Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 3. став 8. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19),

Влада доноси

УРЕДБУ

о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину

"Службени гласник РС", бр. 147 од 9. децембра 2020, 159 од 30. децембра 2020.

Члан 1.

Овом уредбом усклађује се номенклатура Царинске тарифе са Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2021. годину, која ће се примењивати на сврставање производа у Царинској тарифи.

Ова уредба обухвата и стопе, односно износe царине утврђене Царинском тарифом која чини саставни део Закона о Царинској тарифи, као и стопе царине које се примењују у складу са закљученим споразумима о слободној трговини, примењене на усклађену номенклатуру.

Члан 2.

Усклађена номенклатура Царинске тарифе за 2021. годину из члана 1. ове уредбе наведена је у Прилогу који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се од 1. јануара 2021. године.

05 број110-9295/2020

У Београду, 19. новембра 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину: "Службени гласник РС", број 159/2020-8

Члан 2.

Ова уредба ступа на наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2021. године.

Прилог

ЦАРИНСКА ТАРИФА

ДЕО I

ОСНОВНА ПРАВИЛА ЗА ПРИМЕЊИВАЊЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ

Сврставање производа у Царинску тарифу (у даљем тексту: Тарифа) врши се према следећим основним правилима:

1. Називи одељака, глава и раздела дати су само ради лакшег сналажења при сврставању. Производи се сврставају према наименовањима тарифних бројева, напоменама уз одговарајуће одељке и главе, као и према овим правилима, ако она нису у супротности са садржајем тарифних бројева и напомена уз одељке и главе.

2. (а) Као производ који је наведен или обухваћен у наименовању неког тарифног броја сматра се и производ, који је некомплетан или недовршен, под условом да при царињењу има битна својства комплетног или довршеног производа. Тарифни број такође обухвата и комплетан или довршен производ (или производ који се сврстава као комплетан или довршен применом овог правила) ако се царини несастављен или у растављеном стању.

(б) Под материјалом или материјом из наименовања тарифног броја подразумева се материјал или материја у чистом стању или комбиновани, односно помешани са другим материјалом, односно материјом. Под производом од одређеног материјала или материје подразумева се и производ израђен у целини или делимично од истог материјала или материје. Производи који се састоје од два или више материјала или материја сврставају се применом основног правила 3.

3. Производи који би се применом правила 2. под (б) или из других разлога на први поглед могли сврстати у два или више тарифних бројева, сврставају се на следећи начин:

(а) Тарифни број који има најконкретније или најближе наименовање производа има предност у односу на тарифне бројеве са општијим наименовањем производа. Међутим, кад се наименовања два или више тарифних бројева односе само на део материјала или материје садржане у мешаним или састављеним (сложеним) производима или само на део компоненти припремљених као сет за малопродају, наименовања тих тарифних бројева сматраће се подједнако конкретним, иако један од њих има комплетније и прецизније наименовање производа.

(б) Мешавине, састављени (сложени) производи који се састоје од различитих материјала или су израђени од различитих компоненти, односно састојака и производи припремљени у сетовима за малопродају, који се не могу сврстати применом правила 3. под (а), сврстаће се као да се састоје од материјала или компоненте која им даје битан карактер, ако се овај критеријум може применити.

(в) Ако се производи не могу сврстати применом правила 3. под (а) или 3. под (б), сврстаће се у последњи по реду од оних тарифних бројева које због важности треба подједнако узети у обзир.

4. Производи који се не могу сврстати применом правила 1. до 3. сврстаће се у одговарајући тарифни број предвиђен за производ који је том производу најсличнији.

5. Поред одредаба правила 1. до 4. за следеће производе примењиваће се и ова правила:

(а) Футроле за фотографске апарате, музичке инструменте, пушке и пиштоље, кутије за циркле, кутије за огрлице и слични контејнери, специјално обликовани или подешени за одређени производ или сет производа, погодни за дуготрајну употребу и испоручени са производима за које су намењени, сврстаће се са тим производима под условом да се уобичајено продају са тим производима. Међутим, ово правило се не примењује на контејнере који целини (производу са контејнером) дају битан карактер.

(б) Сходно одредбама правила 5. под (а) материјали за паковање и контејнери за паковање (амбалажа) који се испоручују са производима у њима сврставају се заједно са тим производима ако је уобичајено да се користе за паковање тих производа. Међутим, ова одредба се не примењује на материјал за паковање и контејнере за паковање ако је очигледно да су подесни за вишекратну употребу.

6. Сврставање производа у тарифне подбројеве у оквиру једног тарифног броја са правног аспекта врши се према наименовањима тих тарифних подбројева и евентуалних напомена за те тарифне подбројеве и „mutatis mutandis” према претходним правилима, подразумевајући да се поређење тарифних подбројева може вршити само на истом нивоу рашчлањавања. У смислу овог правила примењују се и напомене уз одељке и главе, ако није другачије прописано.

ПРЕГЛЕД ОЗНАКА, СИМБОЛА И СКРАЋЕНИЦА

« нова тарифна ознака

o ново наименовање тарифне ознаке или нова напомена, додатна напомена или напомена за тарифни став

€ евро

MAX максимум

MIN минимум

MD метар дужни

M2 метар квадратни

M3 метар кубни

GR грам

GRCI грам цепаног изотопа

100 KD 100 комада

1000 KD 1 000 комада

1000 KWH 1 000 kW/h

1000 M3 1 000 метарa кубних

BRC број ћелија

JM jeдиница мере

KG килограм

KGN килограм N

KGK2O килограм K2O

KGP2O5 килограм P2O5

KGH2O2 килограм H2O2

KGNaOH килограм NaOH

KGKOH килограм KOH

KG90%SS килограм 90% суве супстанце

KGU килограм U

KGmet.am. килограм met.am.

KG net eda килограм нето масе, оцеђене материје

KG net mas килограм нето масе, суве материје

LT литар

LTA100% литар чистог (100%) алкохола

KR карат

KD комад

PR пар

TJ тера џул

ТN тона

NTN носивост у тонама

ССП Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране

CEFTA Јединствени споразум о слободној трговини у региону Југоисточне Европе CEFTA – Central Europe Free Trade Agreemet

AL Република Албанија

BA Босна и Херцеговина

MD Република Молдавија

MK Република Северна Македонија

ME Црна Гора

UN1244 UNMIK у име Косова, у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација

BY Република Белорусија

KZ Република Казахстан

RU Руска Федерација

ТR Споразум о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске

EFTA Споразум о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

IS Република Исланд

NO Краљевина Норвешка

CH Швајцарска Конфедерација

LI Кнежевина Лихтенштајн

ДЕО II

ЦАРИНСКА ТАРИФА

Oдељак 01 - Живе животиње; производи животињског порекла (главе 1-5)

 

Oдељак 02 - Биљни производи (главе 6-14)

 

Oдељак 03 - Масноће и уља животињског или биљног порекла и производи њиховог разлагања; прерађене јестиве масноће; воскови животињског или биљног порекла (глава 15)

 

Oдељак 04 - Производи прехрамбене индустрије; пића, алкохоли и сирће; дуван и производи замене дувана (главе 16-24)

 

Oдељак 05 - Минерални производи (глава 25-27)

 

Oдељак 06 - Производи хемијске и сродних индустрија (главе 28-38)

 

Oдељак 07 - Пластичне масе и производи од пластичних маса; каучук и производи од каучука (главе 39-40)

 

Oдељак 08 - Сирова крупна и ситна кожа са длаком или без длаке; штављена кожа, крзна и производи од крзна; седларски и сарачки производи; предмети за путовање, ручне торбе и слични контејнери; производи од животињских црева (осим свиленог кетгута) (главе 41-43)

 

Oдељак 09 - Дрво и производи од дрвета; дрвени угаљ; плута и производи од плуте; производи од сламе, еспарта или од других материјала за плетење; корпарски и плетарски производи (главе 44-46)

 

Oдељак 10 - Целулоза од дрвета или других влакнастих целулозних материјала; хартија и картон (отпаци и остаци) за поновну прераду; хартија и картон и производи од хартије и картона (главе 47-49)

 

Oдељак 11 - Текстил и производи од текстила (главе 50-63)

 

Oдељак 12 - Обућа, шешири, капе и остале покривке за главу, кишобрани, сунцобрани, штапови, бичеви, корбачи и њихови делови; препарирано перје и производи од перја; вештачко цвеће; производи од људске косе (глава 64-67)

 

Oдељак 13 - Производи од камена, гипса, цемента, азбеста, лискуна или сличних материјала; керамички производи; стакло и производи из стакла (глава 68-70)

 

Oдељак 14 - Природни или култивисани бисери, драго или полудраго камење, племенити метали, метали платирани племенитим металима, и производи од њих; имитације накита; метални новац (глава 71)

 

Oдељак 15 - Прости метали и производи од простих метала (главе 72-83)

 

Oдељак 16 - Машине, апарати и механички уређаји; електротехнички производи; њихови делови; апарати за снимање и репродукцију звука, телевизијски апарати за снимање и репродукцију слике и звука, делови и прибор за те производе (главе 84-85)

 

Oдељак 17 - Возила, ваздухоплови, пловила и пратећа транспортна опрема (глава 86-89)

 

Oдељак 18 - Оптички, фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хируршки инструменти и апарати; сатови и часовници; музички инструменти; њихови делови и прибор (главе 90-92)

 

Oдељак 19 - Оружје и муниција; њихови делови и прибор (глава 93)

 

Oдељак 20 - Разни производи (главе 94-96)

 

Oдељак 21 - Предмети уметности, колекција и старина (глава 97)

 

ДЕО III

KОРЕЛАЦИОНА ТАБЕЛА

ЦT 2020

ЦT 2021

Тарифна ознака

стопа

Тарифна ознака

стопа

0508 00 00 00

5

0508 00 10 00

5

0508 00 90 00

5

2804 70 00 00

1

2804 70 10 00

1

2804 70 90 00

1

3926 90 97 99

10

3926 90 60 00

10

3926 90 97 99

10

4401 22 00 00

1

4401 22 10 00

1

4401 22 90 00

1

6307 90 98 00

18

6307 90 93 00

18

6307 90 95 00

18

6307 90 98 00

18

8504 90 19 00

1

8504 90 13 00

1

8504 90 17 00

1

9019 20 00 00

1

9019 20 10 00

1

9019 20 20 00

1

9019 20 90 00

1

9020 00 00 00

1

9020 00 10 00

1

9020 00 90 00

1

ДЕО IV

ТАБЕЛА 1 – KВОТЕ ЗА УВОЗ ИЗ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Тарифна ознака

Царинска квота
(тона)

Преференцијална
стопа царине унутар квоте (%)

Стопа царине на количине
ван квоте (%)

0103 92 11 00

200

0

12

0103 92 19 00

9

0206 41 00 00

200

0

6

0206 49 00 00

0301 93 00 00

20

10

18

0402 10 11 00

70

5

9

0402 10 19 00

0402 10 99 00

0402 21 11 00

7

ex 0402 21 18 00

9

ex 0402 21 18 00

7

0403 10 11 00

190

0

6

0403 10 13 00

0403 90 91 00

8

0403 90 93 00

0406 10 30 00

50

0

6

0406 10 50 00

0406 10 80 00

0406 30 10 00

12

0406 30 31 00

0406 30 39 00

0406 30 90 00

0406 90 13 00

18

0406 90 15 00

0406 90 17 00

0406 90 18 00

0406 90 21 00

0406 90 23 00

10,5

0406 90 25 00

18

0406 90 29 00

10,5

0406 90 32 00

0406 90 37 00

15

0406 90 39 00

0406 90 50 00

9

0406 90 61 00

0406 90 63 00

0406 90 69 00

0406 90 73 00

0406 90 74 00

0406 90 75 00

0406 90 76 00

0406 90 78 00

0406 90 79 00

0406 90 81 00

0406 90 82 00

0406 90 84 00

0406 90 86 00

ех 0406 90 89 00

18

ех 0406 90 89 00

9

ех 0406 90 92 00

18

ех 0406 90 92 00

9

0406 90 93 00

0406 90 99 00

0701 90 90 00

165

0

6

0710 21 00 00

20

0

4

1001 99 00 00

300

0

18

ex 1005 10 18 00

270

0

9

1512 19 90 00

60

5

30

1602 10 00 00

150

0

6

1602 41

1602 42

1602 49

1602 50

1701 12 90 00

70

20

20

1701 14 90 00

1701 91 00 00

1701 99 10 00

1701 99 90 00

2009 89 96 00

20

0

8

2204 10

25000 hl

0

30

2204 21

2207 10 00 00

1180

0

12

2401 10 35 00

75

0

10

2401 10 60 00

2401 10 85 00

2401 20 35 00

2401 20 60 00

2401 20 85 00

2401 20 95 00

2401 30 00 00

2402 20 90 00

25

10

57,6 min 5,15 € max 7,57€/1000 ком

1600

15

ТАБЕЛА 2 – КВОТЕ ЗА УВОЗ ИЗ ТУРСКЕ

Тарифна ознака

Царинска квота (тона)

Преференцијална стопа царине унутар квоте (%)

Стопа царине на количине ван квоте (%)

0301 11

1000

0

10

0301 19

0301 91

30

0301 92

10

0301 94

3

0301 95 00 00

0301 99 11 00

10

0301 99 17 90

0301 99 85 00

3

0302 13 00 00

5

0302 14 00 00

0302 19 00 00

10

0302 21

5

0302 22 00 00

0302 23 00 00

0302 24 00 00

0302 29

0302 31

0302 32

0302 33 10 00

0302 33 90 00

10

0302 34

5

0302 35

0302 36

5

0302 39

0302 41 00 00

0302 42 00 00

0302 43

1

0302 44 00 00

5

0302 45

0302 46 00 00

0302 47 00 00

0302 49

0302 51

0302 52 00 00

0302 53 00 00

0302 54

0302 55 00 00

0302 56 00 00

0302 59

0302 74 00 00

0302 81

0302 82 00 00

0302 83 00 00

0302 84

0302 85

0302 89 21 00

0302 89 29 00

0302 89 31 00

0302 89 39 00

0302 89 40 00

0302 89 50 00

0302 89 60 00

0302 89 90 00

0302 91 00 00

10

0302 92 00 00

5

0302 99 00 00

10

0303 11 00 00

5

0303 12 00 00

0303 13 00 00

0303 14

30

0303 19 00 00

10

0303 23 00 00

0303 24 00 00

0303 25 00 00

0303 26 00 00

5

0303 29 00 00

10

0303 31

5

0303 32 00 00

0303 33 00 00

0303 34 00 00

10

0303 39

0303 41

5

0303 42

0303 43

10

0303 44

5

0303 45 12 00

0303 45 18 00

0303 45 91 00

10

0303 45 99 00

0303 46

5

0303 49

10

0303 51 00 00

5

0303 53

1

0303 54

10

0303 55

0303 56 00 00

0303 57 00 00

0303 59

0303 63

5

0303 64 00 00

0303 65 00 00

0303 66

0303 67 00 00

10

0303 68

10

0303 69

0303 81

5

0303 82 00 00

10

0303 83 00 00

0303 84

5

0303 89

10

0303 91 10 00

0303 91 90 00

0303 92 00 00

5

0303 99 00 00

10

0304 31 00 00

0304 32 00 00

0304 33 00 00

0304 39 00 00

0304 41 00 00

0304 42

0304 43 00 00

0304 44

0304 45 00 00

0304 46 00 00

0304 47

0304 48 00 00

0304 49

0304 51 00 00

0304 52 00 00

0304 53 00 00

0304 54 00 00

0304 55 00 00

0304 56

0304 57 00 00

0304 59

0304 61 00 00

0304 62 00 00

0304 63 00 00

0304 69 00 00

0304 71

0304 72 00 00

0304 73 00 00

0304 74

0304 75 00 00

0304 79

0304 81 00 00

0304 82

0304 83

0304 84 00 00

0304 85 00 00

0304 86 00 00

0304 87 00 00

0304 88

0304 89

0304 91 00 00

0304 92 00 00

0304 93

0304 94

0304 95

0304 96

0304 97 00 00

0304 99

0305

0306 11 10 10

0306 11 90 10

0306 11 10 90

5

0306 11 90 90

0306 12 10 10

10

0306 12 90 10

0306 12 10 90

5

0306 12 90 90

0306 14

10

0306 15 00 00

0306 16

0306 17

0306 19

0306 31 00 00

5

0306 32

0306 33

10

0306 34 00 00

0306 35

0306 36

0306 39

0306 91 00 10

0306 91 00 90

5

0306 92 10 10

10

0306 92 10 90

5

0306 92 90 10

10

0306 92 90 90

5

0306 93

10

0306 94 00 00

0306 95

0306 99

0307 11

5

0307 12 00 10

10

0307 12 00 90

5

0307 19 00 10

10

0307 19 00 90

5

0307 21 00 00

0307 22 10 10

10

0307 22 10 90

5

0307 22 90 10

10

0307 22 90 90

5

0307 29 00 10

10

0307 29 00 90

5

0307 31

15

0307 32 10 10

10

0307 32 10 90

15

0307 32 90 10

10

0307 32 90 90

15

0307 39 20 10

10

0307 39 20 90

15

0307 39 80 10

10

0307 39 80 90

15

0307 42

10

0307 43

0307 49

0307 51 00 00

0307 52 00 00

0307 59 00 00

0307 60 00 00

0307 71 00 00

0307 72

0307 79 00 00

0307 81 00 00

0307 82 00 00

0307 83 00 00

0307 84 00 00

0307 87 00 00

0307 88 00 00

0307 91 00 00

0307 92 00 00

0307 99 00 00

0308 11 00 00

0308 12 00 00

0308 19 00 00

0308 21 00 00

0308 22 00 00

0308 29 00 00

0308 30

0308 90

0603

5

0

15

0702 00 00 00

3500

15

30

0703 90 00 00

600

5

15

0706 10 00 00

1000

10

20

0709 30 00 00

500

0

20

0709 60

600

15

20

0709 93 10 00

0709 93 90 00

2000

10

20

0713 20 00 00

400

0

20

0802 22 00 00

1000

0

10

0802 51 00 00

200

0

10

0802 52 00 00

0804 20 90 00

1000

0

10

0805 10 22 00

50000

0

5

0805 10 24 00

0805 10 28 00

0805 10 80 00

10

0805 21

5

0805 22 00 00

0805 29 00 10

0805 29 00 90

10

0805 40 00 00

5

0805 50

0806 10 10 00

750

10

20

0806 20

1000

0

5

0810 10 00 00

500

0

15

ех 0810 90 75 00

1500

0

15

0813 10 00 00

400

0

10

1509

2000

0

5

1517

100

20

30

1604 11 00 00

250

6

15

1604 12

4

10

1604 13

6

15

1604 14

4

10

1604 15

6

15

1604 16 00 00

4

10

1604 17 00 00

6

15

1604 18 00 00

1604 19

1604 20

4

10

1604 31 00 00

1604 32 00 00

1704 10

3000

0

25

1704 90 10 00

15

1704 90 30 00

25

1704 90 51 00

1704 90 55 00

1704 90 61 00

1704 90 65 00

1704 90 71 00

1704 90 75 00

1704 90 81 00

1704 90 99 00

1806 10

2500

0

20

1806 20

10

1806 31 00 00

30

1806 32 10 00

1806 32 90 00

25

1806 90

1902

750

15

30

1905 10 00 00

3500

0

25

1905 20

1905 31

30

1905 32

1905 40

25

1905 90

30

2002

300

10

20

2005 70 00 00

750

0

10

2008 11

400

10

20

2008 19

2008 20

2008 30

2008 40

2008 50

2008 60

2008 70

2008 80

2008 91 00 00

5

10

2008 93

10

20

2008 97

2008 99 11 00

2008 99 19 00

2008 99 21 00

2008 99 23 00

2008 99 24 00

2008 99 28 00

2008 99 31 00

2008 99 34 00

2008 99 36 00

2008 99 37 00

2008 99 38 00

2008 99 40 00

2008 99 41 00

2008 99 43 00

2008 99 48 00

2008 99 49 00

2008 99 51 00

2008 99 63 00

2008 99 67 00

2008 99 72 00

2008 99 78 00

2008 99 91 00

2008 99 99 00

2009 11 11 00

500

0

5

2009 11 19 00

2009 11 91 00

20

2009 11 99 00

2009 12 00 00

2009 19 11 00

5

2009 19 19 00

2009 19 91 00

2009 19 98 00

20

2009 21 00 00

2009 29

2009 31

2009 39

2009 41

2009 49

2009 50

2009 61

2009 69

2009 81

2009 89

2009 90

2102 10 10 00

500

0

15

2102 10 31 00

2102 10 39 00

20

2102 10 90 00

15

2106 90 20 00

250

0

30

2106 90 30 00

2106 90 51 00

2106 90 55 00

2106 90 59 00

2106 90 92 10

25

2106 90 92 90

30

2106 90 98 10

5

2106 90 98 20

30

2106 90 98 90

20

2203 00

10000 hl

15

30

2401 10 60 00

500

0

10

ТАБЕЛА 3 – КВОТЕ ЗА УВОЗ ИЗ ШВАЈЦАРСКЕ И ЛИХЕНШТАЈНА

Тарифна ознака

Царинска квота (тона)

Преферeнцијална стопа царине унутар квоте (%)

Стопа царине на количине ван квоте (%)

0406 90 17 00

150

0

30

0406 90 18 00

0406 90 25 00

ех 0406 90 89 00

ех 0406 90 92 00

.