Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 5. став 3. и члана 7. став 4. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 73/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19

"Службени гласник РС", бр. 54 од 10. априла 2020, 126 од 23. октобра 2020, 17 од 26. фебруара 2021, 132 од 30. децембра 2021.

Предмет

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 (државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту).

Члан 2.

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту је увек усклађена државна помоћ ако су испуњени критеријуми из чл. 3 - ове уредбе.

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту се може доделити путем следећих инструмената:

1) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенције, отписа дуга, пореских олакшица;

2) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенционисаних каматних стопа за кредите;

3) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику гаранција за кредите под условима повољнијих од тржишних;

4) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику одлагања плаћања пореза и/или доприноса за социјално осигурање;

5) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенција за плате запослених ради избегавања отпуштања током епидемије заразне болести COVID – 19;

6) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику краткорочног осигурања извоза;

7) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту ради покривања дела фиксних трошкова.

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту може се доделити учесницима на тржишту који нису били у тешкоћама у смислу члана 6. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РСˮ, број 62/21) на дан 31. децембра 2019. године.

Изузетно од става 3. овог члана, државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту може се доделити микро, малим и средњим предузећима која су била у тешкоћама на дан 31. децембра 2019. године, ако нису примили државну помоћ за санацију и реструктурирање односно нису у стечајном поступку.

Предујам, кредите, гаранције и друге инструменте државне помоћи (осим субвенција) који се додељују у складу са чл. 3, 4. и 8а ове уредбе могуће је реструктурирати под условом да:

1) је реструктурирање неопходно и засновано на ваљаној економској анализи специфичне ситуације сваког појединачног случаја,

2) су испуњени услови из члана 4. ове уредбе у погледу марже кредитног ризика и рока доспећа,

3) се не повећава првобитно одобрени износ кредита,

4) је реструктурирање извршено најкасније до 30. јуна 2023. године.

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту додељена у облику предујма, кредита, гаранција и другог инструмента државне помоћи (осим субвенција) може да се конвертује у било који други инструмент државне помоћи у складу са овом уредбом, под условом да се конверзија изврши најкасније до 30. јуна 2023. године.

*Службени гласник РС, број 126/2020

**Службени гласник РС, број 132/2021

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенцијe, отписа дуга, повољнијих услова плаћања, пореских и других олакшица

Члан 3.

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенције, повољнијих услова плаћања (нпр. субвенционисане каматне стопе на кредите или гаранције државе или сваког правног лица које располаже и/или управља јавним средствима дате по условима повољнијим од тржишних), отписа дуга, пореских и царинских олакшица или другог инструмента додељује се у облику шеме при чему:

1) номинални износ појединачне помоћи по учеснику на тржишту не прелази 2.300.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена;

2) се помоћ изражава у бруто износу, тј. у износу пре одбитка пореза или других трошкова;

3) шема мора садржати укупан процењени износ средстава.

Помоћ на основу шеме из става 1. овог члана се додељује најкасније до 30. јуна 2022. године, осим за помоћ у облику пореских олакшица која се додељује до тренутка истека рока за подношење пореске пријаве за 2022. годину.

Државна помоћ из става 1. овог члана, изузев у облику субвенција, додељена и враћена пре доделе нове државне помоћи из става 1. овог члана, осим у облику субвенција, не узима се у обзир при утврђивању да ли је износ из става 1. тачка 1) овог члана прекорачен.

Државна помоћ из става 1. овог члана додељена у једном облику (инструменту) може да се конвертује у други инструмент, под условом да се конверзија изврши најкасније до 30. јуна 2023. године.

*Службени гласник РС, број 17/2021

**Службени гласник РС, број 132/2021

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенционисаних каматних стопа за кредите

Члан 4.

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенционисаних каматних стопа за кредите додељује се појединачном учеснику на тржишту ако су каматне стопе:

1) најмање једнаке основној референтној каматној стопи или другој референтној стопи која се примењивала на дан 1. јануар 2020. године, увећаној за маржу кредитног ризика како следи:

Врста корисника

Маржа кредитног ризика за кредите са роком доспећа годину дана

Маржа кредитног ризика за кредите са роком доспећа 2–3 године

Маржа кредитног ризика за кредите са роком доспећа 4–6 година

Предузетници, микро, мала и средња предузећа

25 базних поена

50 базних поена

100 базних поена

Велики привредни субјекти

50 базних поена

100 базних поена

200 базних поена

2) износ главнице, за кредите са каматом обрачунатом на начин са роком доспећа после 30. јуна 2022. године, не сме прећи:

(1) двоструке годишње расходе за плате корисника државне помоћи (укључујући доприносе за социјално осигурање и трошак особља запосленог на локацији учесника на тржишту, али формално на платној листи подуговарача или другог послодаваца) за 2019. годину или за последњу доступну годину (ако је учесник на тржишту основан од 1. јануара 2019. године максимални износ кредита не сме бити већи од процењених годишњих расхода за плате за прве две године пословања) или

(2) 25% укупног промета корисника оствареног у 2019. години.

Износ главнице може бити већи од износа из става 1. тачкa 2) овог члана за кредите са доспећем до 30. јуна 2022. године уз одговарајуће образложење корисника и под условом да је задржана пропорционалност.

Брисан је ранији став 3. (види члан 2. Уредбе - 17/2021-5)

Уговор о кредиту или други правни основ за доделу државне помоћи мора бити потписан најкасније до 30. јуна 2022. године и ограничен на максимално шест година.

Минимална годишња каматна стопа из става 1. тачка 1) овог члана треба да износи најмање десет базних поена.

Ако се над корисником спроводи стечајни поступак, дужнички инструменти, подређени редовним повериоцима са правом првенства, могу се одобрити по сниженим каматним стопама ако:

1) је каматна стопа барем једнака каматној стопи из става 1. тачка 1) овог члана увећана за 200 базних поена за велике привредне субјекте и 150 базних поена за предузетнике, микро, мала и средња предузећа,

2) је уговор о кредиту или други правни основ за доделу државне помоћи потписан најкасније до 30. јуна 2022. године и ограничен на максимално шест година и

3) износ подређеног дуга не прелази:

(1) две трећине годишњих расхода за плате корисника у случају великих привредних субјеката, односно годишње расходе за плате корисника у случају предузетника, микро, малих и средњих предузећа за 2019. годину или за последњу доступну годину (ако је учесник на тржишту основан од 1. јануара 2020. године, максимални износ кредита не сме бити већи од процењених годишњих расхода за плате за прве две године пословања) и

(2) 8,4% укупног промета корисника оствареног у 2019. години у случају великих привредних субјеката, односно 12,5% у случају предузетника, микро, малих и средњих предузећа.

*Службени гласник РС, број 126/2020

**Службени гласник РС, број 132/2021

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику гаранција за кредите

Члан 5.

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту може се доделити у облику гаранција за кредите (зајмове) учесницима на тржишту под повољнијим условима од тржишних у износу вишем од номиналног износа из члана 3. став 1. тачка 1) ове уредбе ако:

1) je премија гаранције утврђена за конкретан зајам постављена на минимални ниво, која ће се повећавати прогресивно како се трајање кредита покривеног гаранцијом повећава:

Врста корисника

За прву годину

Од друге до треће године

Од четврте до шесте

Предузетници, микро, мала и средња предузећа

25 базних поена

50 базних поена

100 базних поена

Велики привредни субјекти

50 базних поена

100 базних поена

200 базних поена

2) je гаранција одобрена најкасније до 30. јуна 2022. године;

3) износ главнице, за кредите са роком доспећа после 30. јуна 2022. године, не прелази:

(1) двоструке годишње расходе за плате корисника државне помоћи (укључујући доприносе за социјално осигурање и трошак особља запосленог на локацији учесника на тржишту али формално на платној листи подуговарача или другог послодаваца) за 2019. годину или за последњу доступну годину (ако је учесник на тржишту основан од 1. јануара 2020. године максимални износ кредита не сме бити већи од процењених годишњих расхода за плате за прве две године пословања); или

(2) 25% укупног промета корисника оствареног у 2019. години; или

(3) већи износ од износа предвиђеног у подтач. (1) и (2) ове тачке;

4) je трајање гаранције ограничено на највише шест година и ако државна гаранција не прелази:

(1) 90% главнице кредита ако губитке сразмерно и под истим условима сноси кредитна институција и држава или

(2) 35% главнице кредита ако се губици најпре приписују држави и тек после кредитној институцији (тј. гаранција за први губитак).

Износ кредита из става 1. тачка 3) овог члана може се повећати да покрије потребе за ликвидношћу од тренутка доделе у следећих 18 месеци за мала и средња предузећа и у следећих 12 месеци за велике привредне субјекте, уз одговарајуће образложење и на основу изјаве корисника о његовим потребама за ликвидношћу (план ликвидности може укључивати и обртни капитал и трошкове улагања).

Брисан је ранији став 3. (види члан 3. Уредбе - 17/2021-5)

Износ главнице може бити већи од износа из става 1. тачка 3) овог члана за кредите са доспећем до 30. јуна 2022. године уз одговарајуће образложење корисника и под условом да је задржана пропорционалност.

Уколико се износ кредита из става 1. тачка 4) овог члана временом смањује (нпр. зато што је почела отплата кредита) зајамчени износ пропорционално се смањује.

Гаранције обухватају и гаранције за факторинг и обрнути факторинг, при чему се гаранција за обрнути факторинг даје само ако су производи и услуге испоручени купцу.

Ако се над корисником спроводи стечајни поступак, гаранције за новоиздате дужничке инструменте, подређени редовним повериоцима са правом првенства, могу се одобрити ако:

1) је премија гаранције барем једнака премијама гаранције из става 1. тачка 1) овог члана увећаним за 200 базних поена за велике привредне субјекте и 150 базних поена за предузетнике, микро, мала и средња предузећа,

2) је гаранција одобрена најкасније до 30. јуна 2022. године,

3) je трајање гаранције ограничено на највише шест година и гаранција не прелази 90% главнице кредита, ако губитке сразмерно и под истим условима сноси кредитна институција и држава и

4) износ подређеног дуга покривеног гаранцијом не прелази:

(1) две трећине годишњих расхода за плате корисника у случају великих привредних субјеката, односно годишње расходе за плате корисника у случају предузетника, микро, малих и средњих предузећа за 2019. годину или за последњу доступну годину (ако је учесник на тржишту основан од 1. јануара 2020. године максимални износ кредита не сме бити већи од процењених годишњих расхода за плате за прве две године пословања) и

(2) 8,4% укупног промета корисника оствареног у 2019. години у случају великих привредних субјеката, односно 12,5% у случају предузетника, микро, малих и средњих предузећа.

*Службени гласник РС, број 17/2021

**Службени гласник РС, број 132/2021

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенција за плате запослених ради избегавања отпуштања током епидемије заразне болести COVID-19

Члан 6.

Мера помоћи у облику субвенција за плате запослених не представља државну помоћ ако се примењује на целокупну привреду односно све учеснике на тржишту без изузетка.

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенција за плате запослених може се доделити ако су испуњени следећи услови:

1) циљ помоћи је очување радног места током епидемије заразне болести COVID-19;

2) помоћ се додељује у облику шеме, односно програма за учеснике на тржишту који припадају одређеним секторима, регионима или учесницима на тржишту одређене величине који су посебно погођени епидемијом заразне болести COVID-19;

3) плате се субвенционишу највише 12 месеци од подношења захтева за државну помоћ и то за запослене који би били отпуштени због прекида или смањења пословних активности узрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 и ако је запослени чија се плата субвенционише у радном односу током целог раздобља субвенционисања;

4) месечна субвенција за плате не прелази 80% месечне бруто плате запослених чија је плата субвенционисана (укључујући порезе и доприносе послодавца за обавезно социјално осигурање) или 80% прихода предузетника који су еквивалентни просечној месечној плати;

5) помоћ је додељена најкасније до 30. јуна 2022. године.

Давалац може, посебно у корист нижих категорија плата, обрачунати интензитет помоћи и другачијом методом од начина из става 2. тачка 4) овог члана, под условом да је задржана пропорционалност помоћи (нпр. обрачун на основу националне просечне плате или минималне плате).

Субвенција за плате може се комбиновати са другим опште доступним или селективним мерама помоћи запошљавању ако комбинована помоћ не доводи до прекомерне надокнаде трошкова за плате запослених.

Субвенције за плате могу се додатно комбиновати са одлагањем плаћања пореза и одлагањем плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање, ако комбинована помоћ не доводи до прекомерне надокнаде трошкова за плате запослених.

Помоћ из става 2. овог члана додељује се за запослене који би, да нема помоћи, били отпуштени због прекида или смањења пословних активности изазване епидемијом заразне болести COVID-19 и предузетнике на чију пословну активност је негативно утицала епидемија заразне болести COVID-19, под условом да је лице чија се плата субвенционише у сталном радном односу током целог периода субвенционисања, а предузетник одржава одговарајућу пословну активност током целог периода субвенционисања.

*Службени гласник РС, број 17/2021

**Службени гласник РС, број 132/2021

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику одлагања плаћања пореза и/или доприноса за социјално осигурање

Члан 7.

Мера помоћи у облику одлагања плаћања пореза и/или доприноса за социјално осигурање не представља државну помоћ ако се примењује на целокупну привреду односно све учеснике на тржишту без изузетка.

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику одлагања плаћања пореза и/или доприноса за социјално осигурање односи се на плаћање у ратама одложених доспелих пореских обавеза, одобравање одлагања без обрачуна камата, обуставу наплате пореског дуга, омогућавање бржег повраћаја пореза или на други начин.

Државна помоћ из става 2. овог члана може се доделити ако су испуњени следећи услови:

1) помоћ се додељује у облику шеме, односно програма за учеснике на тржишту који припадају одређеним секторима, регионима или учесницима на тржишту одређене величине који су посебно погођени епидемијом заразне болести COVID-19;

2) помоћ се додељује пре 30. јуна 2022. године;

3) крајњи датум примене одлагања je 30. јун 2023. године.

*Службени гласник РС, број 132/2021

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику краткорочног осигурања извозних кредита

Члан 8.

Државне гаранције за краткорочно осигурање извозних кредита од тржишних ризика су забрањене, а дозвољене су само за осигурање извозних кредита од нетржишних ризика и додељују се у складу са прописом којим се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи која се додељује у облику краткорочног осигурања извозних кредита.

Нетржишним ризиком, у смислу ове уредбе, сматра се епидемијa заразне болести COVID-19.

Сви комерцијални и политички ризици повезани са извозом у државе чланице Европске уније, Евроазијске економске уније, Сједињене Америчке Државе, Аустралију, Канаду, Јапан, Нови Зеланд, Швајцарску, Норвешку, Исланд и Уједињено краљевство сматрају се нетржишним ризиком до 31. марта 2022. године.

*Службени гласник РС, број 17/2021

**Службени гласник РС, број 132/2021

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту ради надокнаде дела фиксних трошкова

*Службени гласник РС, број 126/2020

Члан 8а

Давалац може надокнадити део фиксних трошкова пословања учесницима на тржишту који су услед епидемије заразне болести COVID-19 смањили или обуставили своје пословне активности.

Фиксни трошкови у смислу ове уредбе су трошкови који нису покривени из добити или из другог извора (нпр. из осигурања, другим мерама државне помоћи ради санирања последица епидемије заразне болести COVID-19 и др.).

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту ради надокнаде дела фиксних трошкова је усклађена ако су испуњени следећи услови:

1) да се државна помоћ додељује најкасније до 30. јун 2022. године и покрива део фиксних трошкова који су настали у периоду између 1. марта 2020. године и 30. јуна 2021. године;

2) да се државна помоћ додељује у облику шеме, односно програма за учеснике на тржишту који су претрпели пад промета у периоду из тачке 1) овог члана од најмање 30% у односу на истоветан период у 2019. години;

3) да интензитет државне помоћи не прелази 70% непокривених фиксних трошкова учесника на тржишту односно 90% непокривених фиксних трошкова код микро и малих предузећа;

4) да бруто новчана противвредност односно номинални износ појединачне државне помоћи по учеснику на тржишту не прелази 12.000.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан доделе државне помоћи (без обзира на инструмент помоћи);

5) да се државна помоћ додељује кроз субвенције, пореске олакшице, гаранције, зајмове, власнички капитал или друге инструменте државне помоћи

Државна помоћ из овог члана може се доделити и на основу очекиваног губитка (будуће околности), при чему се коначни износ помоћи одређује након спроведених активности у предметном периоду заснованом на извештају ревизора.

Државна помоћ заснована на очекиваном губитку која прелази објективан износ заснован на спроведеним активностима сматра се прекомерном државном помоћи.

Корисник државне помоћи дужан је да врати износ који прелази стварни, објективни износ заснован на спроведеним активностима.

Ако корисник не врати износ прекомерне државне помоћи, давалац је дужан да изврши повраћај помоћи у износу који прелази стваран, објективан износ заснован на спроведеним активностима.

Државна помоћ из овог члана додељена и враћена (осим у облику субвенција) пре доделе нове државне помоћи из овог члана (осим у облику субвенција), не узима се у обзир при утврђивању да ли је износ из става 3. тачка 4) овог члана прекорачен.

*Службени гласник РС, број 126/2020

**Службени гласник РС, број 17/2021

***Службени гласник РС, број 132/2021

Кумулација

Члан 9.

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту кумулира се међусобно, без обзира на инструменте доделe помоћи и те помоћи се могу доделити независно једна од друге.

Изузетно од става 1. овог члана, помоћ која се додељује у облику субвенционисаних камата на кредите и помоћ која се додељује у облику гаранција за кредите под повољнијим условима од тржишних, не кумулирају се међусобно, односно међусобно се искључују ако:

1) се помоћ односи на исти основни зајам;

2) укупни износ зајма по учеснику на тржишту  прелази горњу границу из члана 4. став 2. и члана 5. став 1. тачка 3) ове уредбе.

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту се може кумулирати са другим врстама државне помоћи у складу са прописима о контроли државне помоћи, уколико су истоветни оправдани трошкови до максималних прописаних износа у зависности од врсте државне помоћи.

*Службени гласник РС, број 132/2021

Вођење евиденције

Члан 10.

Давалац државне помоћи за ликвидност учесника на тржишту води евиденцију о додељеној државној помоћи и Комисији за контролу државне помоћи (у даљем тексту: Комисија) доставља извештај о државној помоћи, који обавезно садржи назив корисника и износ средстава који му је додељен, најкасније до 30. јуна 2022. године.

Давалац државне помоћи мора чувати податке о кориснику и износу помоћи најмање десет година и мора Комисији, на њен захтев, да достави сваки податак из евиденције.

*Службени гласник РС, број 132/2021

Завршна одредба

Члан 11.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а важи до 31. децембра 2021. године.

*Службени гласник РС, број 126/2020

05 број 53-3111/2020

У Београду, 10. априла 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19: "Службени гласник РС", број 132/2021-26

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.