Zakon

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19, 60/20 – др. пропис, 62/20 – др. закон, 65/20 – др. закон и 135/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са чланом 112. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

"Службени гласник РС", број 144 од 27. новембра 2020.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, који чини саставни део ове уредбе.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-9514/2020

У Београду, 26. новембра 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ
ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОТЕЖАНИМ ЕКОНОМСКИМ УСЛОВИМА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2

I. ПРЕДМЕТ И ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Програм финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Програм) се односи на доделу бесповратних финансијских средстава спортским организацијама, с циљем очувања стабилности система спорта Републике Србије у олимпијским и параолимпијским гранама спорта, у условима потенцијалних ризика изазваних ванредном здравственом ситуацијом због пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Средства за спровођење Уредбе су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19, 60/20 – др. пропис, 62/20 – др. закон, 65/20 – др. закон и 135/20) у оквиру Раздела 31, Глава 31.0 ‒ Министарство омладине и спорта, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 1301 – Развој система спорта, Програмска активност 7078 ‒ Превенција и ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Економска класификација 481 ‒ дотације невладиним организацијама, средства апропријације намењена су за превенцију и ублажавање последица насталих у функционисању спортских клубова услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, у износу од 1.100.000.000,00 динара.

За финансирање четири колективна спорта опредељена су средства у износу од укупно 802.600.000,00 динара.

За финансирање 11 индивидуалних спортова опредељена су средства у износу од укупно 220.000.000,00 динара.

За финансирање параолимпијског спорта опредељена су средства у износу од укупно 20.000.000,00 динара.

Програм спроводи Влада преко Министарства омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство), а у сарадњи са надлежним националним спортским савезима у Републици Србији.

II. ЦИЉЕВИ

Основни циљеви Програма су да се у условима отежаног пословања услед пандемије вируса COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 обезбеди подршка спортским организацијама које остварују општи интерес у области спорта с циљем унапређења система спорта, а кроз ублажавања негативних последица у отежаним економским условима насталим услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

III. КОРИСНИЦИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Право на финансијску подршку по овом програму има спортска организација која обавља спортске активности и/или делатности у олимпијским и параолимпијским гранама спорта које имају дугогодишњу спортску традицију у Републици Србији, окупљају велики број спортиста свих узрасних категорија и имају значајне спортске резултате на великим међународним спортским такмичењима (кошарка, одбојка, рукомет, ватерполо, рвање, теквондо, веслање, кајак, атлетика, стрељаштво, пливање, тенис, стони тенис, карате и џудо).

Средства по овом програму могу се користити за:

1) зараде, хонораре и стипендије лиценцираних спортиста у надлежном националном спортском савезу;

2) зараде и хонораре спортских стручњака који имају издату дозволу за рад од стране надлежног националног спортског савеза;

3) изнајмљивање и закуп објеката за обављaње тренажног и такмичарског процеса;

4) трошкове учешћа у међународним такмичењима и одржавање испуњености услова за учешће у међународним такмичењима у текућој и наредној такмичарској сезони;

5) трошкове превоза и транспорта;

6) трошкове набавке опреме и реквизита.

IV. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Услови за финансијску подршку по овом програму су да спортска организација:

1) буде регистрована у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16);

2) има чланство у надлежном националном спортском савезу;

3) учествује у једном од два највиша ранга националних спортских такмичења;

4) није у поступку ликвидације, стечаја или под привременом забраном обављања делатности;

5) нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији Програма и пребацивања буџетских средстава на пословни рачун;

6) није у последње две године правоснажном одлуком кажњена за прекршај или привредни преступ у вези са финансијским пословањем, коришћењем имовине и раду са децом.

У индивидуалним спортовима максимални могући износ који се може определити за реализацију овог програма по једној грани спорта је 20.000.000,00 динара.

У колективним спортовима максимални могући износ који се може определити за реализацију овог програма по једној грани спорта је 400.000.000,00 динара.

У индивидуалним спортовима максимални могући износ који се може определити за реализацију овог програма по једној спортској организацији је 2.500.000,00 динара.

У колективним спортовима максимални могући износ који се може определити за реализацију овог програма по једној спортској организацији је 8.500.000,00 динара.

Изузетно, у колективним спортовима уколико спортска организација наступа у међународном спортском такмичењу или уколико су трошкови закупа или изнајмљивања објеката за тренажни и/или такмичарски процес спортске организације доказиво виши од просечне висине трошкова по овом основу, не примењује се ограничење о максималном могућем износу који се може определити за реализацију овог програма по једној спортској организацији у колективним спортовима.

У параолимпијским спортовима максимални могући износ који се може определити за реализацију овог програма по једној спортској организацији је 2.500.000,00 динара.

Минимални број спортских организација корисника овог програма по једној грани спорта у индивидуалним спортовима и параолимпијском спорту је пет, а максимални осам.

V. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Право на финансијску подршку по овом програму остварује се на основу захтева надлежног националног спортског савеза.

Надлежни национални спортски савези подносе захтев за реализацију овог програма Министарству који обавезно садржи:

1) списак спортских организација које испуњавају услове за реализацију овог програма за који се предлаже одобравање финансијских средстава за реализацију овог програма у коме је означен за сваку појединачну спортску организацију пун назив, ПИБ, матични број и жиро рачун спортске организације, ранг такмичења у коме наступа спортска организација и име и презиме законског заступника спортске организације;

2) изјаву законског заступника надлежног националног спортског савеза дату под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да су испуњени услови утврђени овим програмом од стране спортске организације чије се финансирање предлаже;

3) предлог расподеле укупно захтеваних финансијских средстава за реализацију овог програма по свакој појединачној спортској организацији, са појединачним навођењем намена коришћења средстава од стране спортске организације утврђене овим програмом.

По добијеним захтевима надлежних националних спортских савеза стручне службе Сектора за спорт и Секретаријата Министарства разматрају захтев и проверавају испуњеност услова за пренос средстава за реализацију Програма. Испуњeнoст утврђених услoвa зa oствaривaњe прaвa нa финансијску подршку по овом програму утврђуje сe нa oснoву пoдaтaкa достављених од стране надлежних националних спортских савеза нa дaн пoднoшeњa зaхтeвa.

Министарство може, по подношењу захтева од стране надлежног националног спортског савеза, да захтева додатна појашњења и доказе од надлежних националних спортских савеза који се тичу провере испуњености услова за реализацију овог програма од стране спортских организација.

Крајњи рок за подношење захтева од стране спортских организација за реализацију Програма надлежним националним спортским савезима је 3. децембар 2020. године.

Крајњи рок за подношење захтева надлежних националних спортских савеза за реализацију Програма Министарству је 10. децембар 2020. године.

Министарство доноси одлуку о додели средстава надлежним националним спортским савезима по основу овог програма и закључује уговор са надлежним националним спортским савезима о реализацији овог програма најкасније до 17. децембра 2020. године.

Уговором између Министарства и надлежних националних спортских савеза утврђује се, између осталог, обавеза надлежних националних спортских савеза да закључе уговор о финансијској подршци по овом програму са спортским организацијама, као и да контролишу наменско коришћење средстава одобрених по овом програму.

Крајњи рок за пренос средстава надлежним националним спортским савезима за реализацију Програма од стране Министарства је 20. децембар 2020. године.

Крајњи рок за закључење уговора између надлежних националних спортских савеза и спортских организација и пренос средстава од стране надлежних националних спортских савеза спортским организацијама за реализацију Програма је 30. децембар 2020. године.

VI. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Надзор и контролу наменског коришћења средстава од стране спортских организација по основу овог програма врше надлежни национални спортски савези.

Надлежни национални спортски савези су у обавези да најкасније до 1. септембра 2021. године поднесу Министарству извештај о реализацији Програма.

Пре подношења извештаја Министарству, а уколико се утврди од стране надлежног националног спортског савеза да је спортска организација ненаменски користила средства добијена по овом програму надлежни национални спортски савез се обавезује да тој спортској организацији поднесе захтев за повраћај средстава, заједно са затезном каматом од дана пребацивања средстава. Надлежни национални спортски савез који је утврдио захтев за повраћај спортској организацији у обавези је да сва средства враћена по овом основу без одлагања, а у року не дужем од седам дана од дана пријема средстава по том основу, врати у буџет Републике Србије.

Министарство ће коначни извештај о реализацији Програма доставити Влади најкасније до 15. јануара 2022. године.