Zakon

Ha основу члана 16. став 9. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник PC”, број 87/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа

"Службени гласник РС", број 21 од 6. марта 2020.

Предмет Уредбе

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређује садржај и начин израде плана смањења ризика од катастрофа (у даљем тексту: План).

Предмет Плана

Члан 2.

Планом се утврђују превентивне, организационе, техничке, финансијске, нормативне, надзорне, едукативне и друге мере и активности (структурне и неструктурне мере и активности) које су надлежни државни органи, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, на основу процене појединих ризика, дужни да предузму у будућем периоду у циљу третирања и смањења ризика од катастрофа и ублажавања његових последица.

Структурне мере и активности

Члан 3.

Структурне мере и активности су мере које се односе на инвестиције у изградњу или реконструкцију инфраструктуре, а чија пројектно-техничка документација треба да садржи све неопходне податке о постојећим ризицима.

Неструктурне мере и активности

Члан 4.

Неструктурне мере и активности су све оне мере које подразумевају коришћење постојећих знања, праксе и стандарда за смањење ризика од катастрофа, а нарочито оне мере исказане кроз јавне политике, планска документа и законе, које омогућавају подизање јавне свести, професионално усавршавање и едукацију у области смањења ризика од катастрофа.

Садржина Плана

Члан 5.

План обавезно садржи следеће елементе:

1) увод у план који у себи садржи назив опасности за коју се ради план, кратку анализу постојећег стања, опис жељеног стања (општи и посебни циљеви) и извод из процене ризика у делу којим се дефинише ниво ризика од предметне опасности (матрица за штићене вредности);

2) мере и активности које је потребно предузети ради смањења ризика од катастрофа;

3) субјекте одговорне за спровођење мера и активности, као и за праћење спровођења и извештавање о спровођењу;

4) рокове за завршетак предвиђених мера и активности;

5) потребна средства за спровођење мера и активности, уз навођење извора финансирања за обезбеђена средства.

План може садржати и друге елементе у складу са потребама доносиоца.

Начин израде Плана

Члан 6.

Министарство унутрашњих послова образује посебну радну групу за израду Националног плана смањења ризика од катастрофа, у којој своје представнике обавезно имају сви органи државне управе, који су према закону носиоци његове израде.

У току израде Националног плана из става 1. овог члана, спроводе се консултације, а након тога и јавна расправа, у складу са прописима који уређују плански систем Републике Србије и Пословником Владе.

Надлежни органи аутономних покрајина, односно јединица локалних самоуправа, израђују своје планове смањења ризика од катастрофа на основу сопствених процена ризика од катастрофа, сходном применом одредаба ст. 1. и 2. овог члана.

Надлежни органи аутономних покрајина, односно јединица локалних самоуправа, у обавези су да, у току израде покрајинских, односно локалних планова смањења ризика од катастрофа, обаве потребне консултације са Министарством унутрашњих послова и другим органима државне управе из става 1. овог члана, ради обезбеђења међусобне усаглашености планова.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-1975/2020

У Београду, 5. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.