање.

Надлежни орган аутономне покрајине може прописати обавезност и других елемената садржаја плана развоја аутономне покрајине актом којим се утврђује поступак припреме и ближа садржина плана развоја аутономне покрајине.

План развоја јединице локалне самоуправе

Члан 3.

План развоја јединице локалне самоуправе садржи следеће обавезне елементе:

1) увод;

2) преглед и анализу постојећег стања;

3) визију;

4) приоритетне циљеве развоја;

5) преглед и опис мера за остваривање приоритетних циљева развоја;

6) начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја.

У уводу из става 1. тачка 1) овог члана се наводе подаци о времену израде плана развоја јединице локалне самоуправе, учесницима у изрaди и спроведеним консултацијама са заинтересованим странама.

Преглед и анализа постојећег стања из става 1. тачка 2) овог члана садржи приказ друштвеног и економског развоја и стања у области животне средине и инфраструктуре уз коришћење изабраних (релевантних) квантитативних показатеља, преглед развојних потенцијала и препрека за развој јединице локалне самоуправе, преглед релевантних планских докумената на републичком, локалном и покрајинском нивоу, уколико се јединица локалне самоуправе налази на територији аутономне покрајине, као и преглед међународних иницијатива од значаја за развој јединице локалне самоуправе.

Визија из става 1. тачка 3) овог члана представља изјаву о стању које се намерава остварити постизањем приоритетних циљева утврђених планом развоја јединице локалне самоуправе.

Приоритетни циљ из става 1. тачка 4) овог члана представља стање које се намерава постићи до краја важења плана развоја јединице локалне самоуправе.

Приоритетни циљеви треба да садрже оцену усклађености са циљевима релевантних планских докумената на републичком и покрајинском нивоу, уколико се јединица локалне самоуправе налази на територији аутономне покрајине.

План развоја јединице локалне самоуправе садржи и смернице за даљу разраду приоритетног циља, уколико се он даље разрађује посебним документом јавне политике.

За праћење остваривања приоритетног циља утврђеног у плану развоја јединице локалне самоуправе утврђују се показатељи учинка, а за сваки од њих утврђују се почетне вредности, циљне вредности, рок за њихово достизање и извори провере.

Мера из става 1. тачка 5) овог члана представља скуп кључних и повезаних активности које се предузимају ради постизања приоритетног циља плана развоја јединице локалне самоуправе.

Уколико се приоритетни циљ плана развоја јединице локалне самоуправе даље не разрађује посебним документом јавне политике, план развоја јединице локалне самоуправе садржи преглед и опис мера за постизање тог приоритетног циља.

Преглед и опис мера садржи назив мере, начин на који мера доприноси остваривању одређеног приоритетног циља утврђеног у плану развоја јединице локалне самоуправе, идентификовање активности за спровођење мере, анализу ефеката мере на правна, физичка лица и буџет, назив институције одговорне за координацију спровођења мере, процену финансијских средстава потребних за њено спровођење и идентификацију извора из којих ће се та средства обезбедити.

Мере из става 11. овог члана разрађују се и спроводе кроз средњорочни план јединице локалне самоуправе и надлежног корисника буџетских или јавних средстава, коме је надлежни орган јединице локалне самоуправе утврдио обавезу доношења средњорочног плана.

Начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја јединице локалне самоуправе из става 1. тачка 6) овог члана садржи податке о институционалном оквиру за спровођење плана развоја, процену потребних финансијских средстава и осталих материјалних ресурса неопходних за спровођење плана развоја, информације о начину обезбеђивања потребних финансијских средстава, начину извештавања о постигнутим резултатима и начину верификације тих резултата, у складу са законом.

План развоја јединице локалне самоуправе може да садржи прилоге који, поред осталог, садрже опширнији преглед и анализу постојећег стања, развојних потенцијала, идентификацију проблема и њихових узрока и последица, ex post анализе релевантних планских докумената, податке о спроведеним консултацијама са заинтересованим странама и др.

Подаци о спроведеним консултацијама у прилогу плана развоја јединице локалне самоуправе садрже информације о учесницима консултација, временском периоду у којем су спроведене и методама које су коришћене, о прихваћеним, односно примедбама, сугестијама и коментаримa који нису уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање.

Скупштина јединице локалне самоуправе може прописати обавезност и других елемената садржаја плана развоја јединице локалне самоуправе актом којим се утврђује поступак припреме и ближа садржина плана развоја јединице локалне самоуправе.

Смернице добре праксе

Члан 4.

Директор органа државне управе надлежног за координацију јавних политика издаје и на интернет страници органа објављује Смернице добре праксе за израду обавезних елемената односно за израду планова развоја јединица локалне самоуправе, које скупштина јединице локалне самоуправе може користити када одређује поступак припреме плана развоја јединице локалне самоуправе и његову садржину.

Ступање на снагу

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-6268/2020-1

У Београду, 13. августа 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.