Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

"Службени гласник РС", број 38 од 20. марта 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Уредба je потврђена Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона - 62/2020-3).

Уредба је престала да важи даном укидања ванредног стања, односно 6. маја 2020. године (види члан 2. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила – 65/2020-3).

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се коришћење финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Члан 2.

За време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 могу се без органичења преусмеравати апропријације предвиђене за другу намену у текућу буџетску резерву и користити за намену ублажавања последица болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Члан 3.

За коришћење буџетске резерве из члана 2. ове уредбе Влада доноси посебну одлуку.

Члан 4.

Одредбе ове уредбе не примењују се на преусмеравање средстава у текућу буџетску резерву и њихово коришћење за остале намене.

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2708/2020

У Београду, 20. марта 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.