Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РСˮ, број 73/19) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 − др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19

"Службени гласник РС", бр. 126 од 23. октобра 2020, 17 од 26. фебруара 2021, 130 од 30. децембра 2021.

Предмет

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту који се суочавају са финансијским потешкоћама због епидемије заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: државна помоћ кроз докапитализацију).

Примена

Члан 2.

Одредбе ове уредбе не примењују се на учеснике на тржишту финансијских услуга.

Критеријуми усклађености

Члан 3.

Државна помоћ кроз докапитализацију може да се додели ако су испуњени следећи услови:

1) да учесници на тржишту нису били у тешкоћама у смислу члана 2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) на дан 31. децембра 2019. године;

2) да би без интервенције државе учесник на тржишту прекинуо пословање или би се суочио са озбиљним потешкоћама у пословању, на шта може нарочито упућивати погоршање односа дуга и капитала корисника, значајно смањење пословних прихода или слични показатељи;

3) да је у интересу државе да се интервенише (нпр. спречавање социјалних потешкоћа и тржишног неуспеха услед значајног губитка запослења, излазак иновативне или системски важне компаније, ризик од прекида пружања важне услуге или робе и других сличних околности);

4) да учесник на тржишту није у могућности да прибави финансирање на тржишту по приступачним условима, а постојеће хоризонталне мере државне помоћи за отклањање штетних последица или ликвидност учесника на тржишту нису довољне да би се осигурала одрживост корисника;

5) да је учесник на тржишту поднео писани, образложени захтев за доделу државне помоћи даваоцу, који се доставља Комисији за контролу државне помоћи уз пријаву државне помоћи.

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, државна помоћ може да се додели микро или малим предузећима који су били у тешкоћама на дан 31. децембра 2019. године под условом да се над њима не спроводи стечајни поступак као и да нису добили државну помоћ за санацију или за реструктурирање.

Државна помоћ кроз докапитализацију не може да се додели после 30. јуна 2022. године.

*Службени гласник РС, број 132/2021

Члан 4.

Ако индивидуална или државна помоћ која се додељује на основу шеме по кориснику прелази износ од 250 милиона евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан доделе државне помоћи, давалац је дужан да поред испуњености услова из ове уредбе докаже да:

1) финансирање на тржишту или хоризонталне мере државне помоћи за ликвидност нису довољни да се осигура одрживост корисника;

2) су одабрани инструменти докапитализације уз пратеће услове примерени за решавање озбиљних потешкоћа корисника;

3) је државна помоћ пропорционална, односно не прелази минимум потребан да се осигура одрживост учесника на тржишту (истоветан резултат се не би могао постићи са мањим износом државне помоћи и уз мање ограничавање конкуренције).

Приликом оцене услова из става 1. тачка 3) овог члана, узима се у обзир и државна помоћ која је примљена или планирана у вези са избијањем епидемије заразне болести COVID 19.

I. УСЛОВИ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈЕ

1. Износ, накнада и откуп државне помоћи кроз докапитализацију

Члан 5.

Давалац може да додели државну помоћ кроз докапитализацију појединачно или у комбинацији применом два типа инструмената:

1) власничким инструментом, издавањем обичних или преференцијалних акција, односно на други начин којим се директно стиче удео у капиталу;

2) кроз остваривање права на учешће у добити, споразумом о „тихомˮ партнерству без учешћа у управљању, конвертибилним осигураним или неосигураним обвезницама, варантима, односно другим инструментом којим се индиректно стиче удео у капиталу (у даљем тексту: хибридни инструмент).

Приликом одабира инструмената, давалац се стара да инструменти из става 1. овог члана и пратећи услови докапитализације одговарају стварним потребама корисника, чиме се умањује утицај на нарушавање конкуренције.

Износ докапитализације

Члан 6.

Државна помоћ кроз докапитализацију не сме прећи износ који је неопходан за успостављање структуре капитала корисника која је претходила избијању епидемије заразне болести COVID-19, односно стања на дан 31. децембра 2019. године.

При оцени критеријума из става 1. овог члана, узима се у обзир и државна помоћ која је примљена или планирана у вези са избијањем епидемије заразне болести COVID-19.

Накнада и откуп државне помоћи кроз докапитализацију

Члан 7.

Накнада за државну помоћ кроз докапитализацију представља цену, односно награду држави, за улагање у капитал учесника на тржишту.

Откуп докапитализације у смислу ове уредбе односи се на исплату целокупног износа улагања државе по истеку уговореног периода, која укључује и износ накнаде из става 1. овог члана.

Накнада за државну помоћ кроз докапитализацију повећава се постепено приближавајући се тржишним ценама задуживања, са циљем да се корисник, односно остали власници подстакну да у што краћем року откупе предметно улагање државе, чиме се истовремено умањује ризик од нарушавања конкуренције.

Давалац увек може да предвиди и друге механизме под условом да доводе до сличног исхода у погледу подстицајних ефеката и откупа државне помоћи кроз докапитализацију и излазне стратегије државе из капитала корисника.

2. Накнада за власнички инструмент капитала

Процена државне помоћи кроз докапитализацију
(вредност државног удела на основу улагања у капитал)

Члан 8.

Процена вредности државног удела у кориснику на основу улагања у капитал или друге еквивалентне интервенције, спроводи се у односу на процењену тржишну вредност корисника, при чему вредност појединачне акције коју држава стиче не прелази просечну цену акције корисника током 15 дана пре дана подношења захтева.

Ако корисник није котиран на берзи, процену тржишне вредности спроводи независни проценитељ односно спроводи се на други пригодан начин.

Механизам за постепено увећање накнаде држави за улагање

Члан 9.

Акт којим се спроводи државна помоћ кроз докапитализацију мора да садржи механизам који омогућава постепено повећање накнаде држави за улагање у капитал по основу државне помоћи кроз докапитализацију, са циљем да се корисник подстакне на превремени откуп државног удела.

Механизам из става 1. овог члана може бити у новчаном или неновчаном облику, при чему се неновчани облик најчешће односи на издавање додатних акција или других хартија од вредности конкретног корисника (нпр. издавањем конвертибилних обвезница које се претварају у капитал на дан покретања механизма за увећање).

Накнада држави се увећава за најмање 10% од преосталог износа докапитализације који корисник није откупио, и то за сваку од наведених ситуација:

1) ако држава након четири године није продала најмање 40% учешћа у капиталу стеченог по основу државне помоћи кроз докапитализацију, односно улагања у капитал;

2) ако држава након шест година од дана улагања у капитал, није у потпуности продала свој удео стечен по основу државне помоћи кроз докапитализацију.

Ако се корисник државне помоћи кроз докапитализацију не котира на берзи, период након којег се активира механизам из става 3. овог члана се продужава за годину дана од дана улагања у капитал и то:

1) за случај из става 3. тачка 1) овог члана на пет година;

2) за случај из става 3. тачка 2) овог члана на седам година.

Давалац може да примени алтернативне механизме, под условом да они у целини воде до истог исхода у погледу подстицајних ефеката на излазак државе из капитала корисника и имају исти укупни утицај на накнаде држави.

Откуп и продаја државног удела по основу улагања

Члан 10.

Корисник у сваком тренутку може да откупи удео у капиталу који је држава стекла по основу државне помоћи кроз докапитализацију.

Цена откупа представља виши од два износа:

1) номинална вредност улагања државе у капитал увећане за годишњи износ камате, која је за 200 базних поена виша од износа премије код хибридног инструмента, а која се не примењује од осме године па надаље;

2) тржишна цена у тренутку откупа.

Држава може у било ком тренутку продати свој капитал по тржишној цени купцу који није корисник докапитализације.

Продаја капитала из става 3. овог члана, је продаја на берзи или продаја путем транспарентног и недискриминаторног поступка.

Акт о додели државне помоћи кроз докапитализацију може садржати и право прече куповине постојећим односно власницима који су имали удео у капиталу пре доделе државне помоћи кроз докапитализацију, по цени формираној на неки од начина из става 2. овог члана.

Ако држава прода свој удео по цени нижој од минималне цене утврђене на начин из става 2. овог члана, правила управљања утврђена у чл. 14–20. ове уредбе наставиће да се примењују најмање четири године од дана доделе државне помоћи кроз докапитализацију.

Ако је држава једини власник након две године од дана доделе државне помоћи кроз докапитализацију, цена утврђена на начин из става 2. овог члана може се заменити проценом вредности корисника коју спроводи независни проценитељ.

Ако процена вредности из става 7. овог члана указује на позитивну тржишну вредност, сматра се да је држава повратила уложено без обзира на задржавање власничког удела, у супротном ако је процењена вредност нижа од минималне цене утврђене у ставу 2. овог члана, правила управљања утврђена у чл. 14–20. ове уредбе наставиће да се примењују најмање четири године од дана доделе државне помоћи кроз докапитализацију.

Приликом продаје сопственог удела стеченог на основу докапитализације, одредбе ст. 7. и 8. овог члана примењују се аналогно (mutatis mutandis) и у случају ако је држава један од сувласника корисника, при чему се обавезе из овог члана сходно примењују на преостали (непродати) део, осим права прече куповине из става 5. овог члана.

3. Накнада за хибридне инструменте капитала

Општи услови за обрачун накнаде за хибридне инструменте

Члан 11.

Приликом одређивања укупне накнаде држави за хибридне инструменте капитала мора да се узима у обзир нарочито:

1) карактеристике изабраног инструмента, његов ниво у хијерархији, ризик и све модалитете плаћања;

2) укључене подстицаје и механизме за излазак (као што су клаузуле о постепеном увећању накнаде и откупне клаузуле);

3) одговарајућа референтна каматна стопа.

Износ накнаде

Члан 12.

Минимална накнада за хибридне инструменте капитала, док се не претворе у власнички инструмент, мора бити најмање једнака основној референтној каматној стопи или другој референтној стопи, увећаној за премију како следи:

Тип корисника

1. година

2. и 3. година

4. и 5. година

6. и 7. година

8. година и даље

Микро, мала и средња предузећа

225

325

450

600

800

Велика предузећа

250

350

500

700

950

Конверзија хибридних инструмената и механизам за постепено увећање накнаде држави по спроведеној конверзији

Члан 13.

Конверзија хибридних инструмената у власнички удео спроводи се по цени која је умањена за 5% или више од емисионе цене акција (TERP – Theoretical Ex-Rights Price) у тренутку конверзије.

Тренутком конверзије у власнички удео уводи се механизам за постепено повећање накнаде држави.

Ако две године након конверзије удео у капиталу корисника није продат, удео се увећава за најмање 10% у односу на преостало учешће државе у власништву по основу конверзије.

Давалац може да предложи алтернативне механизме за повећање накнаде или одређивање цене конверзије под условом да имају исти подстицајни ефекат и сличан укупни утицај на накнаду држави.

4. Управљање и спречавање непримереног нарушавања конкуренције

Члан 14.

Државна помоћ кроз докапитализацију не сме да се користи у циљу убрзаног ширења пословања, нити преузимања повећаних ризика у пословању.

Ако је вредност докапитализације корисника са значајном тржишном снагом на најмање једном од релевантних тржишта на којима послује виша од 250 милиона евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан доделе, давалац је дужан да предложи додатне мере понашања или структурне мере (нпр. отуђење удела и сл.) у циљу очувања ефективне конкуренције на тим тржиштима.

Корисници државне помоћи кроз докапитализацију не смеју то оглашавати.

Није дозвољено стицање више од 10% удела у конкуренту или другим учесницима на тржишту у истој или сличној делатности, укључујући и вертикално повезано тржиште (учесници који послују на различитом нивоу ланца производње и промета), све док најмање 75% износа мере докапитализације не буде откупљено или продато.

Изузетно, корисници мере докапитализације могу стећи више од 10% удела код учесника који послују на вертикалном тржишту које је повезано са делатношћу корисника, ако се на такав начин осигурава одрживост корисника.

Корисник је дужан да о намери стицања из става 5. овог члана са образложењем о неопходности такве трансакције, утицају на одрживост корисника и оправданости употребе средстава за наведену намену, прибави сагласност даваоца без одлагања.

Забрана стицања удела из овог члана се не примењује на микро, мала и средња предузећа.

Забрана унакрсног субвенционисања

Члан 15.

Државна помоћ у складу са овом уредбом не може да се користи за унакрсно субвенционисање економских активности интегрисаних (повезаних) учесника на тржишту који су били у тешкоћама на дан 31. децембра 2019. године.

Учесник на тржишту из става 1. овог члана дужан је да раздвоји рачуне како би се осигурало да се мера докапитализације не користи за активности које нису у вези са основном делатношћу која је угрожена епидемијом заразне болести COVID-19 или активности других повезаних лица.

Забрана исплате дивиденде, добити, увећања накнада и бонуса

Члан 16.

Ако државна помоћ кроз докапитализацију није откупљена (отплаћена), корисник не може вршити исплату дивиденде или добити односно откупити акције изузев државног удела по основу државне помоћи кроз докапитализацију.

Накнада сваког члана управе корисника не сме прећи фиксни део његове накнаде на дан 31. децембра 2019. године, све док најмање 75% државне помоћи кроз докапитализацију није откупљено.

За лица која постану чланови управе након доделе државне помоћи кроз докапитализацију, примењиваће се лимит у висини накнаде чланова управе са истим нивоом одговорности на дан 31. децембра 2019. године.

Бонуси, друге варијабле или упоредиве накнаде запосленима нису дозвољене све док најмање 75% државне помоћи кроз докапитализацију није откупљено.

5. Излазна стратегија државе из учешћа проистеклог докапитализацијом

Члан 17.

Ако је вредност државне помоћи кроз докапитализацију виша од 25% капитала корисника у тренутку доделе државне помоћи, корисник је дужан да изради излазну стратегију засновану на веродостојним подацима, у вези са изласком државе из капитала (сразмерно уделу стеченом на основу државне помоћи кроз докапитализацију), осим ако се вредност удела државе по основу докапитализације смањи испод 25% власничког капитала у року од 12 месеци од дана доделе државне помоћи.

Излазна стратегија из става 1. овог члана садржи:

1) план корисника о наставку сопствених активности и коришћењу средстава која је уложила држава, укључујући распоред исплате накнада и откупа државног удела (распоред отплате);

2) мере које ће корисник и држава предузети како би се придржавали распореда отплате;

3) друге податке и информације које су од значаја за постепени излазак државе из капитала.

Давалац одобрава излазну стратегију из става 1. овог члана најкасније у року од 12 месеци од дана доделе државне помоћи.

Обавеза из става 1. овог члана се не примењује на микро, мала и средња предузећа.

6. Одступања од ограничења стицања удела у конкурентима, забране исплате дивиденде, добити, увећања плата и бонуса

Члан 18.

Ако држава улаже нови капитал под истим условима као и приватни инвеститори сразмерно постојећем уделу или мање, при чему је учешће приватног сектора значајно (најмање 30% новог уложеног капитала), а нова државна докапитализација представља државну помоћ због посебних околности (нпр. због друге мере у корист компаније), учеснику на тржишту у коме је држава постојећи акционар и пре улагања у капитал кроз меру докапитализације није потребно наметати посебне услове у погледу изласка државе сходно чему се:

1) одредбе члана 9. ове уредбе не примењују;

2) забрана стицања из члана 14. ове уредбе ограничена је на три године од дана доделе државне помоћи кроз докапитализацију;

3) забрана накнада члановима управе без обзира да ли су нови или стари, бонуса, других варијабли или упоредивих накнада запосленима из члана 16. ове уредбе ограничавају на три године од дана доделе државне помоћи кроз докапитализацију;

4) омогућава исплату дивиденди за све имаоце нових акција, док се за постојеће укида забрана исплате дивиденди под условом да је удео свих власника постојећих акција у привредном друштву испод 10%;

5) ако удео свих власника постојећих акција у привредном друштву није испод 10%, забрана дивиденде односи се на постојеће акционаре током три године од дана доделе државне помоћи кроз докапитализацију;

6) одредбе члана 19. ове уредбе се не примењују осим за обавезе периодичног објављивања информација чија примена се ограничава на три године од дана доделе државне помоћи кроз докапитализацију.

Ако држава улаже нови капитал под истим условима као и приватни инвеститори сразмерно постојећем уделу или мање, при чему је учешће приватног сектора значајно (најмање 30% новог уложеног капитала) а нова државна докапитализација представља државну помоћ због посебних околности (нпр. због друге мере у корист компаније), учеснику на тржишту у коме држава није поседовала акције пре улагања у капитал кроз меру докапитализације није потребно наметати посебне услове у погледу изласка државе сходно чему:

1) је исплата дивиденди могућа за све имаоце нових акција, док се за постојеће укида забрана исплате дивиденди под условом да је удео свих власника постојећих акција у привредном друштву испод 10%;

2) ако удео свих власника постојећих акција у привредном друштву није испод 10%, забрана дивиденде односи се на постојеће акционаре током три године од дана доделе државне помоћи кроз докапитализацију.

Накнада за хибридни инструмент и инструменти подређеног дуга који се налази у поседу државе исплаћују се пре исплате дивиденде акционарима у одређеној години.

II. ИЗВЕШТАВАЊЕ

Обавезе извештавања

Члан 19.

Корисник је дужан да периодично, сваких 12 месеци од дана доделе државне помоћи, подноси извештај даваоцу о напретку у спровођењу распореда отплате и усклађености са условима из ове уредбе.

Све док се не отплате у потпуности, корисници мера докапитализације, осим микро, малих и средњих предузећа, у року од 12 месеци од дана доделе државне помоћи, а затим периодично сваких 12 месеци, објављују информације о коришћењу примљене државне помоћи.

Информације из става 2. овог члана посебно се односе на начин коришћења добијене помоћи у погледу активности корисника са циљевима и националним обавезама повезаним са зеленом и дигиталном трансформацијом.

Давалац извештава Комисију за контролу државне помоћи једном годишње:

1) о примени распореда отплате и усаглашеност са условима из ове уредбе,

2) о стицању удела код конкурената и других учесника на тржишту,

3) ако је износ докапитализације виши од 250 милиона евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан доделе, о испуњавању услова у погледу осигурања одрживости корисника и обнављања структуре капитала корисника у износу који претходи избијању епидемије COVID-19, односно стању на дан 31. децембра 2019. године.

Члан 20.

Ако шест година након докапитализације удео државе није смањен испод 15% капитала корисника, Комисији за контролу државне помоћи се доставља план реструктурирања у складу са прописима о усклађености помоћи за санацију и реструктурирање, са јасним назнакама о испуњењу националних циљева и обавеза у погледу зелене и дигиталне трансформације, а нарочито о даљем изласку државе без негативног утицаја на конкуренцију.

Ако корисник није привредно друштво које је котирано на берзи или је микро, мало и средње предузеће, план из става 1. овог члана се доставља у року од седам година од дана доделе државне помоћи кроз докапитализацију.

Вођење евиденције

Члан 21.

Давалац државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту дужан је да води евиденцију о додељеној државној помоћи и да Комисији за контролу државне помоћи доставља извештај о државној помоћи, који обавезно садржи назив корисника и износ средстава који му је додељен, најкасније до 30. јуна 2022. године.

Давалац државне помоћи мора чувати податке о кориснику и износу државне помоћи најмање 10 година, и мора Комисији за контролу државне помоћи, на њен захтев, да достави сваки податак из евиденције.

*Службени гласник РС, број 132/2021

Посебан образац пријаве државне помоћи

Члан 22.

Пријава државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту подноси се Комисији за контролу државне помоћи на Обрасцу 1 који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а важи до 30. јуна 2022. године.

*Службени гласник РС, број 132/2021

05 број 110-8300/2020

У Београду, 22. октобра 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 : "Службени гласник РС", број 132/2021-27

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

 

ОБРАЗАЦ 1.

ПОСЕБАН ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ КРОЗ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈУ УЧЕСНИКА НА ТРЖИШТУ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ПОРЕМЕЋАЈА У ПРИВРЕДИ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

Овај образац се подноси приликом пријаве државне помоћи кроз докапитализацију која се додељује на основу шеме државне помоћи или као индивидуална државна помоћ.

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Опис озбиљног поремећаја у привреди Републике Србије:

– Описати утицај епидемије COVID-19 на привреду Републике Србије посебно у секторима обухваћеним шемом и доставити информације (ако су доступне) о недостатку ликвидности са којима се суочавају учесници на тржишту:

– Описати редослед (главних) догађаја између појаве епидемије COVID-19 и пријављене мере, укључујући све препоруке или забране надлежних органа у вези са епидемијом COVID-19:

2. Општи опис мере помоћи:

– Правни основ за доделу државне помоћи (доставити копију):

– Подносилац пријаве:

– Навести да ли мера помоћи захтева успостављање инвестиционог фонда, ако је одговор да, молимо наведите структуру:

– Циљ мере државне помоћи:

– Планирани износ државне помоћи:

– Географско подручје:

– Корисници: процењени број, сектор и величина учесника на тржишту на које се мера односи:

– Трајање мере:

– Датум ступања на снагу мере:

– Временски период у којем корисници могу поднети писане захтеве за доделу државне помоћ:

3. Опште потврде и обавезе подносиоца пријаве:

– Потврдити да се мера не односи на учеснике на тржишту финансијских услуга:

– Потврдити да ли је предвиђено да државна помоћ може да се кумулира са другим државним помоћима (укључујући и мере помоћи учесницима на тржишту у вези са избијањем епидемије заразне болести COVID-19) и de minimis помоћи:

– Потврдити да ћете се придржавати свих одредби о праћењу и извештавању у смислу члана 21. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19:

– Потврдити да ћете водити евиденцију о додељеној државној помоћи и достављати извештаје о државној помоћи Комисији за контролу државне помоћи, који обавезно садржи назив корисника и износ средстава који му је додељен, најкасније до 31. децембар 2021. године:

– Потврдите да ћете чувати податке о државној помоћи, о кориснику и износу помоћи, најмање 10 година и на захтев Комисије исте податке доставити:

– Потврдити да пријава не садржи поверљиве информације, у супротном означити информације из пријаве које садрже поверљиве податке:

II. МЕРЕ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈЕ

Примена

1. Навести да ли је примена мере помоћи ограничена на велике и/или само на мале и средње учеснике на тржишту:

2. Потврдити да се помоћ у оквиру мере може доделити најкасније до 30. јуна 2022. године:

*Службени гласник РС, број 132/2021

Оправданост и услови за државну интервенцију

1. Објаснити на који начин је обезбеђено да се мера помоћи односи само на учесника на тржишту који би без интервенције државе прекинуо пословање или би се суочио са озбиљним потешкоћама у пословању да одржи своје пословање, на шта може нарочито упућивати погоршање односа дуга и капитала корисника, значајно смањење пословних прихода или слични показатељи:

2. Објаснити зашто је у интересу државе да се интервенише (нпр. спречавање социјалних потешкоћа и тржишног неуспеха услед значајног губитка запослења, излазак иновативне или системски важне компаније, ризик од прекида пружања важне услуге или робе и других сличних околности):

3. Објаснити на који начин се обезбеђује да се мера односи на учесника на тржишту који није у могућности да прибави финансирање на тржишту по приступачним условима, а постојеће хоризонталне мере државне помоћи за отклањање штетних последица или ликвидност учесника на тржишту нису довољне да би се осигурала одрживост корисника:

4. Објаснити која врста процене ће се спровести да би се показало који учесници на тржишту нису у могућности да прибаве финансирање на тржишту по приступачним условима и објасните зашто су други видови помоћи или опште мере које су на располагању за покривање ликвидности недовољне да би се осигурала солвентност и одрживост учесника на тржишту:

5. Објаснити које показатеље солвентности и одрживости ће бити коришћени и у ком временском оквиру ће, по вашој процени, бити могуће прибавити финансирање на тржишту по приступачним условима, ради утврђивања пропорционалности помоћи:

6. Потврдити да се мера не односи на средња и велика предузећа која су била у тешкоћама на дан 31. децембра 2019. године:

7. Потврдити да се мера докапитализације односи на микро или мала предузећа која су била у тешкоћама на дан 31. децембра 2019. године под условом да се над њима не спроводи стечајни поступак као и да нису добили државну помоћ за санацију или за реструктурирање. Ако су ова предузећа добила помоћ за санацију, потврдити, да ће у тренутку доделе државне помоћи кроз докапитализацију вратити кредит или да ће им бити прекинуто важење гаранције. Ако су ова предузећа добила помоћ за реструктурирање, потврдите да у тренутку доделе државне помоћи кроз докапитализацију више неће бити предмет плана реструктурирања:

8. Потврдити да је учесник на тржишту поднео писани, образложени захтев за доделу државне помоћи даваоцу:

9. Потврдити да ће Комисији посебно бити пријављена индивидуална или државна помоћ која се додељује на основу шеме која по кориснику прелази износ од 10 милиона евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доделе државне помоћи:

10. Потврдити и објаснити да:

– финансирање на тржишту или хоризонталне мере државне помоћи за ликвидност нису довољни да се осигура одрживост корисника:

– су одабрани инструменти докапитализације уз пратеће услове примерени за решавање озбиљних потешкоћа корисника:

– је помоћ пропорционална, односно не прелази минимум потребан да се осигура одрживост учесника на тржишту (истоветан резултат се не би могао постићи са мање помоћи и уз мање ограничавање конкуренције):

11. Потврдити да су испуњени услови прописани чл. 3–20. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи кроз докапитализацију учесника на тржишту ради отклањања поремећаја у привреди проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19:

III. ИНСТРУМЕНТ МЕРЕ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈЕ

1. Oписати инструмент мере докапитализације. Да ли је мером помоћи предвиђено да се докапитализација спроводи:

– власничким инструментом, издавањем обичних или преференцијалних акција, односно на други начин којим се директно стиче удео у капиталу:

□ да не □

У овом случају, ако мера помоћи предвиђа и учешће приватних инвеститора, опишите под којим условима:

– хибридним инструментом, кроз остваривање права на учешће у добити, споразумом о тихом партнерству без учешћа у управљању, конвертибилним осигураним или неосигураним обвезницама, варантима односно други инструменти којима се индиректно стиче удео у капиталу

□ да не □

– комбинација напред наведених инструмената

□ да не □

IV. ИЗНОС МЕРЕ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈЕ

1. Приказати да мера докапитализације неће прећи износ који је неопходан за успостављање структуре капитала корисника која је претходила избијању епидемије заразне болести COVID-19, односно стања на дан 31. децембра 2019. године:

2. У случају да се пријава односи на индивидуалну државну помоћ, навести информације о другим мерама и државним помоћима које су примљене или планиране у вези са избијањем епидемије заразне болести COVID-19:

V. НАКНАДА И ОТКУП МЕРЕ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈЕ

Накнаде за власнички инструмент капитала

1. Ако се мера спроводи власничким инструментом, издавањем обичних или преференцијалних акција, односно на други начин којим се директно стиче удео у капиталу, описати карактеристике инструмента:

2. Објаснити како се израчунава накнада за меру докапитализације и потврдити да вредност појединачне акције не прелази просечну цену акције корисника током 15 дана пре подношења захтева. Ако корисник није котиран на берзи, потврдити да процену тржишне вредности спроводи независни проценитељ односно да се спроводи на други пригодан начин:

3. Објаснити да мера садржи механизам који омогућава постепено повећање накнаде држави за улагање у капитал са циљем да се корисник подстакне на превремени откуп државног удела. Објаснити да ли је такво увећање накнада у новчаном или неновчаном облику, при чему се неновчани облик најчешће односи на издавање додатних акција или других хартија од вредности конкретног корисника (нпр. издавањем конвертибилних обвезница које се претварају у капитал на датум покретања механизма за увећање), односно потврдити да се накнада држави увећава за најмање 10% од преосталог износа докапитализације који корисник није откупио, и то за сваку од наведених ситуација:

– држава након четири године није продала најмање 40% учешћа у капиталу стеченог по основу мере докапитализације односно улагања у капитал, односно пет година ако корисник није котиран на берзи;

– држава након шест година од тренутка улагања у капитал, није у потпуности продала свој удео стечен по основу мере докапитализације, односно седам ако корисник није котиран на берзи;

4. Ако мера државе не садржи напред описани механизам, објаснити алтернативни механизам који у целини води до истог исхода у погледу подстицајних ефеката на излазак државе и исти укупни утицај на накнаде држави:

5. Потврдити да корисник у сваком тренутку има могућност откупа удела у капиталу који је држава стекла по основу мере докапитализације и да ће цена откупа бити виша од два износа:

– номинална вредност улагања државе у капитал увећане за годишњи износ камате, која је за 200 базних поена виша од износа премије код хибридних инструмената, а која се не примењује од осме године па надаље; или

– тржишна цена у тренутку откупа.

6. Ако мера предвиђа да држава може у било ком тренутку да прода свој капитал по тржишној цени купцима који нису корисници докапитализације, потврдити да ће се таква продаја спроводити путем:

– транспарентног и недискриминаторног поступка; или

– берзе.

7. Навести да ли мера садржи право прече куповине, постојећим односно власницима који су били пре спровођења мере у складу са чланом 10. став 5. Уредбе:

8. Потврдити да ће правила утврђена у чл. 14–20. Уредбе наставити да се примењују најмање четири године након државне мере улагања у капитал, у случају да држава прода свој удео по цени нижој од минималне цена утврђене у члану 10. став 6. Уредбе:

Накнада за хибридне инструменте капитала

9. Описати како утиче укупна накнада за хибридне инструменте капитала нарочито узимајући у обзир:

1. ниво у хијерархији,

2. ризик инструмента, тј. доспелост инструмента,

3. модалитете плаћања.

10. Потврдити да је минимална накнада за хибридне инструменте капитала, док се не претворе у власнички инструмент, најмање једнака основној референтној каматној стопи или другој референтној стопи, увећаној за премију како следи:

Тип корисника

1. година

2. и 3. година

4. и 5. година

6. и 7. година

8. година и даље

Микро, мала и средња предузећа

225

325

450

600

800

Велика предузећа

250

350

500

700

950

11. Објаснити да ли карактеристике изабраног инструмента, посебно његов ниво у хијерархији, ризик и сви модалитети плаћања као и подстицај за излазак омогућава наведену минималну накнаду или захтева њено повећање:

12. Навести да ли је и под којим условима (аутоматски или дискреционо) предвиђена конверзија инструмената и ако јесте да ће се конверзија хибридних инструмената у власнички удео спровести по цени која је умањена за 5% или више од емисионе цене акција (TERP – Theoretical Ex-Rights Price) у тренутку конверзије:

13. У случају да се хибридни инструмент претвори у капитал, наведите опис механизма за постепено повећање накнаде држави, посебно објашњавајући његов подстицајни ефекат на откуп државног удела и утицај на накнаде држави. Потврдите да се, ако две године након конверзије удео државе у капиталу корисника није продат, исти увећава за најмање 10% у односу на преостало учешће државе у власништву по основу конверзије. У случају да мера помоћи предвиђа алтернативне механизме за повећање накнаде или одређивање цене конверзије, потврдити да има исти подстицајни ефекат и сличан укупни утицај на државну накнаду:

14. У случају да мера помоћи садржи формулу за израчунавање накнаде која укључује додатне клаузуле или клаузуле о повраћају, потврдити да ова формула има исти подстицајни ефекат на корисника:

Комбинације власничких и хибридних инструмената капитала

15. Ако је мера помоћи варијација или комбинација власничког и хибридног инструмента капитала и не подразумева обрачун накнаде на напред описани начин, објаснити начин обрачуна накнаде, посебно потврдити:

– да је начин обрачуна накнаде у складу са карактеристикама и хијерархијом инструмената капитала, и

– да доводи до сличног подстицајног ефекта и укупног утицаја на накнаду држави.

Подређени дуг

16. Ако се мера помоћи односи на подређени дуг, потврдити да се износ накнаде израчунава у складу са чланом 12. Уредбе. Ако је предвиђен, објаснити алтернативни начин обрачунавања накнаде, а нарочито навести:

– ризик инструмента, односно рок доспећа инструмента:

– модалитете плаћања:

Управљање и спречавање непримереног нарушавања конкуренције

17. Потврдити да мера помоћи садржи забрану коришћења средства за докапитализацију у циљу убрзаног ширења пословања, или преузимања повећаних ризика у пословању:

18. Ако је вредност докапитализације корисника са значајном тржишном снагом на најмање једном од релевантних тржишта на којима послује виша од 250 милиона евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доделе помоћи, предложити додатне мере за очување ефикасне конкуренције на тим тржиштима (мере понашања или структурне мере (нпр. отуђење удела и сл.):

19. Потврдити да мера помоћи садржи забрану оглашавања те мере у комерцијалне сврхе:

20. Потврдите да све док најмање 75% износа мере докапитализације не буде откупљено:

– корисницима који нису МСП забрањује се стицање више од 10% удела у конкуренту или другим учесницима на тржишту у истој или сличној делатности, укључујући и вертикално повезано тржиште (учесници који послују на различитом нивоу ланца производње и промета),

– у изузетним околностима, таквим корисницима је дозвољено да стекну више од 10% удела код учесника који послују на вертикалном тржишту које је повезано са делатношћу корисника, ако се на такав начин осигурава одрживост корисника:

21. Потврдити да државна помоћ неће бити коришћена за унакрсно субвенционисање економских активности интегрисаних (повезаних) учесника на тржишту који су били у тешкоћама на дан 31. децембра 2019. године:

22. Потврдити да мера помоћи садржи захтев за јасним раздвајањем рачуна како би се осигурало да се мера докапитализације не користи за активности које нису у вези са основном делатношћу која је угрожена епидемијом заразне болести COVID-19 или активности других повезаних лица:

23. Потврдити да корисници неће вршити исплату дивиденде, нити откуп акција, осим у односу на државу све док мера докапитализације није откупљена (отплаћена):

24. Потврдити да, све док најмање 75% мере докапитализације није откупљено, накнада сваког члана управе корисника неће прећи фиксни део његове накнаде на дан 31. децембра 2019. Потврдите да се за лица која постану чланови управе након докапитализације, примењује лимит у висини накнаде чланова управе са истим нивоом одговорности на дан 31. децембра 2019. године, као и то да се ни у ком случају неће исплаћивати бонуси, друге варијабле или упоредиве накнаде запосленима:

25. Ако је држава постојећи акционар корисника и пре улагања у капитал кроз меру докапитализације и ако:

а) улаже нови капитал под истим условима као приватни инвеститори и сразмерно постојећем уделу (или мање); и

б) учешће приватног сектора је значајно (најмање 30% новог уложеног капитала), и

ц) ако нова државна докапитализација представља државну помоћ због посебних околности (нпр. због друге мере у корист компаније),

потврдити да су испуњени сви услови из Уредбе, изузев члана 9. ст. 2–5, члана 19. ст. 1. и 4. и члана 20. ове уредбе, а примењиваће се и додатни услови како следи:

– забрана преузимања и ограничење накнаде менаџменту ограничени су на три године;

– не постоји забрана исплате дивиденде за власнике нових акција. За постојеће акције забрана дивиденде се укида, под условом да се удео постојећих акција у учеснику на тржишту смањи испод 10%. Ако се удео постојећих акција у учеснику на тржишту у потпуности не смањи испод 10%, забрана дивиденде примењује се на постојеће акционаре током три године. У сваком случају, накнада за хибридни капитал и инструменте подређеног дуга које држава поседује исплатиће се пре него што се дивиденде исплате акционарима у датој години;

– обавеза извештавања у смислу члана 19. ст. 2. и 3. ове уредбе примењује се током три године.

26. Ако држава улаже капитал у учеснику на тржишту у коме није поседовала акције пре улагања у капитал (тј. пре мере докапитализације), и:

а) улаже нови капитал под истим условима као и приватни инвеститори, и

б) учешће приватног сектора је значајно (најмање 30% новог уложеног капитала), и

ц) ако нова државна докапитализација представља државну помоћ због посебних околности (нпр. због друге мере у корист компаније),

потврдити да су испуњени сви услови из Уредбе, изузев што:

– се забрана исплате дивиденде укида за све власнике нових акција. За постојеће акције забрана дивиденде се укида, под условом да се удео постојећих акција у учеснику на тржишту смањи испод 10%. У сваком случају, накнада за хибридни капитал и инструменте подређеног дуга које поседује држава исплатиће се пре него што се дивиденда исплати акционарима у датој години.

Излазна стратегија државе из учешћа проистеклог докапитализацијом и извештавање

Излазна стратегија

27. Ако је вредност мере докапитализације виша од 25% капитала корисника, осим микро, малих и средњих предузећа, потврдити да је корисник дужан да изради излазну стратегију засновану на веродостојним подацима, у вези са изласком државе из капитала, осим ако се државна интервенција смањи испод 25% власничког капитала у року од 12 месеци од датума доделе државне помоћи (у овом контексту, за израчунавање нивоа капитала, хибридни инструменти које је држава доделила треба да се урачунају у капитал). Потврдити да излазна стратегија садржи:

– план корисника о наставку сопствених активности и коришћењу средстава која је уложила држава, укључујући распоред исплате накнада и откупа државне удела (распоред отплате);

– мере које ће корисник и држава предузети како би се придржавали распореда отплате;

– друге податке и информације које су од значаја за постепени излазак државе из капитала.

28. Потврдити да давалац одобрава излазну стратегију коју је израдио корисник.

Обавеза извештавања за све кориснике

29. Потврдити да је прописана обавеза корисника да извештава даваоца о напретку у примени плана отплате и испуњавању услова који се односе на управљање и спречавање непримереног нарушавања конкуренције из чл. 14–20. Уредбе, у року од 12 месеци од датума доделе помоћи, а затим периодично сваких 12 месеци:

Обавеза извештавања за велика предузећа

30. Потврдити да, све док мера докапитализације није откупљена (отплаћена), корисник докапитализације има обавезу да у року од 12 месеци од датума доделе помоћи и након тога периодично, сваких 12 месеци, објављује информације о коришћењу примљене помоћи, а посебно информације о томе како коришћење помоћи омогућава испуњење националних циљева и обавеза у погледу зелене и дигиталне трансформације:

Обавеза извештавања за даваоца

31. Потврдити да ћете на годишњем нивоу извештавати Комисију о спровођењу распореда отплате и испуњавању услова из чл. 14–20. Уредбе, а ако је вредност докапитализације корисника виша од 250 милиона евра у динарској противвредности, да ће извештај садржати и информације о испуњавању услова у вези са износом докапитализације утврђеним у члану 6. Уредбе:

План реструктурирања

32. Ако шест година након докапитализације (или седам година у случају да је корисник МСП или се не котира на берзи), интервенција државе није смањена испод 15% капитала корисника (у овом контексту, за израчунавање нивоа капитала, хибридни инструменти које је држава одобрила треба рачунати у капитал), потврдити да ће план реструктурирања у складу са прописима о усклађености помоћи за санацију и реструктурирање бити пријављен Комисији. У том случају, потврдити да ће активности предвиђене планом реструктурирања обезбедити одрживост корисника у складу са прописима о усклађености помоћи за санацију и реструктурирање и са јасним назнакама о:

– испуњењу националних циљева и обавеза у погледу зелене и дигиталне трансформације; и

– даљем изласку државе без негативног утицаја на конкуренцију.