Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

"Службени гласник РС", бр. 48 од 31. марта 2020, 81 од 8. јуна 2020.

Члан 1.

Запослени у здравственим установама, запослени у војноздравственим установама, запослени на пословима здравствене заштите у установама социјалне заштите и лекари у заводима за извршење кривичних санкција остварују право на додатак на основну плату у висини 10% основне плате због спровођења мера и активности везаних за заштиту здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Право на додатак на основну плату из става 1. овог члана остварују и неговатељице у установама социјалне заштите и здравствени радници у Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије, почев од плате за јун 2020. године.

*Службени гласник РС, број 81/2020

Члан 2.

Додатак на основну плату из члана 1. ове уредбе примењује се све док се не стекну услови да се, сагласно висини додатка из члана 1. ове уредбе, измене елементи за обрачун и исплату основне плате запослених у складу са законом.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. априла 2020. године.

05 број 53-2936/2020-2

У Београду, 31. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.