Zakon

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о поступку за издавање дужничких хартија од вредности

"Службени гласник РС", број 54 од 10. априла 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба je потврђена Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона - 62/2020-3).

 

Члaн 1.

Овом уредбом уређује се поједностављени поступак за издавање дужничких хартија од вредности на територији Републике Србије.

Члaн 2.

Појмови дужничке хартије од вредности, издавалац и проспект, у смислу ове уредбе, имају значења одређена законом којим се уређује тржиште капитала.

Члaн 3.

Комисија за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) одобрава објављивање проспекта који се односи на дужничке хартије од вредности у складу са законом којим се уређује тржиште капитала и подзаконским актима донетим на основу тог закона, којима се уређује садржина захтева и документација за одобрење објављивања проспекта, као и форма, минимална садржина информација које треба укључити у проспект и оглашавање у вези са проспектом, осим уколико је овом уредбом другачије прописано.

Члан 4.

Проспект који се односи на дужничке хартије од вредности се саставља као јединствени проспект чија су форма и минимална садржина уређени подзаконским актом Комисије.

Проспект из става 1. овог члана не садржи скраћени проспект.

Члан 5.

Информације о издаваоцу из проспекта из члана 4. став 1. ове уредбе, под условом да су доступне у јавним регистрима, односно на интернет страници издаваоца, као и информације које се односе на финансијске и ревизорске извештаје издаваоца, могу се у проспекту приказати упућивањем, односно директним линковањем.

У случају из става 1. овог члана, проспект из члана 4. став 1. ове уредбе садржи списак свих докумената у којима су садржане наведене информације, са јасном назнаком у ком делу појединог документа се налази конкретна информација и на којој интернет страници и делу интернет странице је документ доступан у електронској форми.

Члан 6.

Саставни делови проспекта из члана 4. став 1. ове уредбе су последњи редован годишњи финансијски извештај са извештајем ревизора издаваоца, као и годишњи извештај о пословању менаџмента уколико је издавалац дужан да га сачини.

Саставни део проспекта из члана 4. став 1. ове уредбе је и последњи консолидовани годишњи финансијски извештај када је издавалац обавезан да га изради у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

У случају да се последњи редован годишњи финансијски извештај издаваоца односи на период од 200 дана пре него што је захтев за одобрење објављивања проспекта поднет Комисији, издавалац није дужан да сачини и прикаже полугодишњи финансијски извештај.

Члан 7.

Уз захтев за одобрење објављивања проспекта из члана 4. став 1. ове уредбе издавалац није дужан да поднесе документацију која је јавно доступна у јавним регистрима.

Члан 8.

Издавалац који успешно изврши јавну понуду дужничких хартија од вредности у складу са проспектом чије је објављивање одобрила Комисија стиче својство јавног друштва у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, уколико то својство није имао раније и задржава га у периоду трајања дужничке хартије од вредности.

У случају да је издавалац из става 1. овог члана акционарско друштво, стицањем својства јавног друштва за њега не настаје обавеза укључивања акција у трговање на регулисано тржиште, односно МТП у Републици Србији.

Члан 9.

Комисија доноси решење о одобрењу објављивања проспекта из члана 4. став 1. ове уредбе у року од десет радних дана од дана пријема уредног захтева.

Члaн 10.

У циљу спровођења ове уредбе, Комисија ће, најкасније у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, прописати поједностављену форму и минималну садржину информација које треба укључити у проспект који се односи на дужничке хартије од вредности.

Члaн 11.

Ова уредба ће се примењивати у свим случајевима када је привредно друштво донело одлуку о издавању дужничких хартија од вредности, за време ванредног стања у Републици Србији уведеног због опасности од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, односно у року 180 дана од дана престанка ванредног стања у Републици Србији.

Члaн 12.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-3133/2020-1

У Београду, 10. априла 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,

Ана Брнабић, с.р.