Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

"Службени гласник РС", број 39 од 21. марта 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба je потврђена Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона 62/2020-3).

Члан 1.

Лице које прекрши забрану из тач. 1. и 2. Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 34/20), казниће се за прекршај новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

Члан 2.

За прекршај из члана 1. ове уредбе може се покренути и довршити прекршајни поступак, и у случају да је против учиниоца покренут или је у току кривични поступак за кривично дело које обухвата обележја тог прекршаја, без обзира на забрану из члана 8. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – УС).

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2760/2020

У Београду, 21. марта 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,

Ана Брнабић, с.р.