Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

Неважећи акт

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о мерама за време ванредног стања

"Службени гласник РС", бр. 31 од 16. марта 2020, 36 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 47 од 28. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 53 од 9. априла 2020, 56 од 15. априла 2020, 57 од 16. априла 2020, 58 од 20. априла 2020, 60 од 24. априла 2020, 126 од 23. октобра 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Уредба о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 31/20); Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 36/20); Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 38/20); Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 39/20); Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 43/20); Уредба о измени и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 47/20); Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 49/20); Уредба о допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 53/20); Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 56/20); Уредба о изменама и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 57/20); Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 58/20) и Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 60/20) потврђене су Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона - 62/2020-3).

Уредба је престала да важи даном укидања ванредног стања, односно 6. маја 2020. године (види члан 2. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила – 65/2020-3).

Oдлуком Уставног суда број IУo 45/2010 („Службени гласник РС“, број 126/2020) утврђено је да одредбе члана 4в став 6, члана 4г став 6. и члана 4д став 2. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 и 60/20), у делу који гласи: „без обзира на забрану из члана 8. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – УС)”, нису у време важења биле у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором (види Одлуку УС – 126/2020-21).

 

Члан 1.

Овом уредбом прописују се мере којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права за време ванредног стања.

Члан 1а

Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница):

1) лицима са навршених 70 година – у насељеним местима до 5000 становника, изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;

2) лицима са навршених 65 година – у насељеним местима преко 5000 становника, изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;

3) лицима која нису навршила 65 година ‒ од 18 до 05 часова радним данима, као и од петка од 18 часова до понедељка до 05 часова.

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, за време ускршњих празника, лицима која нису навршила 65 година забрањује се кретање од петка 17. априла од 17 часова до уторка 21. априла у 05 часова, као и за време првомајских празника, од четвртка 30. априла од 18 часова до понедељка 4. маја до 05 часова, с тим што је у том периоду, поред времена из става 4. овог члана, извођење кућних љубимаца дозвољено и у понедељак 20. априла и петак 1. маја од 08 до 10 часова, осим ако Влада посебном одлуком, у складу са епидемиолошком ситуацијом на дан 30 априла 2020. године, не одлучи друкчије.

Забрана из ст. 1. и 2. овог члана не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Војске Србије и служби безбедности, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање;

4) чланове посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају;

5) лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

Ради извођења кућних љубимаца, кретање је, изузетно, у време забране, дозвољено лицима која нису навршила 65 година, у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и суботом и недељом од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

У време када је, у складу са ст. 1, 2. и 4. овог члана, излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору.

Забрана из става 5. овог члана не односи се на малолетну децу и њихове родитеље, односно старатеље и хранитеље.

Забрана кретања на јавним местима утврђена у овом члану не примењује се на грађевинске раднике ангажоване на прописно пријављеним градилиштима нискоградње и високоградње.

Кретање у време забране је дозвољено особама са развојним сметњама и аутизмом, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља или старатеља) највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

Слепа, слабовида, глува или наглува лица, као и лица која се услед постојања сличних оштећења не могу кретати самостално, могу се кретати у пратњи једног пратиоца, у време када је у складу са одредбама овог члана излазак лица дозвољен.

Забрана из става 1. тач. 1) и 2) овог члана не односи се на лица која су изабрана, постављена или запослена у државном органу, органу аутономне покрајине или органу јединице локалне самоуправе ако је њихове присуство потребно за рад надлежних државних органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе и ако су примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица). На захтев надлежног државног органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне самоуправе Министарство унутрашњих послова ће тим лицима издати посебну дозволу за кретање.

У зависности од епидемиолошке ситуације, забране, односно ограничења кретања, прописана овим чланом, могу се одлуком Владе ублажити и пре престанка ванредног стања.

*Службени гласник број 53/2020

**Службени гласник број 56/2020

***Службени гласник број 57/2020

****Службени гласник број 58/2020

*****Службени гласник број 60/2020

Члан 1б

Забрањује се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт.

Приликом одржавања сахрана забрањује се присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 m.

У зависности од епидемиолошке ситуације, забране кретања и окупљања, прописане овим чланом, могу се одлуком Владе ублажити и пре престанка ванредног стања.

*Службени гласник број 53/2020

**Службени гласник број 60/2020

Члан 2.

Министарство унутрашњих послова, у сагласности са Министарством здравља, може привремено да ограничи или забрани кретање лицима на јавним местима, као и да нареди појединим лицима или групама лица која су заражена или се сумња да су заражена заразном болести COVID-19 да бораве на адреси свог пребивалишта, односно боравишта, са обавезом јављања надлежној здравственој установи, до отклањања сумње, односно до добијања резултата тестирања на присуство вируса SARS-CoV-2.

*Службени гласник број 53/2020

Члан 3.

Министарство унутрашњих послова може да нареди да се изврши затварање свих прилаза отвореном простору или објекту и онемогући напуштање тог простора или објекта без посебног одобрења, као и да нареди обавезан боравак одређеним лицима или групама лица на одређеном простору и одређеним објектима (прихватни центри за мигранте и сл.).

У циљу спречавања неконтролисаног кретања лица која могу бити носиоци вируса и самовољног напуштања центара за азил и прихватних центара, привремено се ограничава кретање тражилаца азила и ирегуларних миграната смештених у центре за азил и прихватне центре у Републици Србији и успоставља се појачан надзор и обезбеђење тих објеката.

Тражиоцима азила и ирегуларним мигрантима, изузетно и у оправданим случајевима (одлазак код лекара или из других оправданих разлога), биће омогућено напуштање центара за азил и прихватних центара уз посебно одобрење Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, које ће бити временски ограничено, у складу са разлогом због кога се издаје.

*Службени гласник број 53/2020

Члан 3а

Ради обезбеђивања недостајућих капацитета за изолацију и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 или инфицираних вирусом SARS-CоV-2, одлуком Владе могу се образовати привремене болнице, организовати њихов рад и утврдити материјална обавеза субјектима чија је делатност од значаја за функционисање привремених болница, иако нису испуњени услови прописани чл. 31–33. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19).

Здравствени радници, здравствени сарадници и друга лица запослена у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, војним здравственим установама, државним органима и правним лицима основаним средствима у јавној својини за које је посебним законом предвиђено да обављају и послове здравствене делатности (у даљем тексту: јавне здравствене установе), могу бити упућени на извршавање радне обавезе у било коју јавну здравствену установу или у привремену болницу, којој недостаје потребан број извршилаца, на основу усменог налога свог руководиоца, а у складу са планом попуне здравствених установа и другим одлукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19.

Лица из става 2. овог члана радну обавезу извршавају обављањем послова и задатака у јавној здравственој установи или привременој болници, у коју су упућена на рад, а права из радног односа остварују у установи у којој су запослена (из које су упућена), без закључивања посебних уговора или анекса уговора о раду.

Лицу из става 2. овог члана које одбије да поступи по усменом налогу о упућивању на извршавање радне обавезе у другу јавну здравствену установу, у складу са планом попуне и другим одлукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, руководилац издаје решење о радној обавези. Обвезнику радне обавезе, који не поступи по решењу свог руководиоца о упућивању на извршавање радне обавезе у другу јавну здравствену установу, престаје радни однос.

*Службени гласник број 53/2020

Члан 3б

У циљу реализације мера из чл. 2. и 3. ове уредбе, спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а нарочито масовног неовлашћеног преласка државне границе ван места граничног прелаза, налаже се привремено заузеће на земљишту, које је у својини правних и физичких лица, уз граничну линију са Републиком Северном Македонијом и Републиком Бугарском.

Ширина појаса за привремено заузеће, односно површина земљишта утврђена је Елаборатом за запречавање државне границе са Републиком Северном Македонијом и Елаборатом за запречавање државне границе са Републиком Бугарском.

Решење о привременом заузећу из става 1. овог члана на предлог Републичке дирекције за имовину Републике Србије доноси Министарство финансија и оно је коначно даном доношења.

Министарство финансија покреће и води поступак за доношење решења из става 3. овог члана, у складу са чланом 95. став 1. закона којим се уређује општи управни поступак.

Решење из става 3. овог члана доставља се странкама у поступку, у складу са чланом 78. закона којим се уређује општи управни поступак.

Реализација мера из става 1. овог члана може се спроводити сукцесивно, односно по фазама.

*Службени гласник број 58/2020

Члан 4.

Забрањује се сазивање и одржавање зборова и свих других окупљања грађана на отвореном простору.

У затвореном простору забрањују се сва окупљања (спортске, културне и друге манифестације) осим окупљања која су од посебног интереса за рад и функционисање државних органа и служби, за чије одржавање посебно одобрење у складу са овом одлуком издаје министар унутрашњих послова.

Одлуком Владе, у зависности од епидемиолошке ситуације, могу се предвидети изузеци од правила из ст. 1. и 2. ове уредбе.

Забрањује се привредном друштву, другом правном лицу и предузетнику да на територији Републике Србије, до 27. априла 2020. године, обавља делатност пружања фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира, услуга фитнес клубова и теретана, активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу и других услуга неге, одржавања и улепшавање лица и тела код којих је природа делатности пружања услуге таква да захтева близак контакт између пружаоца и корисника услуге, као и корисника услуге међусобно, чиме се повећава опасност од преношења заразне болести COVID-19.

Почев од 27. априла 2020. године правна лица и предузетници из става 4. овог члана могу наставити са обављањем делатности под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Поред мера превенције из става 5. овог члана, Влада одлуком може одредити и друге мере заштите, ако то захтева епидемиолошка ситуација.

Надлежне инспекцијске службе дужне су да контролишу примену мера из ст. 5. и 6. овог члана.

*Службени гласник број 49/2020

**Службени гласник број 60/2020

Члан 4а

Забрањује се слетање на аеродроме и полетање са аеродрома у Републици Србији свим ваздухопловима који врше превоз путника у међународном ваздушном саобраћају, ради заштите од уношења и ширења заразних болести на територији Републике Србије.

Забрана из става 1. овог члана не примењује се на летове за:

1) превоз робе и поште;

2) трагање и спасавање;

3) летове који се обављају у хуманитарне сврхе;

4) хитан медицински превоз;

5) техничко слетање и позиционирање ваздухоплова уписаних у Регистар ваздухоплова Републике Србије;

6) слетање ваздухоплова у случају нужде;

7) државне ваздухоплове и летове посебне намене.

Одлуком министра надлежног за послове саобраћаја, у зависности од епидемиолошке ситуације, могу се предвидети изузеци од правила из ст. 1. и 2. овог члана.

Од 1. маја 2020. године, у зависности од епидемиолошке ситуације, Влада може донети одлуку о ублажавању мера прописаних овим чланом, односно дозволити обављање делатности превоза путника у међународном ваздушном саобраћају са аеродрома у Републици Србији, под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (обавезна дезинфекција свих аеродромских просторија, опреме, мобилијара, дезинфекција транспортних средстава, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, обавезно мерење температуре свим путницима на свим летовима, долазним и одлазним) у складу са посебним планом мера, које су саставни део акта о процени ризика, а који управљач аеродрома доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

*Службени гласник број 36/2020

**Службени гласник број 60/2020

Члан 4б

Ради заштите од ширења заразних болести, на територији Републике Србије забрањује се обављање:

1) јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима, осим посебног линијског превоза, које ће привредни субјекти обављати искључиво ради реализације радних задатака запослених;

2) међународног и унутрашњег железничког саобраћаја за превоз путника,

3) међународног и домаћег водног саобраћаја за превоз путника. 

Забрана из става 1. тачка 1) овог члана не односи се на међумесни превоз и ванлинијски превоз у друмском саобраћају, као и на превоз из става 1. тач. 2) и 3) овог члана за који је, у складу са епидемиолошком ситуацијом, добијена дозвола министра надлежног за послове саобраћаја.

Забрана из става 1. тачка 1) овог члана, која се односи на градски и приградски превоз, не односи се на превоз за који је, у складу са епидемиолошком ситуацијом, уз претходну сагласност министра надлежног за послове саобраћаја, добијена дозвола јединице локалне самоуправе на чијој територији се превоз обавља.

Захтев за превоз из става 3. овог члана подноси се јединици локалне самоуправе на чијој територији се превоз обавља.

Сви захтеви, дозволе и претходне сагласности се подносе, односно издају у електронској форми, преко званичне мејл адресе надлежних органа.  

Захтев јединице локалне самоуправе за добијање претходне сагласности из става 3. овог члана подноси се министарству надлежном за послове саобраћаја одмах по добијању захтева, а најкасније у року од једног сата од момента пријема електронског захтева.

Одлуку о ублажавању прописаних мера забране из става 1. овог члана пре престанка ванредног стања доноси Влада, водећи рачуна о епидемиолошкој ситуацији.

*Службени гласник број 39/2020

**Службени гласник број 47/2020

***Службени гласник број 60/2020

Члан 4в

Новчаном казном од 1.500.000,00 до 2.000.000,00 евра у динарској противвредности казниће се за прекршај правно лице ако:

1) дозволи или изврши слетање на аеродроме и полетање са аеродрома у Републици Србији ваздухоплова који врше превоз путника у међународном ваздушном саобраћају, супротно одредби члана 4а ст. 1. и 2. ове уредбе.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 евра у динарској противвредности.

Захтев за покретање прекршајног поступка из става 1. овог члана, подноси инспектор надлежан за ваздушни саобраћај.

У случају да инспектор из става 3. овог члана не поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, а да министарство надлежно за послове саобраћаја сазна да је извршен прекршај из става 1. овог члана, захтев за покретање прекршајног поступка поднеће то министарство.

Казна изречена за учињени прекршај из става 1. овог члана не утиче на висину одштетног захтева који Република Србија, преко надлежних органа у области ваздушног саобраћаја, може захтевати од правног лица које је прекршило забрану из члана 4а  ове уредбе због причињене штете или неизвршене обавезе или других трошкова насталих услед извршеног прекршаја.

За прекршај из става 1. овог члана може се покренути и довршити прекршајни поступак, и у случају да је против учиниоца покренут или је у току кривични поступак за кривично дело које обухвата обележја тог прекршаја, без обзира на забрану из члана 8. став 3. Закона о прекршајима (Службени гласник РС, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 - УС).

*Службени гласник број 39/2020

**Службени гласник број 43/2020

***Службени гласник број 60/2020

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Oдлуком Уставног суда број IУo 45/2010 („Службени гласник РС“, број 126/2020) утврђено је да одредбе члана 4в став 6, члана 4г став 6. и члана 4д став 2. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 и 60/20), у делу који гласи: „без обзира на забрану из члана 8. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – УС)”, нису у време важења биле у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором (види Одлуку УС – 126/2020-21).

 

Члан 4г

Новчаном казном од 1.500.000,00 до 2.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1) обавља јавни превоз путника аутобусима, супротно члану 4б ове уредбе;

2) обавља међународни и унутрашњи железнички саобраћај за превоз путника, супротно члану 4б ове уредбе;

3) обавља међународни и домаћи водни саобраћај за превоз путника, супротно члану 4б ове уредбе.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара.

Новчаном казном од 300.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се предузетник ако обавља јавни превоз путника аутобусима, супротно члану 4б ове уредбе.

Новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако обавља међународни и домаћи водни саобраћај за превоз путника, супротно члану 4б ове уредбе.

Захтев за покретање прекршајног поступка из става 1. овог члана, подноси инспектор надлежан за друмски, односно железнички или водни саобраћај.

За прекршај из става 1. овог члана може се покренути и довршити прекршајни поступак, и у случају да је против учиниоца покренут или је у току кривични поступак за кривично дело које обухвата обележја тог прекршаја, без обзира на забрану из члана 8. став 3. Закона о прекршајима (Службени гласник РС, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 - УС).

*Службени гласник број 39/2020

**Службени гласник број 47/2020

***Службени гласник број 60/2020

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Oдлуком Уставног суда број IУo 45/2010 („Службени гласник РС“, број 126/2020) утврђено је да одредбе члана 4в став 6, члана 4г став 6. и члана 4д став 2. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 и 60/20), у делу који гласи: „без обзира на забрану из члана 8. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – УС)”, нису у време важења биле у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором (види Одлуку УС – 126/2020-21).

 

Члан 4д

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај лице које прекрши забрану из чл. 1а и 1б ове уредбе.

За прекршај из става 1. овог члана може се покренути и довршити прекршајни поступак, и у случају да је против учиниоца покренут или је у току кривични поступак за кривично дело које обухвата обележја тог прекршаја, без обзира на забрану из члана 8. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – УС).

*Службени гласник број 53/2020

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Oдлуком Уставног суда број IУo 45/2010 („Службени гласник РС“, број 126/2020) утврђено је да одредбе члана 4в став 6, члана 4г став 6. и члана 4д став 2. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 и 60/20), у делу који гласи: „без обзира на забрану из члана 8. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – УС)”, нису у време важења биле у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором (види Одлуку УС – 126/2020-21).

 

Члан 5.

Ступањем на снагу ове уредбе прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова, који су расписани за 26. април 2020. године.

Задужују се надлежне изборне комисије да обезбеде и чувају постојећу изборну документацију до наставка спровођења изборних радњи и избора.

Спровођење изборних радњи наставиће се од дана престанка ванредног стања.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2515/2020

У Београду, 15. марта 2020. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванрeдног стања: "Службени гласник РС", број 36/2020-3

Члан 2.

Оператеру који је започео лет пре ступања на снагу ове уредбе, а слетео пре или после ступања на снагу ове уредбе на одредишни аеродром, омогућиће се повратак на матични, односно полазни аеродром.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванрeдног стања: "Службени гласник РС", број 38/2020-3

Члан 2.

Превознику који је започео превоз, из члана 4б став 1. ове уредбе, пре ступања на снагу ове уредбе, омогућиће се да обави започети превоз и да се врати у седиште превозника.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванрeдног стања: "Службени гласник РС", број 39/2020-3

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванрeдног стања: "Службени гласник РС", број 43/2020-3

Члан 2.

Поступци започети до дана ступања на снагу ове уредбе, окончаће се по одредбама ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванрeдног стања: "Службени гласник РС", број 47/2020-3

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванрeдног стања: "Службени гласник РС", број 49/2020-3

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о допунама Уредбе о мерама за време ванрeдног стања: "Службени гласник РС", број 53/2020-3

Члан 6.

Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе Уредба о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 39/20), Одлука о привременом ограничавању кретања тражилаца азила и ирегуларних миграната смештених у центрима за азил и прихватним центрима у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 32/20) и Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 34/20, 39/20, 40/20, 46/20 и 50/20).

Прекршајни поступци започети по Уредби из става 1. овог члана, окончаће се у складу са том уредбом.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванрeдног стања: "Службени гласник РС", број 53/2020-3

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванрeдног стања: "Службени гласник РС", број 56/2020-3

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања: "Службени гласник РС", број 57/2020-11

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања: "Службени гласник РС", број 58/2020-3

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања: "Службени гласник РС", број 60/2020-5

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.