Zakon

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

"Службени гласник РС", број 54 од 10. априла 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба je потврђена Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона - 62/2020-3).

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се померање рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, који је прописан одредбом члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Члан 2.

Рок из члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), помера се на рок од 30 дана од дана престанка ванредног стања.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-3070/2020

У Београду, 10. априла 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,

Ана Брнабић, с.р.