Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

Неважећи акт

 

 

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

"Службени гласник РС", бр. 40 од 22. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 48 од 31. марта 2020, 59 од 22. априла 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Уредба о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 40/20); Уредба о допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 43/20); Уредба о изменама Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 48/20) и Уредба о измени и допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 59/20) потврђене су Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона - 62/2020-3).

Уредба је престала да важи даном укидања ванредног стања, односно 6. маја 2020. године (види члан 2. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила – 65/2020-3).

 

Члан 1.

Овом уредбом ограничавају се малопродајне цене заштитне опреме – маски и рукавица (у даљем тексту: заштитна средства), за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 које Републички фонд за здравствено осигурање дистрибуира привредним субјектима у циљу благовременог и равномерног снабдевања тржишта.

*Службени гласник РС, број 48/2020

Члан 2.

Републички фонд за здравствено осигурање испоручује правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитних средстава на основу захтева, односно достављене наруџбенице – требовања у количини од најмање 500.000 комада заштитних средстава (маски односно рукавица).

Правна лица из става 1. овог члана уз наруџбеницу – требовање достављају списак привредних субјеката који се баве малопродајом заштитних средстава за даљу продају тражених количина.

Влада посебним актом одобрава испоруку и одређује услове испоруке заштитних средстава правним лицима из става 1. овог члана.

Испоруке које врши Републички фонд за здравствено осигурање из става 1. овог члана су ослобођене пореза на додату вредност са правом на одбитак претходног пореза.

*Службени гласник РС, број 43/2020

**Службени гласник РС, број 48/2020

Члан 2а

Републички фонд за здравствено осигурање може испоручити правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитне опреме заштитна средстава за њихове потребе, као и ради даље испоруке другим привредним субјектима, у циљу заштите здравља запослених у тим правним лицима и испуњења обавеза утврђених одлукама Владе које се односе на обавезу послодавца да обезбеди заштитна средства за све запослене.

Републички фонд за здравствено осигурање испоручује правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитне опреме заштитна средства на основу захтева, односно достављене наруџбенице – требовања.

Правна лица из става 1. овог члана уз наруџбеницу – требовање достављају и списак привредних субјеката који су заинтересовани за набавку заштитних средстава ради испуњења обавеза утврђених одлукама Владе које се односе на обавезу послодавца да обезбеди заштитна средства за све запослене.

Испоруке које врши Републички фонд за здравствено осигурање из става 1. овог члана су ослобођене пореза на додату вредност са правом на одбитак претходног пореза.

Влада посебним актом одобрава испоруку и одређује услове испоруке заштитних средстава из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 59/2020

Члан 3.

Малопродајна цена за заштитна средства набављена у складу са чл. 2. и 2а ове уредбе максимално може износити:

1) за маске 120 динара по комаду са урачунатим ПДВ;

2) за рукавице 40 динара по комаду са урачунатим ПДВ;

3) за епидемиолошке маске 200 динара по комаду са урачунатим ПДВ.

*Службени гласник РС, број 59/2020

Члан 4.

Привредни субјекти који се баве малопродајом заштитних средстава за време ванредног стања по једној купопродаји могу испоручити физичком лицу – крајњем купцу највише десет комада маски односно 20 комада рукавица.

Ограничење из става 1. овог члана односи се и на случај када се заштитна средства у малопродајном објекту набављају и за потребе правног лица.

*Службени гласник РС, број 48/2020

Члан 5.

Новчаном казном од 300.000 до 2.000.000 динара казниће се правно лице, ако подаци из члана 2. став 2. који се прилажу нису истинити.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.

Члан 6.

Новчаном казном од 300.000 до 2.000.000 динара казниће се правно лице, ако поступи супротно обавезама прописаним у чл. 3. и 4. ове уредбе.

Новчаном казном од 200.000 до 500.000 динара за прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко лице или одговорно лице у правном лицу.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2770/2020

У Београду, 22. марта 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2: "Службени гласник РС", број 43/2020-3

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2: "Службени гласник РС", број 48/2020-3

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени и допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2: "Службени гласник РС", број 59/2020-3

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.