Zakon

На основу члана 27к став 7. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 72/19 и 149/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

"Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020.

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређује поступак за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и за лица утврђена чланом 27к Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 72/19 и 149/20 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Сагласност из члана 1. ове уредбе даје Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (у даљем тексту: Комисија) образована Одлуком о образовању Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 23/17 и 25/18), у саставу утврђеном том одлуком и посебним решењима.

Састав Комисије објављује се на интернет страници Владе и ажурира се по потреби, у случају било какве измене.

Члан 3.

Молбу за ново запошљавање и за одобравање додатног радног ангажовања, у смислу члана 27к ст. 1, 2, 4. и 6. Закона, корисник јавних средстава подноси надлежном министарству, односно другом надлежном органу из члана 4. став 1. ове уредбе.

Молба из става 1. овог члана (у даљем тексту: молба) подноси се на Обрасцу ПРМ – Ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (у даљем тексту: Образац ПРМ), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Молба се подноси надлежном органу у три примерка (за надлежно министарство, односно други надлежни орган, за Министарство финансија и за Комисију), а четврти примерак задржава подносилац молбе за своје потребе.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници јавних средстава који су корисници средстава буџета јединице локалне самоуправе, односно чији је оснивач јединица локалне самоуправе, молбе благовремено достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе.

Члан 4.

Надлежно министарство, односно други надлежни орган, коме корисници јавних средстава из члана 3. став 1. ове уредбе, односно надлежни органи јединица локалне самоуправе из члана 3. став 4. ове уредбе, подносе молбе и који Комисији подноси предлог акта о давању сагласности за попуњавање слободних, односно упражњених радних места јесте:

1) свако министарство – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у том министарству и код других корисника средстава буџета Републике Србије чији је оснивач Република Србија који су у надлежности тог министарства;

2) министарство надлежно за одређену област, односно делатност коју обавља јавно предузеће основано од стране Републике Србије, правно лице основано од стране тог јавног предузећа и правно лице над којим Република Србија има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, односно у којем јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у тим предузећима и правним лицима, као и за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у јавним агенцијама и организацијама на које се примењују прописи о јавним агенцијама, над чијим радом надзор врши то министарство, а чији је оснивач Република Србија;

3) надлежни орган аутономне покрајине – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места:

(1) у органима и организацијама аутономне покрајине и код других корисника средстава буџета аутономне покрајине,

(2) у јавним предузећима основаним од стране аутономне покрајине, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима аутономна покрајина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, односно у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и у јавним агенцијама и организацијама на које се примењују прописи о јавним агенцијама, а чији је оснивач аутономна покрајина,

(3) код других корисника јавних средстава чији је оснивач аутономна покрајина;

4) Министарство државне управе и локалне самоуправе – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у том министарству и:

(1) у органима и организацијама јединица локалне самоуправе и код других корисника средстава буџета јединица локалне самоуправе,

(2) у јавним предузећима основаним од стране јединица локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединице локалне самоуправе имају директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, односно у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и у јавним агенцијама и организацијама, на које се примењују прописи о јавним агенцијама, а чији је оснивач јединица локалне самоуправе,

(3) код других корисника јавних средстава чији је оснивач јединица локалне самоуправе,

(4) у ЈП „Службени гласник”;

5) Министарство одбране – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у том министарству, Војсци Србије и структурама које су у надлежности тог министарства;

6) Министарство здравља – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у том министарству и у здравственим и апотекарским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

7) Министарство просвете, науке и технолошког развоја – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у том министарству и у установама које су у надлежности тог министарства, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, а које су корисници средстава буџета Републике Србије;

8) Генерални секретаријат Владе – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у том секретаријату и код корисника средстава буџета Републике Србије који су законом о буџету Републике Србије разврстани у оквиру буџетског раздела Владе, изузев Канцеларије за Косово и Метохију;

9) Канцеларија за Косово и Метохију – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у тој канцеларији и:

(1) у органима и организацијама јединица локалне самоуправе и код других корисника средстава буџета јединица локалне самоуправе са територије АП Косово и Метохија,

(2) у јавним предузећима основаним од стране јединица локалне самоуправе са територије АП Косово и Метохија, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединице локалне самоуправе са територије АП Косово и Метохија имају директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, односно у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и у јавним агенцијама и организацијама, на које се примењују прописи о јавним агенцијама, а чији је оснивач јединица локалне самоуправе са територије АП Косово и Метохија,

(3) код других корисника јавних средстава чији је оснивач јединица локалне самоуправе са територије АП Косово и Метохија.

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, корисници који непосредно прибављају мишљење Министарства финансија, односно који Комисији достављају предлог акта о давању сагласности за попуњавање слободних, односно упражњених радних места јесу:

1) Генерални секретаријат Председника Републике – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у том секретаријату;

2) Уставни суд – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у том суду;

3) Републички секретаријат за законодавство – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у том секретаријату;

4) Безбедносно-информативна агенција – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у тој агенцији;

5) организације обавезног социјалног осигурања – за попуњавање слободних, односно упражњених радних места у тим организацијама.

У случају када се применом одредаба става 1. тач. 1) и 2) овог члана не може утврдити надлежност органа, надлежним органом сматраће се Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Члан 5.

Корисник јавних средстава подноси молбу надлежном органу најкасније до 5. у месецу.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници јавних средстава који су корисници средстава буџета јединице локалне самоуправе, односно чији је оснивач јединица локалне самоуправе, молбе благовремено достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе, који их у року из става 1. овог члана истовремено подноси Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Уколико надлежни орган јединице локалне самоуправе оцени да је молба неоправдана, као и да за њену реализацију нису обезбеђена средства у буџету јединице локалне самоуправе, финансијском плану или програму пословања подносиоца молбе, исту неће прослеђивати Министарству државне управе и локалне самоуправе, а о разлозима ће без одлагања обавестити подносиоца молбе.

Надлежни орган дужан је да размотри приспеле молбе, нарочито водећи рачуна о попуњености систематизованих радних места, динамици запошљавања код сваког појединачног подносиоца молбе из своје надлежности, као и значају радних места чије се попуњавање захтева и да оне молбе које оцени оправданим проследи Министарству финансија ради прибављања мишљења, најкасније до 10. у месецу.

Ако надлежни орган оцени да молба није оправдана, о разлозима ће без одлагања обавестити подносиоца молбе, а такву молбу неће проследити Министарству финансија.

Надлежни орган до 10. у месецу доставља Министарству финансија, ради давања мишљења, и збирни преглед примљених молби за све кориснике јавних средстава који су молбу доставили том надлежном органу, а које су оцењене оправданим од стране надлежног органа, као и по један примерак молбе за сваког од тих корисника.

Збирни преглед примљених молби из става 6. овог члана доставља се Министарству финансија на Обрасцу ЗПМ – Збирни преглед молби, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. Овај образац доставља се у писаном и електронском облику, на мејл: zaposljavanje@mfin.gov.rs.

По прибављању мишљења из става 4. овог члана, надлежни орган припрема предлог аката о давању сагласности за оне кориснике чије је молбе оценио оправданим и прослеђује га Комисији, уз мишљење Mинистарства финансија, најкасније до 20. у месецу.

Комисија по правилу одлучује једанпут месечно, до 25. у месецу.

Изузетно, на посебно образложени предлог појединог корисника, односно надлежног органа, Комисија може једним актом дати сагласност за ново запошљавање у текућој календарској години, без могућности повећања броја новозапослених у тој години.

Комисија, по правилу, једним актом даје сагласност новооснованом кориснику јавних средстава на укупан број лица који тај корисник може примити у радни однос на неодређено време и одређено време у својству приправника у календарској години у којој је основан.

Молба корисника јавних средстава који благовремено не доставља, односно не ажурира податке у регистру из члана 6. став 4. ове уредбе неће се разматрати, као ни молба корисника јавних средстава који податке из члана 8. ове уредбе не учини јавно доступним.

Комисија доноси закључак о давању сагласности који доставља надлежном органу, који је дужан да отправак закључка достави подносиоцу молбе.

Члан 6.

При одлучивању о молбама Комисија, поред мишљења Министарства финансија, узима у обзир и надлежности и обим послова корисника јавних средстава, динамику запошљавања у текућој календарској години, проценат попуњености радних места предвиђених актом о систематизацији, број и структуру запослених и ангажованих лица, укупну масу средстава обезбеђених за плате, односно зараде, односно накнаде, образложење корисника јавних средстава, као и образложење надлежног органа.

Приликом одлучивања о давању сагласности Комисија је дужна да води рачуна о томе да укупан број новозапослених лица на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој години на нивоу појединачног корисника јавних средстава не буде већи од укупног броја лица којима је у претходној календарској години код тог корисника престао радни однос на неодређено време по било ком основу.

Изузетно од става 2. овог члана Комисија може дати сагласност одређеном кориснику јавних средстава и за пријем већег броја извршилаца у случају потреба насталих у области евро интеграција, одбране и безбедности земље, здравствене заштите, социјалне заштите, као и другим оправданим случајевима, с тим да укупан проценат повећања запослених на неодређено време у средњорочном фискалном периоду, од 2021. до 2023. године, код свих корисника јавних средстава не прелази 1% од укупног броја запослених на неодређено време код корисника јавних средстава евидентираних на дан 31. децембар 2020. године.

Податке о одливу кадрова по појединачном кориснику јавних средстава Комисија прибавља од Министарства финансија, на основу података из Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, узимајући у обзир и податке које је корисник јавних средстава навео у молби.

Члан 7.

Сагласности Комисије добијене у текућој календарској години могу се реализовати у наредној календарској години, уколико од дана давања сагласности до дана покретања поступка за пријем новозапослених у складу са законом није протекло више од 90 дана.

Број лица за која је добијена сагласност Комисије за пријем у радни однос на неодређено време, односно у радни однос на одређено време у својству приправника у претходној календарској години рачуна се у ограничење од 70%, у смислу члана 27к став 1. Закона, у текућој календарској години.

Ако број лица из става 2. овог члана прелази проценат од 70%, корисник јавних средстава не треба да поново прибавља сагласност Комисије за тај број у текућој календарској години.

Члан 8.

Корисник јавних средстава је у обавези да податке о броју запослених и радно ангажованих лица учини јавно доступним, истицањем на својој интернет презентацији или на други одговарајући начин.

Подаци из става 1. овог члана треба да садрже: број систематизованих радних места према нивоу квалификација, укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација, број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа), укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години, укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години, укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години, као и укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години.

Податке из ст. 1. и 2. овог члана корисник јавних средстава у обавези је да ажурира у року од пет дана од дана последње промене.

На интернет страници Министарства финансија објављиваће се подаци о броју запослених на неодређено време у јавном сектору, по ресорима (секторима), односно према надлежном органу из члана 4. ове уредбе.

Подаци из става 4. овог члана ажурираће се на кварталном нивоу, најкасније до 10. у месецу који следи по истеку квартала.

Члан 9.

Одредбе члана 2. став 1, члана 3. ст. 3. и 4. и члана 5. ове уредбе привремено се неће примењивати на кориснике јавних средстава са територије АП Косово и Метохија.

Сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисницима јавних средстава из става 1. овог члана даје Канцеларија за Косово и Метохију.

При одлучивању о молбама корисника јавних средстава са територије АП Косово и Метохија, Канцеларија за Косово и Метохију је у обавези да се примењује мерила из члана 6. ове уредбе.

Канцеларија за Косово и Метохију је у обавези да Комисији доставља шестомесечни извештај о броју датих сагласности, најкасније до 10. у месецу који следи по истеку шест месеци.

Извештај из става 4. овог члана треба да садржи број радних места, односно број извршилаца и радно ангажованих лица по било ком основу за који је дата сагласност, по сваком појединачном кориснику јавних средстава.

Члан 10.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице корисника јавних средстава, које:

1) унесе нетачне или непотпуне податке у образац из члана 3. став 2. ове уредбе;

2) не објави или не ажурира податке из члана 8. ове уредбе.

Члан 11.

Одредбе члана 5. став 12. и члана 8. ове уредбе не односе се на Министарство унутрашњих послова, Министарство одбране, Безбедносно-информативну агенцију, као и на друге кориснике јавних средстава чији кадровски подаци имају степен тајности одређен у складу са законом којим се уређује тајност података.

Члан 12.

Даном примене ове уредбе престаје да важи Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 50/20).

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2021. године.

05 број 110-11166/2020-2

У Београду, 29. децембра 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.